دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

<   123456789101112131415161718192021222324252627282939495969798999   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1078 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 819
نام نویسنده: سیّدزاده دلویی، سیّدایمان
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 98
چکیده: 

تاب آوری ظرفیت حفظ، بهبود و پیشرفت در سلامت روانی پس از تجربه ی چالش های زندگی است و شامل تعامل بین عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی می باشد که اغلب تأثیر چالش های استرس زای زندگی را تعدیل می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری به شیوه پنسیلوانیا بر دلزدگی زناشویی و تعهد دینی است. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون_پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان زن متاهل دانشگاه فردوسی مشهد است که در شش ماه نخست سال 1395 به کلینیک این دانشگاه مراجعه کرده اند. نمونه شامل 30 نفر که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. در این پژوهش، آموزش تاب آوری به شیوه پنسیلوانیا به عنوان متغیر مستقل در گروه آزمایش اجرا شد و متغیرهای دلزدگی زناشویی و تعهد دینی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفتند. برای گرد آوری داده های مورد نیاز از مقیاس دلزدگی زناشویی پاینز (CMB) و تعهد دینی ورثینگتون (RCI) استفاده شد. در ابتدای دوره درمان، آزمودنی ها به های پژوهش پاسخ دادند و پس از 10 جلسه مداخله آموزش تاب آوری پنسیلوانیا، مجددا مقیاس ها توسط آنان تکمیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش تاب آوری به شیوه پنسیلوانیا موجب کاهش دلزدگی زناشویی و افزایش تعهد دینی( p < 0/01) اعضای گروه آزمایش می شود. از نتایج به دست آمده می توان چنین نتیجه گرفت که آموزش تاب آوری به شیوه پنسیلوانیا بر روی دلزدگی زناشویی و تعهد دینی، اثربخش است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: طبیبی، زهرا
کلید واژه ها:  تاب آوری پنسیلوانیا ، دلزدگی زناشویی ، تعهد دینی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 444
نام نویسنده: رسولي، هادي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 119
چکیده: 

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه فاصله قدرت و اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد که در سال 1395 مشغول به خدمت بودند كه از میان آنها تعداد 263 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم طبقه انتخاب گرديد و براي سنجش متغير هاي پژوهش از فاصله قدرت كاظمي و اخلاق حرفه‌ای حسيني استفاده شد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از آزمون t تك نمونه اي، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون استفاده شد. تحليل داده‌ها نشان داد که رابطه بين فاصله قدرت و اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد (163/0-r=) در سطح آلفاي 05/0 معنادار است. و همچنین  مشخص شد که وضعيت اخلاق حرفه اي پايين تر از حد متوسط (23/32-=t) و وضعیت فاصله قدرت بالاتر از حد متوسط (03/9=t) قرار دارد. همچنين مشخص شد كه از بين مولفه هاي فاصله قدرت، تصميم گيري و ارتباطات بيشترين تاثير را در پيش بيني اخلاق حرفه اي دارند.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
استاد مشاور اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
کلید واژه ها:  اخلاق حرفه‌ای ، فاصله قدرت ، اعضای هیأت علمی ، دانشگاه فردسی مشهد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 818
نام نویسنده: پورمحمد شاندیز، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 87
چکیده: 

هدف پژوهش بررسی اثربخشی روش تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه (tDCS) بر کاهش ولع مصرف و بهبود کنش‌ های اجرایی افراد مصرف‌کننده قلیان می‌باشد.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد 25 تا 35 ساله‌ای که در بهار سال 1394 ساکن مشهد و مصرف­ کننده ­ی قلیان بود. از این تعداد 21 نفر به روش نمونه­ گیری داوطلبانه انتخاب و به‌ صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و  یک گروه کنترل گمارده شدند.که گروه آزمایش، روش درمانی در یک سطح tDCS را دریافت کردند و گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکرد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ­ها از تحلیل کوواریانس تک متغیره و برای تسریع در نتایج حاصله از نرم‌ افزار SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که ولع پایه و ولع القایی در گروه‌ های آزمایشی آند چپ و کنترل در سطح اطمینان 99 درصد تفاوت معناداری وجود دارد (p<0.01). همچنین ولع پایه و ولع القایی در گروه‌ های آزمایشی آند راست و کنترل در سطح اطمینان 99 درصد تفاوت معناداری وجود دارد (p<0.01). همچنین بین حافظه کاری و مهارت حل مسئله در گروه‌های آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود ندارد (p>0.05). بنابراین می‌توان گفت که روش تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه باعث کاهش ولع پایه و ولع القایی استعمال قلیان در افراد قلیانی می‌شود؛ اما روش تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه باعث بهبود حافظه‌ ی کاری و بهبود مهارت حل مسئله و برنامه‌ ریزی در افراد قلیانی نمی‌شود.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


 


استاد راهنمای اول: غنايي چمن آباد، علي
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  تحریک الکتریکی مستقیم ، ولع پایه ، ولع القایی ، حافظه ‏کاری و مهارت حل مسئله


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 817
نام نویسنده: فاطمی فر، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 110
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر باهدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر نظریة آلودگی ذهنی راچمن و درمان دارویی بر کاهش شاخص‌های بهبودی در بیماران مبتلابه OCD شست‌وشو با آلودگی ذهنی طراحی و اجرا گردید. شناسایی پدیدة ترس از آلودگی ذهنی نشان داد که احساس آلودگی می‌تواند در غیاب تماس فیزیکی با آلاینده به وجود آید. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی در سه گروه آزمایشی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون همراه با دوره پیگیری بود. جامعة مورد مطالعه در این پژوهش شامل زنان 18 تا 50 سالة مبتلابه اختلال وسواس ـ اجبار شهر مشهد بودند که به‌صورت داوطلبانه در این طرح شرکت کردند. تعداد 45 نفر که تشخیص OCD همراه با آلودگی ذهنی و خودآلودگی را دریافت کرده بودند، انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در سه گروه آزمایش مداخلة ترکیبی قرار گرفتند. در پژوهش حاضر از برنامه مصاحبة اختلال‌های اضطرابی DSM-IV نسخه طول عمر و ارجاع به روان‌پزشک برای تشخیص OCD استفاده شد. احساساتِ خود آلودگی و آلودگی ذهنی بیماران با استفاده از مصاحبه بالینی و پرسشنامة آلودگی ذهنی (MOCI_VC) موردبررسی قرار گرفت. هر دو گروه پرسشنامة تشخیصی (OCI_R)، شدت اختلال وسواس ـ اجبار ییل براون (YBOCS) و حساسیت به آلودگی (CSS) و آمیختگی فکر- عمل آلودگی (CTAF) را در مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری 3 ماهه تکمیل کردند. شرکت‌کنندگان در 12 جلسه درمان گروهی ترکیبی هر جلسه به مدت 90 دقیقه شرکت کردند. گروه اول درمان شناختی رفتاری آلودگی ذهنی همراه با داروی سیتالوپرام (CBTM/PH)، گروه دوم درمان شناختی رفتاری آلودگی ذهنی همراه با دارونما (CBTM/P) و گروه سوم آموزش مدیریت استرس همراه با داروی سیتالوپرام (SMT/PH) دریافت کردند. برای بررسی داده­ها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد. با تحلیل نتایج مشخص شد که اثربخشی درمان مبتنی بر نظریه آلودگی ذهنی با و بدون دارو بر کاهش شاخص ‌های بهبودی تفاوت معناداری ندارد و هر دو ترکیب درمانی باعث کاهش معنادار میانگین نمرات شاخص‌های بهبودی در شرکت‌کنندگان گردید. این یافته‌ها نشان می‌دهد که در نظر گرفتن وجود آلودگی ذهنی در درمان اختلال OCD می‌تواند به‌عنوان تبیینی برای عدم پاسخ برخی بیماران به درمان‌های متداول و لزوم تغییر برنامه‌های درمان در نظر گرفته شود.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: عبدخداي، سعيد
کلید واژه ها:  اختلال وسواس ـ اجبار ، نظریة آلودگی ذهنی راچمن ، آلودگی ذهنی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 816
نام نویسنده: میرزائی فیض آبادی، سارا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 113
چکیده: 

زمينه مسأله و هدف پژوهش: علت اصلی تصادفات جاده­ ها و خیابانی ایران به عوامل انسانی (به ترتیب در تصادفات جاده­ ای 95-90 درصد و در تصادفات خیابانی 75-70 درصد) نسبت داده می­شود. پژوهشگران از میان همه عوامل انسانی نقش ادراک خطر پررنگ­تر از بقیه می­دانند. در این مطالعه دو هدف اصلی دنبال شد: هدف در مطالعه­ ی اول بررسی ارتباط بین توانایی­های شناختی مانند سبک­های شناختی، بازداری رفتاری و بازداری شناختی با درک خطر ترافیکی در بین رانندگان و در مطالعه­ ی دوم تأثیر آموزش درک­ خطر ترافیکی از طریق فیلم­ های کوتاه بر افزایش توانایی درک خطرات ترافیکی بود. روش: در مطالعه­ ی اول، 129 راننده­ ی مرد قسمت حمل ­بار شهر مشهد شرکت کردند. 42 دانشجوی دارای گواهی­نامه در اجرای مطالعه ­ی دوم همکارای داشتند. نمونه ­گیری در هر دو مطالعه در دسترس بود. داده­ ها با استفاده از آزمون ­های درک خطر ترافیکی، ایست-علامت، برو-نرو و تحلیل سبک­های شناختی جمع ­آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته­ ها: نتایج مطالعه ­ی اول نشان داد که بین درک خطر ترافیکی با سبک­ شناختی کل­گرا، توجه و توجه انتخابی، رابطه ­ی مثبت و  بازداری رفتاری رابطه­ی منفی معناداری داشت. بین درک خطر ترافیکی و بازداری شناختی رابطه ­ی معناداری دیده نشد. یافته­ های مطالعه ­ی دوم گویای تاثیر مثبت آموزش مبتنی بر فیلم­ های کوتاه ترافیکی بر درک خطر بود. نتيجه ­گيري: به­ طورکلی، مطالعه ­ی حاضر بر نقش توجه، توجه انتخابی و سبک­ شناختی کل­گرا بر درک خطر ترافیکی صحه می­گذارد؛ بااین ­وجود، درمورد تاثیر بازداری­ های رفتاری و شناختی بر درک خطر نیازمند پژوهش ­های بیشتری است. در انتها، آموزش می­تواند درک خطر ترافیکی رانندگان را بهبود بخشد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

فاقد

 


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: صالحي فدردي، جواد
کلید واژه ها:  درک خطر ترافیکی ، بازداری رفتاری ، بازداری شناختی ، سبک­های شناختی ،  آموزش مبتنی بر فیلم


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 815
نام نویسنده: موسوي حسن‌آباد، مهديه سادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 89
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف مقايسه دو درمان در معتادان گمنام (NA) و درمان تدريجي اعتياد به شيوه كنگره 60 بر كيفيت زندگي و وسوسه مصرف مواد انجام گرديد، طرح پژوهش حاضر از نوع مقايسه‌اي بود. جامعه پژوهش شامل مراجعه‌كنندگان مرد معتاد ساكن شهر مشهد كه براي درمان اعتياد در گروه‌هاي معتادان گمنام (NA) و درمان تدريجي اعتياد به شيوه كنگره 60 (DST) مي‌باشد كه در مرداد ماه سال 1394 با استفاده از كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني (WhoQol-BREF) و عقايد وسوسه‌ انگيز (CBQ) در مجموع 300 نفر معتاد كه به هر گروه 150 نفر با توجه به زمان درمان اعتياد (ابتداي ورود به گروه، 3-6 ماه بعد از ورود به گروه و 6 تا يكسال بعد از درمان) به طور مجزا در هر مرحله از درمان 50 نفر از معتادين مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج تحليل اين دو گروه نشان داد كه هر دو روش درمانی کنگره 60 و انجمن معتادان گمنام به طور قابل توجهی می‌توانند در برنامه پیشگیری و در مان بیماری اعتیاد موثر باشند، با توجه به فصل چهارم، تفاوت معنادار در دو مقیاس کیفیت زندگی و وسوسه مصرف مواد در این دو روش درمانی نشان مي‌دهد که در روش درمانی کنگره 60 میزان وسوسه مصرف مواد پایين‌تری را تجربه می‌کنند و همچنین میزان کیفیت زندگی در بیماران اعتیاد در کنگره 60 بالاتر مي‌باشد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  اعتياد ، وسوسه مصرف مواد ، درمان ، كيفيت زندگي ، گروه معتادان گمنام (NA) ، درمان تدريجي اعتياد به شيوه كنگره 60 (DST)


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 814
نام نویسنده: شرفی، نعیمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 72
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی و رابطه آن با معنویت در زنان متاهل صورت گرفته است. جامعه آماری در این پژوهش زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز تفریحی، زیارتی و فرهنگی سطح شهر مشهد هستند. تعداد 384 زن متاهل به روش چند مرحله‌ای و در دسترس انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزارهای این پژوهش، سنجش نگرش معنوی، سرمایه اجتماعی اونیکس و بولن و سرمایه روانشناختی لوتانز می‌باشند. اطلاعات به دست آمده از ‌ها توسط نرم افزار Spss و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین متغیرهای پژوهش رابطه معنادار وجود داردومعنویت نقش موثری در سرمایه روانشناختی واجتماعی دارد. از چهار مولفه سرمایه روانشناختی در زنان متاهل، امیدواری (000/0p<) و خودکارآمدی (001/0p<) دارای توان پیش بینی کنندگی معنویت در زنان متاهل می‌باشند. تاب‌آوری (87/0p>)، خوش‌بینی (55/0p>) و سرمایه اجتماعی دارای توان پیش‌بینی‌کننده معنویت نبودند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که مولفه‌هاي معنویت عاملی تقویت کننده براي سرمایه روانشناختی هستند و این رابطه در خرده مقیاس‌های امیدواری و خودکارآمدی به صورت متقابل بوده و هردو بر یکدیگر اثربخش هستند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
کلید واژه ها:  معنویت زنان ، سرمایه اجتماعی ،  سرمایه روانشناختی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 813
نام نویسنده: طاهری، نجمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 93
چکیده: 

زمينه مسأله: حوادث ترافیکی یکی از کشنده‌­­‌‌‌ترین نوع حوادث برای کودکان است. توانایی‌های شناختی کودک و ویژگی‌های والدین در درک خطرات محیط اطراف نقش بسزایی دارد. هدف پژوهش: پژوهش حاضر دو هدف دارد: بررسی ارتباط عوامل مربوط به کودک شامل ادراک دیداری و سرعت پردازش اطلاعات دیداری با درک خطر کودک و بررسی عوامل خانواده شامل ویژگی‌های نظارتی و شخصیتی هر دو والد پدر و مادر موثر بر درک خطر ترافیکی کودک. روش: نمونه مورد مطالعه، 105 کودک پیش دبستانی 2 به همراه والدینشان بودند که از نواحی آموزشی 3 و 6 مشهد به صورت در دسترس انتخاب شدند. از تکالیف شناسایی مکان ایمن و خطرناک عبور از خیابان، فلیکر و خانه حیوانات وکسلر به ترتیب برای سنجش درک خطر، ادراک دیداری و سرعت پردازش اطلاعات کودک و همچنین برای سنجش ویژگی‌های والدینی از SARTQ و هیجان‌خواهی زاکرمن استفاده شد. يافته‌ها: نتایج نشان داد بین درک خطر ترافیکی و ادراک دیداری و همچنین بین درک خطر ترافیکی و سرعت پردازش اطلاعات دیداری کودک رابطه معنادار مثبت وجود دارد. درک خطر ترافیکی کودک با ویژگی‌های نظارتی والدین همبستگی مثبت معنادار و با هیجان طلبی والدین همبستگی معنادار منفی دارد. متغیرهای زمان واکنش فلیکر به تصاویر محیطی، ماجراجویی پدر و نیاز به کنترل روانشناختی مادر پیش‌بینی کننده‌های معنی‌داری بودند. نتيجه‌گيري: در کل درک خطر ترافیکی کودک تحت تاثیر عوامل شناختی او و عوامل نظارتی و شخصیتی والدین است. بنابراین در علت یابی و پیش‌گیری از حوادث کودکان علاوه بر در نظر گرفتن توانمندی‌های شناختی و سطح رشدی کودک باید به نقش مراقبتی والدین در پیش‌گیری از آسیب‌ها و یادگیری‌های غیرمستقیمی که کودکان از رفتارهای مرتبط با خطر والدین دارند نیز توجه شود

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: امين يزدي، سيد امير
کلید واژه ها:  درک خطر ترافیکی کودک ، ادراک دیداری ، سرعت پردازش اطلاعات دیداری ، ویژگی‌های نظارتی والدین ، هیجان طلبی والدین


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 812
نام نویسنده: خواجه افضلی، ام البنین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 151
چکیده: 

اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ حکایت درﻣﺎﻧﻲ هستی نگر براساس حکایاتی از مثنوی معنوی بر نیرومندی ایگو، اضطراب مرگ و معنادرزندگی بیماران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺤﺖ ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ مرکز درمان بیماریهای خاص شهرستان بیرجند اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

فهرست مندرجاتت

فهرست منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: حسین آبادی، حسین
استاد مشاور اول: طالبيان شريف، جعفر
کلید واژه ها:  حکایت درمانی هستی نگر براساس حکایاتی از مثنوی معنوی ، سرطان ، شیمی درمانی ، نیرومندی ایگو ، اضطراب مرگ ، معنا در زندگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 811
نام نویسنده: انبيائي، نسرين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 79
چکیده: 

هدف از پ‍‍‍ژوهش حاضر، بررسی رابطه بین جنسیت و طبقه اجتماعي كودكان با میزان درك خطر و خطرپذیری آن ها است، همچنین میزان تجربه آسیب­دیدگی در دختران و پسران و در دو طبقه اجتماعی نیز بررسی شد. برای این منظور،  120 آزمودنی  شامل 60 دختر و 60 پسر از طبقه اجتماعی برخوردار و غیربرخوردار در این پژوهش شرکت نمودند. آنها دو فهرست رفتار آسیب زا (IBC) و تجربه آسیب را پر کرده و آزمون خطرپذیری بادکنکی (BART) را انجام دادند. نتايج نشان داد كه دختران درك خطر بالاتري نسبت به پسران دارند و در بعضي از رفتارهاي خطرناك مثل پریدن از روی بلندی، دوچرخه سواری در مكان های ناامن، كشیدن یا هل دادن اشیاء سنگین و دوری نكردن از مواد خطرناك اين تفاوت كاملا آشكار شد. همچنين در بين طبقات اجتماعي تفاوت در بعضي رفتارها مانند برخورد كردن به وسائل در حین رفت و آمد، استفاده نكردن از كمربند ایمنی در خودرو و كبود شدن و خراشیدگی در حين بازي تفاوت ديده شد. بین جنسيت و میزان خطرپذیری نيز رابطه ي معنی داري وجود دارد و پسران خطرپذيري بالاتري نسبت به دختران دارند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: امین یزدی، سید امیر
کلید واژه ها:  درك خطر ، خطرپذيري ، پرسشنامه فهرست رفتار آسیب زا ، آزمون خطرپذیری بادکنکی

<   123456789101112131415161718192021222324252627282939495969798999   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.