دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

<   123456789101112131415161718192021222324252627282939495969798999   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1074 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 816
نام نویسنده: میرزائی فیض آبادی، سارا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 113
چکیده: 

زمينه مسأله و هدف پژوهش: علت اصلی تصادفات جاده­ ها و خیابانی ایران به عوامل انسانی (به ترتیب در تصادفات جاده­ ای 95-90 درصد و در تصادفات خیابانی 75-70 درصد) نسبت داده می­شود. پژوهشگران از میان همه عوامل انسانی نقش ادراک خطر پررنگ­تر از بقیه می­دانند. در این مطالعه دو هدف اصلی دنبال شد: هدف در مطالعه­ ی اول بررسی ارتباط بین توانایی­های شناختی مانند سبک­های شناختی، بازداری رفتاری و بازداری شناختی با درک خطر ترافیکی در بین رانندگان و در مطالعه­ ی دوم تأثیر آموزش درک­ خطر ترافیکی از طریق فیلم­ های کوتاه بر افزایش توانایی درک خطرات ترافیکی بود. روش: در مطالعه­ ی اول، 129 راننده­ ی مرد قسمت حمل ­بار شهر مشهد شرکت کردند. 42 دانشجوی دارای گواهی­نامه در اجرای مطالعه ­ی دوم همکارای داشتند. نمونه ­گیری در هر دو مطالعه در دسترس بود. داده­ ها با استفاده از آزمون ­های درک خطر ترافیکی، ایست-علامت، برو-نرو و تحلیل سبک­های شناختی جمع ­آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته­ ها: نتایج مطالعه ­ی اول نشان داد که بین درک خطر ترافیکی با سبک­ شناختی کل­گرا، توجه و توجه انتخابی، رابطه ­ی مثبت و  بازداری رفتاری رابطه­ی منفی معناداری داشت. بین درک خطر ترافیکی و بازداری شناختی رابطه ­ی معناداری دیده نشد. یافته­ های مطالعه ­ی دوم گویای تاثیر مثبت آموزش مبتنی بر فیلم­ های کوتاه ترافیکی بر درک خطر بود. نتيجه ­گيري: به­ طورکلی، مطالعه ­ی حاضر بر نقش توجه، توجه انتخابی و سبک­ شناختی کل­گرا بر درک خطر ترافیکی صحه می­گذارد؛ بااین ­وجود، درمورد تاثیر بازداری­ های رفتاری و شناختی بر درک خطر نیازمند پژوهش ­های بیشتری است. در انتها، آموزش می­تواند درک خطر ترافیکی رانندگان را بهبود بخشد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

فاقد

 


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: صالحي فدردي، جواد
کلید واژه ها:  درک خطر ترافیکی ، بازداری رفتاری ، بازداری شناختی ، سبک­های شناختی ،  آموزش مبتنی بر فیلم


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 815
نام نویسنده: موسوي حسن‌آباد، مهديه سادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 89
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف مقايسه دو درمان در معتادان گمنام (NA) و درمان تدريجي اعتياد به شيوه كنگره 60 بر كيفيت زندگي و وسوسه مصرف مواد انجام گرديد، طرح پژوهش حاضر از نوع مقايسه‌اي بود. جامعه پژوهش شامل مراجعه‌كنندگان مرد معتاد ساكن شهر مشهد كه براي درمان اعتياد در گروه‌هاي معتادان گمنام (NA) و درمان تدريجي اعتياد به شيوه كنگره 60 (DST) مي‌باشد كه در مرداد ماه سال 1394 با استفاده از كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني (WhoQol-BREF) و عقايد وسوسه‌ انگيز (CBQ) در مجموع 300 نفر معتاد كه به هر گروه 150 نفر با توجه به زمان درمان اعتياد (ابتداي ورود به گروه، 3-6 ماه بعد از ورود به گروه و 6 تا يكسال بعد از درمان) به طور مجزا در هر مرحله از درمان 50 نفر از معتادين مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج تحليل اين دو گروه نشان داد كه هر دو روش درمانی کنگره 60 و انجمن معتادان گمنام به طور قابل توجهی می‌توانند در برنامه پیشگیری و در مان بیماری اعتیاد موثر باشند، با توجه به فصل چهارم، تفاوت معنادار در دو مقیاس کیفیت زندگی و وسوسه مصرف مواد در این دو روش درمانی نشان مي‌دهد که در روش درمانی کنگره 60 میزان وسوسه مصرف مواد پایين‌تری را تجربه می‌کنند و همچنین میزان کیفیت زندگی در بیماران اعتیاد در کنگره 60 بالاتر مي‌باشد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  اعتياد ، وسوسه مصرف مواد ، درمان ، كيفيت زندگي ، گروه معتادان گمنام (NA) ، درمان تدريجي اعتياد به شيوه كنگره 60 (DST)


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 814
نام نویسنده: شرفی، نعیمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 72
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی و رابطه آن با معنویت در زنان متاهل صورت گرفته است. جامعه آماری در این پژوهش زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز تفریحی، زیارتی و فرهنگی سطح شهر مشهد هستند. تعداد 384 زن متاهل به روش چند مرحله‌ای و در دسترس انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزارهای این پژوهش، سنجش نگرش معنوی، سرمایه اجتماعی اونیکس و بولن و سرمایه روانشناختی لوتانز می‌باشند. اطلاعات به دست آمده از ‌ها توسط نرم افزار Spss و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین متغیرهای پژوهش رابطه معنادار وجود داردومعنویت نقش موثری در سرمایه روانشناختی واجتماعی دارد. از چهار مولفه سرمایه روانشناختی در زنان متاهل، امیدواری (000/0p<) و خودکارآمدی (001/0p<) دارای توان پیش بینی کنندگی معنویت در زنان متاهل می‌باشند. تاب‌آوری (87/0p>)، خوش‌بینی (55/0p>) و سرمایه اجتماعی دارای توان پیش‌بینی‌کننده معنویت نبودند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که مولفه‌هاي معنویت عاملی تقویت کننده براي سرمایه روانشناختی هستند و این رابطه در خرده مقیاس‌های امیدواری و خودکارآمدی به صورت متقابل بوده و هردو بر یکدیگر اثربخش هستند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
کلید واژه ها:  معنویت زنان ، سرمایه اجتماعی ،  سرمایه روانشناختی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 813
نام نویسنده: طاهری، نجمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 93
چکیده: 

زمينه مسأله: حوادث ترافیکی یکی از کشنده‌­­‌‌‌ترین نوع حوادث برای کودکان است. توانایی‌های شناختی کودک و ویژگی‌های والدین در درک خطرات محیط اطراف نقش بسزایی دارد. هدف پژوهش: پژوهش حاضر دو هدف دارد: بررسی ارتباط عوامل مربوط به کودک شامل ادراک دیداری و سرعت پردازش اطلاعات دیداری با درک خطر کودک و بررسی عوامل خانواده شامل ویژگی‌های نظارتی و شخصیتی هر دو والد پدر و مادر موثر بر درک خطر ترافیکی کودک. روش: نمونه مورد مطالعه، 105 کودک پیش دبستانی 2 به همراه والدینشان بودند که از نواحی آموزشی 3 و 6 مشهد به صورت در دسترس انتخاب شدند. از تکالیف شناسایی مکان ایمن و خطرناک عبور از خیابان، فلیکر و خانه حیوانات وکسلر به ترتیب برای سنجش درک خطر، ادراک دیداری و سرعت پردازش اطلاعات کودک و همچنین برای سنجش ویژگی‌های والدینی از SARTQ و هیجان‌خواهی زاکرمن استفاده شد. يافته‌ها: نتایج نشان داد بین درک خطر ترافیکی و ادراک دیداری و همچنین بین درک خطر ترافیکی و سرعت پردازش اطلاعات دیداری کودک رابطه معنادار مثبت وجود دارد. درک خطر ترافیکی کودک با ویژگی‌های نظارتی والدین همبستگی مثبت معنادار و با هیجان طلبی والدین همبستگی معنادار منفی دارد. متغیرهای زمان واکنش فلیکر به تصاویر محیطی، ماجراجویی پدر و نیاز به کنترل روانشناختی مادر پیش‌بینی کننده‌های معنی‌داری بودند. نتيجه‌گيري: در کل درک خطر ترافیکی کودک تحت تاثیر عوامل شناختی او و عوامل نظارتی و شخصیتی والدین است. بنابراین در علت یابی و پیش‌گیری از حوادث کودکان علاوه بر در نظر گرفتن توانمندی‌های شناختی و سطح رشدی کودک باید به نقش مراقبتی والدین در پیش‌گیری از آسیب‌ها و یادگیری‌های غیرمستقیمی که کودکان از رفتارهای مرتبط با خطر والدین دارند نیز توجه شود

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: امين يزدي، سيد امير
کلید واژه ها:  درک خطر ترافیکی کودک ، ادراک دیداری ، سرعت پردازش اطلاعات دیداری ، ویژگی‌های نظارتی والدین ، هیجان طلبی والدین


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 812
نام نویسنده: خواجه افضلی، ام البنین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 151
چکیده: 

اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ حکایت درﻣﺎﻧﻲ هستی نگر براساس حکایاتی از مثنوی معنوی بر نیرومندی ایگو، اضطراب مرگ و معنادرزندگی بیماران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺤﺖ ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ مرکز درمان بیماریهای خاص شهرستان بیرجند اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

فهرست مندرجاتت

فهرست منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: حسین آبادی، حسین
استاد مشاور اول: طالبيان شريف، جعفر
کلید واژه ها:  حکایت درمانی هستی نگر براساس حکایاتی از مثنوی معنوی ، سرطان ، شیمی درمانی ، نیرومندی ایگو ، اضطراب مرگ ، معنا در زندگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 811
نام نویسنده: انبيائي، نسرين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 79
چکیده: 

هدف از پ‍‍‍ژوهش حاضر، بررسی رابطه بین جنسیت و طبقه اجتماعي كودكان با میزان درك خطر و خطرپذیری آن ها است، همچنین میزان تجربه آسیب­دیدگی در دختران و پسران و در دو طبقه اجتماعی نیز بررسی شد. برای این منظور،  120 آزمودنی  شامل 60 دختر و 60 پسر از طبقه اجتماعی برخوردار و غیربرخوردار در این پژوهش شرکت نمودند. آنها دو فهرست رفتار آسیب زا (IBC) و تجربه آسیب را پر کرده و آزمون خطرپذیری بادکنکی (BART) را انجام دادند. نتايج نشان داد كه دختران درك خطر بالاتري نسبت به پسران دارند و در بعضي از رفتارهاي خطرناك مثل پریدن از روی بلندی، دوچرخه سواری در مكان های ناامن، كشیدن یا هل دادن اشیاء سنگین و دوری نكردن از مواد خطرناك اين تفاوت كاملا آشكار شد. همچنين در بين طبقات اجتماعي تفاوت در بعضي رفتارها مانند برخورد كردن به وسائل در حین رفت و آمد، استفاده نكردن از كمربند ایمنی در خودرو و كبود شدن و خراشیدگی در حين بازي تفاوت ديده شد. بین جنسيت و میزان خطرپذیری نيز رابطه ي معنی داري وجود دارد و پسران خطرپذيري بالاتري نسبت به دختران دارند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: امین یزدی، سید امیر
کلید واژه ها:  درك خطر ، خطرپذيري ، پرسشنامه فهرست رفتار آسیب زا ، آزمون خطرپذیری بادکنکی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 810
نام نویسنده:  برکیان، نرگس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 67
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مداخله زبان شناختی بازی محور و مداخله به روش چندحسی فرنالد بربهبود توانایی خواندن دانش آموزان نارساخوان بود. این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان 6 تا 12 سال نارساخوان مراجعه کننده به مرکز ناتوانی های ویژه یادگیری در سال تحصیلی 93-94 در شهر مشهد تشکیل می دادند. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از دانش آموزان نارساخوان بودند که به صورت در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل به صورت تصادفی جایگذاری شدند. برای جمع آوری داده ها از تشخیص خواندن شیرازی و نیلی پور استفاده شد. گروه مداخله زبان شناختی بازی محور و گروه مداخله چند حسی فرنالد در 12 جلسه 45 دقیقه انفرادی شرکت داده شدند. برای تحلیل داده های پژوهش از آزمون تحلیل کواریانس (ANCOVA) استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که مداخله زبان شناختی بازی محور نسبت به گروه کنترل به طور معناداری بر بهبود صحت خواندن و درک مطلب دانش آموزان نارساخوان اثربخش بوده ولی این مداخله بر سرعت خواندن دانش آموزان تاثیر معناداری نداشته است. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد مداخله به روش چندحسی فرنالد نسبت به گروه کنترل به طور معناداری بر بهبود صحت خواندن دانش آموزان نارساخوان اثربخش بوده است اما در بهبود درک مطلب و سرعت خواندن دانش آموزان نارساخوان تاثیر معناداری نداشته است. همچنین نتایج تحلیل واریانس بهبود معناداری را در توانایی خواندن دانش آموزان نارساخوان در گروه مداخله زبان شناختی بازی محور نسبت به گروه چند حسی فرنالد نشان می دهد.

با توجه به یافته های پژوهش این تأیید می شود که از مداخله زبان شناختی بازی محور به عنوان یکی از مداخلات درمانی برای بهبود توانایی خواندن دانش آموزان نارساخوان قابل استفاده است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: اصغري نكاح، سید محسن
استاد مشاور اول: امین یزدی، سید امیر
کلید واژه ها:  ناتوانی های ویژه یادگیری ،  نارساخوان ، بازی های زبان شناختی ، چندحسی فرنالد ،  درک مطلب ، صحت خواندن ،  سرعت خواندن


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 443
نام نویسنده: کامل عطار حسین زاده، سحر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 123
چکیده: 

 پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد از دیدگاه دانشجویان این دانشگاه انجام شد. پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و ازنظر هدف کاربردی است. جامعه ­ی آماری شامل کلیه­ ی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 95- 94 برابر 710/15 می­ باشد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه­ گیری طبق ه­ای نسبی، از بین دانشجویان گروه ­های آموزشی علوم انسانی ، مهندسی و معماری، کشاورزی، دامپزشکی، منابع طبیعی و علوم پایه و ریاضی اقدام و نمونه­ های برابر 375 دانشجو انتخاب شد. ابزار تحقیق، پرسش­نامه ­ی ویرایش ­شده­­ ی سروکوال درباره ­ی کیفیت خدمات آموزشی است. داده­ ها بااستفاده از نرم­ افزار spss و ازطریق آزمون­­t، تحلیل واریانس یک­راهه و تحلیل واریانس چند متغیره مورد تجزیه ­و ­تحلیل قرار گرفت. یافته­ های پژوهش بیانگر آن است که بین وضع موجود و مورد انتظار خدمات آموزشی ازدیدگاه دانشجویان تفاوت معناداری وجود دارد و در هر پنج بعد کیفیت خدمات آموزشی شکاف وجود دارد. بیش­ترین میانگین شکاف در ابعاد تضمین و همدلی و سپس به­ترتیب در ابعاد پاسخ­گویی و اطمینان و کم­ترین میانگین شکاف در بعد محسوسات مشاهده شد.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
استاد مشاور اول: سعیدی رضوانی، محمود
کلید واژه ها:  کیفیت خدمات ، خدمات آموزشی ،  دانشگاه فردوسی مشهد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 442
نام نویسنده:  سیاح، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 208
چکیده: 

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر برنامه آموزش آشنا سازی دانشجویان ورودی جدید بر سازگاری دانشجویان با دانشگاه در دانشگاه فردوسی مشهد در زمستان 1393بود. به این منظور برنامه آشنا سازی دانشجویان ورودی جدید بر اساس تجربیات دانشگاه­های برتر جهان در این زمینه و نیز با مرور ادبیات مربوط به حوزه­ی آشنا سازی طراحی گردید. روش این تحقیق، آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان ورودی جدید سه رشته علوم تربیتی و روانشناسی و تربیت بدنی و علوم ورزشی در نیمسال دوم 1393  دانشگاه فردوسی مشهد بود. کلیه شرکت کنندگان در این دوره آموزشی 74 تن بودند که با استفاده از جدول اعداد تصادفی به سه گروه 37 نفری آزمایش و دوگروه گواه انتساب یافتند. متغیر مستقل برنامه آموزش آشنا سازی و متغیر وابسته سازگاری با دانشگاه بود. برنامه آموزش آشنا سازی طراحی شده در اختیار گروه آزمایش قرار گرفت و برای گروه کنترل برنامه­ای اعمال نشد. به منظور سنجش تاثیر برنامه آموزش آشنا سازی در میزان سازگاری دانشجویان با دانشگاه از آزمون سازگاری دانشجویان (اسد) استفاده شد. پایایی این با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 94/0 تعیین شد و روایی محتوایی مورد تایید محققان و روایی ملاک آزمون با استفاده از آزمون جی اچ کیو 58/0 گزارش شده بود.داده­های پژوهش  با استفاده از شاخص­ های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و فراوانی و درصد) و آزمون­ های آمار استنباطی (تحلیل واریانس اندازه­ گیری مکرر، آزمون درون­ گروهی و آزمون تحلیل واریانس چند متغیری) با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج بدست آمده نشان داد که بین میانگین نمرات گروه­ های آزمایش و کنترل تفاوت معنا داری مشاهده نگردید.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: نوغانی، محسن
کلید واژه ها:  آشناسازی ، برنامه آشناسازی دانشجویان ، دانشجویان ورودی جدید ، سازگاری با دانشگاه ، دانشگاه فردوسی مشهد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 441
نام نویسنده: فروتنیان، عبدالمجید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 82
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی ضرورت‌ ها، موانع و امکان اجرای پژوهش میان‌ رشته‌ای در تعلیم و تربیت انجام گرفت. بر این مبنا از روش ترکیبی متوالی اکتشافی استفاده شد. جامعه آماری، پژوهشگران پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و پژوهشکده علوم شناختی و اعضای هیئت علمی دانشکده‌ های علوم تربیتی دانشگاه‌ های مطرح کشور بود. برای جمع‌ آوری داده‌ ها از نمونه‌ گیری هدفمند در پژوهش کیفی و نمونه‌ گیری تصادفی در پژوهش کمی استفاده شد. بر اساس متون مربوطه و نتایج مصاحبه، سه پرسش نامه‌ تدوین گردید. روایی محتوایی آن‌ها براساس اجماع نظر هفت متخصص تأیید و پایایی هر سه پرسش نامه با روش آلفای کرونباخ 71/0 (بررسی ضرورت‌ ها)، 86/0 (بررسی موانع)، 70/0 (بررسی امکان اجرا) به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش استراس کوربین (پژوهش کیفی) و روش‌ های آماری توصیفی و تحلیل عاملی (پژوهش کمی) انجام شد. نتایج نشان داد که به ترتیب اولویت، مؤلفه‌ های پیشرفت، جامع نگری و نوآوری ضرورت پژوهش میان‌ رشته‌ای و مؤلفه‌ های مسئولیت گریزی در گروه، تخصص گرایی و عدم آگاهی و شناخت، موانع پژوهش میان‌ رشته‌ای و مؤلفه‌ های حمایت، سهولت و صحت علمی به ترتیب اولویت امکان اجرای این رویکرد را تبیین می‌کند. همچنین به ترتیب اولویت رویکرد های پژوهش میان‌ رشته‌ای گروهی بین علوم خویشاوند، پژوهش میان‌ رشته‌ای انفرادی بین علوم خویشاوند، پژوهش میان‌ رشته‌ای گروهی بین علوم دور و پژوهش میان‌ رشته‌ای انفرادی بین علوم دور قابلیت اجرا دارند.                       

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

                                                                               

 

 

 

 

 

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  امکان اجرا ، پژوهش ترکیبی ، پژوهش میان‌رشته‌ای ، تعلیم و تربیت ، ضرورت‌ها ،  موانع

<   123456789101112131415161718192021222324252627282939495969798999   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.