دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930405060708090100   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1078 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 810
نام نویسنده:  برکیان، نرگس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 67
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مداخله زبان شناختی بازی محور و مداخله به روش چندحسی فرنالد بربهبود توانایی خواندن دانش آموزان نارساخوان بود. این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان 6 تا 12 سال نارساخوان مراجعه کننده به مرکز ناتوانی های ویژه یادگیری در سال تحصیلی 93-94 در شهر مشهد تشکیل می دادند. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از دانش آموزان نارساخوان بودند که به صورت در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل به صورت تصادفی جایگذاری شدند. برای جمع آوری داده ها از تشخیص خواندن شیرازی و نیلی پور استفاده شد. گروه مداخله زبان شناختی بازی محور و گروه مداخله چند حسی فرنالد در 12 جلسه 45 دقیقه انفرادی شرکت داده شدند. برای تحلیل داده های پژوهش از آزمون تحلیل کواریانس (ANCOVA) استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که مداخله زبان شناختی بازی محور نسبت به گروه کنترل به طور معناداری بر بهبود صحت خواندن و درک مطلب دانش آموزان نارساخوان اثربخش بوده ولی این مداخله بر سرعت خواندن دانش آموزان تاثیر معناداری نداشته است. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد مداخله به روش چندحسی فرنالد نسبت به گروه کنترل به طور معناداری بر بهبود صحت خواندن دانش آموزان نارساخوان اثربخش بوده است اما در بهبود درک مطلب و سرعت خواندن دانش آموزان نارساخوان تاثیر معناداری نداشته است. همچنین نتایج تحلیل واریانس بهبود معناداری را در توانایی خواندن دانش آموزان نارساخوان در گروه مداخله زبان شناختی بازی محور نسبت به گروه چند حسی فرنالد نشان می دهد.

با توجه به یافته های پژوهش این تأیید می شود که از مداخله زبان شناختی بازی محور به عنوان یکی از مداخلات درمانی برای بهبود توانایی خواندن دانش آموزان نارساخوان قابل استفاده است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: اصغري نكاح، سید محسن
استاد مشاور اول: امین یزدی، سید امیر
کلید واژه ها:  ناتوانی های ویژه یادگیری ،  نارساخوان ، بازی های زبان شناختی ، چندحسی فرنالد ،  درک مطلب ، صحت خواندن ،  سرعت خواندن


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 443
نام نویسنده: کامل عطار حسین زاده، سحر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 123
چکیده: 

 پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد از دیدگاه دانشجویان این دانشگاه انجام شد. پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و ازنظر هدف کاربردی است. جامعه ­ی آماری شامل کلیه­ ی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 95- 94 برابر 710/15 می­ باشد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه­ گیری طبق ه­ای نسبی، از بین دانشجویان گروه ­های آموزشی علوم انسانی ، مهندسی و معماری، کشاورزی، دامپزشکی، منابع طبیعی و علوم پایه و ریاضی اقدام و نمونه­ های برابر 375 دانشجو انتخاب شد. ابزار تحقیق، پرسش­نامه ­ی ویرایش ­شده­­ ی سروکوال درباره ­ی کیفیت خدمات آموزشی است. داده­ ها بااستفاده از نرم­ افزار spss و ازطریق آزمون­­t، تحلیل واریانس یک­راهه و تحلیل واریانس چند متغیره مورد تجزیه ­و ­تحلیل قرار گرفت. یافته­ های پژوهش بیانگر آن است که بین وضع موجود و مورد انتظار خدمات آموزشی ازدیدگاه دانشجویان تفاوت معناداری وجود دارد و در هر پنج بعد کیفیت خدمات آموزشی شکاف وجود دارد. بیش­ترین میانگین شکاف در ابعاد تضمین و همدلی و سپس به­ترتیب در ابعاد پاسخ­گویی و اطمینان و کم­ترین میانگین شکاف در بعد محسوسات مشاهده شد.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
استاد مشاور اول: سعیدی رضوانی، محمود
کلید واژه ها:  کیفیت خدمات ، خدمات آموزشی ،  دانشگاه فردوسی مشهد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 442
نام نویسنده:  سیاح، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 208
چکیده: 

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر برنامه آموزش آشنا سازی دانشجویان ورودی جدید بر سازگاری دانشجویان با دانشگاه در دانشگاه فردوسی مشهد در زمستان 1393بود. به این منظور برنامه آشنا سازی دانشجویان ورودی جدید بر اساس تجربیات دانشگاه­های برتر جهان در این زمینه و نیز با مرور ادبیات مربوط به حوزه­ی آشنا سازی طراحی گردید. روش این تحقیق، آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان ورودی جدید سه رشته علوم تربیتی و روانشناسی و تربیت بدنی و علوم ورزشی در نیمسال دوم 1393  دانشگاه فردوسی مشهد بود. کلیه شرکت کنندگان در این دوره آموزشی 74 تن بودند که با استفاده از جدول اعداد تصادفی به سه گروه 37 نفری آزمایش و دوگروه گواه انتساب یافتند. متغیر مستقل برنامه آموزش آشنا سازی و متغیر وابسته سازگاری با دانشگاه بود. برنامه آموزش آشنا سازی طراحی شده در اختیار گروه آزمایش قرار گرفت و برای گروه کنترل برنامه­ای اعمال نشد. به منظور سنجش تاثیر برنامه آموزش آشنا سازی در میزان سازگاری دانشجویان با دانشگاه از آزمون سازگاری دانشجویان (اسد) استفاده شد. پایایی این با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 94/0 تعیین شد و روایی محتوایی مورد تایید محققان و روایی ملاک آزمون با استفاده از آزمون جی اچ کیو 58/0 گزارش شده بود.داده­های پژوهش  با استفاده از شاخص­ های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و فراوانی و درصد) و آزمون­ های آمار استنباطی (تحلیل واریانس اندازه­ گیری مکرر، آزمون درون­ گروهی و آزمون تحلیل واریانس چند متغیری) با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج بدست آمده نشان داد که بین میانگین نمرات گروه­ های آزمایش و کنترل تفاوت معنا داری مشاهده نگردید.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: نوغانی، محسن
کلید واژه ها:  آشناسازی ، برنامه آشناسازی دانشجویان ، دانشجویان ورودی جدید ، سازگاری با دانشگاه ، دانشگاه فردوسی مشهد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 441
نام نویسنده: فروتنیان، عبدالمجید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 82
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی ضرورت‌ ها، موانع و امکان اجرای پژوهش میان‌ رشته‌ای در تعلیم و تربیت انجام گرفت. بر این مبنا از روش ترکیبی متوالی اکتشافی استفاده شد. جامعه آماری، پژوهشگران پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و پژوهشکده علوم شناختی و اعضای هیئت علمی دانشکده‌ های علوم تربیتی دانشگاه‌ های مطرح کشور بود. برای جمع‌ آوری داده‌ ها از نمونه‌ گیری هدفمند در پژوهش کیفی و نمونه‌ گیری تصادفی در پژوهش کمی استفاده شد. بر اساس متون مربوطه و نتایج مصاحبه، سه پرسش نامه‌ تدوین گردید. روایی محتوایی آن‌ها براساس اجماع نظر هفت متخصص تأیید و پایایی هر سه پرسش نامه با روش آلفای کرونباخ 71/0 (بررسی ضرورت‌ ها)، 86/0 (بررسی موانع)، 70/0 (بررسی امکان اجرا) به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش استراس کوربین (پژوهش کیفی) و روش‌ های آماری توصیفی و تحلیل عاملی (پژوهش کمی) انجام شد. نتایج نشان داد که به ترتیب اولویت، مؤلفه‌ های پیشرفت، جامع نگری و نوآوری ضرورت پژوهش میان‌ رشته‌ای و مؤلفه‌ های مسئولیت گریزی در گروه، تخصص گرایی و عدم آگاهی و شناخت، موانع پژوهش میان‌ رشته‌ای و مؤلفه‌ های حمایت، سهولت و صحت علمی به ترتیب اولویت امکان اجرای این رویکرد را تبیین می‌کند. همچنین به ترتیب اولویت رویکرد های پژوهش میان‌ رشته‌ای گروهی بین علوم خویشاوند، پژوهش میان‌ رشته‌ای انفرادی بین علوم خویشاوند، پژوهش میان‌ رشته‌ای گروهی بین علوم دور و پژوهش میان‌ رشته‌ای انفرادی بین علوم دور قابلیت اجرا دارند.                       

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

                                                                               

 

 

 

 

 

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  امکان اجرا ، پژوهش ترکیبی ، پژوهش میان‌رشته‌ای ، تعلیم و تربیت ، ضرورت‌ها ،  موانع


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 440
نام نویسنده:  دانشمند، حمید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

پژوهش حاضر باهدف بررسی وضعیت ایفای نقش‌ ها و شایستگی‌ های مربیگری عملکرد سرپرستان شرکت ایران‌ خودرو خراسان و تأثیر آن‌ ها بر نتایج مربیگری انجام شد. از لحاظ هدف پژوهش جزء پژوهش‌ های کاربردی و از حیث روش جزء پژوهش‌ های همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل سرپرستان (40 نفر) و اپراتورهای (469 نفر) بخش تولید سالن رنگ شرکت ایران‌خودرو خراسان جمعاً 509 نفر بوده و از این تعداد 37 نفر سرپرست و 206 نفر اپراتور جمعاً 243 نفر به‌ عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری سرپرستان سرشماری و اپراتورها سهمیه‌ای بوده است. روش مورد استفاده در این پژوهش پیمایش و ابزار گردآوری داده‌ها بوده است. جهت سنجش نقش‌ها و شایستگی‌ های مربیگری عملکرد از دو استاندارد نقش‌های مربیگری عملکرد و شایستگی‌ های مربیگری عملکرد جیلی و جیلی (2007) و جهت سنجش نتایج مربیگری از محقق ساخته نتایج مربیگری بر اساس مدل کارول ویلسون (2007) استفاده شد. جهت تعیین روایی از روش روایی محتوایی و جهت تعیین پایائی ‌ ها از آلفای کرون باخ استفاده شد که ضرایب حاصل برای نقش‌ های مربیگری عملکرد 89/.، شایستگی‌ های مربیگری عملکرد 91/. و نتایج مربیگری عملکرد 88/. محاسبه شد. جهت تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از آزمون تی تک نمونه‌ای، پیرسون، رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که سرپرستان شرکت ایران‌ خودرو خراسان به ترتیب نقش ارزیاب عملکرد، آموزش‌ دهنده، استراتژیست و مشاور شغلی را برای زیردستان خود ایفا می‌کنند و به ترتیب دارای شایستگی‌ های پاداش عملکرد، رابطه مشارکتی کارکنان، افزایش عزت‌ نفس کارکنان و رشد و توسعه کارکنان هستند. همچنین بین نقش‌های مربیگری عملکرد و شایستگی‌ های مربیگری عملکرد، شایستگی‌ های مربیگری عملکرد و نتایج مربیگری، نقش‌های مربیگری عملکرد و نتایج مربیگری رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین نقش‌ های مربیگری عملکرد و شایستگی‌ های مربیگری عملکرد می‌توانند نتایج مربیگری را پیش‌بینی نمایند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  مربیگری عملکرد ،  نقش‌های مربیگری عملکرد ،  شایستگی‌های مربیگری عملکرد ، نتایج مربیگری


>> کتابداری
شماره بازیابی: 170
نام نویسنده: مقدس، سیده زینب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 126
چکیده: 

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین توانمندی سازمانی و کارآفرینی درون­سازمانی کتابخانه­های دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد بود.

روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه پژوهش کلیه کتابداران کتابخانه ­های دانشگاه فردوسی مشهد (58 نفر) و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد (47 نفر) بودند که نمونه مورد نظر (86 نفر) به صورت تصادفی طبقه­ای نسبتی انتخاب شد. داده­های مورد نیاز پژوهش به وسیله دو استاندارد و یک محقق­ ساخته گردآوری گردید و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم­افزار SPSS (نسخه 20) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته­ ها: یافته­ های پژوهش بیانگر نامطلوب بودن میزان توانمندی سازمانی، توانمند سازی کتابداران و کارآفرینی درون ­سازمانی کتابخانه­ های هر یک از دانشگاه­ های مورد بررسی و در کل دو دانشگاه  بود. همچنین، وجود رابطه معنادار مستقیم بین متغیرهای توانمندی سازمانی و توانمند سازی کتابداران، توانمند سازی کتابداران و کارآفرینی درون ­سازمانی، و توانمندی سازمانی و کارآفرینی درون ­سازمانی در دانشگاه ­های مورد بررسی تأیید شد.

اصالت و ارزش: برخی اندیشمندان برای مقابله با احتمال کم­رنگ شدن نقش کتابخانه­ ها به عنوان یک منبع اساسی برای دسترسی به اطلاعات وجود کارآفرینی درون­ سازمانی را ضروری می ­دانند. از این رو، این پژوهش تلاش کرده ضمن بررسی میزان کارآفرینی درون­ سازمانی در کتابخانه ­های یاد شده، وجود رابطه بین دو عامل توانمندی سازمانی و توانمند سازی روان­شناختی کتابداران با کارآفرینی درون ­سازمانی را بررسی کند. در این گذر و بر اساس یافته­ های پژوهش حاضر، ارائه رهنمود هایی برای افزایش کارآفرینی درون ­سازمانی در کتابخانه ­های این دو دانشگاه ممکن شده است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: تجعفري، معصومه
استاد مشاور اول: نوكاريزي، محسن
کلید واژه ها:  کارآفرینی درون ­سازمانی ، توانمندی سازمانی ، توانمندسازی روان­شناختی ، کتابداران ، کتابخانه­های دانشگاهی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد


>> کتابداری
شماره بازیابی: 169
نام نویسنده: کرباسی، آرزو
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 191
چکیده: 

هدف: کتاب­ های داستانی تصویری نقش مهمی در درک و انتقال مفاهیم مانند فرهنگ ملی و درنتیجه در پرورش فکری کودکان و نوجوانان دارند. در این میان کتاب‌های داستانی تصویری بازاری به دلیل عدم رعایت اصول تولید کتاب کودک و بی‌ توجهی  به نیازهای کودکان به این نقش آسیب می‌رسانند. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل آسیب‌ های کتاب‌ های داستانی تصویری  بازاری منتشرشده در ایران برای کودکان گروه سنی «الف» و «ب» در زمینۀ انتقال فرهنگ ملی بود. همچنین تعیین میزان حضور عوامل ظاهری و سایر عوامل آسیب­رسان در کتاب­های بازاری (یعنی ظاهر جذب­ کننده ، وضعیت محتوا، وضعیت تصاویر، سود اقتصادی) دیگر هدف­های این پژوهش را تشکیل می­دهد.

روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و به شیوه پيمايشي و روش تحلیل محتوا انجام شد. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل چهار سیاهه وارسی پژوهشگر ساخته بود که بر‌پایه مطالعه متون و مصاحبه با متخصصان تهیه گردید. نمونه پژوهش شامل 100 کتاب داستانی تصویری بازاری بود که به روش تصادفی نظا م­مند انتخاب شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

یافته‌ها: نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات به‌دست آمده نشان داد که میانگین عناصر آسیب­ رسان در بعد انتقال فرهنگ ملی، 9 عنصر برای هر کتاب است. بیشترین فراوانی عناصر آسیب­رسان در انتقال فرهنگ ملي در كتاب­هاي بازاري بررسی‎شده، در «بعد اجتماعی» و کمترین آن در «بعد سیاسی- تاریخی» بود. همچنین یافته ­ها نشان داد در «بعد اجتماعی» بیشترین عناصر آسیب­ رسان مربوط به مؤلفه «سبک پوشش مرسوم در ایران» است. نتايج بررسي نشان داد كه بیشتر تصاویر کتا ب­های بررسی ­شده برگرفته از تصاویر كتاب­ هاي مشابه غربي و يا تصاوير طراحي شدۀ آماده در نرم‌ افزارها است. به همین دلیل، سبک پوشش نمایش داده‌ شده در این کتاب­ها با سبک پوشش رایج در فرهنگ ملی ایران همخوانی نداشت. در «بعد اقتصادی» که پس از «بعد اجتماعی» بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داد، بیشترین فراوانی عناصر آسیب­ رسان به مؤلفه «محصول­ها و کالاهای غیر ایرانی» تعلق گرفت. پس از آن در «بعد مذهبی» تنها 2 عنصر آسیب­ رسان در رابطه با مؤلفه «باورها و ارزش­های غیر­مذهبی» مشاهده شد و در «بعد تاریخی­ - سیاسی» تنها یک عنصر مربوط به مؤلفه نمادهای غیر­ملی به­ دست آمد. در راستای بررسی عوامل ظاهری آسیب­ رسان در کتاب­های بازاری بررسی‌شده، 100% آن‌ها دارای تیراژ 5000 نسخه و بالاتر از آن و فاقد آستر بدرقه، 94% فاقد صفحه عنوان، 75% فاقد سفید خوانی و 68% آن‌ ها بدون صفحه ­شمار بودند. این امر نشان­ دهنده بی­ توجهی بیشتر ناشران بازاری در تولید اصولی کتاب است که مانع شناخت درست کودک از کتاب می­شود. در راستای بررسی سایر عوامل آسیب ­رسان، یافته­ ها نشان داد هدف همۀ ناشران کتاب های بازاری مورد مطالعه در درجۀ نخست «سود اقتصادی» بود، یعنی قیمت این کتاب­ها در مقایسه با سایر کتاب­های کودک که در همان زمان حداقل 2000 تومان قیمت داشت بسیار ارزان (با میانگین قیمت 6070 ریال) و تیراژ حداقل 5000 نسخه در هر مورد بود. پس از «سود اقتصادی»، «وضعیت تصاویر» (یعنی تصاویر کپی‌ برداری شده و برگرفته از طرح­ها، تصاویر اینترنتی و کارتونی) با فراوانی 86% در جایگاه دوم قرار گرفت. «ظاهر جذبکننده» (یعنی استفاده از شخصیت ­های کارتونی و انیمیشنی ، تنوع زیادی در رنگ، استفاده از تصاویر مبالغه­آمیز و رنگ­های تند) با فراوانی 25/58% جایگاه سوم را به خود اختصاص داد. در رابطه با معیار «وضعیت محتوا»، 5/29% از محتوای کتاب­های  بررسی شده را می‎توان تکرار برخی مفاهیم سطحی و کم ­عمق، و یا تلفیق کهن‌ الگوها و مضمون­های کلیشه­ای دانست. بر‌پایه اطلاعات به ­دست آمده مشخص شد که بیشتر کتاب­های بازاری (78%) در معرفی نوع تولید صداقت  نداشتند و در آن‌ها حقوق مالکیت معنوی اثر رعایت نشده است. درواقع، ایدۀ اصلی این‌گونه کتاب­ها، برگرفته از داستان­ها و افسانه ­های کهن بوده و به‌صورت سهل­انگارانه و از طریق تلفیق چند کهن‌الگو بازآفرینی و یا بازنویسی شده است. همچنین یافته ­ها نشان داد در زمینه گروه سنی و نوع تصاویر به­ کار رفته در کتاب­های بازاری بین اطلاعات مندرج در کتاب و اطلاعات شناسایی‌شده، تفاوت وجود دارد.

اصالت/ارزش: دستاورد این پژوهش، سیاهه‌ای از آسیب­های شناسایی‌شده کتاب های بازاری در بعد انتقال فرهنگ ملی، عوامل ظاهری و سایر عوامل آسیب­ رسان است. انتظار می‏رود توصیه ‏های این پژوهش بتواند به والدین، مربیان و کتابداران در انتخاب کتاب‌ های داستانی تصویری مناسب برای کودکان و به ناشران کتاب­های کودک در ارتقاء نشر این آثار کمک باشد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: پريرخ، مهري
استاد مشاور اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  کتاب­های بازاری ، کتاب­های داستانی تصویری ، عوامل آسیب­ رسان ، فرهنگ ملی ، عوامل ظاهری ، گروه سنی الف و ب.


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 809
نام نویسنده: ادیب پارسا، آمنه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 93
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری مبتنی بر الگوی آلبانو و دی بارتولو بر افزایش ابراز وجود و کاهش پرخاشگری نوجوانان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی بود. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی بود که با طرح پیش آزمون و پس آزمون اجرا شد. جامعه آماری شامل دانش‌آ موزان  دختر 13 تا 18 ساله مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی نواحی 3 و 6 شهر مشهد بودند و به صورت نمونه‌گیری در دسترس از بین داوطلبین انتخاب شدند و به شیوه تصادفی در گروه آزمایش (9 نفر) و گروه کنترل (9 نفر) جایگزین شدند. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله و بعد از پیگیری سه ماهه، سه پرسش‌ نامه اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA)، پرسش‌ نامه ابراز وجود گمبریل و ریچی نوجوانان و پرسش‌ نامه پرخاشگری باس و پری را تکمیل نمودند. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر مورد بررسی قرار گرفت. نتايج تحلیل نشان داد که گروه درمانی شناختی رفتاری منجر به كاهش معنا‌داری در اضطراب اجتماعی و پرخاشگری در پس‌آزمون گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل گردید و در مرحله پیگیری فقط اضطراب اجتماعی اثربخشی‌اش ادامه یافت و هم‌چنین گروه درمانی شناختی رفتاری منجر به افزایش معنادار ابراز وجود گروه آزمایش هم در مرحله پس‌آزمون و هم پیگیری گردید؛ بنابراین، می‌توان بیان کرد که گروه درمانی شناختی- رفتاری مبتنی بر الگوی آلبانو و دی بارتولو بر افزایش ابراز وجود و کاهش پرخاشگری نوجوانان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی مؤثر است.

فهرست منرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: سپهري شاملو، زهره
استاد مشاور اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
کلید واژه ها:  اضطراب اجتماعی ، درمان شناختی- رفتاری ، ابراز وجود ، پرخاشگری ، نوجوانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 807
نام نویسنده: صادقی، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 98
چکیده: 

هدف این پژوهش، مقایسه ی انگیزش تحصیلی، انگیزش پیشرفت و خود ناتوان سازی تحصیلی دختران عادی و بی‌سرپرست مقطع دبیرستان بود. جامعه‌ی پژوهش حاضر، دانش آموزان عادی و بی سرپرست و بدسرپرست مشهد بودند. نمونه‌ در بردارنده‌ی 157 نفر و شامل 131دانش آموز عادی و 26 دانش آموز بی سرپرست و بد سرپرست بود که به صورت هدف مند و خوشه ای انتخاب شد. در این بررسی، سه ‌ی خود ناتوان سازی تحصیلی میدگلی، انگیزش تحصیلی والرند و انگیزش پیشرفت هرمنس توسط دانش آموزان تکمیل شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تی مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که انگیزش تحصیلی گروه عادی بیشتر از گروه بی سرپرست است.  اما در انگیزش پیشرفت و خود ناتوان‌ سازی تحصیلی بین دو گروه تفاوت آماری معنا داری مشاهده نشد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 

 

 

 

 

 

 


استاد راهنمای اول: اصغری نکاح، سید محسن
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  دانش آموزان بی سرپرست ، خودناتوان سازی تحصیلی ، انگیزش پیشرفت و انگيزش تحصيلي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 806
نام نویسنده: صفری، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 112
چکیده: 

دیابت از بیماری‌هایی است که گر چه عوامل ارثی و زیستی در آن نقش دارند اما نقش عوامل روانی و خصوصیات   فکری- شخصیتی آن را نمي‌ توان نادیده گرفت. از عوامل روان‌ شناختی مرتبط با دیابت عدم شادکامی، منفی‌ نگری و ناامیدی است، به همین منظور این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی معنا درمانی گروهی بر مثبت‌ انديشي، امید و شادکامی در زنان مبتلا به دیابت انجام پذیرفت. پژوهش حاضر کاربردی و از نوع شبه آزمایشی (گروه آزمایش و گروه کنترل با پیش‌آزمون و پس‌آزمون) مي‌باشد. زنان دیابتی که برای دریافت درمان به مراکز بهداشت در مشهد مراجعه کرده بودند با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس (برای هر گروه 12 نفر) انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند. ابزار مورد استفاده، شامل پرسشنا مه‌ های جهت‌ مداری زندگی، امیدواری میلر و فهرست شادکامی آکسفورد در هر گروه اجراء شد. سپس گروه آزمایش، معنا درمانی گروهی را  به مدت10 جلسه‌ي 90 دقیقه‌اي دریافت نمود. در پایان دوره درمان، پس آزمون انجام شد. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس یک عاملی، با 19 spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند نتایج نشان داد، معنا درمانی گروهی در افزایش مثبت‌ انديشي و شادکامی زنان دیابتیِ گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافته است و در افزایش امید زنان دیابتیِ گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل تأثیر معنا داری ندارد. در نتیجه معنا درمانی گروهی بر مثبت‌ا ندیشی و شادکامی تأثیرگذار  بوده و بر امیدواری بیماران (زنان) دیابتی تأثیر گذار نبوده است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: حسین آبادی، حسین
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  معنادرمانی گروهی ، مثبت‌انديشي ، امید ، شادکامی ، زنان دیابتی

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930405060708090100   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.