دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930405060708090100   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1074 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 440
نام نویسنده:  دانشمند، حمید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

پژوهش حاضر باهدف بررسی وضعیت ایفای نقش‌ ها و شایستگی‌ های مربیگری عملکرد سرپرستان شرکت ایران‌ خودرو خراسان و تأثیر آن‌ ها بر نتایج مربیگری انجام شد. از لحاظ هدف پژوهش جزء پژوهش‌ های کاربردی و از حیث روش جزء پژوهش‌ های همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل سرپرستان (40 نفر) و اپراتورهای (469 نفر) بخش تولید سالن رنگ شرکت ایران‌خودرو خراسان جمعاً 509 نفر بوده و از این تعداد 37 نفر سرپرست و 206 نفر اپراتور جمعاً 243 نفر به‌ عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری سرپرستان سرشماری و اپراتورها سهمیه‌ای بوده است. روش مورد استفاده در این پژوهش پیمایش و ابزار گردآوری داده‌ها بوده است. جهت سنجش نقش‌ها و شایستگی‌ های مربیگری عملکرد از دو استاندارد نقش‌های مربیگری عملکرد و شایستگی‌ های مربیگری عملکرد جیلی و جیلی (2007) و جهت سنجش نتایج مربیگری از محقق ساخته نتایج مربیگری بر اساس مدل کارول ویلسون (2007) استفاده شد. جهت تعیین روایی از روش روایی محتوایی و جهت تعیین پایائی ‌ ها از آلفای کرون باخ استفاده شد که ضرایب حاصل برای نقش‌ های مربیگری عملکرد 89/.، شایستگی‌ های مربیگری عملکرد 91/. و نتایج مربیگری عملکرد 88/. محاسبه شد. جهت تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از آزمون تی تک نمونه‌ای، پیرسون، رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که سرپرستان شرکت ایران‌ خودرو خراسان به ترتیب نقش ارزیاب عملکرد، آموزش‌ دهنده، استراتژیست و مشاور شغلی را برای زیردستان خود ایفا می‌کنند و به ترتیب دارای شایستگی‌ های پاداش عملکرد، رابطه مشارکتی کارکنان، افزایش عزت‌ نفس کارکنان و رشد و توسعه کارکنان هستند. همچنین بین نقش‌های مربیگری عملکرد و شایستگی‌ های مربیگری عملکرد، شایستگی‌ های مربیگری عملکرد و نتایج مربیگری، نقش‌های مربیگری عملکرد و نتایج مربیگری رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین نقش‌ های مربیگری عملکرد و شایستگی‌ های مربیگری عملکرد می‌توانند نتایج مربیگری را پیش‌بینی نمایند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  مربیگری عملکرد ،  نقش‌های مربیگری عملکرد ،  شایستگی‌های مربیگری عملکرد ، نتایج مربیگری


>> کتابداری
شماره بازیابی: 170
نام نویسنده: مقدس، سیده زینب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 126
چکیده: 

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین توانمندی سازمانی و کارآفرینی درون­سازمانی کتابخانه­های دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد بود.

روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه پژوهش کلیه کتابداران کتابخانه ­های دانشگاه فردوسی مشهد (58 نفر) و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد (47 نفر) بودند که نمونه مورد نظر (86 نفر) به صورت تصادفی طبقه­ای نسبتی انتخاب شد. داده­های مورد نیاز پژوهش به وسیله دو استاندارد و یک محقق­ ساخته گردآوری گردید و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم­افزار SPSS (نسخه 20) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته­ ها: یافته­ های پژوهش بیانگر نامطلوب بودن میزان توانمندی سازمانی، توانمند سازی کتابداران و کارآفرینی درون ­سازمانی کتابخانه­ های هر یک از دانشگاه­ های مورد بررسی و در کل دو دانشگاه  بود. همچنین، وجود رابطه معنادار مستقیم بین متغیرهای توانمندی سازمانی و توانمند سازی کتابداران، توانمند سازی کتابداران و کارآفرینی درون ­سازمانی، و توانمندی سازمانی و کارآفرینی درون ­سازمانی در دانشگاه ­های مورد بررسی تأیید شد.

اصالت و ارزش: برخی اندیشمندان برای مقابله با احتمال کم­رنگ شدن نقش کتابخانه­ ها به عنوان یک منبع اساسی برای دسترسی به اطلاعات وجود کارآفرینی درون­ سازمانی را ضروری می ­دانند. از این رو، این پژوهش تلاش کرده ضمن بررسی میزان کارآفرینی درون­ سازمانی در کتابخانه ­های یاد شده، وجود رابطه بین دو عامل توانمندی سازمانی و توانمند سازی روان­شناختی کتابداران با کارآفرینی درون ­سازمانی را بررسی کند. در این گذر و بر اساس یافته­ های پژوهش حاضر، ارائه رهنمود هایی برای افزایش کارآفرینی درون ­سازمانی در کتابخانه ­های این دو دانشگاه ممکن شده است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: تجعفري، معصومه
استاد مشاور اول: نوكاريزي، محسن
کلید واژه ها:  کارآفرینی درون ­سازمانی ، توانمندی سازمانی ، توانمندسازی روان­شناختی ، کتابداران ، کتابخانه­های دانشگاهی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد


>> کتابداری
شماره بازیابی: 169
نام نویسنده: کرباسی، آرزو
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 191
چکیده: 

هدف: کتاب­ های داستانی تصویری نقش مهمی در درک و انتقال مفاهیم مانند فرهنگ ملی و درنتیجه در پرورش فکری کودکان و نوجوانان دارند. در این میان کتاب‌های داستانی تصویری بازاری به دلیل عدم رعایت اصول تولید کتاب کودک و بی‌ توجهی  به نیازهای کودکان به این نقش آسیب می‌رسانند. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل آسیب‌ های کتاب‌ های داستانی تصویری  بازاری منتشرشده در ایران برای کودکان گروه سنی «الف» و «ب» در زمینۀ انتقال فرهنگ ملی بود. همچنین تعیین میزان حضور عوامل ظاهری و سایر عوامل آسیب­رسان در کتاب­های بازاری (یعنی ظاهر جذب­ کننده ، وضعیت محتوا، وضعیت تصاویر، سود اقتصادی) دیگر هدف­های این پژوهش را تشکیل می­دهد.

روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و به شیوه پيمايشي و روش تحلیل محتوا انجام شد. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل چهار سیاهه وارسی پژوهشگر ساخته بود که بر‌پایه مطالعه متون و مصاحبه با متخصصان تهیه گردید. نمونه پژوهش شامل 100 کتاب داستانی تصویری بازاری بود که به روش تصادفی نظا م­مند انتخاب شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

یافته‌ها: نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات به‌دست آمده نشان داد که میانگین عناصر آسیب­ رسان در بعد انتقال فرهنگ ملی، 9 عنصر برای هر کتاب است. بیشترین فراوانی عناصر آسیب­رسان در انتقال فرهنگ ملي در كتاب­هاي بازاري بررسی‎شده، در «بعد اجتماعی» و کمترین آن در «بعد سیاسی- تاریخی» بود. همچنین یافته ­ها نشان داد در «بعد اجتماعی» بیشترین عناصر آسیب­ رسان مربوط به مؤلفه «سبک پوشش مرسوم در ایران» است. نتايج بررسي نشان داد كه بیشتر تصاویر کتا ب­های بررسی ­شده برگرفته از تصاویر كتاب­ هاي مشابه غربي و يا تصاوير طراحي شدۀ آماده در نرم‌ افزارها است. به همین دلیل، سبک پوشش نمایش داده‌ شده در این کتاب­ها با سبک پوشش رایج در فرهنگ ملی ایران همخوانی نداشت. در «بعد اقتصادی» که پس از «بعد اجتماعی» بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داد، بیشترین فراوانی عناصر آسیب­ رسان به مؤلفه «محصول­ها و کالاهای غیر ایرانی» تعلق گرفت. پس از آن در «بعد مذهبی» تنها 2 عنصر آسیب­ رسان در رابطه با مؤلفه «باورها و ارزش­های غیر­مذهبی» مشاهده شد و در «بعد تاریخی­ - سیاسی» تنها یک عنصر مربوط به مؤلفه نمادهای غیر­ملی به­ دست آمد. در راستای بررسی عوامل ظاهری آسیب­ رسان در کتاب­های بازاری بررسی‌شده، 100% آن‌ها دارای تیراژ 5000 نسخه و بالاتر از آن و فاقد آستر بدرقه، 94% فاقد صفحه عنوان، 75% فاقد سفید خوانی و 68% آن‌ ها بدون صفحه ­شمار بودند. این امر نشان­ دهنده بی­ توجهی بیشتر ناشران بازاری در تولید اصولی کتاب است که مانع شناخت درست کودک از کتاب می­شود. در راستای بررسی سایر عوامل آسیب ­رسان، یافته­ ها نشان داد هدف همۀ ناشران کتاب های بازاری مورد مطالعه در درجۀ نخست «سود اقتصادی» بود، یعنی قیمت این کتاب­ها در مقایسه با سایر کتاب­های کودک که در همان زمان حداقل 2000 تومان قیمت داشت بسیار ارزان (با میانگین قیمت 6070 ریال) و تیراژ حداقل 5000 نسخه در هر مورد بود. پس از «سود اقتصادی»، «وضعیت تصاویر» (یعنی تصاویر کپی‌ برداری شده و برگرفته از طرح­ها، تصاویر اینترنتی و کارتونی) با فراوانی 86% در جایگاه دوم قرار گرفت. «ظاهر جذبکننده» (یعنی استفاده از شخصیت ­های کارتونی و انیمیشنی ، تنوع زیادی در رنگ، استفاده از تصاویر مبالغه­آمیز و رنگ­های تند) با فراوانی 25/58% جایگاه سوم را به خود اختصاص داد. در رابطه با معیار «وضعیت محتوا»، 5/29% از محتوای کتاب­های  بررسی شده را می‎توان تکرار برخی مفاهیم سطحی و کم ­عمق، و یا تلفیق کهن‌ الگوها و مضمون­های کلیشه­ای دانست. بر‌پایه اطلاعات به ­دست آمده مشخص شد که بیشتر کتاب­های بازاری (78%) در معرفی نوع تولید صداقت  نداشتند و در آن‌ها حقوق مالکیت معنوی اثر رعایت نشده است. درواقع، ایدۀ اصلی این‌گونه کتاب­ها، برگرفته از داستان­ها و افسانه ­های کهن بوده و به‌صورت سهل­انگارانه و از طریق تلفیق چند کهن‌الگو بازآفرینی و یا بازنویسی شده است. همچنین یافته ­ها نشان داد در زمینه گروه سنی و نوع تصاویر به­ کار رفته در کتاب­های بازاری بین اطلاعات مندرج در کتاب و اطلاعات شناسایی‌شده، تفاوت وجود دارد.

اصالت/ارزش: دستاورد این پژوهش، سیاهه‌ای از آسیب­های شناسایی‌شده کتاب های بازاری در بعد انتقال فرهنگ ملی، عوامل ظاهری و سایر عوامل آسیب­ رسان است. انتظار می‏رود توصیه ‏های این پژوهش بتواند به والدین، مربیان و کتابداران در انتخاب کتاب‌ های داستانی تصویری مناسب برای کودکان و به ناشران کتاب­های کودک در ارتقاء نشر این آثار کمک باشد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: پريرخ، مهري
استاد مشاور اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  کتاب­های بازاری ، کتاب­های داستانی تصویری ، عوامل آسیب­ رسان ، فرهنگ ملی ، عوامل ظاهری ، گروه سنی الف و ب.


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 809
نام نویسنده: ادیب پارسا، آمنه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 93
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری مبتنی بر الگوی آلبانو و دی بارتولو بر افزایش ابراز وجود و کاهش پرخاشگری نوجوانان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی بود. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی بود که با طرح پیش آزمون و پس آزمون اجرا شد. جامعه آماری شامل دانش‌آ موزان  دختر 13 تا 18 ساله مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی نواحی 3 و 6 شهر مشهد بودند و به صورت نمونه‌گیری در دسترس از بین داوطلبین انتخاب شدند و به شیوه تصادفی در گروه آزمایش (9 نفر) و گروه کنترل (9 نفر) جایگزین شدند. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله و بعد از پیگیری سه ماهه، سه پرسش‌ نامه اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA)، پرسش‌ نامه ابراز وجود گمبریل و ریچی نوجوانان و پرسش‌ نامه پرخاشگری باس و پری را تکمیل نمودند. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر مورد بررسی قرار گرفت. نتايج تحلیل نشان داد که گروه درمانی شناختی رفتاری منجر به كاهش معنا‌داری در اضطراب اجتماعی و پرخاشگری در پس‌آزمون گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل گردید و در مرحله پیگیری فقط اضطراب اجتماعی اثربخشی‌اش ادامه یافت و هم‌چنین گروه درمانی شناختی رفتاری منجر به افزایش معنادار ابراز وجود گروه آزمایش هم در مرحله پس‌آزمون و هم پیگیری گردید؛ بنابراین، می‌توان بیان کرد که گروه درمانی شناختی- رفتاری مبتنی بر الگوی آلبانو و دی بارتولو بر افزایش ابراز وجود و کاهش پرخاشگری نوجوانان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی مؤثر است.

فهرست منرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: سپهري شاملو، زهره
استاد مشاور اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
کلید واژه ها:  اضطراب اجتماعی ، درمان شناختی- رفتاری ، ابراز وجود ، پرخاشگری ، نوجوانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 807
نام نویسنده: صادقی، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 98
چکیده: 

هدف این پژوهش، مقایسه ی انگیزش تحصیلی، انگیزش پیشرفت و خود ناتوان سازی تحصیلی دختران عادی و بی‌سرپرست مقطع دبیرستان بود. جامعه‌ی پژوهش حاضر، دانش آموزان عادی و بی سرپرست و بدسرپرست مشهد بودند. نمونه‌ در بردارنده‌ی 157 نفر و شامل 131دانش آموز عادی و 26 دانش آموز بی سرپرست و بد سرپرست بود که به صورت هدف مند و خوشه ای انتخاب شد. در این بررسی، سه ‌ی خود ناتوان سازی تحصیلی میدگلی، انگیزش تحصیلی والرند و انگیزش پیشرفت هرمنس توسط دانش آموزان تکمیل شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تی مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که انگیزش تحصیلی گروه عادی بیشتر از گروه بی سرپرست است.  اما در انگیزش پیشرفت و خود ناتوان‌ سازی تحصیلی بین دو گروه تفاوت آماری معنا داری مشاهده نشد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 

 

 

 

 

 

 


استاد راهنمای اول: اصغری نکاح، سید محسن
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  دانش آموزان بی سرپرست ، خودناتوان سازی تحصیلی ، انگیزش پیشرفت و انگيزش تحصيلي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 806
نام نویسنده: صفری، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 112
چکیده: 

دیابت از بیماری‌هایی است که گر چه عوامل ارثی و زیستی در آن نقش دارند اما نقش عوامل روانی و خصوصیات   فکری- شخصیتی آن را نمي‌ توان نادیده گرفت. از عوامل روان‌ شناختی مرتبط با دیابت عدم شادکامی، منفی‌ نگری و ناامیدی است، به همین منظور این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی معنا درمانی گروهی بر مثبت‌ انديشي، امید و شادکامی در زنان مبتلا به دیابت انجام پذیرفت. پژوهش حاضر کاربردی و از نوع شبه آزمایشی (گروه آزمایش و گروه کنترل با پیش‌آزمون و پس‌آزمون) مي‌باشد. زنان دیابتی که برای دریافت درمان به مراکز بهداشت در مشهد مراجعه کرده بودند با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس (برای هر گروه 12 نفر) انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند. ابزار مورد استفاده، شامل پرسشنا مه‌ های جهت‌ مداری زندگی، امیدواری میلر و فهرست شادکامی آکسفورد در هر گروه اجراء شد. سپس گروه آزمایش، معنا درمانی گروهی را  به مدت10 جلسه‌ي 90 دقیقه‌اي دریافت نمود. در پایان دوره درمان، پس آزمون انجام شد. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس یک عاملی، با 19 spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند نتایج نشان داد، معنا درمانی گروهی در افزایش مثبت‌ انديشي و شادکامی زنان دیابتیِ گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافته است و در افزایش امید زنان دیابتیِ گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل تأثیر معنا داری ندارد. در نتیجه معنا درمانی گروهی بر مثبت‌ا ندیشی و شادکامی تأثیرگذار  بوده و بر امیدواری بیماران (زنان) دیابتی تأثیر گذار نبوده است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: حسین آبادی، حسین
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  معنادرمانی گروهی ، مثبت‌انديشي ، امید ، شادکامی ، زنان دیابتی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 805
نام نویسنده: احمدی بجستانی، بی بی سمیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 98
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه‌ درمانی متمرکز بر هیجان (EFT) بر بهبود ابرازگری هیجانی و کنش‌وری جنسی زنان مبتلا به دیابت نوع دو می‌باشد. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی بود که با طرح پیش‌ آزمون و پس‌ آزمون اجرا شد. جامعه آماری شامل زنان مبتلا به دیابت نوع دو بودند که در سال 1394 به مرکز بهداشت دانش‌آموز شهر مشهد مراجعه کردند و به صورت نمونه‌گیری در دسترس از بین داوطلبین انتخاب شدند و به شیوه‌ی تصادفی در گروه آزمایش (12 نفر) و گروه کنترل (12 نفر) جایگزین شدند. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله دو ابرازگری هیجانی (EEQ) و کنش وری جنسی زنان (FSFI) را تکمیل نمودند. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان داد که در ابرازگری هیجانی و کنش‌وری جنسی زنان بعد از مداخله تفاوت معناداری ایجاد شد (05/0 > P)؛ : گروه درمانی متمرکز بر هیجان بر بهبود ابرازگری هیجانی و کنش‌وری جنسی زنان مبتلا به دیابت نوع دو مؤثر است.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  ابراز گری هیجانی ، کنش وری جنسی ، درمان متمرکز بر هیجان ، دیابت


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 804
نام نویسنده: رحیمی علیا، حامد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 112
چکیده: 

هدف از این پژوهش بررسی طرح واره های هیجانی، سبک های دلبستگی و سبک های فرزند پروری ادراک شده در وابستگان به مواد مخدر و افراد عادی است. این پژوهش از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مراجعه کنندگان به کمپ ترک اعتیاد طلیعه نور مشهد است که در سال 1394 جهت ترک اعتیاد به این مرکز مراجعه کرده بودند. نمونه گیری انجام شده از نوع در دسترس است و تعداد 50 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه سبک فرزند پروری دیانا بامریند، نسخه فارسی مقیاس طرح واره های هیجانی لی هی (LESS) و پرسش نامه سبک های دلبستگی بزرگسالان(AAQ) است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین سبک های دلبستگی افراد عادی و معتاد تفاوت معناداری وجود دارد. به طوری که افراد معتاد دارای سبک های دلبستگی ناایمن(اجتنابی، دوسوگرا) هستند. در بررسی ابعاد طرح واره های هیجانی نیز مشاهده شد که ابعاد نشخوار ذهنی، ابراز احساسات، قابل درک بودن، تلاش برای منطقی بودن، دیگاه ساده انگارانه نسبت به هیجانات، ارزش های والاتر و پذیرش هیجانات اختلاف معناداری بین دو گروه وجود دارد. همچنین در بررسی سبک های فرزند پروری تنها میانگین سبک مقتدارنه به طور معناداری در دو گروه متفاوت می باشد.

نتایج حاصل از رگرسیون لوجستیک نشان داد که سبک دلبستگی اجتنابی تاثیر منفی و معناداری بر متغییر وابسته دارد. طرح واره های قابل درک بودن،تلاش برای منطقی بودن، ارزش های والاتر، پذیرش هیجان و توافق تاثیر مثبت و معنی داری بر متغییر وابسته دارند. همینطور سبک فرزند پروری سهل گیرانه تاثیر منفی و سبک مستبدانه و مقتدرانه تاثیر مثبت و معناداری بر متغییر وابسته دارند.

به طورکلی طرح واره های هیجانی، سبک های دلبستگی و سبک های فرزند پروری از متغییرهای تاثیر گزار در تعلق افراد به گروه معتادین می باشد

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: حسن آبادی، حسین
استاد مشاور اول: عبدخدايي، محمد سعيد
کلید واژه ها:  فرزندپروری ادراک شده ، طرح واره های هیجانی ، سبک های دلبستگی ،  اعتیاد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 803
نام نویسنده: مرتاض هجری، ارمغان
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 112
چکیده: 

اختلال خوردن یکی از اختلال های ناتوان کننده است. با این حال درمان هایی وجود دارد که به بسیاری از بیماران مبتلا به این اختلال کمک می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان هیجان مدار بر اضطراب اجتماعی و نظم جویی هیجان در زنان مبتلا به اختلال خوردن انجام گرفت. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی، همراه با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. بدین منظور 24 نفر که تشخیص اختلال خوردن را دریافت کرده بودند با روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در پژوهش حاضر از EAT-26 برای سنجش اختلال خوردن، SPIN برای سنجش اضطراب اجتماعی و راهبردهای فرایندی نظم جویی هیجان استفاده شد.شرکت کنندگان در 12 جلسه درمان گروهی به مدت 90 دقیقه شرکت کردند. برای بررسی داده ها از آزمون تحلیل کواریانس تک و چند متغیره استفاده شد. نتایج کاهش معنی داری را در شدت و فراوانی نشانه های اختلال خوردن، کاهش شدت و فراوانی نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی و بهبود معنا دار راهبرد های نظم جویی هیجان نشان داد. می توان کرد درمان هیجان مدار بر کاهش نشانه های اختلال خوردن و اضطراب اجتماعی و بهبود راهبرد های نظم جویی هیجان موثر است

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: حسین آبادی، حسین
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  درمان هیجان مدار ، اختلال خوردن ، اضطراب اجتماعی ،  نظم جویی هیجان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 802
نام نویسنده: کریمی، طاهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 101
چکیده: 

یکی از انتظارات و اهدافی که افراد در تشکیل خانواده دارند، داشتن فرزند است که این امر می‌تواند بنیان خانواده را تحکیم بخشد. ناباروري یک رویداد منفی بسیار مهم در زندگی است که منجر به مشکلات روانی و تجربیات استرس‌ زای هیجانی می‌شود و بر ابعاد مختلف زندگی افراد تاثیر مي‌گذارد. برای مقابله با واکنش‌ های روانی ناشی از ناباروری، روش‌های مختلفی وجود دارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس بر کاهش استرس، افکار خود آیند منفی و افزایش کیفیت زندگی زنان نابارور می‌باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه‌ ي شبه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل مي‌باشد. جامعه آماری زنان ناباروری بودند که در مهر ماه 1393 به کلینیک نوین شهر مشهد مراجعه کرده بودند. 24 زن نابارور با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمون (12 نفر) و کنترل (12 نفر) قرار گرفتند. طي 10 جلسه، هر جلسه به مدت يك ساعت و سی دقيقه، آموزش گروهی مدیریت استرس (شناختی ـ رفتاری) برای گروه آزمايش انجام پذيرفت و گروه کنترل هیچگونه مداخله‌ ای دریافت ننمود. ابزار به کار رفته در این پژوهش، مقیاس کفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، مقیاس افکار خودکار منفی و اضطراب، افسردگی و استرس DASS-21 بود. یافته‌های توصیفی نشان مي‌دهد که آموزش مدیریت استرس، باعث کاهش افکار خودآیند منفی و استرس می شود و همچنین کیفیت زندگی زنان بارور گروه آزمایش را در مقایسه با گروه کنترل افزایش می دهد. نتایج تحلیل کوواریانس (ANCOVA) نشان مي‌دهد که تفاوت بین دو گروه، معنی دار است (05/0>P). نتایج پژوهش حاکی از اثر بخشی آموزش مدیریت استرس بر کاهش استرس، کاهش افکار خود آیند منفی و همچنین افزایش کیفیت زندگی زنان نابارور می‌باشد.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
کلید واژه ها:  مدیریت استرس ، استرس ، افکار خودآیند منفی ، کیفیت زندگی ، ناباروری

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930405060708090100   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.