دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

<   12345678910111213141516171819202122232425262728293031415161718191101   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1074 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 801
نام نویسنده: لعل زاده، انسیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 77
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی گروه­ درمانی وجودی بر کاهش اضطراب، افسردگی و استرس­ ادراک شده در مادران کودکان سرطانی انجام شد.  روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع طرح پیش ­آزمون و پس­ آزمون با گروه کنترل بود. 24 نفر از مادران کودکان سرطانی بستری شده در بیمارستان دکتر شیخ مشهد با روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و به شیوه تصادفی به طور مساوی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش 8 جلسه گروه درمانی وجودی دریافت کردند اما برای اعضای گروه کنترل مداخله خاصی ارائه نشد. قبل و بعد از مداخله، ‏ های اضطراب بک، افسردگی بک و استرس ادراک­ شده توسط گروه نمونه تکمیل شدند. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که در پس­ آزمون نمرات اضطراب، افسردگی و استرس ادراک­ شده در آزمودنی‏ های گروه آزمایش نسبت به گروه گواه کاهش معنا داری داشته است. : یافته ‏های پژوهش نشان می‏ دهد که گروه درمانی وجودی بر کاهش اضطراب، افسردگی و استرس ادراک­ شده در مادران کودکان سرطانی موثر بوده است.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
کلید واژه ها:  درمان وجودی ، اضطراب ، افسردگی ، استرس ادراک­ شده ، مادران کودکان سرطانی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 438
نام نویسنده: غلامی، مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 110
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجیگری کمال گرایی پژوهشی مثبت ومنفی در رابطه هویت تحصیلی با اهمال کاری پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی انجام شده است. جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال93 -94، که با روش نمونه گیری سهمیه ای متناسب با حجم جامعه، تعداد 360 نفر(156 پسر و 204 دختر) به عنوان حجم نمونه از طریق فرمول نمونه گیری کوکران انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از های هویت علمی، کمال گرایی پژوهشی مثبت و منفی محقق ساخته و اهمال کاری پژوهشی استفاده شد.یافته ها نشان می دهد که هویت تحصیلی با کمال گرایی پژوهشی مثبت رابطه مستقیم و معنادار و با کمال گرایی پژوهشی منفی رابطه معکوس و معناداری دارد،همچنین کمال گرایی پژوهشی مثبت با اهمال کاری رابطه معکوس و معنادار و کمال گرایی پژوهشی منفی با اهمال کاری رابطه مستقیم و معناداری دارد. ونیز هویت تحصیلی رابطه معکوس ومعناداری با اهمال کاری پژوهشی دارد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: عبدخدايي، محمد سعيد
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  هویت تحصیلی ، کمال گرایی پژوهشی مثبت و منفی ، اهمال کاری پژوهشی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 437
نام نویسنده: نوری، حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

اگرچه روش تحقیق دستورالعمل و راهنمای تدوین  و داوری در فرایند تحقیق است؛ منابع شناخت، ابزار اصلی در مقام کشف و گردآوری داده محسوب می­شود. تحقیق حاضر با هدف توصیف تجربه زیسته محققان حرفه­ای حوزه علوم رفتاری در خصوص به­کار گیری منابع شناخت در فرایند تحقیق انجام شده است. این تحقیق در سنت کیفی و با روش پدیدارشناسی روانشناسی موستاکاس انجام شده است. مصاحبه نیمه ساخت یافته، ابزار تحقیق بوده است. نمونه تحقیق به تعداد بیست نفر به شیوه در دسترس از میان محققان برتر و اساتید با مرتبه دانشیاری و استاد تمامی حوزه علوم رفتاری دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شده­اند. تجزیه و تحلیل داده­ها به­روش استیویک کولایزی-کین انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد محققان حرفه­ای در بدو ورود به تحقیق، دارای دانش ساختاری و توانایی استنباط و کاربرد دانش در عرصه عملی حیطه مطالعاتی به عنوان پیش نیاز بوده­اند. همچنین آن­ها ارزش­هایی چون احساس مسئولیت نسبت به جامعه و اصلاح و بهبود امور را درونی سازی کرده­اند. در روند تحقیق به ترتیب، ابتدا به منابع دانشی شامل مبانی نظری، پیشینه تحقیقی، معلومات ذهنی، فرهنگ، صحبت با همکاران مراجعه کرده­اند و سپس فعالیت­ های شناختی شامل استدلال، فعالیت و مشاهده در عرصه کاربردی رشته، تجزیه و تحلیل روابط و عناصر موقعیت و ارائه ترکیب جدید با استفاده از بینش و شهود انجام داده­اند تا به راه­حل یا تولید دانش نو برسند. برخی محققان در ابتدای روند تحقیق به منابع دانشی مراجعه کرده­اند و فعالیت­هایی چون استدلال و فعالیت و مشاهده در میدان عمل داشته­اند و با  فعالیت تجزیه و تحلیل در فصل پنج توانسته­ اند به ترکیب جدیدی حاصل از  بینش دست یابند. در حالی که برخی دیگر از ابتدا و در همان مراحل ابتدایی همچون مسأله­یابی و فرضیه­ سازی منابع شناختی مختلف را به­ کار گرفته و تا سطوح تجزیه و تحلیل و ترکیب بالا رفته بودند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  تجربه زیسته ، محققان حرفه­ای ، علوم رفتاری ، منابع شناخت


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 800
نام نویسنده: اسحاقي، نسرين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 84
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشي درمان شناختی رفتاری بر کاهش کمرویی و افزایش پذیرش اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی انجام شد. روش اجرا:طرح پژوهش حاضر شبه‌ آزمایشی از نوع پیش‌ آزمون- پس‌ آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل 20 نفر از کودکان پیش دبستانی شهر مشهد بود که 10 نفر در گروه‌ آزمایش و 10 نفر در گروه گواه گمارش شدند.اعضاي گروه‌ آزمایش تعداد 8 جلسه درمان درمان شناختی رفتاری را دریافت کردند، اما برای اعضای گروه‌ گواه مداخله خاصی ارائه نشد. قبل و بعد از اجرای مداخله، آزمون کمرویی کودکان واناجا و همکاران (2004) و مقیاس پذیرش اجتماعی خردسالان بر روی اعضای نمونه اجرا شد.نتایج: نتایج تحليل كوواريانس نشان داد که در پس آزمون كمرويي كودكان شرکت کننده درگروه‌ آزمایش نسبت به کودکانی که در  گروه گواه جایگزین شده بودند، کاهش  معنا داری داشته است و پذیرش اجتماعی آن‌ها افزایش معناداری داشته است. نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش مؤید این مهم است که درمان شناختی رفتاری باعث کاهش کمرویی و افزایش پذیرش اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی می‌شود.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  درمان شناختی ـ رفتاری ، کمرویی ، کودکان پیش‌دبستانی ، پذیرش اجتماعی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 799
نام نویسنده: عباسی، طلایه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 128
چکیده: 

 پژوهش حاضر با در نظر گرفتن آسیب‏های ناشی از اختلالات رفتاری کودکان، با هدف مقایسه ‏ی اثربخشی رویکرد DIR با سه مدل درمانی (بازی درمانی فلورتایم آموزش فرزندپروری و درمان ترکیبی) بر افزایش پذیرش اجتماعی، بهبود بازداری رفتاری و بهبود علائم در کودکان دارای نشانگان اختلال سلوک انجام شد. جامعه‏ ی آماری این پژوهش کودکان مقطع پیش دبستانی یک و دو شهرستان مشهد بوده و نمونه‏ ی مورد نظر، به شیوه ‏ی غیر تصادفی (در دسترس) از میان مهدکودک‏ های این شهر انتخاب شد. بدین ترتیب که 12 نفر از کودکانی که طبق مقیاس درجه‏ بندی اختلال سلوک و همچنین ‏ی علائم مرضی کودکان، دارای نشانگان اختلال سلوک بوده و حاضر به شرکت در این طرح پژوهشی بودند به طور تصادفی در سه گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار این پژوهش، ‏ ی CIS-4 ( فرم والدین) و مقیاس درجه بندی شدت اختلال سلوک( فرم مربی) برای شناسایی و تعیین شدت نشانگان اختلال سلوک، و همچنین آزمون YCSDبرای تعیین میزان پذیرش اجتماعی و پارادایم علامت/ توقف به منظور ارزیابی توان بازداری رفتاری شرکت کنندگان پژوهش بوده است. روش کار نیز بدین صورت بود که ابتدا کلیه‏ی شرکت کنندگان پژوهش ‏ها را تکمیل کرده و پیش آزمون‏ها انجام شد. سپس شرکت کنندگان گروه بازی درمانی فلورتایم در طی 20 جلسه‏ ی 45 دقیقه ‏ای تحت مداخله قرار گرفتند، گروه آموزش فرزندپروری در 10 جلسه ‏ی 90 دقیقه‏ ای آموزش دیدند و گروه درمان ترکیبی در 30 جلسه ‏ی درمانی شرکت کردند. در مرحله‏ ی بعدی بعد از اتمام جلسات، مجدداً ‏ها تکمیل گردید و داده ‏های پس آزمون جمع آوری شد. نهایتاً یک ماه بعد، طی مرحله‏ ی پیگری، داده ‏ها مجدداً جمع آوری شد. تحلیل نتایج بدست آمده به شیوه‏ ی ناپارامتری، نشان داد که مدل‏ های درمانی رویکرد DIR (بازی درمانی فلورتایم، آموزش فرزندپروری و درمان ترکیبی) باعث افزایش پذیرش اجتماعی و کاهش نشانگان اختلال سلوک گردیده است. نتایج در ارتباط با بازداری رفتاری معنادار نبود. مقایسه ی اثربخشی به سه شیوه ی درمان در مؤلفه ی بهبود نشانگان اختلال سلوک و افزایش پذیرش اجتماعی نشان داد که هر سه شیوه ی درمان اثربخشی بیشتری نسبت به گروه کنترل دارند. در ضمن اثربخشی سه شیوه ی درمان با یکدیگر متفاوت است؛ به طوریکه در دو مؤلفه ی فوق، گروه درمان ترکیبی بیشترین اثربخشی را نشان داده است؛ بعد از آن گروه فرزندپروری و در نهایت گروه بازی درمانی فلورتایم کمترین میزان  اثربخشی را از خود نشان داده اند. با توجه به یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود که درمانگران در ارائه ی مداخله برای اختلال سلوک از درمان با رویکرد DIR به شیوه ی ترکیبی برای اثربخشی بیشتر، استفاده کنند.

 فهرست مندرجات 

فهرست منابع و مآخذ

 

 


استاد راهنمای اول: سپهري شاملو، زهره
استاد مشاور اول: امین یزدی، سید امیر
کلید واژه ها:  رویکرد DIR ، بازی درمانی ، آموزش فرزندپروری ،  اختلال سلوک ، بازداری رفتاری


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 436
نام نویسنده: تحقیقی وطنی، بهجت
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 101
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میا نجی­ گرانه خود تنظیمی در رابطه بین سبک مدیریت کلاس با عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان مدارس مقطع ابتدایی منطقه رضویه مشهد بود. پژوهش از نوع همبستگی بود و جامعه آماری شامل 1200 دانش­ آموز پایه ششم مقطع ابتدایی منطقه رضویه مشهد در سال تحصیلی 95-94 می­ باشد. برای انتخاب نمونه موردنظر با روش نمونه ­گیری سیستماتیک، 30 مدرسه مقطع ابتدایی از بین مدارس ابتدایی منطقه رضویه مشهد انتخاب شد و سپس از هر مدرسه، کلاس ششم ابتدایی که درمجموع 300 دانش‌ آموز بودند انتخاب شدند و معلمان پایه ششم هر مدرسه که در مجموع 30 معلم بودند، سبک مدیریت کلاس را پاسخ دادند و از هر کلاس 10 نفر از دانش­ آموزان پایه ششم مدرسه موردنظر محقق ساخته خود تنظیمی را پاسخ دادند و سپس همان 10 دانش­­ آموز موردنظر به آزمون سنجش علمی که برای بررسی عملکرد تحصیلی آن‌ها در نظرگرفته شده بود پاسخ دادند. داده­ها با استفاده از نرم­ افزار spss تحلیل شدند. نتایج پژوهش که از طریق رگرسیون ساده و چند­گانه به دست آمد بیانگر آن بود که خود ­تنظیمی و مؤلفه‌ های آن قادر به پیش­ بینی عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان است، اما سبک مدیریت ­­کلاس نمی­ تواند مؤلفه‌ های خود­ تنظیمی را پیش­ بینی کند. همچنین بین سبک مدیریت با عملکرد تحصیلی دانش­ آموزان و سبک مدیریت با خود ­تنظیمی دانش ­آموزان رابطه معنا­ داری وجود ندارد.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  سبک مدیریت کلاس ، خودتنظیمی ،  عملکرد تحصیلی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 435
نام نویسنده: اسماعیلی، حسین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 216
چکیده: 

تربیت جنسی از موضوع‌ های مهم در حوزه تربیت است و در چگونگی شکل‌گیری شخصیت انسان نقش مهمی داشته و بر افکار، عواطف و رفتارهای وی تأثیرگذار است. ازآنجاکه از اهداف غایی آموزش‌ و پرورش «رشد همه‌جانبه شخصیت» موردنظر است، برای رسیدن به این هدف، تربیت جنسی لازم و ضروری است. در مطالعه حاضر که باهدف بررسی تأثیر انواع محتوا های مرتبط با تربیت جنسی بر نگرش مثبت به خویشتن‌ داری جنسی دانش آموزان انجام‌ شده است ، از روش آزمایشی استفاده‌ شده و طرح پژوهشی، آزمایشی حقیقی از نوع پنج گروهی با انتساب تصادفی، پیش‌ آزمون و پس‌ آزمون بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهرستان نیشابور در سال تحصیلی 94-1393 و جامعه در دسترس، دانش آموزان پسر پایه سوم مقطع متوسطه دوم شهر نیشابور بود. نمونه پژوهشی اولیه به حجم 131نفر و نمونه نهایی جفت شده 74 نفر (پنج گروه چهار گروه آزمایش و یک گروه کنترل )انتخاب شد. این پژوهش دارای دو سؤال بود که به‌ منظور تأثیر محتوا های ارائه‌ شده در سه حیطه (شناختی، عاطفی و عملکردی) بود. به‌منظور گردآوری داده‌ ها از آزمون محقق ساخته نگرش سنج در مورد خویشتن‌ داری استفاده شد. یافته‌ های این پژوهش اثربخشی متفاوت میان گروه‌ های آزمایش نشان نداد . شرایط ویژه حاکم بر فرد و جامعه و قابل‌ دسترس بودن ماهواره و شبکه‌ های اجتماعی مانند وایبر و تلگرام را می‌توان از دلایل احتمالی چنین نتیجه‌ای قلمداد کرد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: سعیدی رضوانی، محمود
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  تربیت جنسی ، خویشتن‌داری جنسی ، حیا ، عفاف ، برنامه‌ریزی درسی ، محتوا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 434
نام نویسنده: نجومی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 173
چکیده: 

  مطالعه حاضر با هدف ارزشیابی از نظام پژوهش سراهای دانش آموزی شهر مشهد صورت گرفته است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش، پژوهش ارزشیابی بود. جامعه مورد مطالعه کلیه مدیران، دبیران و دانش آموزان عضو این مراکز بودند. مدیران و دبیران به صورت سرشماری تعیین شدند که به ترتیب 7 و 70 نفر بودند. دانش آموزان نیز با حجم جامعه 2500 نفر با استفاده از جدول مورگان به تعداد 335 نفر مشخص شدند که در خصوص آنان از شیوه نمونه گیری در دسترس استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها محقق ساخته بود که برای تدوین آن 20 ملاک و 168 نشانگر در دو بخش شاخص های ادراکی و عملکردی شناسایی شد. 7 ملاک و 58 نشانگر در بخش درونداد، 8 ملاک و 78 نشانگر در بخش فرآیند و 5 ملاک و 32 نشانگر در بخش برونداد در نظر گرفته شد. روایی و پایایی ابزارها با استفاده از نظر متخصصان و آلفای کرونباخ احراز گردید. با استفاده از روش توصیفی، وضعیت عوامل نظام پژوهش سراهای دانش آموزی از منظر ذی نفعان در بخش درونداد، همه ملاک ها در سطح مطلوب، در بخش فرآیند ، 10ملاک در سطح مطلوب و 5 ملاک در سطح نسبتا مطلوب و در بخش برونداد، 3 ملاک در سطح مطلوب و 5 ملاک در سطح نسبتا مطلوب ارزیابی شد. در پایان پیشنهاد گردید که مسولان با حمایت بیشتر خود از پژوهش سراهای دانش آموزی در زمینه مادی و معنوی، موجبات دلگرمی ذی نفعان و موفقیت های بیشتر آنان را فراهم آورند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  ارزشیابی ، پژوهش سراهای دانش آموزی ، الگوهای ارزشیابی ، مدل کافمن


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 433
نام نویسنده: روحانی سراجی، سیدداود
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 138
چکیده: 

برنامه‌درسی اجراشده[1] عبارت است از برنامه‌درسی واقعی که توسط معلم در کلاس درس ارائه می‌شود و معلمان در نحوه‌ی ارائه‌ی آن آزاد هستند. درواقع برنامه‌درسی اجراشده حلقه‌ی واسطی است میان برنامه‌درسی قصد شده و برنامه‌درسی کسب‌شده که بر آن‌ها تأثیر و تأثّر دارد. برنامه‌درسی اجراشده اشاره می‌کند به اینکه چه چیزی در کلاس درس توسط معلم تدریس می‌شود و چگونه معلم در کلاس درس با دانش‌آموز ارتباط برقرار می‌کند. این پژوهش با بررسی جوامع حدیثی و سایر منابع تکمیلی و همچنین شرح و تبیین و تفسیر آن احادیث در زندگی امام جعفر صادق علیه‌السلام و دیدگاه‌های تربیتی ایشان به‌طور عام و برنامه‌ی درسی که ایشان به‌صورت عملی اجرا نموده‌اند به‌طور خاص را استخراج نموده و آن‌ها را مورد تبیین قرارداده است. هدف این پژوهش، شناسایی عناصر اصلی برنامه‌درسی نظیر اهداف، محتوا، روش‌های تدریس و ارزشیابی در نظام تربیتی امام صادق علیه‌السلام و ارائه‌ی یک تصویر کل گرایانه ی مفهومی از آن می‌باشد. سه روش پژوهش تاریخی، روش تبیین گزاره‌ها و روش معکوس سازی، روش‌های مورداستفاده در این تحقیق می‌باشد. در این راستا بامطالعه‌ی جوامع حدیثی و سایر منابع تکمیلی فهرستی از یافته‌ها شامل 245 مورد استخراج گردید که موارد دارای منطق مشابه ذیل 45 مضمون قرار گرفتند و مضمون‌ها نیز مجموعاً 17 مقوله نظیر جانشین‌سازی شاگردان مستعد در کلاس درس، ایجاد زمینه تحقیق و تفحص، اهمیت آزاداندیشی در تعلیم و تربیت ، نظام ارزشیابی از شاگردان و جایگاه معلم در نظام تربیتی امام صادق علیه‌السلام را تشکیل دادند. پس از تشریح مقوله‌ها، یک تصویرکل گرایانه از برنامه‌درسی اجراشده در نظام تربیتی امام صادق علیه‌السلام بیان گردید که در آن ویژگی‌های چهار عنصر اساسی برنامه‌ی درسی اجراشده در نظام تربیتی امام صادق علیه‌السلام در ارتباط با یکدیگر به تصویر درآمده است. درنهایت نیز الزامات حرکت نظام آموزشی کشور به سمت الگو گیری از برنامه‌درسی اجراشده امام صادق علیه‌السلام مطرح گردیده است.

 


استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: قندیلی، سید جواد
کلید واژه ها:  برنامه‌درسی ،  برنامه‌درسی اجراشده ، تعلیم و تربیت ، نظام تربیتی ،  امام صادق علیه‌السلام.


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 432
نام نویسنده: داروغه عارفی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 129
چکیده: 

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد کارکنان اداره آموزش وپرورش شهرستان کاشمر انجام شده است. تعدادکل جامعه ۱۴۰نفر می باشد که به دلیل حجم کم جامعه از روش سرشماری استفاده شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از های ۵۳ سوالی سرمایه فکری بنتیس که شامل ابعاد سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری وسرمایه رابطه ای با پایایی88/0 و ۲۶ سوالی عملکرد مدل اچیو که شامل ابعاد توانایی، وضوح و شناخت شغلی، ارزیابی و دادن بازخورد،حمایت سازمانی، اعتبار تصمیمات، انگیزه و محیط با پایایی78/. استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها دررابطه باسوال اصلی این پژوهش که به دنبال رابطه بین سرمایه فکری(انسانی، ساختاری، رابطه ای) و عملکرد کارکنان بود نشان می دهد همبستگی بین این دو متغیر برابر 63/0 در سطح معنی داری 00/0 می باشد که به لحاظ آماری معنی دار است و رابطه مستقیم و مثبت بین دو متغیر وجود دارد. در رابطه با فرضیه های فرعی این پژوهش که بدنبال بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه فکری و عملکرد است نتایج نشان می دهد که در تمام موارد ضریب همبستگی بالا می باشد و به لحاظ آماری معنی دار است و با توجه به اهمیت و نقش سرمایه فکری(انسانی، ساختاری، رابطه ای) در آموزش و پرورش به بررسی رابطه بین این ابعاد با عملکرد پرداخته شده که نتایج نشان می دهد در تمام موارد ضریب همبستگی بالا بوده و به لحاظ آماری معنی دار است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: بذرافشان، مجتبي
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  سرمایه فکری ، عملکرد،سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری ، سرمایه رابطه ای

<   12345678910111213141516171819202122232425262728293031415161718191101   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.