دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

<   12345678910111213141516171819202122232425262728293031415161718191101   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1078 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 805
نام نویسنده: احمدی بجستانی، بی بی سمیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 98
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه‌ درمانی متمرکز بر هیجان (EFT) بر بهبود ابرازگری هیجانی و کنش‌وری جنسی زنان مبتلا به دیابت نوع دو می‌باشد. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی بود که با طرح پیش‌ آزمون و پس‌ آزمون اجرا شد. جامعه آماری شامل زنان مبتلا به دیابت نوع دو بودند که در سال 1394 به مرکز بهداشت دانش‌آموز شهر مشهد مراجعه کردند و به صورت نمونه‌گیری در دسترس از بین داوطلبین انتخاب شدند و به شیوه‌ی تصادفی در گروه آزمایش (12 نفر) و گروه کنترل (12 نفر) جایگزین شدند. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله دو ابرازگری هیجانی (EEQ) و کنش وری جنسی زنان (FSFI) را تکمیل نمودند. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان داد که در ابرازگری هیجانی و کنش‌وری جنسی زنان بعد از مداخله تفاوت معناداری ایجاد شد (05/0 > P)؛ : گروه درمانی متمرکز بر هیجان بر بهبود ابرازگری هیجانی و کنش‌وری جنسی زنان مبتلا به دیابت نوع دو مؤثر است.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  ابراز گری هیجانی ، کنش وری جنسی ، درمان متمرکز بر هیجان ، دیابت


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 804
نام نویسنده: رحیمی علیا، حامد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 112
چکیده: 

هدف از این پژوهش بررسی طرح واره های هیجانی، سبک های دلبستگی و سبک های فرزند پروری ادراک شده در وابستگان به مواد مخدر و افراد عادی است. این پژوهش از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مراجعه کنندگان به کمپ ترک اعتیاد طلیعه نور مشهد است که در سال 1394 جهت ترک اعتیاد به این مرکز مراجعه کرده بودند. نمونه گیری انجام شده از نوع در دسترس است و تعداد 50 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه سبک فرزند پروری دیانا بامریند، نسخه فارسی مقیاس طرح واره های هیجانی لی هی (LESS) و پرسش نامه سبک های دلبستگی بزرگسالان(AAQ) است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین سبک های دلبستگی افراد عادی و معتاد تفاوت معناداری وجود دارد. به طوری که افراد معتاد دارای سبک های دلبستگی ناایمن(اجتنابی، دوسوگرا) هستند. در بررسی ابعاد طرح واره های هیجانی نیز مشاهده شد که ابعاد نشخوار ذهنی، ابراز احساسات، قابل درک بودن، تلاش برای منطقی بودن، دیگاه ساده انگارانه نسبت به هیجانات، ارزش های والاتر و پذیرش هیجانات اختلاف معناداری بین دو گروه وجود دارد. همچنین در بررسی سبک های فرزند پروری تنها میانگین سبک مقتدارنه به طور معناداری در دو گروه متفاوت می باشد.

نتایج حاصل از رگرسیون لوجستیک نشان داد که سبک دلبستگی اجتنابی تاثیر منفی و معناداری بر متغییر وابسته دارد. طرح واره های قابل درک بودن،تلاش برای منطقی بودن، ارزش های والاتر، پذیرش هیجان و توافق تاثیر مثبت و معنی داری بر متغییر وابسته دارند. همینطور سبک فرزند پروری سهل گیرانه تاثیر منفی و سبک مستبدانه و مقتدرانه تاثیر مثبت و معناداری بر متغییر وابسته دارند.

به طورکلی طرح واره های هیجانی، سبک های دلبستگی و سبک های فرزند پروری از متغییرهای تاثیر گزار در تعلق افراد به گروه معتادین می باشد

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: حسن آبادی، حسین
استاد مشاور اول: عبدخدايي، محمد سعيد
کلید واژه ها:  فرزندپروری ادراک شده ، طرح واره های هیجانی ، سبک های دلبستگی ،  اعتیاد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 803
نام نویسنده: مرتاض هجری، ارمغان
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 112
چکیده: 

اختلال خوردن یکی از اختلال های ناتوان کننده است. با این حال درمان هایی وجود دارد که به بسیاری از بیماران مبتلا به این اختلال کمک می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان هیجان مدار بر اضطراب اجتماعی و نظم جویی هیجان در زنان مبتلا به اختلال خوردن انجام گرفت. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی، همراه با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. بدین منظور 24 نفر که تشخیص اختلال خوردن را دریافت کرده بودند با روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در پژوهش حاضر از EAT-26 برای سنجش اختلال خوردن، SPIN برای سنجش اضطراب اجتماعی و راهبردهای فرایندی نظم جویی هیجان استفاده شد.شرکت کنندگان در 12 جلسه درمان گروهی به مدت 90 دقیقه شرکت کردند. برای بررسی داده ها از آزمون تحلیل کواریانس تک و چند متغیره استفاده شد. نتایج کاهش معنی داری را در شدت و فراوانی نشانه های اختلال خوردن، کاهش شدت و فراوانی نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی و بهبود معنا دار راهبرد های نظم جویی هیجان نشان داد. می توان کرد درمان هیجان مدار بر کاهش نشانه های اختلال خوردن و اضطراب اجتماعی و بهبود راهبرد های نظم جویی هیجان موثر است

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: حسین آبادی، حسین
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  درمان هیجان مدار ، اختلال خوردن ، اضطراب اجتماعی ،  نظم جویی هیجان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 802
نام نویسنده: کریمی، طاهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 101
چکیده: 

یکی از انتظارات و اهدافی که افراد در تشکیل خانواده دارند، داشتن فرزند است که این امر می‌تواند بنیان خانواده را تحکیم بخشد. ناباروري یک رویداد منفی بسیار مهم در زندگی است که منجر به مشکلات روانی و تجربیات استرس‌ زای هیجانی می‌شود و بر ابعاد مختلف زندگی افراد تاثیر مي‌گذارد. برای مقابله با واکنش‌ های روانی ناشی از ناباروری، روش‌های مختلفی وجود دارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس بر کاهش استرس، افکار خود آیند منفی و افزایش کیفیت زندگی زنان نابارور می‌باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه‌ ي شبه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل مي‌باشد. جامعه آماری زنان ناباروری بودند که در مهر ماه 1393 به کلینیک نوین شهر مشهد مراجعه کرده بودند. 24 زن نابارور با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمون (12 نفر) و کنترل (12 نفر) قرار گرفتند. طي 10 جلسه، هر جلسه به مدت يك ساعت و سی دقيقه، آموزش گروهی مدیریت استرس (شناختی ـ رفتاری) برای گروه آزمايش انجام پذيرفت و گروه کنترل هیچگونه مداخله‌ ای دریافت ننمود. ابزار به کار رفته در این پژوهش، مقیاس کفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، مقیاس افکار خودکار منفی و اضطراب، افسردگی و استرس DASS-21 بود. یافته‌های توصیفی نشان مي‌دهد که آموزش مدیریت استرس، باعث کاهش افکار خودآیند منفی و استرس می شود و همچنین کیفیت زندگی زنان بارور گروه آزمایش را در مقایسه با گروه کنترل افزایش می دهد. نتایج تحلیل کوواریانس (ANCOVA) نشان مي‌دهد که تفاوت بین دو گروه، معنی دار است (05/0>P). نتایج پژوهش حاکی از اثر بخشی آموزش مدیریت استرس بر کاهش استرس، کاهش افکار خود آیند منفی و همچنین افزایش کیفیت زندگی زنان نابارور می‌باشد.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
کلید واژه ها:  مدیریت استرس ، استرس ، افکار خودآیند منفی ، کیفیت زندگی ، ناباروری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 801
نام نویسنده: لعل زاده، انسیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 77
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی گروه­ درمانی وجودی بر کاهش اضطراب، افسردگی و استرس­ ادراک شده در مادران کودکان سرطانی انجام شد.  روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع طرح پیش ­آزمون و پس­ آزمون با گروه کنترل بود. 24 نفر از مادران کودکان سرطانی بستری شده در بیمارستان دکتر شیخ مشهد با روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و به شیوه تصادفی به طور مساوی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش 8 جلسه گروه درمانی وجودی دریافت کردند اما برای اعضای گروه کنترل مداخله خاصی ارائه نشد. قبل و بعد از مداخله، ‏ های اضطراب بک، افسردگی بک و استرس ادراک­ شده توسط گروه نمونه تکمیل شدند. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که در پس­ آزمون نمرات اضطراب، افسردگی و استرس ادراک­ شده در آزمودنی‏ های گروه آزمایش نسبت به گروه گواه کاهش معنا داری داشته است. : یافته ‏های پژوهش نشان می‏ دهد که گروه درمانی وجودی بر کاهش اضطراب، افسردگی و استرس ادراک­ شده در مادران کودکان سرطانی موثر بوده است.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
کلید واژه ها:  درمان وجودی ، اضطراب ، افسردگی ، استرس ادراک­ شده ، مادران کودکان سرطانی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 438
نام نویسنده: غلامی، مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 110
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجیگری کمال گرایی پژوهشی مثبت ومنفی در رابطه هویت تحصیلی با اهمال کاری پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی انجام شده است. جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال93 -94، که با روش نمونه گیری سهمیه ای متناسب با حجم جامعه، تعداد 360 نفر(156 پسر و 204 دختر) به عنوان حجم نمونه از طریق فرمول نمونه گیری کوکران انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از های هویت علمی، کمال گرایی پژوهشی مثبت و منفی محقق ساخته و اهمال کاری پژوهشی استفاده شد.یافته ها نشان می دهد که هویت تحصیلی با کمال گرایی پژوهشی مثبت رابطه مستقیم و معنادار و با کمال گرایی پژوهشی منفی رابطه معکوس و معناداری دارد،همچنین کمال گرایی پژوهشی مثبت با اهمال کاری رابطه معکوس و معنادار و کمال گرایی پژوهشی منفی با اهمال کاری رابطه مستقیم و معناداری دارد. ونیز هویت تحصیلی رابطه معکوس ومعناداری با اهمال کاری پژوهشی دارد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: عبدخدايي، محمد سعيد
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  هویت تحصیلی ، کمال گرایی پژوهشی مثبت و منفی ، اهمال کاری پژوهشی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 437
نام نویسنده: نوری، حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

اگرچه روش تحقیق دستورالعمل و راهنمای تدوین  و داوری در فرایند تحقیق است؛ منابع شناخت، ابزار اصلی در مقام کشف و گردآوری داده محسوب می­شود. تحقیق حاضر با هدف توصیف تجربه زیسته محققان حرفه­ای حوزه علوم رفتاری در خصوص به­کار گیری منابع شناخت در فرایند تحقیق انجام شده است. این تحقیق در سنت کیفی و با روش پدیدارشناسی روانشناسی موستاکاس انجام شده است. مصاحبه نیمه ساخت یافته، ابزار تحقیق بوده است. نمونه تحقیق به تعداد بیست نفر به شیوه در دسترس از میان محققان برتر و اساتید با مرتبه دانشیاری و استاد تمامی حوزه علوم رفتاری دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شده­اند. تجزیه و تحلیل داده­ها به­روش استیویک کولایزی-کین انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد محققان حرفه­ای در بدو ورود به تحقیق، دارای دانش ساختاری و توانایی استنباط و کاربرد دانش در عرصه عملی حیطه مطالعاتی به عنوان پیش نیاز بوده­اند. همچنین آن­ها ارزش­هایی چون احساس مسئولیت نسبت به جامعه و اصلاح و بهبود امور را درونی سازی کرده­اند. در روند تحقیق به ترتیب، ابتدا به منابع دانشی شامل مبانی نظری، پیشینه تحقیقی، معلومات ذهنی، فرهنگ، صحبت با همکاران مراجعه کرده­اند و سپس فعالیت­ های شناختی شامل استدلال، فعالیت و مشاهده در عرصه کاربردی رشته، تجزیه و تحلیل روابط و عناصر موقعیت و ارائه ترکیب جدید با استفاده از بینش و شهود انجام داده­اند تا به راه­حل یا تولید دانش نو برسند. برخی محققان در ابتدای روند تحقیق به منابع دانشی مراجعه کرده­اند و فعالیت­هایی چون استدلال و فعالیت و مشاهده در میدان عمل داشته­اند و با  فعالیت تجزیه و تحلیل در فصل پنج توانسته­ اند به ترکیب جدیدی حاصل از  بینش دست یابند. در حالی که برخی دیگر از ابتدا و در همان مراحل ابتدایی همچون مسأله­یابی و فرضیه­ سازی منابع شناختی مختلف را به­ کار گرفته و تا سطوح تجزیه و تحلیل و ترکیب بالا رفته بودند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  تجربه زیسته ، محققان حرفه­ای ، علوم رفتاری ، منابع شناخت


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 800
نام نویسنده: اسحاقي، نسرين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 84
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشي درمان شناختی رفتاری بر کاهش کمرویی و افزایش پذیرش اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی انجام شد. روش اجرا:طرح پژوهش حاضر شبه‌ آزمایشی از نوع پیش‌ آزمون- پس‌ آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل 20 نفر از کودکان پیش دبستانی شهر مشهد بود که 10 نفر در گروه‌ آزمایش و 10 نفر در گروه گواه گمارش شدند.اعضاي گروه‌ آزمایش تعداد 8 جلسه درمان درمان شناختی رفتاری را دریافت کردند، اما برای اعضای گروه‌ گواه مداخله خاصی ارائه نشد. قبل و بعد از اجرای مداخله، آزمون کمرویی کودکان واناجا و همکاران (2004) و مقیاس پذیرش اجتماعی خردسالان بر روی اعضای نمونه اجرا شد.نتایج: نتایج تحليل كوواريانس نشان داد که در پس آزمون كمرويي كودكان شرکت کننده درگروه‌ آزمایش نسبت به کودکانی که در  گروه گواه جایگزین شده بودند، کاهش  معنا داری داشته است و پذیرش اجتماعی آن‌ها افزایش معناداری داشته است. نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش مؤید این مهم است که درمان شناختی رفتاری باعث کاهش کمرویی و افزایش پذیرش اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی می‌شود.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  درمان شناختی ـ رفتاری ، کمرویی ، کودکان پیش‌دبستانی ، پذیرش اجتماعی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 799
نام نویسنده: عباسی، طلایه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 128
چکیده: 

 پژوهش حاضر با در نظر گرفتن آسیب‏های ناشی از اختلالات رفتاری کودکان، با هدف مقایسه ‏ی اثربخشی رویکرد DIR با سه مدل درمانی (بازی درمانی فلورتایم آموزش فرزندپروری و درمان ترکیبی) بر افزایش پذیرش اجتماعی، بهبود بازداری رفتاری و بهبود علائم در کودکان دارای نشانگان اختلال سلوک انجام شد. جامعه‏ ی آماری این پژوهش کودکان مقطع پیش دبستانی یک و دو شهرستان مشهد بوده و نمونه‏ ی مورد نظر، به شیوه ‏ی غیر تصادفی (در دسترس) از میان مهدکودک‏ های این شهر انتخاب شد. بدین ترتیب که 12 نفر از کودکانی که طبق مقیاس درجه‏ بندی اختلال سلوک و همچنین ‏ی علائم مرضی کودکان، دارای نشانگان اختلال سلوک بوده و حاضر به شرکت در این طرح پژوهشی بودند به طور تصادفی در سه گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار این پژوهش، ‏ ی CIS-4 ( فرم والدین) و مقیاس درجه بندی شدت اختلال سلوک( فرم مربی) برای شناسایی و تعیین شدت نشانگان اختلال سلوک، و همچنین آزمون YCSDبرای تعیین میزان پذیرش اجتماعی و پارادایم علامت/ توقف به منظور ارزیابی توان بازداری رفتاری شرکت کنندگان پژوهش بوده است. روش کار نیز بدین صورت بود که ابتدا کلیه‏ی شرکت کنندگان پژوهش ‏ها را تکمیل کرده و پیش آزمون‏ها انجام شد. سپس شرکت کنندگان گروه بازی درمانی فلورتایم در طی 20 جلسه‏ ی 45 دقیقه ‏ای تحت مداخله قرار گرفتند، گروه آموزش فرزندپروری در 10 جلسه ‏ی 90 دقیقه‏ ای آموزش دیدند و گروه درمان ترکیبی در 30 جلسه ‏ی درمانی شرکت کردند. در مرحله‏ ی بعدی بعد از اتمام جلسات، مجدداً ‏ها تکمیل گردید و داده ‏های پس آزمون جمع آوری شد. نهایتاً یک ماه بعد، طی مرحله‏ ی پیگری، داده ‏ها مجدداً جمع آوری شد. تحلیل نتایج بدست آمده به شیوه‏ ی ناپارامتری، نشان داد که مدل‏ های درمانی رویکرد DIR (بازی درمانی فلورتایم، آموزش فرزندپروری و درمان ترکیبی) باعث افزایش پذیرش اجتماعی و کاهش نشانگان اختلال سلوک گردیده است. نتایج در ارتباط با بازداری رفتاری معنادار نبود. مقایسه ی اثربخشی به سه شیوه ی درمان در مؤلفه ی بهبود نشانگان اختلال سلوک و افزایش پذیرش اجتماعی نشان داد که هر سه شیوه ی درمان اثربخشی بیشتری نسبت به گروه کنترل دارند. در ضمن اثربخشی سه شیوه ی درمان با یکدیگر متفاوت است؛ به طوریکه در دو مؤلفه ی فوق، گروه درمان ترکیبی بیشترین اثربخشی را نشان داده است؛ بعد از آن گروه فرزندپروری و در نهایت گروه بازی درمانی فلورتایم کمترین میزان  اثربخشی را از خود نشان داده اند. با توجه به یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود که درمانگران در ارائه ی مداخله برای اختلال سلوک از درمان با رویکرد DIR به شیوه ی ترکیبی برای اثربخشی بیشتر، استفاده کنند.

 فهرست مندرجات 

فهرست منابع و مآخذ

 

 


استاد راهنمای اول: سپهري شاملو، زهره
استاد مشاور اول: امین یزدی، سید امیر
کلید واژه ها:  رویکرد DIR ، بازی درمانی ، آموزش فرزندپروری ،  اختلال سلوک ، بازداری رفتاری


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 436
نام نویسنده: تحقیقی وطنی، بهجت
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 101
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میا نجی­ گرانه خود تنظیمی در رابطه بین سبک مدیریت کلاس با عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان مدارس مقطع ابتدایی منطقه رضویه مشهد بود. پژوهش از نوع همبستگی بود و جامعه آماری شامل 1200 دانش­ آموز پایه ششم مقطع ابتدایی منطقه رضویه مشهد در سال تحصیلی 95-94 می­ باشد. برای انتخاب نمونه موردنظر با روش نمونه ­گیری سیستماتیک، 30 مدرسه مقطع ابتدایی از بین مدارس ابتدایی منطقه رضویه مشهد انتخاب شد و سپس از هر مدرسه، کلاس ششم ابتدایی که درمجموع 300 دانش‌ آموز بودند انتخاب شدند و معلمان پایه ششم هر مدرسه که در مجموع 30 معلم بودند، سبک مدیریت کلاس را پاسخ دادند و از هر کلاس 10 نفر از دانش­ آموزان پایه ششم مدرسه موردنظر محقق ساخته خود تنظیمی را پاسخ دادند و سپس همان 10 دانش­­ آموز موردنظر به آزمون سنجش علمی که برای بررسی عملکرد تحصیلی آن‌ها در نظرگرفته شده بود پاسخ دادند. داده­ها با استفاده از نرم­ افزار spss تحلیل شدند. نتایج پژوهش که از طریق رگرسیون ساده و چند­گانه به دست آمد بیانگر آن بود که خود ­تنظیمی و مؤلفه‌ های آن قادر به پیش­ بینی عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان است، اما سبک مدیریت ­­کلاس نمی­ تواند مؤلفه‌ های خود­ تنظیمی را پیش­ بینی کند. همچنین بین سبک مدیریت با عملکرد تحصیلی دانش­ آموزان و سبک مدیریت با خود ­تنظیمی دانش ­آموزان رابطه معنا­ داری وجود ندارد.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  سبک مدیریت کلاس ، خودتنظیمی ،  عملکرد تحصیلی

<   12345678910111213141516171819202122232425262728293031415161718191101   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.