دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

<   1234567891011121314151617181920212223242526272829303132425262728292102   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1074 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 431
نام نویسنده: خالقی، فهیمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 103
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی توانایی های پردازش حسی و مهارتهای دیداری - شنیداری دانش آموزان با اختلال خواندن و مقایسه آن با همتایان عادی است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کلیه دانش آموزان دبستانی دارای اختلال خواندن در سال تحصیلی 93 - 92 شهر مشهد بودند که تعداد آنها بر اساس سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی برابر یا 825 (430 نفر دختر و 395 نفر پسر از پایه های اول تا ششم) را شامل می شد. نمونه شامل دو گروه 50 نفری از این دانش آموزان (30 نفر دختر و 20 نفر پسر) به شیوه نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای انتخاب شدند همچنین به منظور مقایسه متغیرهای پژوهش این گروه با نمونه ای به حجم 50 نفر از بین همسالان عادی بع عنوان گروه مقایسه که با این گروه همتا شده بودند انتخاب شدند. دو نمونه از نظر ویژگی های جمعیت شناختی مانند سن، جنسیت، پایه تحصیلی و بهره هوشی (بر حسب گزارشات موجود در پرونده)همگن شدند و سپس با استفاده از آزمون پردازش حسی - بندر گشتالت و محاصبه بالینی اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و با استفاده از نرم افزار و آزمون  مستقل فرضیات پژوهش بررسی شد. یافته ها نشان داد که بین تواناییهای پردازش های حسی، پردازش شنیداری، تعادل و حرکت، مهارت آگاهی بدنی، هماهنگی بدنی و حرکتی و مهارت های مشارکت اجتماعی دانش آموزان نارسا خوان و عادی تفاوت معنادار وجود دارد و بین مهارت های پردازش دیداری، مهارت های لمسی، مهارت طرح ریزی ایده های دانش آموزان نارسا خوان نتایج یافته ها نشان داد که در نمره کلی پردازش حسی تفاوت معنی داری بین گروه های مبتلا به نارساخوانی و گروه عادی وجود دارد.کودکان مبتلا به نارساخوانی حساسیت پایینی نسبت به انواع مختلف اطلاعات حسی به ویژه اطلاعات دیداری و شنیداری نشان می دهند. 

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  نارسا خوانی ، پردازش حسی ، پردازش دیداری ، پردازش شنیداری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 798
نام نویسنده: اتحادیه، سحر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 148
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی گروه‌ درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد با گروه‌ درمانی متمرکز بر هیجان بر صدمه دلبستگی و انعطاف‌ پذیری شناختی زنان نابارور اجرا گرديد. اين تحقيق به لحاظ روش شبه آزمايشي می‌باشد كه با
طرح پیش‌ آزمون پس‌ آزمون با گروه كنترل اجرا شد. در اين تحقيق گروه نمونه كه 30 نفر از زنان نابارور مراجعه‌ کننده به مرکز تخصصی درمان ناباروری نوین مشهد در سال 1394 مراجعه نموده‌اند انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و یک گروه كنترل قرار داده شدند. ‌های سبک‌ های دلبستگی کولینز ورید و انعطاف‌ پذیری شناختی CFI بر روي هر سه گروه اجرا شد. سپس گروه اول آزمايش تحت گروه‌ درمانی هیجان محور و گروه دوم آزمايش تحت گروه‌ درمانی مبتني بر پذيرش و تعهد قرار گرفتند. تعداد جلسات براي درمان اين افراد در 8 جلسه 120 دقيقه تنظيم شد و گروه كنترل هيچ درماني را دريافت نكرد. پس از پايان جلسات درمان گروه‌ های آزمايش، هر سه گروه مجدداً ‌ها را تكميل نمودند. براي بررسي اثربخشي سطوح مداخله اندازه‌ گیری از آزمون كوواريانس استفاده شد. نتايج حاصل از تحليل كوواريانس چند متغیری كاهش معنی‌ دار سبک‌ های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا گروه‌ های آزمايش نسبت به گروه كنترل را تحت تأثير مداخله گروه‌ درمانی مبتني بر پذيرش و تعهد و گروه‌ درمانی هیجان محور نشان داد؛ اما در افزایش سبک دلبستگی ایمن فقط گروه‌ درمانی هیجان محور تفاوت معنی‌ داری را با گروه کنترل نشان داد. می‌توان نتیجه‌ گیری كرد كه گروه‌ درمانی هیجان محور نسبت به گروه‌ درمانی مبتني بر پذيرش و تعهد بر بهبود صدمه دلبستگی زنان نابارور مؤثرتر بوده است و نتايج حاصل از تحليل كوواريانس تک متغیری افزایش معنی‌ دار انعطاف‌ پذیری شناختی گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل را تحت تأثير مداخله گروه‌ درمانی مبتني بر پذيرش و تعهد نشان داد و گروه‌ درمانی هیجان محور تفاوت معنی‌ داری در انعطاف‌ پذیری شناختی نسبت به گروه کنترل را نشان نداد.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  گروه‌ درمانی هیجان محور ، گروه‌ درمانی مبتني بر پذيرش و تعهد ، صدمه دلبستگی ،  انعطاف‌ پذیری شناختی ، زنان نابارور


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 797
نام نویسنده: آذرهوش فتیده، نفیسه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 93
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بخشش درمانی به شیوه گروهی بر کاهش اضطراب و خشم و افزایش امید زنان مطلقه بود. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود که در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل زنان مطلقه مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره سطح شهر مشهد در سال 1394 بودند که به فراخوان پژوهشگر جهت شرکت در پژوهش پاسخ مثبت دادند و به کلینیک دانشکده روانشناسی ارجاع داده شدند و به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایشی (8 نفر) و گروه کنترل (8 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش در ده جلسه بخشش درمانی به شیوه‌ی گروهی شرکت کردند. ابزارهای پژوهش، اضطراب حالت- صفت اشپیلبرگر، خشم اشپیلبرگر و امید اشنایدر بود که در پیش آزمون و پس آزمون بر روی هر دو گروه اجرا شد. سپس داده‌ های به‌ دست‌ آمده از طریق آزمون تحلیل کوواریانس یک‌راهه (ANCOVA) تحلیل شد. یافته‌ ها نشان داد که اضطراب و خشم در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به‌طور معنادار کاهش و امید به‌طور معنا داری افزایش یافت. نتیجه پژوهش نشان داد که مداخله‌ ی بخشش درمانی به شیوه گروهی می‌تواند برای جمعیت زنان مطلقه به‌طور اثربخش به کار گرفته شود.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: کیمیائی، سیدعلی
استاد مشاور اول: مشهدی، علی
کلید واژه ها:  بخشش درمانی ،  اضطراب ، خشم ،  امید ، زنان مطلقه


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 795
نام نویسنده:  توكلي، حامد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 78
چکیده: 

زمینه مساله: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی بر طرح واره‌ های ناسازگار شخصیت ضد اجتماعی سوء مصرف کنندگان مواد انجام شد. از این روی طرح پژوهش، شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل و جامعه آماری شامل 100 نفر از سوء مصرف کنندگان مواد زندانی بودند. شرکت‌کنندگان به‌صورت در دسترس انتخاب شدند و از همه آنها آزمون میلون 3 گرفته شد و سپس با توجه به نمرات به‌ دست‌ آمده از این آزمون تعداد 24 نفر از این افراد که نمرات نزدیک‌ تری به اختلال شخصیت ضد اجتماعی داشتند جدا شدند و از تمامی این 24 نفر طرحواره‌ های ناسازگار فرم کوتاه گرفته شد؛ بعد از آن به‌ طور تصادفی این افراد در 2 گروه 12 نفره قرار گرفتند. گروه درمان به مدت 12 جلسه هفتگی مداخله دریافت کردند و بعد از آن نیز دوباره از تمامی 24 نفر طرح واره‌ های ناسازگار فرم کوتاه گرفته شد. سپس داده‌ ها به روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری تجزیه‌وتحلیل شدند. در پایان یافته‌ها نشان دادند که بعد از مداخله، طرحواره‌ های ناسازگار گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بهبود معنا داری دارد و رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی بر طرحواره‌ های ناسازگار شخصیت ضد اجتماعی اثرگذار است. در نهایت یافته های این پژوهش سودمندی رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی در بهبود طرحواره های ناسازگار شخصیت های ضد اجتماعی سوء مصرف کنندگان مواد را تایید می کند. لذا با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود مراکز نگهداری افراد سوء مصرف کننده ی مواد می توانند از این درمان استفاده نمایند.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع ومآخذ


 


استاد راهنمای اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
استاد مشاور اول: امین یزدی، سید امیر
کلید واژه ها:  رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی ، طرحواره‌ های ناسازگار ،  شخصیت ضداجتماعی ، سوء مصرف کنندگان مواد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 794
نام نویسنده: مراديان، نجمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 84
چکیده: 

جستجو و حفظ رابطه با نزدیکان، به ویژه همسر یک اصل مهم در تمام طول زندگی است. زوج های سازگار و تاب‌آور با فراهم نمودن روابط صمیمانه، می‌توانند نقش موثری بر ارتقاء بهداشت روانی اعضای خانواده داشته باشند. لذا پژوهش حاضر بر آن شد به بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر افزایش سازگاری و تاب‌آوری زوج های جوان شهر بشرویه بپردازد. این پژوهش به روش شبه آزمايشي و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. به این منظور تعداد 24زوج مراجعه کننده به مراکز فرهنگی- تربیتی کانون عترت، کانون امیرالمومنین و مرکز بهداشت شهر بشرویه به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش سازگاری بل (1961) و مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون (2005) (CRI-RISC) بود که در مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل گردید. پس از تکمیل  پیش آزمون، گروه مداخله هشت جلسه یک ساعته تحت آموزش مهارت های ارتباطی قرار گرفتند. داده‌ ها با روش تحليل کواريانس يک راهه(آنکوا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که در مقایسه با گروه کنترل، افزایش معناداری را در سازگاری اجتماعی و تاب‌آوری نشان دادند. براساس نتایج پژوهش، می‌توان آموزش مهارت‌ های ارتباطی را به عنوان روش موثری برای افزایش سازگاری و تاب‌آوری زوج‌ های جوان در نظر گرفت و از آن در مراکز آموزشی ومشاوره استفاده کرد

   فهرست مندرجات     

  

   فهرست منابع و مآخذ

    

 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  مهارت های ارتباطی ، سازگاری اجتماعی ، تاب‌آوری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 793
نام نویسنده: شاهرخي، حسين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 74
چکیده: 

هدف این پژوهش مقایسه‌ی اثر بخشی دو رویکرد رفتار درمانی عقلانی هیجانی و واقعیت درمانی برسازگاری  زنان مطلقه می‌باشد.

 در این پژوهش از روش تحقیق نیمه تجربی از نوع پیش آزمون پس آزمون  با گروه آزمایش و گواه بهره گرفته شده است.

جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان مطلقه تحت پوشش اداره ی بهزیستی شهرستان قاین در سال 1393 و نمونه آن را 30 نفر از این زنان که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند و به صورت تصادفی در سه گروه، دو گروه آزمایش و یک گروه گواه به صورت مساوی تقسیم شده اند را تشکیل می دادند. ابتدا پیش آزمون بر روی گروها اجرا شد، سپس دو روش درمانی بر روی گروههای آزمایش اجرا گردید و در پایان هم پس آزمون بر روی گروههای آزمایش و گواه اجرا گردید.

پس از جمع آوری اطلاعات و داده هابا استفاده از سازگاری پس از طلاق فیشر، به منظور تاثیر و مقایسه دو روش رفتار درمانی عقلانی و واقعیت درمانی ، تحلیل کوواریانس وآزمون تعقیبی ال اس دی اجرا و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 نتایج نشان داد که هر دو روش درمانی بر سازگاری پس از طلاق موثر بوده اند و همچنین هر دو روش باعث افزایش ارزش خود ، افزایش رهایی از رابطه ی قبلی ، افزایش اعتماد اجتماعی ، افزایش خود ارزشمندی اجتماعی و نیز باعث کاهش احساسات خشم و کاهش نشانگان غم و اندوه زنان مطلقه می شوند. در این مطالعه میانگین نمرات خرده مقایسهای گروه های آزمایش نسبت به گروه گواه تفاوت معناداری نشان دادند (p<%1) . به طور کلی نتایج نشان می دهند که رفتار درمانی عقلانی هیجانی الیس و واقعیت درمانی بر سازگاری و بهبود توان سازگاری افراد و کاهش پیامدهای منفی پس از طلاق موثر بوده اما از این لحاظ تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ 

 


استاد راهنمای اول: حسن آبادی، حسین
استاد مشاور اول: کیمیائی، سیدعلی
کلید واژه ها:  سازگاری پس از طلاق ، رفتار درمانی عقلانی هیجانی ، واقعیت درمانی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 168
نام نویسنده: کامران طرقی، فرشته
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 135
چکیده: 

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی میزان استفاده جوانان و مهمترین عوامل بازدارنده در استفاده آنان از کتابخانه‌ های عمومی شهر مشهد است.

روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است که با رویکردی توصیفی- تحلیلی و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری تحقیق حاضر از میان جوانان شاغل در اداره‌ های دولتی شهر مشهد انتخاب شدند که حداقل دارای مدرک کارشناسی‌ بودند. برای انتخاب ادارات مشهد، فهرستی از این ادارات تهیه شد و سپس از میان آن‌ ها، 10 اداره به صورت تصادفی نظام‌مند انتخاب گردید. با توجه به حجم نمونه (170 نفر)، تعداد 17 ‌ به روش نمونه‌گیری ساده در بین کارمندان هر یک از 10 اداره‌ توزیع شد و در تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. روایی صوری توسط اساتید مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. پایایی با استفاده از نرم‌افزار SPSS اندازه‌‌گیری شد و مقدار آلفای کرونباخ 78/0 به دست آمد که بیانگر اعتبار خوبی است.

یافته‌ ها: یافته‌ های پژوهش نشان داد که جوانان تحصیلکرده در اداره‌ های شهر مشهد در دو جنس زن و مرد و در مقاطع تحصیلی مختلف در میزان استفاده از کتابخانه‌ های عمومی همگون بودند. در پژوهش حاضر درصد کمی (9/32%) از پاسخ‌گویان عضو کتابخانه عمومی بودند و تنها درصد کمی (35/36%) از آن‌ها از کتابخانه عمومی استفاده می‌کردند. جوانان مورد مطالعه به طور متوسط تمایل به استفاده از کتابخانه‌ های عمومی داشتند و استفاده از کتابخانه‌ های عمومی را در حد کم ضروری می‌دانستند. از میان عوامل بازدارنده در استفاده از کتابخانه‌ های عمومی، با روش کتابخانه‌ای، مهمترین عوامل بازدارنده در دسته سایر عوامل (27/28%) شناسایی گردیدند که عبارت بودند از: ضعف فرهنگ حاکم بر جامعه از لحاظ تأکید بر کتابخوانی، عدم تشویق رسانه‌ های گروهی به مطالعه، عدم تشویق خانواده (والدین) و دوستان به کتابخوانی و مسائل مالی و گرانی (مشکلات اقتصادی خانواده) و کمترین عامل بازدارنده، مربوط به کارکنان کتابخانه‌ ها (86/7%) بود. به طور کلی مهمترین عوامل بازدارنده استفاده از کتابخانه‌ های عمومی، عبارت از: حاکمیت رسانه‌ های دیداری و شنیداری، کسب اطلاعات از کانال‌ هایی به غیر از کتابخانه‌ ها، نبود زمان یا فرصت کافی برای مطالعه، باز نبودن کتابخانه‌‌ ها‌‌ در ساعات مورد نیاز، تبلیغات کم جهت جذب جوانان به مطالعه و کتابخانه‌ ها، دور بودن محل کتابخانه‌ ها از محل سکونت، کمبود تعداد کتابخانه‌ های عمومی سازمان‌ یافته در سطح شهر (کمبود کتابخانه‌ های عمومی در محل کار و زندگی)، به روز نبودن منابع کتابخانه، کمبود کتاب‌ های مورد نیاز، نداشتن نیروی انسانی متخصص، مجرب و کارآزموده برای راهنمایی افراد و عدم کارایی بعضی از کارکنان موجود، کمبود فضای عمومی کتابخانه و مشغله زیاد بودند.

نتیجه‌گیری: به دلیل حاکمیت رسانه‌ های دیداری و شنیداری، کسب اطلاعات از کانال‌ هایی به غیر از کتابخانه‌ ها، دور بودن محل کتابخانه‌ ها از محل سکونت، به روز نبودن منابع کتابخانه و نداشتن نیروی انسانی متخصص، مجرب و کارآزموده برای راهنمایی افراد، به عنوان مهمترین عوامل بازدارنده استفاده جوانان از کتابخانه‌ های عمومی، مواردی جهت رفع این مشکلات پیشنهاد می‌شود: قرارگیری متن کامل برخی منابع مورد نیاز مانند: کتاب‌ها و مقاله‌ ها در سایت کتابخانه، استفاده از امکانات فضای مجازی مانند: وایبر، لاین، تلگرام و... برای اطلاع‌ رسانی از اخبار و خدمات کتابخانه به افراد، افزایش کمی و کیفی منابع کتابخانه متناسب با نیاز افراد و خوش اخلاق بودن کتابداران و مسئولین کتابخانه و برخورد مناسب با مراجعان که می‌تواند به رفع مشکلات و استفاده بیشتر جوانان از کتابخانه‌ های عمومی کمک کند.

ارزش/ اصالت: با شناسایی عوامل بازدارنده بر سر راه استفاده جوانان از کتابخانه‌ های عمومی می‌توان به شناسایی و الویت‌ بندی مهمترین راهکارهای اجرایی و اتخاذ راه کار مناسب به مسئولین و دست‌ اندرکاران کمک کرد که می‌تواند نهایتا موجبات رشد و پیشرفت و سلامت جسمی و روحی جوانان را فراهم آورد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: نوكاريزي، محسن
کلید واژه ها:  جوانان تحصیلکرده ، عوامل بازدارنده ، کتابخانه‌های عمومی ، میزان استفاده ، مشهد


>> کتابداری
شماره بازیابی: 167
نام نویسنده: جلالی بردر، احمدرضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 116
چکیده: 

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین عناصر فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در کتابخانه­ های دانشگاه‌ های بجنورد (دانشگاه بجنورد، آزاد و پیام نور) پرداخته شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش پیمایشی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر، کتابداران کتابخانه‌ های دانشگاه‌ های مورد بررسی بودند که تعداد آن‌ ها 32 نفر بود. ابزار گردآواری اطلاعات در این پژوهش شامل دو بود که برای بخش سنجش الگوی فرهنگ سازمانی از استاندارد کامرون و کوئین و برای بخش بررسی میزان اجرای مدیریت دانش از استاندارد شرون لاوسون استفاده شد. روایی و پایایی ابزارهای گردآواری اطلاعات به شیوهای مختلف توسط پژوهشگران متعدد  تایید شده و در این پژوهش برای بررسی پایایی ابزار گردآوری اطلاعات از آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی آن برای مدیریت دانش (90%r=) و برای فرهنگ سازمانی (87%r=) بدست آمد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش ارتباط مستقیم و معنی‌داری وجود داشت (851%r=). همچنین یافته‌های پژوهش نشان داد که نوع فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه‌ های مورد بررسی باهم تفاوت داشت به این ترتیب که فرهنگ سازمانی حاکم در کتابخانه دانشگاه بجنورد از نوع گروهی،  فرهنگ سازمانی حاکم در کتابخانه دانشگاه آزاد بجنورد از نوع سلسله‌مراتبی، فرهنگ سازمانی حاکم در کتابخانه دانشگاه پیام‌نور بجنورد از نوع وضعیت‌سالاری بود. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که بین تمام عناصر فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش ارتباط مستقیم و معنی‌داری وجود داشت. بیش‌ترین ضریب همبستگی بین انواع فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش، مربوط به فرهنگ گروهی بود (941/.=r). یافته‌ های این پژوهش نشان داد که فرهنگ سازمانی یکی از مهم‌ترین ابزارهای استقرار و اجرای موفق مدیریت دانش در سازمان‌ ها و کتابخانه‌ ها بود که در این میان فرهنگ گروهی مهم‌ترین ابزار اجرای مدیریت دانش در کتابخانه‌ ها به شمار می‌رفت.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: نوكاريزي، محسن
استاد مشاور اول: تجعفري، معصومه
کلید واژه ها:  فرهنگ سازمانی ، مدیریت دانش ، کتابخانه‌های دانشگاهی بجنورد ، کتابداران


>> کتابداری
شماره بازیابی: 166
نام نویسنده: طباطبائی شهرآباد، سیده زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 107
چکیده: 

هدف: هدف اصلی پژوهش، بررسی دیدگاه نوجوانان عضو کتابخانه‌های عمومی سبزوار در مورد ضرورت و استفاده از خدمات این کتابخانه‌ها و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی آنان است.

روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه پژوهش نوجوانان دانش‌آموز 12-15 سال عضو یکی از کتابخانه‌های‌ عمومی سبزوار وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور بودند که حداقل 10 بار در سال از کتابخانه عمومی استفاده می‌کردند و سیستم ارزشیابی دروس آن‌ها در سال تحصیلی 1393-1394 غیرتوصیفی (کمی) بود. با توجه به نامحدود بودن جامعه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 180 نفر تعیین گردید که نمونه مورد نظر از طریق نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. داده­های مورد نیاز به وسیله محقق ساخته گردآوری گردید و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم­افزار spss نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته­ها: یافته­های پژوهش نشان داد که از دیدگاه نوجوانان عضو کتابخانه‌های عمومی سبزوار ضرورت استفاده از خدمات کتابخانه عمومی بیش از حد متوسط بود. میزان استفاده نوجوانان از خدمات امانت، مرجع و اطلاع‌رسانی بیش از حد متوسط و در مورد خدمات جنبی کمتر از حد متوسط بود. دلیل عمده استفاده نوجوانان از کتابخانه عمومی، مربوط به استفاده از کتاب‌های غیر درسی و کمک درسی کتابخانه، و عمده‌ترین مانع استفاده آنان از کتابخانه عمومی، حجم زیاد تکالیف مدرسه و کمبود وقت بود. همچنین آنان تأثیر امکانات کتابخانه عمومی بر پیشرفت تحصیلی را بالاتر از حد متوسط ارزیابی کردند. بین میزان استفاده از خدمات کتابخانه عمومی با پیشرفت تحصیلی نوجوانان رابطه معنادار مستقیم وجود داشت. همچنین بین وضعیت اقتصادی-اجتماعی و وضعیت فرهنگی با استفاده نوجوانان از خدمات کتابخانه عمومی رابطه معنادار مستقیم وجود داشت.

اصالت و ارزش: پژوهش حاضر از محدود پژوهش­هایی است که تأثیر استفاده از خدمات کتابخانه عمومی بر پیشرفت تحصیلی نوجوانان را مورد بررسی قرار می­دهد، بنابراین نتایج آن می‌تواند مورد استفاده معلمان و والدین برای تشویق نوجوانان به استفاده از خدمات کتابخانه‌های عمومی قرار گیرد. همچنین این نتایج می‌تواند توجه مسئولان کتابخانه‌‌های عمومی سبزوار را به گسترش کتابخانه‌های عمومی و ارائه خدمات مناسب‌تر به نوجوانان جلب کند. از آنجا ‌که این پژوهش به روشن شدن دلایل و موانع استفاده نوجوانان از خدمات کتابخانه‌های عمومی سبزوار پرداخته است، راهکارهایی جهت افزایش استفاده نوجوانان از کتابخانه‌های عمومی ارائه کرده و به کتابداران کتابخانه‌های عمومی سبزوار در جهت بالا بردن سطح خدمات و رفع نواقص احتمالی موجود کمک می‌کند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: تجعفري، معصومه
استاد مشاور اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  کتابخانه‌های عمومی ، پیشرفت تحصیلی ، نوجوانان ، سبزوار


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 429
نام نویسنده: خونیکی درمیان، طیبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 116
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش، آزمون الگوی نقش میانجیگرانه نگرش و هنجار های ذهنی در رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رفتار اشتراک دانش معلمان می باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی همبستگی بهره گرفته شد. کلیه معلمان مدارس دوره دوم متوسطه جامعه آماری مورد مطالعه را تشکیل دادند که تعداد آنان مشتمل بر 570 نفر می باشد. از این مجموع، 150 نفر معلم مرد و 207 نفر معلم زن به روش نمونه گیری سهمیه ای به عنوان حجم نمونه مورد نظر انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز از اشتراک دانش محقق ساخته و ویژگی های شخصیتی کاستا و مک کری (1985) استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از آن است که بین ویژگی های شخصیتی و رفتار اشتراک دانش با میانجیگری سه متغیر نگرش، هنجار ذهنی و انگیزش رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که معلمان دوره دوم مورد مطالعه شهر بیرجند در حد مطلوبی از شاخص تمایل و رفتار اشتراک دانش برخوردارند و تفاوتی بین معلمان زن و مرد در رابطه با رفتار اشتراکدانش وجود ندارد

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  اشتراک دانش ، انگیزش ، نگرش ، هنجارهای ذهنی ، ویژگی های شخصیتی ، معلمان مدارس دوره دوم متوسطه

<   1234567891011121314151617181920212223242526272829303132425262728292102   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.