دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

<   1234567891011121314151617181920212223242526272829303132425262728292102   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1078 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 435
نام نویسنده: اسماعیلی، حسین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 216
چکیده: 

تربیت جنسی از موضوع‌ های مهم در حوزه تربیت است و در چگونگی شکل‌گیری شخصیت انسان نقش مهمی داشته و بر افکار، عواطف و رفتارهای وی تأثیرگذار است. ازآنجاکه از اهداف غایی آموزش‌ و پرورش «رشد همه‌جانبه شخصیت» موردنظر است، برای رسیدن به این هدف، تربیت جنسی لازم و ضروری است. در مطالعه حاضر که باهدف بررسی تأثیر انواع محتوا های مرتبط با تربیت جنسی بر نگرش مثبت به خویشتن‌ داری جنسی دانش آموزان انجام‌ شده است ، از روش آزمایشی استفاده‌ شده و طرح پژوهشی، آزمایشی حقیقی از نوع پنج گروهی با انتساب تصادفی، پیش‌ آزمون و پس‌ آزمون بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهرستان نیشابور در سال تحصیلی 94-1393 و جامعه در دسترس، دانش آموزان پسر پایه سوم مقطع متوسطه دوم شهر نیشابور بود. نمونه پژوهشی اولیه به حجم 131نفر و نمونه نهایی جفت شده 74 نفر (پنج گروه چهار گروه آزمایش و یک گروه کنترل )انتخاب شد. این پژوهش دارای دو سؤال بود که به‌ منظور تأثیر محتوا های ارائه‌ شده در سه حیطه (شناختی، عاطفی و عملکردی) بود. به‌منظور گردآوری داده‌ ها از آزمون محقق ساخته نگرش سنج در مورد خویشتن‌ داری استفاده شد. یافته‌ های این پژوهش اثربخشی متفاوت میان گروه‌ های آزمایش نشان نداد . شرایط ویژه حاکم بر فرد و جامعه و قابل‌ دسترس بودن ماهواره و شبکه‌ های اجتماعی مانند وایبر و تلگرام را می‌توان از دلایل احتمالی چنین نتیجه‌ای قلمداد کرد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: سعیدی رضوانی، محمود
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  تربیت جنسی ، خویشتن‌داری جنسی ، حیا ، عفاف ، برنامه‌ریزی درسی ، محتوا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 434
نام نویسنده: نجومی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 173
چکیده: 

  مطالعه حاضر با هدف ارزشیابی از نظام پژوهش سراهای دانش آموزی شهر مشهد صورت گرفته است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش، پژوهش ارزشیابی بود. جامعه مورد مطالعه کلیه مدیران، دبیران و دانش آموزان عضو این مراکز بودند. مدیران و دبیران به صورت سرشماری تعیین شدند که به ترتیب 7 و 70 نفر بودند. دانش آموزان نیز با حجم جامعه 2500 نفر با استفاده از جدول مورگان به تعداد 335 نفر مشخص شدند که در خصوص آنان از شیوه نمونه گیری در دسترس استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها محقق ساخته بود که برای تدوین آن 20 ملاک و 168 نشانگر در دو بخش شاخص های ادراکی و عملکردی شناسایی شد. 7 ملاک و 58 نشانگر در بخش درونداد، 8 ملاک و 78 نشانگر در بخش فرآیند و 5 ملاک و 32 نشانگر در بخش برونداد در نظر گرفته شد. روایی و پایایی ابزارها با استفاده از نظر متخصصان و آلفای کرونباخ احراز گردید. با استفاده از روش توصیفی، وضعیت عوامل نظام پژوهش سراهای دانش آموزی از منظر ذی نفعان در بخش درونداد، همه ملاک ها در سطح مطلوب، در بخش فرآیند ، 10ملاک در سطح مطلوب و 5 ملاک در سطح نسبتا مطلوب و در بخش برونداد، 3 ملاک در سطح مطلوب و 5 ملاک در سطح نسبتا مطلوب ارزیابی شد. در پایان پیشنهاد گردید که مسولان با حمایت بیشتر خود از پژوهش سراهای دانش آموزی در زمینه مادی و معنوی، موجبات دلگرمی ذی نفعان و موفقیت های بیشتر آنان را فراهم آورند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  ارزشیابی ، پژوهش سراهای دانش آموزی ، الگوهای ارزشیابی ، مدل کافمن


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 433
نام نویسنده: روحانی سراجی، سیدداود
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 138
چکیده: 

برنامه‌درسی اجراشده[1] عبارت است از برنامه‌درسی واقعی که توسط معلم در کلاس درس ارائه می‌شود و معلمان در نحوه‌ی ارائه‌ی آن آزاد هستند. درواقع برنامه‌درسی اجراشده حلقه‌ی واسطی است میان برنامه‌درسی قصد شده و برنامه‌درسی کسب‌شده که بر آن‌ها تأثیر و تأثّر دارد. برنامه‌درسی اجراشده اشاره می‌کند به اینکه چه چیزی در کلاس درس توسط معلم تدریس می‌شود و چگونه معلم در کلاس درس با دانش‌آموز ارتباط برقرار می‌کند. این پژوهش با بررسی جوامع حدیثی و سایر منابع تکمیلی و همچنین شرح و تبیین و تفسیر آن احادیث در زندگی امام جعفر صادق علیه‌السلام و دیدگاه‌های تربیتی ایشان به‌طور عام و برنامه‌ی درسی که ایشان به‌صورت عملی اجرا نموده‌اند به‌طور خاص را استخراج نموده و آن‌ها را مورد تبیین قرارداده است. هدف این پژوهش، شناسایی عناصر اصلی برنامه‌درسی نظیر اهداف، محتوا، روش‌های تدریس و ارزشیابی در نظام تربیتی امام صادق علیه‌السلام و ارائه‌ی یک تصویر کل گرایانه ی مفهومی از آن می‌باشد. سه روش پژوهش تاریخی، روش تبیین گزاره‌ها و روش معکوس سازی، روش‌های مورداستفاده در این تحقیق می‌باشد. در این راستا بامطالعه‌ی جوامع حدیثی و سایر منابع تکمیلی فهرستی از یافته‌ها شامل 245 مورد استخراج گردید که موارد دارای منطق مشابه ذیل 45 مضمون قرار گرفتند و مضمون‌ها نیز مجموعاً 17 مقوله نظیر جانشین‌سازی شاگردان مستعد در کلاس درس، ایجاد زمینه تحقیق و تفحص، اهمیت آزاداندیشی در تعلیم و تربیت ، نظام ارزشیابی از شاگردان و جایگاه معلم در نظام تربیتی امام صادق علیه‌السلام را تشکیل دادند. پس از تشریح مقوله‌ها، یک تصویرکل گرایانه از برنامه‌درسی اجراشده در نظام تربیتی امام صادق علیه‌السلام بیان گردید که در آن ویژگی‌های چهار عنصر اساسی برنامه‌ی درسی اجراشده در نظام تربیتی امام صادق علیه‌السلام در ارتباط با یکدیگر به تصویر درآمده است. درنهایت نیز الزامات حرکت نظام آموزشی کشور به سمت الگو گیری از برنامه‌درسی اجراشده امام صادق علیه‌السلام مطرح گردیده است.

 


استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: قندیلی، سید جواد
کلید واژه ها:  برنامه‌درسی ،  برنامه‌درسی اجراشده ، تعلیم و تربیت ، نظام تربیتی ،  امام صادق علیه‌السلام.


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 432
نام نویسنده: داروغه عارفی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 129
چکیده: 

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد کارکنان اداره آموزش وپرورش شهرستان کاشمر انجام شده است. تعدادکل جامعه ۱۴۰نفر می باشد که به دلیل حجم کم جامعه از روش سرشماری استفاده شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از های ۵۳ سوالی سرمایه فکری بنتیس که شامل ابعاد سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری وسرمایه رابطه ای با پایایی88/0 و ۲۶ سوالی عملکرد مدل اچیو که شامل ابعاد توانایی، وضوح و شناخت شغلی، ارزیابی و دادن بازخورد،حمایت سازمانی، اعتبار تصمیمات، انگیزه و محیط با پایایی78/. استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها دررابطه باسوال اصلی این پژوهش که به دنبال رابطه بین سرمایه فکری(انسانی، ساختاری، رابطه ای) و عملکرد کارکنان بود نشان می دهد همبستگی بین این دو متغیر برابر 63/0 در سطح معنی داری 00/0 می باشد که به لحاظ آماری معنی دار است و رابطه مستقیم و مثبت بین دو متغیر وجود دارد. در رابطه با فرضیه های فرعی این پژوهش که بدنبال بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه فکری و عملکرد است نتایج نشان می دهد که در تمام موارد ضریب همبستگی بالا می باشد و به لحاظ آماری معنی دار است و با توجه به اهمیت و نقش سرمایه فکری(انسانی، ساختاری، رابطه ای) در آموزش و پرورش به بررسی رابطه بین این ابعاد با عملکرد پرداخته شده که نتایج نشان می دهد در تمام موارد ضریب همبستگی بالا بوده و به لحاظ آماری معنی دار است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: بذرافشان، مجتبي
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  سرمایه فکری ، عملکرد،سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری ، سرمایه رابطه ای


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 431
نام نویسنده: خالقی، فهیمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 103
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی توانایی های پردازش حسی و مهارتهای دیداری - شنیداری دانش آموزان با اختلال خواندن و مقایسه آن با همتایان عادی است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کلیه دانش آموزان دبستانی دارای اختلال خواندن در سال تحصیلی 93 - 92 شهر مشهد بودند که تعداد آنها بر اساس سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی برابر یا 825 (430 نفر دختر و 395 نفر پسر از پایه های اول تا ششم) را شامل می شد. نمونه شامل دو گروه 50 نفری از این دانش آموزان (30 نفر دختر و 20 نفر پسر) به شیوه نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای انتخاب شدند همچنین به منظور مقایسه متغیرهای پژوهش این گروه با نمونه ای به حجم 50 نفر از بین همسالان عادی بع عنوان گروه مقایسه که با این گروه همتا شده بودند انتخاب شدند. دو نمونه از نظر ویژگی های جمعیت شناختی مانند سن، جنسیت، پایه تحصیلی و بهره هوشی (بر حسب گزارشات موجود در پرونده)همگن شدند و سپس با استفاده از آزمون پردازش حسی - بندر گشتالت و محاصبه بالینی اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و با استفاده از نرم افزار و آزمون  مستقل فرضیات پژوهش بررسی شد. یافته ها نشان داد که بین تواناییهای پردازش های حسی، پردازش شنیداری، تعادل و حرکت، مهارت آگاهی بدنی، هماهنگی بدنی و حرکتی و مهارت های مشارکت اجتماعی دانش آموزان نارسا خوان و عادی تفاوت معنادار وجود دارد و بین مهارت های پردازش دیداری، مهارت های لمسی، مهارت طرح ریزی ایده های دانش آموزان نارسا خوان نتایج یافته ها نشان داد که در نمره کلی پردازش حسی تفاوت معنی داری بین گروه های مبتلا به نارساخوانی و گروه عادی وجود دارد.کودکان مبتلا به نارساخوانی حساسیت پایینی نسبت به انواع مختلف اطلاعات حسی به ویژه اطلاعات دیداری و شنیداری نشان می دهند. 

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  نارسا خوانی ، پردازش حسی ، پردازش دیداری ، پردازش شنیداری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 798
نام نویسنده: اتحادیه، سحر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 148
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی گروه‌ درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد با گروه‌ درمانی متمرکز بر هیجان بر صدمه دلبستگی و انعطاف‌ پذیری شناختی زنان نابارور اجرا گرديد. اين تحقيق به لحاظ روش شبه آزمايشي می‌باشد كه با
طرح پیش‌ آزمون پس‌ آزمون با گروه كنترل اجرا شد. در اين تحقيق گروه نمونه كه 30 نفر از زنان نابارور مراجعه‌ کننده به مرکز تخصصی درمان ناباروری نوین مشهد در سال 1394 مراجعه نموده‌اند انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و یک گروه كنترل قرار داده شدند. ‌های سبک‌ های دلبستگی کولینز ورید و انعطاف‌ پذیری شناختی CFI بر روي هر سه گروه اجرا شد. سپس گروه اول آزمايش تحت گروه‌ درمانی هیجان محور و گروه دوم آزمايش تحت گروه‌ درمانی مبتني بر پذيرش و تعهد قرار گرفتند. تعداد جلسات براي درمان اين افراد در 8 جلسه 120 دقيقه تنظيم شد و گروه كنترل هيچ درماني را دريافت نكرد. پس از پايان جلسات درمان گروه‌ های آزمايش، هر سه گروه مجدداً ‌ها را تكميل نمودند. براي بررسي اثربخشي سطوح مداخله اندازه‌ گیری از آزمون كوواريانس استفاده شد. نتايج حاصل از تحليل كوواريانس چند متغیری كاهش معنی‌ دار سبک‌ های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا گروه‌ های آزمايش نسبت به گروه كنترل را تحت تأثير مداخله گروه‌ درمانی مبتني بر پذيرش و تعهد و گروه‌ درمانی هیجان محور نشان داد؛ اما در افزایش سبک دلبستگی ایمن فقط گروه‌ درمانی هیجان محور تفاوت معنی‌ داری را با گروه کنترل نشان داد. می‌توان نتیجه‌ گیری كرد كه گروه‌ درمانی هیجان محور نسبت به گروه‌ درمانی مبتني بر پذيرش و تعهد بر بهبود صدمه دلبستگی زنان نابارور مؤثرتر بوده است و نتايج حاصل از تحليل كوواريانس تک متغیری افزایش معنی‌ دار انعطاف‌ پذیری شناختی گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل را تحت تأثير مداخله گروه‌ درمانی مبتني بر پذيرش و تعهد نشان داد و گروه‌ درمانی هیجان محور تفاوت معنی‌ داری در انعطاف‌ پذیری شناختی نسبت به گروه کنترل را نشان نداد.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  گروه‌ درمانی هیجان محور ، گروه‌ درمانی مبتني بر پذيرش و تعهد ، صدمه دلبستگی ،  انعطاف‌ پذیری شناختی ، زنان نابارور


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 797
نام نویسنده: آذرهوش فتیده، نفیسه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 93
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بخشش درمانی به شیوه گروهی بر کاهش اضطراب و خشم و افزایش امید زنان مطلقه بود. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود که در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل زنان مطلقه مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره سطح شهر مشهد در سال 1394 بودند که به فراخوان پژوهشگر جهت شرکت در پژوهش پاسخ مثبت دادند و به کلینیک دانشکده روانشناسی ارجاع داده شدند و به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایشی (8 نفر) و گروه کنترل (8 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش در ده جلسه بخشش درمانی به شیوه‌ی گروهی شرکت کردند. ابزارهای پژوهش، اضطراب حالت- صفت اشپیلبرگر، خشم اشپیلبرگر و امید اشنایدر بود که در پیش آزمون و پس آزمون بر روی هر دو گروه اجرا شد. سپس داده‌ های به‌ دست‌ آمده از طریق آزمون تحلیل کوواریانس یک‌راهه (ANCOVA) تحلیل شد. یافته‌ ها نشان داد که اضطراب و خشم در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به‌طور معنادار کاهش و امید به‌طور معنا داری افزایش یافت. نتیجه پژوهش نشان داد که مداخله‌ ی بخشش درمانی به شیوه گروهی می‌تواند برای جمعیت زنان مطلقه به‌طور اثربخش به کار گرفته شود.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: کیمیائی، سیدعلی
استاد مشاور اول: مشهدی، علی
کلید واژه ها:  بخشش درمانی ،  اضطراب ، خشم ،  امید ، زنان مطلقه


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 795
نام نویسنده:  توكلي، حامد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 78
چکیده: 

زمینه مساله: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی بر طرح واره‌ های ناسازگار شخصیت ضد اجتماعی سوء مصرف کنندگان مواد انجام شد. از این روی طرح پژوهش، شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل و جامعه آماری شامل 100 نفر از سوء مصرف کنندگان مواد زندانی بودند. شرکت‌کنندگان به‌صورت در دسترس انتخاب شدند و از همه آنها آزمون میلون 3 گرفته شد و سپس با توجه به نمرات به‌ دست‌ آمده از این آزمون تعداد 24 نفر از این افراد که نمرات نزدیک‌ تری به اختلال شخصیت ضد اجتماعی داشتند جدا شدند و از تمامی این 24 نفر طرحواره‌ های ناسازگار فرم کوتاه گرفته شد؛ بعد از آن به‌ طور تصادفی این افراد در 2 گروه 12 نفره قرار گرفتند. گروه درمان به مدت 12 جلسه هفتگی مداخله دریافت کردند و بعد از آن نیز دوباره از تمامی 24 نفر طرح واره‌ های ناسازگار فرم کوتاه گرفته شد. سپس داده‌ ها به روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری تجزیه‌وتحلیل شدند. در پایان یافته‌ها نشان دادند که بعد از مداخله، طرحواره‌ های ناسازگار گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بهبود معنا داری دارد و رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی بر طرحواره‌ های ناسازگار شخصیت ضد اجتماعی اثرگذار است. در نهایت یافته های این پژوهش سودمندی رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی در بهبود طرحواره های ناسازگار شخصیت های ضد اجتماعی سوء مصرف کنندگان مواد را تایید می کند. لذا با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود مراکز نگهداری افراد سوء مصرف کننده ی مواد می توانند از این درمان استفاده نمایند.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع ومآخذ


 


استاد راهنمای اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
استاد مشاور اول: امین یزدی، سید امیر
کلید واژه ها:  رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی ، طرحواره‌ های ناسازگار ،  شخصیت ضداجتماعی ، سوء مصرف کنندگان مواد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 794
نام نویسنده: مراديان، نجمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 84
چکیده: 

جستجو و حفظ رابطه با نزدیکان، به ویژه همسر یک اصل مهم در تمام طول زندگی است. زوج های سازگار و تاب‌آور با فراهم نمودن روابط صمیمانه، می‌توانند نقش موثری بر ارتقاء بهداشت روانی اعضای خانواده داشته باشند. لذا پژوهش حاضر بر آن شد به بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر افزایش سازگاری و تاب‌آوری زوج های جوان شهر بشرویه بپردازد. این پژوهش به روش شبه آزمايشي و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. به این منظور تعداد 24زوج مراجعه کننده به مراکز فرهنگی- تربیتی کانون عترت، کانون امیرالمومنین و مرکز بهداشت شهر بشرویه به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش سازگاری بل (1961) و مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون (2005) (CRI-RISC) بود که در مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل گردید. پس از تکمیل  پیش آزمون، گروه مداخله هشت جلسه یک ساعته تحت آموزش مهارت های ارتباطی قرار گرفتند. داده‌ ها با روش تحليل کواريانس يک راهه(آنکوا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که در مقایسه با گروه کنترل، افزایش معناداری را در سازگاری اجتماعی و تاب‌آوری نشان دادند. براساس نتایج پژوهش، می‌توان آموزش مهارت‌ های ارتباطی را به عنوان روش موثری برای افزایش سازگاری و تاب‌آوری زوج‌ های جوان در نظر گرفت و از آن در مراکز آموزشی ومشاوره استفاده کرد

   فهرست مندرجات     

  

   فهرست منابع و مآخذ

    

 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  مهارت های ارتباطی ، سازگاری اجتماعی ، تاب‌آوری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 793
نام نویسنده: شاهرخي، حسين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 74
چکیده: 

هدف این پژوهش مقایسه‌ی اثر بخشی دو رویکرد رفتار درمانی عقلانی هیجانی و واقعیت درمانی برسازگاری  زنان مطلقه می‌باشد.

 در این پژوهش از روش تحقیق نیمه تجربی از نوع پیش آزمون پس آزمون  با گروه آزمایش و گواه بهره گرفته شده است.

جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان مطلقه تحت پوشش اداره ی بهزیستی شهرستان قاین در سال 1393 و نمونه آن را 30 نفر از این زنان که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند و به صورت تصادفی در سه گروه، دو گروه آزمایش و یک گروه گواه به صورت مساوی تقسیم شده اند را تشکیل می دادند. ابتدا پیش آزمون بر روی گروها اجرا شد، سپس دو روش درمانی بر روی گروههای آزمایش اجرا گردید و در پایان هم پس آزمون بر روی گروههای آزمایش و گواه اجرا گردید.

پس از جمع آوری اطلاعات و داده هابا استفاده از سازگاری پس از طلاق فیشر، به منظور تاثیر و مقایسه دو روش رفتار درمانی عقلانی و واقعیت درمانی ، تحلیل کوواریانس وآزمون تعقیبی ال اس دی اجرا و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 نتایج نشان داد که هر دو روش درمانی بر سازگاری پس از طلاق موثر بوده اند و همچنین هر دو روش باعث افزایش ارزش خود ، افزایش رهایی از رابطه ی قبلی ، افزایش اعتماد اجتماعی ، افزایش خود ارزشمندی اجتماعی و نیز باعث کاهش احساسات خشم و کاهش نشانگان غم و اندوه زنان مطلقه می شوند. در این مطالعه میانگین نمرات خرده مقایسهای گروه های آزمایش نسبت به گروه گواه تفاوت معناداری نشان دادند (p<%1) . به طور کلی نتایج نشان می دهند که رفتار درمانی عقلانی هیجانی الیس و واقعیت درمانی بر سازگاری و بهبود توان سازگاری افراد و کاهش پیامدهای منفی پس از طلاق موثر بوده اما از این لحاظ تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ 

 


استاد راهنمای اول: حسن آبادی، حسین
استاد مشاور اول: کیمیائی، سیدعلی
کلید واژه ها:  سازگاری پس از طلاق ، رفتار درمانی عقلانی هیجانی ، واقعیت درمانی

<   1234567891011121314151617181920212223242526272829303132425262728292102   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.