دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930313233435363738393103   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1078 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 168
نام نویسنده: کامران طرقی، فرشته
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 135
چکیده: 

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی میزان استفاده جوانان و مهمترین عوامل بازدارنده در استفاده آنان از کتابخانه‌ های عمومی شهر مشهد است.

روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است که با رویکردی توصیفی- تحلیلی و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری تحقیق حاضر از میان جوانان شاغل در اداره‌ های دولتی شهر مشهد انتخاب شدند که حداقل دارای مدرک کارشناسی‌ بودند. برای انتخاب ادارات مشهد، فهرستی از این ادارات تهیه شد و سپس از میان آن‌ ها، 10 اداره به صورت تصادفی نظام‌مند انتخاب گردید. با توجه به حجم نمونه (170 نفر)، تعداد 17 ‌ به روش نمونه‌گیری ساده در بین کارمندان هر یک از 10 اداره‌ توزیع شد و در تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. روایی صوری توسط اساتید مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. پایایی با استفاده از نرم‌افزار SPSS اندازه‌‌گیری شد و مقدار آلفای کرونباخ 78/0 به دست آمد که بیانگر اعتبار خوبی است.

یافته‌ ها: یافته‌ های پژوهش نشان داد که جوانان تحصیلکرده در اداره‌ های شهر مشهد در دو جنس زن و مرد و در مقاطع تحصیلی مختلف در میزان استفاده از کتابخانه‌ های عمومی همگون بودند. در پژوهش حاضر درصد کمی (9/32%) از پاسخ‌گویان عضو کتابخانه عمومی بودند و تنها درصد کمی (35/36%) از آن‌ها از کتابخانه عمومی استفاده می‌کردند. جوانان مورد مطالعه به طور متوسط تمایل به استفاده از کتابخانه‌ های عمومی داشتند و استفاده از کتابخانه‌ های عمومی را در حد کم ضروری می‌دانستند. از میان عوامل بازدارنده در استفاده از کتابخانه‌ های عمومی، با روش کتابخانه‌ای، مهمترین عوامل بازدارنده در دسته سایر عوامل (27/28%) شناسایی گردیدند که عبارت بودند از: ضعف فرهنگ حاکم بر جامعه از لحاظ تأکید بر کتابخوانی، عدم تشویق رسانه‌ های گروهی به مطالعه، عدم تشویق خانواده (والدین) و دوستان به کتابخوانی و مسائل مالی و گرانی (مشکلات اقتصادی خانواده) و کمترین عامل بازدارنده، مربوط به کارکنان کتابخانه‌ ها (86/7%) بود. به طور کلی مهمترین عوامل بازدارنده استفاده از کتابخانه‌ های عمومی، عبارت از: حاکمیت رسانه‌ های دیداری و شنیداری، کسب اطلاعات از کانال‌ هایی به غیر از کتابخانه‌ ها، نبود زمان یا فرصت کافی برای مطالعه، باز نبودن کتابخانه‌‌ ها‌‌ در ساعات مورد نیاز، تبلیغات کم جهت جذب جوانان به مطالعه و کتابخانه‌ ها، دور بودن محل کتابخانه‌ ها از محل سکونت، کمبود تعداد کتابخانه‌ های عمومی سازمان‌ یافته در سطح شهر (کمبود کتابخانه‌ های عمومی در محل کار و زندگی)، به روز نبودن منابع کتابخانه، کمبود کتاب‌ های مورد نیاز، نداشتن نیروی انسانی متخصص، مجرب و کارآزموده برای راهنمایی افراد و عدم کارایی بعضی از کارکنان موجود، کمبود فضای عمومی کتابخانه و مشغله زیاد بودند.

نتیجه‌گیری: به دلیل حاکمیت رسانه‌ های دیداری و شنیداری، کسب اطلاعات از کانال‌ هایی به غیر از کتابخانه‌ ها، دور بودن محل کتابخانه‌ ها از محل سکونت، به روز نبودن منابع کتابخانه و نداشتن نیروی انسانی متخصص، مجرب و کارآزموده برای راهنمایی افراد، به عنوان مهمترین عوامل بازدارنده استفاده جوانان از کتابخانه‌ های عمومی، مواردی جهت رفع این مشکلات پیشنهاد می‌شود: قرارگیری متن کامل برخی منابع مورد نیاز مانند: کتاب‌ها و مقاله‌ ها در سایت کتابخانه، استفاده از امکانات فضای مجازی مانند: وایبر، لاین، تلگرام و... برای اطلاع‌ رسانی از اخبار و خدمات کتابخانه به افراد، افزایش کمی و کیفی منابع کتابخانه متناسب با نیاز افراد و خوش اخلاق بودن کتابداران و مسئولین کتابخانه و برخورد مناسب با مراجعان که می‌تواند به رفع مشکلات و استفاده بیشتر جوانان از کتابخانه‌ های عمومی کمک کند.

ارزش/ اصالت: با شناسایی عوامل بازدارنده بر سر راه استفاده جوانان از کتابخانه‌ های عمومی می‌توان به شناسایی و الویت‌ بندی مهمترین راهکارهای اجرایی و اتخاذ راه کار مناسب به مسئولین و دست‌ اندرکاران کمک کرد که می‌تواند نهایتا موجبات رشد و پیشرفت و سلامت جسمی و روحی جوانان را فراهم آورد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: نوكاريزي، محسن
کلید واژه ها:  جوانان تحصیلکرده ، عوامل بازدارنده ، کتابخانه‌های عمومی ، میزان استفاده ، مشهد


>> کتابداری
شماره بازیابی: 167
نام نویسنده: جلالی بردر، احمدرضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 116
چکیده: 

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین عناصر فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در کتابخانه­ های دانشگاه‌ های بجنورد (دانشگاه بجنورد، آزاد و پیام نور) پرداخته شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش پیمایشی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر، کتابداران کتابخانه‌ های دانشگاه‌ های مورد بررسی بودند که تعداد آن‌ ها 32 نفر بود. ابزار گردآواری اطلاعات در این پژوهش شامل دو بود که برای بخش سنجش الگوی فرهنگ سازمانی از استاندارد کامرون و کوئین و برای بخش بررسی میزان اجرای مدیریت دانش از استاندارد شرون لاوسون استفاده شد. روایی و پایایی ابزارهای گردآواری اطلاعات به شیوهای مختلف توسط پژوهشگران متعدد  تایید شده و در این پژوهش برای بررسی پایایی ابزار گردآوری اطلاعات از آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی آن برای مدیریت دانش (90%r=) و برای فرهنگ سازمانی (87%r=) بدست آمد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش ارتباط مستقیم و معنی‌داری وجود داشت (851%r=). همچنین یافته‌های پژوهش نشان داد که نوع فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه‌ های مورد بررسی باهم تفاوت داشت به این ترتیب که فرهنگ سازمانی حاکم در کتابخانه دانشگاه بجنورد از نوع گروهی،  فرهنگ سازمانی حاکم در کتابخانه دانشگاه آزاد بجنورد از نوع سلسله‌مراتبی، فرهنگ سازمانی حاکم در کتابخانه دانشگاه پیام‌نور بجنورد از نوع وضعیت‌سالاری بود. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که بین تمام عناصر فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش ارتباط مستقیم و معنی‌داری وجود داشت. بیش‌ترین ضریب همبستگی بین انواع فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش، مربوط به فرهنگ گروهی بود (941/.=r). یافته‌ های این پژوهش نشان داد که فرهنگ سازمانی یکی از مهم‌ترین ابزارهای استقرار و اجرای موفق مدیریت دانش در سازمان‌ ها و کتابخانه‌ ها بود که در این میان فرهنگ گروهی مهم‌ترین ابزار اجرای مدیریت دانش در کتابخانه‌ ها به شمار می‌رفت.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: نوكاريزي، محسن
استاد مشاور اول: تجعفري، معصومه
کلید واژه ها:  فرهنگ سازمانی ، مدیریت دانش ، کتابخانه‌های دانشگاهی بجنورد ، کتابداران


>> کتابداری
شماره بازیابی: 166
نام نویسنده: طباطبائی شهرآباد، سیده زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 107
چکیده: 

هدف: هدف اصلی پژوهش، بررسی دیدگاه نوجوانان عضو کتابخانه‌های عمومی سبزوار در مورد ضرورت و استفاده از خدمات این کتابخانه‌ها و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی آنان است.

روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه پژوهش نوجوانان دانش‌آموز 12-15 سال عضو یکی از کتابخانه‌های‌ عمومی سبزوار وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور بودند که حداقل 10 بار در سال از کتابخانه عمومی استفاده می‌کردند و سیستم ارزشیابی دروس آن‌ها در سال تحصیلی 1393-1394 غیرتوصیفی (کمی) بود. با توجه به نامحدود بودن جامعه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 180 نفر تعیین گردید که نمونه مورد نظر از طریق نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. داده­های مورد نیاز به وسیله محقق ساخته گردآوری گردید و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم­افزار spss نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته­ها: یافته­های پژوهش نشان داد که از دیدگاه نوجوانان عضو کتابخانه‌های عمومی سبزوار ضرورت استفاده از خدمات کتابخانه عمومی بیش از حد متوسط بود. میزان استفاده نوجوانان از خدمات امانت، مرجع و اطلاع‌رسانی بیش از حد متوسط و در مورد خدمات جنبی کمتر از حد متوسط بود. دلیل عمده استفاده نوجوانان از کتابخانه عمومی، مربوط به استفاده از کتاب‌های غیر درسی و کمک درسی کتابخانه، و عمده‌ترین مانع استفاده آنان از کتابخانه عمومی، حجم زیاد تکالیف مدرسه و کمبود وقت بود. همچنین آنان تأثیر امکانات کتابخانه عمومی بر پیشرفت تحصیلی را بالاتر از حد متوسط ارزیابی کردند. بین میزان استفاده از خدمات کتابخانه عمومی با پیشرفت تحصیلی نوجوانان رابطه معنادار مستقیم وجود داشت. همچنین بین وضعیت اقتصادی-اجتماعی و وضعیت فرهنگی با استفاده نوجوانان از خدمات کتابخانه عمومی رابطه معنادار مستقیم وجود داشت.

اصالت و ارزش: پژوهش حاضر از محدود پژوهش­هایی است که تأثیر استفاده از خدمات کتابخانه عمومی بر پیشرفت تحصیلی نوجوانان را مورد بررسی قرار می­دهد، بنابراین نتایج آن می‌تواند مورد استفاده معلمان و والدین برای تشویق نوجوانان به استفاده از خدمات کتابخانه‌های عمومی قرار گیرد. همچنین این نتایج می‌تواند توجه مسئولان کتابخانه‌‌های عمومی سبزوار را به گسترش کتابخانه‌های عمومی و ارائه خدمات مناسب‌تر به نوجوانان جلب کند. از آنجا ‌که این پژوهش به روشن شدن دلایل و موانع استفاده نوجوانان از خدمات کتابخانه‌های عمومی سبزوار پرداخته است، راهکارهایی جهت افزایش استفاده نوجوانان از کتابخانه‌های عمومی ارائه کرده و به کتابداران کتابخانه‌های عمومی سبزوار در جهت بالا بردن سطح خدمات و رفع نواقص احتمالی موجود کمک می‌کند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: تجعفري، معصومه
استاد مشاور اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  کتابخانه‌های عمومی ، پیشرفت تحصیلی ، نوجوانان ، سبزوار


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 429
نام نویسنده: خونیکی درمیان، طیبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 116
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش، آزمون الگوی نقش میانجیگرانه نگرش و هنجار های ذهنی در رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رفتار اشتراک دانش معلمان می باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی همبستگی بهره گرفته شد. کلیه معلمان مدارس دوره دوم متوسطه جامعه آماری مورد مطالعه را تشکیل دادند که تعداد آنان مشتمل بر 570 نفر می باشد. از این مجموع، 150 نفر معلم مرد و 207 نفر معلم زن به روش نمونه گیری سهمیه ای به عنوان حجم نمونه مورد نظر انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز از اشتراک دانش محقق ساخته و ویژگی های شخصیتی کاستا و مک کری (1985) استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از آن است که بین ویژگی های شخصیتی و رفتار اشتراک دانش با میانجیگری سه متغیر نگرش، هنجار ذهنی و انگیزش رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که معلمان دوره دوم مورد مطالعه شهر بیرجند در حد مطلوبی از شاخص تمایل و رفتار اشتراک دانش برخوردارند و تفاوتی بین معلمان زن و مرد در رابطه با رفتار اشتراکدانش وجود ندارد

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  اشتراک دانش ، انگیزش ، نگرش ، هنجارهای ذهنی ، ویژگی های شخصیتی ، معلمان مدارس دوره دوم متوسطه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 428
نام نویسنده: روضه، طاهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 194
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تدوین چارچوب شایستگی ارزیابان آموزشی و بررسی میزان توفیق برنامه درسی دوره تحقیقات آموزشی در احراز این شایستگی ها در فراگیران این رشته، در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. روش پژوهش در قسمت ابتدایی توصیفی بود. برای تدوین چارچوب، ابتدا یازده چارچوب شایستگی ارزیابان انجمن ها، سازمان ها و مجلات معتبر حوزه ی ارزشیابی بررسی شد و همچنین نه محاصبه با متخصصان و اساتید این حوزه انجام شد و سپس شایستگی های مستخرج از این دو منبع با یکدیگر ترکیب شد و در نهایت 25شایستگی در پنج حیطه ی پژوهش نظام مند، تحلیل موقعیت، شایستگی های بین فردی، اصول حرفه ای و مدیریت پروژه قرار گرفت و چارچوب پیشنهادی به تایید اساتید و متخصصان رسید. بخش دوم پژوهش به روش ارزشیابی و با استفاده از الکوی ارزشیابی هاماند انجام شد. جامعه ی پژوهش این بخش شامل کلیه فراگیران رشته ی تحقیقات آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد در سال های 1388 تا 1393 با تعداد 71 نفر بود. ابزارگرداوری داده، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی آن با استفاده از روایی محتوایی تایید شد و به منظور احراز پایایی از روش همسانی درونی و محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 98 درصد به دست آمد.در نهایت داده های حاصل از با استفاده از آمار توصیفی و آزمون t تک نمونه ای تحلیل شد که بر اساس نتایج آن از مجموع 25 شایستگی، در فراگیران در سطح انتظار ،8 شایستگی بالاتر از سطح انتظار و 9 شایستگی پایین تر از حد انتظار تحقیق یافته اند. در نتیجه می توان گفت که برنامه ی درسی در احراز شایستگی ها در فراگیران در حد مطلوب عمل نموده است.

فهرست مندرجات

فهرست منابه و مآخذاستاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  چارچوب شایستگی ، ارزیابی آموزشی ، شایستگی ارزیاب ، الگوی ارزشیابی هاماند ، تحقیقات آموزشی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 427
نام نویسنده: سعیدی، طیبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 130
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت مهارت­های مربی­گری در دانشگاه فردوسی مشهد می­باشد. مهم­ترین مهارت­های مربی­گری با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای، گردآوری و پرسش‌نامه مرتبط با آن تهیه شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد است که حداقل سه نیمسال تحصیلی را گذرانده باشند، که درنهایت تعداد 335 نفر از آنان به­عنوان نمونه نهایی با روش نمونه­گیری طبقه­ای انتخاب شد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و پیمایشی می­باشد. برای گردآوری اطلاعات از پرسش­نامه محقق ساخته استفاده شد و برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها در این پژوهش از آزمون­های اندازه‌گیری مکرر، تی تک نمونه­ای، تی وابسته، تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون­های تعقیبی توکی و سیداک با استفاده از نرم­افزار spss استفاده شد. تحلیل نتایج نشان داد که اساتید در مهارت­های اعتمادسازی، گوش دادن، پرسیدن حداقل در وضعیت متمایل به مطلوب، در مهارت بازخورد اندکی مطلوب و در مهارت تصریح ارزش­ها در وضعیت متوسط ارزیابی شدند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
استاد مشاور اول: سعيدي رضواني، محمود
کلید واژه ها:  مربی­گری ،  اعضای هیئت‌علمی ،  دانشگاه فردوسی مشهد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 426
نام نویسنده: سلامه، ممدوح
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 140
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی سبک تدریس غالب در بین معلمان مدارس ابتدایی در جمهوری عربی سوری و شناسایی عوامل فردی و محیطی مؤثر بر اجراي آن بود. پژوهش از نوع توصیفی و با بهره گیری از دو روش پیمایشی و علی مقایسه‌ای انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، مجموعه معلمان مدارس آموزش ابتدایی در استان طرطوس سوریه در سال تحصیلی 16- 2015  بود. نمونه پژوهش شامل 158 نفر از معلمان ابتدایی سوریه بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای  انتخاب شدند. داده‌ها از طریق سبک تدریس و سیاهه مشاهده عوامل درون مدرسه­ای جمع‌آوری شد.

نتایج پژوهش نشان داد که سبک تدریس غالب در مدارس ابتدایی جمهوری عربی سوری سبک غيرفعال و روش سخنرانی بود . سبک تدریس معلمان برحسب ویژگی‌های فردی (دموگرافیک)  آنان متفاوت نبود، اما نمره سبک معلمان در تدریس برحسب برخی  ویژگی‌های محیطی (درون مدرسه‌ای)  مانند شرایط ایجاد انگیزش دانش آموزان در اجرای فعالیت‌هایی مثل بازدید از  اماکن طبیعی و تشویق به مقاله‌نویسی  متفاوت بود.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

 

 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: جعفري ثاني، حسين
کلید واژه ها:  سبک تدریس ، عوامل فردی (دموگرافیک) ، عوامل محیطی (درون مدرسه‌ای) ، معلمان سوریه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 425
نام نویسنده: سليماني، محبوبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 126
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر راه‌اندازی و فعالیت شرکتهای مستقر در مرکز رشد علوم انسانی در دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف، از روش پژوهش موردی با رویکرد کیفی بهره گرفته شد. کلیه مدیران شرکتهای علوم انسانی مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد، کارشناسان مرکز رشد در دانشگاه و خبرگان حوزه کارآفرینی گروه مورد مطالعه را تشکیل دادند که تعداد آنها مشتمل بر 22 نفر می باشد. در این میان با 16 نفر از مطلعان کلیدی (10 نفر شرکت، 2 نفر کارشناس و 4 نفر متخصص) مصاحبه شد. به منظور گردآوری داده‌های مورد نیاز از مصاحبه نیمه ساخت یافته و و تحلیل اسناد استفاده شد. داده‌های به دست آمده در دو مرحله کدگذاری باز  و  محوری مورد تحلیل قرار گرفتند. براساس تحلیل مصاحبه‌های صورت گرفته، به طور کلی 19 مقوله شناسایی و استخراج شدند. بنابر نتایج به دست آمده، ویژگی فردی کارآفرینان، ظرفیت‌های علوم انسانی، حمایت سازمانی دانشگاه، تناسب رشته تحصیلی، ایده نوآورانه، قابلیت‌های مرکز رشد، پویایی درونی، هدفمند بودن تیم کاری، تجربه کارگروهی، و حمایت قانونی به عنوان مهم‌ترین عوامل سوق‌دهنده و ماهیت ناشناخته رشته‌های علوم انسانی، ضعف حمایت دانشگاه، عدم درک صحیح از فناوری‌های علوم انسانی، عدم خودباوری دانشجویان، ضعف مشارکت گروهی، نبود منابع مالی کافی، نبود نگاه میان رشته‌ای به علوم انسانی، حضور ناموفق در بازار، ضعف حمایت‌های قانونی به عنوان مهم ترین عوامل بازدارنده راه‌اندازی و فعالیت شرکتهای مرکز رشد علوم انسانی در دانشگاه فردوسی معرفی شدند.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
کلید واژه ها:  شرکتهای دانش بنیان ،  تجاری سازی دانش ، کارآفرینی ،  علوم انسانی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 424
نام نویسنده:  اسماعیل پور، شهین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 106
چکیده: 

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر تکلیف شب فعال بر نگرش دانش‏آموزان دوره ابتدایی نسبت به یادگیری بود. جامعه هدف این پژوهش، کلیه دانش‏آموزان دختر مقطع ابتدایی در پایه چهارم دبستان و جامعه در دسترس این پژوهش، کلیه دانش‏آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی یک دبستان در منطقه احمدآباد مشهد در سال تحصیلی 95-1394 بود. نمونه­ی این مطالعه را دانش آموزان تنها کلاس چهارم این مدرسه تشکیل می­داد که شامل 25 نفر دانش‏آموز بود. روش پژوهش از نوع تحقیقات کمی آزمایشی و به شیوه شبه آزمایشی بود که در زمره­ی طرح‌های تک-گروهی سری­های زمانی قرار می­گیرد. دانش‏آموزان به مدت ده هفته و به شکل متناوب در معرض تکالیف درسی سنتی و فعال قرار گرفتند. برای جمع­آوری داده­ها از ابزار نگرش­سنج پژوهشگر ساخته استفاده شد. روایی از طریق روایی سازه به شیوه تحلیل عبارت و بر اساس روایی محتوایی و نظرخواهی از دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد و پنج نفر از معلمان ابتدایی با مدرک کارشناسی ارشد در رشته­های مرتبط و پایایی ابزار از طریق مطالعه همسانی درونی و با فرمول آلفای کرونباخ برابر با 91/0 مشاهده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‏های گردآوری شده از روش­های تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر(سری زمانی) و مقایسه دو میانگین همبسته استفاده شد. نتایج نشان داد که تاثیر نوع تکالیف ارائه شده بر نگرش دانش­آموزان نسبت به یادگیری معنادار بوده؛ به طوری که نمره نگرش دانش‏آموزان مورد بررسی پس از هر مرحله ارائه تکالیف درسی سنتی کاهش و پس از هر مرحله ارائه تکالیف درسی فعال افزایش یافته است (001/0> P). توانمند­سازی معلمان برای استفاده از تکالیف درسی فعال و مبتنی بر هوش­های چندگانه­ی دانش‏آموزان و تغییر نگرش آنان برای بهره­گیری از چنین تکالیفی؛ در زمره­ی پیشنهادهای این مطالعه بوده است.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: سعیدی رضوانی، محمود
کلید واژه ها:  تکلیف شب ، تکلیف شب سنتی ، تکلیف شب فعال ،  نگرش به یادگیری ، دانش ‏آموز


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 791
نام نویسنده:  شجاعی، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 127
چکیده: 

بنابر شواهد علمی، سطوح بالای حساسیت اضطرابی ازجمله عوامل پیش­بینی کننده وقوع حملات وحشت­زدگی و ابتلا به طیف اختلالات اضطرابی، افسردگی و خلقی می­باشد. حساسیت اضطرابی سازه­ای چند بعدی (شناختی، اجتماعی و فیزیولوژیکی) است که بر پایه تفسیرهای منفی و سوگیرانه افراد از مواجهه با محرک­های مرتبط با اضطراب و تغییرات فیزیولوژیکی و بدنی ناشی از آن استوار است. پژوهش حاضر ازنوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و شامل دو مطالعه بود. در مطالعه اول (مرد40% ،زن60% ؛۶۰=n) به مقایسه تفاوت­های فردی گروه دارای حساسیت اضطرابی بالا، در ابعاد احساسات بدنی، سوگیری تفسیر منفی و تجربه حملات وحشت­زدگی نسبت به گروه دارای سطوح پایین حساسیت اضطرابی پرداخته­شد. در مطالعه دوم (36=n)  اثربخشی برنامه CBM-I بر کاهش سوگیری تفسیر منفی و نشانه­های همراه با حساسیت اضطرابی در گروه دچار سطوح بالای حساسیت اضطرابی بررسی شد. افراد داوطلبی که نمره مورد نظر را در حساسیت اضطرابی، فرم ثبت حمله وحشت­زدگی و سنجش سوگیری شناختی- تفسیر کسب کرده بودند، در دو گروه دچار حساسیت اضطرابی بالا (36=n)  و دارای حساسیت اضطرابی پایین (24=n) جایگزین شدند. سپس، افراد دو گروه مذکور به­صورت تصادفی در یکی از 5 گروه ۱۲ نفره دارای حساسیت اضطرابی پایین (با و بدون ورزش)، مداخله­نما (با و بدون ورزش) و گروه آموزش برنامه CBM-I مثبت (با ورزش) قرار گرفتند. از افراد گروه­های با ورزش خواسته شده­بود تا در اولین جلسه سنجش، فعالیت ورزشی مشخصی را انجام داده و سپس احساسات بدنی را تکمیل نموده و به سؤالات سنجش سوگیری تفسیر پاسخ دهند. به افراد گروه­های مداخله­نما به­مدت چهار جلسه، برنامه CBM-I خنثی ارائه گردید. برای افراد گروه آموزش CBM-I مثبت نیز برنامه آموزش سوگیری تفسیر مثبت به­منظور جایگزینی تفسیرهای مثبت طراحی و ارائه گردید. در مرحله پس­آزمون و پیگیری یک ماهه نیز از آزمودنی­ها خواسته­شد تا بار دیگر ­ها و تکالیف ارائه­شده در مرحله پیش­آزمون را تکمیل نمایند. نتایج مطالعه اول نشان داد افراد دارای سطوح بالا و پایین حساسیت اضطرابی به­لحاظ تجربه حمله وحشت­زدگی، حساسیت نسبت به احساسات بدنی، و تفسیرهای سوگیرانه منفی نسبت به محرک­های مرتبط با اضطراب، با یکدیگر تفاوت معناداری داشتند. نتایج مطالعه دوم نشان داد که اجرای برنامه آموزش سوگیری تفسیر مثبت می­تواند به کاهش حساسیت اضطرابی و نشانه­های همراه با آن منجر شود. یافته­ها مؤید این نتیجه هستند که با استفاده از برنامه CBM-I مثبت می­توان به تسهیل و تقویت تفسیرهای مثبت و تضعیف تفسیرهای منفی پرداخت. کاربرد این تکنیک برای پیشگیری و مداخله در اختلال­های اضطرابی و خلقی بحث شده­است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: صالحي فدردي، جواد
کلید واژه ها:  اصلاح سوگیری شناختی- تفسیر (CBM-I) ، حساسیت اضطرابی ، حمله وحشت­زدگی ،  احساسات بدنی

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930313233435363738393103   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.