دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930313233435363738393103   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1074 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 428
نام نویسنده: روضه، طاهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 194
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تدوین چارچوب شایستگی ارزیابان آموزشی و بررسی میزان توفیق برنامه درسی دوره تحقیقات آموزشی در احراز این شایستگی ها در فراگیران این رشته، در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. روش پژوهش در قسمت ابتدایی توصیفی بود. برای تدوین چارچوب، ابتدا یازده چارچوب شایستگی ارزیابان انجمن ها، سازمان ها و مجلات معتبر حوزه ی ارزشیابی بررسی شد و همچنین نه محاصبه با متخصصان و اساتید این حوزه انجام شد و سپس شایستگی های مستخرج از این دو منبع با یکدیگر ترکیب شد و در نهایت 25شایستگی در پنج حیطه ی پژوهش نظام مند، تحلیل موقعیت، شایستگی های بین فردی، اصول حرفه ای و مدیریت پروژه قرار گرفت و چارچوب پیشنهادی به تایید اساتید و متخصصان رسید. بخش دوم پژوهش به روش ارزشیابی و با استفاده از الکوی ارزشیابی هاماند انجام شد. جامعه ی پژوهش این بخش شامل کلیه فراگیران رشته ی تحقیقات آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد در سال های 1388 تا 1393 با تعداد 71 نفر بود. ابزارگرداوری داده، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی آن با استفاده از روایی محتوایی تایید شد و به منظور احراز پایایی از روش همسانی درونی و محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 98 درصد به دست آمد.در نهایت داده های حاصل از با استفاده از آمار توصیفی و آزمون t تک نمونه ای تحلیل شد که بر اساس نتایج آن از مجموع 25 شایستگی، در فراگیران در سطح انتظار ،8 شایستگی بالاتر از سطح انتظار و 9 شایستگی پایین تر از حد انتظار تحقیق یافته اند. در نتیجه می توان گفت که برنامه ی درسی در احراز شایستگی ها در فراگیران در حد مطلوب عمل نموده است.

فهرست مندرجات

فهرست منابه و مآخذاستاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  چارچوب شایستگی ، ارزیابی آموزشی ، شایستگی ارزیاب ، الگوی ارزشیابی هاماند ، تحقیقات آموزشی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 427
نام نویسنده: سعیدی، طیبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 130
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت مهارت­های مربی­گری در دانشگاه فردوسی مشهد می­باشد. مهم­ترین مهارت­های مربی­گری با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای، گردآوری و پرسش‌نامه مرتبط با آن تهیه شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد است که حداقل سه نیمسال تحصیلی را گذرانده باشند، که درنهایت تعداد 335 نفر از آنان به­عنوان نمونه نهایی با روش نمونه­گیری طبقه­ای انتخاب شد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و پیمایشی می­باشد. برای گردآوری اطلاعات از پرسش­نامه محقق ساخته استفاده شد و برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها در این پژوهش از آزمون­های اندازه‌گیری مکرر، تی تک نمونه­ای، تی وابسته، تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون­های تعقیبی توکی و سیداک با استفاده از نرم­افزار spss استفاده شد. تحلیل نتایج نشان داد که اساتید در مهارت­های اعتمادسازی، گوش دادن، پرسیدن حداقل در وضعیت متمایل به مطلوب، در مهارت بازخورد اندکی مطلوب و در مهارت تصریح ارزش­ها در وضعیت متوسط ارزیابی شدند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
استاد مشاور اول: سعيدي رضواني، محمود
کلید واژه ها:  مربی­گری ،  اعضای هیئت‌علمی ،  دانشگاه فردوسی مشهد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 426
نام نویسنده: سلامه، ممدوح
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 140
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی سبک تدریس غالب در بین معلمان مدارس ابتدایی در جمهوری عربی سوری و شناسایی عوامل فردی و محیطی مؤثر بر اجراي آن بود. پژوهش از نوع توصیفی و با بهره گیری از دو روش پیمایشی و علی مقایسه‌ای انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، مجموعه معلمان مدارس آموزش ابتدایی در استان طرطوس سوریه در سال تحصیلی 16- 2015  بود. نمونه پژوهش شامل 158 نفر از معلمان ابتدایی سوریه بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای  انتخاب شدند. داده‌ها از طریق سبک تدریس و سیاهه مشاهده عوامل درون مدرسه­ای جمع‌آوری شد.

نتایج پژوهش نشان داد که سبک تدریس غالب در مدارس ابتدایی جمهوری عربی سوری سبک غيرفعال و روش سخنرانی بود . سبک تدریس معلمان برحسب ویژگی‌های فردی (دموگرافیک)  آنان متفاوت نبود، اما نمره سبک معلمان در تدریس برحسب برخی  ویژگی‌های محیطی (درون مدرسه‌ای)  مانند شرایط ایجاد انگیزش دانش آموزان در اجرای فعالیت‌هایی مثل بازدید از  اماکن طبیعی و تشویق به مقاله‌نویسی  متفاوت بود.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

 

 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: جعفري ثاني، حسين
کلید واژه ها:  سبک تدریس ، عوامل فردی (دموگرافیک) ، عوامل محیطی (درون مدرسه‌ای) ، معلمان سوریه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 425
نام نویسنده: سليماني، محبوبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 126
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر راه‌اندازی و فعالیت شرکتهای مستقر در مرکز رشد علوم انسانی در دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف، از روش پژوهش موردی با رویکرد کیفی بهره گرفته شد. کلیه مدیران شرکتهای علوم انسانی مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد، کارشناسان مرکز رشد در دانشگاه و خبرگان حوزه کارآفرینی گروه مورد مطالعه را تشکیل دادند که تعداد آنها مشتمل بر 22 نفر می باشد. در این میان با 16 نفر از مطلعان کلیدی (10 نفر شرکت، 2 نفر کارشناس و 4 نفر متخصص) مصاحبه شد. به منظور گردآوری داده‌های مورد نیاز از مصاحبه نیمه ساخت یافته و و تحلیل اسناد استفاده شد. داده‌های به دست آمده در دو مرحله کدگذاری باز  و  محوری مورد تحلیل قرار گرفتند. براساس تحلیل مصاحبه‌های صورت گرفته، به طور کلی 19 مقوله شناسایی و استخراج شدند. بنابر نتایج به دست آمده، ویژگی فردی کارآفرینان، ظرفیت‌های علوم انسانی، حمایت سازمانی دانشگاه، تناسب رشته تحصیلی، ایده نوآورانه، قابلیت‌های مرکز رشد، پویایی درونی، هدفمند بودن تیم کاری، تجربه کارگروهی، و حمایت قانونی به عنوان مهم‌ترین عوامل سوق‌دهنده و ماهیت ناشناخته رشته‌های علوم انسانی، ضعف حمایت دانشگاه، عدم درک صحیح از فناوری‌های علوم انسانی، عدم خودباوری دانشجویان، ضعف مشارکت گروهی، نبود منابع مالی کافی، نبود نگاه میان رشته‌ای به علوم انسانی، حضور ناموفق در بازار، ضعف حمایت‌های قانونی به عنوان مهم ترین عوامل بازدارنده راه‌اندازی و فعالیت شرکتهای مرکز رشد علوم انسانی در دانشگاه فردوسی معرفی شدند.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
کلید واژه ها:  شرکتهای دانش بنیان ،  تجاری سازی دانش ، کارآفرینی ،  علوم انسانی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 424
نام نویسنده:  اسماعیل پور، شهین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 106
چکیده: 

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر تکلیف شب فعال بر نگرش دانش‏آموزان دوره ابتدایی نسبت به یادگیری بود. جامعه هدف این پژوهش، کلیه دانش‏آموزان دختر مقطع ابتدایی در پایه چهارم دبستان و جامعه در دسترس این پژوهش، کلیه دانش‏آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی یک دبستان در منطقه احمدآباد مشهد در سال تحصیلی 95-1394 بود. نمونه­ی این مطالعه را دانش آموزان تنها کلاس چهارم این مدرسه تشکیل می­داد که شامل 25 نفر دانش‏آموز بود. روش پژوهش از نوع تحقیقات کمی آزمایشی و به شیوه شبه آزمایشی بود که در زمره­ی طرح‌های تک-گروهی سری­های زمانی قرار می­گیرد. دانش‏آموزان به مدت ده هفته و به شکل متناوب در معرض تکالیف درسی سنتی و فعال قرار گرفتند. برای جمع­آوری داده­ها از ابزار نگرش­سنج پژوهشگر ساخته استفاده شد. روایی از طریق روایی سازه به شیوه تحلیل عبارت و بر اساس روایی محتوایی و نظرخواهی از دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد و پنج نفر از معلمان ابتدایی با مدرک کارشناسی ارشد در رشته­های مرتبط و پایایی ابزار از طریق مطالعه همسانی درونی و با فرمول آلفای کرونباخ برابر با 91/0 مشاهده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‏های گردآوری شده از روش­های تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر(سری زمانی) و مقایسه دو میانگین همبسته استفاده شد. نتایج نشان داد که تاثیر نوع تکالیف ارائه شده بر نگرش دانش­آموزان نسبت به یادگیری معنادار بوده؛ به طوری که نمره نگرش دانش‏آموزان مورد بررسی پس از هر مرحله ارائه تکالیف درسی سنتی کاهش و پس از هر مرحله ارائه تکالیف درسی فعال افزایش یافته است (001/0> P). توانمند­سازی معلمان برای استفاده از تکالیف درسی فعال و مبتنی بر هوش­های چندگانه­ی دانش‏آموزان و تغییر نگرش آنان برای بهره­گیری از چنین تکالیفی؛ در زمره­ی پیشنهادهای این مطالعه بوده است.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: سعیدی رضوانی، محمود
کلید واژه ها:  تکلیف شب ، تکلیف شب سنتی ، تکلیف شب فعال ،  نگرش به یادگیری ، دانش ‏آموز


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 791
نام نویسنده:  شجاعی، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 127
چکیده: 

بنابر شواهد علمی، سطوح بالای حساسیت اضطرابی ازجمله عوامل پیش­بینی کننده وقوع حملات وحشت­زدگی و ابتلا به طیف اختلالات اضطرابی، افسردگی و خلقی می­باشد. حساسیت اضطرابی سازه­ای چند بعدی (شناختی، اجتماعی و فیزیولوژیکی) است که بر پایه تفسیرهای منفی و سوگیرانه افراد از مواجهه با محرک­های مرتبط با اضطراب و تغییرات فیزیولوژیکی و بدنی ناشی از آن استوار است. پژوهش حاضر ازنوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و شامل دو مطالعه بود. در مطالعه اول (مرد40% ،زن60% ؛۶۰=n) به مقایسه تفاوت­های فردی گروه دارای حساسیت اضطرابی بالا، در ابعاد احساسات بدنی، سوگیری تفسیر منفی و تجربه حملات وحشت­زدگی نسبت به گروه دارای سطوح پایین حساسیت اضطرابی پرداخته­شد. در مطالعه دوم (36=n)  اثربخشی برنامه CBM-I بر کاهش سوگیری تفسیر منفی و نشانه­های همراه با حساسیت اضطرابی در گروه دچار سطوح بالای حساسیت اضطرابی بررسی شد. افراد داوطلبی که نمره مورد نظر را در حساسیت اضطرابی، فرم ثبت حمله وحشت­زدگی و سنجش سوگیری شناختی- تفسیر کسب کرده بودند، در دو گروه دچار حساسیت اضطرابی بالا (36=n)  و دارای حساسیت اضطرابی پایین (24=n) جایگزین شدند. سپس، افراد دو گروه مذکور به­صورت تصادفی در یکی از 5 گروه ۱۲ نفره دارای حساسیت اضطرابی پایین (با و بدون ورزش)، مداخله­نما (با و بدون ورزش) و گروه آموزش برنامه CBM-I مثبت (با ورزش) قرار گرفتند. از افراد گروه­های با ورزش خواسته شده­بود تا در اولین جلسه سنجش، فعالیت ورزشی مشخصی را انجام داده و سپس احساسات بدنی را تکمیل نموده و به سؤالات سنجش سوگیری تفسیر پاسخ دهند. به افراد گروه­های مداخله­نما به­مدت چهار جلسه، برنامه CBM-I خنثی ارائه گردید. برای افراد گروه آموزش CBM-I مثبت نیز برنامه آموزش سوگیری تفسیر مثبت به­منظور جایگزینی تفسیرهای مثبت طراحی و ارائه گردید. در مرحله پس­آزمون و پیگیری یک ماهه نیز از آزمودنی­ها خواسته­شد تا بار دیگر ­ها و تکالیف ارائه­شده در مرحله پیش­آزمون را تکمیل نمایند. نتایج مطالعه اول نشان داد افراد دارای سطوح بالا و پایین حساسیت اضطرابی به­لحاظ تجربه حمله وحشت­زدگی، حساسیت نسبت به احساسات بدنی، و تفسیرهای سوگیرانه منفی نسبت به محرک­های مرتبط با اضطراب، با یکدیگر تفاوت معناداری داشتند. نتایج مطالعه دوم نشان داد که اجرای برنامه آموزش سوگیری تفسیر مثبت می­تواند به کاهش حساسیت اضطرابی و نشانه­های همراه با آن منجر شود. یافته­ها مؤید این نتیجه هستند که با استفاده از برنامه CBM-I مثبت می­توان به تسهیل و تقویت تفسیرهای مثبت و تضعیف تفسیرهای منفی پرداخت. کاربرد این تکنیک برای پیشگیری و مداخله در اختلال­های اضطرابی و خلقی بحث شده­است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: صالحي فدردي، جواد
کلید واژه ها:  اصلاح سوگیری شناختی- تفسیر (CBM-I) ، حساسیت اضطرابی ، حمله وحشت­زدگی ،  احساسات بدنی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 790
نام نویسنده: رحیم زاده، رسول
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 103
چکیده: 

اختلال اضطراب اجتماعی یک اختلال ناتوان کننده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری واحد پردازه ای بر عاطفه مثبت و منفی، میزان سوگیری تعبیر،کاهش ترس از ارزیابی منفی و اجتناب در نوجوانان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی صورت گرفت. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون، و گروه کنترل همراه با دوره پیگیری است. نمونه گیری در دسترس به کار گرفته شد. آزمودنی های دو گروه 28 نفر از مبتلایان با دامنه سنی 14-18 سال انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 14 نفری آزمایش و کنترل جای داده شدند. برای دو گروه های اضطراب اجتماعی کانور، اضظراب اجتماعی واتسون و فرند، تعبیر رویداد باتلر و مقیاس عاطفه مثبت و منفی به عنوان پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری (3 ماهه) انجام شد. روش شناختی رفتاری واحد پردازه ای روی گروه آزمایشی طی 12 جلسه 90 دقیقه ای اجرا گردید. برای بررسی داده ها از آزمون کوواریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج حاکی از تفاوت معنادار گروه آزمایش و گواه بود. گروه آزمایش بهبود معناداری نسبت به گروه کنترل در عاطفه منفی، کاهش نشانه های اضطراب اجتماعی، ترس از ارزیابی منفی، اجتناب و سوگیری تعبیر در نوجوانان مبتلا به اضطراب اجتماعی مورد توجه قرار داده شود.

فهرست منرجات

فهرست منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  اضطراب اجتماعی ، سوگیری تعبیر ، عاطفه مثبت و منفی ، ترس از ارزیابی منفی و اجتناب ، درمان شناختی رفتاری واحد پردازه ای


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 789
نام نویسنده:  علوي، الناز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 92
چکیده: 

اضطراب يكي از شايعترين اختلالات نوروتيك است كه همه انسانها در شرايط مختلف آن را تجربه ميكنند. این مطالعه به منظور بررسی اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری بر کاهش اضطراب و افزایش کنش‌وری تحصیلی دانشآموزان مبتلا به اختلال هراس اجتماعی انجام شده است. طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل بود، جامعه پژوهش یکی از مدارس مشهد بود که 28 دانش آموز (14 تا 19 سال) مبتلا به هراس اجتماعي از بين دانشآموزان مشهد بر اساس نمره آزمون هراس اجتماعي و بر مبناي نمونهگيري در دسترس و داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفي جايگزيني به دو گروه (آزمایش 14 نفر و کنترل 14 نفر) تقسيم شدند. در این مطالعه قبل از اجرای مداخله، تماميآزمودنی‌ها توسط ‌های مقیاس اضطراب و هراس اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفتند، سپس از میان کسانی که دارای هراس اجتماعی بودند، به‌طور هدفمند 28 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند (14 نفر گروه آزمایش و 14 نفر گروه کنترل) و بعد از اجرای متغیر مستقل گروه‌درمانی شناختی رفتاری، اضطراب مجدداٌ اجرا شد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل استنباطی دادهها از شاخصهای آماری مانند تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که اضطراب و کنش‌وری تحصیلی دانش‌آموزان در پس‌آزمون گروه آزمایش تفاوت معناداری داشته است. بنابراین مي‌توان نتیجه گرفت که درمان شناختی ـ رفتاری می‌توان در بهبود سلامت روان‌شناختی و کنش‌وری تحصیلی دانش‌آموزان مورد کاربرد قرار گیرد.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: حسین آبادی، حسین
کلید واژه ها:  درمان شناختی ـ رفتاری ، اضطراب، هراس اجتماعی ، کنش‌وری تحصیلی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 788
نام نویسنده: حسن نیا روشن، جواد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 148
چکیده: 

هدف: صرع­ کانونی قشری ­لوب­ گیجگاهی چپ مقاوم­ به ­دارو زمینه­ ساز اختلالات عصب­ روانشناختی مانند نقص در کنشهای­ اجرایی، توجه و حافظه­ کاری است. هدف این پژوهش ارائه روشی برای مهار تشنج­های ناشی از  این نوع صرع­ و افزایش عملکردهای شناختی مانند توجه، حافظه ­کاری و انعطاف­پذیری شناختی است. روش: تعداد 10 نفر که  تعیین کانون صرع با روش LTM برای آنها انجام شده بود و معیار ورود به طرح را داشتند در یک گروه آزمایشی با اندازه گیری­های مکرر پیش و پس از مداخله و پیگیری بعد از یک ماه قرار گرفتند. تحریک با روش HD-tDCS برای 10 جلسه، 20 دقیقه، mA2 در کانون صرع­زا C3: کاتد و F3,P3,T3,Cz: آند بفاصله یک واحد در سیستم 20-10 انجام شد و ثبت EEG[1] یک ساعته، آزمون­های n-Back، IVA+ و کارتهای ویسکانسین برای ارزیابی تغییرات در هر مرحله از بیماران صورت گرفت. یافته­ها: پس از مداخله، ارزیابی میانگین­ داده­های سه مرحله، کاهش معنادار در تعداد فعالیت­های صرع­گون و اسپایک­ها در EEG را نشان داد. افزایش معنادار در تعداد پاسخهای درست و زمان­واکنش در آزمون n-Back مشاهده شد. همچنین افزایش معنادار عملکرد در مقیاس­های دیداری و شنیداری عوامل توجه در آزمون IVA+ مانند توجه ­انتخابی، متمرکز، تقسیم شده، پایدار و جایگزین نیز دیده شد.  میانگین افزایش عملکرد بیماران در تمام مقیاس­های سنجش دیداری مجموعه­توجه از مقیاس­های شنیداری بیشتر بود. ارزیابی میانگین­ها برای مقیاس کنترل­ پاسخ دیداری و شنیداری افزایش معنادار داشت. در مقیاس خطای درجاماندگی از نتایج آزمون کارتهای ویسکانسین مقایسه میانگین­ها کاهش معنادار را تائید کرد. نتیجه ­گیری: در بیمارن با صرع کانونی قشری­ لوب­ گیجگاهی­ چپ مقاوم به­ دارو تحریک کاتدی HD-tDCS در کانون­ صرع­زا می­تواند موجب کاهش فعالیت­های صرع­گون و اسپایک­های صرعی در EEG و افزایش عملکرد حافظه­ کاری، مجموعه توجه و انعطاف­پذیری شناختی شود، همچنین ماندگاری اثر تا یک ماه بعد از مداخله نیز قابل ملاحظه است.

 فهرست مندرجات


فهرست منابع و مآخذ 

 


استاد راهنمای اول: غنایی چمن آبادی، علی
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  HD-tDCS ، صرع کانونی قشری گیجگاهی ، حافظه­کاری ،  مجموعه توجه ،  انعطاف­پذیری شناختی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 787
نام نویسنده: هاشمیان، آیدا‌
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 66
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش رضایت جنسی و ادراک حمایت اجتماعی زنان نابارور طراحی و اجرا گردید. طرح پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل کلیه زنان مراجعه کننده برای درمان ناباروری به کلینیک‌های درمان ناباروری سطح شهرستان گناباد، در 2 ماه اول سال 1394 بود، که 30 نفر از میان شرکت کنندگان با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. از این تعداد به طور تصادفی 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر رضایت جنسی لیندا و گریسی و ادراک حمایت اجتماعی زیمت بود که در مرحله پیش آزمون و پس آزمون توسط آزمودنی‌ها تکمیل گردید. افراد گروه آزمایش (درمان مبتنی بر پدیرش و تعهد) را در 8 جلسه درمان 2 ساعته دریافت کردند و گروه کنترل هیچ مداخله‌اي دریافت نکرد. برای بررسی داده‌ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج: نتایج تحلیل کو واریانس نشان داد بین زنان ناباروری که گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد دریافت کرده بودند و افرادی که در گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکرده بودند از نظر متغیرهای وابسته (ادراک حمایت اجتماعی و رضایت جنسی) تفاوت معناداری وجود دارد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،  ادراک حمایت اجتماعی ،  رضایت جنسی

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930313233435363738393103   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.