دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

<   123456789101112131415161718192939495969798999   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1074 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 876
نام نویسنده: سمانه،
نویسنده دوم: ، اسحاق زاده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 75
چکیده: 

هدف: اختلال وسواس کندن مو پیامدهای زیانباری به بار می‎آورد و اغلب باعث بروز مشکلات اجتماعی، عاطفی و جسمانی می‌شود. با این‌ حال، درمان‎هایی وجود دارند که به بسیاری از بیماران مبتلا به این اختلال کمک می‎کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه اثربخشی درمان گروهی ترکیب آموزش معکوس‎سازی عادت و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با دارو درمانگری در کاهش نشانه‎ها، افسردگی واضطراب بیماران مبتلا به اختلال وسواس کندن مو طراحی و اجرا گردید. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و لیست انتظار بود. بدین منظور تعداد 18 نفر که تشخیص اختلال وسواس کندن مو را دریافت کرده بودند با روش نمونه‎گیری هدفمند انتخاب شدند و به‎طور تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل (لیست انتظار) قرار گرفتند. هر سه گروه مقیاس کندن مو بیمارستان عمومی ماساچوست، مقیاس اضطراب بک و مقیاس افسردگی بک را در مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون تکمیل کردند. شرکت‌کنندگان گروه آزمایشی اول (گروه رواندرمانگری) در 10 جلسه درمان گروهی به مدت 120 دقیقه شرکت کردند. گروه آزمایشی دوم (گروه دارو درمانگری) تحت درمان با داروی سیتالوپرام با دوز پایهی 40 میلیگرم در روز قرار گرفتند و گروه لیست انتظار در این مرحله درمانی دریافت نداشتند. برای بررسی داده‎ها از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری استفاده شد. نتایج تحلیل کواریانس تک متغیری تفاوت معناداری را در میزان نشانه‎های اختلال موکنی (933/75 F=)، افسردگی (324/13 F=) و اضطراب (324/13 F=) افراد گروه رواندرمانگری، دارو درمانگری و لیست انتظار در سطح 05/0 نشان داد. کاهش نشانه‎های موکنی، افسردگی و اضطراب در گروه آزمایشی اول (گروه رواندرمانگری)، به‎طور معناداری بیشتر از گروه آزمایشی دوم (گروه دارو درمانگری) و گروه لیست انتظار بود.

 

فهرست مندرجات

منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور دوم: فیاضی‌بردبار، محمدرضا
کلید واژه ها:  آموزش معکوس‎سازی عادت ، اختلال وسواس کندن مو ، اضطراب ، افسردگی ، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ، سیتالوپرام


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 481
نام نویسنده: رشیدی، ثریا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 106
چکیده: 

نظام آموزش و پرورش ایران همپای تغییرات عمده‌ در برنامه‌های درسی سایر نظام‌های آموزش‌و­‌پرورش دنیا در صدد اجرای نوآوری‌های گوناگون در برنامه‌های‌درسی مدارس می‌باشد. اجرا و نهادینه‌‌شدن این تغییرات و نوآوری‌ها به عوامل تسهیل‌کننده‌‌ی فراوانی نیازمند است. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان نهادینه شدن ارزشیابی توصیفی با توجه به نقش عوامل تسهیل‌بخش اجرا در مدارس ابتدایی شهر مشهد  انجام شد. چهارچوب مورد استفاده در این بررسی شاخص های نهادینه شدن آیزمن و عوامل تسهیل‌بخش اجرای نوآوری موردنظر ایلای بود. این تحقیق بر مبنای هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی و براساس روش یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود.  به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از میان کلیه معلمان ابتدایی شهر مشهد با استفاده از جدول مورگان نمونه‌ای به حجم 357 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شد و از این بین داده‌های مربوط به 250 نفر جمع‌آوری شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از دو نوع محقق‌ساخته حول خرده مقیاس‌های شاخص‌های نهادینه‌شدن و عوامل تسهیل‌بخش اجرا استفاده شد. روایی محتوایی ‌ها توسط شش تن از اعضای هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی تایید شد. پایایی ‌‌ها نیز توسط ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد نهادینه‌شدن ارزشیابی‌توصیفی در شرایط مطلوبی قرار ندارد. از طرفی عوامل تسهیل‌بخش‌اجرای ارزشیابی‌توصیفی نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. هم‌چنین یافته‌های مربوط به فرضیه پژوهش حاکی از آن بود که کل مقیاس عوامل تسهیل‌بخش اجرای ارزشیابی توصیفی رابطه مثبت و معناداری با نهادینه‌شدن ارزشیابی توصیفی  دارد و می‌تواند نهادینه شدن ارزشیابی توصیفی را پیش‌بینی کند و در بین این عوامل‌تسهیل‌بخش‌اجرای نوآوری، مؤلفه‌های دانش و مهارت، دسترسی به منابع، داشتن زمان، مشارکت و رهبری می‌توانند نهادینه‌شدن ارزشیابی توصیفی را پبش‌بینی کنند . اما مؤلفه‌های نارضایتی از وضع موجود، پاداش‌ها و انگیزه‌ها و تعهد نمی‌توانند نهادینه‌شدن ارزشیابی‌توصیفی را پبش‌بینیکنند. به بیان دیگر این مؤلفه‌ها دارای قابلیت معناداری در پیش‌بینی نهادینه‌شدن ارزشیابی‌توصیفی نمی‌باشند.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: جعفری ثانی، حسین
کلید واژه ها:  ارزشیابی‌توصیفی ، نهادینه شدن نوآوری ، عوامل تسهیل‌بخش‌اجرا ، نوآوری ، تغییر برنامه‌درسی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 875
نام نویسنده: امام زمانی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 121
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی طرحواره‌درمانی هیجانی گروهی بر کاهش عدم‌تحمل‌بلاتکلیفی، اضطراب و نگرانی زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود. این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-‌پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری، همه‌ی زنان 20 تا 35 ساله مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بودند که به کلینیک های روان‌شناختی شهر مشهد مراجعه کردند. روش نمونه‌گیری، نمونه‌گیری در دسترس و به صورت هدفمند بود. از میان افرادی که مراجعه کردند، 24 نفر بر اساس مصاحبه بالینی ساختار‌یافته برای DSM-IV (SCID) و معیارهای ورود انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در این پژوهش از مقیاس طرحواره‌های هیجانی لیهی، مقیاس عدم‌تحمل‌بلاتکلیفی، اضطراب بک و نگرانی ایالت پنسیلوانیا استفاده شد. اعضای گروه آزمایش، در طی 10 جلسه، طرحواره‌درمانی هیجانی گروهی را دریافت کرده و اعضای گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند. پیش از شروع درمان (مرحله پیش‌آزمون) و در انتهای درمان (مرحله پس‌آزمون) اعضای دو گروه به ‌ها پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از کوواریانس و آزمون t دو گروه مستقل، استفاده شد. نتایج نشان داد که طرحواره‌درمانی هیجانی گروهی باعث کاهش معنادار در نمرات نگرانی، اضطراب و عدم‌تحمل‌بلاتکلیفی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شد. همچنین این درمان باعث افزایش معنادار کاربرد همه طرحواره‌های هیجانی سازگار و کاهش معنادار کاربرد طرحواره‌های هیجانی ناسازگار احساس گناه، ساده‌انگاری، خردگرایی، دوام، سرزنش و نشخوار فکری در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شد. بر اساس نتایج پژوهش حاضر می توان طرحواره درمانی هیجانی گروهی را به عنوان درمانی اثربخش برای اختلال اضطراب فراگیر، در نظر گرفت.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


استاد راهنمای اول: مشهدی، علی
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  اختلال اضطراب فراگیر ،  نگرانی، عدم تحمل بلاتکلیفی ، اضطراب، طرحواره های هیجانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 873
نام نویسنده: پارسایی، ناهید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 93
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه­ي راهبردهاي سازگارانه و ناسازگارانه نظم جویی شناختي هيجان مادران با کودکان مبتلا به نشانگان اختلال نافرماني مقابله­اي و کودکان عادی انجام شد. پژوهش با توجه به هدف کاربردی و با توجه به عدم دخالت محقق در داده­ها توصیفی، از نوع همبستگی بوده و بدین منظور به روش نمونه گیری تصادفی خوشه­ای، 123 کودک از مهدکودک های ناحیه 2 مشهد انتخاب شدند و مادران آنها نظم‌جویی شناختی هیجان و علایم مرضی کودکان را تکمیل کردند. داده­ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان مادران و نشانگان اختلال نافرمانی مقابله­ای کودکان، رابطه منفی معنادار وجود دارد . همچنین بین راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان مادران و نشانگان اختلال نافرمانی مقابله­ای کودکان، رابطه مثبت معنادار وجود دارد. با در نظر گرفتن نتایج فوق به نظر می­رسد که آموزش راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان  برای بهبود تعامل والد- کودک و کاهش مشکلات رفتاری کودکان بسیار ضروری است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: طبيبي، زهرا
کلید واژه ها:  اختلال نافرماني مقابله­اي ، راهبردهاي سازگارانه تنظيم شناختي هيجان ، راهبردهاي ناسازگارانه تنظيم شناختي هيجان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 872
نام نویسنده: بالندری، الهام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 145
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف مقایسة اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر روابط موضوعی با گروه‌درمانی هیجان‌مدار بر کیفیت روابط موضوعی و هم‌وابستگی در زنان افسرده اجرا شد. اين تحقيق به لحاظ روش شبه‌آزمايشي بوده و با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه كنترل اجرا گردید. گروه نمونه این پژوهش 30 نفر از زنانی بودند که با شکایت افسردگی و مشکلات بین‌فردی، در پاییز سال 1394 به کلینیک روانشناسی و مشاورة دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز مشاورة پیدایش مراجعه کردند. نمونه به صورت تصادفي انتخاب و در دو گروه آزمايش و یک گروه كنترل جای داده شدند. سپس ‌های افسردگی، کیفیت روابط موضوعی و هم‌وابستگی بر هر سه گروه اجرا شد. در ادامه گروه آزمایشی اول تحت درمان گروهی مبتنی بر روابط موضوعی و گروه آزمایشی دوم تحت درمان گروهی هیجان مدار قرار گرفتند؛ همچنین گروه کنترل هیچ‌گونه مداخلة درمانی دریافت نکرد. پس از پايان جلسات درمان، هر سه گروه مجدداً ‌ها را تكميل نمودند. براي بررسي سطوح اثربخشي مداخلات از آزمون‌های T  و كوواريانس استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان دهندة آن بود که هر دو مدل درمانی به‌طور معناداری قادر به کاهش نشانه‌های افسردگی هستند. همچنین در تأثیر بر متغیرهای کیفیت روابط موضوعی و هم‌وابستگی درمان روابط موضوعی موفق نبود؛ اما درمان هیجان‌مدار نتایج مطلوبی نشان داد. مقایسة این دو شیوة درمان نیز نشان داد که بین آن‌ها به لحاظ آماری تفاوت معناداری در تأثیر بر افسردگی و کیفیت روابط موضوعی وجود ندارد؛ اگرچه در کاهش صفات هم‌وابستگی تفاوت معناداری داشتند. در پایان چنین نتیجه‌گیری می‌شود که هر دو این مدل‌ها برای درمان افسردگی کارآمدی کافی دارند؛ اما به نظر می‌رسد که درمان هیجان‌مدار در اثربخشی بر کیفیت روابط موضوعی و هم‌وابستگی موفق‌تر است.

 

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
کلید واژه ها:  گروه‌درمانی روابط موضوعی ، گروه‌درمانی هیجان‌مدار ، افسردگی، کیفیت روابط موضوعی ، هم‌وابستگی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 178
نام نویسنده: سعیدی‌ مهر، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

هدف: کتابخانه­ ها برای همگام شدن با تغییر و تحولات و در نتیجه پیشرفت سازمانی، شناسایی مسائل و تلاش برای حل آنها نیازمند پژوهش هستند. بدین منظور لازم است در محیط کتابخانه شرایط و امکانات لازم جهت تسهیل و تشویق انجام پژوهش مهیا باشد. با توجه به اهمیت ایجاد محیط مستعد پژوهش در کتابخانه، هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تحقق شرایط مناسب پژوهشی مطرح شده توسط بلاند و روفین در کتابخانه­ های عمومی و دانشگاهی و دستیابی به شواهدی است که نوعی رابطه مثبت بین این شرایط و حجم پژوهش­ های کارکنان کتابخانه ­ها را نشان دهد. همچنین شناسایی موانع موجود در تحقق محیط پژوهشی بارور در کتابخانه ­های دانشگاهی و عمومی و مقایسه این دو محیط از نظر میزان باروری پژوهشی، از دیگر اهداف پژوهش است.

روش ­شناسی: این پژوهش، از نوع کاربردی است که با روش پیمایشی انجام شد. جامعه پژوهش، کتابداران شاغل در کتابخانه­ های عمومی و دانشگاه فردوسی مشهد بودند.

 برای گردآوری داده­ ها، از یک محقق ساخته، شامل یازده ویژگی محیط پژوهشی بارور، مطرح شده توسط بلاند و روفین، شامل وجود اهداف مشخص، تأکید بر پژوهش، فرهنگ، وضعیت گروه، مدیریت مشارکتی، ارتباط، منابع و امکانات، وسعت و قدمت گروه یا سازمان و گوناگونی اعضاء، استخدام و آموزش، پاداش­ ها­ و رهبری استفاده شد.

یافته ­های پژوهش: نتایج پژوهش نشان داد، میانگین کلی محیط بارور پژوهش در کتابخانه­ های عمومی 2/77و در کتابخانه ­های دانشگاه فردوسی 3/22 است. وضعیت محیط پژوهشی بارور در کتابخانه ­های عمومی، کمتر از حد متوسط و در کتابخانه­ های دانشگاه فردوسی، بیشتر از حد متوسط بود که نشان دهنده باروری بیشتر محیط پژوهشی کتابخانه­ های دانشگاه فردوسی در مقایسه با کتابخانه­ های عمومی است.

 در کتابخانه های عمومی، پاداش­ ها (2/9)، فرهنگ (2/65)، تأکید بر پژوهش (2/6)، ارتباط (2/56)، رهبری (2/55)، استخدام، جایگاه شغلی و آموزش (2/5)، منابع و امکانات (43/ 2) و وسعت و قدمت (2/32) عواملی بودند که به لحاظ  پایین­تر بودن از سطح متوسط، دچار ضعف بودند. نقاط قوت در زمینه باروری محیط پژوهشی در این کتابخانه­ ها، سه عامل وضعیت گروه (3/04)، مدیریت مشارکتی (3/23) و اهداف مشخص (3/56) بودند. در کتابخانه­ های دانشگاه فردوسی، به غیر از دو عامل رهبری با میانگین 2/99  و وسعت و قدمت با میانگین 2/88، در سایر عوامل، شامل تأکید بر پژوهش (3/06)، فرهنگ (3/11)، منابع و امکانات (3/15)، ارتباط (3/18)، پاداش­ها (3/18)، استخدام، جایگاه شغلی و آموزش (3/2)، وضعیت گروه (3/4)، مدیریت مشارکتی (3/59) و اهداف مشخص (3/8) شرایط مناسبی داشتند. همچنین میزان فعالیت‌های علمی و پژوهشی کتابداران کتابخانه­ های دانشگاه فردوسی با امتیاز 428 بیشتر از کتابداران کتابخانه­ های عمومی، با امتیاز (126/25)بود که این یافته نیز مبین بارورتر بودن محیط پژوهشی کتابخانه­ های دانشگاه فردوسی است.

 

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد راهنمای دوم: دیانی، محمدحسین
کلید واژه ها:  محیط پژوهشی بارور ، کتابداران ، کتابخانه­ های عمومی ، کتابخانه­ های دانشگاهی ، کتابخانه­ های دانشگاه فردوسی، ،  خصوصیات محیط پژوهشی بلاند و روفین


>> کتابداری
شماره بازیابی: 177
نام نویسنده:  نوشی، محمد رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 119
چکیده: 

چکیده

هدف: هدف کلی اين پژوهش، شناسایی دیدگاه مراجعان درباره اهمیت شیوه‌های ترفیع و ترویج خدمات در كتابخانه مركزي ‌آستان‌قدس‌رضوی بمنظور ارائه راهکارهایی جهت آشنایی و استفاده بیشتر مراجعان از خدمات و در مجموع بهره‌وري بهتر از منابع و خدمات این كتابخانه‌ است.

روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، ترکیبی از روش ارزیابانه و پیمایشی است. جامعه اول پژوهش، کتابخانه مرکزی آستان‌قدس‌رضوی و وب‌سایت آن است. جامعه دوم، مراجعان این کتابخانه هستند که برای مطالعه یا استفاده از خدمات بخش‌های مختلف کتابخانه به آن مراجعه می‌کنند. از آنجائی‌که در این پژوهش آمار دقیق و صحیح تعداد مراجعان به کتابخانه مرکزی آستان‌ قدس‌رضوی در دسترس نبود، جامعه دوم پژوهش، نامحدود درنظر گرفته ‌شد. برای تعیین حجم نمونه برای جامعه دوم و با توجه به نامحدود بودن حجم آن، از فرمول کوکران، برای جامعه نامحدود استفاده شد (180 نفر) و برای انتخاب اعضای آن از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی استفاده شد. داده‌هاي لازم براي پاسخ‌گويي به سؤالات پژوهش به وسیله دو ابزار سیاهه وارسی و محقق‌ساخته گردآوری شد و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم‌افزار SPSS نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که این کتابخانه بیشتر از شیوه‌های سنتی ترفیع و ترویج خدمات در مقایسه با شیوه‌های الکترونیکی ترفیع و ترویج خدمات استفاده می‌کند و در کل این کتابخانه بیش از 50 درصد از شیوه‌های شناسایی شده ترفیع و ترویج خدمات را بکار برده است. بطور کلی شیوه‌های سنتی ترفیع و ترویج خدمات بیش از حد متوسط و شیوه‌های الکترونیکی در حد متوسط در آشنایی مراجعان با کتابخانه و خدمات آن نقش داشته‌اند. همچنین نقش شیوه‌های سنتی و الکترونیکی در استفاده از خدمات کتابخانه در حد متوسط بوده است. یافته دیگر آنکه، نتایج تحلیل آماری نشانگر نبود تفاوت معنادار بین میزان تأثیر شیوه‌های ترفیع و ترویج سنتی و الکترونیکی خدمات بر آشنائی و استفاده از خدمات کتابخانه است. اما با توجه به استفاده بیشتر این کتابخانه از شیوه‌های سنتی در مقایسه با شیوه‌های الکترونیکی، می‌توان نتیجه گرفت شیوه‌های الکترونیکی نسبت به شیوه‌های سنتی نقش پررنگ‌تری در آشنایی و استفاده مراجعان از خدمات کتابخانه داشته‌اند.

اصالت و ارزش: پژوهش حاضر از محدود پژوهش‌هایی است که به طور خاص به آمیخته ترفیع و ترویج خدمات یک کتابخانه عمومی پرداخته است. نتایج این پژوهش می‌تواند به مسئولان این کتابخانه در جهت گسترش فعالیت‌های خدماتی کتابخانه، معرفی بیشتر خدمات بخصوص برای کاربران بالقوه و ترغیب به استفاده بیشتر از خدمات کمک نماید. همچنین با شناخت نقاط قوت و ضعف موجود، راهکارهایی جهت بکارگیری شیوه‌های ترفیع و ترویج خدمات با هدف افزایش میزان استفاده و رضایت کاربران ارائه کرده است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: تجعفري، معصومه
استاد مشاور اول: نوكاريزي، محسن
کلید واژه ها:  بازاریابی ، ترفیع و ترویج ، کتابخانه عمومی ، کتابخانه مرکزی آستان‌قدس‌رضوی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 480
نام نویسنده: اسماعیلی، فاطمه اسماعیلی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 74
چکیده: 

یکی از عوامل مهم موفقیت معلمان پرورشی در زمینه­ی تربیت دانش­آموزان جایگاه(نقش الگویی) آنان است. هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه معلمان پرورشی در میان دانش­آموزان است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش­آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان فاروج تشكیل داده­اند، نمونه آماری پژوهش شامل 261 نفر که به روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری تحقیق دو پرسش­نامه محقق ساخته محبوبیت و مقبولیت است. روش تجزیه و تحلیل داده­ها به دو صورت توصیفی و تحلیلی بوده است، برای مشخص­شدن تفاوت بین گروه­های معلمان از نظر رتبه­ نقش الگویی، محبوبیت و مقبولیت از  آزمون فریدمن استفاده شده است و برای بررسی این موضوع که آیا میانگین نقش الگویی، محبوبیت و مقبولیت معلم پرورشی معنادار است، میانگین نمره معلم پرورشی با خط برش(90% نمره) و(70% نمره) مقایسه شده است. برای این منظور از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد معلمان پرورشی در میان معلمان رتبه سوم را از لحاظ محبوبیت و مقبولیت و نقش الگویی به­دست آورده­اند. از آنجا که معلمان پرورشی نقش بسیار مهمی در زمینه تربیت دینی و درونی کردن ارزش­ها و شکل بخشیدن به شخصیت دانش­آموزان دارند، از این مقایسه می‌توان نتیجه گرفت که معلمان پرورشی از لحاظ نقش الگویی "نسبتا اثرگذار" هستند، و برای اینکه  معلمان پرورشی به اهداف تعیین شده در زمینه­ی تربیت دینی و درونی کردن ارزش­ها برسند می­بایستی جایگاه مناسبی(جایگاه نخست در میان معلمان دیگر و کسب میانگین بالاتر از 90 درصد نمرات) را از لحاظ محبوبیت، مقبولیت و نقش الگویی  کسب کنند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
استاد مشاور اول: سعیدی رضوانی، محمود
کلید واژه ها:  جایگاه معلم ، نقش الگویی ، محبوبیت ، مقبولیت


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 479
نام نویسنده: وحیدی، الهه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 73
چکیده: 

با توجه به اهمیت زیاد دوران کودکی و روابط والد ـ کودک در پایه‌ریزی شخصیت، سلامت روانی و ظرفیت‌های یادگیری افراد، پژوهش حاضر با هدف تدوین یک برنامه آموزش فرزندپروری، که هدف اصلی آن بهبود رشد و یادگیری کودکان است، و بررسی اثربخشی آن بر کیفیت رابطه مادران و کودکان و باور خودکارآمدی والدینی مادران و توانایی حل مساله شناختی کودکان انجام شد. بدین منظور ابتدا بر اساس تلفیق رویکرد تحولی-تفاوت‌های فردی مبتنی بر ارتباط (DIR) و نظریه اصلاح‌‍‌پذیری ساختاری شناختی (SCM)، برنامه آموزش فرزندپروری "واسطه‌گری مبتنی بر رویکرد تحول یکپارچه انسان (DIR-MISC)" تدوین شد. نمونه این پژوهش 29 زوج مادر و کودک 4 تا 6 ساله بودند که به روش در دسترس از بین مهد کودک‌های شهر مشهد انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش (16 نفر) و کنترل (13 نفر) قرار گرفتند. مادران گروه آزمایش در 12 جلسه آموزشی شرکت نمودند و اصول و مهارت‌های فرزندپروری را آموزش دیده و تمرین نمودند. نتایج در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون با استفاده از ‌های ارتباط والد-کودک، خودکارآمدی والدگری و سه خرده مقیاس از آزمون هوش وکسلر پیش‌دبستانی بررسی شد. تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از روش تحلیل کوواریانس نشان داد که برنامه‌ی آموزش فرزندپروری "واسطه‌گری مبتنی بر رویکرد تحول یکپارچه انسان (DIR-MISC)"، کیفیت رابطه مادران و کودکان، باور خودکارآمدی والدینی مادران و توانایی حل مساله شناختی کودکان را بهبود می‌بخشد و بر این اساس برنامه آموزش فرزندپروری DIR-MISC می‌تواند به عنوان یک برنامه آموزش فرزندپروری کارآمد با هدف کمک به بهزیستی والدین و کودکان مورد استفاده قرار گیرد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

 

 


استاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  آموزش فرزندپروری ، رابطه مادر-کودک ، خودکارآمدی والدینی ، حل مساله شناختی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 478
نام نویسنده:  محمودی، احمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 109
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف "شناسایی نیازهای آموزشی معلمان به منظور فراهم سازی بخشی از اطلاعات مورد نیاز، جهت توسعه و تقویت دوره های آموزش ضمن خدمت و همچنین واکاوی برنامه درسی آموزش ضمن خدمت از حیث توجه به نیازهای آموزشی معلمان" و با استفاده از روش تحقیق توصیفی پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را همه معلمان دوره ابتدایی شهرستان قاین به تعداد 640 نفر تشکیل داده اند که از این تعداد، با شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای انجام این کار، ابتدا با استفاده از ای بازپاسخ، نظرات معلمان در خصوص مشکلات و نیازهای آموزشی آنها جمع آوری شد و سپس با کمک ای بسته پاسخ، نیازهای آموزشی شناسایی شده اولویت بندی گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که از نظر معلمان دوره ابتدایی شهرستان قاین، نیازهایی مانند: مهارت استفاده از شیوه های درست تشویق و تنبیه؛ شناخت مزایا و معایب شبکه های مجازی و یادگیری شیوه های انتقال آن به دانش آموزان؛ کسب مهارت برقراری نظم و مدیریت کلاس؛ آشنایی با شیوه های مناسب ایجاد انگیزه، علاقه و تمرکز حواس در دانش آموزان؛ آشنایی با شیوه های مشارکت و فعال نمودن دانش آموزان در کلاس و نیاز به دانش بیشتر در خصوص محتوا و روش تدریس کتاب های تازه تألیف، در اولویت نخست قرار گرفته اند. همچنین در تطبیق این نیازها با دوره های برگزار شده ضمن خدمت، یافته ها نشان داد که به بیشتر نیازهای اولویت نخست پژوهش، بسیار کم توجه شده و این نیازها مورد غفلت قرار گرفته است.

 

فهرست مندرجات

منبع و مآخذ


استاد راهنمای اول: سعیدی رضوانی، محمود
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  اولویت بندی ، برنامه درسی آموزش ضمن خدمت ، نیازسنجی ، نیازهای آموزشی

<   123456789101112131415161718192939495969798999   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.