دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

<   123456789101112131415161718192939495969798999   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1078 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 182
نام نویسنده: عدلی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 76
چکیده: 

هدف:هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سواد اطلاعاتی بر افزایش مهارتهای سواد اطلاعاتی مراجعان کتابخانه آیت الله حاج شیخ هاشم قزوینی بود.

روش:پژوهش از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت روش،طرح پیش آزمایشی(طرح تک-گروهی با پیش آزمون-پس آزمون)یا شبه آزمایشی بود.جامعه آماری،کلیه مراجعان کتابخانه آیت الله حاج شیخ هاشم قزوینی دارای مدرک تحصیلی کاردانی،کارشناسی و کارشناسی ارشد بودند که با روش نمونه برداری احتمالی طبقه ای،60نفر بعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.جهت گرداوری داده ها از و در تحلیل داده ها ازآزمون های استنباطی شامل آزمونهای کلموگروف اسمیرنوف،آزمون t-test دو جامعه وابسته و آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد.

یافته ها:با بررسی عناصر سواد اطلاعاتی پیش و پس از آموزش مشاهده شد که تفاوت معناداری در میانگین عناصر سواد اطلاعاتی افزایش یافته بود.همچنین با بررسی مهارتهای مقدماتی و مهارتهای پایه مشاهده شد که تفاوت معنی داری در میانگین میزان مهارتهای سواد اطلاعاتی پیش و پس از آموزش وجود دارد;بطوریکه مهارتهای سواد اطلاعاتی بعد از آموزش یافته بود.همچنین با بررسی میانگین سواد اطلاعاتی پیش و پس از آموزش در افراد با تحصیلات کاردانی،کارشناسی و کارشناسی ارشد مشاهده شد که تفاوت معنی داری در میانگین سواد اطلاعاتی افراد مقطع کارشناسی ارشد با کاردانی و کارشناسی وجود دارد;بطوریکه میزان سواد اطلاعاتی افراد با کارشناسی ارشد بیشتر از کاردانی و کارشناسی بود;اما تفاوت معنی داری در سواد اطلاعاتی کاردانی و کارشناسی به دست نیامد.

اصالت/ارزش:کتابخانه های عمومی به منظور اجرای برنامه های آموزش سواد اطلاعاتی باید ابتدا یک شناخت از میزان مهارتهای سواد اطلاعاتی و اثرگذاری آموزش بر کاربرانشان به دست آورند.با این شناخت میتوانند به برنامه ریزی بهتری برای آموزش سواد اطلاعاتی،شامل لزوم آموزش،براورد هزینه ها،کیفیت آموزش و از همه مهمتر توجیه مسئولین به منظور سرمایه گذاری در این امر بپردازند.پژوهش حاضر با این هدف به انجام رسید و بنابراین میتوان از یافته های پژوهش به منظور برنامه ریزی آموزش سواد اطلاعاتی متناسب با سطح تحصیلی کاربران بهره گرفت.

کلیدواژه ها:آموزش سواد اطلاعاتی،مهارتهای سواد اطلاعاتی،مراجعان،کتابخانه آیت الله حاج شیخ هاشم قزوینی         

فهرست مندرجات

فهرست منابع ماخذ

 


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: تجعفري، معصومه
کلید واژه ها:  آموزش سواد اطلاعاتی ، مهارتهای سواد اطلاعاتی ، مراجعان ، کتابخانه آیت الله حاج شیخ هاشم قزوینی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 180
نام نویسنده: رجبی، فهیمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 79
چکیده: 

هدف: بررسی وضعیت کتابخوانی پس از اجرای طرح ایستگاه مطالعه در شهرستان مشهد و نیز سنجش رضایت افراد استفاده­ کننده از ایستگاه­های مطالعه بود.

روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش متشکل از تمامی افرادی که از سال 1392 از ایستگاه ­های مطالعه در شهرستان مشهد استفاده کرده‌اند و کتابداران مسؤول طرح ایستگاه مطالعه بود. برای نمونه­ گیری در جامعه اول، از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه ­ای استفاده شد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 180 نفر تعیین شد. از این تعداد 172 برگشت داده شد. ابزار گردآوری داده ­ها، محقق ­ساخته بود، در جامعه دوم، از روش سرشماری استفاده شد و ابزار گردآوری داده ­ها، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود. داده ­ها با استفاده از آمار توصیفی، استنباطی، روش تحلیل تفسیری و  نرم افزار اس‌پی‌اس‌اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ­ها: میزان رضایت افراد از کتاب­های ایستگاه مطالعه، بالاتر از حد متوسط بود، هم­چنین میزان رضایت افراد از محل قرار­گیری ایستگاه ­های مطالعه، بالاتر از حد متوسط بود. ایستگاه ­های مطالعه در ارتقای مطالعه افراد به نسبت موفق بوده و نقش آن­ها در ارتقای مطالعه، بالاتر از حد متوسط بود. میانگین میزان مطالعه افراد با اجرای طرح ایستگاه مطالعه افزایش یافته بود. بین زنان و مردان در استفاده از ایستگاه مطالعه، تفاوت معناداری وجود نداشت. هم­چنین یافته ­ها نشان داد که تفاوت معناداری بین میزان استفاده از ایستگاه مطالعه و متغیر سطح تحصیلات و گروه سنی وجود نداشت. از نظر کارشناسان ایستگاه مطالعه، این طرح تأثیر به ­­سزایی در افزایش میزان مطالعه شهروندان داشته است و طرح ایستگاه مطالعه را در ترویج فرهنگ کتابخوانی موفق دانسته ­اند. هم‌چنین بیان کردند که برای موفقیت بیش‌تر طرح ایستگاه­ مطالعه، نیاز به زمان و تبلیغات زیاد است. گسترش تعداد ایستگاه­های مطالعه در سطح شهر، تبلیغات بیش‌تر در جراید و نقاط مختلف شهر برای شناساندن طرح ایستگاه مطالعه، تنوع دادن بیش‌تر به کتاب­های این ایستگاه‌ها از پیشنهادات آنان برای بهبود وضعیت ایستگاه­ مطالعه بود.

واژه­ های کلیدی: ایستگاه مطالعه، ترویج مطالعه، فرهنگ کتابخوانی، شهرستان مشهد، نهاد کتابخانه­ های عمومی

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: نوكاريزي، محسن
استاد مشاور اول: تجعفري، معصومه
کلید واژه ها:  ایستگاه مطالعه ، ترویج مطالعه ، فرهنگ کتابخوانی ، شهرستان مشهد ، نهاد کتابخانه های عمومی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 179
نام نویسنده: قادری، بهار
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 169
چکیده: 

چکیده

هدف: ریشۀ بسیاری از مشکل‌های روحی، هیجانی و رفتاری در بزرگسالی را می‌توان در دوران کودکی جست‌وجو کرد. هدف این پژوهش شناسایی میزان همخوانی داستانهای گروههای سنی «ب» و «ج» و منتشرشده از سوی ناشران برجسته (یعنی افق، کانون، نظر، پیدایش و قدیانی) در بخش کودک با عناصر نظریۀ رفتاردرمانیِ عقلانیهیجانی است. هدف دیگر این پژوهش بررسی توانمندی کودکانِ گروه سنی «ب» و «ج» در درک عناصر این نظریه در داستان‌ها است.

روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است. بخش نخست پژوهش، به روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای کیفی انجام گرفت. در بخش دوم، از روش تحلیل گفتمان با رویکرد روان‌شناسی گفتمان بهره گرفته شد. برای گردآوری اطلاعات بخش نخست، از سیاهۀ اطلاعات کتاب‌شناختی داستان‌ها و سیاهۀ وارسی عناصر، انواع و ویژگی‌های نظریۀ REBT استفاده شد. از 141 داستان به‌دست آمده که به‌صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند، 80 داستان، که حداقل عناصر نظریۀ REBT (یعنی A، B و C) را داشتند، برای بررسی درنظرگرفته شد. تجزیه و تحلیل داده‌های این بخش با استفاده از آمار توصیفی انجام گرفت. در بخش دوم پژوهش، از هر یک از مراکز شمارۀ یک، چهار و پنج کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر مشهد چهار عضو فعال (2 دختر و 2 پسر) که در سنین 7 تا 12 سال بودند، برپایۀ دیدگاه مدیر هر مرکز و دیدگاه تیم پژوهش به‌عنوان نمونه انتخاب شد. سپس با شرکت‌کنندگان هر مرکز طی 5 جلسۀ یک تا یک‌ونیم ساعته گفت‌وگوهایی به زبان طبیعی صورت گرفت. نتیجۀ آن ضبط 10‌ ساعت گفت‌وگوی کلامی و غیرکلامی شرکت‌کنندگان بود. برای ضبط تمامی حرکاتِ شرکت‌کنندگان و صدای آنها که در رویکرد روان‌شناسی گفتمان برای درک معنا ارزشمند است، از دوربین فیلم‌برداری و تلفن همراه استفاده گردید و سپس گفت‌وگوها با روش تحلیل گفتمان بررسی شد.

یافته‌ها: نتایج بررسی‌ها نشان داد که از میان داستان‌های بررسی‌شده، ماجرای حدود 40٪ آنها تا مرحلۀ پیامدها (C) پیش رفت، یعنی شخصیت داستان به‌واسطۀ باور عقلانی یا غیرعقلانی پیامد سالم و سودمند یا ناسالم و ناسودمندی را تجربه می‌کند. با خواندن چنین داستان‌هایی کودک ممکن است به غیرعقلانی بودن باورخود پی‌ببرد و آن را به چالش بکشد (D). درصورتی‌که او به این مرحله نرسد کسانی‌که با کودک کار می‌کنند (مانند روان‌شناسان، کتابداران، والدین و...) باید با بحث ‌و‌گفت‌وگو، پرسش و سایر برنامه‌های مرتبط با داستان به او کمک کنند تا این مرحله را تجربه کند. از میان داستان‌های بررسی‌شده، حدود 69٪ رخداد فعال‌ساز واقعی و حدود 31٪ رخداد فعال‌ساز استنباطی دارند. باور شخصیت‌های نزدیک به 89٪ از داستان‌ها غیرعقلانی و تنها حدود 11٪ از آنها عقلانی است. این نتایج نشان‌دهندۀ شمار کم داستان‌هایی است که باور عقلانی در شخصیت داستان وجود دارد. شخصیت 5٪ از داستان‌ها پیامد هیجانی مثبت، 6٪ پیامد هیجانی منفیِ سالم و حدود 11٪ پیامد رفتاری سودمند را تجربه کردند. در سوی دیگر، در نزدیک به 89٪ از داستان‌ها پیامد هیجانی منفی ناسالم و پیامد رفتاری ناسودمند مشاهده می‌شود. شخصیت‌های نزدیک به 60٪ داستان‌ها، پس از رخداد فعال‌ساز دوم (2A) می‌توانند با به‌چالش‌کشیدن باور غیرعقلانی و شکل‌گیری باور عقلانی مؤثر، پیامد هیجانی مثبت یا منفیِ سالم و پیامد رفتاری سودمند را تجربه ‌کنند (2C). دیگر عناصر یعنی ‌چالش‌ (D) و تأثیر (E) نیز در نزدیک به 60٪ از داستان‌ها وجود داشت. تحلیل گفت‌وگوهای شرکت‌کنندگان دربارۀ داستان‌ها نشان داد، اگر آنها با خواندن مأنوس باشند و هم‌زمان در فعالیت‌ها و برنامه‌های مختلف مرتبط با کتاب و داستان شرکت کنند، می‌توانند با واژگان و زبانی غنی (یعنی بهره‌گیری از اسم‌، صفت، قید، فعل، مَثَل و تشبیه، جمله‌های استدلالی، لحن و حرکت‌های صورت و بدن) درک خود را از داستان و عناصر نظریۀ REBT در داستان‌ها بازگو کنند.

اصالت/ارزش: نتایج این پژوهش نشان داد که میتوان از نظریۀ REBT در برنامه‌های کتاب‌درمانی بهره گرفت و به کودکان کمک کرد تا تحول شناختی و تغییر باورها را با روشی لذت‌بخش تجربه کنند. دستاورد این پژوهش تهیۀ سیاههای از کتابهایی است که عناصر نظریۀ REBT در آنها به‌کار رفته باشد و بنابراین از کتاب‌های این سیاهه که برمبنای این نظریه هستند می‌توان در برنامه‌های کتابدرمانی استفاده کرد. توصیه‌های این پژوهش برای کتابداران، پدیدآورندگانِ داستان‌ها، والدین، روان‌شناسان و مربیان ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها: نظریۀ رفتاردرمانی عقلانی‌هیجانی، نظریۀ الیس، REBT، کتاب‌درمانی، تحول شناختی، کتاب‌های داستانی، کتاب داستان‌ مناسب، تحلیل گفتمان، DA، روان‌شناسی گفتمان، DP، تحلیل داستان، گروه سنی «ب» و «ج».

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: پریرخ، مهری
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
استاد مشاور دوم: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  نظریۀ رفتاردرمانی عقلانی‌هیجانی ، نظریۀ الیس ، REBT ، کتاب‌درمانی ،  تحول شناختی ، کتاب‌های داستانی ، کتاب داستان‌ مناسب ،  تحلیل گفتمان ، روان‌شناسی گفتمان ، تحلیل داستان


>> کتابداری
شماره بازیابی: 181
نام نویسنده: جمشیدی فرد، هما
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 96
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

هدف: شناسایی عوامل بازدارنده سازمانی موجود در اجرای مدیریت دانش در کتابخانه‌های دو دانشگاه‌ فردوسی مشهد و علوم‌ ‌پزشکی مشهد بود.

روش و ابزار: این پژوهش کاربردی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه­ های دانشگاه­ های فردوسی مشهد و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد رشته­ های کتابداری یا غیر کتابداری مشغول به کار بودند. این کتابخانه‌ها شامل کتابخانه‌هاي مرکزي و دانشکده‌اي و بیمارستانی جمعاً شامل 19 کتابخانه بودند. در اين پژوهش، با توجه به استفاده از دو ابزار و مصاحبه برای گردآوری داده‌ها، از دو روش نمونه‌گیری بهره گرفته شد. برای گردآوری داده‌ها از کتابداران با ، از روش نمونه­ گيري تصادفی طبقه­ اي نسبتي استفاده شد. برای انجام مصاحبه از روش نمونه‌گیری غیراحتمالاتی گلوله برفی استفاده شد. در روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای،81 نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب و برای گردآوری داده­ ها از محقق ­ساخته استفاده شد. در بخش دیگری، با ده نفر از مدیران و کتابداران کتابخانه‌های مرکزی و دانشکده‌ای مصاحبه شد. یافته­ ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی و به وسیله نرم ­افزار اس ­پی ­­اس ­اس تحلیل گردید.

یافته­ ها: یافته ­های به ­دست آمده نشان داد، به طور کلی وضعیت اجرای مدیریت دانش در بین کتابخانه‌های دو دانشگاه فردوسی مشهد و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد، بیش‌تر از حد متوسط بود. کتابداران کتابخانه‌های مورد نظر در مؤلفه‌های «فرهنگ سازمانی» و «نیروی انسانی» در اجرای مدیریت دانش با چالش‌های زیادی روبه رو بودند و از نظر عوامل «فرهنگ سازمانی» و «نیروی انسانی» در وضعیت نامناسبی قرار داشتند. طبق یافته‌های حاصل از پژوهش، عوامل بازدارنده سازمانی در اجرای مدیریت دانش در دانشگاه‌های مورد بررسی تفاوت چندانی باهم نداشتند. ترتیب اولویت عوامل بازدارنده سازمانی در اجرای مدیریت دانش در کتابخانه‌های مورد بررسی در مقایسه با هم، یکسان بود. عامل فرهنگ سازمانی و نیروی انسانی با بیش‌ترین چالش‌ها و عامل فناوری با کم‌ترین میزان چالش در اجرای مدیریت دانش در کتابخانه‌های مورد بررسی روبه بودند.

واژه ­های کلیدی:  مدیریت دانش، کتابخانه‌های دانشگاهی، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، رهبری، نیروی انسانی، فناوری دانشگاه فردوسی مشهد،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد

فهرست مندرجات

منابع

 


استاد راهنمای اول: نوكاريزي، محسن
کلید واژه ها:  مدیریت دانش ، کتابخانه‌های دانشگاهی ،  فرهنگ سازمانی ، ساختار سازمانی ، رهبری ،  نیروی انسانی ، فناوری ، دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 876
نام نویسنده: سمانه،
نویسنده دوم: ، اسحاق زاده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 75
چکیده: 

هدف: اختلال وسواس کندن مو پیامدهای زیانباری به بار می‎آورد و اغلب باعث بروز مشکلات اجتماعی، عاطفی و جسمانی می‌شود. با این‌ حال، درمان‎هایی وجود دارند که به بسیاری از بیماران مبتلا به این اختلال کمک می‎کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه اثربخشی درمان گروهی ترکیب آموزش معکوس‎سازی عادت و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با دارو درمانگری در کاهش نشانه‎ها، افسردگی واضطراب بیماران مبتلا به اختلال وسواس کندن مو طراحی و اجرا گردید. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و لیست انتظار بود. بدین منظور تعداد 18 نفر که تشخیص اختلال وسواس کندن مو را دریافت کرده بودند با روش نمونه‎گیری هدفمند انتخاب شدند و به‎طور تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل (لیست انتظار) قرار گرفتند. هر سه گروه مقیاس کندن مو بیمارستان عمومی ماساچوست، مقیاس اضطراب بک و مقیاس افسردگی بک را در مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون تکمیل کردند. شرکت‌کنندگان گروه آزمایشی اول (گروه رواندرمانگری) در 10 جلسه درمان گروهی به مدت 120 دقیقه شرکت کردند. گروه آزمایشی دوم (گروه دارو درمانگری) تحت درمان با داروی سیتالوپرام با دوز پایهی 40 میلیگرم در روز قرار گرفتند و گروه لیست انتظار در این مرحله درمانی دریافت نداشتند. برای بررسی داده‎ها از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری استفاده شد. نتایج تحلیل کواریانس تک متغیری تفاوت معناداری را در میزان نشانه‎های اختلال موکنی (933/75 F=)، افسردگی (324/13 F=) و اضطراب (324/13 F=) افراد گروه رواندرمانگری، دارو درمانگری و لیست انتظار در سطح 05/0 نشان داد. کاهش نشانه‎های موکنی، افسردگی و اضطراب در گروه آزمایشی اول (گروه رواندرمانگری)، به‎طور معناداری بیشتر از گروه آزمایشی دوم (گروه دارو درمانگری) و گروه لیست انتظار بود.

 

فهرست مندرجات

منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور دوم: فیاضی‌بردبار، محمدرضا
کلید واژه ها:  آموزش معکوس‎سازی عادت ، اختلال وسواس کندن مو ، اضطراب ، افسردگی ، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ، سیتالوپرام


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 481
نام نویسنده: رشیدی، ثریا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 106
چکیده: 

نظام آموزش و پرورش ایران همپای تغییرات عمده‌ در برنامه‌های درسی سایر نظام‌های آموزش‌و­‌پرورش دنیا در صدد اجرای نوآوری‌های گوناگون در برنامه‌های‌درسی مدارس می‌باشد. اجرا و نهادینه‌‌شدن این تغییرات و نوآوری‌ها به عوامل تسهیل‌کننده‌‌ی فراوانی نیازمند است. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان نهادینه شدن ارزشیابی توصیفی با توجه به نقش عوامل تسهیل‌بخش اجرا در مدارس ابتدایی شهر مشهد  انجام شد. چهارچوب مورد استفاده در این بررسی شاخص های نهادینه شدن آیزمن و عوامل تسهیل‌بخش اجرای نوآوری موردنظر ایلای بود. این تحقیق بر مبنای هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی و براساس روش یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود.  به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از میان کلیه معلمان ابتدایی شهر مشهد با استفاده از جدول مورگان نمونه‌ای به حجم 357 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شد و از این بین داده‌های مربوط به 250 نفر جمع‌آوری شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از دو نوع محقق‌ساخته حول خرده مقیاس‌های شاخص‌های نهادینه‌شدن و عوامل تسهیل‌بخش اجرا استفاده شد. روایی محتوایی ‌ها توسط شش تن از اعضای هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی تایید شد. پایایی ‌‌ها نیز توسط ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد نهادینه‌شدن ارزشیابی‌توصیفی در شرایط مطلوبی قرار ندارد. از طرفی عوامل تسهیل‌بخش‌اجرای ارزشیابی‌توصیفی نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. هم‌چنین یافته‌های مربوط به فرضیه پژوهش حاکی از آن بود که کل مقیاس عوامل تسهیل‌بخش اجرای ارزشیابی توصیفی رابطه مثبت و معناداری با نهادینه‌شدن ارزشیابی توصیفی  دارد و می‌تواند نهادینه شدن ارزشیابی توصیفی را پیش‌بینی کند و در بین این عوامل‌تسهیل‌بخش‌اجرای نوآوری، مؤلفه‌های دانش و مهارت، دسترسی به منابع، داشتن زمان، مشارکت و رهبری می‌توانند نهادینه‌شدن ارزشیابی توصیفی را پبش‌بینی کنند . اما مؤلفه‌های نارضایتی از وضع موجود، پاداش‌ها و انگیزه‌ها و تعهد نمی‌توانند نهادینه‌شدن ارزشیابی‌توصیفی را پبش‌بینیکنند. به بیان دیگر این مؤلفه‌ها دارای قابلیت معناداری در پیش‌بینی نهادینه‌شدن ارزشیابی‌توصیفی نمی‌باشند.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: جعفری ثانی، حسین
کلید واژه ها:  ارزشیابی‌توصیفی ، نهادینه شدن نوآوری ، عوامل تسهیل‌بخش‌اجرا ، نوآوری ، تغییر برنامه‌درسی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 875
نام نویسنده: امام زمانی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 121
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی طرحواره‌درمانی هیجانی گروهی بر کاهش عدم‌تحمل‌بلاتکلیفی، اضطراب و نگرانی زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود. این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-‌پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری، همه‌ی زنان 20 تا 35 ساله مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بودند که به کلینیک های روان‌شناختی شهر مشهد مراجعه کردند. روش نمونه‌گیری، نمونه‌گیری در دسترس و به صورت هدفمند بود. از میان افرادی که مراجعه کردند، 24 نفر بر اساس مصاحبه بالینی ساختار‌یافته برای DSM-IV (SCID) و معیارهای ورود انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در این پژوهش از مقیاس طرحواره‌های هیجانی لیهی، مقیاس عدم‌تحمل‌بلاتکلیفی، اضطراب بک و نگرانی ایالت پنسیلوانیا استفاده شد. اعضای گروه آزمایش، در طی 10 جلسه، طرحواره‌درمانی هیجانی گروهی را دریافت کرده و اعضای گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند. پیش از شروع درمان (مرحله پیش‌آزمون) و در انتهای درمان (مرحله پس‌آزمون) اعضای دو گروه به ‌ها پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از کوواریانس و آزمون t دو گروه مستقل، استفاده شد. نتایج نشان داد که طرحواره‌درمانی هیجانی گروهی باعث کاهش معنادار در نمرات نگرانی، اضطراب و عدم‌تحمل‌بلاتکلیفی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شد. همچنین این درمان باعث افزایش معنادار کاربرد همه طرحواره‌های هیجانی سازگار و کاهش معنادار کاربرد طرحواره‌های هیجانی ناسازگار احساس گناه، ساده‌انگاری، خردگرایی، دوام، سرزنش و نشخوار فکری در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شد. بر اساس نتایج پژوهش حاضر می توان طرحواره درمانی هیجانی گروهی را به عنوان درمانی اثربخش برای اختلال اضطراب فراگیر، در نظر گرفت.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


استاد راهنمای اول: مشهدی، علی
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  اختلال اضطراب فراگیر ،  نگرانی، عدم تحمل بلاتکلیفی ، اضطراب، طرحواره های هیجانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 873
نام نویسنده: پارسایی، ناهید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 93
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه­ي راهبردهاي سازگارانه و ناسازگارانه نظم جویی شناختي هيجان مادران با کودکان مبتلا به نشانگان اختلال نافرماني مقابله­اي و کودکان عادی انجام شد. پژوهش با توجه به هدف کاربردی و با توجه به عدم دخالت محقق در داده­ها توصیفی، از نوع همبستگی بوده و بدین منظور به روش نمونه گیری تصادفی خوشه­ای، 123 کودک از مهدکودک های ناحیه 2 مشهد انتخاب شدند و مادران آنها نظم‌جویی شناختی هیجان و علایم مرضی کودکان را تکمیل کردند. داده­ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان مادران و نشانگان اختلال نافرمانی مقابله­ای کودکان، رابطه منفی معنادار وجود دارد . همچنین بین راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان مادران و نشانگان اختلال نافرمانی مقابله­ای کودکان، رابطه مثبت معنادار وجود دارد. با در نظر گرفتن نتایج فوق به نظر می­رسد که آموزش راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان  برای بهبود تعامل والد- کودک و کاهش مشکلات رفتاری کودکان بسیار ضروری است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: طبيبي، زهرا
کلید واژه ها:  اختلال نافرماني مقابله­اي ، راهبردهاي سازگارانه تنظيم شناختي هيجان ، راهبردهاي ناسازگارانه تنظيم شناختي هيجان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 872
نام نویسنده: بالندری، الهام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 145
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف مقایسة اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر روابط موضوعی با گروه‌درمانی هیجان‌مدار بر کیفیت روابط موضوعی و هم‌وابستگی در زنان افسرده اجرا شد. اين تحقيق به لحاظ روش شبه‌آزمايشي بوده و با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه كنترل اجرا گردید. گروه نمونه این پژوهش 30 نفر از زنانی بودند که با شکایت افسردگی و مشکلات بین‌فردی، در پاییز سال 1394 به کلینیک روانشناسی و مشاورة دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز مشاورة پیدایش مراجعه کردند. نمونه به صورت تصادفي انتخاب و در دو گروه آزمايش و یک گروه كنترل جای داده شدند. سپس ‌های افسردگی، کیفیت روابط موضوعی و هم‌وابستگی بر هر سه گروه اجرا شد. در ادامه گروه آزمایشی اول تحت درمان گروهی مبتنی بر روابط موضوعی و گروه آزمایشی دوم تحت درمان گروهی هیجان مدار قرار گرفتند؛ همچنین گروه کنترل هیچ‌گونه مداخلة درمانی دریافت نکرد. پس از پايان جلسات درمان، هر سه گروه مجدداً ‌ها را تكميل نمودند. براي بررسي سطوح اثربخشي مداخلات از آزمون‌های T  و كوواريانس استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان دهندة آن بود که هر دو مدل درمانی به‌طور معناداری قادر به کاهش نشانه‌های افسردگی هستند. همچنین در تأثیر بر متغیرهای کیفیت روابط موضوعی و هم‌وابستگی درمان روابط موضوعی موفق نبود؛ اما درمان هیجان‌مدار نتایج مطلوبی نشان داد. مقایسة این دو شیوة درمان نیز نشان داد که بین آن‌ها به لحاظ آماری تفاوت معناداری در تأثیر بر افسردگی و کیفیت روابط موضوعی وجود ندارد؛ اگرچه در کاهش صفات هم‌وابستگی تفاوت معناداری داشتند. در پایان چنین نتیجه‌گیری می‌شود که هر دو این مدل‌ها برای درمان افسردگی کارآمدی کافی دارند؛ اما به نظر می‌رسد که درمان هیجان‌مدار در اثربخشی بر کیفیت روابط موضوعی و هم‌وابستگی موفق‌تر است.

 

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
کلید واژه ها:  گروه‌درمانی روابط موضوعی ، گروه‌درمانی هیجان‌مدار ، افسردگی، کیفیت روابط موضوعی ، هم‌وابستگی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 178
نام نویسنده: سعیدی‌ مهر، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

هدف: کتابخانه­ ها برای همگام شدن با تغییر و تحولات و در نتیجه پیشرفت سازمانی، شناسایی مسائل و تلاش برای حل آنها نیازمند پژوهش هستند. بدین منظور لازم است در محیط کتابخانه شرایط و امکانات لازم جهت تسهیل و تشویق انجام پژوهش مهیا باشد. با توجه به اهمیت ایجاد محیط مستعد پژوهش در کتابخانه، هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تحقق شرایط مناسب پژوهشی مطرح شده توسط بلاند و روفین در کتابخانه­ های عمومی و دانشگاهی و دستیابی به شواهدی است که نوعی رابطه مثبت بین این شرایط و حجم پژوهش­ های کارکنان کتابخانه ­ها را نشان دهد. همچنین شناسایی موانع موجود در تحقق محیط پژوهشی بارور در کتابخانه ­های دانشگاهی و عمومی و مقایسه این دو محیط از نظر میزان باروری پژوهشی، از دیگر اهداف پژوهش است.

روش ­شناسی: این پژوهش، از نوع کاربردی است که با روش پیمایشی انجام شد. جامعه پژوهش، کتابداران شاغل در کتابخانه­ های عمومی و دانشگاه فردوسی مشهد بودند.

 برای گردآوری داده­ ها، از یک محقق ساخته، شامل یازده ویژگی محیط پژوهشی بارور، مطرح شده توسط بلاند و روفین، شامل وجود اهداف مشخص، تأکید بر پژوهش، فرهنگ، وضعیت گروه، مدیریت مشارکتی، ارتباط، منابع و امکانات، وسعت و قدمت گروه یا سازمان و گوناگونی اعضاء، استخدام و آموزش، پاداش­ ها­ و رهبری استفاده شد.

یافته ­های پژوهش: نتایج پژوهش نشان داد، میانگین کلی محیط بارور پژوهش در کتابخانه­ های عمومی 2/77و در کتابخانه ­های دانشگاه فردوسی 3/22 است. وضعیت محیط پژوهشی بارور در کتابخانه ­های عمومی، کمتر از حد متوسط و در کتابخانه­ های دانشگاه فردوسی، بیشتر از حد متوسط بود که نشان دهنده باروری بیشتر محیط پژوهشی کتابخانه­ های دانشگاه فردوسی در مقایسه با کتابخانه­ های عمومی است.

 در کتابخانه های عمومی، پاداش­ ها (2/9)، فرهنگ (2/65)، تأکید بر پژوهش (2/6)، ارتباط (2/56)، رهبری (2/55)، استخدام، جایگاه شغلی و آموزش (2/5)، منابع و امکانات (43/ 2) و وسعت و قدمت (2/32) عواملی بودند که به لحاظ  پایین­تر بودن از سطح متوسط، دچار ضعف بودند. نقاط قوت در زمینه باروری محیط پژوهشی در این کتابخانه­ ها، سه عامل وضعیت گروه (3/04)، مدیریت مشارکتی (3/23) و اهداف مشخص (3/56) بودند. در کتابخانه­ های دانشگاه فردوسی، به غیر از دو عامل رهبری با میانگین 2/99  و وسعت و قدمت با میانگین 2/88، در سایر عوامل، شامل تأکید بر پژوهش (3/06)، فرهنگ (3/11)، منابع و امکانات (3/15)، ارتباط (3/18)، پاداش­ها (3/18)، استخدام، جایگاه شغلی و آموزش (3/2)، وضعیت گروه (3/4)، مدیریت مشارکتی (3/59) و اهداف مشخص (3/8) شرایط مناسبی داشتند. همچنین میزان فعالیت‌های علمی و پژوهشی کتابداران کتابخانه­ های دانشگاه فردوسی با امتیاز 428 بیشتر از کتابداران کتابخانه­ های عمومی، با امتیاز (126/25)بود که این یافته نیز مبین بارورتر بودن محیط پژوهشی کتابخانه­ های دانشگاه فردوسی است.

 

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد راهنمای دوم: دیانی، محمدحسین
کلید واژه ها:  محیط پژوهشی بارور ، کتابداران ، کتابخانه­ های عمومی ، کتابخانه­ های دانشگاهی ، کتابخانه­ های دانشگاه فردوسی، ،  خصوصیات محیط پژوهشی بلاند و روفین

<   123456789101112131415161718192939495969798999   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.