دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

<   11112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142435363738393103   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1074 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 714
نام نویسنده: سالارآبکوهی، طاهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 116
چکیده: 

زمینۀ مسأله و هدف پژوهش: پژوهشگران بر این باورند که عوامل مؤثر بر سبک های فرزند پروری را می توان به سه دسته تقسیم کرد: خصوصیات فردی کودک، ویژگی های شخصیتی والدین و منابع بافتی. در این میان، نقش ویژگی های شخصیتی والدین، دارای بیشترین اهمیت است و بر سایر عوامل نیز تأثیر می گذارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش ویژگی های شخصیتی والدین با میانجیگری رضایت زناشویی در پیش بینی سبک های فرزند پروری بود. روش: در این مطالعه که از نوع توصیفی و غیر آزمایشی بود، 85 نفر از مادران کودکان پیش دبستانی  به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. متغیر های پژوهش توسط پنج عاملی نئو، رضایت زناشویی انریچ و شیوه های فرزند پروری بامریند مورد سنجش قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر، استفاده کردیم. یافته ها: نتایج به دست آمده از آزمون تحلیل مسیر  حاکی از عدم برازش کلی مدل و الگو بود. : بر طبق یافته های پژوهش، ویژگی های شخصیت به طور غیر مستقیم و با میانجیگری رضایت زناشویی، قادر به پیش بینی سبک های فرزند پروری نمی باشند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
کلید واژه ها:  رضایت زناشویی ، سبک های فرزند پروری ، ویژگی های شخصیت


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 713
نام نویسنده: انصاری، سمیرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 135
چکیده: 

  زمینه مساله و هدف پژوهش: مطالعه حاضر بررسی اثربخشي مراقبت معنوی بر پرخاشگری و سلامت معنوی مردان وابسته به آمفتامین بود. چرا که تحقیقات پیشین نشان داده اند پرخاشگری و سلامت معنوي به خودي خود باعث شروع اعتياد و يا عود پس از درمان مي شود.

روش: روش پژوهش حاضر از نوع نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون- پس آزمون بود. بدين منظور نمونه مورد بررسی به روش نمونه گيري در هدفمند كه با معيار اعتياد به آمفتامین و نمره برش پايين تر در آزمون سلامت معنوي به عنوان نمونه تعيين شدند. نمونه پژوهش متشکل از دو گروه 20 نفری از مردان وابسته به آمفتامین بودند كه بطور خود معرف در گروه هاي خوديار برنامه دوازده گامي شهر تهران و منطقه 7 شركت نمودند.

یافته‌ها:  جهت مقايسه داده هاي بدست آمده از پيش آزمون و پس آزمون دو گروه از آزمون آماري تحلیل کوواریانس استفاده شد. بدين معني كه اثرگذاري گروه درماني مبتني بر مراقبت معنوی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سلامت معنوي مردان وابسته به مواد آمفتامین از لحاظ آماري معنادار بود.

 

نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که به وسیله مداخلات مراقبت معنوی مي توان بر سازه پرخاشگری و سلامت معنوي معتادين اثر گذاشت كه سلامت معنوي متغير مهمي در بهزيستي رواني اين گروه از افراد است كه در آن ضعف دارند و رفع این ضعف می تواند به ترک مواد در آنها کمک کند. 

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  گروه درماني با مراقبت معنوی ، پرخاشگری ، سلامت معنوی ، مردان وابسته به آمفتامین


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 718
نام نویسنده: خردمند، هاجر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 147
چکیده: 

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر‌بخشی رفتار درمانی دیالکتیکی به شیوه گروهی بر تاب‌آوری و تنظیم هیجانی زنان با همسر سوءمصرف كننده مواد انجام شد. طرح پژوهش حاضر شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل 16 نفر از زنان افراد سوءمصرف‌كننده‌ موادي كه جهت دريافت متادون درماني به مركز گذري تحت نظر مركز بهداشت مشهد مراجعه کرده‌‌ بودند، بود که 8 نفر در گروه‌ رفتاردرمانی دیالکتیکی و 8 نفر در گروه کنترل گمارش شدند. اعضاي گروه‌ آزمایش تعداد 8 جلسه رفتاردرمانی دیالکتیکی را دریافت کردند، اما به گروه کنترل مداخله خاصی ارائه نشد. قبل و بعد از اجرای مداخله ‌های تاب‌آوری کانر و دیویدسون (2003)و تنظیم هیجانی گراتز (2004) توسط گروه نمونه تکمیل شدند. نتایج تحليل كوواريانس چندمتغیره نشان داد که در پس آزمون، توانایی تنظیم هیجانی در آزمودنی‌های گروه‌ رفتاردرمانی دیالکتیکی نسبت به آزمودنی‌های گروه کنترل، افزایش معناداری داشته است. همچنین نتایج تحليل كوواريانس نشان داد که در پس آزمون، تاب‌آوری آزمودنی‌های گروه‌ رفتاردرمانی دیالکتیکی نسبت به آزمودنی‌های گروه کنترل، افزایش معناداری داشته است. در نتیجه رفتاردرمانی دیالکتیکی باعث افزایش توانایی تنظیم هیجانی و تاب‌آوری زنان با همسر سوءمصرف‌كننده مواد میشود.

فهرست مندرجات

منابع وماخذ


 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: صالحي فدردي، جواد
کلید واژه ها:  رفتاردرمانی دیالکتیکی ،  تاب‌آوری ، تنظیم هیجانی ، زنان با همسر سوءمصرف‌كننده مواد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 710
نام نویسنده: رئوف‌حدادی‌ثانی، سوسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 111
چکیده: 

مقدمه: تخلفات رانندگی همواره یکی از علل بروز مشکلات، معضلات و حوادث ترافیکی در همه‌ی جوامع می‌باشد. هدف از مطالعه‌ي حاضر بررسی رابطه‌ي بین پرخاشگری، خود نظم جویی هیجانی، سوگیری توجه نسبت به محرک‌های هیجان منفی مربوط به رانندگی و توانایی بازداری بر رفتارهای پرخطر رانندگی در مطالعه‌ي اول و مقایسه‌ي رفتارهای پرخطر رانندگی، خود نظم جویی هیجانی و سوگیری توجه نسبت به محرک‌های هیجان منفی مربوط به رانندگی در بین رانندگان مبتدی و  باتجربه در مطالعه‌ي دوم بود. روش: در مطالعه‌ي اول، 117 راننده‌ي متقاضی ورود به تاکسی رانی مورد مطالعه قرار گرفتند و در مطالعه‌ي دوم، 35 راننده‌ي جوان مبتدی بین 18 تا بیست و پنج سال و 35 راننده‌ي باتجربه‌ي متقاضی ورود به تاکسی رانی بالای بیست و پنج سال مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار: آزمودنی‌ها در مطالعه‌ي اول ‌ي پرخاشگری اهواز، نظم جويي هیجانی گراتز و روئمر، رفتار رانندگی منچستر و دو آزمون کامپیوتری استروپ هیجانی مربوط به هیجانات منفی  مربوط به رانندگی و تکلیف برو/نرو و در مطالعه ي دوم نيز تمام آزمون ها به جز تكليف برو/ نرو را انجام دادند. نتایج: مطالعه‌ي اول نشان داد بین پرخاشگری و  مشکلات در خودنظم جویی هیجانی با رفتار پرخطر رانندگی رابطه مثبت وجود داشت. همچنین توانایی بازداری تنها با لغزش‌های رانندگی رابطه معنادار داشت. سوگیری توجه با هیچ یک از متغیرهای پژوهش حاضر رابطه ای نداشت. به جز سوگیری توجه نسبت به محرک‌های هیجان منفی مربوط به رانندگی، پرخاشگری، خودنظم جویی هیجانی و بازداری رفتارهای پرخطر رانندگی را پیش بینی کردند. مطالعه‌ي دوم نیز نشان داد بین رانندگان مبتدی و باتجربه در بروز تخلفات معمولی و تخلفات پرخاشگرانه، نپذیرفتن پاسخ‌های هیجانی، دشواری در رفتار هدفمند، دشواری در کنترل تکانه و دسترسی محدود به راهبردهای خودنظم جویی هیجانی تفاوت معنادار وجود داشت. همچنین بین رانندگان مبتدی و باتجربه در سوگیری توجه نسبت به محرک‌های هیجان منفی مربوط به رانندگی تفاوت معنادار وجود نداشت. بحث: به طور کلی نتایج مطالعه­ی حاضر بر اهمیت نقش ویژگی‌های شخصیتی از جمله پرخاشگری، توانایی خودنظم‌جویی هیجانی و همچنین تجربه بر بروز رفتارهای پرخطر رانندگی صحه می‌گذارد. اما همچنان نقش سوگیری توجه نسبت به هیجانات منفی مربوط به رانندگی نیازمند پژوهش‌های بیشتر است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: صالحي فدردي، جواد
کلید واژه ها:  پرخاشگري ، خودنظم‌جويي هيجاني ، سوگيري توجه ، بازداري ، تجربه ، رفتار پرخطر ترافيكي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 709
نام نویسنده: برناه، مهنام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 90
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کیفیّت زندگی، استرس و افسردگی زنان مبتلا به سرطان دهانه رحم انجام شد. روش اجرا: طرح پژوهش حاضر شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل 30 نفر از زنان مبتلا به سرطان دهانه رحم مراجعه‌کننده به مراکز درمان سرطان شهر کاشان بود که 15 نفر در گروه‌ آزمایش و 15 نفر در گروه گواه گمارش شدند. اعضاي گروه‌ آزمایش تعداد 12 جلسه واقعیت‌درمانی به شیوه گروهي را دریافت کردند، اما برای اعضای گروه‌ گواه مداخله خاصی ارائه نشد. قبل و بعد از اجرای مداخله، کیفیت زندگی  SF-36و Dass-21 توسط گروه نمونه تکمیل شدند. نتایج: نتایج تحليل كوواريانس نشان داد که در پس آزمون، نمره کیفیت زندگی آزمودنی‌های گروه‌ واقعیت‌درمانی نسبت به آزمودنی‌های گروه گواه، افزایش و نمرات استرس و افسردگی آن‌ها، کاهش معناداری داشته است. نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش مؤید این مهم است که واقعیت‌درمانی گروهی باعث افزايش کیفیّت زندگی و کاهش استرس و افسردگی زنان مبتلا به سرطان دهانه رحم مي‌شود.

فهرتست مندرجات

منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: حسن آبادي، حسين
استاد مشاور اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
کلید واژه ها:  واقعیت درمانی ، کیفیّت زندگی ، استرس ، افسردگی ، سرطان دهانه رحم


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 708
نام نویسنده: حاتمزاده، احسان
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 144
چکیده: 

پژوهش حاضربا هدف بررسی و  مقایسه اثربخشی روش آموزش انشا با رویکرد یادگیری مغزمحور و رویکرد تجربه زبانی برخودکارآمدی تحصیلی و بیان نوشتاری دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی انجام گرفت . روش پژوهش شبه آزمایشی، طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. جامعه آماری پژوهش کل دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهر اسفراین ونمونه آماری درمجموع 85 نفر دانش آموز کلاس ششم می باشد که در سه مدرسه مشغول به تحصیل می باشند و به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده و در گروه آزمایش و گروه گواه قرار گرفتند. گروه گواه با روش معمول آموزش انشا آموزش دیدند . گروه مغز محور در هشت جلسه با روش طراحی شده محقق بر اساس اصول یادگیری مغز محور،دیدگاه کاین وکاین (2005)  آموزش دیدند و گروه آزمایشی تجربه ی زبانی در هشت جلسه با روش طراحی شده طبق اصول رویکرد تجربه ی زبانی ، دیدگاه کوران (2007) آموزش دیدند. برای گردآوری داده ها از آزمون های خودکار آمدی تحصیلی مورگان وجنکینز (1999) و آزمون تحليل بيان نوشتاري انگلرت(1990) ،که پایایی و روایی آنها تایید شده است استفاده شد. بررسی وتحلیل نمرات حاصل ، با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد بین بیان نوشتار گروه گواه و گروه های آزمایش وهمچنین بین خودکارآمدی تحصیلی گروه گواه و گروه های آزمایش تفاوت معنی دار است. تحلیل نمرات گروه آزمایشی مغزمحور و گروه آزمایشی تجربه ی زبانی با استفاده از آزمون تی مستقل نشان داد بین بیان نوشتار این دو گروه تفاوت معنی دار وجود ندارد اما بین خودکارآمدی تحصیلی این دو گروه تفاوت معنی دار است به این صورت که  خودکارآمدی تحصیلی گروه مغزمحور افزایش بیشتری داشته است. بنابر این  می توان نتیجه گرفت آموزشهای رویکرد مغز محور و رویکرد تجربه ی زبانی تاثیر مطلوب داشته و میتواند به صورت کاربردی مورد استفاده قرار گیرد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: اصغري نكاح، سید محسن
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  انشا ، بیان نوشتاری ، خودکار آمدی ، رویکرد مغزمحور ، رویکرد تجربه ی زبانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 707
نام نویسنده: رجائی، آفرین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی زوج درمانی به روش گاتمن بر کاهش طلاق عاطفی، بهبود رابطه کلامی- غیر کلامی و تحریف های شناختی بین فردی زوج های متعارض بوده است. روش: این پژوهش کاربردی، از نوع شبه آزمایشی است که به صورت پیش آزمون، پس آزمون، با گروه آزمایش و گروه کنترل انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه ی زوج های مراجعه کننده به کلینیک خانواده درمانی دکتر کیمیایی و کلینیک روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بودند که به صورت فراخوان برای حضور در این پژوهش از آن ها دعوت به عمل آمد. شیوه نمونه گیری، نمونه گیری در دسترس بود. حجم نمونه پژوهش 14 زوج تعیین گردید که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه، 7 زوج) جایگزین شدند. ملاک های ورود شامل داشتن حداقل سن 20 سال، ازدواج رسمی و قانونی، گذشت حداقل یک سال از ازدواج زوج ها و... بود. ابزارهای به کار رفته در این پژوهش، مقیاس طلاق عاطفی گاتمن (EDS)، مقیاس ارتباط اوليه زناشويي (PCI) و مقیاس تحریف های شناختی بین فردی (ICDS) بود. مداخله در قالب هشت جلسه ی یک و نیم ساعتی به صورت دوبار در هفته اجرا شد. يافته ها: در این پژوهش از تحلیل کوواریانس و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان دادند که زوج درمانی به روش گاتمن می تواند طلاق عاطفی را در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش بخشد، و روابط کلامی- غیر کلامی و تحریف های شناختی بین فردی زوج های متعارض گروه آزمایش را نسبت به گروه کنترل بیشتر بهبود بخشد (05/0>p). به علاوه یافته های اضافی عبارت بودند از: بین مدت زمان ازدواج و میزان طلاق عاطفی و روابط کلامی- غیرکلامی رابطه ی معناداری یافت نشد. همچنین بین طلاق عاطفی با روابط کلامی- غیرکلامی رابطه معکوس و معنادار و با تحریف های شناختی بین فردی، رابطه مستقیم و معنادار دیده شد (05/0>p). نتيجه گيري: زوج درمانی به روش گاتمن می تواند به کاهش طلاق عاطفی، و بهبود روابط کلامی- غیر کلامی و کاهش تحریف های شناختی بین فردی زوج های متعارض کمک کند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  زوج درمانی به روش گاتمن ، طلاق عاطفی ، روابط کلامی- غیرکلامی ، تحریف های شناختی بین فردی ، زوج های متعارض


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 706
نام نویسنده: مصلحی، محبوبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 123
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی تأثیر طرح یکپارچه سازی آموزشی بر عزت نفس، انگیزه‌ی پیشرفت و رشد اجتماعی دانش‌آموزان نیمه بینای مدارس عادی در مقایسه با مدارس ویژه بود. روش این پژوهش علی-مقایسه ای می باشد. نمونه شامل60 نفر از دانش‌آموزان نیمه بینای ابتدایی شهر مشهد که در مدارس عادی و ویژه مشغول به تحصیل بودند (دختران دو گروه 14 نفره و پسران دو گروه 16 نفره)  و با توجه به سه ویژگی جنسیت، سن و پایه تحصیلی با یکدیگر همتا شدند، بود. ابزارهای پژوهش مشتمل بر ‌های عزت نفس پپ، انگیزش پیشرفت هرمنس و رشد اجتماعی واینلند بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون مقایسه‌ي دو میانگین همبسته انجام شد. نتایج نشان داد که میزان عزت نفس، انگیزش پیشرفت و رشد اجتماعی دانش‌آموزان دختر نیمه بینای مدارس عادی نسبت به دانش‌آموزان دختر نیمه بینای مدارس ویژه بالاتر است، اما این تفاوت به لحاظ آماری معنادار نیست در حالیکه میزان عزت نفس و رشد اجتماعی دانش‌آموزان پسر نیمه بینای مدارس ویژه نسبت به دانش‌آموزان پسر نیمه بینای مدارس عادی بالاتر است ولی این تفاوت به لحاظ آماری معنادار نیست و در مقوله انگیزش پیشرفت بین دانش‌آموزان پسر نیمه بینای مدارس عادی و دانش‌آموزان پسر نیمه بینای مدارس ویژه تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین مقایسه میانگین ها نشان داد که بین عزت نفس، انگیزش پیشرفت و رشد اجتماعی دانش‌آموزان نیمه بینای مدارس عادی و دانش‌آموزان نیمه بینای مدارس ویژه تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

فاقد


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: غنايي چمن آباد، علي
کلید واژه ها:  یکپارچه‌سازی آموزشی ، عزت نفس ، انگیزه‌ی پیشرفت ، رشد اجتماعی ، دانش‌آموزان نیمه بینا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 705
نام نویسنده: توللی، تهمینه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 104
چکیده: 

هدف: این پژوهش تعیین تاثیر غنی سازی ارتباط (طرح تایم) بر میزان صمیمیت زناشویی و امنیت روانی زنان می باشد. روش: این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل است . جامعه آماری این مطالعه را کلیه زنان مراجعه کننده به کلینیک دانشگاه فردوسی در سال 1393 تشکیل داده اند. نمونه پؤوهش 20 نفر بود. افراده به روش تصادفی در دو گروه کنترل (10نفر) و گروه آزمایش (10 نفر) قرار گرفتند. متغیر مستقل برنامه آموزش غنی سازی روابط بود که در 7 جلسه روی گروه آزمایش انجام شد. در گروه کنترل نیز که شامل 10 نفر بود هیچ مداخله ای صورت نگرفت. ابزار پژوهش صمیمیت باگاروزی و ایمنی نا ایمنی مزلو بود. یافته ها: غنی سازی روابط بر افزایش صمیمیت زناشویی موثر است ولی بر افزایش امنیت روانی زنان تاثیر گذار نمی باشد. : مهارت غنی سازی روابط (طرح تایم)، صمیمیت زناشویی را افزایش می دهد ولی تاثیری بر افزایش امنیت روانی زنان ندارد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  غنی‌سازی ارتباط (طرح تایم) ، صمیمیت زناشویی ، امنیت روانی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 160
نام نویسنده: وکیلی‌ازغندی، سمانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 116
چکیده: 

هدف از اجرای این پژوهش شناسایی و مقایسه میزان اهمیت ملاک­های نوجوانان شهری و روستایی برای انتخاب کتاب بر اساس شرایط اجتماعی، امکانات شهری و روستایی بود. روش پژوهش پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش متشکل از تمامی دانش­آموزان 12 تا 16 سال مدارس شهرستان کاشمر شامل مناطق شهری و روستایی بود. برای نمونه­گیری از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای دو مرحله­ای استفاده شد و ابزار گردآوری داده­ها بود. در این خصوص به منظور جمع­آوری اطلاعات از دو محقق ساخته استفاده شد. یکی تعیین و اولویت­بندی ملاک­های انتخاب کتاب توسط نوجوانان که بر پایه ملاک­های کلی انتخاب کتاب شورای کتاب کودک و بررسی متون داخلی و خارجی تنظیم شد، و دیگری ارزشیابی وضعیت اجتماعی- اقتصادی و بررسی امکانات رفاهی موجود در شهر و روستا که با توجه به پژوهش­های انجام شده و نظر متخصصان در حوزه علم اطلاعات و دانش­شناسی و علوم اجتماعی تهیه شد. روایی از طریق متخصصان و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد که مقدار آلفا در نخست برابر با 86/0 و در دوم برابر با 84/0 بود. نتایج به دست آمده، میزان اهمیت هریک ازملاک­های اصلی و ملاک­های فرعی انتخاب کتاب برای نوجوانان شهری و نوجوانان روستایی را مشخص ساخت. در اولویت­بندی ملاک­های اصلی انتخاب کتاب، نوجوانان شهری، کیفیت محتوا را اولویت نخست و قیمت را اولویت آخر خود انتخاب کردند. هم­چنین نوجوانان روستایی در اولویت­بندی ملاک­های اصلی انتخاب کتاب، قیمت را اولویت نخست و اعتبار ناشر را اولویت آخر خود انتخاب کردند. نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین نوجوانان شهری و نوجوانان روستایی در خصوص میزان اهمیت ملاک­های انتخاب کتاب وجود داشت (000/0p =). هم­چنین مشخص گردید که بین میزان اهمیت ملاک­های انتخاب کتاب در طبقات ضعیف، متوسط و بالای اجتماعی- اقتصادی  تفاوت معناداری وجود داشت (000/0p =). افزون براین، بین سطح تحصیلات والدین و میزان اهمیت ملاک­های انتخاب کتاب رابطه معناداری وجود داشت.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: نوكاريزي، محسن
استاد مشاور اول: تجعفري، معصومه
کلید واژه ها:  ملاک‌های انتخاب کتاب ، ملاک‌های نوجوانان شهری ، ملاک‌های نوجوانان روستایی ، شرایط اقتصادی- اجتماعی ، شهرستان کاشمر

<   11112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142435363738393103   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.