دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

<   11112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142435363738393103   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1078 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 717
نام نویسنده: احمدی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 179
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین متغیر‌‌های هوش هیجانی و جنسیت با غمخواری معلمان انجام شد. این پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل معلمان سه درس ریاضی، دینی و مطالعات اجتماعی مقطع متوسطه (دوره اول و دوم) دخترانه و پسرانه شهر اردکان و دانش‌آموزان آن‌‌‌هاست. نمونه معلمان شامل تمامی معلمان این سه درس بود و نمونه دانش‌آموزان نیز به تصادف از بین دانش‌آموزان هریک از این معلمان انتخاب گردید. بر این اساس تعداد 63 معلم (شامل 34 زن و 29 مرد) و 309 دانش‌آموز (شامل 174 دختر و 135 پسر) گروه نمونه را تشکیل دادند. معلمان، پرسش‌نامه محقق‌ساخته غمخواری (فرم معلم) که سه نوع غمخواری را می سنجد- و پرسش‌نامه هوش هیجانی شات و دانش‌آموزان نیز صرفا پرسش‌نامه غمخواری (فرم دانش آموز) را تکمیل نمودند. برای بررسی رابطه بین انواع غمخواری از روش همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که فقط بین غمخواری در حوزه درونی و غمخواری برای اندیشه‌‌‌ها رابطه­ای مثبت و معنادار وجود دارد (0.001>p، 0.48= r، 233= n). نتایج تحلیل همبستگی پیرسون همچنین نشان داد که بین هوش هیجانی و غمخواری معلمان ‌رابطه‌ای مثبت و معنادار وجود دارد (0.001> p،63= n، 0.57= r). علاوه بر این در این پژوهش معلمان زن غمخوارتر از معلمان مرد بودند. در پایان نیز می­بایست به این مسئله اشاره نمود که انطباقی بین نمره غمخواری معلمان و غمخواری ادراک‌شده توسط دانش‌آموزان آن‌‌‌ها به­طور کلی، وجود نداشت. اما بین معلمان زن، انطباق بین این دو متغیر بیشتر از مردان بود، در نتیجه می‌توان گفت رابطه غمخوارانه در بین معلمان زن و دانش‌آموزان آن‌‌‌ها از وضع مطلوب­تری نسبت به معلمان مرد، برخوردار است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  هوش هیجانی ، غمخواری ، جنسیت ، معلمان ، دانش‌آموزان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 716
نام نویسنده: آزادواری، علی‌محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 99
چکیده: 

شناخت و اخلاق از جمله مباحثی است که توجه بسیاری از نظریه پردازان را به خود جلب کرده است. نظریه ذهن و کنترل بازداری از جمله توانمندی های شناختی است که می تواند با رشد اخلاقی رابطه داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین نظریه ذهن و کنترل بازداری با سطح رشد اخلاقی دانش آموزان ابتدایی می باشد. ابزارهای گردآوری داده ها در این پژوهش عبارت بودند از: آزمون قضاوت اخلاقی سینها و وارما، فرم 38 سوالی نظریه ذهن موریس و همکاران و آزمون استروپ. همچنین داده های جمع آوری شده با روش همبستگی برای فرضیات پژوهشی و رگرسیون خطی برای سوال پژوهشی مورد تحلیل قرار گرفتند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


یافته ای پژوهش  نشان داد که روابط مثبت و معناداری بین نظریه ذهن و کنترل بازداری با سطح رشد اخلاقی دانش آموزان وجود دارد. همچنین نظریه ذهن و کنترل بازداری توانایی پیش بینی سطح رشد اخلاقی دانش آموزان را دارند.

نتایج حاصل از این پژوهش تاییدی بر نظریات پیاژه و کلبرک درباره روابط بین سطح رشد اخلاقی و شناخت می باشد. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که رابطه ای مثبت و معنا داری بین نظریه ذهن و کنترل بازداری با سطح رشد اخلاقی وجود دارد.


استاد راهنمای اول: امين يزدي، سيد امير
استاد مشاور اول: طبيبي، زهرا
کلید واژه ها:  توانش های نظریه ذهن ، رشد اخلاقی ، کنترل بازداری ، دانش‌آموزان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 719
نام نویسنده:  نوری، نفیسه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 86
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر،  بررسی رابطه  اظهار دینداری و اهمال کاری  با نقش  واسطه ای  سبک های دفاعی  بود. و بررسي اين مسئله كه آيا سبک های دفاعی  می تواند به عنوان ميانجي رابطه ي اظهار دینداری و اهمال کاری ايفاي نقش كند؟ تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری افراد ۲۰ تا ۶۰ ساله ساکن شهر مشهد و نمونه مورد بررسی که با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شد، ۳۸۴ نفربودند. ابزار گردآوری داده ها مقیاس اهمال کاری تاکمن، سبک های دفاعی و مقیاس دینداری خدایاری فرد و همکاران  بود. داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه، تحلیل مسیر و تحلیل واریانس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که بين میزان اظهار دینداری و اهمال کاری همبستگي منفی معنادار وجود دارد (۰۱/۰p<)، بین میزان اظهار دینداری و سبک دفاعی رشد یافته همبستگي مثبت معنادار وجود دارد (۰۱/۰p<)، بین اظهار دینداری و سبک دفاعی نوروتیک همبستگي مثبت معنادار وجود دارد  (۰۱/۰p<). از یافته ها می توان این نتیجه را گرفت که متغیر عواطف دینی، سبک دفاعی رشد یافته و سبک دفاعی رشد نایافته  پیش بینی کننده های خوبی برای اهمال کاری می باشند. همچنین سبک های دفاعی نمی تواند نقش میانجی گرایانه ای بین اهمال کاری و دینداری ایفا کنند.

فهرست مندرجات

منابع وماخذ


 


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
کلید واژه ها:  اهمال کاری ،  دینداری ،  سبک های دفاعی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 715
نام نویسنده: وزیری، زهراسادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 94
چکیده: 

سرطان یکی از جدی ترین بیماری های مزمن و از عوامل تهدید کننده سلامت جامعه به شمار می رود. از این بین، سرطان پستان، شایع ترین سرطان تشخیص داده شده در زنان می باشد. امروزه در حوزه روانشناسی بالینی برخی از پژوهشگران با اجرای مداخلات روانی اجتماعی به دنبال بررسی اثر آن بر آسیب شناسی روانی بیماران مبتلا به سرطان پستان می باشند. این پژوهش نیز با هدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود کنش وری اجرایی، نظم جویی شناختی هیجان و کاهش علائم بالینی در زنان مبتلا به سرطان پستان به انجام رسید. روش: تعداد 16 نفر زن مبتلا به سرطان پستان با روش نمونه گیری در دسترس از بین مراجعه کنندگان به مراکز رادیوتراپی- انکولوژی سطح شهر مشهد انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه 8 نفره مداخله و کنترل گمارش شدند. آزمودنی ها در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری (4 ماهه) با مقیاس نارساکنش وری بارکلی(BDEFS)، مقیاس نظم جویی شناختی هیجان(CERQ-P)و افسردگی، اضطراب و تنیدگی(DASS-21) مورد سنجش قرار گرفتند.گروه آزمایش 8 جلسه 2 ساعته (یک روز در هفته) شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی را دریافت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار قرار داشتند. داده ها با استفاده از نسخه 19 نرم افزار SPSS و با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری (MANCOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها:گروه مداخله نسبت به گروه کنترل در میزان راهبردهای ناسازگارانه کاهش معناداری نشان داد. اما در بهبود کنش وری اجرایی، افزایش راهبردهای سازگارانه و کاهش علائم بالینی تفاوت معناداری بین دو گروه مداخله و کنترل مشاهده نشد. : شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند در کاهش راهبردهای ناسازگارانه موثر باشد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی ، کنش وری اجرایی ، نظم جویی شناختی هیجان ، علائم بالینی ، سرطان پستان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 714
نام نویسنده: سالارآبکوهی، طاهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 116
چکیده: 

زمینۀ مسأله و هدف پژوهش: پژوهشگران بر این باورند که عوامل مؤثر بر سبک های فرزند پروری را می توان به سه دسته تقسیم کرد: خصوصیات فردی کودک، ویژگی های شخصیتی والدین و منابع بافتی. در این میان، نقش ویژگی های شخصیتی والدین، دارای بیشترین اهمیت است و بر سایر عوامل نیز تأثیر می گذارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش ویژگی های شخصیتی والدین با میانجیگری رضایت زناشویی در پیش بینی سبک های فرزند پروری بود. روش: در این مطالعه که از نوع توصیفی و غیر آزمایشی بود، 85 نفر از مادران کودکان پیش دبستانی  به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. متغیر های پژوهش توسط پنج عاملی نئو، رضایت زناشویی انریچ و شیوه های فرزند پروری بامریند مورد سنجش قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر، استفاده کردیم. یافته ها: نتایج به دست آمده از آزمون تحلیل مسیر  حاکی از عدم برازش کلی مدل و الگو بود. : بر طبق یافته های پژوهش، ویژگی های شخصیت به طور غیر مستقیم و با میانجیگری رضایت زناشویی، قادر به پیش بینی سبک های فرزند پروری نمی باشند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
کلید واژه ها:  رضایت زناشویی ، سبک های فرزند پروری ، ویژگی های شخصیت


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 713
نام نویسنده: انصاری، سمیرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 135
چکیده: 

  زمینه مساله و هدف پژوهش: مطالعه حاضر بررسی اثربخشي مراقبت معنوی بر پرخاشگری و سلامت معنوی مردان وابسته به آمفتامین بود. چرا که تحقیقات پیشین نشان داده اند پرخاشگری و سلامت معنوي به خودي خود باعث شروع اعتياد و يا عود پس از درمان مي شود.

روش: روش پژوهش حاضر از نوع نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون- پس آزمون بود. بدين منظور نمونه مورد بررسی به روش نمونه گيري در هدفمند كه با معيار اعتياد به آمفتامین و نمره برش پايين تر در آزمون سلامت معنوي به عنوان نمونه تعيين شدند. نمونه پژوهش متشکل از دو گروه 20 نفری از مردان وابسته به آمفتامین بودند كه بطور خود معرف در گروه هاي خوديار برنامه دوازده گامي شهر تهران و منطقه 7 شركت نمودند.

یافته‌ها:  جهت مقايسه داده هاي بدست آمده از پيش آزمون و پس آزمون دو گروه از آزمون آماري تحلیل کوواریانس استفاده شد. بدين معني كه اثرگذاري گروه درماني مبتني بر مراقبت معنوی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سلامت معنوي مردان وابسته به مواد آمفتامین از لحاظ آماري معنادار بود.

 

نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که به وسیله مداخلات مراقبت معنوی مي توان بر سازه پرخاشگری و سلامت معنوي معتادين اثر گذاشت كه سلامت معنوي متغير مهمي در بهزيستي رواني اين گروه از افراد است كه در آن ضعف دارند و رفع این ضعف می تواند به ترک مواد در آنها کمک کند. 

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  گروه درماني با مراقبت معنوی ، پرخاشگری ، سلامت معنوی ، مردان وابسته به آمفتامین


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 718
نام نویسنده: خردمند، هاجر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 147
چکیده: 

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر‌بخشی رفتار درمانی دیالکتیکی به شیوه گروهی بر تاب‌آوری و تنظیم هیجانی زنان با همسر سوءمصرف كننده مواد انجام شد. طرح پژوهش حاضر شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل 16 نفر از زنان افراد سوءمصرف‌كننده‌ موادي كه جهت دريافت متادون درماني به مركز گذري تحت نظر مركز بهداشت مشهد مراجعه کرده‌‌ بودند، بود که 8 نفر در گروه‌ رفتاردرمانی دیالکتیکی و 8 نفر در گروه کنترل گمارش شدند. اعضاي گروه‌ آزمایش تعداد 8 جلسه رفتاردرمانی دیالکتیکی را دریافت کردند، اما به گروه کنترل مداخله خاصی ارائه نشد. قبل و بعد از اجرای مداخله ‌های تاب‌آوری کانر و دیویدسون (2003)و تنظیم هیجانی گراتز (2004) توسط گروه نمونه تکمیل شدند. نتایج تحليل كوواريانس چندمتغیره نشان داد که در پس آزمون، توانایی تنظیم هیجانی در آزمودنی‌های گروه‌ رفتاردرمانی دیالکتیکی نسبت به آزمودنی‌های گروه کنترل، افزایش معناداری داشته است. همچنین نتایج تحليل كوواريانس نشان داد که در پس آزمون، تاب‌آوری آزمودنی‌های گروه‌ رفتاردرمانی دیالکتیکی نسبت به آزمودنی‌های گروه کنترل، افزایش معناداری داشته است. در نتیجه رفتاردرمانی دیالکتیکی باعث افزایش توانایی تنظیم هیجانی و تاب‌آوری زنان با همسر سوءمصرف‌كننده مواد میشود.

فهرست مندرجات

منابع وماخذ


 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: صالحي فدردي، جواد
کلید واژه ها:  رفتاردرمانی دیالکتیکی ،  تاب‌آوری ، تنظیم هیجانی ، زنان با همسر سوءمصرف‌كننده مواد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 710
نام نویسنده: رئوف‌حدادی‌ثانی، سوسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 111
چکیده: 

مقدمه: تخلفات رانندگی همواره یکی از علل بروز مشکلات، معضلات و حوادث ترافیکی در همه‌ی جوامع می‌باشد. هدف از مطالعه‌ي حاضر بررسی رابطه‌ي بین پرخاشگری، خود نظم جویی هیجانی، سوگیری توجه نسبت به محرک‌های هیجان منفی مربوط به رانندگی و توانایی بازداری بر رفتارهای پرخطر رانندگی در مطالعه‌ي اول و مقایسه‌ي رفتارهای پرخطر رانندگی، خود نظم جویی هیجانی و سوگیری توجه نسبت به محرک‌های هیجان منفی مربوط به رانندگی در بین رانندگان مبتدی و  باتجربه در مطالعه‌ي دوم بود. روش: در مطالعه‌ي اول، 117 راننده‌ي متقاضی ورود به تاکسی رانی مورد مطالعه قرار گرفتند و در مطالعه‌ي دوم، 35 راننده‌ي جوان مبتدی بین 18 تا بیست و پنج سال و 35 راننده‌ي باتجربه‌ي متقاضی ورود به تاکسی رانی بالای بیست و پنج سال مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار: آزمودنی‌ها در مطالعه‌ي اول ‌ي پرخاشگری اهواز، نظم جويي هیجانی گراتز و روئمر، رفتار رانندگی منچستر و دو آزمون کامپیوتری استروپ هیجانی مربوط به هیجانات منفی  مربوط به رانندگی و تکلیف برو/نرو و در مطالعه ي دوم نيز تمام آزمون ها به جز تكليف برو/ نرو را انجام دادند. نتایج: مطالعه‌ي اول نشان داد بین پرخاشگری و  مشکلات در خودنظم جویی هیجانی با رفتار پرخطر رانندگی رابطه مثبت وجود داشت. همچنین توانایی بازداری تنها با لغزش‌های رانندگی رابطه معنادار داشت. سوگیری توجه با هیچ یک از متغیرهای پژوهش حاضر رابطه ای نداشت. به جز سوگیری توجه نسبت به محرک‌های هیجان منفی مربوط به رانندگی، پرخاشگری، خودنظم جویی هیجانی و بازداری رفتارهای پرخطر رانندگی را پیش بینی کردند. مطالعه‌ي دوم نیز نشان داد بین رانندگان مبتدی و باتجربه در بروز تخلفات معمولی و تخلفات پرخاشگرانه، نپذیرفتن پاسخ‌های هیجانی، دشواری در رفتار هدفمند، دشواری در کنترل تکانه و دسترسی محدود به راهبردهای خودنظم جویی هیجانی تفاوت معنادار وجود داشت. همچنین بین رانندگان مبتدی و باتجربه در سوگیری توجه نسبت به محرک‌های هیجان منفی مربوط به رانندگی تفاوت معنادار وجود نداشت. بحث: به طور کلی نتایج مطالعه­ی حاضر بر اهمیت نقش ویژگی‌های شخصیتی از جمله پرخاشگری، توانایی خودنظم‌جویی هیجانی و همچنین تجربه بر بروز رفتارهای پرخطر رانندگی صحه می‌گذارد. اما همچنان نقش سوگیری توجه نسبت به هیجانات منفی مربوط به رانندگی نیازمند پژوهش‌های بیشتر است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: صالحي فدردي، جواد
کلید واژه ها:  پرخاشگري ، خودنظم‌جويي هيجاني ، سوگيري توجه ، بازداري ، تجربه ، رفتار پرخطر ترافيكي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 709
نام نویسنده: برناه، مهنام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 90
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کیفیّت زندگی، استرس و افسردگی زنان مبتلا به سرطان دهانه رحم انجام شد. روش اجرا: طرح پژوهش حاضر شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل 30 نفر از زنان مبتلا به سرطان دهانه رحم مراجعه‌کننده به مراکز درمان سرطان شهر کاشان بود که 15 نفر در گروه‌ آزمایش و 15 نفر در گروه گواه گمارش شدند. اعضاي گروه‌ آزمایش تعداد 12 جلسه واقعیت‌درمانی به شیوه گروهي را دریافت کردند، اما برای اعضای گروه‌ گواه مداخله خاصی ارائه نشد. قبل و بعد از اجرای مداخله، کیفیت زندگی  SF-36و Dass-21 توسط گروه نمونه تکمیل شدند. نتایج: نتایج تحليل كوواريانس نشان داد که در پس آزمون، نمره کیفیت زندگی آزمودنی‌های گروه‌ واقعیت‌درمانی نسبت به آزمودنی‌های گروه گواه، افزایش و نمرات استرس و افسردگی آن‌ها، کاهش معناداری داشته است. نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش مؤید این مهم است که واقعیت‌درمانی گروهی باعث افزايش کیفیّت زندگی و کاهش استرس و افسردگی زنان مبتلا به سرطان دهانه رحم مي‌شود.

فهرتست مندرجات

منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: حسن آبادي، حسين
استاد مشاور اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
کلید واژه ها:  واقعیت درمانی ، کیفیّت زندگی ، استرس ، افسردگی ، سرطان دهانه رحم


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 708
نام نویسنده: حاتمزاده، احسان
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 144
چکیده: 

پژوهش حاضربا هدف بررسی و  مقایسه اثربخشی روش آموزش انشا با رویکرد یادگیری مغزمحور و رویکرد تجربه زبانی برخودکارآمدی تحصیلی و بیان نوشتاری دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی انجام گرفت . روش پژوهش شبه آزمایشی، طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. جامعه آماری پژوهش کل دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهر اسفراین ونمونه آماری درمجموع 85 نفر دانش آموز کلاس ششم می باشد که در سه مدرسه مشغول به تحصیل می باشند و به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده و در گروه آزمایش و گروه گواه قرار گرفتند. گروه گواه با روش معمول آموزش انشا آموزش دیدند . گروه مغز محور در هشت جلسه با روش طراحی شده محقق بر اساس اصول یادگیری مغز محور،دیدگاه کاین وکاین (2005)  آموزش دیدند و گروه آزمایشی تجربه ی زبانی در هشت جلسه با روش طراحی شده طبق اصول رویکرد تجربه ی زبانی ، دیدگاه کوران (2007) آموزش دیدند. برای گردآوری داده ها از آزمون های خودکار آمدی تحصیلی مورگان وجنکینز (1999) و آزمون تحليل بيان نوشتاري انگلرت(1990) ،که پایایی و روایی آنها تایید شده است استفاده شد. بررسی وتحلیل نمرات حاصل ، با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد بین بیان نوشتار گروه گواه و گروه های آزمایش وهمچنین بین خودکارآمدی تحصیلی گروه گواه و گروه های آزمایش تفاوت معنی دار است. تحلیل نمرات گروه آزمایشی مغزمحور و گروه آزمایشی تجربه ی زبانی با استفاده از آزمون تی مستقل نشان داد بین بیان نوشتار این دو گروه تفاوت معنی دار وجود ندارد اما بین خودکارآمدی تحصیلی این دو گروه تفاوت معنی دار است به این صورت که  خودکارآمدی تحصیلی گروه مغزمحور افزایش بیشتری داشته است. بنابر این  می توان نتیجه گرفت آموزشهای رویکرد مغز محور و رویکرد تجربه ی زبانی تاثیر مطلوب داشته و میتواند به صورت کاربردی مورد استفاده قرار گیرد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: اصغري نكاح، سید محسن
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  انشا ، بیان نوشتاری ، خودکار آمدی ، رویکرد مغزمحور ، رویکرد تجربه ی زبانی

<   11112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142435363738393103   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.