دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

<   123456789101112131415161718192030405060708090100   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1074 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 477
نام نویسنده: جلیلی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 142
چکیده: 

اضطراب امتحان مشکل آموزشی مهمی است که سالانه میلیون‌ها دانش آموز را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می‌دهد و باعث افت تحصیلی و کاهش عملکرد تحصیلی در دانش آموزان شده و بدین گونه سالیانه هزینه‌های گزافی را بر خانواده‌ها و جوامع تحمیل می کند. بنابراین باید تلاش شود تا عوامل موثر بر این مهم را شناخت تا از بروز آن جلوگیری شود. هدف این پژوهش، بررسی نقش میانجی‌گرایانه خودتنظیمی هیجانی و مهارت‌های حل مساله اجتماعی در ارتباط بین سبک‌های فرزندپروری ادراک شده و اضطراب امتحان بین دانشجویان دانشگاه فردوسی است. به همین منظور تعداد 382 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند و چهار ‌ی سبک‌های فرزندپروری ادراک شده، خودتنظیمی هیجانی، مهارت‌های حل مساله اجتماعی و اضطراب امتحان بین آنها توزیع گردید. برای تحلیل داده‌ها از شیوه‌ی تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. برایندها نشان داد که این مدل از برازش خوبی برخوردار می باشد. اما ضریب مسیر گاما از سبک‌های فرزندپروری مقتدرانه، مستبدانه و سهل‌گیرانه به متغیر خودتنظیمی هیجانی ضریب مسیر ضعیف و به لحاظ آماری معنادار نمی باشد. یافته‌های دیگر پژوهش در ارتباط با سبک‌های فرزندپروری با مهارت‌های حل مساله اجتماعی نشان داد که ضریب مسیر گاما سبک فرزندپروری مقتدرانه به مهارت‌های حل مساله اجتماعی ضعیف و به لحاظ آماری معنادار نمی‌باشد. اما سبک‌های فرزندپروری مستبدانه و سهل گیرانه ضریب مسیر مثبت، متوسط و به لحاظ آماری معنادار می باشد. ضریب مسیر بتا مهارت‌های حل مساله اجتماعی به اضطراب امتحان ضریب مسیر مثبت و به لحاظ آماری معنادار می باشد. قسمت دیگر فرضیه اصلی پژوهش حاضر نشان داد که ضریب مسیر بتا خودتنظیمی هیجانی به اضطراب امتحان ضریب مسیر منفی، متوسط و به لحاظ آماری معنادار می باشد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: امين يزدي، سيد امير
کلید واژه ها:  سبک‌های فرزندپروری ادراک شده ، خودتنظیمی هیجانی، مهارت‌های حل مساله اجتماعی ، اضطراب امتحان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 871
نام نویسنده: قاضی زاده، سپیده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 157
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و بهبود نشانگان اختلال تنیدگی پس از سانحه در کودکان مبتلا به سوء استفاده جنسی بود. این پژوهش شبه آزمایشی از نوع مورد منفرد  A-B-Aبا طرح خط پایه چندگانه و با پیگیری یک، دو و سه ماهه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کودکان مبتلا به سوء استفاده جنسی 9 تا 12 سال مشهد بود که به مراکز معاینات بالینی پزشکی قانونی در سال 1394 مراجعه کردند و به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در مرحله غربالگری 7 نفر مراجعه کردند و در نهایت 3 نفر در درمان شرکت کردند. شرکت‌کنندگان پژوهش در موقعیت‌های خط پایه، جلسات 4-8-12-16 مداخله و یک، دو و سه ماه بعد از مداخله به نظم جویی شناختی هیجان-فرم کودک، نشانگان تنیدگی پس از سانحه، مقیاس گزارش والدین از نشانگان تنیدگی پس از سانحه کودکان، پاسخ دادند. درمان به صورت انفرادی در 16 جلسه اجرا شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل دیداری نمودار، درصد بهبودی، اندازه اثر و درصد داده‌های غیرهمپوش (PND) انجام شد.  نتایج نشان داد درمان شناختي رفتاري متمرکز بر تروما بطور معناداري منجر به بهبودی و کاهش شدت نشانگان اختلال تنیدگی پس از سانحه و همچنین بهبودی راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه نظم جویی شناختی هیجان مراجعین، هم در پایان درمان و هم در پیگیری یک، دو و سه ماهه شده است. بنابراین می‌توان بیان کرد که این درمان در بهبود نشانگان اختلال تنیدگی پس از سانحه و بهبود راهبردهای سازگارانه و ناسازگار نظم جویی شناختی هیجان در کودکان مبتلا به سوء استفاده جنسی مؤثر است و لازم است تا درمان این کودکان آسیب پذیر مورد توجه متخصصان بالینی قرار گیرد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: مشهدی، علی
استاد مشاور اول: طبیبی، زهرا
کلید واژه ها:  درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروم ، نظم جویی شناختی هیجان ، تنیدگی پس از سانحه ، سوء استفاده جنسی کودک


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 476
نام نویسنده: پورحاجی، رویا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 151
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسی سهم عوامل موثر بر رعایت اخلاق پژوهش شامل عوامل فردی (باورهای دینی، شخصیت و نگرش محقق، ناآگاهی از موازین و کدهای اخلاقی)، محیطی- سازمانی (محدودیت زمانی، فشارهای محیطی) در دانشجویان گروه های مختلف تحصیلی بود. روش پژوهش، از نوع همبستگی مبتنی بر مدل رگرسیون بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه فردوسی مشهد و در سال تحصیلی 95-1394 بود. به منظور تعیین حجم نمونه، از فرمول کوکران استفاده شد و حجم نمونه 400 نفر تعیین گردیدکه به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. دو محقق ساخته رعایت اخلاق پژوهش و تعیین سهم عوامل موثر بر رعایت اخلاق پژوهش، ابزارهای به کار گرفته در پژوهش حاضر بودند. پاسخ دهی به سوالات پژوهش از طریق آزمون های رگرسیون چندگانه به روش همزمان، رگرسیون چندگانه به روش کدگذاری تصنعی و آزمون تحلیل واریانس یکراهه انجام شد. نتایج نشان داد که  از میان متغیر های موثر بر اخلاق پژوهش، تنها دو مولفه محدودیت زمانی و فشارهای محیطی قابلیت پیش بینی رعایت اخلاق پژوهش را دارند. متغیر محدودیت زمانی در تمامی گروه ها و متغیر های باورهای دینی و ناآگاهی از موازین و کدهای اخلاقی دانشجویان فنی مهندسی می تواند سهم موثری در رعایت اخلاق پژوهش میان دانشجویان داشته باشد. نتایج آزمون نشان داد که بین گروه های تحصیلی تفاوت معناداری در رعایت اخلاق پژوهش وجود دارد و بین رعایت اخلاق پژوهش دانشجویان علوم دامی کشاورزی با دانشجویان فنی مهندسی تفاوت بیشتری وجود داشت . میانگین رعایت اخلاق پژوهش در گروه علوم دامی- کشاورزی از سایر گروه ها بیشتر بود، سپس رعایت اخلاق پژوهش به ترتیب در گروه های علوم پایه و  علوم انسانی و در نهایت در گروه فنی مهندسی دیده شد. با توجه به تأثیر پژوهش در سرنوشت جامعه، وجود جهت‌گیری اخلاقی در فرایند پژوهش ضروری است. سوگیری اخلاق در پژوهش می‌تواند مبدأ شکل‌گیری رفتارهای غیراخلاقی بزرگ‌تر گردد. بهتر است تا تاثیر سایر عوامل موثر بر اخلاق پژوهش بین دانشجویان مشخص شود و در جهت بهبود رعایت اخلاق پژوهش در دانشگاه ها مبادرت شود.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور دوم: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
کلید واژه ها:  اخلاق پژوهش ، عوامل فردی ، عوامل محیطی - سازمانی، دانشجو


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 475
نام نویسنده: صاحبي، سمانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 119
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر ارزشيابي درس تفكر و پژوهش پايه ششم (بر اساس اهداف منظوره شده­ي آن) مي­باشد. تحقيق حاضر از نوع ارزشيابي مبتنی بر هدف (هدف مدار) است. جمعيت مورد مطالعه دانش‌آموزان پايه هفتم  شهر مشهد مي­باشند كه در سال تحصيلي 96-1395 مشغول به تحصيل بوده­اند كه براي نمونه­گيري از روش نمونه­گيري هدفمند استفاده شد و تعداد پنج مدرسه منتخب به عنوان نمونه انتخاب گرديد. از آن‌جا که انتظار می‌رود در مدارس منتخب عوامل اجرا هم‌چون معلم و امکانات و تجهيزات در وضعيت مطلوب‌تری نسبت به ساير مدارس قرار داشته باشند, با انتخاب هدفمند نمونه از ا‌ين مدارس فرض پژوهش بر اين گذاشته شد که درس تفکر و پژوهش در اين مدارس به خوبی اجرا می‌گردد. در اين پژوهش برای جمع آوری داده­ها از چهار ابزار نگرش سنج دانش‌آموزان (ارزيابی نگرش به مطالعه و پژوهش)، چک ليست مشاهده (ارزيابی رعايت آداب گفت‌و‌گو, داستان نيمه‌تمام (ارزيابی توانايی استدلال، استنباط و نتيجه‌گيری) و معلمان (نظرسنجی درباره اثربخشی درس، تاثير اين درس بر بهره‌وری معلم و ارزيابی درونداد، فرايند و برونداد) استفاده شد. نتايج حاکی از آن بود كه بر اساس آزمون T توانائي دانش آموزان در استدلال، استنباط و نتيجه­گيري و نگرش به مطالعه و پژوهش نسبتا مطلوب مي‌باشد و رعايت آداب گفت­و­گو در حدمطلوب نمي باشد. نظر معلمان درخصوص درس تفكر در برنامه درسي پايه­ي ششم نيز نسبتاً مطلوب مي­باشد. در مجموع نتايج مطالعه نشان داد كه تحقق سه مورد از اهداف منظور شده­ي درس تفكر و پژوهش، مطلوب نبوده است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد مشاور اول: سعیدی رضوانی، محمود
کلید واژه ها:  ارزشيابي هدف مدار ،  برنامه درسي تفكر و پژوهش ، آموزش ابتدائي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 870
نام نویسنده: ذبیحی، مرضیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 105
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بازی درمانی دلبستگی محور بر حساسیت مادرانه و رابطه مادر-کودک و خودکارامدی والدینی در مادران دارای تجربه زندگی در مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست می باشد. بدین  منظور 20 زوج مادر-کودک 3 تا 7 ساله انتخاب و به دو گروه آزمایش (10 زوج) و گواه (10 زوج) تقسیم شدند. مادران مقیاس سنجش کیفیت مراقبت مادرانه (MCQS)، مقیاس تعامل مادر و کودک (PCRS) و مقیاس خودکارآمدی والدینی (PSAM)  را تکمیل کردند. مداخله گروه آزمایش شامل 9 جلسه انفرادی و هفتگی به مدت 45 دقیقه بود و مادران گروه گواه در طول این مدت در انتظار ماندند. جهت تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که حساسیت مادرانه و خودکارآمدی الدینی افزایش معناداری داشته است و رابطه مادر-کودک بهبود یافته است. بنا بر نتایج پژوهش این اثر ناشی از حضور عناصر دلبستگی در مداخله بازی محور و تعامل مادران و درمانگر بود.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  بازی درمانی ، دلبستگی محور ، کودکان بی سرپرست و بدسرپرست ، حساسیت مادرانه ، خودکارآمدی والدینی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 869
نام نویسنده: عیدگاهیان، نفیسه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 90
چکیده: 

هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثربخشی هنردرمانی بر مشکلات درونی­سازی شده و نیمرخ هیجانی کارکردی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پسران بی سرپرست و بدسرپرست 6 تا 8 ساله ساکن در یکی از مراکز وابسته به گلستان علی شهر مشهد در سال 1395 بود. بدین منظور  تعداد 30 پسر به روش نمونه گیری در دسترس از یکی از مراکز وابسته به گلستان علی انتخاب شدند و در سه گروه مداخله، مداخله نما و کنترل گمارده شدند.گروه مداخله، هنر درمانی گروهی بیانگر و گروه مداخله نما، آموزش کامپیوتر دریافت کردند و گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکرد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس تک متغیره استفاده شد. ابزار تحقیق حاضر شامل نیمرخ هیجانی کارکردی گرینسپن و فهرست رفتاری آخنباخ (CBCL) بود. نتایج پژوهش نشان داد که هنردرمانی گروهی بیانگر، باعث بهبود نیمرخ هیجانی کارکردی و مشکلات درونی سازی شده کودکان بی سرپرست و بد سرپرست مقیم مرکز شبه خانواده شد. به عبارتی میانگین نمرات نیمرخ هیجانی کارکردی کودکان در گروه مداخله هنر درمانی گروهی بیانگر، پس از دریافت درمان نسبت به گروه کنترل به صورت معناداری افزایش یافت و نمرات مشکلات درونی سازه شدۀ آن ها در مقایسه با گروه کنترل به صورت معناداری کاهش یافت. همچنین میزان بهبود نمرات نیمرخ هیجانی کارکردی و مشکلات درون سازی شدۀ کودکان در گروه مداخله هنر درمانی گروهی بیانگر بیشتر از گروه مداخله نما (آموزش کامپیوتر) بود. با توجه به نتایج می توان روش هنر درمانی گروهی بیانگر را درمان مناسبی برای بهبود مشکلات درون سازی شده و نیمرخ هیجانی کارکردی کودکان در نظر گرفت.

 

فهرست مندرجات

منابع


استاد مشاور اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  هنر درمانی گروهی بیانگر ،  نیمرخ هیجانی کارکردی، مشکلات درون سازی شده ، کودکان بی سرپرست و بدسرپرست


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 474
نام نویسنده: امامی، کبری
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 128
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه­های برنامه بهسازی فردی مدیران دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. روش پژوهش، موردی و از حیث هدف در زمره پژوهش‌های کاربردی بود. آگاهی­دهندگان در این پژوهش  افرادی از مدیران میانی دانشگاه فردوسی مشهد، معاونت طرح و برنامه دانشگاه و متخصصینی در حوزه­ی آموزش و بهسازی منابع انسانی بودند که به شیوه­ی هدفمند انتخاب شدند. ابزار­های مورد استفاده در این پژوهش، مصاحبه و بود. یافته­ها در ارتباط با سه سؤال پژوهش بود که برای تحلیل یافته­های سؤال اول و دوم پژوهش از روش تحلیل تفسیری و سؤال سوم پژوهش از روش تحلیل تفسیری - تأملی استفاده شد. نتایج حاصل از سؤال اول پژوهش در ارتباط با الزامات برنامه بهسازی فردی مدیران دانشگاه فردوسی مشهد، مواردِ انگیزه درونی و پویایی فردی، درک ضرورت یادگیری مستمر، رضایت شغلی، مسئولیت‌پذیری، نظام تشویق مناسب، حذف روزمرگی­های شغلی مدیریت، تلاش جمعی، ارائه بازخورد­های سازنده، حمایت مدیران ارشد، فرهنگ سازمانی­، سیستم ثبت شایستگی­های مدیران، شناخت بهتر نیاز­های بهسازی، استفاده از فعالیت­های اثربخش بهسازی و تقویت زیرساخت‌های قانونی را در بر­گرفت. در ارتباط با سؤال دوم پژوهش، نقاط قوت و ضعف برای اجرای برنامه بهسازی فردی مورد بررسی قرار گرفت که نقاط قوت شامل منابع انسانی مستعد بهسازی، آمادگی مدیران با تجربه برای انتقال تجارب و آغاز طرح شناسایی شایستگی­های سطوح مدیران و همچنین نقاط ضعف، فقدان سیستم ارزشیابی عملکرد، نگرش نامطلوب مدیران ارشد به امر بهسازی، ضعف سیستم جذب، کمبود تخصص در بخش آموزش منابع انسانی، فرهنگ‌سازمانی غیر حامی، ضعف سیستم نیازسنجی آموزشی مدیران، فقدان نظام جامع مدیریت منابع انسانی، انسجام نداشتن برنامه­های آموزش و بهسازی، عدم نگرش حرفه­ای به مدیریت دانشگاهی و کمبود منابع مالی را شامل ­شد. نتایج حاصل از سؤال سوم، پژوهشگر را کمک نمود تا با توجه به بررسی الزامات و نقاط قوت و ضعف اجرای برنامه بهسازی فردی و با عنایت به نظر متخصصین و ادبیات پژوهش، مؤلفه­های برنامه بهسازی فردی مدیران دانشگاه فردوسی مشهد، متشکل از متغیر­های علتی، متغیر­های بافت، متغیر­های میانجی، مراحل اجرای برنامه بهسازی فردی و متغیر­های بازده را ارائه دهد.

فهرست مندرجات

منابع


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  برنامه بهسازی فردی ، مدیران دانشگاه فردوسی مشهد ،  بهسازی مدیران


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 868
نام نویسنده:  عزیزی، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 195
چکیده: 

زمینه مسئله و هدف پژوهش: مبانی نظری و مطالعات انجام شده حاکی از عوامل خطر روان شناختی در بروز و تشدید میگرن است که شناسایی این عوامل می‌تواند در درمان و پيش آگهي بيماري مذکور تأثیر داشته باشد. لذا، مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل روان شناختی میگرن و ارائه مداخله درمانی مقدماتی برای کاهش آن  صورت گرفت. روش: در مرحله اول پژوهش، از میان 240 مطالعه، تعداد 29 پژوهش جهت بررسی مروری انتخاب و در نهایت 21 پژوهش که تمامی ملاک‌های فرا تحلیل را داشت، توسط نرم افزار جامع فرا تحلیل بررسی شدند. در مرحله دوم، یک الگوی روان درمانی مقدماتی ویژه بیماران میگرنی بر اساس عوامل خطر روان شناختی شناسایی شده تدوین شد. در مرحله سوم الگوی روان درمانی ویژه بیماران میگرنی در 8 جلسه 2 و نیم ساعته بر روی افراد میگرنی در قالب گروه آزمایش (15 نفر) اجرا شد و  گروه کنترل مبتلا به میگرن (15 نفر) مداخله ای دریافت نکرد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که متغیرهای روان شناختی باورها، عواطف و اختلال های خلقی، شخصیت، تنیدگی و راهبرد های مقابله ای، حمایت اجتماعی و کیفیت خواب با بیماری میگرن مرتبط اند. به نحوی که اندازه اثر باورها با میانگین 95/1؛ اختلال های خلقی  86/1؛ شخصیت 45/3؛  تنیدگی و راهبرد های مقابله ای 76/2؛ حمایت اجتماعی 10/1 و کیفیت خواب  17/1 به عنوان عوامل خطر روان شناختی میگرن محسوب می‌شدند. میانگین اندازه اثر کلی مطالعات انجام شده برای مدل اثرات ثابت معنادار (000/0P=) و برای اثرات تصادفی نیز معنادار (049/0P=) بود. همچنین، الگوی روان‌درمانی مقدماتی ویژه بیماران میگرنی بر عوامل خطر روان شناختی بیماری میگرن تأثیر معناداری داشت. : نتایج حاصل، تلویحات ارزشمندی در زمینه بهره گیری از الگوی روان‌درمانی مقدماتی تدوین شده جهت بهبود رفتارهای سلامت افراد میگرنی داشته و در کنار دارو درمانی برای افراد مبتلا توصیه می‌گردد.

فهرست مندرجات

منابع


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  میگرن ، عوامل روان شناختی ، پروتکل درمانی ، روان درمانی ،  شناختی-رفتاری


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 472
نام نویسنده: گل حسنی، محدثه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 134
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود و ترکیب بهینه آموزش های حین کارخارج از محیط کار و الکترونیکی کارکنان در محیط های صنعتی انجام شد روش پژوهش موردی و از حیث هدف در زمره پژوهش های کاربردی بود در این پژوهش جامعه شرکت های صنعتی شهر مشهد بود که با تایید انجمن مدیران صنایع استان ، ومصاحبه ، و تشکیل گروه کانونی بود. یافته های پژوهش در ارتباط با دو سوال پژوهش بودند کا برای یافتهئهای سوال اول از روش تحلیل تفسیری و تآملی استفاده شد.نتایج حاصل از سوال اول پژوهش در ارتباط با وضعیت موجود کاربرد روش ها نشان داد و روش های مورد استفاده در حوزه آموزش های خارج از محیط کار بین کارگران دو شرکت جز در موارد محدودی مشترک بوده و تفاوت آن ها در روش های آموزش حین کار است به این صورت که در آموزش حین کار کارگران شرکت از روش های مربیگری ، گردش شغلی ، آموزش دستور العمل های شغلی و نمایش علمی در خطوط تولید استفاده می شود در حالی که آموزش های حین کار کارگران شرکت دیگر شامل مربیگری و گاهی آموزش دستور العمل های شغلی است . آموزش های حین کار کارشناسان  در هر دو شرکت با استفاده از مربیگری بوده و بیشتر آموزش های انان با روش خارج از محیط کار عملی است همچنین نتایج حاکی از عدم کابرد آموزش های الکترونیکی در این شرکت ها بود. در پاسخ به سوال دوم نخست الزاماتی جهت ارائه  ترکیب بهنه شناسایی شد که شامل توجه به حیطه آموزش و سطوح کارکنان بود . از این رو پس از مصاحبه با متخصصین و تشکیل گروه کانونی رویکرد های غالب در حیطه دانش مهارت و نگرش کارشناسان به ترتیب آموزش الکترونیکی حین کار، خارج از محیط کار، در حیطه دانش کارگران آموزش های خارج از محیط کار و در حیطه مهارت و نگرش آنان  آموزش های حین کار تشخیص داده شد. در ادامه الزاماتی جهت اجرای ترکیب بهینه ارائه شد که شامل توجه به نوع دوره ها، استراتژی سازمان، سوابق کاری کارکنان ، انگیزه و سبک یادگیری فراگیران، مهارت و توانایی مدرسین و رضایت فراگیران از هر روش بود 

فهرست مندرجات

منابع 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  آموزش حین کار ، آموزش خارج از محیط کار ، آموزش الکترونیکی ، آموزش ترکیبی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 867
نام نویسنده: آزاد صفت، نادر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 222
چکیده: 

عوامل مختلفی می‌توانند در بروز فرسودگی تحصیلی دانشجویان نقش داشته باشند. از جمله­ی این عوامل می­توان به امید، سازگاری اجتماعی و خودکارآمدی اشاره کرد. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه­ی امید و سازگاری اجتماعی با فرسودگی تحصیلی با میانجیگری خودکارآمدی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد است. بدین منظور تعداد 281 نفر از دانشجویان پسر کارشناسی ارشد خوابگاهی مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 95-94 به روش نمونه­گیری در دسترس برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند. روش تحقیق، توصیفی از نوع مطالعات همبستگی و تحلیل رگرسیون است. آزمون فرضیه‌ها با استفاده از الگوی تحلیل مسیر، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده انجام گرفت. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش شامل ­های فرسودگی تحصیلی مسلک-نسخه دانشجویان (MBI-SS)، سازگاری اجتماعی بل (BAI)، امید اسنایدر (SHS)، و خودکارآمدی عمومی شرر (GSS) هستند. بر اساس نتایج بدست آمده، تمامی مسیرها اعم از مستقیم و غیرمستقیم معنی­دار محاسبه شدند. امید و سازگاری اجتماعی توانستند بطور مستقیم و همچنین بطور غیرمستقیم از طریق میانجی خودکارآمدی فرسودگی تحصیلی را پیش­بینی کنند. شناخت عوامل که زندگی تحصیلی دانشجویان را تحت تأثیر قرار می‌دهند از اهمیت زیادی برخوردار است و از طریق شناخت این عوامل و انجام مداخلات مؤثر در خصوص آنها می‌توان به بهزیستی گروه حساسی از جامعه که نقش مهمی در آینده‌ی کشور دارند کمک کرد. بر اساس پژوهش حاضر، بالا بردن امید به آینده در دانشجویان، انجام مداخلاتی در خصوص افزایش سازگاری اجتماعی آنها و همچنین ارتقای خودکارآمدی آنها می‌تواند به کاهش فرسودگی تحصیلی در آنها کمک کند.

فهرست مندرجات

منابع


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  فرسودگی تحصیلی ، خودکارآمدی ،  امید ، سازگاری اجتماعی ، دانشجویان

<   123456789101112131415161718192030405060708090100   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.