دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

<   123456789101112131415161718192030405060708090100   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1078 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 177
نام نویسنده:  نوشی، محمد رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 119
چکیده: 

چکیده

هدف: هدف کلی اين پژوهش، شناسایی دیدگاه مراجعان درباره اهمیت شیوه‌های ترفیع و ترویج خدمات در كتابخانه مركزي ‌آستان‌قدس‌رضوی بمنظور ارائه راهکارهایی جهت آشنایی و استفاده بیشتر مراجعان از خدمات و در مجموع بهره‌وري بهتر از منابع و خدمات این كتابخانه‌ است.

روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، ترکیبی از روش ارزیابانه و پیمایشی است. جامعه اول پژوهش، کتابخانه مرکزی آستان‌قدس‌رضوی و وب‌سایت آن است. جامعه دوم، مراجعان این کتابخانه هستند که برای مطالعه یا استفاده از خدمات بخش‌های مختلف کتابخانه به آن مراجعه می‌کنند. از آنجائی‌که در این پژوهش آمار دقیق و صحیح تعداد مراجعان به کتابخانه مرکزی آستان‌ قدس‌رضوی در دسترس نبود، جامعه دوم پژوهش، نامحدود درنظر گرفته ‌شد. برای تعیین حجم نمونه برای جامعه دوم و با توجه به نامحدود بودن حجم آن، از فرمول کوکران، برای جامعه نامحدود استفاده شد (180 نفر) و برای انتخاب اعضای آن از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی استفاده شد. داده‌هاي لازم براي پاسخ‌گويي به سؤالات پژوهش به وسیله دو ابزار سیاهه وارسی و محقق‌ساخته گردآوری شد و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم‌افزار SPSS نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که این کتابخانه بیشتر از شیوه‌های سنتی ترفیع و ترویج خدمات در مقایسه با شیوه‌های الکترونیکی ترفیع و ترویج خدمات استفاده می‌کند و در کل این کتابخانه بیش از 50 درصد از شیوه‌های شناسایی شده ترفیع و ترویج خدمات را بکار برده است. بطور کلی شیوه‌های سنتی ترفیع و ترویج خدمات بیش از حد متوسط و شیوه‌های الکترونیکی در حد متوسط در آشنایی مراجعان با کتابخانه و خدمات آن نقش داشته‌اند. همچنین نقش شیوه‌های سنتی و الکترونیکی در استفاده از خدمات کتابخانه در حد متوسط بوده است. یافته دیگر آنکه، نتایج تحلیل آماری نشانگر نبود تفاوت معنادار بین میزان تأثیر شیوه‌های ترفیع و ترویج سنتی و الکترونیکی خدمات بر آشنائی و استفاده از خدمات کتابخانه است. اما با توجه به استفاده بیشتر این کتابخانه از شیوه‌های سنتی در مقایسه با شیوه‌های الکترونیکی، می‌توان نتیجه گرفت شیوه‌های الکترونیکی نسبت به شیوه‌های سنتی نقش پررنگ‌تری در آشنایی و استفاده مراجعان از خدمات کتابخانه داشته‌اند.

اصالت و ارزش: پژوهش حاضر از محدود پژوهش‌هایی است که به طور خاص به آمیخته ترفیع و ترویج خدمات یک کتابخانه عمومی پرداخته است. نتایج این پژوهش می‌تواند به مسئولان این کتابخانه در جهت گسترش فعالیت‌های خدماتی کتابخانه، معرفی بیشتر خدمات بخصوص برای کاربران بالقوه و ترغیب به استفاده بیشتر از خدمات کمک نماید. همچنین با شناخت نقاط قوت و ضعف موجود، راهکارهایی جهت بکارگیری شیوه‌های ترفیع و ترویج خدمات با هدف افزایش میزان استفاده و رضایت کاربران ارائه کرده است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: تجعفري، معصومه
استاد مشاور اول: نوكاريزي، محسن
کلید واژه ها:  بازاریابی ، ترفیع و ترویج ، کتابخانه عمومی ، کتابخانه مرکزی آستان‌قدس‌رضوی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 480
نام نویسنده: اسماعیلی، فاطمه اسماعیلی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 74
چکیده: 

یکی از عوامل مهم موفقیت معلمان پرورشی در زمینه­ی تربیت دانش­آموزان جایگاه(نقش الگویی) آنان است. هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه معلمان پرورشی در میان دانش­آموزان است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش­آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان فاروج تشكیل داده­اند، نمونه آماری پژوهش شامل 261 نفر که به روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری تحقیق دو پرسش­نامه محقق ساخته محبوبیت و مقبولیت است. روش تجزیه و تحلیل داده­ها به دو صورت توصیفی و تحلیلی بوده است، برای مشخص­شدن تفاوت بین گروه­های معلمان از نظر رتبه­ نقش الگویی، محبوبیت و مقبولیت از  آزمون فریدمن استفاده شده است و برای بررسی این موضوع که آیا میانگین نقش الگویی، محبوبیت و مقبولیت معلم پرورشی معنادار است، میانگین نمره معلم پرورشی با خط برش(90% نمره) و(70% نمره) مقایسه شده است. برای این منظور از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد معلمان پرورشی در میان معلمان رتبه سوم را از لحاظ محبوبیت و مقبولیت و نقش الگویی به­دست آورده­اند. از آنجا که معلمان پرورشی نقش بسیار مهمی در زمینه تربیت دینی و درونی کردن ارزش­ها و شکل بخشیدن به شخصیت دانش­آموزان دارند، از این مقایسه می‌توان نتیجه گرفت که معلمان پرورشی از لحاظ نقش الگویی "نسبتا اثرگذار" هستند، و برای اینکه  معلمان پرورشی به اهداف تعیین شده در زمینه­ی تربیت دینی و درونی کردن ارزش­ها برسند می­بایستی جایگاه مناسبی(جایگاه نخست در میان معلمان دیگر و کسب میانگین بالاتر از 90 درصد نمرات) را از لحاظ محبوبیت، مقبولیت و نقش الگویی  کسب کنند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
استاد مشاور اول: سعیدی رضوانی، محمود
کلید واژه ها:  جایگاه معلم ، نقش الگویی ، محبوبیت ، مقبولیت


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 479
نام نویسنده: وحیدی، الهه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 73
چکیده: 

با توجه به اهمیت زیاد دوران کودکی و روابط والد ـ کودک در پایه‌ریزی شخصیت، سلامت روانی و ظرفیت‌های یادگیری افراد، پژوهش حاضر با هدف تدوین یک برنامه آموزش فرزندپروری، که هدف اصلی آن بهبود رشد و یادگیری کودکان است، و بررسی اثربخشی آن بر کیفیت رابطه مادران و کودکان و باور خودکارآمدی والدینی مادران و توانایی حل مساله شناختی کودکان انجام شد. بدین منظور ابتدا بر اساس تلفیق رویکرد تحولی-تفاوت‌های فردی مبتنی بر ارتباط (DIR) و نظریه اصلاح‌‍‌پذیری ساختاری شناختی (SCM)، برنامه آموزش فرزندپروری "واسطه‌گری مبتنی بر رویکرد تحول یکپارچه انسان (DIR-MISC)" تدوین شد. نمونه این پژوهش 29 زوج مادر و کودک 4 تا 6 ساله بودند که به روش در دسترس از بین مهد کودک‌های شهر مشهد انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش (16 نفر) و کنترل (13 نفر) قرار گرفتند. مادران گروه آزمایش در 12 جلسه آموزشی شرکت نمودند و اصول و مهارت‌های فرزندپروری را آموزش دیده و تمرین نمودند. نتایج در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون با استفاده از ‌های ارتباط والد-کودک، خودکارآمدی والدگری و سه خرده مقیاس از آزمون هوش وکسلر پیش‌دبستانی بررسی شد. تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از روش تحلیل کوواریانس نشان داد که برنامه‌ی آموزش فرزندپروری "واسطه‌گری مبتنی بر رویکرد تحول یکپارچه انسان (DIR-MISC)"، کیفیت رابطه مادران و کودکان، باور خودکارآمدی والدینی مادران و توانایی حل مساله شناختی کودکان را بهبود می‌بخشد و بر این اساس برنامه آموزش فرزندپروری DIR-MISC می‌تواند به عنوان یک برنامه آموزش فرزندپروری کارآمد با هدف کمک به بهزیستی والدین و کودکان مورد استفاده قرار گیرد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

 

 


استاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  آموزش فرزندپروری ، رابطه مادر-کودک ، خودکارآمدی والدینی ، حل مساله شناختی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 478
نام نویسنده:  محمودی، احمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 109
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف "شناسایی نیازهای آموزشی معلمان به منظور فراهم سازی بخشی از اطلاعات مورد نیاز، جهت توسعه و تقویت دوره های آموزش ضمن خدمت و همچنین واکاوی برنامه درسی آموزش ضمن خدمت از حیث توجه به نیازهای آموزشی معلمان" و با استفاده از روش تحقیق توصیفی پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را همه معلمان دوره ابتدایی شهرستان قاین به تعداد 640 نفر تشکیل داده اند که از این تعداد، با شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای انجام این کار، ابتدا با استفاده از ای بازپاسخ، نظرات معلمان در خصوص مشکلات و نیازهای آموزشی آنها جمع آوری شد و سپس با کمک ای بسته پاسخ، نیازهای آموزشی شناسایی شده اولویت بندی گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که از نظر معلمان دوره ابتدایی شهرستان قاین، نیازهایی مانند: مهارت استفاده از شیوه های درست تشویق و تنبیه؛ شناخت مزایا و معایب شبکه های مجازی و یادگیری شیوه های انتقال آن به دانش آموزان؛ کسب مهارت برقراری نظم و مدیریت کلاس؛ آشنایی با شیوه های مناسب ایجاد انگیزه، علاقه و تمرکز حواس در دانش آموزان؛ آشنایی با شیوه های مشارکت و فعال نمودن دانش آموزان در کلاس و نیاز به دانش بیشتر در خصوص محتوا و روش تدریس کتاب های تازه تألیف، در اولویت نخست قرار گرفته اند. همچنین در تطبیق این نیازها با دوره های برگزار شده ضمن خدمت، یافته ها نشان داد که به بیشتر نیازهای اولویت نخست پژوهش، بسیار کم توجه شده و این نیازها مورد غفلت قرار گرفته است.

 

فهرست مندرجات

منبع و مآخذ


استاد راهنمای اول: سعیدی رضوانی، محمود
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  اولویت بندی ، برنامه درسی آموزش ضمن خدمت ، نیازسنجی ، نیازهای آموزشی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 477
نام نویسنده: جلیلی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 142
چکیده: 

اضطراب امتحان مشکل آموزشی مهمی است که سالانه میلیون‌ها دانش آموز را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می‌دهد و باعث افت تحصیلی و کاهش عملکرد تحصیلی در دانش آموزان شده و بدین گونه سالیانه هزینه‌های گزافی را بر خانواده‌ها و جوامع تحمیل می کند. بنابراین باید تلاش شود تا عوامل موثر بر این مهم را شناخت تا از بروز آن جلوگیری شود. هدف این پژوهش، بررسی نقش میانجی‌گرایانه خودتنظیمی هیجانی و مهارت‌های حل مساله اجتماعی در ارتباط بین سبک‌های فرزندپروری ادراک شده و اضطراب امتحان بین دانشجویان دانشگاه فردوسی است. به همین منظور تعداد 382 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند و چهار ‌ی سبک‌های فرزندپروری ادراک شده، خودتنظیمی هیجانی، مهارت‌های حل مساله اجتماعی و اضطراب امتحان بین آنها توزیع گردید. برای تحلیل داده‌ها از شیوه‌ی تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. برایندها نشان داد که این مدل از برازش خوبی برخوردار می باشد. اما ضریب مسیر گاما از سبک‌های فرزندپروری مقتدرانه، مستبدانه و سهل‌گیرانه به متغیر خودتنظیمی هیجانی ضریب مسیر ضعیف و به لحاظ آماری معنادار نمی باشد. یافته‌های دیگر پژوهش در ارتباط با سبک‌های فرزندپروری با مهارت‌های حل مساله اجتماعی نشان داد که ضریب مسیر گاما سبک فرزندپروری مقتدرانه به مهارت‌های حل مساله اجتماعی ضعیف و به لحاظ آماری معنادار نمی‌باشد. اما سبک‌های فرزندپروری مستبدانه و سهل گیرانه ضریب مسیر مثبت، متوسط و به لحاظ آماری معنادار می باشد. ضریب مسیر بتا مهارت‌های حل مساله اجتماعی به اضطراب امتحان ضریب مسیر مثبت و به لحاظ آماری معنادار می باشد. قسمت دیگر فرضیه اصلی پژوهش حاضر نشان داد که ضریب مسیر بتا خودتنظیمی هیجانی به اضطراب امتحان ضریب مسیر منفی، متوسط و به لحاظ آماری معنادار می باشد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: امين يزدي، سيد امير
کلید واژه ها:  سبک‌های فرزندپروری ادراک شده ، خودتنظیمی هیجانی، مهارت‌های حل مساله اجتماعی ، اضطراب امتحان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 871
نام نویسنده: قاضی زاده، سپیده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 157
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و بهبود نشانگان اختلال تنیدگی پس از سانحه در کودکان مبتلا به سوء استفاده جنسی بود. این پژوهش شبه آزمایشی از نوع مورد منفرد  A-B-Aبا طرح خط پایه چندگانه و با پیگیری یک، دو و سه ماهه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کودکان مبتلا به سوء استفاده جنسی 9 تا 12 سال مشهد بود که به مراکز معاینات بالینی پزشکی قانونی در سال 1394 مراجعه کردند و به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در مرحله غربالگری 7 نفر مراجعه کردند و در نهایت 3 نفر در درمان شرکت کردند. شرکت‌کنندگان پژوهش در موقعیت‌های خط پایه، جلسات 4-8-12-16 مداخله و یک، دو و سه ماه بعد از مداخله به نظم جویی شناختی هیجان-فرم کودک، نشانگان تنیدگی پس از سانحه، مقیاس گزارش والدین از نشانگان تنیدگی پس از سانحه کودکان، پاسخ دادند. درمان به صورت انفرادی در 16 جلسه اجرا شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل دیداری نمودار، درصد بهبودی، اندازه اثر و درصد داده‌های غیرهمپوش (PND) انجام شد.  نتایج نشان داد درمان شناختي رفتاري متمرکز بر تروما بطور معناداري منجر به بهبودی و کاهش شدت نشانگان اختلال تنیدگی پس از سانحه و همچنین بهبودی راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه نظم جویی شناختی هیجان مراجعین، هم در پایان درمان و هم در پیگیری یک، دو و سه ماهه شده است. بنابراین می‌توان بیان کرد که این درمان در بهبود نشانگان اختلال تنیدگی پس از سانحه و بهبود راهبردهای سازگارانه و ناسازگار نظم جویی شناختی هیجان در کودکان مبتلا به سوء استفاده جنسی مؤثر است و لازم است تا درمان این کودکان آسیب پذیر مورد توجه متخصصان بالینی قرار گیرد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: مشهدی، علی
استاد مشاور اول: طبیبی، زهرا
کلید واژه ها:  درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروم ، نظم جویی شناختی هیجان ، تنیدگی پس از سانحه ، سوء استفاده جنسی کودک


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 476
نام نویسنده: پورحاجی، رویا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 151
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسی سهم عوامل موثر بر رعایت اخلاق پژوهش شامل عوامل فردی (باورهای دینی، شخصیت و نگرش محقق، ناآگاهی از موازین و کدهای اخلاقی)، محیطی- سازمانی (محدودیت زمانی، فشارهای محیطی) در دانشجویان گروه های مختلف تحصیلی بود. روش پژوهش، از نوع همبستگی مبتنی بر مدل رگرسیون بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه فردوسی مشهد و در سال تحصیلی 95-1394 بود. به منظور تعیین حجم نمونه، از فرمول کوکران استفاده شد و حجم نمونه 400 نفر تعیین گردیدکه به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. دو محقق ساخته رعایت اخلاق پژوهش و تعیین سهم عوامل موثر بر رعایت اخلاق پژوهش، ابزارهای به کار گرفته در پژوهش حاضر بودند. پاسخ دهی به سوالات پژوهش از طریق آزمون های رگرسیون چندگانه به روش همزمان، رگرسیون چندگانه به روش کدگذاری تصنعی و آزمون تحلیل واریانس یکراهه انجام شد. نتایج نشان داد که  از میان متغیر های موثر بر اخلاق پژوهش، تنها دو مولفه محدودیت زمانی و فشارهای محیطی قابلیت پیش بینی رعایت اخلاق پژوهش را دارند. متغیر محدودیت زمانی در تمامی گروه ها و متغیر های باورهای دینی و ناآگاهی از موازین و کدهای اخلاقی دانشجویان فنی مهندسی می تواند سهم موثری در رعایت اخلاق پژوهش میان دانشجویان داشته باشد. نتایج آزمون نشان داد که بین گروه های تحصیلی تفاوت معناداری در رعایت اخلاق پژوهش وجود دارد و بین رعایت اخلاق پژوهش دانشجویان علوم دامی کشاورزی با دانشجویان فنی مهندسی تفاوت بیشتری وجود داشت . میانگین رعایت اخلاق پژوهش در گروه علوم دامی- کشاورزی از سایر گروه ها بیشتر بود، سپس رعایت اخلاق پژوهش به ترتیب در گروه های علوم پایه و  علوم انسانی و در نهایت در گروه فنی مهندسی دیده شد. با توجه به تأثیر پژوهش در سرنوشت جامعه، وجود جهت‌گیری اخلاقی در فرایند پژوهش ضروری است. سوگیری اخلاق در پژوهش می‌تواند مبدأ شکل‌گیری رفتارهای غیراخلاقی بزرگ‌تر گردد. بهتر است تا تاثیر سایر عوامل موثر بر اخلاق پژوهش بین دانشجویان مشخص شود و در جهت بهبود رعایت اخلاق پژوهش در دانشگاه ها مبادرت شود.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور دوم: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
کلید واژه ها:  اخلاق پژوهش ، عوامل فردی ، عوامل محیطی - سازمانی، دانشجو


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 475
نام نویسنده: صاحبي، سمانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 119
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر ارزشيابي درس تفكر و پژوهش پايه ششم (بر اساس اهداف منظوره شده­ي آن) مي­باشد. تحقيق حاضر از نوع ارزشيابي مبتنی بر هدف (هدف مدار) است. جمعيت مورد مطالعه دانش‌آموزان پايه هفتم  شهر مشهد مي­باشند كه در سال تحصيلي 96-1395 مشغول به تحصيل بوده­اند كه براي نمونه­گيري از روش نمونه­گيري هدفمند استفاده شد و تعداد پنج مدرسه منتخب به عنوان نمونه انتخاب گرديد. از آن‌جا که انتظار می‌رود در مدارس منتخب عوامل اجرا هم‌چون معلم و امکانات و تجهيزات در وضعيت مطلوب‌تری نسبت به ساير مدارس قرار داشته باشند, با انتخاب هدفمند نمونه از ا‌ين مدارس فرض پژوهش بر اين گذاشته شد که درس تفکر و پژوهش در اين مدارس به خوبی اجرا می‌گردد. در اين پژوهش برای جمع آوری داده­ها از چهار ابزار نگرش سنج دانش‌آموزان (ارزيابی نگرش به مطالعه و پژوهش)، چک ليست مشاهده (ارزيابی رعايت آداب گفت‌و‌گو, داستان نيمه‌تمام (ارزيابی توانايی استدلال، استنباط و نتيجه‌گيری) و معلمان (نظرسنجی درباره اثربخشی درس، تاثير اين درس بر بهره‌وری معلم و ارزيابی درونداد، فرايند و برونداد) استفاده شد. نتايج حاکی از آن بود كه بر اساس آزمون T توانائي دانش آموزان در استدلال، استنباط و نتيجه­گيري و نگرش به مطالعه و پژوهش نسبتا مطلوب مي‌باشد و رعايت آداب گفت­و­گو در حدمطلوب نمي باشد. نظر معلمان درخصوص درس تفكر در برنامه درسي پايه­ي ششم نيز نسبتاً مطلوب مي­باشد. در مجموع نتايج مطالعه نشان داد كه تحقق سه مورد از اهداف منظور شده­ي درس تفكر و پژوهش، مطلوب نبوده است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد مشاور اول: سعیدی رضوانی، محمود
کلید واژه ها:  ارزشيابي هدف مدار ،  برنامه درسي تفكر و پژوهش ، آموزش ابتدائي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 870
نام نویسنده: ذبیحی، مرضیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 105
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بازی درمانی دلبستگی محور بر حساسیت مادرانه و رابطه مادر-کودک و خودکارامدی والدینی در مادران دارای تجربه زندگی در مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست می باشد. بدین  منظور 20 زوج مادر-کودک 3 تا 7 ساله انتخاب و به دو گروه آزمایش (10 زوج) و گواه (10 زوج) تقسیم شدند. مادران مقیاس سنجش کیفیت مراقبت مادرانه (MCQS)، مقیاس تعامل مادر و کودک (PCRS) و مقیاس خودکارآمدی والدینی (PSAM)  را تکمیل کردند. مداخله گروه آزمایش شامل 9 جلسه انفرادی و هفتگی به مدت 45 دقیقه بود و مادران گروه گواه در طول این مدت در انتظار ماندند. جهت تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که حساسیت مادرانه و خودکارآمدی الدینی افزایش معناداری داشته است و رابطه مادر-کودک بهبود یافته است. بنا بر نتایج پژوهش این اثر ناشی از حضور عناصر دلبستگی در مداخله بازی محور و تعامل مادران و درمانگر بود.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  بازی درمانی ، دلبستگی محور ، کودکان بی سرپرست و بدسرپرست ، حساسیت مادرانه ، خودکارآمدی والدینی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 869
نام نویسنده: عیدگاهیان، نفیسه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 90
چکیده: 

هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثربخشی هنردرمانی بر مشکلات درونی­سازی شده و نیمرخ هیجانی کارکردی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پسران بی سرپرست و بدسرپرست 6 تا 8 ساله ساکن در یکی از مراکز وابسته به گلستان علی شهر مشهد در سال 1395 بود. بدین منظور  تعداد 30 پسر به روش نمونه گیری در دسترس از یکی از مراکز وابسته به گلستان علی انتخاب شدند و در سه گروه مداخله، مداخله نما و کنترل گمارده شدند.گروه مداخله، هنر درمانی گروهی بیانگر و گروه مداخله نما، آموزش کامپیوتر دریافت کردند و گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکرد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس تک متغیره استفاده شد. ابزار تحقیق حاضر شامل نیمرخ هیجانی کارکردی گرینسپن و فهرست رفتاری آخنباخ (CBCL) بود. نتایج پژوهش نشان داد که هنردرمانی گروهی بیانگر، باعث بهبود نیمرخ هیجانی کارکردی و مشکلات درونی سازی شده کودکان بی سرپرست و بد سرپرست مقیم مرکز شبه خانواده شد. به عبارتی میانگین نمرات نیمرخ هیجانی کارکردی کودکان در گروه مداخله هنر درمانی گروهی بیانگر، پس از دریافت درمان نسبت به گروه کنترل به صورت معناداری افزایش یافت و نمرات مشکلات درونی سازه شدۀ آن ها در مقایسه با گروه کنترل به صورت معناداری کاهش یافت. همچنین میزان بهبود نمرات نیمرخ هیجانی کارکردی و مشکلات درون سازی شدۀ کودکان در گروه مداخله هنر درمانی گروهی بیانگر بیشتر از گروه مداخله نما (آموزش کامپیوتر) بود. با توجه به نتایج می توان روش هنر درمانی گروهی بیانگر را درمان مناسبی برای بهبود مشکلات درون سازی شده و نیمرخ هیجانی کارکردی کودکان در نظر گرفت.

 

فهرست مندرجات

منابع


استاد مشاور اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  هنر درمانی گروهی بیانگر ،  نیمرخ هیجانی کارکردی، مشکلات درون سازی شده ، کودکان بی سرپرست و بدسرپرست

<   123456789101112131415161718192030405060708090100   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.