دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

<   11121222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525363738393103   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1078 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 658
نام نویسنده: رحيمي، شيبا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 90
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور مقایسه نشانه های بالینی کودکان دارای والدین سوء مصرف کننده مواد با کودکان دارای والدین بدون سابقه سوء مصرف مواد و والدین ترک کرده انجام شد . این پژوهش یک مطالعه علّی ـ مقایسه‌ای بود. در این پژوهش 30 نفر از والدین سوء مصرف مواد مراجعه‌کننده به مرکز ترک اعتیاد مشهد با 30 نفر والدین بدون سابقه سوء مصرف مواد و 25 نفر والدین بهبود یافته از مرکز TC مشهد انتخاب شدند. CBCL  فرم پدر/ مادر و فرم مشخصات فردی، توسط والدین تکمیل شد. نتایج نشان داد که درهر دو مقیاس‌های مبتنی بر تجربه و مقیاسه ای مبتنی بر DSM نمرات کودکان دارای والدین سوء مصرف مواد در مقایسه با گروه کودکان والدین بهبود یافته و والدین سالم بطور معناداری بیشتر است. کودکان گروه سوء مصرف کننده مواد در خرده مقیاسه ای افسردگی، نشانه‌های اضطراب و مشکلات رفتاری نمرات بیشتری بدست آورده‌اند (001/0p<). در نتیجه می‌توان گفت که مصرف مواد در والدین، مشکلات جسمی، عاطفی و رفتاری در کودکان را تشدید و از طرف دیگر ترک والدین میزان نشانه‌ها در کودکان را بطور معناداری کاهش می‌دهد. 

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

فاقد

 

 


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  افسردگی ، مشکلات رفتاری ، مشکلات جسمانی ، والدین ، کودکان ، سوء مصرف مواد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 657
نام نویسنده: بابایی پور، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

   هدف از انجام این پژوهش بررسی مقایسه­ ی وضعیت والدگری در مادران کودکان با نیازهای ویژه و عادی و نقش راهبردهای مقابله ­ای در آن بوده است. به همین منظور تعداد 217 نفر از مادران دارای کودک با نیاز ویژه و از مادران دارای کودک عادی تعداد 200 نفر به روش نمونه گیری در­دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ ها در این پژوهش عبارت بودند از: پرسش­نامه راهبردهای مقابله­ای لازاروس فولکمن، پرسش نامه والدگری آلاباما. برای آزمون فرضیه­ های اصلی از آزمون ناپارامتریک دو گروه مستقل (Mann-Whitney U) و برای آزمون فرضیه­ های فرعی از همبستگی اسپیرمن استفاده شد. بین میزان راهبرد مقابله­ ای هیجان مدار، سبک والدگری مثبت، میزان بر­خورد با فرزند و میزان تنبیه بدنی در مادران کودک با نیاز ویژه و عادی تفاوت معناداری وجود دارد (P<0.05). و مادران کودک با نیاز ویژه از این مؤلفه­ ها بیش­تر استفاده می­کردند. بین راهبرد مقابله­ ای مسئله مدار و مشارکت مادران رابطه معناداری وجود داشت (P<0.05). در نتیجه، راهبرد­های مقابله­ ای مسئله­ مدار و هیجان­ مدار و مشارکت والدین، نقش به سزایی در والدگری مادران دارای کودک با نیاز­های ویژه دارند.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


استاد راهنمای اول: عبدخدايي، محمد سعيد
استاد مشاور اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
کلید واژه ها:  وضعیت والدگری ، مادران کودکان با نیازهای ویژه ، مادران کودکان عادی ، راهبردهای مقابله ای


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 371
نام نویسنده:  سندگل، مرتضی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 133
چکیده: 

دامنه تعارض در سازمان­های امروز، به ویژه در مدارس، ضرورت بهره­ گیری از راهبردهای مؤثر مدیریت تعارض را افزایش داده است. نکته‌ای که به خصوص در جوامع اسلامی حائز اهمیت است، آشنایی مدیران و کارکنان با مفهوم تعارض، انواع تعارض‌های مخرب یا سازنده، سطوح و شیوه‌های مدیریت آن از دیدگاه اسلام بوده و اینکه بتوانند از این شیوه‌ها در جهت مدیریت مطلوب تعارض استفاده نمایند. هدف از این پژوهش، مفهوم‌یابی مدیریت تعارض در آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسلام می‌باشد.  پژوهش حاضر از نظر نوع، یک پژوهش کیفی است. بر حسب نوع هدف، یک پژوهش کاربردی است. روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش، روش تحلیل محتوا است. جامعه آماری پژوهش، کتاب‌ها و مقالاتی است که پیرامون مدیریت، روابط انسانی و رفتار سازمانی بر اساس دیدگاه اسلام و پس از انقلاب اسلامی ایران، به رشته تحریر در آمده‌اند. برای نمونه‌گیری، از روش نمونه‌گیری در دسترس جهت گردآوری داده‌ها استفاده گردید. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، مطالعات اسنادی است. در نهایت یافته‌ها نشان داد که در آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسلام، دامنه تعارض در برگیرنده طیف وسیعی از مفاهیم است که می‌توان در سه مقوله تعارض در پندار، تعارض در گفتار و تعارض در کردار تقسیم‌ بندی نمود. همچنین سطوح تعارض با توجه به افراد درگیر در تعارض را می‌توان در چهار سطح: تعارض میان فردی، درون گروهی، میان گروهی و میان فرهنگی تقسیم نمود. شیوه‌های مدیریت تعارض نیز در این آثار شامل سه شیوه کلی 1)پیش‌گیری از تعارض، 2)حل و درمان تعارض و  3)ایجاد و مجاز به استفاده از تعارض  می‌باشد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

فاقد

 


استاد راهنمای اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
استاد مشاور اول: قنديلي، سيد جواد
استاد مشاور دوم: حسینقلی¬زاده، رضوان
کلید واژه ها:  مفهوم تعارض ، سطوح تعارض ، شیوه‌های مدیریت تعارض ، آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسلام


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 656
نام نویسنده: غیاثی گیشی، مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 134
چکیده: 

هدف: هدف از پژوهش حاضر آموزش جامعی از کنش های اجرایی (حافظه کاری، برنامه ریزی و اولویت بندی، خود نظم جویی هیجان، سازماندهی، خود نظارتی و خود کنترلی) بر اساس الگوی ملتزر در مدرسه به همراه نوروفیدبک و بررسی میزان تاثیر گذاری این آموزش ها بر روی کنش وری اجرایی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان بهنجار می باشد. روش: در چهار چوب یک طرح شبه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل، از بین  دانش آموزان  پسر با دامنه سنی   11-10 کلاس چهارم ابتدایی دردسترس که شرایط حضور در پژوهش را داشتن 36 نفر از آنها  به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه 12 نفره(گروه آموزش و نوروفیدبک، گروه آموزش به تنهایی و گروه کنترل) قرار داده شدند. گروههای آموزش و نوروفیدبک و گروه آموزش به تنهایی در 16 جلسه آموزشی کنش های اجرایی براساس الگوی ملتزر  و گروه آموزش و نوروفیدبک علاوه بر این آموزش ها در 8 جلسه ی آموزش نوروفیدبک شرکت نموده و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند. داده های پژوهش به کمک مقیاس نارسای کنش وری اجرایی بارکلی- کودکان و نوجوانان، خرده آزمون فراخنای ارقام وکسلرکودکان، بلوک های تپنده کورسی و آزمون عملکرد تحصیلی فام و تیلور هنجار یابی شده توسط درتاج  در پیش و پس از جلسات آموزش فردی و گروهی گردآوری شدند. روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز تحلیل کواریانس تک متغیره و  تحلیل کواریانس چند متغیره بود. یافته ها: پس از آموزش در هر دو گروه آموزش و نوروفیدبک و آموزش به تنهایی میانگین نمرات در مقیاس نارسای کنش وری اجرایی بارکلی- کودکان و نوجوانان کاهش و میانگین نمرات در خرده آزمون فراخنای ارقام وکسلرکودکان، بلوک های تپنده کورسی و آزمون عملکرد تحصیلی افزایش یافت این در حالی بود که میانگین نمرات دانش آموزان در گروه آموزش و نوروفیدبک نسبت به گروه آموزش به تنهایی در مقیاس نارسای کنش وری اجرایی بارکلی- کودکان و نوجوانان کاهش بیشتر و در دیگر آزمون ها افزایش بیشتری نشان داد. و این نتایج معنادار بود. : پس از آموزش دانش آموزان گروه آموزش و نوروفیدبک بهبود بیشتری در کنش های اجرایی در زندگی روزمره، حافظه کاری کلامی و دیداری- فضایی نسبت به گروه آموزش به تنهایی و کنترل نشان دادند که بیانگر تاثیر گذاری بیشتر آموزش کنش های اجرایی به همراه نوروفیدبک نسبت به آموزش به تنهایی می باشد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: غنايي چمن آباد، علي
کلید واژه ها:  کنش های اجرایی ، حافظه کاری ، عملکرد تحصیلی ، الگوی ملتزر ، نوروفیدبک


>> کتابداری
شماره بازیابی: 149
نام نویسنده: باقری، زهره سادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 141
چکیده: 

هدف: هدف پژوهش، تعیین میزان تعهد سازمانی کتابداران با  تیپ‌های شخصیتی متفاوت کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی و تعیین رابطه بین آن‌ها بود.

روش­: پژوهش حاضر به روش پیمایشی، به مقایسه میزان تعهد سازمانی  تیپ‌های شخصیتی (بررون‌گرا، میانه و درون‌گرا) کتابدارن پرداخته است. جامعه پژوهش شامل همه کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی به تعداد 137 نفر بود.   نمونه­ گیری به روش تصادفی طبقه‌ای انجام شد و 103 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات بود و شامل تعهدسازمانی که توسط ناوی (1391) در قالب 36 گویه ساخته شده بود و  استاندارد برون‌گرایی-درون‌گرایی میشل گوکلن در قالب 50 گویه بود که پس از آزمون روایی و پایایی ( تعهد سازمانی، 75٪ و شخصیتی،72٪)، تعهد سازمانی کتابداران و تیپ شخصیتی آن‌ها تعیین  شد.

یافته­ ها: نتایج نشان داد به طور کلی میانگین تعهد سازمانی کتابدارن (64/131) پایین‌تر از حد مطلوب (140) بود. در دو بعد تعهد به شغل کتابداری و تعهد به همکاران، میزان تعهد با حد مطلوب تفاوت معنا‌دار داشت و از حد مطلوب پایین‌تر بود. تیپ شخصیتی 4/74٪ از افراد برون‌گرا، 3/13٪ درون گرا و3/12٪ میانه بود. بین میانگین نمرات تعهد سازمانی برون‌گرایان، درون‌گرایان و افراد میانه تفاوت معناداری وجود نداشت (412/0 p=). تفاوت معناداری بین میانگین تعهد سازمانی کتابداران مشغول به فعالیت در بخش‌های مختلف کتابخانه (00/0p=)، و میانگین تعهد سازمانی کتابداران دارای تیپ­های شخصیتی متفاوت و فعال در بخش­های مختلف (00/0p=) با یکدیگر وجود داشت، و تعهد همه تیپ‌ها در بخش خدمات عمومی بالا‌تر بود. بین میانگین تعهد سازمانی کتابداران دارای سوابق کاری مختلف (01/0p=) و میانگین تعهد سازمانی کتابداران دارای تیپ‌های شخصیتی و سوابق کاری مختلف (00/0p=) تفاوت معناداری مشاهده شد. بین میانگین تعهد سازمانی تیپ‌های مختلف شخصیتی در زنان و مردان تفاوت معنا‌داری وجود داشت (01/0p=). از دیگر یافته‌های پژوهش این بود که تعهد سازمانی مردان بیشتر از زنان بود و ابعاد تعهد به سازمان (01/0p=)، تعهد به کتابخانه (01/0p=) و تعهد به همکاران (00/0p=) در دو بخش خدمات عمومی و خدمات فنی با یکدیگر تفاوت معنا‌دار بود و در ابعاد تعهد به سازمان (00/0p=)، تعهد به کتابخانه (00/0p=) و تعهد به شغل (02/0p=)، میانگین تعهد سازمانی کتابداران دارای سنوات مختلف، تفاوت معنا‌دار بود.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: نوكاريزي، محسن
استاد مشاور اول: شریف، عاطفه
کلید واژه ها:  تعهد سازمانی ، تیپ‌های شخصیتی ، برون‌گرایی و درون‌گرایی ، کتابخانه آستان قدس رضوی ، کتابداران


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 654
نام نویسنده: سلمانیها، طاهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 78
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، رواسازی مقیاس ارزیابی دانش عصب­ شناختی معلمان و رابطه­ ی دانش عصب­ شناختی معلمان با اثربخشی تدریس از دیدگاه معلمان بود. بدین منظور از بین کلیه معلم­ های مرد و زن پایه­ ی چهارم ابتدایی شهرستان سبزوار و توابع (406 نفر) که در دوره­ های ضمن خدمت شرکت کرده بودند، 200 نفر به شیوه­ ی در دسترس انتخاب شدند. برای سنجش دانش عصب­ شناختی، از ارزیابی دانش عصب­ شناختی هرکولانو-هوزل (2002) و برای سنجش اثربخشی تدریس از تصور معلمان از توفیق در تدریس فردوسی­ پور (1386) استفاده شد. برای تعیین پایایی کل ابزار از ضریب آلفای کرونباخ و برای تعیین روایی گویه­ ها از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس استفاده شد. از مجموع 36 گویه اولیه، بعد از انجام تحلیل عاملی اکتشافی 21 گویه در مدل باقی ماندند که بر روی 6 عامل بار می­شدند و این 6 عامل 59 درصد واریانس کل سازه را تبیین می­کردند. مقدار آلفای کرونباخ برای 21 گویه 78/0 بود یعنی این از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است. میزان دانش عصب­ شناختی معلمان بیشتر از حد متوسط بود و دانش عصب شناختی توانایی پیش­ بینی اثربخشی تدریس در معلمان را داشت. با توجه به احراز روایی و پایایی دانش عصب­ شناختی، نتایج حاصل از اجرای ، می­تواند در جهت ارزیابی دانش عصب­ شناختی معلمان، توسط سیاستگذاران آموزشی و تربیتی و سایر محققین مورد استفاده قرار گیرد.

 

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

 

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: امين يزدي، سيد امير
کلید واژه ها:  دانش عصب­ شناختی ، اثربخشی تدریس ، رواسازی مقیاس


>> کتابداری
شماره بازیابی: 148
نام نویسنده: شفیعی، سید مسعود
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 136
چکیده: 

هدف: استفاده از فراداده‌های مناسب در سامانه‌های اطلاعاتی پیش‌نیاز ارائه قابلیت‌های نمایه‌پذیری، جستجو و بازیابی اطلاعات می‌باشد. هدف کلی پژوهش حاضر ارزیابی فراداده‌های به كار رفته در سامانه اطلاعات علمی دانشگاه فردوسی مشهد (ساعد) از جنبه قابلیت‌های جستجو، بازیابی و نمایه‌پذیری اطلاعات در راستای کارآمدتر کردن سازماندهی اطلاعات در این سامانه و به‌ویژه در موتورهای جستجو است.

 

روش‌شناسی: اين پژوهش به روش مطالعه‌ای موردی (مورد پژوهی) با رویکرد ارزیابانه درباره سامانه ساعد و فراداده‌های بکار رفته در آن انجام گرفت. به این منظور، از میان پیشینه مقاله‌های ذخیره‌شده در سامانه اطلاعات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، به روش نمونه‌گیری تصادفی، 392 عنوان مقاله و 269 نام عضو هیئت‌علمی انتخاب گردید. افزون بر آن، 7 مخزن سازمانی نمونه یعنی Eprints، Dspace، SobekCM، SimpleDL، arXiv، eScholarshipe و Digital Commons برای مقایسه قابلیت­های جستجو و بازیابی آن‌ها با سامانه ساعد انتخاب شد. روش گردآوری داده به‌صورت مشاهده سیستمی و ابزار آن نیز سیاهه وارسی تهیه‌شده توسط پژوهشگر بود که روایی آن توسط برخی استادان متخصص تأیید گردید.

 

یافته ­ها: یافته‌ها نشان داد نمایه­ پذیری سامانه ساعد در دو موتور جستجوی گوگل و گوگل پژوهشگر بر اساس عنوان مقاله‌ها بیش از 60 درصد و پیشینه‌های به زبان فارسی، نمایه‌پذیری بهتری نسبت به پیشینه‌های به زبان انگلیسی داشتند. همچنین، بین دو موتور جستجو در نمایه‌سازی اطلاعات سامانه ساعد بر اساس عنوان، همگونی معنی‌داری وجود داشت. نسبت نمایه‌پذیری سامانه ساعد بر اساس نام نویسندگان در بخش فارسی با میانه 80/0، انگلیسی 67/0 و به‌طورکلی 71/0 بود. این میزان در گوگل پژوهشگر برای نام‌های فارسی 37/0، نام‌های انگلیسی 42/0 و درکل 39/0 بود. بین میزان نمایه‌پذیری نام نویسندگان در این دو موتور جستجو نیز تفاوت معناداری وجود داشت. میزان بکارگیری عناصر فراداده‌ای (تعداد فيلدها) در سامانه ساعد برای ارائه قابلیت مرور 1، قابلیت جستجو 5، قابلیت نمایش 1، قابلیت محدودسازی 3 بود و هیچ قابليتي برای مرتب‌سازی نتایج جستجو وجود نداشت.

نتیجه­ گیری: سازماندهی اطلاعات در سامانه ساعد به‌صورت بهینه صورت نمی‌پذیرد و وضعیت نمایه‌پذیری آن در موتورهای جستجو نیز مطلوب نبود. همچنین سامانه ساعد، به عنوان يك مخزن سازماني، نتوانسته از عناصر فراداده‌ای در ارائه انواع قابلیت‌های مختلف نمایش، مرور، محدودسازی نتایج و انتخاب نحوه مرتب‌سازی نتایج استفاده بهینه را ببرد. با بهره‌گیری هدفمند و سازماندهی فراداده‌ها می‌توان قابلیت‌های جستجو، بازیابی و نمایه‌پذیری اطلاعات را ارتقاء بخشید که در این راستا پیشنهادهای کاربردی جهت ارتقاء سامانه ساعد ارائه گردید.


فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

فاقد

 


استاد راهنمای اول: فتاحي، رحمت اله
استاد مشاور اول: شریف، عاطفه
کلید واژه ها:  نمایه‌پذیری اطلاعات ، سازماندهی اطلاعات ، موتور جستجوی گوگل ، موتور جستجوی گوگل پژوهشگر ، سامانه‌های اطلاعات علمی ، فراداده ، مخازن سازمانی ، دانشگاه فردوسی مشهد


>> کتابداری
شماره بازیابی: 147
نام نویسنده: قانعی، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 118
چکیده: 

برنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعات از ابزارهای سنجش آمادگی الکترونیکی و بلوغ فناوری در راستای بهبود استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی ارتباطی در کتابخانه است. هدف، ارائه الگوی بومی‌سازی شده راهبردی با شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش و به کارگیری فناوری‌های موجود در کتابخانه‌های دانشگاهی فردوسی مشهد بود. روش پژوهش، پیمایشی-تحلیلی بود. جامعه پژوهش شامل اعضای هیأت علمی (783 نفر) و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد (11755 نفر) در نیمسال دوم سال تحصیلی 1392-1393 بودند. ابزار گردآوری اطلاعات ‌ بود که طی دو مرحله در اختیار نمونه‌هایی 201 و 373 نفری با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی قرار گرفت. تمامی ‌های توزیع شده در هر دو نمونه گردآوری شد. روایی صوری اول با توزیع میان برخی از اساتید علم اطلاعات و دانش‌شناسی مورد تأیید قرار گرفت. روایی محتوایی نهایی نیز با استفاده از ماتریس همبستگی چرخش یافته مورب در روش تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. داده‌های گردآوری شده با استفاده از روش تحلیل مسیر در نرم‌افزار لیزرل مورد بررسی قرار گرفت و بارهای عاملی و ضرایب مسیر به عنوان ضرایب همبستگی رگرسیون چندگانه در راستای تشخیص عوامل مؤثر مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌های حاصل از سؤال‌ها حاکی از آن بود که تمایلات رفتاری، نفوذ اجتماعی و آموزش و اطلاع‌رسانی بر پذیرش فناوری برای هر دو گروه اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به صورت یکسان؛ و توانایی شخصی، ویژگی‌های وظیفه، رفع نیاز اطلاعاتی و سواد رایانه‌ای برای اعضای هیأت علمی و توانایی شخصی، ویژگی‌های وظیفه، رفع نیاز اطلاعاتی و تناسب وظیفه با فناوری موجود برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در به کارگیری فناوری نزد جامعه پژوهش، عوامل اثرگذار بودند. از این بین متغیر تمایلات رفتاری، بیش‌ترین تأثیر را بر پذیرش فناوری، و متغیرهای رفع نیاز اطلاعاتی و ویژگی‌های وظیفه به ترتیب بیش‌ترین تأثیر را در به کارگیری فناوری اطلاعات در جامعه پژوهش داشتند. آزمون فرضیه‌ها نشان داد که مدل‌های آماری نظریه‌های تناسب وظیفه-فناوری و یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری در جامعه پژوهش دارای نیکویی برازش بودند و می‌توان از آن‌ها برای ایجاد مدل بومی‌سازی شده راهبردی استفاده کرد. در نهایت، مشخص شد که برجسته بودن عامل ویژگی‌های وظیفه در برابر ویژگی‌های فناوری ممکن است ناشی از توجه کاربران کتابخانه به فناوری در راستای رفع نیاز اطلاعاتی یا به روز نبودن و جذاب نبودن فناوری‌های موجود در کتابخانه باشد که عامل تسهیل شرایط در پذیرش فناوری را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مأخذ

          


استاد راهنمای اول: نوكاريزي، محسن
استاد مشاور اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  پذیرش فناوری ، تناسب وظیفه - فناوری ، برنامه ریزی راهبردی ، فناوری اطلاعات


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 653
نام نویسنده: رضایی، علی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 129
چکیده: 

   هدف از انجام اين پژوهش  اثر بخشی گروه درمانی معنوی- مذهبی بر افزایش بهزیستی روانشناختی و شادکامی  می باشد. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی به صورت پیش آزمون- پس آزمون  در دو گروه کنترل است. جامعه آماری  زنان مها جر بودند که در تابستان 92 از طریق آ گهی به مرکز ز بان سرای  آدینه مراجعه نمودند. که بوسیله  روش نمونه گیری در دسترس 30 نفر انتخاب شده که به صورت تصادفی دردو گروه آزمایش(15نفر) وگروه کنترل (15نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش در 8 جلسه به مدت 2 ساعت  تحت  گروه درمانی معنوی- مذهبی قرار گرفتند وگروه کنترل بدون دریافت هیچ درمانی درلیست انتظار قرارگرفتند. آزمودنی‌های گروه آزمایش دردومرحله پیش آزمون و پس آزمون گرد با مقیاس های بهزیستی روانشناختی و شادکامی مورد سنجش قرارگرفتند.

یافته های این پژوهش با استفاده از نرم افزار  SPSS و با روش آماری تحلیل كوواریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهدگروه درمانی معنوی- مذهبی در جهت افزایش بهزیستی روانشناختی و شادکامی اثر بخش بوده است.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

فاقد


استاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  گروه درمانی معنوی مذهبی ، بهزیستی روانشناختی ، شادکامی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 370
نام نویسنده: محترم پور، حسین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 98
چکیده: 

اساس توسعه ‌و‌ پیشرفت هر جامعه‌ای، به اهتمام بر امر پژوهش استوار است. در این راستا دانشجویان و به طور کلی دانشگاه‌ها نقش عمده در جهت نیل به اهداف ایفا می‌کنند. از آنجا که فعالیت‌های پژوهشی به دلیل مشارکت محدود آزمودنی‌ها، با مشکلات بسیاری روبه رو شده است، به همین خاطر بررسی عوامل موثر بر تمایل به مشارکت آزمودنی‌ها در فعالیت‌های پژوهشی مهم است. هدف این پژوهش بررسی عوامل پیش بینی کننده تمایل دانشجویان به عنوان آزمودنی در فعالیت‌های پژوهشی است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی از نوع پیش بینی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 93-1392 در دانشکده‌های ادبیات و علوم انسانی، علوم تربیتی و روان‌شناسی، علوم اداری و اقتصادی و تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد به تعداد2442نفر است. نمونه مورد مطالعه شامل 174 نفر است که با استفاده از نمونه گیری سهمیه‌ای و بر اساس جنسیت و گروه تحصیلی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسش نامه‌های عزت نفس، انگیزه پیشرفت، منبع کنترل، شخصیت آیزنک، خلاقیت، ادراک از جو سازمانی و تمایل به مشارکت استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از مقایسه میانگین مستقل، تحلیل واریانس، همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و رگرسیون ساده استفاده شد. نتایج نشان داد که از بین عوامل فردی (خصیصه‌ای شخصیتی-  ادراکات محیطی) که مورد بررسی قرار گرفت، بین معدل، عزت نفس، انگیزه پیشرفت، منبع کنترل درونی و بیرونی، درون گرایی و برون گرایی، خلاقیت و ادراک از جو سازمانی با تمایل به مشارکت‌ آزمودنی‌ها فعالیت‌های پژوهشی ارتباط معناداری وجود دارد و این متغیرها می‌توانند پیش بین‌های خوبی برای تمایل به مشارکت باشند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


                                                                                                                     


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  عوامل فردی (خصیصه ای - شخصیتی) ، ادراکات محیطی ، تمایل به مشارکت

<   11121222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525363738393103   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.