دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

<   11121222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525363738393103   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1074 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 149
نام نویسنده: باقری، زهره سادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 141
چکیده: 

هدف: هدف پژوهش، تعیین میزان تعهد سازمانی کتابداران با  تیپ‌های شخصیتی متفاوت کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی و تعیین رابطه بین آن‌ها بود.

روش­: پژوهش حاضر به روش پیمایشی، به مقایسه میزان تعهد سازمانی  تیپ‌های شخصیتی (بررون‌گرا، میانه و درون‌گرا) کتابدارن پرداخته است. جامعه پژوهش شامل همه کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی به تعداد 137 نفر بود.   نمونه­ گیری به روش تصادفی طبقه‌ای انجام شد و 103 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات بود و شامل تعهدسازمانی که توسط ناوی (1391) در قالب 36 گویه ساخته شده بود و  استاندارد برون‌گرایی-درون‌گرایی میشل گوکلن در قالب 50 گویه بود که پس از آزمون روایی و پایایی ( تعهد سازمانی، 75٪ و شخصیتی،72٪)، تعهد سازمانی کتابداران و تیپ شخصیتی آن‌ها تعیین  شد.

یافته­ ها: نتایج نشان داد به طور کلی میانگین تعهد سازمانی کتابدارن (64/131) پایین‌تر از حد مطلوب (140) بود. در دو بعد تعهد به شغل کتابداری و تعهد به همکاران، میزان تعهد با حد مطلوب تفاوت معنا‌دار داشت و از حد مطلوب پایین‌تر بود. تیپ شخصیتی 4/74٪ از افراد برون‌گرا، 3/13٪ درون گرا و3/12٪ میانه بود. بین میانگین نمرات تعهد سازمانی برون‌گرایان، درون‌گرایان و افراد میانه تفاوت معناداری وجود نداشت (412/0 p=). تفاوت معناداری بین میانگین تعهد سازمانی کتابداران مشغول به فعالیت در بخش‌های مختلف کتابخانه (00/0p=)، و میانگین تعهد سازمانی کتابداران دارای تیپ­های شخصیتی متفاوت و فعال در بخش­های مختلف (00/0p=) با یکدیگر وجود داشت، و تعهد همه تیپ‌ها در بخش خدمات عمومی بالا‌تر بود. بین میانگین تعهد سازمانی کتابداران دارای سوابق کاری مختلف (01/0p=) و میانگین تعهد سازمانی کتابداران دارای تیپ‌های شخصیتی و سوابق کاری مختلف (00/0p=) تفاوت معناداری مشاهده شد. بین میانگین تعهد سازمانی تیپ‌های مختلف شخصیتی در زنان و مردان تفاوت معنا‌داری وجود داشت (01/0p=). از دیگر یافته‌های پژوهش این بود که تعهد سازمانی مردان بیشتر از زنان بود و ابعاد تعهد به سازمان (01/0p=)، تعهد به کتابخانه (01/0p=) و تعهد به همکاران (00/0p=) در دو بخش خدمات عمومی و خدمات فنی با یکدیگر تفاوت معنا‌دار بود و در ابعاد تعهد به سازمان (00/0p=)، تعهد به کتابخانه (00/0p=) و تعهد به شغل (02/0p=)، میانگین تعهد سازمانی کتابداران دارای سنوات مختلف، تفاوت معنا‌دار بود.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: نوكاريزي، محسن
استاد مشاور اول: شریف، عاطفه
کلید واژه ها:  تعهد سازمانی ، تیپ‌های شخصیتی ، برون‌گرایی و درون‌گرایی ، کتابخانه آستان قدس رضوی ، کتابداران


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 654
نام نویسنده: سلمانیها، طاهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 78
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، رواسازی مقیاس ارزیابی دانش عصب­ شناختی معلمان و رابطه­ ی دانش عصب­ شناختی معلمان با اثربخشی تدریس از دیدگاه معلمان بود. بدین منظور از بین کلیه معلم­ های مرد و زن پایه­ ی چهارم ابتدایی شهرستان سبزوار و توابع (406 نفر) که در دوره­ های ضمن خدمت شرکت کرده بودند، 200 نفر به شیوه­ ی در دسترس انتخاب شدند. برای سنجش دانش عصب­ شناختی، از ارزیابی دانش عصب­ شناختی هرکولانو-هوزل (2002) و برای سنجش اثربخشی تدریس از تصور معلمان از توفیق در تدریس فردوسی­ پور (1386) استفاده شد. برای تعیین پایایی کل ابزار از ضریب آلفای کرونباخ و برای تعیین روایی گویه­ ها از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس استفاده شد. از مجموع 36 گویه اولیه، بعد از انجام تحلیل عاملی اکتشافی 21 گویه در مدل باقی ماندند که بر روی 6 عامل بار می­شدند و این 6 عامل 59 درصد واریانس کل سازه را تبیین می­کردند. مقدار آلفای کرونباخ برای 21 گویه 78/0 بود یعنی این از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است. میزان دانش عصب­ شناختی معلمان بیشتر از حد متوسط بود و دانش عصب شناختی توانایی پیش­ بینی اثربخشی تدریس در معلمان را داشت. با توجه به احراز روایی و پایایی دانش عصب­ شناختی، نتایج حاصل از اجرای ، می­تواند در جهت ارزیابی دانش عصب­ شناختی معلمان، توسط سیاستگذاران آموزشی و تربیتی و سایر محققین مورد استفاده قرار گیرد.

 

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

 

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: امين يزدي، سيد امير
کلید واژه ها:  دانش عصب­ شناختی ، اثربخشی تدریس ، رواسازی مقیاس


>> کتابداری
شماره بازیابی: 148
نام نویسنده: شفیعی، سید مسعود
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 136
چکیده: 

هدف: استفاده از فراداده‌های مناسب در سامانه‌های اطلاعاتی پیش‌نیاز ارائه قابلیت‌های نمایه‌پذیری، جستجو و بازیابی اطلاعات می‌باشد. هدف کلی پژوهش حاضر ارزیابی فراداده‌های به كار رفته در سامانه اطلاعات علمی دانشگاه فردوسی مشهد (ساعد) از جنبه قابلیت‌های جستجو، بازیابی و نمایه‌پذیری اطلاعات در راستای کارآمدتر کردن سازماندهی اطلاعات در این سامانه و به‌ویژه در موتورهای جستجو است.

 

روش‌شناسی: اين پژوهش به روش مطالعه‌ای موردی (مورد پژوهی) با رویکرد ارزیابانه درباره سامانه ساعد و فراداده‌های بکار رفته در آن انجام گرفت. به این منظور، از میان پیشینه مقاله‌های ذخیره‌شده در سامانه اطلاعات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، به روش نمونه‌گیری تصادفی، 392 عنوان مقاله و 269 نام عضو هیئت‌علمی انتخاب گردید. افزون بر آن، 7 مخزن سازمانی نمونه یعنی Eprints، Dspace، SobekCM، SimpleDL، arXiv، eScholarshipe و Digital Commons برای مقایسه قابلیت­های جستجو و بازیابی آن‌ها با سامانه ساعد انتخاب شد. روش گردآوری داده به‌صورت مشاهده سیستمی و ابزار آن نیز سیاهه وارسی تهیه‌شده توسط پژوهشگر بود که روایی آن توسط برخی استادان متخصص تأیید گردید.

 

یافته ­ها: یافته‌ها نشان داد نمایه­ پذیری سامانه ساعد در دو موتور جستجوی گوگل و گوگل پژوهشگر بر اساس عنوان مقاله‌ها بیش از 60 درصد و پیشینه‌های به زبان فارسی، نمایه‌پذیری بهتری نسبت به پیشینه‌های به زبان انگلیسی داشتند. همچنین، بین دو موتور جستجو در نمایه‌سازی اطلاعات سامانه ساعد بر اساس عنوان، همگونی معنی‌داری وجود داشت. نسبت نمایه‌پذیری سامانه ساعد بر اساس نام نویسندگان در بخش فارسی با میانه 80/0، انگلیسی 67/0 و به‌طورکلی 71/0 بود. این میزان در گوگل پژوهشگر برای نام‌های فارسی 37/0، نام‌های انگلیسی 42/0 و درکل 39/0 بود. بین میزان نمایه‌پذیری نام نویسندگان در این دو موتور جستجو نیز تفاوت معناداری وجود داشت. میزان بکارگیری عناصر فراداده‌ای (تعداد فيلدها) در سامانه ساعد برای ارائه قابلیت مرور 1، قابلیت جستجو 5، قابلیت نمایش 1، قابلیت محدودسازی 3 بود و هیچ قابليتي برای مرتب‌سازی نتایج جستجو وجود نداشت.

نتیجه­ گیری: سازماندهی اطلاعات در سامانه ساعد به‌صورت بهینه صورت نمی‌پذیرد و وضعیت نمایه‌پذیری آن در موتورهای جستجو نیز مطلوب نبود. همچنین سامانه ساعد، به عنوان يك مخزن سازماني، نتوانسته از عناصر فراداده‌ای در ارائه انواع قابلیت‌های مختلف نمایش، مرور، محدودسازی نتایج و انتخاب نحوه مرتب‌سازی نتایج استفاده بهینه را ببرد. با بهره‌گیری هدفمند و سازماندهی فراداده‌ها می‌توان قابلیت‌های جستجو، بازیابی و نمایه‌پذیری اطلاعات را ارتقاء بخشید که در این راستا پیشنهادهای کاربردی جهت ارتقاء سامانه ساعد ارائه گردید.


فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

فاقد

 


استاد راهنمای اول: فتاحي، رحمت اله
استاد مشاور اول: شریف، عاطفه
کلید واژه ها:  نمایه‌پذیری اطلاعات ، سازماندهی اطلاعات ، موتور جستجوی گوگل ، موتور جستجوی گوگل پژوهشگر ، سامانه‌های اطلاعات علمی ، فراداده ، مخازن سازمانی ، دانشگاه فردوسی مشهد


>> کتابداری
شماره بازیابی: 147
نام نویسنده: قانعی، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 118
چکیده: 

برنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعات از ابزارهای سنجش آمادگی الکترونیکی و بلوغ فناوری در راستای بهبود استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی ارتباطی در کتابخانه است. هدف، ارائه الگوی بومی‌سازی شده راهبردی با شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش و به کارگیری فناوری‌های موجود در کتابخانه‌های دانشگاهی فردوسی مشهد بود. روش پژوهش، پیمایشی-تحلیلی بود. جامعه پژوهش شامل اعضای هیأت علمی (783 نفر) و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد (11755 نفر) در نیمسال دوم سال تحصیلی 1392-1393 بودند. ابزار گردآوری اطلاعات ‌ بود که طی دو مرحله در اختیار نمونه‌هایی 201 و 373 نفری با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی قرار گرفت. تمامی ‌های توزیع شده در هر دو نمونه گردآوری شد. روایی صوری اول با توزیع میان برخی از اساتید علم اطلاعات و دانش‌شناسی مورد تأیید قرار گرفت. روایی محتوایی نهایی نیز با استفاده از ماتریس همبستگی چرخش یافته مورب در روش تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. داده‌های گردآوری شده با استفاده از روش تحلیل مسیر در نرم‌افزار لیزرل مورد بررسی قرار گرفت و بارهای عاملی و ضرایب مسیر به عنوان ضرایب همبستگی رگرسیون چندگانه در راستای تشخیص عوامل مؤثر مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌های حاصل از سؤال‌ها حاکی از آن بود که تمایلات رفتاری، نفوذ اجتماعی و آموزش و اطلاع‌رسانی بر پذیرش فناوری برای هر دو گروه اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به صورت یکسان؛ و توانایی شخصی، ویژگی‌های وظیفه، رفع نیاز اطلاعاتی و سواد رایانه‌ای برای اعضای هیأت علمی و توانایی شخصی، ویژگی‌های وظیفه، رفع نیاز اطلاعاتی و تناسب وظیفه با فناوری موجود برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در به کارگیری فناوری نزد جامعه پژوهش، عوامل اثرگذار بودند. از این بین متغیر تمایلات رفتاری، بیش‌ترین تأثیر را بر پذیرش فناوری، و متغیرهای رفع نیاز اطلاعاتی و ویژگی‌های وظیفه به ترتیب بیش‌ترین تأثیر را در به کارگیری فناوری اطلاعات در جامعه پژوهش داشتند. آزمون فرضیه‌ها نشان داد که مدل‌های آماری نظریه‌های تناسب وظیفه-فناوری و یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری در جامعه پژوهش دارای نیکویی برازش بودند و می‌توان از آن‌ها برای ایجاد مدل بومی‌سازی شده راهبردی استفاده کرد. در نهایت، مشخص شد که برجسته بودن عامل ویژگی‌های وظیفه در برابر ویژگی‌های فناوری ممکن است ناشی از توجه کاربران کتابخانه به فناوری در راستای رفع نیاز اطلاعاتی یا به روز نبودن و جذاب نبودن فناوری‌های موجود در کتابخانه باشد که عامل تسهیل شرایط در پذیرش فناوری را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مأخذ

          


استاد راهنمای اول: نوكاريزي، محسن
استاد مشاور اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  پذیرش فناوری ، تناسب وظیفه - فناوری ، برنامه ریزی راهبردی ، فناوری اطلاعات


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 653
نام نویسنده: رضایی، علی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 129
چکیده: 

   هدف از انجام اين پژوهش  اثر بخشی گروه درمانی معنوی- مذهبی بر افزایش بهزیستی روانشناختی و شادکامی  می باشد. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی به صورت پیش آزمون- پس آزمون  در دو گروه کنترل است. جامعه آماری  زنان مها جر بودند که در تابستان 92 از طریق آ گهی به مرکز ز بان سرای  آدینه مراجعه نمودند. که بوسیله  روش نمونه گیری در دسترس 30 نفر انتخاب شده که به صورت تصادفی دردو گروه آزمایش(15نفر) وگروه کنترل (15نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش در 8 جلسه به مدت 2 ساعت  تحت  گروه درمانی معنوی- مذهبی قرار گرفتند وگروه کنترل بدون دریافت هیچ درمانی درلیست انتظار قرارگرفتند. آزمودنی‌های گروه آزمایش دردومرحله پیش آزمون و پس آزمون گرد با مقیاس های بهزیستی روانشناختی و شادکامی مورد سنجش قرارگرفتند.

یافته های این پژوهش با استفاده از نرم افزار  SPSS و با روش آماری تحلیل كوواریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهدگروه درمانی معنوی- مذهبی در جهت افزایش بهزیستی روانشناختی و شادکامی اثر بخش بوده است.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

فاقد


استاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  گروه درمانی معنوی مذهبی ، بهزیستی روانشناختی ، شادکامی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 370
نام نویسنده: محترم پور، حسین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 98
چکیده: 

اساس توسعه ‌و‌ پیشرفت هر جامعه‌ای، به اهتمام بر امر پژوهش استوار است. در این راستا دانشجویان و به طور کلی دانشگاه‌ها نقش عمده در جهت نیل به اهداف ایفا می‌کنند. از آنجا که فعالیت‌های پژوهشی به دلیل مشارکت محدود آزمودنی‌ها، با مشکلات بسیاری روبه رو شده است، به همین خاطر بررسی عوامل موثر بر تمایل به مشارکت آزمودنی‌ها در فعالیت‌های پژوهشی مهم است. هدف این پژوهش بررسی عوامل پیش بینی کننده تمایل دانشجویان به عنوان آزمودنی در فعالیت‌های پژوهشی است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی از نوع پیش بینی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 93-1392 در دانشکده‌های ادبیات و علوم انسانی، علوم تربیتی و روان‌شناسی، علوم اداری و اقتصادی و تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد به تعداد2442نفر است. نمونه مورد مطالعه شامل 174 نفر است که با استفاده از نمونه گیری سهمیه‌ای و بر اساس جنسیت و گروه تحصیلی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسش نامه‌های عزت نفس، انگیزه پیشرفت، منبع کنترل، شخصیت آیزنک، خلاقیت، ادراک از جو سازمانی و تمایل به مشارکت استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از مقایسه میانگین مستقل، تحلیل واریانس، همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و رگرسیون ساده استفاده شد. نتایج نشان داد که از بین عوامل فردی (خصیصه‌ای شخصیتی-  ادراکات محیطی) که مورد بررسی قرار گرفت، بین معدل، عزت نفس، انگیزه پیشرفت، منبع کنترل درونی و بیرونی، درون گرایی و برون گرایی، خلاقیت و ادراک از جو سازمانی با تمایل به مشارکت‌ آزمودنی‌ها فعالیت‌های پژوهشی ارتباط معناداری وجود دارد و این متغیرها می‌توانند پیش بین‌های خوبی برای تمایل به مشارکت باشند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


                                                                                                                     


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  عوامل فردی (خصیصه ای - شخصیتی) ، ادراکات محیطی ، تمایل به مشارکت


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 369
نام نویسنده: احمدی، آرزو
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 133
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف شناسایی نیازهای توسعه اعضای هیأت­علمی در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است. این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و روش پژوهش ارزشیابی-نیازسنجی بود. جامعه آماری؛ اعضای هیأت­­علمی، مدیران­گروه و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بودند. با استفاده از نمونه­گیری دردسترس 8 نفر عضو هیأت­علمی، 5 نفر مدیر­گروه و 11 نفر دانشجو انتخاب شدند. از روش نیازسنجی مبتنی بر مشکل و مصاحبه نیمه­ساختاریافته برای جمع­آوری داده­های پژوهش استفاده شد. در پژوهش حاضر قابلیت اعتبار از طریق «بررسی توسط شرکت­کنندگان یا مصاحبه­شوندگان» صورت­گرفته است. اطلاعات به دست آمده از فرایند مصاحبه­ها و کیفیت و عمق داده­ها توسط گروه متخصصین مربوطه تایید شد. در این پژوهش از تحلیل تفسیری برای بررسی سؤالات پژوهش استفاده شد و جهت پاسخگویی به سؤالات پژوهش به تحلیل محتوای مصاحبه­ها و مقوله­بندی پیام­های مستتر در آن پرداخته شد. نتایج نشان داد که برای توسعه اعضای هیأت علمی در سه بعد حرفه­ای، سازمانی و فردی حداقل می­بایست به 33 مؤلفه اساسی توجه نمود؛ برای نمونه می­توان به: محتوا، متناسب نبودن دروس نظری و عملی، مشاوره به ارباب رجوع، خدمات علمی و عملی به جامعه، کیفیت پژوهش و مهارت ابزاری و ... (در مؤلفه­های توسعه حرفه­ای) و نظام پاداش و تشویق، برنامه­های آموزشی ضمن­خدمت، مشارکت در برنامه­ریزی و ... (در مؤلفه­های توسعه سازمانی) و اخلاق حرفه­ای، استقلال در کار، باور به توانایی، ایده­پردازی و ... (در مؤلفه­های توسعه فردی) اشاره نمود، که مشکلات و علت­هایی نیز بر هر کدام از مؤلفه­های ابعاد توسعه اعضای هیأت علمی تاثیرگذار است. در نهایت راه­حل­ها در قالب نیازهای آموزشی به صورت دوره­ها و کارگاه­های مختلف و نیازهای غیرآموزشی به صورت مزایای مالی، روابط بین­فردی، اقدامات مدیریتی و اقدامات پرسنلی در بعد حرفه­ای و روابط بین­­فردی، اقدامات مدیریتی، اقدامات پرسنلی و امکانات فیزیکی در بعد سازمانی و مزایای مالی، اقدامات مدیریتی، اقدامات پرسنلی، در بعد فردی ارائه شده است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  توسعه اعضای هیأت علمی ، توسعه حرفه ای ، توسعه سازمانی ، شناسایی نیازها


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 368
نام نویسنده: غلباش قره بلاغی اینالو، سمانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 175
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، طراحی، رواسازی و اعتباریابی مقیاس همکاری‌های علمی و بررسی وضعیت موجود همکاری‌های علمی پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد بود. روش پژوهش از نوع ترکیبی بود. جامعه آماری پژوهش شامل؛ جامعه متخصصان حوزه همکاری‌های علمی و جامعه پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد اعم از اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری در سال تحصیلی 93-92 بود. تعداد 7 نفر به صورت هدفمند از جامعه متخصصان و تعداد 204 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس از جامعه پژوهشگران به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. در راستای هدف پژوهش و با مشخص نمودن همپوشانی‌های موجود در منابع و مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با متخصصان و جمع‌بندی آن‌ها به استخراج مؤلفه‌ها و نشانگرهای همکاری علمی و سپس تدوین مقیاس همکاری‌های علمی پرداخته شد. روایی محتوایی مقیاس با استفاده از شاخص نسبت روایی محتوایی و روایی سازه مقیاس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی تعیین شد. پایایی مقیاس، با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ برای کل مقیاس 88/0 محاسبه شد. در نهایت مقیاس در قالب 5 عامل حاصل از ساختار عاملی شامل "سهم مشارکت در تولیدات علمی مشترک"، "مشارکت در مجامع علمی"، "همکاری در فرایند پژوهش"، " آمادگی‌های عاطفی- شناختی" و " آمادگی‌های رفتاری همکاری‌های علمی" تهیه شد. نتایج حاصل از اجرای مقیاس نشان داد، 32/76 درصد کل امتیازات تولیدات علمی پژوهشگران به صورت مشترک و بیشترین امتیاز تولیدات علمی مشترک پژوهشگران مربوط به مقالات علمی- پژوهشی بوده است. میزان عملکرد همکاری‌های علمی پژوهشگران در سطح متوسط و نگرش پژوهشگران به همکاری‌های علمی مثبت و در سطح بالا قرار داشته است. با توجه به احراز روایی و پایایی مقیاس همکاری‌های علمی، نتایج حاصل از اجرای مقیاس، می‌تواند در جهت ارزیابی وضعیت موجود همکاری‌های علمی پژوهشگران، توسط سیاست‌گذاران آموزش عالی و مسئولین دانشگاه‌ مورد استفاده قرار گیرد.


 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  همکاری علمی ، طراحی ، مقیاس ، ارزیابی ، دانشگاه فردوسی مشهد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 367
نام نویسنده: طباطبائی، سید محمدصادق
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 189
چکیده: 

تلاش پژوهشگران حوزه‌ی تعلیم و تربیت و به ویژه متخصصان برنامه درسی، معطوف به دست یابی به بالاترین سطح کمی و کیفی یادگیری است و آموزش تلقینی، روشی است که با ادعای استفاده از ظرفیت دریافت نامحدود بشر، به عرصه‌ی آموزش و پرورش ورود پیدا کرده است. در مطالعه‌ی حاضر که با هدف بررسی تأثیر آموزش تلقینی بر پیشرفت تحصیلی انجام شده است، از روش آزمایشی استفاده شده و طرح پژوهش، آزمایشی حقیقی از نوع دو گروهی با انتساب تصادفی، پیش آزمون- پس آزمون و تعقیب (اندازه گیری مکرر) بود. جامعه آماج (هدف) در این پژوهش، کلیه دانش آموزان پایه‌ی اول مقطع متوسطه (پایه‌ی نهم در طرح جدید) است. جامعه آماری، کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه بخش احمد آباد شهرستان مشهد در سال تحصیلی 93 - 1392 و جامعه در دسترس، دانش آموزان پسر پایه اول مقطع متوسطه شهر مُلک آباد- مرکز بخش احمد آباد- بود. نمونه پژوهش به حجم 30 نفر (دو گروه 15 نفره برای آزمایش و کنترل) انتخاب شد. این پژوهش دارای یک سؤال اصلی و دو سؤال فرعی بود که به منظور مقایسه میزان یادگیری دانش آموزان از طریق آموزش تلقینی با آموزش به شیوه‌های سنتی و مطالعه آن در سه موضوع آموزشی و دو سطح دانش (حفظ) و درک (فهم) بود. به منظور گردآوری داده‌ها از آزمون‌های معلم ساخته در محتواهای آموزشی مورد بررسی استفاده شد. یافته‌های این پژوهش، اثربخشی متفاوتی را در میان آموزش به شیوه‌ی تلقینی و روش‌های سنتی آموزش در سطوح دانش (به حافظه سپاری) و ادراک نشان نداد. خو گیری دانش آموزان به شیوه سنتی اجرای برنامه درسی و عدم ظرفیت فیزیکی و شرایط هر یک از عناصر برنامه درسی در نظام موجود آموزشی، از دلایل احتمالی چنین نتیجه‌ای قلمداد شده است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  آموزش تلقینی ، لوزانف ، آموزش مبتنی بر دو نیمکره مغز ، پیشرفت تحصیلی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 366
نام نویسنده: قائمی پور، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 185
چکیده: 

ارزشیابی برای سلامت تعلیم و تربیت و برنامه‌های آن، امری مهم و حیاتی است. هدف این پژوهش بررسی میزان اشاعه استانداردهای ارزشیابی در پژوهش‌های ارزشیابی آموزشی در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد بود. پژوهش حاضر از نظر روش، پژوهش ارزشیابی بود و با توجه به اینکه گزارش‌های پایانی مدنظر قرار گرفت فرا-ارزشیابی از نوع پایانی بود. جامعه آماری آن شامل کلیه پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دفاع شده با موضوع ارزشیابی طی سال‌های 1392-1382 در چهار دانشگاه علامه طباطبایی، شهید بهشتی، تهران و فردوسی مشهد بود که به شیوه سرشماری مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از چک‌لیست فرا-ارزشیابی استافل بیم (2012)، استفاده شد که بر اساس آن میزان اشاعه استانداردهای ارزشیابی برنامه در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد با موضوع ارزشیابی مشخص گردید؛ صرفاً پژوهش‌هایی که با روش کمی انجام شده‌اند برای بررسی انتخاب شد. برای مشخص کردن پایایی کدگذار از ضریب همبستگی کاپا استفاده شد که مقدار آن 93/0 به دست آمد. یافته‌ها نشان داد که استاندارد استدلال واضح ارزشیابی در سطح خیلی خوب بود؛ استانداردهای جهت‌دهی کلی و پاسخگو، صراحت و انصاف، فرایند و محصولات معنی‌دار، تصمیمات و نتایج موجه و اطلاعات معتبر در سطح خوب بودند؛ استانداردهای اطلاعات مرتبط، مقبولیت بافت، کاربرد منابع، شفافیت و افشا، ارزش‌های روشن، اطلاعات پایا، مدیریت اطلاعات، تجزیه و تحلیل و طراحی‌های درست و ارتباط و گزارش در سطح متوسط بودند و استانداردهای مقبولیت ارزیاب، توجه به ذی‌نفعان، گزارش و ارتباط به موقع و مناسب، نگرانی برای عواقب و تأثیر، مدیریت پروژه، رویه‌های قابل اجرا، توافقات رسمی، احترام و حقوق شرکت‌کنندگان انسانی، تعارض در علاقه، اهداف مذاکره‌ای و برنامه روشن و توصیف موقعیت در سطح ضعیف بودند. به طور کلی، همه‌ی پایان‌نامه‌ها در اشاعه‌ی معیارهای سودمندی، قابلیت کاربرد، درستی در سطح ضعیف و در اشاعه معیار دقت و مسئولیت‌پذیری ارزشیابی در سطح متوسط ارزشیابی شدند. توصیه می‌شود پژوهش‌گران در زمینه‌ی ارزشیابی آگاهی‌های لازم از استانداردهای ارزشیابی برنامه داشته باشند تا ارزشیابی آن‌ها از برنامه موردنظر دچار نقصان نشود و بتوان به نتایج آن اعتماد کرد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

 

 

 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  ارزیابی ، فرا - ارزشیابی ، استانداردهای ارزشیابی برنامه

<   11121222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525363738393103   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.