دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

<   11121222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525363738393103   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1054 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 292
نام نویسنده: شیرزاد، زینب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 193
چکیده: 

چكيده

هدف از اين مطالعه ساخت، اعتباريابي و رواسازي مقياس روحيه­ی پژوهشي دانش­آموزان دختر مقطع دبيرستان شهر مشهد و تهیه هنجارها به تفکیک مناطق و پایه­­های تحصیلی بود. اولیه با 43 عبارات تدوین شد و در اختیار متخصصین جهت احراز روایی محتوایی قرار گرفت. مقیاس تهیه شده در دو مرحله مقدماتی و نهایی اجرا شد. در مرحله­ی اجرای نهایی­ 1425 دانش­آموز دختر پایه­های اول، دوم و سوم متوسطه در رشته­های مختلف با روش­های نمونه­گيري احتمالي-غيراحتمالي (خوشه­اي-كومه­اي) انتخاب شدند و به مقياس روحيه پژوهشي پاسخ دادند. سپس داده­ها به‌کمک دو نرم­افزار آماری SPSS و LISREL مورد تحليل قرار گرفتند. پایایی مقیاس از روش آلفای کرونباخ 81/0 و از روش بازآزمایی 80/0 احراز شد. روايي مقیاس نیز از روش­های روایی محتوایی، روایی همگرا و روایی سازه بدست آمد.  با استفاده از چرخش واريماكس در تحلیل عاملی چهار عامل شناسایی شدند که پشتکار، مدیریت اعمال تکانشی، کنجکاوی و توانایی انجام کارگروهی نام­گذاری شدند. روایی همگراي كل  مقیاس با مقياس گرايش به تفكر انتقادي محاسبه گردید که ضریب همبستگی این دو مقیاس برابر با 45/0 (sig ≤ 0/001) بود. در نهایت 30 عبارت که بر روی هر عامل دارای حداقل بار عاملی 30/0 بودند، انتخاب شدند. به منظور تدوين نيمرخ ­مبتني بر هنجارهاي بدست آمده،   نرم افزاري طراحي گرديد كه نمرات خام را به هنجار براساس نمره معيار T تبديل نمايد. نتایج نشان داد كه این مقياس از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و عوامل بدست آمده از تحلیل عاملی مي­تواند روحیه­ی پژوهشی دانش­آموزان را به گونه­ای مناسب اندازه­گیری کند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  روحیه پژوهشی ، دانش آموزان ، ابزار سنجش ، شهر مشهد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 290
نام نویسنده:  باغانی، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

چكيده

    پژوهش حاضر به بررسي "جايگاه دانش مردم سالاري  دینی  بر اساس تحلیل محتوای کتاب علوم اجتماعی و شناسایی سلسه مراتب سطوح شناختی آن در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان" پرداخته است. روش تحقیق: توصیفی و از نوع تحلیل محتوا است. جامعه آماری: محتوای کتابهای علوم اجتماعی دوره متوسطه در سال تحصیلی 1390  می­باشد. ابزار تحقیق:در بررسی دانش مردم سالاری دینی در محتوای ارائه شده کتب درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه بر اساس 14 مؤلفه منتخب از کتاب فلسفه تربیتی دموکراتیک جاویدی کلاته جعفرآبادی (1388)، که از اهداف و اصول تربیت دموکراتیک در جمهوری اسلامی ایران استخراج شده، استفاده گردیده است. همچنین در شناسایی سطوح شناختی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به بررسی و تحلیل محتواي آزمونهاي پيشرفت تحصيلي پايان ترم  دروس علوم اجتماعی دوره متوسطه کلیه دبیرستان­های شهر سبزوار پرداخته شد و پس از تحليل محتوا سطح شناختي هر يك از سوالات مشخص گرديد.نتیجه گيري: نتایج نشان میدهد، به طور کلی بیشترین توجه به ترتیب نسبت به مولفه­های "ایجاد روحیه تعاون و همکاری در دانش­آموزان"  28/22درصد، "بالا بردن بینش سیاسی افراد و افزایش سطح آگاهی­های سیاسی و عمومی افراد جامعه" 39/14 درصد و همچنین مولفه" تقویت جنبه معنوی انسان و دین­مداری"  60/13 درصد لحاظ شده است. اما کمترین توجه در محتوای کتابها به ترتیب نسبت به مولفه­های " حق حاكميت بر مردم بر حاكميت" 18/1  "توجه به صلح و نوعدوستی و همدلی با انسانهای دیگر"97/1 درصد و "پرورش روحیه آزادمنشی و آزادیخواهی"،  74/3 و مولفه "توجه به حسن خلق، عفو و گذشت و برادری"،  74/3 درصد،" درصد لحاظ شده است.در مجموع به نظر می رسد دانش  به کار رفته دارای یکنواختی لازم نبود و برخی از مولفه­های اساسی مورد نظر قرار نگرفته است. همچنین پس از تحليل محتواي آزمونهاي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش­آموزان بر اساس 14 مولفه مورد نظر سوالات از جهت سطوح شناختي مورد بررسي قرار گرفتندكه در مجموع مشخص گردیده بیشترین توجه معلمین در ارزشیابی پيشرفت تحصيلي  از دانش­آموزان در سطح غیر فعال سطوح شناختی می­باشد.

 

 

 

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

فاقد


استاد راهنمای اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  مردم سالاری دینی ، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ، سطوح شناختی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 360
نام نویسنده: بااطلاع، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

امروزه برنامه‌های آموزش و توسعه قابلیت‌های مدیران در سطوح مختلف مدیریت مهم‌ترین و ارزشمندترین هدف سازمان محسوب می‌شود. برای حصول اطمینان از این امر که سیستم آموزش سازمان در جهت توسعه عوامل مورد نیاز برای موفقیت حرکت می‌کند، شایستگی‌ها به کار گرفته مي‌شوند. در حال حاضر روند موجود برای نیازسنجی آموزشی آن است که بر شایستگی‌ها تمرکز نمایند. شایستگی به حوزه‌هایی از توانمندی شخصی اشاره دارد که مدیران را قادر می‌سازد تا به نتایج موفقیت آمیز دست یافته و وظایف خود را با موفقیت به انجام برسانند. این پژوهش با هدف نیازسنجی آموزشی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه فردوسی براساس مدل شایستگی انجام شد. روش این پژوهش از حیث هدف جزو پژوهش‌های کاربردی و از نظر گردآوري داده‌ها در زمره پژوهش ارزشيابي می‌باشد. جامعه آماری مدیران گروه‌های آموزشي، معاونین دانشكده‌ها و اعضای هيأت علمی دانشگاه فردوسی در شش ماهه اول سال 1393 بودند؛ که شامل 700 نفر بودند؛ که معاونین دانشکده‌ها و مدیران گروه‌ها به صورت سرشماری و اعضای هیت علمی از طریق نمونه‌گيري تصادفی طبقه‌اي انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده شامل محقق ساخته نیازسنجی آموزشی بود. روایی ابزار از طریق روایی محتوایی محاسبه گردید. میزان پایایی نیازسنجی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۹2/0 محاسبه گردید. داده‌های پژوهش با استفاده از روش تحلیل واریانس یک راهه و t مستقل و آزمون فریدمن تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد مديران گروه از نظر اکثر شایستگی‌های اعلام شده از دیدگاه روسا و معاونین دانشکده و مدیران گروه‌ها در سطح مطلوبیت زیاد و از دیدگاه اساتید در سطح متوسط قرار داشت که بین میانگین نظرات اعضای هیات علمی، مدیران گروه‌ها و رؤسا و بیشترین آموزش شایستگی مورد نیاز مدیران گروه‌ها عبارت بود از: مدیریت عملکرد، مدیریت استراتژیک، خلاقیت و قاطعیت؛ همچنین کم‌ترین نیاز به آموزش را مدیران گروه‌ها در مدیریت زمان و مدیریت تعارض داشتند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع مآخذ


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: بذرافشان، مجتبي
کلید واژه ها:  نیازسنجی ، نیازسنجی آموزشی ، مدیران گروه ، شایستگی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 358
نام نویسنده: صانعی، فرزانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 100
چکیده: 

هدف از این پژوهش، مقایسه اثربخشی بازآموزی اسنادی و آموزش حرکات موزون ورزشی همراه با آموزش ویژه در کاهش اختلال دیکته دانش آموزان مناطق روستایی بود. در این پژوهش از روش شبه تجربی با پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل و گمارش تصادفی استفاده شد. با استفاده از نمونه گیری در دسترس تعداد 45 نفر دانش آموز انتخاب و در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل به شکل تصادفی قرار گرفتند. از آزمون وکسلر و ی مشكلات يادگيري كلورادو برای تشخیص دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری ، پس از معرفی توسط معلمان استفاده شد. در مرحله ی پیش آزمون از آزمون محقق ساخته ی املا استفاده شد. مداخلات درمانی به صورت  8 جلسه ی بازآموزی اسنادی به همراه 4 جلسه ی آموزش ویژه برای گروه آزمایش یک و8 جلسه ی آموزش حرکات موزون ورزشی به همراه 4 جلسه ی آموزش ویژه برای گروه آزمایش دو و 4 جلسه ی آموزش ویژه برای گروه کنترل برگزار شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری خی‌دو، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون مانوا استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین سه گروه در کاهش خطای املا از نوع حافظه ی دیداری و دقت که بیشترین فراوانی را در بین غلط های املایی دانش آموزان در بر می گیرند، تفاوت وجود دارد(01/0p<). هم چنین نتایج بیانگر این بود که از بین دو روش بازآموزی اسنادی و آموزش حرکات موزون ورزشی همرا با آموزش ویژه هیچکدام بر دیگری برتری قابل توجهی نداشته است و هر دو روش توانستند در بهبود دو مولفه ی حافظه ی دیداری و دقت نقش موثری ایفا نمایند. در واقع تفاوت آماری معناداری در میزان بهبود اختلال دیکته نویسی گروه‌های بازآموزی اسنادی و حرکات ورزشی موزون وجود ندارد(891/0p=).

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: غنايي چمن آباد، علي
کلید واژه ها:  بازآموزی اسنادی ، آموزش حرکات موزون ورزشی ، آموزش ویژه ، اختلال دیکته


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 357
نام نویسنده: اکبری، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 136
چکیده: 

پژوهش حاضر به‌منظور بررسی میزان رعایت استانداردهای موجود در شیوه‌نامه APA در پروپوزال‌های مقطع کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی و علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد که طی سال‌های 1386-1391 تدوین شده‌اند، انجام شده است. بدین منظور بنیان ارزیابی، سیاهه عناصر و شاخص‌های ارزیابی از پروپوزال که توسط کان (2010) طراحی شده و یک مدل ارزیابی بر مبنای APA می‌باشد، قرار گرفت. عناصر موجود در پروپوزال شامل صفحه عنوان، چکیده، مقدمه یا بیان مسئله، مرور پیشینه، روش‌ها (جامعه پژوهش، طرح تحقیق، اقدامات و ابزار، مراحل و شیوه اجرا)، فهرست منابع، پیوست‌ها و سبک کلی نگارش، در 41 پروپوزال علوم تربیتی و 32 پروپوزال علوم اجتماعی، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در رابطه با رعایت عناصر و شاخص‌های موجود در پروپوزال، با توجه به سیاهه مورد استفاده، پروپوزال‌های علوم تربیتی نسبت به پروپوزال‌های علوم اجتماعی، وضعیت مطلوب‌تری دارند. همچنین پای بندی پژوهشگر به پروپوزال اولیه در گزارش نهایی پایان‌نامه‌، شامل 38 پایان‌نامه در رشته علوم تربیتی و 28 پایان‌نامه در رشته علوم اجتماعی، نشان داد که پای بندی در دو گروه علوم تربیتی و علوم اجتماعی وجود دارد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

فاقد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  پروپوزال تحصیلات تکمیلی ، پایان نامه ، سیاهه کان ، شیوه نام APA


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 647
نام نویسنده: وکیلی، جـــواد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 138
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر علایم اختلال شخصیت مرزی وتعارض های زناشویی زندانیان مرد بودکه درقالب یک طرح نیمه آزمایشی 30 آزمودنی با تشخیص اختلال شخصیت مرزی ازمیان زندانیان شهرستان چناران به روش نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب و به شیوه ی تصادفی در دوگروه ازمایش وکنترل جایگزین شدند.

پس از طی جلسات متعدد فردی و20جلسه مهارت آموزی گروهی ،تاثیر رفتاردرمانی دیالکتیک از نظر نشانه های اختلال شخصیت مرزی وتعارض هازناشویی مورد ارزیابی قرار گرفت .ارزیابی در 4مرحله پیش آزمون،3ماه بعددرمان،پس ازمون وپیگیری صورت گرفت.ابزارهای اندازه گیری شامل: مصاحبه بالینی نیمه ساختاریافته (SCID-II)،شاخص شدت اختلال شخصیت مرزی (BPDSI)و تعارض هازناشویی(MCQ)می باشد.

اطلاعات بدست آمده از ومصاحبه توسط نرم افزار آماری SPSS19 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت که تحلیل واریانس مختلط نشان داد رفتاردرمانی دیالکتیک موجب کاهش علایم اختلال شخصیت مرزی به جز در نشانه های ترک شدن ،روابط بین فردی وعقایدپارانوییدشده است وتحلیل کوواریانس چندراهه در ارتباط با تعارض زناشویی نشان دادکه رفتاردرمانی دیالکتیک موجب کاهش واکنش های هیجانی و افزایش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان، در بیماران مرزی شده است.

فهرست مندرجات


فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: صالحي فدردي، جواد
کلید واژه ها:  رفتار درمانی دیالکتیکی ، اختلال شخصیت مرزی ، تعارض های زناشویی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 146
نام نویسنده: خسروی، احمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 146
چکیده: 

هدف:

هدف پژوهش حاضر، بررسي و مقايسه ميزان حضور هر يک از موانع و عوامل مؤثر بر يادگيري سازماني در سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي است.

روش پژوهش:

روش تحقيق از نوع پيمايشی با رويکرد توصيفی- تحليلی است. براي جمع آوری اطلاعات از يك محقق ساخته استفاده شد. روايي با استفاده از نظرات اساتيد و متخصصان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، روانشناسي و كارشناسان سازمان کتابخانه‌ها مورد تأييد قرار گرفت و پايايي آن توسط نمونه اوليه شامل 30 (كه توسط 10 نفر از مديران و 20 نفر از كاركنان سازمان تكميل شده بود ) محاسبه شد(86/.=α). جامعه آماری تحقيق شامل تمام کارکنان سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي (250 نفر ) بود. از اين تعداد با استفاده از فرمول نمونه‌گيري‌ مورگان تعداد 152 نفر (12 نفر از مديران و 140 نفر از كاركنان ) به روش تصادفی ساده انتخاب شدند.

نتایج:

-     در بين موانع يادگيري سازماني، ميانگين حضور موانع فرهنگي، موانع سازماني و موانع ساختاری از سطح متوسط کمتر است و در مجموع ميانگين حضور موانع يادگيري سازماني، از سطح متوسط کمتر است.

-           در بين عوامل مؤثر بريادگيري‌ سازماني، ميانگين حضور عوامل پنج اصل سنگه از سطح متوسط بیشتر است. در مورد فرهنگ ‌سازمانی و توانمندسازها ميانگين حضور این عوامل از سطح متوسط کمتر و در مجموع ميانگين حضور عوامل مؤثر بر يادگيري سازماني از سطح متوسط بیشتر است.

-     بين ديدگاه مديران و كاركنان سطوح مختلف کتابخانه‌ها ( کتابخانه مرکزی و کتابخانه‌های وابسته )، در مورد ميزان حضور هر يک از عوامل و موانع يادگيري سازماني تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.

- بجز در مورد پنج اصل سنگه، بين ديدگاه هاي مديران و کارکنان, در مورد ميزان حضور عوامل مؤثر بر يادگيري سازماني، و ميزان حضور موانع يادگيری سازمانی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.

- بين ديدگاه‌های مديران و کارکنان در مورد حضور عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی و موانع يادگيری سازمانی، در سطوح مختلف تحصيلي تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.

 

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: پريرخ، مهري
کلید واژه ها:  یادگیری سازمانی ، سازمان کتابخانه ها ، موزه و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ، پنج اصل سنگه ، سازمان یادگیرنده ، عوامل موثر بر یادگیری سازمانی ، موانع یادگیری سازمانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 646
نام نویسنده: صادقی بایگی، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 120
چکیده: 

فرسودگی شغلی که به­عنوان اصلی ترین بحران حرفه ای(شغلی) در قرن 21 نام گرفته است، سبب مشکلات عدیده­ای در ابعاد مختلف سلامت جسمی و روانی افراد می­گردد. پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان اثربخشی آموزش واقعیت درمانی گروهی بر کاهش فرسودگی شغلی و افزایش انگیزش شغلی واحساس کنترل در کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است. مطالعه اول به بررسی رابطه فرسودگی شغلی و سلامت روان در کارکنان دانشگاه فردوسی و مطالعه دوم به بررسی اثربخشی آموزش واقعیت درمانی بر کاهش فرسودگی شغلی  و نیز افزایش انگیزش شغلی و احساس کنترل در گروه هدف پرداخته است. مطالعه اول از نوع همبستگی و مطالعه دوم از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. بدین منظور در مطالعه اول 184 نفر از کارکنان دانشگاه فردوسی از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و دو فرسودگی شغلی ماسلش(MBI-GS) و سلامت عمومی( GHQ) را پر کردند.  در مطالعه دوم، 36 ( کسب نمره متوسط یا بالا در حداقل دو خرده مقیاس فرسودگی شغلی، حداقل نمره بالاتر از خفیف در یک خرده مقیاس سلامت عمومی و نمره کمتر از شدید در نمره کل و چهار خرده مقیاس سلامت عمومی) انتخاب و از این میان 17 نفر از کارکنان زن به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (8N=) و کنترل (9N=) قرار گرفتند. برای هر دو گروه در پیش آزمون دو انگیزش شغلی هاکمن  و الدهام و احساس کنترل شاپیرو(SCI) مورداستفاده قرار گرفت. مداخله برای گروه آزمایش درقالب هشت جلسه­ی 75 دقیقه­ای به صورت دو جلسه در هفته اجرا شد. در این مدت برای گروه کنترل هیچ مداخله­ای صورت نگرفت. برای تحلیل داده های این پژوهش با استفاده از 16spss، در مطالعه اول از آزمون همبستگی پیرسون و در مطالعه دوم از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری­های مکرراستفاده شد. نتایج مطالعه اول همبستگی منفی بین متغیرهای فرسودگی شغلی و سلامت روان را نشان داد.  در بررسی نتایج حاصل از مطالعه دوم تفاوت معنا داری در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، در متغیرهای  فرسودگی شغلی ،انگیزش شغلی و احساس کنترل مشاهده نشد. بدین معنا که علی­رغم تاثیر آموزش واقعیت درمانی گروهی برکاهش فرسودگی شغلی وافزایش انگیزش شغلی واحساس کنترل کارکنان، اما این تفاوت در بین گروه­ها معنادار نیست.

 

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ 


استاد راهنمای اول: سپهري شاملو، زهره
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  واقعیت درمانی ، فرسودگی شغلی ، انگیزش شغلی ، احساس کنترل


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 356
نام نویسنده: اسلامیان، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 201
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیام­های مرتبط با خویشتن­داری جنسی دانش­­آموزان مقطع متوسطه به منظور تدوین محتوای مطلوب صورت گرفت. روش پژوهش حاضر پیمایشی- توصیفی می­باشد. جامعه­ آماری این پژوهش شامل تمامی دانش­­آموزان پایه­های اول، دوم و سوم متوسطه در رشته­های انسانی، تجربی و ریاضیِ حاضر در کلاس­های آموزشی تابستانه در سال 94-1393بودند. با روش نمونه­گیری خوشه­ای250 نفر از دانش­آموزان در این پژوهش شرکت داده شدند که از این میان 136 نفر دختر و 114 نفر پسر بودند که ­ محقق ساخته توسط آنان تکمیل شد. هم­چنین مدرسان مجرب کارگاه­های آموزش خانواده و تربیت جنسی نیز گروه دیگری از جامعه آماردی بودند که محقق­ساخته مرتبط با مدرسان، توسط 12 نفر از آنان که به روش سرشماری انتخاب شده­ بودند تکمیل گردید. روش این پژوهش برای پاسخگویی به سوال اول پژوهش به منظور شناسایی پیام­های موثر بر خویشتن­داری جنسی از نظر دانش­­آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه و سؤال دوم پژوهش به منظور شناسایی پیام­های مؤثر از دیدگاه مدرسان مجرب، استفاده از ­ محقق ساخته، بود. برای تحلیل داده­ها نیز از آمار در دو سطح توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون تحلیل واریانس یک­راهه، تحلیل واریانس با اندازه­گیری­های مکرر و تحلیل واریانس چند متغیری) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده­های فوق از نرم افزار اس پی اس اس 16 استفاده شد.

 نتایج پژوهش نشان داد که پیام­های مستخرج از منابع تربیت جنسی، از نظر دختران و پسران به طور کلی در سطح "نسبتا مطلوب" و سطح "مطلوب" قرار گرفتند. دانش­آموزان دختر، مؤلفه­های «ترهیبی جسمی»، «ترغیبی معنوی»، «ترهیبی روانی»، «ترغیبی اجتماعی»، «بهشت»، «ترهیبی معنوی» و «ترغیبی جسمی» و دانش­آموزان پسر پیام­های مرتبط با مؤلفه­های«ترهیبی جسمی»، «ترهیبی اجتماعی»، «ترغیبی معنوی»، «عوامل مؤثر بر خویشتن­داری» و «بهشت» را جزو مؤلفه­های "مطلوب" ارزیابی کردند و مؤثرترین پیام­­ها بر میزان خویشتن­داری خود عنوان کردند. هم چنین مشخص شد که مؤلفه­ها از نظر میزان ­تأثیرگذاری در میان دختران و پسران تفاوت معناداری با هم دارند. مدرسان تربیت جنسی نیز به ترتیب مؤلفه­های «ترغیبی معنوی»، «بهشت»، «جهنم»، «ترهیبی جسمی»، «ترهیبی روانی»، «ترغیبی جسمی»، «ترهیبی معنوی» را دارای

بیشترین میزان تاثیر بر خویشتن­داری جنسی دانش­آموزان ارزیابی کردند

 

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ 


استاد راهنمای اول: سعيدي رضواني، محمود
استاد مشاور اول: غفاري، ابوالفضل
کلید واژه ها:  پیام ، خویشتن داری جنسی ، محتوا ، مقطع متوسطه


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 645
نام نویسنده: افخمی کیان، زینب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 110
چکیده: 

 

رضایت زناشویی از جمله مؤلفه­های مهم در روابط زوجین است که نبود آن اثراتی منفی بر زوجین و خانواده می­گذارد. در این میان درمان مبتنی بر غنی­سازی ازدواج به روش اولسون و درمان معنوی­مذهبی دو درمانی هستند که با دیدگاه­های مختلف به رفع مسائل زوجین و ارتقاء روابط زناشویی پرداخته­اند. از این‌رو، پژوهش حاضر بر آن شده است به مقایسة اثربخشی این دو درمان بر کاهش دلزدگی و افزایش میزان رضایت زناشویی زنان متأهل بپردازد. روش: این پژوهش نیمه­آزمایشی از نوع پیش­آزمون پس­آزمون با گروه کنترل است. به این منظور تعداد 24 زن متأهل که به فرهنگسرای شهر مشهد مراجعه نمودند با روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند و به­صورت تصادفی در سه گروه معنوی­مذهبی، غنی‌سازی ازدواج به روش اولسون و کنترل گماشته شدند. دو مقیاس دلزدگی زناشویی پاینز و رضایت‌مندی زناشویی انریچ در دو مقطع پیش­آزمون و پس­آزمون مورد استفاده قرار گرفتند. افراد گروه­های آزمایش در 8 جلسه درمان 90 دقیقه­ای شرکت کردند و 8 نفر دیگر (گروه کنترل) هیچ درمانی را دریافت نکردند. برای بررسی داده‌ها از آزمون تحليل کواريانس يک­راهه (ANCOVA) و آزمون تحليل کواريانس چند­متغیره (MANCOVA) استفاده شد. یافته­ها: نتایج نشان داد که بین هر دو گروه­درمانی و گروه کنترل از نظر اثر­بخشی درمان، تفاوت معناداری وجود دارد و هر دو گروه­درمانی باعث کاهش دلزدگی و افزایش رضایت زناشویی می‌شود. همچنین میزان اثربخشی گروه آزمایشی معنوی­مذهبی نسبت به گروه غنی­سازی ازدواج به روش اولسون در هر دو متغیر دلزدگی و رضایت زناشویی به ­طور معناداری بالاتر بود. بنابراین می­توان گفت که گروه­درمانی معنوی­مذهبی می­تواند روابط زناشویی را تقویت و استحکام بخشد و نگرشی را ایجاد کند که در رضایت زناشویی مؤثر باشد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ 


استاد راهنمای اول: حسن آبادي، حسين
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  دلزدگی زناشویی ، رضایت زناشویی ، گروه¬درمانی مبتنی بر غنی¬سازی ازدواج به روش اولسون ، گروه درمانی معنوی¬مذهبی

<   11121222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525363738393103   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.