دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

<   12345678910111213141516171819202131415161718191101   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1078 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 474
نام نویسنده: امامی، کبری
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 128
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه­های برنامه بهسازی فردی مدیران دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. روش پژوهش، موردی و از حیث هدف در زمره پژوهش‌های کاربردی بود. آگاهی­دهندگان در این پژوهش  افرادی از مدیران میانی دانشگاه فردوسی مشهد، معاونت طرح و برنامه دانشگاه و متخصصینی در حوزه­ی آموزش و بهسازی منابع انسانی بودند که به شیوه­ی هدفمند انتخاب شدند. ابزار­های مورد استفاده در این پژوهش، مصاحبه و بود. یافته­ها در ارتباط با سه سؤال پژوهش بود که برای تحلیل یافته­های سؤال اول و دوم پژوهش از روش تحلیل تفسیری و سؤال سوم پژوهش از روش تحلیل تفسیری - تأملی استفاده شد. نتایج حاصل از سؤال اول پژوهش در ارتباط با الزامات برنامه بهسازی فردی مدیران دانشگاه فردوسی مشهد، مواردِ انگیزه درونی و پویایی فردی، درک ضرورت یادگیری مستمر، رضایت شغلی، مسئولیت‌پذیری، نظام تشویق مناسب، حذف روزمرگی­های شغلی مدیریت، تلاش جمعی، ارائه بازخورد­های سازنده، حمایت مدیران ارشد، فرهنگ سازمانی­، سیستم ثبت شایستگی­های مدیران، شناخت بهتر نیاز­های بهسازی، استفاده از فعالیت­های اثربخش بهسازی و تقویت زیرساخت‌های قانونی را در بر­گرفت. در ارتباط با سؤال دوم پژوهش، نقاط قوت و ضعف برای اجرای برنامه بهسازی فردی مورد بررسی قرار گرفت که نقاط قوت شامل منابع انسانی مستعد بهسازی، آمادگی مدیران با تجربه برای انتقال تجارب و آغاز طرح شناسایی شایستگی­های سطوح مدیران و همچنین نقاط ضعف، فقدان سیستم ارزشیابی عملکرد، نگرش نامطلوب مدیران ارشد به امر بهسازی، ضعف سیستم جذب، کمبود تخصص در بخش آموزش منابع انسانی، فرهنگ‌سازمانی غیر حامی، ضعف سیستم نیازسنجی آموزشی مدیران، فقدان نظام جامع مدیریت منابع انسانی، انسجام نداشتن برنامه­های آموزش و بهسازی، عدم نگرش حرفه­ای به مدیریت دانشگاهی و کمبود منابع مالی را شامل ­شد. نتایج حاصل از سؤال سوم، پژوهشگر را کمک نمود تا با توجه به بررسی الزامات و نقاط قوت و ضعف اجرای برنامه بهسازی فردی و با عنایت به نظر متخصصین و ادبیات پژوهش، مؤلفه­های برنامه بهسازی فردی مدیران دانشگاه فردوسی مشهد، متشکل از متغیر­های علتی، متغیر­های بافت، متغیر­های میانجی، مراحل اجرای برنامه بهسازی فردی و متغیر­های بازده را ارائه دهد.

فهرست مندرجات

منابع


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  برنامه بهسازی فردی ، مدیران دانشگاه فردوسی مشهد ،  بهسازی مدیران


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 868
نام نویسنده:  عزیزی، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 195
چکیده: 

زمینه مسئله و هدف پژوهش: مبانی نظری و مطالعات انجام شده حاکی از عوامل خطر روان شناختی در بروز و تشدید میگرن است که شناسایی این عوامل می‌تواند در درمان و پيش آگهي بيماري مذکور تأثیر داشته باشد. لذا، مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل روان شناختی میگرن و ارائه مداخله درمانی مقدماتی برای کاهش آن  صورت گرفت. روش: در مرحله اول پژوهش، از میان 240 مطالعه، تعداد 29 پژوهش جهت بررسی مروری انتخاب و در نهایت 21 پژوهش که تمامی ملاک‌های فرا تحلیل را داشت، توسط نرم افزار جامع فرا تحلیل بررسی شدند. در مرحله دوم، یک الگوی روان درمانی مقدماتی ویژه بیماران میگرنی بر اساس عوامل خطر روان شناختی شناسایی شده تدوین شد. در مرحله سوم الگوی روان درمانی ویژه بیماران میگرنی در 8 جلسه 2 و نیم ساعته بر روی افراد میگرنی در قالب گروه آزمایش (15 نفر) اجرا شد و  گروه کنترل مبتلا به میگرن (15 نفر) مداخله ای دریافت نکرد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که متغیرهای روان شناختی باورها، عواطف و اختلال های خلقی، شخصیت، تنیدگی و راهبرد های مقابله ای، حمایت اجتماعی و کیفیت خواب با بیماری میگرن مرتبط اند. به نحوی که اندازه اثر باورها با میانگین 95/1؛ اختلال های خلقی  86/1؛ شخصیت 45/3؛  تنیدگی و راهبرد های مقابله ای 76/2؛ حمایت اجتماعی 10/1 و کیفیت خواب  17/1 به عنوان عوامل خطر روان شناختی میگرن محسوب می‌شدند. میانگین اندازه اثر کلی مطالعات انجام شده برای مدل اثرات ثابت معنادار (000/0P=) و برای اثرات تصادفی نیز معنادار (049/0P=) بود. همچنین، الگوی روان‌درمانی مقدماتی ویژه بیماران میگرنی بر عوامل خطر روان شناختی بیماری میگرن تأثیر معناداری داشت. : نتایج حاصل، تلویحات ارزشمندی در زمینه بهره گیری از الگوی روان‌درمانی مقدماتی تدوین شده جهت بهبود رفتارهای سلامت افراد میگرنی داشته و در کنار دارو درمانی برای افراد مبتلا توصیه می‌گردد.

فهرست مندرجات

منابع


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  میگرن ، عوامل روان شناختی ، پروتکل درمانی ، روان درمانی ،  شناختی-رفتاری


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 472
نام نویسنده: گل حسنی، محدثه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 134
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود و ترکیب بهینه آموزش های حین کارخارج از محیط کار و الکترونیکی کارکنان در محیط های صنعتی انجام شد روش پژوهش موردی و از حیث هدف در زمره پژوهش های کاربردی بود در این پژوهش جامعه شرکت های صنعتی شهر مشهد بود که با تایید انجمن مدیران صنایع استان ، ومصاحبه ، و تشکیل گروه کانونی بود. یافته های پژوهش در ارتباط با دو سوال پژوهش بودند کا برای یافتهئهای سوال اول از روش تحلیل تفسیری و تآملی استفاده شد.نتایج حاصل از سوال اول پژوهش در ارتباط با وضعیت موجود کاربرد روش ها نشان داد و روش های مورد استفاده در حوزه آموزش های خارج از محیط کار بین کارگران دو شرکت جز در موارد محدودی مشترک بوده و تفاوت آن ها در روش های آموزش حین کار است به این صورت که در آموزش حین کار کارگران شرکت از روش های مربیگری ، گردش شغلی ، آموزش دستور العمل های شغلی و نمایش علمی در خطوط تولید استفاده می شود در حالی که آموزش های حین کار کارگران شرکت دیگر شامل مربیگری و گاهی آموزش دستور العمل های شغلی است . آموزش های حین کار کارشناسان  در هر دو شرکت با استفاده از مربیگری بوده و بیشتر آموزش های انان با روش خارج از محیط کار عملی است همچنین نتایج حاکی از عدم کابرد آموزش های الکترونیکی در این شرکت ها بود. در پاسخ به سوال دوم نخست الزاماتی جهت ارائه  ترکیب بهنه شناسایی شد که شامل توجه به حیطه آموزش و سطوح کارکنان بود . از این رو پس از مصاحبه با متخصصین و تشکیل گروه کانونی رویکرد های غالب در حیطه دانش مهارت و نگرش کارشناسان به ترتیب آموزش الکترونیکی حین کار، خارج از محیط کار، در حیطه دانش کارگران آموزش های خارج از محیط کار و در حیطه مهارت و نگرش آنان  آموزش های حین کار تشخیص داده شد. در ادامه الزاماتی جهت اجرای ترکیب بهینه ارائه شد که شامل توجه به نوع دوره ها، استراتژی سازمان، سوابق کاری کارکنان ، انگیزه و سبک یادگیری فراگیران، مهارت و توانایی مدرسین و رضایت فراگیران از هر روش بود 

فهرست مندرجات

منابع 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  آموزش حین کار ، آموزش خارج از محیط کار ، آموزش الکترونیکی ، آموزش ترکیبی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 867
نام نویسنده: آزاد صفت، نادر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 222
چکیده: 

عوامل مختلفی می‌توانند در بروز فرسودگی تحصیلی دانشجویان نقش داشته باشند. از جمله­ی این عوامل می­توان به امید، سازگاری اجتماعی و خودکارآمدی اشاره کرد. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه­ی امید و سازگاری اجتماعی با فرسودگی تحصیلی با میانجیگری خودکارآمدی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد است. بدین منظور تعداد 281 نفر از دانشجویان پسر کارشناسی ارشد خوابگاهی مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 95-94 به روش نمونه­گیری در دسترس برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند. روش تحقیق، توصیفی از نوع مطالعات همبستگی و تحلیل رگرسیون است. آزمون فرضیه‌ها با استفاده از الگوی تحلیل مسیر، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده انجام گرفت. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش شامل ­های فرسودگی تحصیلی مسلک-نسخه دانشجویان (MBI-SS)، سازگاری اجتماعی بل (BAI)، امید اسنایدر (SHS)، و خودکارآمدی عمومی شرر (GSS) هستند. بر اساس نتایج بدست آمده، تمامی مسیرها اعم از مستقیم و غیرمستقیم معنی­دار محاسبه شدند. امید و سازگاری اجتماعی توانستند بطور مستقیم و همچنین بطور غیرمستقیم از طریق میانجی خودکارآمدی فرسودگی تحصیلی را پیش­بینی کنند. شناخت عوامل که زندگی تحصیلی دانشجویان را تحت تأثیر قرار می‌دهند از اهمیت زیادی برخوردار است و از طریق شناخت این عوامل و انجام مداخلات مؤثر در خصوص آنها می‌توان به بهزیستی گروه حساسی از جامعه که نقش مهمی در آینده‌ی کشور دارند کمک کرد. بر اساس پژوهش حاضر، بالا بردن امید به آینده در دانشجویان، انجام مداخلاتی در خصوص افزایش سازگاری اجتماعی آنها و همچنین ارتقای خودکارآمدی آنها می‌تواند به کاهش فرسودگی تحصیلی در آنها کمک کند.

فهرست مندرجات

منابع


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  فرسودگی تحصیلی ، خودکارآمدی ،  امید ، سازگاری اجتماعی ، دانشجویان


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 471
نام نویسنده:  حاتمی کیا، سمیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 88
چکیده: 

پژوهش به عنوان مهم‏ترین منبع شناخت و آگاهی انسان، محوری کلیدی و اصلی‏ترین نیروی محرکه ترقی جامعه بوده و دانشمندان معتقدند که پژوهش دقیق به پیشرفت در هر زمینه‏ای منجر می‏شود. هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم پژوهش و پیامد‏های مورد انتظار از آن از دیدگاه استادان و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بود. این پژوهش از نوع پژوهش‏های کیفی بود که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد.جامعه آماری پژوهش استادان و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بودند. نمونه پژوهش شامل 17 نفر از استادان که به شیوه نمونه گیری هدفمند و 50 نفر از دانشجویان به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در گردآوری داده‏ها از مصاحبه ساختار نایافته و در تحلیل آن‌ها از روش نظامدار استراووس و کوربن استفاده شده است. جهت کسب اعتبار پژوهش از روش‏های توصیف غنی، نگارش یادداشت‏های تاملی و کفایت اجماعی استفاده گردید.یافته‏های پژوهش؛ در دو گروه استادان و دانشجویان در بخش مفهوم پژوهش در قالب مضمون‏های مشترک کشف مجهولات، جستجوگری، جدید بودن پژوهش و ارائه خدمات علمی و عملی به جامعه و در بخش پیامد‏های مورد انتظار از پژوهش در قالب مضمون‏های مشترک کارآمدی فردی، افزایش دانش، بازدهی علمی، بصیرت علمی و ارائه خدمات علمی و عملی به جامعه قرار گرفتند.

فهرست مندرجات

منابع

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  پژوهش ، پیامد‏های مورد انتظار از پژوهش ، نظریه داده بنیاد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 866
نام نویسنده: باقرزاده، سمیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 94
چکیده: 

پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش کنش‌های اجرایی و سبک‌های دلبستگی در پیش بینی سرمایه‌های روان‌شناختی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفت. این پژوهش از نوع توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 96-1395 بودند که تعداد 380 نفر از این افراد به روش نمونه‌گیری چند مرحله ای و با استفاده از فرمول کوکران با درصد خطای 05/0 انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از سرمایه روان‌شناختی لوتانز، مقیاس نارسایی ها در کنش‌وری اجرایی بارکلی فرم بزرگ‌سال و ­ی سبک‌های دلبستگی بزرگ‌سال کولینز و رید استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه در 18SPSS- انجام گرفت. نتایج نشان داد که همه مؤلفه‌های کنش‌های اجرایی با سرمایه‌های روان‌شناختی همبستگی منفی دارند. همچنین نتایج بیانگر آن بود که سبک ایمن رابطه مثبت و سبک اجتنابی رابطه منفی با سرمایه روان‌شناختی دارد. نتایج همچنین نشان داد که از بین مؤلفه‌های کنش‌های اجرایی، خودسازمان‌دهی/ حل مسئله و خود نظم جویی هیجان قادر به پیش‌بینی خودکارآمدی دانشجویان بوده‌اند. برای امیدواری، خود مدیریتی زمان، خودسازمان‌دهی/ حل مسئله و خود انگیزشی پیش‌بینی کننده‌های معناداری بودند. همچنین برای تاب‌آوری دانشجویان و خوش‌بینی آنان، به ترتیب خودسازمان‌دهی/ حل مسئله و خود انگیزشی پیش‌بینی کننده‌های معناداری بوده‌اند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که برای تمامی مؤلفه‌های سرمایه روان‌شناختی، سبک ایمن دلبستگی، پیش‌بینی کننده مثبت و سبک‌های اجتنابی و دوسوگرا/ اضطرابی پیش‌بینی کننده‌های منفی بوده‌اند. همچنین، نتایج نشان داد که مؤلفه خودسازماندهی/ حل مسأله بیشترین سهم را در پیش‌بینی سرمایه های روان‌شناختی داشت. طبق یافته‌های به‌دست‌آمده می‌توان گفت که کنش‌های اجرایی و سبک‌های دلبستگی پیش‌بینی کننده‌های مهمی برای سرمایه‌های روان‌شناختی دانشجویان هستند، بنابراین باید با آموزش‌های مناسب، کنش‌های اجرایی را بهبود بخشید و شیوه شکل گیری دلبستگی ایمن را به والدین آموزش داد تا سرمایه روان‌شناختی در افراد شکل گیرد.

فهرست مندرجات

منابع


استاد راهنمای اول: عبدخداي، سعيد
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  سرمایه‌های روان‌شناختی ، کنش‌های اجرایی ،  سبک‌های دلبستگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 865
نام نویسنده: مرواریدی، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 98
چکیده: 

اختلال اضطراب اجتماعی، شایع‌ترین اختلال اضطرابی است که به عملکرد و روابط اجتماعی فرد آسیب می‌رساند. هر یک از درمان‌های روانشناختی، بر درمان جنبه‌ای از عوامل زیربنایی آسیب دیده در این اختلال تمرکز کرده‌اند. در درمان‌های جدید، به هیجان و کارکردهای مختلف آن می‌پردازند. هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی گروه درمانی مبتنی برطرحواره درمانی هیجانی بر کاهش حساسیت اضطرابی و افزایش نظم جویی هیجانی زنان مبتلا به اضطراب اجتماعی مي‌باشد. پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل همه زنان 18تا 35 ساله مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی بود که به کلینیک‌های روانشناختی شهر مشهد مراجعه کردند. تعداد 24 نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در این پژوهش از مصاحبه بالینی  ساختار یافتهDSM-IV  (SCID)، نظم جویی هیجانی گراس و جان، حساسیت اضطرابی فلوید، گالفید و مارکز، افکار اضطرابی ولز و مقیاس طرحواره‌های هیجانی لیهی استفاده شده است. طرحواره درمانی هیجانی گروهی در 10 جلسه، یک بار در هفته اجرا شد. تکمیل ‌ها و مصاحبه بالینی در خط پایه و انتهای درمان انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که طرحواره درمانی هیجانی گروهی موجب کاهش حساسیت اضطرابی، افزایش نظم جویی هیجانی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل مي‌شود. همچنین موجب افزایش طرحواره‌های هیجانی مثبت و کاهش طرحواره‌های هیجانی منفی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل مي‌شود. با توجه به نتایج به دست آمده مي‌توان گفت که طرحواره درمانی هیجانی گروهی برای بهبود نشانگان اضطراب اجتماعی، اثربخش است.

فهرست مندرجات

منابع

 


استاد راهنمای اول: مشهدی، علی
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  طرحواره درمانی هیجانی ، اختلال اضطراب اجتماعی ، حساسیت اضطرابی و نظم جویی هیجانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 864
نام نویسنده: رحیمی، محمد داود
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

هدف: هدف این پژوهش بررسی اثربخشی "تحریک جریان مستقیم فر‌اجمجمه‌ی" (tDCS) در بهبود ‌سر‌درد میگرن به عنوان یک اختلال پردازش نورونی بود. روش: بدین منظور 45 نفر از بیماران میگرنی مراجعه‌کننده به درمانگاه ویژه بیمارستان قائم مشهد با تشخیص پزشک معالج و به کارگیری ویرایش 2004 ‌های تشخیصی انجمن بین‌المللی ‌سر‌درد برای میگرن با‌هاله (Aura) و بدون‌هاله، انتخاب گردیدند. 30 نفر در دو گروه آزمایشی و 15 نفر در گروه کنترل مداخله‌نما-همتا سازی و به صورت تصادفی، گمارده شدند. از حیث هدف؛ این پژوهش جز پژوهش‌های کاربردی و بنیادی و از منظر روش، آزمایشی-از نوع پیش‌آزمون پس‌آزمون، با گروه کنترل مداخله‌نما بود. به منظور اندازه‌گیری اثربخشی مداخله از ویرایش دو انجمن جهانی ‌سر‌درد و "مقیاس آنالوگ دیداری" (Visual analoge scale) استفاده شد. براي تجزيه و تحليل نتایج، از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی تحلیل واریانس یک راهه "آنووا" (ANOVA)، استفاده گردید. یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که بین دو گروه آزمایشی و کنترل مداخله‌نما، از پیش‌آزمون تا پس‌آزمون تفاوت معنا‌داری در میزان گزارش درد مشاهده شده‌است. : با‌توجه به نتایج این پژوهش می‌توان ادعا کرد که تحریک جریان مستقیم فر‌اجمجمه‌ی بر کاهش ‌سر‌درد میگرنی اثر‌بخشی بالای داشته است.

فهرست مندرجات

منابع

 


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  میگرن ، پردازش نورونی ،  تحریک جریان مستقیم فر‌اجمجمه‌ی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 469
نام نویسنده: ،
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 63
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش، واکاوی دانش ضمنی مدیران مدارس متوسطه شهر مشهد در فرآیند تصمیم‌گیری امور غیر‌متعارف می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش کیفی پدیدار شناسی استفاده شد. مطلعان کلیدی را دوازده نفر از مدیران مدارس متوسطه شهر مشهد تشکیل دادند. جهت گردآوری داده‏های مورد نظر از مصاحبه نیمه‌ساخت‏یافته استفاده شد. بنابر یافته‏های حاصل از این پژوهش، دانش ضمنی مدیران مدارس در قالب سیزده مقوله اصلی شناسایی و دسته‌بندی شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، عمده کوشش مدیران مورد مطالعه در فرآیند تصمیم‌گیری معطوف به مسائل اخلاقی- انضباطی می‌باشد. دانش ضمنی مدیران در فرایند تصمیم گیری امور غیرمتعارف به طورکلی معطوف به  ارتباط با مدیران مافوق در سازمان، مشارکت‌پذیری، توسعه دانش و قابلیت‌های مدیر، ثبات رفتاری، اختیارات قانونی خود، تقویت روحیه کار گروهی، ارتباط با اولیای دانش آموزان، ایجاد ظرفیت‌های اجرایی شغلی، پاسخگویی، حفظ حریم محیط آموزشی، استفاده از فناوری، اعتماد‌سازی برای اقدام و نیز تجربه‌اندوزی می باشد.

فهرست مندرجات

منابع

 


استاد راهنمای اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
کلید واژه ها:  مدیریت آموزشگاهی ، تصمیم‌گیری ، دانش ضمنی ، مدیران مدارس


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 863
نام نویسنده: طاهری، نیلوفر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 90
چکیده: 

سرطان یکی از جدی‏ترین بیماری‏های مزمن و از عوامل تهدید کننده سلامت جامعه به شمار می‏رود. از این بین، سرطان پستان شایع‏ترین سرطان تشخیص داده شده در زنان می‏باشد. امروزه در حوزه روان شناسی بالینی برخی از پژوهشگران با اجرای مداخلات روانی اجتماعی به دنبال بررسی اثر آن بر بیماران مبتلا به سرطان پستان و کیفیت زندگی آنها می‏باشند. این پژوهش نیز با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت‏های ارتباط صمیمانه بر افزایش سازگاری و رضایتمندی زناشویی زنان مبتلا به سرطان پستان به انجام رسید. روش پژوهش: تعداد 24 نفر از زنان مبتلا به سرطان پستان با روش نمونه گیری در دسترس از بین مراجعه کنندگان به مرکز رادیوتراپی- انکولوژی امام رضا (ع) در شهر مشهد انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه 12 نفره مداخله و کنترل گمارش شدند. آزمودنی‏ها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون با ‏های رضایت زناشویی انریچ و سازگاری زناشویی هارموهان سینگ مورد سنجش قرار گرفتند. گروه آزمایش 8 جلسه 5/1 ساعته، آموزش مهارت‏های ارتباط صمیمانه را دریافت نمودند و گروه کنترل تحت هیچ مداخله ای قرار نگرفتند. داده‏ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش تحلیل کوواریانس تک متغیری (ANCOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‏ها: گروه مداخله نسبت به گروه کنترل در میزان سازگاری و رضایتمندی زناشویی، افزایش معناداری را نشان داد. نتیجه‏گیری: آموزش مهارت‏های ارتباط صمیمانه PAIRS می‏تواند در افزایش سازگاری و رضایتمندی زناشویی موثر باشد.

فهرست مندرجات

منابع


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  سرطان پستان، رضایتمندی زناشویی ، سازگاری زناشویی ، کاربرد عملی مهارت‏های ارتباط صمیمانه PAIRS

<   12345678910111213141516171819202131415161718191101   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.