دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

<   12345678910111213141516171819202131415161718191101   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1074 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 471
نام نویسنده:  حاتمی کیا، سمیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 88
چکیده: 

پژوهش به عنوان مهم‏ترین منبع شناخت و آگاهی انسان، محوری کلیدی و اصلی‏ترین نیروی محرکه ترقی جامعه بوده و دانشمندان معتقدند که پژوهش دقیق به پیشرفت در هر زمینه‏ای منجر می‏شود. هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم پژوهش و پیامد‏های مورد انتظار از آن از دیدگاه استادان و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بود. این پژوهش از نوع پژوهش‏های کیفی بود که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد.جامعه آماری پژوهش استادان و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بودند. نمونه پژوهش شامل 17 نفر از استادان که به شیوه نمونه گیری هدفمند و 50 نفر از دانشجویان به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در گردآوری داده‏ها از مصاحبه ساختار نایافته و در تحلیل آن‌ها از روش نظامدار استراووس و کوربن استفاده شده است. جهت کسب اعتبار پژوهش از روش‏های توصیف غنی، نگارش یادداشت‏های تاملی و کفایت اجماعی استفاده گردید.یافته‏های پژوهش؛ در دو گروه استادان و دانشجویان در بخش مفهوم پژوهش در قالب مضمون‏های مشترک کشف مجهولات، جستجوگری، جدید بودن پژوهش و ارائه خدمات علمی و عملی به جامعه و در بخش پیامد‏های مورد انتظار از پژوهش در قالب مضمون‏های مشترک کارآمدی فردی، افزایش دانش، بازدهی علمی، بصیرت علمی و ارائه خدمات علمی و عملی به جامعه قرار گرفتند.

فهرست مندرجات

منابع

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  پژوهش ، پیامد‏های مورد انتظار از پژوهش ، نظریه داده بنیاد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 866
نام نویسنده: باقرزاده، سمیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 94
چکیده: 

پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش کنش‌های اجرایی و سبک‌های دلبستگی در پیش بینی سرمایه‌های روان‌شناختی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفت. این پژوهش از نوع توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 96-1395 بودند که تعداد 380 نفر از این افراد به روش نمونه‌گیری چند مرحله ای و با استفاده از فرمول کوکران با درصد خطای 05/0 انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از سرمایه روان‌شناختی لوتانز، مقیاس نارسایی ها در کنش‌وری اجرایی بارکلی فرم بزرگ‌سال و ­ی سبک‌های دلبستگی بزرگ‌سال کولینز و رید استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه در 18SPSS- انجام گرفت. نتایج نشان داد که همه مؤلفه‌های کنش‌های اجرایی با سرمایه‌های روان‌شناختی همبستگی منفی دارند. همچنین نتایج بیانگر آن بود که سبک ایمن رابطه مثبت و سبک اجتنابی رابطه منفی با سرمایه روان‌شناختی دارد. نتایج همچنین نشان داد که از بین مؤلفه‌های کنش‌های اجرایی، خودسازمان‌دهی/ حل مسئله و خود نظم جویی هیجان قادر به پیش‌بینی خودکارآمدی دانشجویان بوده‌اند. برای امیدواری، خود مدیریتی زمان، خودسازمان‌دهی/ حل مسئله و خود انگیزشی پیش‌بینی کننده‌های معناداری بودند. همچنین برای تاب‌آوری دانشجویان و خوش‌بینی آنان، به ترتیب خودسازمان‌دهی/ حل مسئله و خود انگیزشی پیش‌بینی کننده‌های معناداری بوده‌اند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که برای تمامی مؤلفه‌های سرمایه روان‌شناختی، سبک ایمن دلبستگی، پیش‌بینی کننده مثبت و سبک‌های اجتنابی و دوسوگرا/ اضطرابی پیش‌بینی کننده‌های منفی بوده‌اند. همچنین، نتایج نشان داد که مؤلفه خودسازماندهی/ حل مسأله بیشترین سهم را در پیش‌بینی سرمایه های روان‌شناختی داشت. طبق یافته‌های به‌دست‌آمده می‌توان گفت که کنش‌های اجرایی و سبک‌های دلبستگی پیش‌بینی کننده‌های مهمی برای سرمایه‌های روان‌شناختی دانشجویان هستند، بنابراین باید با آموزش‌های مناسب، کنش‌های اجرایی را بهبود بخشید و شیوه شکل گیری دلبستگی ایمن را به والدین آموزش داد تا سرمایه روان‌شناختی در افراد شکل گیرد.

فهرست مندرجات

منابع


استاد راهنمای اول: عبدخداي، سعيد
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  سرمایه‌های روان‌شناختی ، کنش‌های اجرایی ،  سبک‌های دلبستگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 865
نام نویسنده: مرواریدی، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 98
چکیده: 

اختلال اضطراب اجتماعی، شایع‌ترین اختلال اضطرابی است که به عملکرد و روابط اجتماعی فرد آسیب می‌رساند. هر یک از درمان‌های روانشناختی، بر درمان جنبه‌ای از عوامل زیربنایی آسیب دیده در این اختلال تمرکز کرده‌اند. در درمان‌های جدید، به هیجان و کارکردهای مختلف آن می‌پردازند. هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی گروه درمانی مبتنی برطرحواره درمانی هیجانی بر کاهش حساسیت اضطرابی و افزایش نظم جویی هیجانی زنان مبتلا به اضطراب اجتماعی مي‌باشد. پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل همه زنان 18تا 35 ساله مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی بود که به کلینیک‌های روانشناختی شهر مشهد مراجعه کردند. تعداد 24 نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در این پژوهش از مصاحبه بالینی  ساختار یافتهDSM-IV  (SCID)، نظم جویی هیجانی گراس و جان، حساسیت اضطرابی فلوید، گالفید و مارکز، افکار اضطرابی ولز و مقیاس طرحواره‌های هیجانی لیهی استفاده شده است. طرحواره درمانی هیجانی گروهی در 10 جلسه، یک بار در هفته اجرا شد. تکمیل ‌ها و مصاحبه بالینی در خط پایه و انتهای درمان انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که طرحواره درمانی هیجانی گروهی موجب کاهش حساسیت اضطرابی، افزایش نظم جویی هیجانی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل مي‌شود. همچنین موجب افزایش طرحواره‌های هیجانی مثبت و کاهش طرحواره‌های هیجانی منفی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل مي‌شود. با توجه به نتایج به دست آمده مي‌توان گفت که طرحواره درمانی هیجانی گروهی برای بهبود نشانگان اضطراب اجتماعی، اثربخش است.

فهرست مندرجات

منابع

 


استاد راهنمای اول: مشهدی، علی
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  طرحواره درمانی هیجانی ، اختلال اضطراب اجتماعی ، حساسیت اضطرابی و نظم جویی هیجانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 864
نام نویسنده: رحیمی، محمد داود
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

هدف: هدف این پژوهش بررسی اثربخشی "تحریک جریان مستقیم فر‌اجمجمه‌ی" (tDCS) در بهبود ‌سر‌درد میگرن به عنوان یک اختلال پردازش نورونی بود. روش: بدین منظور 45 نفر از بیماران میگرنی مراجعه‌کننده به درمانگاه ویژه بیمارستان قائم مشهد با تشخیص پزشک معالج و به کارگیری ویرایش 2004 ‌های تشخیصی انجمن بین‌المللی ‌سر‌درد برای میگرن با‌هاله (Aura) و بدون‌هاله، انتخاب گردیدند. 30 نفر در دو گروه آزمایشی و 15 نفر در گروه کنترل مداخله‌نما-همتا سازی و به صورت تصادفی، گمارده شدند. از حیث هدف؛ این پژوهش جز پژوهش‌های کاربردی و بنیادی و از منظر روش، آزمایشی-از نوع پیش‌آزمون پس‌آزمون، با گروه کنترل مداخله‌نما بود. به منظور اندازه‌گیری اثربخشی مداخله از ویرایش دو انجمن جهانی ‌سر‌درد و "مقیاس آنالوگ دیداری" (Visual analoge scale) استفاده شد. براي تجزيه و تحليل نتایج، از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی تحلیل واریانس یک راهه "آنووا" (ANOVA)، استفاده گردید. یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که بین دو گروه آزمایشی و کنترل مداخله‌نما، از پیش‌آزمون تا پس‌آزمون تفاوت معنا‌داری در میزان گزارش درد مشاهده شده‌است. : با‌توجه به نتایج این پژوهش می‌توان ادعا کرد که تحریک جریان مستقیم فر‌اجمجمه‌ی بر کاهش ‌سر‌درد میگرنی اثر‌بخشی بالای داشته است.

فهرست مندرجات

منابع

 


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  میگرن ، پردازش نورونی ،  تحریک جریان مستقیم فر‌اجمجمه‌ی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 469
نام نویسنده: ،
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 63
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش، واکاوی دانش ضمنی مدیران مدارس متوسطه شهر مشهد در فرآیند تصمیم‌گیری امور غیر‌متعارف می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش کیفی پدیدار شناسی استفاده شد. مطلعان کلیدی را دوازده نفر از مدیران مدارس متوسطه شهر مشهد تشکیل دادند. جهت گردآوری داده‏های مورد نظر از مصاحبه نیمه‌ساخت‏یافته استفاده شد. بنابر یافته‏های حاصل از این پژوهش، دانش ضمنی مدیران مدارس در قالب سیزده مقوله اصلی شناسایی و دسته‌بندی شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، عمده کوشش مدیران مورد مطالعه در فرآیند تصمیم‌گیری معطوف به مسائل اخلاقی- انضباطی می‌باشد. دانش ضمنی مدیران در فرایند تصمیم گیری امور غیرمتعارف به طورکلی معطوف به  ارتباط با مدیران مافوق در سازمان، مشارکت‌پذیری، توسعه دانش و قابلیت‌های مدیر، ثبات رفتاری، اختیارات قانونی خود، تقویت روحیه کار گروهی، ارتباط با اولیای دانش آموزان، ایجاد ظرفیت‌های اجرایی شغلی، پاسخگویی، حفظ حریم محیط آموزشی، استفاده از فناوری، اعتماد‌سازی برای اقدام و نیز تجربه‌اندوزی می باشد.

فهرست مندرجات

منابع

 


استاد راهنمای اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
کلید واژه ها:  مدیریت آموزشگاهی ، تصمیم‌گیری ، دانش ضمنی ، مدیران مدارس


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 863
نام نویسنده: طاهری، نیلوفر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 90
چکیده: 

سرطان یکی از جدی‏ترین بیماری‏های مزمن و از عوامل تهدید کننده سلامت جامعه به شمار می‏رود. از این بین، سرطان پستان شایع‏ترین سرطان تشخیص داده شده در زنان می‏باشد. امروزه در حوزه روان شناسی بالینی برخی از پژوهشگران با اجرای مداخلات روانی اجتماعی به دنبال بررسی اثر آن بر بیماران مبتلا به سرطان پستان و کیفیت زندگی آنها می‏باشند. این پژوهش نیز با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت‏های ارتباط صمیمانه بر افزایش سازگاری و رضایتمندی زناشویی زنان مبتلا به سرطان پستان به انجام رسید. روش پژوهش: تعداد 24 نفر از زنان مبتلا به سرطان پستان با روش نمونه گیری در دسترس از بین مراجعه کنندگان به مرکز رادیوتراپی- انکولوژی امام رضا (ع) در شهر مشهد انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه 12 نفره مداخله و کنترل گمارش شدند. آزمودنی‏ها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون با ‏های رضایت زناشویی انریچ و سازگاری زناشویی هارموهان سینگ مورد سنجش قرار گرفتند. گروه آزمایش 8 جلسه 5/1 ساعته، آموزش مهارت‏های ارتباط صمیمانه را دریافت نمودند و گروه کنترل تحت هیچ مداخله ای قرار نگرفتند. داده‏ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش تحلیل کوواریانس تک متغیری (ANCOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‏ها: گروه مداخله نسبت به گروه کنترل در میزان سازگاری و رضایتمندی زناشویی، افزایش معناداری را نشان داد. نتیجه‏گیری: آموزش مهارت‏های ارتباط صمیمانه PAIRS می‏تواند در افزایش سازگاری و رضایتمندی زناشویی موثر باشد.

فهرست مندرجات

منابع


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  سرطان پستان، رضایتمندی زناشویی ، سازگاری زناشویی ، کاربرد عملی مهارت‏های ارتباط صمیمانه PAIRS


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 468
نام نویسنده: عادلی¬پور، زکیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 178
چکیده: 

طی سال­های اخیر نظام­های آموزش و پرورش در سطح جهان تلاش نموده­اند تا روش­های تدریس با رویکرد پژوهش­محوری را تقویت نمایند. هدف پژوهش حاضر آن بود تا تأثیر برخی از ویژگی­های روان­شناختی معلم، شامل دانش فراشناختی، خلاقیت، هوش هیجانی، گشودگی تجربه، سبک تفکر و تیپ شخصیتی را بر بهره­گیری او از رویکرد پژوهش‌محوری در تدریس مورد بررسی قرار دهد. روش پژوهش، از نوع همبستگی با علیت غیرآزمایشی (معادلات ساختاری) بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی معلمانی تشکیل داد که در سال تحصیلی 95-1394 در مدارس ابتدایی دوره دوم شهر نیشابور مشغول به تدریس بودند. به منظور تعیین حجم نمونه، از کمترین مقدار همبستگی در مطالعه مقدماتی استفاده شد و حجم نمونه 151 نفر تعیین گردید. بدین ترتیب از میان 462 معلم، تعداد 151 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. آزمون خلاقیت عابدی، پرسش­نامه پنج عامل اصلی شخصیت، پرسش­نامه هوش هیجانی برادبری و گریوز، پرسش­نامه سبک تفکر استرنبرگ واگنر، پرسش­نامه تیپ شخصیتی مایرز بریگز، پرسش­نامه آگاهی فراشناختی شراو و دنیسون و پرسش­نامه استفاده از رویکرد پژوهشی در تدریس، ابزارهای به­کاررفته در پژوهش حاضر بودند. داده­های جمع­آوری شده با روش­های آمار توصیفی و استنباطی، شامل میانگین، انحراف استاندارد، نمره حداقل و حداکثر، آزمون رگرسیون چندگانه و روش معادلات ساختاری بررسی شدند. نتایج حاصل از آزمون­های رگرسیون چندگانه نشان داد كه متغیرهای خلاقیت، هوش هیجانی، گشودگی تجربه، سبک تفکر و تیپ شخصیتی نمی‌توانند تدریس با رویکرد پژوهش­محوری را پیش‌بینی نمایند و تنها متغیر دانش فراشناختی می‌تواند پیش‌بین‌ تدریس با رویکرد پژوهشی باشد. نتایج حاصل از آزمون معادلات ساختاری نیز نشان داد متغیرهای مورد بررسی قابلیت نشان دادن اثر بر متغیر تدریس با رویکرد پژوهش­محوری را ندارند.

فهرست مندرجات

منابع


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  ویژگی­های روان­شناختی ، رویکرد پژوهش­محوری ، تدریس- مدارس ابتدایی.


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 862
نام نویسنده: صداقت سروندانی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 147
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر کاهش حساسیت اضطرابی، نشخوار فکری و بهبود تصویر بدنی در افراد دارای نشانگان بدریخت انگاری بدن بود. این پژوهش شبه آزمایشی از نوع  مورد منفرد  A-B-Aبا طرح خط پایه چندگانه و با پیگیری یک، سه و شش ماهه بود. جامعه آماري کلیه‌ی مردان و زنان 18 تا 40 ساله دارای نشانگان بدریخت انگاری بدن بودند که پس از دیدن اطلاعیه‌های طرح پژوهش به کلینیک روان‌شناختی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1394 مراجعه کردند. روش نمونه‌گیری در این پژوهش نمونه‌گیری هدفمند بود و در مجموع 23 نفر که با توجه به فراخوان پژوهش به کلینیک مراجعه کردند که از میان آن‌ها سه نفر دارای نشانگان اختلال بدریخت انگاری بدن بودند، انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان پژوهش در موقعیت‌های خط پایه، جلسات زوج مداخله، یک، سه و شش ماه بعد از مداخله به مقیاس حساسیت اضطرابی، خرده مقیاس نشخوار فکری و پرسش‌نامه چندبُعدی روابط بدن - خود پاسخ دادند. درمان شناختی رفتاری نیز طی 14 جلسه اجرا گردید. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل دیداری نمودار، درصد بهبودی، اندازه اثر و درصد داده‌های غیرهمپوش (PND) انجام شد. نتایج نشان داد که درمان شناختی-رفتاری به طور معناداری حساسیت اضطرابی و نشخوار فکری را هم در پایان درمان و هم در پیگیری یک، سه و شش ماهه کاهش داد و هم‌چنین منجر به بهبودی تصویر بدنی مراجعین گردید.  به طور کلی می‌توان بیان کرد که درمان شناختی رفتاری در کاهش حساسیت اضطرابی، نشخوار فکری و بهبود تصویر بدنی افراد دارای نشانگان بدریخت انگاری بدن مؤثر است و از نتایج پژوهش فوق می‌توان در بهبود کیفیت زندگی افراد مبتلا استفاده کرد.

فهرست مندرجات

منابع

 


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  بدریخت انگاری بدن ،  درمان شناختی رفتاری ، حساسیت اضطرابی ، نشخوار فکری و تصویر بدنی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 861
نام نویسنده: ممی زاده، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 87
چکیده: 

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر تعدیل انتظارات زناشویی و بهبود سرمایۀ روانشناختی مردان متأهل انجام شد. پژوهش از روش شبه آزمایشی است که در آن از پیش آزمون و پس ­آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، مشتمل بر کلیه مردان متأهل مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد می­باشد. نمونه مورد نظر شامل 20 مرد بود که به این مرکز مراجعه کرده بدند. لذا روش نمونه­گیری این پژوهش، نمونه­گیری در دسترس بود که بعد از انتخاب به صورت گمارش تصادفی در دو گروه کنترل (10مرد) و آزمایش (10 مرد) قرار گرفتند. داده­ها به کمک سرمايۀ روانشناختي لوتانز و همکاران (2007) انتظارات زناشویی امیدوار (1386)، پیش از شروع جلسات در مورد هر دو گروه جمع­آوری شد. متغیر مستقل  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بود که گروه آزمایش در معرض مداخله 8 جلسه­ای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند. در این مدت بر روی گروه کنترل مداخله­ی خاصی انجام نشد. پس از پایان جلسات مجدداً ­های سرمايۀ روانشناختي و انتظارات زناشویی در مورد هر دو گروه اجرا شد. سپس با استفاده از شاخص­های آمار توصیفی، آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری (ANCOVA) و چندمتغیری (MANCOVA یافته­های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتد. یافته­های پژوهش حاضر نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث بهبود سرمایه­ی روانشناختی اعضای گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل می­شود. همچنین، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد منجر به تعدیل انتظارات زناشویی در بین مردان متأهل می­شود. در مجموع، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد تأثیر بسزایی در سرمایه­ی روانشناختی، تعدیل انتظارات زناشویی دارد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: مشهدی، علی
کلید واژه ها:  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ، سرمایه­ی روانشناختی ، سرمایه­ی روانشناختی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 860
نام نویسنده: مسبوق، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 80
چکیده: 

 هدف از انجام این پژوهش، نقش سبک‌های اسنادی و هوش معنوی در پیش بینی سبک‌های یادگیری در دانش-آموزان دختر پیش دانشگاهی است. جامعه آماری مورد مطالعه در پژوهش حاضر تمام دانش­آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر مشهد هستند. بدین منظور 213 نفر از این دانش آموزان با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. روش تحقیق، توصیفی از نوع مطالعات همبستگی و تحلیل رگرسیون است. ابزار تحقیق حاضر شامل سبک های یادگیری کلب(LSI) ، سبک­های اسنادی سلیگمن (ASQ) و هوش معنوی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، با استفاده از نرم افزار Spss از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که سبک یادگیری همگرا بیشترین فروانی را در دانش آموزان داشت و سبک های اسنادی و هوش معنوی قادر به پیش بینی هیچ یک از سبک های یادگیری نمی باشند. فقط مولفه ارتباط با سرچشمه هوش هستی از مولفه های هوش معنوی، قادر به پیش بینی سبک یادگیری جذب کننده و انطباق یاینده داشت.

فهرست مندرجات

متابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: عبدخداي، سعيد
استاد مشاور اول: اصغری نکاح، سید محسن
کلید واژه ها:  سبک های یادگیری ، سبک های اسنادی ، هوش معنوی

<   12345678910111213141516171819202131415161718191101   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.