دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

<   11121313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263738393103   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1078 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 592
نام نویسنده: قصبه‌سیاهکل‌محله، کلثوم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 134
چکیده: 

هدف: هدف این پژوهش مقايسه میزان دانش و پذیرش مداخله‌های درمانی توسط معلّمان و مشاوران مدارس عادی و استثنایی مقطع ابتدايي نسبت به اختلال نارسایی‌توجّه / فزون‌کنشی بود. روش: جامعه آماری این پژوهش را، 200 نفر از معلّمان و مشاوران مدارس عادی و استثنایی دخترانه و پسرانه مقطع ابتدایی نواحی(2 و 6 و 7) آموزش و پرورش شهر مشهد در سال 92-91 تشکیل دادند. بررسي با استفاده از بدون نام شامل بخشهاي اطّلاعات جمعيت شناختي و سنجش دانش(kadds) و سنجش مداخله‌های درمانی صورت گرفت. در این پژوهش، جهت تجزیه تحلیل داده‌ها علاوه بر شاخص‌های توصیفی از جمله؛ میانگین و انحراف ‌استاندارد، از تحلیل واریانس و تحلیل عاملی استفاده ‌شد. نتايج: نتایج نشان می‌دهد که میزان دانش(001/0  (P<و پذیرش مداخله‌های درمانی(001/0(P<  مشاوران عادی، معلّمان استثنایی و مشاوران استثنایی از معلّمان عادی به طور معنی‌داری بیشتر است و معلّمان در زمینه میزان دانش و پذیرش مداخله‌ها در گروه‌، کمترین مقدار را بدست آورده‌اند)001/0  .(P<هیچ یک از گروه‌ها در زیر مقیاس‌های دانش با هم تفاوتی معنی‌داری نداشتند(05/0p> ). در زیر مؤلفه‌‌های پذیرش مداخله‌های درمانی گروه‌ها با هم تفاوت معنی‌داری داشتند(001/0p< ). بین دانش گروه‌ها و متغیّر‌ سنوات و مقطع تحصیلی تفاوت معنی‌داری وجود داشت(05/0p< ). بین میزان پذیرش مداخله‌ها و متغیّر سنوات و مقطع تحصیلی، در گروه‌ها تفاوت معنی‌داری وجود نداشت(05/0p> ). نتيجه‌گيري: گروه‌هایی که دانش بیشتری داشتند، پذیرش بهتری در مورد اختلال ADHD دانش‌آموزان نشان دادند. نتایج حاکی از آن بود که تمام گروه‌ها دانش و پذیرش کمی در مورد اختلال ADHD داشتند. از این ‌رو برنامه ‌ریزی برای اجرای دوره‌های آموزشی خاص ویژه تمامی معلّمان و مشاوران ضروری به نظر می‌رسد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  دانش ، مداخله‌های درمانی ، اختلال نارسایی‌توجّه / فزون‌کنشی ، معلّمان و مشاوران مدارس ، دانش‌آموزان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 591
نام نویسنده: زرگرانی، نیکو
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 110
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی آموزش گروهی نظم جویی هیجان مبتنی بر مدل فرآیندی گراس بر نشانه‌های بالینی، راهبردهای نظم جویی و کنش وری بازداری دختران نوجوان مبتلا به BPD و ADHD و همچنین مقایسه ی اثربخشی این روش درمانی در اختلال شخصیت مرزی و اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی بود.  این پژوهش از نوع آزمایشی بود  که در آن از پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه کنترل استفاده شد. نمونه گیری چند مرحله ای به کار گرفته شد و بر اساس مصاحبه غربالگری و تشخیصی که توسط متخصص روانپزشک انجام گرفت 40 دانش آموز دختر با دامنه ی سنی 17- 15 انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و دو گروه آزمایش قرار داده شدند. داده‌ها به کمک نظم جویی هیجانی جان و گراس(ERQ)، مقیاس SNAP-IV، شخصیت مرزی(BPI)، آزمون استروپ و آزمون برو نرو قبل و بعد از 12 جلسه آموزش از همه ی گروه ها جمع آوری شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون ANCOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش نشان داد که آموزش گروهی نظم جویی هیجان مبتنی بر مدل فرآیندی گراس باعث کاهش نشانه‌ها (05/0p<) نارسا کنش وری بازداری شناختی (05/0p<) و افزایش استفاده از راهبرد ارزیابی مجدد (05/0p<) در گره مبتلا به BPD شد در حالی که تنها استفاده از فرو نشانی(05/0p<) و نارساکنش وری باز داری رفتاری (05/0p<) را در گروه مبتلا به ADHD کاهش داد. به عبارت دیگر آموزش گروهی نظم جویی هیجان مبتنی بر مدل گراس نشانه‌های بالینی، استفاده از ارزیابی مجدد و نارسا کنش وری بازداری شناختی را در دختران نوجوان مبتلا به BPD بهبود بخشید در حالی که فقط بر روی استفاده از فرو نشانی و نارسا کنش وری بازداری رفتاری دختران نوجوان مبتلا به ADHD اثربخش بود.

 

 

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: طبيبي، زهرا
کلید واژه ها:  الگوي فرآیندی گراس ، نظم جویی هیجان ، بازداری ، نشانه‌های BPD ، نشانه‌های ADHD


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 590
نام نویسنده: رعنایی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 154
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی عقلانی- هیجانی- رفتاری بر سلامت عمومی، کنش های اجرایی و باورهای غیرمنطقی مادران کودکان نارسایی توجه-فزون کنشی انجام پذیرفت. نمونه مورد پژوهش شامل، 30 نفر از مادران کودکان نارسایی توجه- فزون کنشی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان بجنورد در سال تحصیلی 92 بودند. روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه مداخله نما و کنترل(10 گروه آزمایش، 10 مداخله نما،10 گواه) بود. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: 1- پرسش نامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلیر با 28 سوال، 2- پرسش نامه باورهای غیرمنطقی جونز با 40 سوال 3- نرم افزار برج لندن و همچنین بسته آموزشی گروه درمانی عقلانی- هیجانی- رفتاری که در 8 جلسه تنظیم شده بود. که گروه آزمایش در این 8 جلسه، 1.5ساعته با فاصله زمانی 2 بار در هفته در معرض آموزش گروه درمانی عقلانی- هیجانی- رفتاری قرار گرفتند و گروه مداخله نما 8 جلسه 1.5ساعته 2 مهارت((word-windows را آموزش دیدند و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. پس از پایان جلسات،پرسش نامه های مذکور و نرم افزار به عنوان پس آزمون در هر سه گروه مجددا اجراشد. برای پردازش داده ها از تحلیل کوواریانس یک متغیره و تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. داده ها نشان داد که گروه درمانی عقلانی- هیجانی- رفتاری بر بهبود سلامت عمومی، بهبود کنش های اجرایی و کاهش باورهای غیرمنطقی گروه آزمایش نسبت به گروه های کنترل و مداخله نما نتیجه مثبت و معنادار داشته، به جز مورد سلامت عمومی که در دو گروه آزمایش و مداخله نما نتیجه معنادار نشد و در این دو گروه فقط در خرده مقیاس علائم جسمانی تاثیر گروه درمانی معنادار شد و بین گروه های مداخله نما و گواه در هیچ کدام از موارد تفاوت معنادار نبود.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: غنايي چمن آباد، علي
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  گروه درمانی عقلانی- هیجانی- رفتاری ، سلامت عمومی ، کنش های اجرایی ، باورهای غیر منطقی ، مادران کودکان نارسایی توجه– فزون کنشی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 626
نام نویسنده: سمیعی‌فرد، مهسا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 147
چکیده: 

زمینه و هدف: شواهد علمی فرض می‌کنند که سطح تحمل ناکامی پایین یکی از پیش بینی کننده های سوءمصرف مواد است. ناکامی منجر به افزایش سوگیری شناختی نسبت به تفسیر منفی می‌شود. پژوهش حاضر شامل دو مطالعه بود. (الف) مقایسه سطح تحمل ناکامی خودگزارشی و ضمنی در سوءمصرف کنندگان مواد در مقایسه با گروه غیرسوءمصرف کننده؛ و (ب) بررسی اثربخشی CBM-I برکاهش سوگیری تفسیر منفی در برابر ناکامی و شاخص‌های سوءمصرف مواد. روش کار: سوءمصرف کنندگان مرد (70N=) و غیر سوءمصرف کنندگان مرد (70N=) مقیاس های ناراحتی- ناکامی و استرس ادراک شده و های وسوسه مواد، و خلق مثبت و منفی را تکمیل نمودند. به منظور انتخاب آزمودنی های مطالعه دوم و بررسی تکرارپذیری نتایج، مطالعه اول بر روی 62 فرد سوء مصرف کننده و 62 فرد غیرسوءمصرف کننده تکرار گردید. 29 فرد سوء مصرف کننده و 29 فرد غیرسوء مصرف کننده که نمرات بالایی در مقیاس‌های ناراحتی- ناکامی و استرس ادراک شده و های وسوسه مواد، خلق مثبت و منفی کسب نمودند، تکلیف رایانه‌ای سنجش سوگیری تفسیر را تکمیل نمودند. در مطالعه دوم، سوءمصرف کنندگان بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش (12N=) و کنترل (12N=) جایگزین شدند. گروه آزمایش بااستفاده از برنامه CBM-I مثبت به مدت سه جلسه، آموزش سوگیری تفسیر مثبت را تکمیل نمودند. گروه کنترل، سه جلسه آموزش سوگیری تفسیر خنثی انجام دادند. در پس‌آزمون و پیگیری یک ماهه، آزمودنی‌ها بار دیگر، تکالیف پیش‌آزمون را تکمیل نمودند. یافته‌ها: نتایج همسو با فرضیه‌ها، نشان دادند که سطح تحمل ناکامی خودگزارشی و ضمنی در سوءمصرف کنندگان پایین‌تر از افراد عادی است. افزون براین، تسهیل تفسیرهای مثبت بطور قابل ملاحظه‌ای سوگیری تفسیر منفی در برابر ناکامی و شاخص‌های رفتار سوءمصرف مواد، نظیر وسوسه مصرف را در گروه آزمایش کاهش داد. بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌ها تاکید می‌کنند که استفاده از CBM-I مثبت به منظور تسهیل تفسیرهای مثبت و کاهش سوگیری تفسیر منفی در برابر ناکامی می‌تواند در گسترش فعالیت‌های مداخله‌ای و درمان سوءمصرف مواد کاربردهای بالینی داشته باشد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: صالحي فدردي، جواد
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  تعدیل سوگیری شناختی– تفسیر ، سوگیری تفسیر منفی ، سطح تحمل ناکامی پایین ، رفتار سوءمصرف مواد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 625
نام نویسنده: عبداله‌زاده، زینب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 99
چکیده: 

هدف: اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی از شایعترین اختلال‌های دوران کودکی است که اغلب تا دوران نوجوانی و بزرگسالی تداوم می‌یابد. تاکنون روش‌های درمانی مختلفی جهت بهبود نشانه‌های این اختلال در دوران نوجوانی و بزرگسالی به کار گرفته شده است. در سال‌های اخیر، درمان‌های مبتنی بر ذهن آگاهی از جمله روش‌هایی بوده که توجه بیشتر پژوهشگران را به خود جلب کرده است. این پژوهش نیز با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی، افزایش ذهن آگاهی و بهبود مشکلات درونی‌سازی شده نوجوانان مبتلا به اختلال ADHD به انجام رسید. روش: پژوهش حاضر یک پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می‌باشد. نمونه هدف این پژوهش را 30 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستان‌های دوره اول و دوم شهرستان گناباد که مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون‌ کنشی بودند، تشکیل دادند. ابزار مورد استفاده شامل مصاحبه بالینی، مقیاس درجه‌بندی اسنپ فرم والدین (SNAP-IV)، ذهن آگاهی و خودسنجی آچنباخ (YSR) بودند. گروه آزمایش هشت جلسه 90 دقیقه‌ای درمان مبتنی بر ذهن آگاهی را دریافت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار قرار داشتند. داده‌ها با کمک آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و نیز با روش تحلیل کوواریانس تک متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: بر اساس نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری مشخص گردید گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل نشانه‌های اختلال ADHD و مشکلات درونی‌سازی شده کمتریدر پس آزمون گزارش کردند. همچنین نمره ذهن آگاهی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در پس آزمون افزایش یافت. نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد درمان مبتنی بر ذهن آگاهی موجب کاهش نشانه‌های اختلال ADHD ، مشکلات درونی سازی شده همبود با ADHD و افزایش ذهن آگاهی در نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی گردید.

 

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: طبيبي، زهرا
کلید واژه ها:  اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی ، مشکلات درونی‌سازی شده ، ذهن آگاهی ،  درمان مبتنی بر ذهن آگاهی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 624
نام نویسنده: شربتی‌بیارجمندی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 112
چکیده: 

خطرپذیری یکی از مسائل مهم دوران نوجوانی می باشد كه بايد مورد توجه قرار گيرد با توجه به اهميت موضوع، هدف این پژوهش بررسی تاثیر باورهای فراشناختی و خودکارآمدی بر خطرپذیری نوجوانان می باشد به منظور آزمون فرضیه مبنی بر نقش باورهای فراشناختی و خودکارآمدی در خطرپذیری نوجوانان آسیب دیده نمونه ای به حجم 100 دختر نوجوان آسیب دیده از مراکز بازپروری بهزیستی مشهد به صورت نمونه گیری غیرتصادفی دسترس انتخاب شدند. ابزار سنجش در این پژوهش باورهای فراشناختی MCQ30 و خودکارآمدی عمومی شرر و خطرپذیری نوجوانان ایرانی بوده است. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود و برای آزمون فرضیه هااز روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین مولفه های باورهای فراشناختی و فراشناخت کل و خودکارآمدی با خطرپذیری رابطه منفی معناداری وجود دارد. با توجه به نتايج پژوهش مي توان نتيجه گرفت كه باورهاي فراشناخت  و خودكارآمدي در پيش بيني خطرپذیری نوجوانان موثر هستند.

 فهرست مندرجات

منایع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  باورهای فراشناختی ، باورهای خودکارآمدی ، خطرپذیری ، نوجوانان آسیب دیده بهزیستی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 623
نام نویسنده: کردی‌تمندانی، فرزانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 111
چکیده: 

هدف:پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثیر توانبخشی روانشناختی به روش دوسا (Dohsa- Hou) بر عملکرد حرکتی و خودکارآمدی در روابط با همسالان در کودکان مبتلا به نقص توجه فزون کنشی (ADHD) شهر زاهدان انجام شده است. روش:پژوهش حاضر روش نيمه تجربي مي‌باشد که با پيش­آزمون، پس­آزمون و پيگيري در دو گروه آزمايش و کنترل است. جامعه ­آماري پژوهش کليه کودکان نقص توجه فزون کنشی مراجعه کننده به کلینیک­ها و مراکز درمانی شهر زاهدان که داراي پرونده و تشخیص روانپزشک و روانشناس مي­باشند.در اين پژوهش با استفاده از روش نمونه­گيري در دسترس تعداد 30 کودک 9-7 سال مبتلا به نقص توجه- فزون کنشی که در مراکز مشاوره و روانشناسی شهر زاهدان دارای پرونده بودند، انتخاب شدند و سپس 15 کودک به تصادف در گروه آزمايش و 15 نفر در گروه کنترل گمارده شدندو در پايان هم در مرحله پس­آزمون و پيگيري نيز اين ارزيابي صورت گرفت. مدت دوره درمان دوسا (Dohsa- Hou) در گروه آزمايش 12 جلسه که به صورت هر هفته سه جلسه ی 45 دقیقه ای انجام شد و پيگيري یک ماه بعد از پس­آزمون انجام گرفت. یافته:داده­هاي حاصل از با استفاده از نرم‌افزار SPSS-19 و آزمون­هاي توصيفي (ميانگين و انحراف استاندارد) و استنباطي (تحليل کوواريانس چند متغيري MANCOVA) تجزيه و تحليل گرديد. يافته ­های حاصل از تحليل نشان داد توانبخشی روانشناختی به شيوه دوسا (Dohsa- Hou) باعث افزایش عملکرد حرکتی و بهبود خودکارآمدی در روابط با همسالان کودکان نقص توجه فزون کنشی (ADHD) شد (01/0P≤). :از آنجائي‌که کودکان ADHD به دلیل ضعف عملکرد حرکتی از طرف همسالان خود طرد می­شوند، توانبخشی روانشناختی به شيوه دوسا (Dohsa- Hou)، درماني موثر بر بهبود عملکرد حرکتی و خودکارآمدی در روابط با همسالان کودکان ADHD مي­باشد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: غنايي چمن آباد، علي
استاد مشاور اول: طبيبي، زهرا
کلید واژه ها:  توانبخشی روانشناختی به شيوه دوسا ، عملکرد حرکتی ، خودکارآمدی ، نقص توجه – فزون‌کنشی (ADHD)


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 622
نام نویسنده: اولیائی، یلدا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 177
چکیده: 

اهمیت روابط بین فردی و نقش آن در جهتدهی جامعهی بشری به طور گستردهای در دهههای اخیر مورد توجه روانشناسان بالینی قرار گرفته است؛ اینکه داشتن چه میزان از این روابط بهنجار بوده و از چه طریقی بر رشد فردی اثرگذارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسهی اثربخشی دو  ابزار اصلی روانشناسی بالینی، یعنی آموزش و درمان، بر افزایش صمیمیت و عزت نفس و کاهش وابستگی بین فردی است. این پژوهش از دستهپژوهشهای کاربردی بوده و روش پژوهشی مورد استفاده، شبه آزمایشی سه گروهی با طرح پیش آزمون پس آزمون و گروه کنترل است. بدین منظور 36 نفر از دانشجویان دختر وابستهی دانشگاه فردوسی مشهد، از طریق نمونهگیری در دسترس انتخاب شده و به طور تصادفی در سه گروه آموزش مهارتهای اجتماعی، گروه درمانی اصالت وجود و گروه کنترل قرار داده شدند. سپس دو گروه آزمایش، 10 جلسهی 90 دقیقهای از مداخلهی مربوطه را دریافت کردند. برای سنجش تغییرات از های صمیمیت اجتماعی میلر، وابستگی بین فردی هیرشفیلد و عزت نفس آیزنک استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل کوواریانس نشان داد که در مقایسه با گروه کنترل، تنها گروه درمانی اصالت وجود در افزایش صمیمیت و کاهش وابستگی بین فردی موثر بوده، در حالی که هر دو گروه آزمایش به یک میزان بر افزایش عزت نفس اثرگذار بودهاند. به نظر میرسد گروه درمانی اصالت وجود به دلیل بهرهگیری از دیدگاهی جامع نسبت به مسائل وجودی و فراهمآوری فرصت تعامل مستقیم اعضا با یکدیگر، در بهبود صمیمیت و وابستگی بین فردی آنان موفق عمل نموده است؛ در حالی که سود جستن دو گروه آموزشی از موقعیت گروهی، تقویت کلامی و نیز مطرح شدن عناصر شناختی- رفتاری در گروه آموزشی و در مقابل، عناصر عاطفی- وجودی در گروه درمانی، موجب تأثیر مثبت آنها در بهبود عزت نفس گشته است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

فاقد

 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: حسن آبادي، حسين
کلید واژه ها:  صمیمیت ، وابستگی بین فردی ، عزت نفس ، گروه آموزشی ، گروه درمانی ، آموزش مهارتهای اجتماعی ، درمان اصالت وجود


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 621
نام نویسنده: مظفری، نفیسه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 70
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسی روابط بین سبک‌های دفاعی، احساس انسجام روانی و سلامت روان بود و بررسی این مسئله که آیا احساس انسجام روانی می‌تواند به عنوان میانجی رابطه‌ی سبک‌های دفاعی و سلامت روان ایفای نقش کند؟ پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش زنان متأهل 30 تا 40 ساله شهر مشهد بودند. نمونه‌ی مورد مطالعه در این پژوهش که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد شامل 250 نفر بود. ابزار گردآوری داده‌ها سبک‌های دفاعی، سلامت روان و مقیاس احساس انسجام فلسنبرگ بودند. داده‌ها با استفاده از همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه، تحلیل مسیر و تحلیل واریانس تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین احساس انسجام و سلامت روان رابطه‌ی معناداری وجود دارد (0005/0 p<)، بین احساس انسجام و سبک دفاعی رشد یافته رابطه‌ی مثبت معناداری وجود دارد       (0005/0 p<)، بین سبک دفاعی رشد یافته و سلامت روان رابطه‌ی معناداری وجود دارد (009/0 p=)، بین سبک رشد نایافته و سلامت روان رابطه‌ی معناداری وجود دارد (0005/0 p<). متغیر سبک دفاعی رشد یافته می‌تواند پیش‌بینی کننده‌ی بهتری برای احساس انسجام روانی باشد، متغیر سبک دفاعی رشد نایافته نیز پیش‌بینی کننده‌ی بهتری برای سلامت روان است. هم چنین احساس انسجام می‌تواند میانجیگری معناداری بین سبک دفاعی رشد یافته و سلامت روان باشد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ
استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  سبک‌های دفاعی ، احساس انسجام ، سلامت روان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 620
نام نویسنده: لویمی، شریفه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 129
چکیده: 

هدف: پژهش حاضر بررسی ارتباط بین تاب آوری با سبک های دلبستگی ومهارت حل مسئله در وابستگان به مواد مخدر متقاضی ترک می‌باشد. همچنین بررسی این مسئله که کدامیک از متغیرهای سبک دلبستگی و مهارت حل مسئله پیش بینی کننده بهتری برای تاب آوری هستند.

روش کار: طرح پژوهش از حیث گردآوری داده‌ها در دسته تحقیقات توصیفی غیرآزماشی قرار می‌گیرد، همچنین روش پژوهش از نوع همبستگی و رگرسیون و تحلیل واریانس برای فرضیه‌ی اول می‌باشد. 186 نفر از وابستگان به مواد مخدر متقاضی ترک مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر اهواز (156 مرد و30 زن)، در پژوهش شرکت کردند. برای سنجش تاب‌آوری از تاب آوری کانر و دیویدسونCD-RISC، برای سنجش مهارت حل مسأله از دو ابزار مقیاس شیوه‌ی حل مسئله کسیدی ولانگ و آزمون کامپیوتری برج لندن و برای تعیین سبک های دلبستگی از سبک دلبستگی بزرگسالان AAQ هازن و شیور استفاده شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس برای فرضیه‌ی اول و همبستگی پیرسون برای سه فرضیه بعدی، همچنین از رگرسیون چند متغیره برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج تحلیل واریانس نشان داد بین میزان تاب آوری در سبک های مختلف دلبستگی تفاوت معنادار وجود دارد. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین سبک دلبستگی ایمن و تاب آوری،همچنین بین مهارت حل مسئله و تاب آوری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و بین سبک دلبستگی نا ایمن (اجتنابی و اضطرابی) و تاب آوری رابطه منفی معنادار وجود دارد. هچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد دو متغیر پیشبین به میزان23/0با متغیر تاب‌آوری همبستگی کلی داشته و 5 درصد متغیر ملاک را تببین و پیش بینی نموده‌اند. همچنین تنها متغیر شیوه حل مسأله آن هم به میزان 19/0بر متغیر تاب‌آوری مؤثر است. متغیر سبک دلبستگی تأثیر معنادار ندارد.

بحث و : وابستگان به مواد مخدری که سبک دلبستگی ایمن‌تری دارند از میزان تاب‌آوری بیشتری برخوردار بوده و افراد ناایمن تاب‌آوری کمتری دارند. همچنین کسانی که مهارت حل مسئله بالاتری دارند از میزان تاب آوری بالاتری برخوردارند. پژوهش حاضر نیز نشان داد مهارت حل مسئله تبیین‌‌کننده قویی برای تاب آوری است. بنابراین برای ترویج و ارتقاء تاب آوری در وابستگان به مواد مخدر باید سعی در آموزش مهارت حل مسئله و بهبود سبکهای دلبستگی نمود.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

فاقد

 


استاد راهنمای اول: امين يزدي، سيد امير
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  سبک‌های دلبستگی ، مهارت حل مسأله ، تاب آوری ، وابستگان به مواد مخدر

<   11121313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263738393103   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.