دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

<   1234567891011121314151617181920212232425262728292102   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1078 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 468
نام نویسنده: عادلی¬پور، زکیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 178
چکیده: 

طی سال­های اخیر نظام­های آموزش و پرورش در سطح جهان تلاش نموده­اند تا روش­های تدریس با رویکرد پژوهش­محوری را تقویت نمایند. هدف پژوهش حاضر آن بود تا تأثیر برخی از ویژگی­های روان­شناختی معلم، شامل دانش فراشناختی، خلاقیت، هوش هیجانی، گشودگی تجربه، سبک تفکر و تیپ شخصیتی را بر بهره­گیری او از رویکرد پژوهش‌محوری در تدریس مورد بررسی قرار دهد. روش پژوهش، از نوع همبستگی با علیت غیرآزمایشی (معادلات ساختاری) بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی معلمانی تشکیل داد که در سال تحصیلی 95-1394 در مدارس ابتدایی دوره دوم شهر نیشابور مشغول به تدریس بودند. به منظور تعیین حجم نمونه، از کمترین مقدار همبستگی در مطالعه مقدماتی استفاده شد و حجم نمونه 151 نفر تعیین گردید. بدین ترتیب از میان 462 معلم، تعداد 151 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. آزمون خلاقیت عابدی، پرسش­نامه پنج عامل اصلی شخصیت، پرسش­نامه هوش هیجانی برادبری و گریوز، پرسش­نامه سبک تفکر استرنبرگ واگنر، پرسش­نامه تیپ شخصیتی مایرز بریگز، پرسش­نامه آگاهی فراشناختی شراو و دنیسون و پرسش­نامه استفاده از رویکرد پژوهشی در تدریس، ابزارهای به­کاررفته در پژوهش حاضر بودند. داده­های جمع­آوری شده با روش­های آمار توصیفی و استنباطی، شامل میانگین، انحراف استاندارد، نمره حداقل و حداکثر، آزمون رگرسیون چندگانه و روش معادلات ساختاری بررسی شدند. نتایج حاصل از آزمون­های رگرسیون چندگانه نشان داد كه متغیرهای خلاقیت، هوش هیجانی، گشودگی تجربه، سبک تفکر و تیپ شخصیتی نمی‌توانند تدریس با رویکرد پژوهش­محوری را پیش‌بینی نمایند و تنها متغیر دانش فراشناختی می‌تواند پیش‌بین‌ تدریس با رویکرد پژوهشی باشد. نتایج حاصل از آزمون معادلات ساختاری نیز نشان داد متغیرهای مورد بررسی قابلیت نشان دادن اثر بر متغیر تدریس با رویکرد پژوهش­محوری را ندارند.

فهرست مندرجات

منابع


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  ویژگی­های روان­شناختی ، رویکرد پژوهش­محوری ، تدریس- مدارس ابتدایی.


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 862
نام نویسنده: صداقت سروندانی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 147
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر کاهش حساسیت اضطرابی، نشخوار فکری و بهبود تصویر بدنی در افراد دارای نشانگان بدریخت انگاری بدن بود. این پژوهش شبه آزمایشی از نوع  مورد منفرد  A-B-Aبا طرح خط پایه چندگانه و با پیگیری یک، سه و شش ماهه بود. جامعه آماري کلیه‌ی مردان و زنان 18 تا 40 ساله دارای نشانگان بدریخت انگاری بدن بودند که پس از دیدن اطلاعیه‌های طرح پژوهش به کلینیک روان‌شناختی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1394 مراجعه کردند. روش نمونه‌گیری در این پژوهش نمونه‌گیری هدفمند بود و در مجموع 23 نفر که با توجه به فراخوان پژوهش به کلینیک مراجعه کردند که از میان آن‌ها سه نفر دارای نشانگان اختلال بدریخت انگاری بدن بودند، انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان پژوهش در موقعیت‌های خط پایه، جلسات زوج مداخله، یک، سه و شش ماه بعد از مداخله به مقیاس حساسیت اضطرابی، خرده مقیاس نشخوار فکری و پرسش‌نامه چندبُعدی روابط بدن - خود پاسخ دادند. درمان شناختی رفتاری نیز طی 14 جلسه اجرا گردید. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل دیداری نمودار، درصد بهبودی، اندازه اثر و درصد داده‌های غیرهمپوش (PND) انجام شد. نتایج نشان داد که درمان شناختی-رفتاری به طور معناداری حساسیت اضطرابی و نشخوار فکری را هم در پایان درمان و هم در پیگیری یک، سه و شش ماهه کاهش داد و هم‌چنین منجر به بهبودی تصویر بدنی مراجعین گردید.  به طور کلی می‌توان بیان کرد که درمان شناختی رفتاری در کاهش حساسیت اضطرابی، نشخوار فکری و بهبود تصویر بدنی افراد دارای نشانگان بدریخت انگاری بدن مؤثر است و از نتایج پژوهش فوق می‌توان در بهبود کیفیت زندگی افراد مبتلا استفاده کرد.

فهرست مندرجات

منابع

 


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  بدریخت انگاری بدن ،  درمان شناختی رفتاری ، حساسیت اضطرابی ، نشخوار فکری و تصویر بدنی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 861
نام نویسنده: ممی زاده، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 87
چکیده: 

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر تعدیل انتظارات زناشویی و بهبود سرمایۀ روانشناختی مردان متأهل انجام شد. پژوهش از روش شبه آزمایشی است که در آن از پیش آزمون و پس ­آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، مشتمل بر کلیه مردان متأهل مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد می­باشد. نمونه مورد نظر شامل 20 مرد بود که به این مرکز مراجعه کرده بدند. لذا روش نمونه­گیری این پژوهش، نمونه­گیری در دسترس بود که بعد از انتخاب به صورت گمارش تصادفی در دو گروه کنترل (10مرد) و آزمایش (10 مرد) قرار گرفتند. داده­ها به کمک سرمايۀ روانشناختي لوتانز و همکاران (2007) انتظارات زناشویی امیدوار (1386)، پیش از شروع جلسات در مورد هر دو گروه جمع­آوری شد. متغیر مستقل  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بود که گروه آزمایش در معرض مداخله 8 جلسه­ای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند. در این مدت بر روی گروه کنترل مداخله­ی خاصی انجام نشد. پس از پایان جلسات مجدداً ­های سرمايۀ روانشناختي و انتظارات زناشویی در مورد هر دو گروه اجرا شد. سپس با استفاده از شاخص­های آمار توصیفی، آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری (ANCOVA) و چندمتغیری (MANCOVA یافته­های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتد. یافته­های پژوهش حاضر نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث بهبود سرمایه­ی روانشناختی اعضای گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل می­شود. همچنین، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد منجر به تعدیل انتظارات زناشویی در بین مردان متأهل می­شود. در مجموع، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد تأثیر بسزایی در سرمایه­ی روانشناختی، تعدیل انتظارات زناشویی دارد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: مشهدی، علی
کلید واژه ها:  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ، سرمایه­ی روانشناختی ، سرمایه­ی روانشناختی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 860
نام نویسنده: مسبوق، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 80
چکیده: 

 هدف از انجام این پژوهش، نقش سبک‌های اسنادی و هوش معنوی در پیش بینی سبک‌های یادگیری در دانش-آموزان دختر پیش دانشگاهی است. جامعه آماری مورد مطالعه در پژوهش حاضر تمام دانش­آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر مشهد هستند. بدین منظور 213 نفر از این دانش آموزان با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. روش تحقیق، توصیفی از نوع مطالعات همبستگی و تحلیل رگرسیون است. ابزار تحقیق حاضر شامل سبک های یادگیری کلب(LSI) ، سبک­های اسنادی سلیگمن (ASQ) و هوش معنوی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، با استفاده از نرم افزار Spss از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که سبک یادگیری همگرا بیشترین فروانی را در دانش آموزان داشت و سبک های اسنادی و هوش معنوی قادر به پیش بینی هیچ یک از سبک های یادگیری نمی باشند. فقط مولفه ارتباط با سرچشمه هوش هستی از مولفه های هوش معنوی، قادر به پیش بینی سبک یادگیری جذب کننده و انطباق یاینده داشت.

فهرست مندرجات

متابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: عبدخداي، سعيد
استاد مشاور اول: اصغری نکاح، سید محسن
کلید واژه ها:  سبک های یادگیری ، سبک های اسنادی ، هوش معنوی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 859
نام نویسنده: رحمانی، محبوبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 96
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی‌گری هویت علمی در رابطه بين خودکارامدی تحصیلی با انگیزش و عملکرد تحصیلی بود. در این مطالعه که از نوع توصیفی می‌باشد به روش همبستگی جامعه آماری 380نفر از کلیه دانش اموزان مقطع دوم متوسطه شهرستان مشهد که در سال تحصیلی 96-1395مشغول تحصیل بودند با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و 3 (سنجش خودکارآمدی موریس 2001، انگیزه پیشرفت تحصیلی عبدخدایی 1387 و هویت علمی لطف‌آبادی 1382) را تکمیل کردند که با توجه به ریزش نمونه در این نوع تحقیقات در نهایت تعداد 325 صحیح بدست آمد. داده‌های پژوهش با روش همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تحلیل شدند.

یافته‌ها:نتایج حاکی از آن بود که هویت علمی میانجیگر معناداری برای رابطه خودکارآمدی با انگیزش تحصیلی و عملکرد تحصیلی می باشد.به منظور آزمون هریک از فرضیه ها نیزاز ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و6فرضیه پژوهش تایید شدند و میانگین نمره کل خودکارآمدی، هویت علمی، انگیزش تحصیلی و عملکرد تحصیلی به ترتیب 86/84، 72/26، 29/151 و 51/18 بود.

: خودکارآمدی بعنوان متغیر برونزا بر هر دو متغیر درونزا یعنی انگیزش تحصیلی و عملکرد تحصیلی، هم اثرات مستقیم و هم اثرات غیرمستقیمی داشته است. همچنین متغیر هویت علمی توانسته در رابطه خودکارآمدی با انگیزش تحصیلی و عملکرد تحصیلی نقش میانجی را ایفا کند. بطور کلی 17 درصد از واریانس نمرات انگیزش تحصیلی از طریق خودکارآمدی و هویت علمی؛ و 15 درصد از واریانس نمرات عملکرد تحصیلی از طریق خودکارآمدی و هویت علمی؛ و 16 درصد از واریانس نمرات هویت علمی از طریق خودکارآمدی تبیین شده است.لذا به منظور افزایش عملکرد تحصیلی و رشد سطح علمی جامعه می بایست بسط روحیه تحقیق و تفکر,تربیت مغزهایی متفکر و واگرا و پرورش انسان هایی خلاق در زمره اهداف نظام آموزش عالی باشد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

 

 


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  خودکارآمدی ، هویت علمی ، انگیزش تحصیلی و عملکرد تحصیلی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 857
نام نویسنده:  مسگرخراسانی، مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 87
چکیده: 

رضایت شغلی یکی از مهمترین متغیرهای تحقیق در رفتار سازمانی و همچنین به عنوان متغیر محوری در تحقیقات و تئوری های سازمان قلمداد گردیده است. عدم رضایت شغلی می تواند آسیب های متعددی را ایجاد کند. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود رضایت شغلی و کاهش فرسودگی شغلی کارکنان کارخانه توس چینی بود. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان کارخانجات تولیدی توس چینی بود. نمونه شامل 30 نفر که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. در این پژوهش، آموزش طرحواره درمانی به عنوان متغیر مستقل در گروه آزمایش اجرا شد و متغیرهای رضایت شغلی و فرسودگی شغلی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفتند. برای گردآوری داده های مورد نیاز از مقیاس رضایت شغلی بری فیلد و روث و مقیاس فرسودگی شغلی ماسلاچ استفاده شد. در ابتدای دوره درمان، آزمودنی ها به های پژوهش پاسخ دادند و پس از برگزاری جلسات مداخله طرحواره درمانی، مجددا مقیاس ها توسط آنان تکمیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که طرحواره درمانی موجب افزایش رضایت شغلی اعضای گروه آزمایش می شود. همچنین نتایج نشان داد که طرحواره درمانی بر کاهش فرسودگی شغلی تاثیرگذار نبود. از نتایج به دست آمده می توان چنین نتیجه گرفت که طرحواره درمانی برای رضایت شغلی، اثربخش است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور دوم: اصغری، محمد جواد
کلید واژه ها:  طرحواره درمانی ، رضایت شغلی ،  فرسودگی شغلی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 467
نام نویسنده: گله‌دار کاخکی، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 161
چکیده: 

 دانش‌آموزان نیازمند مجموعه‌ای از توانایی‌های تفکر خلاق، تحلیلی و عملی برای موفقیت در زندگی هستند. پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی روش اجتماع پژوهشی در برنامه فلسفه برای کودکان بر مؤلفه‌های هوش موفق (تحلیلی، خلاق و عملی) دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه اول انجام شد. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی و شامل طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه شبه کنترل و کنترل بود. جامعه آماری دانش‌آموزان دختر متوسطه اول منطقه تبادکان در شهر مشهد بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس ۴۵ دانش‌آموز از سه کلاس در سه آموزشگاه متفاوت انتخاب و در سه گروه آزمایش، شبه کنترل و کنترل جایگزین شدند. برنامه آموزشی شامل یک دوره دوازده جلسه‌ای یک‌ساعته بود که طی شش هفته به روش اجتماع پژوهشی برگزار شد. در آموزش از کتاب داستان‌های فکری یک و دو فیلیپ کم استفاده شد. برای ارزیابی میزان اثربخشی برنامه آموزشی از هوش موفق استرنبرگ در مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون اجرا گردید. تحلیل نتایج با روش تحلیل کوواریانس نشان داد که روش اجتماع پژوهشی در برنامه فلسفه برای کودکان به‌طور معناداری موجب افزایش هوش موفق دانش‌آموزان گروه آزمایش نسبت به گروه شبه کنترل و کنترل‌شده است؛ بنابراین یافته‌های پژوهش مؤید این مطلب است که استفاده از روش اجتماع پژوهشی در برنامه فلسفه برای کودکان می‌تواند برای پیشرفت بیشتر دانش‌آموزان در مدرسه و محیط زندگی استفاده شود.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  اجتماع پژوهشی ، فلسفه برای کودکان ، هوش موفق ،  هوش عملی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 856
نام نویسنده: رضوی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 126
چکیده: 

 پژوهش حاضر با هدف افزایش بهداشت روانی دانش­آموزان دبستانی از طریق مداخله آموزشی تفکر منطقی- هیجانی (REE) مبتنی بر رفتاردرمانی عقلانی هیجانی آلبرت الیس (REBT) انجام گردید. این پژوهش، کاربردی و از نوع شبه آزمایشی بوده و جامعه آماری شامل دانش­آموزان دختر ناحیه شش مشهد که در پایه پنجم دبستان بودند می­شد. نمونه پژوهش به صورت در دسترس، و به تعداد 51 نفر انتخاب شدند که در سه گروه آزمایش، مداخله­نما و کنترل به طور تصادفی قرار گرفتند. مدت مداخله آموزشی برای گروه آزمایشی 11 جلسه 1 تا 5/1 ساعته بود. در این پژوهش، بهداشت روان، در سه بعد شناختی، هیجانی و رفتاری تعریف و از ابزارهای باورهای غیر منطقی کودکان، عزت نفس پوپ و سیاهه رفتاری آخن­باخ برای ارزیابی آن استفاده گردید. یافته­های به دست آمده، بیانگر این است که بهداشت روان دانش­آموزان گروه آزمایش، پس از مداخله آموزشی فقط در بعد شناختی رشد معناداری داشته، یعنی باورهای غیر منطقی ایشان نسبت به قبل از مداخله کاهش معناداری پیدا کرد. اما در ابعاد هیجانی و رفتاری تغییر مطلوب و معناداری مشاهده نشد، یعنی نمرات عزت نفس و مشکلات رفتاری- هیجانی پس از مداخله تغییر مطلوب و معناداری پیدا نکردند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

     

   


استاد راهنمای اول: امين يزدي، سيد امير
استاد مشاور اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  بهداشت روانی کودکان ، آموزش تفکر منطقی- هیجانی (REE) ، رفتاردرمانی عقلانی هیجانی (REBT) ، باورهای غیر منطقی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 855
نام نویسنده: پاکروان، فریبا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 120
چکیده: 

مقدمه : هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی درمان بخشش محور برتاب آوری و ابرازگری هیجانی زنان آسیب‌دیده از روابط فرازناشویی بود. روش : پژوهش حاضر شبه آزمایشی بود و با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل اجرا شد، جهت گردآوری داده‌ها از تاب‌آوری کونر  و دیویدسون و ابرازگری هیجانی کینگ وآمونز استفاده شد. جامعه آماری پژوهش کلیه زنان آسیب‌دیده از روابط فرازناشویی مراجعه ‌کننده به  کلینیکهای مشاوره و روانشناسی شهرکاشمر بودکه از بین آن‌ها 26نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و سپس به ‌طور تصادفی ۱۳نفردرگروه کنترل و 13نفر در گروه آزمایش جایگزین شدند.  برنامه درمانی بر مبنای رویکرد مبتنی بر بخشش انرایت بود که درطی 12جلسه وهرجلسه به مدت 90 دقیقه در طول یک ماه به ‌صورت مشاوره گروهی اجرا گردید. داده‌ها با روش آماری تحلیل کوواریانس تحلیل شد. یافته‌ها : نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان دادکه که درمان بخشش محور در افزایش تاب‌آوری گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تأثیر معناداری داشته است ، اما در ابرازگری هیجانی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تغییر معناداری مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش بیانگر این است که درمان بخشش محور می‌تواند مشکلات روان‌شناختی ناشی از عهدشکنی همسر را کاهش دهد، از این ‌رو استفاده از این رویکرد برای کار با زوجین درگیر با عهدشکنی زناشویی توصیه می‌شود.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  درمان بخشش محور ،  تاب‌آوری ، ابرازگری هیجانی ، روابط فرازناشویی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 466
نام نویسنده:  کوهی، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 179
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر ساخت و اعتبار یابی مقیاس خودتنظیمی پژوهشی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و برای ساخت از تحلیل عاملی استفاده شد. نمونه پژوهش شامل 275 تن از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد بود. مشارکت‌کنندگان  به شیوه نمونه‌گیری سهمیه‌ای و بر مبنای مقطع و دانشکده انتخاب شدند. پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهشی و همچنین بررسی مقیاس‌های خودتنظیمی موجود، مدل شناختی اجتماعی زیمرمن (2002) به‌عنوان مبنای ساخت مقیاس در نظر گرفته شد. در مرحله‌ی بعدی گویه هایی برای مؤلفه‌های مدل زیمرمن تدوین شد. برای بررسی روایی مقیاس از شیوه‌های روایی محتوایی، تحلیل عاملی اکتشافی، روایی واگرا و روایی ملاکی و پایایی به شیوه‌ی همسانی درونی (آلفای کرونباخ) محاسبه گردید. نتایج حاصل از تحلیل مؤلفه‌های اصلی با چرخش واریماکس نشان داد که خودتنظیمی پژوهشی از چهار عامل «باورهای انگیزشی»، «مدیریت منابع»، «نظارت و بازاندیشی» و «آینده‌نگری» تشکیل‌شده‌ بود که 90/41 درصد از واریانس کل را تبیین می‌کرد. نتایج روایی واگرا نشان داد که خودتنظیمی پژوهشی دارای همبستگی منفی معنادار با اهمال‌کاری پژوهشی داشت، همچنین خودتنظیمی پژوهشی با عملکرد پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی همبستگی مثبت معنادار داشت؛ که حاکی از روا بودن مقیاس خودتنظیمی پژوهشی بود. ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس خودتنظیمی پژوهشی 93/0 و برای زیر مؤلفه‌ها از 83/0 تا 87/0 بود؛ که نشان‌دهنده‌ی پایایی و همسانی درونی مناسب این مقیاس بود؛ بنابراین، با توجه به ویژگی‌های روان‌سنجی مناسب مقیاس خودتنظیمی پژوهشی، می‌توان از آن در پژوهش‌های مربوط به حوزه‌ی خودتنظیمی و پژوهش استفاده کرد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  تحلیل عاملی،خودتنظیمی پژوهشی ،  چرخه پژوهش ، اهمال‌کاری پژوهشی ، مدل‌های خودتنظیمی

<   1234567891011121314151617181920212232425262728292102   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.