دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

<   123456789101112131415161718192021222333435363738393103   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1074 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 851
نام نویسنده:  خاکپور، سمیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 78
چکیده: 

زمينه و هدف پژوهش: بی‏وفایی زناشویی از جمله موضوعاتی است که امروزه با توجه به افزایش روز افزون آن، نظر پژوهشگران را به عوامل زمینه‌ساز آن جلب کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی بین رابطه سبک‏های دلبستگی، عامل‌های شخصیت با نگرش مثبت نسبت به بی‏وفایی می‏باشد. روش: جامعه این پژوهش شامل کلیه دانشجویان در حال تحصیل دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 92-93 است. شرکت کنندگان شامل 382 نفر از دانشجویان با روش نمونه‌گیری تصادفی سهمیه­ای بودند. داده‌های پژوهش با استفاده از سبک دلبستگی هازن و شیور AAQ، فرم کوتاه کوتاه شخصیت فریدر  و نگرش نسبت به بی‏وفایی گردآوری شد. يافته‏ها: نتایج این پژوهش نشان داد که در میان عامل‌های شخصیت بین وجدان­گرایی و نگرش مثبت نسبت به بی‏وفایی در مردان همبستگی منفی دارد(05/0p<). همچنین یافته‌ها نشان داد که در بین سبک‏های دلبستگی، سبک دلبستگی اجتنابی و نگرش مثبت نسبت به بی‏وفایی در زنان (05/0p<) و بین سبک دلبستگی اضطرابی/‌دوسوگرا و نگرش مثبت نسبت به بی‏وفایی در زنان (01/0p<)  همبستگی مثبت داشتند.  نتيجه گيري: نتایج این مطالعه نشان داد که سبک‏های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا در زنان و وجدان‌گرایی در مردان می‌توانند به عنوان عوامل پیش‌بین مناسبی برای احتمال درگیر شدن افراد در بی‏وفایی در نظر گرفته شوند.


استاد راهنمای اول: سپهري شاملو، زهره
استاد مشاور اول: طبيبي، زهرا
کلید واژه ها:  نگرش نسبت به بی‌وفایی ، سبک‏های دلبستگی ، عامل‌های شخصیت


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 850
نام نویسنده: توکلی پل‌آرام، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 91
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه ‌درمانی شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر بهبود نظم‌جویی شناختی هیجان و رضایت جنسی در بین زنان مبتلا به دیابت نوع دو بود. این تحقیق یک مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه کنترل است. جامعه آماری زنان مبتلا به دیابت نوع دو بودند که در سال 1395 به مرکز بهداشت دانش آموز شهر مشهد مراجعه کرده بودند. 24 زن مبتلا به دیابت نوع دو با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و در دو گروه قرار گرفتند: گروه آزمایش(12 نفر)، گروه کنترل(12نفر). در مدت هشت جلسه هفتگی دو ساعته، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی برای گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق نظم‌جویی شناختی هیجان(CERQ-P) و رضایت جنسی بود. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در مقایسه با گروه کنترل استفاده از راهبردهای سازگارانه و همچنین رضایت جنسی، هیجانی و عاطفی را افزایش و استفاده از نشخوار فکری را کاهش می‌دهد. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که اختلاف بین دو گروه معنادار بود(05/0>p). نتایج بیانگر آن است که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی، می تواند یک روش مناسب در بهبود نظم‌جویی شناختی هیجانی و رضایت جنسی در بین زنان مبتلا به دیابت نوع دو باشد. 


استاد راهنمای اول: اصغري، محمد جواد
استاد مشاور اول: امین یزدی، سید امیر
کلید واژه ها:  شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی ، نظم‌جویی شناختی هیجان ، رضایت جنسی ،  دیابت


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 464
نام نویسنده: حیدری، وحید احمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 173
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان انطباق برنامه درسی اجرا شده درس ریاضیات دوره متوسطه دوم با برنامه درسی قصد شده در نظام آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی افغانستان به‌منظور شناسایی مشکلات و بررسی فاصله موجود بین آن­ها و ارائه راه­کارهایی مناسب برای اصلاح و بهبود اجرای برنامه‌های درسی ریاضیات می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی مدارس دوره متوسطه دوم در پانزده ناحیه­ی مرکزی شهر هرات باستان در سال 1396 - 1395 ه.ش؛ و معلمان ریاضیات دوره متوسطه دوم (لیسه) در نواحی پانزده‌گانه هرات بوده است. نمونه‌های پژوهش حاضر به‌صورت خوشه­ای چندمرحله‌ای و تصادفی از پانزده ناحیه­ی مرکزی ولایت هرات باستان انتخاب‌ شده ‌اند. به‌منظور انتخاب نمونه مورد نظر در این پژوهش برای انتخاب مدارس، ابتدا مدارس پانزده ناحیه­­ی شهر هرات باستان به پنج حوزه جغرافیایی شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم ‌شد و از هر حوزه یک منطقه آموزشی به ‌قید قرعه انتخاب شد، سپس از هر منطقه آموزشی به‌طور تصادف یک مدرسه متوسطه دوم (لیسه) پسرانه و یک مدرسه متوسطه دوم دخترانه انتخاب گردیده است. در مرحله بعد در مدارس منتخب از میان کلاس‌های موجود یک کلاس از هر پایه به ‌قید قرعه انتخاب گردید. نمونه­ معلمان به روش تصادفی از تمام معلمان ریاضیات دوره متوسطه دوم در پانزده ناحیه فوق انتخاب شدند که درمجموع 33 نفر از معلمان (آقایان شانزده نفر و خانم‌ها هفده نفر) برای پاسخ به سؤالات انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمع آوری داده­ها از فرم معلمان و چک لیست مشاهده محقق ساخته استفاده شده است. در تجزیه ‌و تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده، از شاخص‌های فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد و نمودار ستونی استفاده‌شده است. یافته­های این پژوهش نشان داد که: میزان انطباق برنامه درسی اجرا شده با برنامه درسی از پیش تعیین شده در اکثر موارد در حد مطلوبی نبوده است. اکثر معلمان اظهار داشتند که نظام اجرایی آموزش­وپرورش افغانستان یک نظام نیمه سازگارانه است، آماده سازی مواد (کتاب درسی، کتاب راهنمای معلم، برنامه های آموزشی، مواد تکمیلی و...) به موقع صورت نگرفته است، معلمان نسبت به وضعیت کتاب درسی و کتاب راهنمای معلم ریاضیات دوره متوسطه دوم دیدگاه نسبتاً مطلوبی داشتند. آنان حجم زیاد کتاب­های درسی، کمبود زمان، تعداد زیاد دانش­آموزان در هر کلاس، انگیزه نداشتن دانش آموزان، ضعف مهارت علمی معلمان، نبود دسترسی به موقع به کتاب درسی و کتاب راهنمای معلم و نبود برنامه کلاسی منظم را از جمله موانع اجرای برنامه درسی ریاضیات دوره متوسطه دوم می­دانستند.


استاد راهنمای اول: جعفري ثاني، حسين
استاد مشاور اول: سعیدی رضوانی، محمود
کلید واژه ها:  نظام آموزش ­­و پروش افغانستان ،  ریاضیات دوره متوسطه دوم ،  برنامه درسی قصد شده ،  برنامه درسی اجرا شده


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 463
نام نویسنده: شاهسون، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 275
چکیده: 

هدف تحقیق حاضر ارزیابی عملکرد هیأت نظارت و ارزیابی آموزش­عالی استان خراسان رضوی بر اساس الگوی پروواس بود. رویکرد تحقیق، ارزشیابی هدف محور بااستفاده از الگوی ارزشیابی اختلاف پروواس بود. به این منظور ابتدا اهداف تشکیل هیأت­های نظارت و ارزیابی آموزش­عالی استانی از طریق اسناد مکتوب فرادست و مصاحبه با متخصصین و صاحب­نظران نظارت و ارزیابی به­دست آمد. در این پژوهش، با توجه به گام­های مختلف بررسی موضوع، از منابع مختلف برای جمع­آوری داده­ها استفاده شد. جامعه این پژوهش شامل مجریان و دریافت کنندگان خدمات نظارتی هیأت استانی در سطح شهر مشهد در سال 1394 بود. نمونه­ی مورد بررسی در همه­ی مراحل الگو از طریق  نمونه­گیری هدفمند و زنجیره­ای انتخاب شد؛ بر این اساس نمونه­ی منتخب برای وضعیت موجود شامل اعضای دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی استان خراسان رضوی، اعضای هیأت نظارت و ارزیابی استان، اعضای هیأت علمی بازدیدکننده از موسسات، روسا و معاونین دانشگاه­ها، موسسات و مراکز آموزش­عالی مشهد بود. در این پژوهش وضعیت موجود عملکرد هیأت نظارت و ارزیابی استان خراسان رضوی در 13 مولفه و 82 خرده مولفه با استاندارهایی که به عنوان وضعیت مطلوب از طریق مصاحبه کسب شده بود در چهار مرحله مختلف الگو شامل: طرح، عملیات، اهداف میانی و اهداف پایانی برنامه مقایسه گردید. نتایج به دست آمده حاکی از تفاوت میان وضعیت موجود با وضعیت مطلوب در تمامی مراحل الگو و در اغلب خرده مولفه­های مورد ارزیابی بود. مهمترین اختلاف مشاهده شده میان وضع موجود و مطلوب مربوط به مولفه­های منابع و تجهیزات، قوانین و مقررات، حمایت و پشتیبانی، وظایف و عملکرد، کیفیت محتوا، وضعیت فرآیند نظارت و ارزیابی، اهداف میانی( بازخورد وگزارش­های سالیانه) و اهداف پایانی( بهبود کیفیت، نظارت بر توسعه آموزش­عالی و اطلاع رسانی ضرورت­ها و استانداردهای آموزش­عالی به اساتید و دانشجویان) بود.

 


استاد راهنمای اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
استاد مشاور اول: امین خندقی، مقصود
استاد مشاور دوم: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  هیأت نظارت و ارزیابی ،  خراسان رضوی ، ارزشیابی، الگوی ارزشیابی ، پروواس ، آموزش­ عالی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 849
نام نویسنده: امیرزاده گرو، فرشته
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 121
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی شیوع و ویژگی های روان شناختی، سازگاری اجتماعی وکنش های اجرایی بزرگسالان با نشانگان کندی زمان شناختی(SCT) بود. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی(زمینه یابی) و همبستگی بوده و جامعه آماری را کلیه بزرگسالان زن و مرد شهرستان مشهد بین سنین 18 تا 59 سال تشکیل داده و نمونه ای شامل 879 نفر(445 زن و 434 مرد) با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مقیاس درجه بندی ADHD بزرگسالان بارکلی(BAARS مقیاس نارسایی در کنش وری اجرایی بارکلی- نسخه بزرگسال(BDEFS)، سازگاری اجتماعی پی کل و ویسمن 1999SAS)) و مقیاس کوتاه افسردگی_اضطراب تنیدگی (DASS-21) جمع آوری شد و با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی (فراواني، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی(آزمون خی­دو، آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری) مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که 4 درصد داراي نشانگانSCT بودند. همچنین با اینکه جنسیت اثر معناداری در میزان ابتلا به نشانگان SCT نداشت، اما تحصیلات و گروه های سنی اثری معناداری داشتند. بررسی اضطراب، افسردگی و تنیدگی نشان داد که گروه ترکیبی ADHD+SCT بیشترین نمرات را داشته و مقایسه بین آزمودنی‌ها در چهار گروه SCT، ADHD، SCT & ADHD و بهنجار نشان داد که در میانگین نمرات اضطراب، افسردگی و تنیدگی تفاوت معناداری وجود داشت. بررسی سازگاری اجتماعی نشان داد که SCT در حوزه کاری، اوقات فراغت، نقش والدی و عضو واحده خانواده بیشترین میانگین نمرات را نسبت به سه گروه دیگر به خود اختصاص داده است و نتایج مقایسه بین آزمودنی‌های چهار گروه نشان داد که در میانگین نمرات حوزه کاری، اوقات فراغت، روابط با خانواده گسترده، نقش های والدی، عضو واحد خانواده و نقش های همسری تفاوت معناداری وجود دارد. بررسی کنش های اجرایی نیز نشان داد که گروه ترکیبی ADHD+SCT بیشترین میزان نارسایی را در کنش های اجرایی دارد و نتیجه مقایسه این چهار گروه نیز نشان داد که در میانگین نمرات مدیریت زمان، سازماندهی، بازداری، خودانگیزشی، نظم جویی هیجانی تفاوت معناداری وجود داشت. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که شیوع نشانگان کندی زمان شناختی در میان بزرگسالان همانند ADHD در حد قابل ملاحظه‌ای است و با توجه به پیامدهای وسیعی که در حوزه های مختلف زندگی این افراد ایجاد می­کند، اهمیت ضرورت پیشگیری و اعمال برنامه‌های درمانی را برای این اختلال یادآوری می‌کند.


استاد راهنمای اول: مشهدی، علی
کلید واژه ها:  کندی زمان شناختی ، شیوع، ویژگی های روان شناختی ، سازگاری اجتماعی ، کنش های اجرایی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 848
نام نویسنده: اصغری، پروانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 96
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی گروه‌درمانی شناختی رفتاری مبتنی بر الگوی هافمن بر کاهش نشانه‌ها و بهبود راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی و سیستم‌های مغزی - رفتاری مبتلایان به اختلال اضطراب اجتماعی صورت گرفت. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود که درآن از پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. آزمودنی‌های دو گروه 20 نفر از مبتلایان با دامنه سنی 30-20 سال انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار داده شدند. نمونه‌گیری در دسترس به کار گرفته شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های تشخیصی اضطراب اجتماعی کانور (SPIN شخصیتی گری - ویلسون (GWPQ) واتسون و فرند مقیاس اجتناب و آشفتگی اجتماعی و مقیاس ترس از ارزیابی منفی، نظم جویی شناختی هیجانی فرم بلند (CERQ-P) و مصاحبه‌ی تشخیصی مبتنی بر ADIS-IV به دست آمد و به‌وسیله نرم‌افزار SPSS. 16 و آزمون ANCOVA مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از تفاوت معنادار میانگین‌های مورد مقایسه در دو گروه آزمایش و گواه بود. به‌این‌ترتیب که در اضطراب اجتماعی، سیستم‌های مغزی رفتاری فقط سیستم بازداری رفتاری و در بهبود راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی در راهبردهای سازگارانه در مؤلفه تمرکز مجدد مثبت و در راهبردهای ناسازگارانه در مؤلفه‌های ملامت خویشتن و نشخوار گری تفاوت معنادار بود؛ به‌عبارت‌دیگر گروه‌درمانی شناختی رفتاری مبتنی بر الگوی هافمن، نشانه‌های بالینی، سیستم بازداری رفتاری، راهبرد سازگارانه تمرکز مجدد مثبت، راهبرد ناسازگارانه ملامت خویشتن و نشخوار گری را در مبتلایان به SAD بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها:، ،


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  درمان شناختی رفتاری مبتنی بر الگوی هافمن ، راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی ،  سیستم‌های مغزی رفتاری ، اضطراب اجتماعی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 847
نام نویسنده:  احمدی، علی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 91
چکیده: 

 هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش نااٌمیدی، پریشانی روان‌شناختی و خستگی روانی بیماران لوپوس بود. روش پژوهش حاضر، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان مبتلا به لوپوس مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بیماری‌های روماتیسمی واقع در بیمارستان قائم(ع) مشهد تشکیل می‌داد. تعداد 24 نفر با روش نمونه‏گیری هدفمند انتخاب گردیدند و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. در این پژوهش، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در گروه آزمایش اجرا شد و متغیر‏های نااٌمیدی، پریشانی روان‌شناختی و خستگی روانی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفتند. برای گردآوری داده‌های مورد نیاز از مقیاس نااٌمیدی بک، پریشانی روان‌شناختی کسلر و خستگی روانی کراپ استفاده شد. در ابتدای دوره درمان، اعضای گروه آزمایش و کنترل به ‌های پژوهش پاسخ دادند و پس از 8 جلسه مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، مجدداً مقیاس‌ها توسط آنان تکمیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد موجب کاهش نااٌمیدی، پریشانی روان‌شناختی و خستگی روانی در بیماران لوپوس (01/0P<)  اعضای گروه آزمایش گردید. از نتایج بدست آمده می‏توان چنین نتیجه گرفت گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد از طریق افزایش انعطاف پذیری روانی، بر روی نااٌمیدی، پریشانی روان‏شناختی و خستگی روانی اثر بخش است.


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: اصغری، محمد جواد
کلید واژه ها:  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، نااٌمیدی ، پریشانی روان‏شناختی ،  خستگی روانی ، لوپوس


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 462
نام نویسنده: گراوند، یاسر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 126
چکیده: 

هدف این پژوهش، ارائه مدل علّی درگیری و خودمختاری پژوهشی دانشجویان تحصیلات‌تکمیلی با نقش واسطه‌ای معنای‌تحصیلی بود. روش پژوهش، همبستگی از نوع مدل‌سازی معادلات‌ساختاری و جامعه آماري شامل کلیه دانشجویان تحصيلات‌تكميلي دانشكده­هاي علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (ادبیات و علوم انسانی، الهیات و معارف اسلامی،  تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم اداری و اقتصادی) در سال تحصیلی 95-1394 به تعداد 3199 نفر بود که حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 220  نفر تعیین و به روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای انتخاب شد. ابزارهاي مورد استفاده در پژوهش، ‌های محقق‌ساخته درگیری‌پژوهشی، خودمختاری‌پژوهشی و معنای‌تحصیلی هندرسون- کینگ و اسمیت بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها علاوه بر شاخص‌های آمار توصیفی از جمله میانگین و انحراف استاندارد از ماتریس همبستگی، مدل معادلات ساختاری و شاخص‌های نکویی برازش با نرم افزار Lisrel 8. 5 جهت تحلیل داده‌ها استفاده شد. يافته­های مرحله­ی تدوین مدل نشان داد شاخص­هاي برازش مدل، مناسب مي‌باشند. مطابق با اين مدل، اثر مستقیم درگیری‌پژوهشی بر خودمختاری‌پژوهشی (01/0<  P و 64/0=β) و معنای تحصیلی (01/0<  P و 30/0=β) معنادار بود، در حالی‌که اثر غيرمستقيم درگیری‌پژوهشی بر خودمختاری‌پژوهشی (05/0 p>)معنادارنبود. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون ساده نشان داد که درگیری‌پژوهشی قادر به پیش‌بینی خود مختاری‌پژوهشی می‌باشد، و تحلیل داده‌ها با رگرسیون چندگانه نشان داد که از بین خرده ‌های آن درگیری‌شناختی و رفتاری قادر به پیش‌بینی خودمختاری‌پژوهشی می‌باشند، همچنین مقياس‌درگیری‌پژوهشی‌قادر به پيش‌بيني معنای‌تحصیلی بود و از بین خرده‌‌های آن تنها خرده  درگیری‌رفتاری قادر به پیش‌بینی معنای‌تحصیلی بود، علاوه بر این‌ها معنای‌تحصیلی قادر به پیش بینی خودمختاری‌پژوهشی بود. يافته‌هاي پژوهش، نشان‌دهنده‌ي نقش درگیری‌پژوهشی برمعنای‌تحصیلی وخودمختاری‌پژوهشی دانشجویان تحصیلات‌تکمیلی می‌باشد.

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  درگیری پژوهشی ، خودمختاری پژوهشی ، معنای تحصیلی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 846
نام نویسنده: برزگر عبدل آبادی، مهسا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 122
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین آشفتگی زناشویی، ترس از صمیمیت و عزت نفس زنان متاهل و اثربخشی گروه درمانی گاتمن بر این مولفه ها اجرا گردید. این تحقیق به لحاظ روش در مطالعه اول توصیفی از نوع همبستگی و درمطالعه دوم شبه آزمایشی بود که با طرح پیش آزمون-پس آزمون باگروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری پژوهش در مطالعه اول شامل 120 زن متاهل بود که به صورت نمونه گیری در دسترس از بین زنان متاهل داوطلب انتخاب و از بین آن ها 16 نفر به صورت تصادفی در گروه آزمایشی (8 نفر) و گروه کنترل (8 نفر) جایگزین شدند. های سازگاری دونفری (DAS)، ترس از صمیمیت و عزت نفس آیزنگ، بر روی کلیه آزمودنی ها اجرا، سپس گروه آزمایش، گروه درمانی گاتمن را دریافت کردند و گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکرد. پس از پایان جلسات درمان گروه آزمایش، هر دو گروه مجددا ها را تکمیل نمودند. نتایج تحلیل نشان داد که  آشفتگی زناشویی با ترس از صمیمیت و عزت نفس زنان متاهل رابطه معناداری دارد. همچنین بین ترس از صمیمیت و عزت نفس زنان متاهل رابطه معناداری وجود دارد و گروه درمانی گاتمن توانست آشفتگی و ترس از صمیمیت زنان متاهل را کاهش دهد، اما تاثیری بر عزت نفس نداشته است؛ در نتیجه نه تنها بین آشفتگی زناشویی، ترس از صمیمیت و عزت نفس زنان متاهل همبستگی وجود دارد، بلکه گروه درمانی به روش گاتمن به بهبود آشفتگی زناشویی و ترس از صمیمیت منجر شده است.


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: اصغری، محمد جواد
کلید واژه ها:  گروه درمانی به شیوه گاتمن ، آشفتگی زناشویی ،  ترس از صمیمیت ، عزت نفس


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 845
نام نویسنده: نجّارپور محمّدآبادی، الهام نجّارپور محمّدآ
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 146
چکیده: 

اختلال شخصیّت اجتنابی، یکی از سه اختلال شخصیّت خوشۀ C است که با الگوی فراگیر بازداری اجتماعی، احساس بی­کفایتی، و حسّاسیّت بیش از حد به ارزیابی منفی، مشخص می­شود. حسّاسیّت بین­فردی نیز آگاهی زیاد و حسّاسیّت نسبت به رفتار و احساس دیگران تعریف شده است. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی روان­درمانی کوتاه­مدّت روابط موضوعی بر کاهش حسّاسیّت بین­فردیِ افراد دارای نشانگان شخصیّت اجتنابی می‌باشد. این پژوهش از نوع تک­آزمودنی  A-B-Aبا طرح خطّ پایۀ چندگانه و با پیگیریِ یک ماهه می‌باشد. جامعۀ آماری این پژوهش کلّیۀ افراد 18 تا 30 ساله بودند که در بازۀ زمانی اسفند 1394 و فروردین 1395 پس از دیدن اطّلاعیه‌های طرح پژوهش به کلینیک روان­شناختی دانشکدۀ علوم تربیتی و روان­شناسیِ دانشگاه فردوسی مراجعه کردند. روش نمونه­گیري در این پژوهش، هدفمند بود. در مجموع 34 نفر به کلینیک مراجعه کردند که از میان آنها سه نفر دارای نشانگان شخصیّت اجتنابی بودند که با استفاده از پرسشنامۀ چندمحوری بالینی میلون MCMI-III)) و مصاحبۀ بالینی ساختاریافته برای اختلالات شخصیّت (SCID-II) انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان پژوهش در موقعیّت‌های خطّ پایه، جلسات پنجم، دهم، شانزدهم و یک ماه بعد از مداخله به پرسشنامۀ حسّاسیّت بین­فردی (IPSM) پاسخ دادند. روان­درمانی کوتاه­مدّت روابط موضوعی نیز طیّ 16 جلسه اجرا گردید. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل دیداری نمودار، درصد بهبودی، اندازۀ اثر، درصد داده­های همپوش و غیرهمپوش انجام شد. نتایج نشان داد که روان­درمانی کوتاه­مدّت روابط موضوعی به­طور متوسّط از لحاظ بالینی موثّر بود و از نظر آماری به­طور معناداری حسّاسیّت بین­فردی را در شرکت‌کنندگان پژوهش هم در پایان درمان و هم پیگیری کاهش داد. بنابراین می‌توان بیان کرد که روان­درمانی کوتاه­مدّت روابط موضوعی در کاهش حسّاسیّت بین­فردیِ افراد دارای نشانگان شخصیّت اجتنابی مؤثّر است.


استاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
کلید واژه ها:  روان­ درمانی کوتاه­مدّت روابط موضوعی ، حسّاسیّت بین­فردی ،  نشانگان شخصیّت اجتنابی

<   123456789101112131415161718192021222333435363738393103   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.