دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

<   11121314151525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828393103   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1074 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 116
نام نویسنده: قاسمی، سمانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 174
چکیده: 

در عصر حاضر، مدیریّت دانش به عنوان روشی راهبردی در ارتقاء عملکرد سازمان­ها مطرح می­شود. بر این اساس سازمان­ها برای دست یافتن به برتری در رقابت با یکدیگر بهترین راهکار را استفاده از مدیریّت دانش یافته­اند. سازمان­های آموزشی و به طور مشخّص دانشگاه­ها، از جمله سازمان­هایی هستند که به کارگیری نظام مدیریّت دانش، تأثیر قابل توجّهی در ارتقاء عملکرد و دستیابی به اهداف آن­ها دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نیازهای اطّلاعاتی اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد به منظور زمینه­یابی برای طرّاحی نظام مدیریّت دانش برای این دانشگاه است. ابزار گردآوری داده­ها، ­های محقّق­ساخته برای دو گروه اعضای هیأت علمی و کارکنان است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که به طور کلّی، اعضای هیأت علمی نسبت به کارکنان احساس نیاز بیشتری به اطّلاعات می­کنند. نتایج آزمون T نشان می­دهد در مورد نیازهای اطّلاعاتی امور اداری و استخدامی، و نیازهای اطّلاعاتی رفاهی تفاوت معناداری میان دو گروه اعضای هیأت علمی و کارکنان وجود ندارد، امّا در مورد نیازهای اطّلاعاتی شغلی-وظیفه­ای این تفاوت معنادار است. در مورد اطّلاعات شهروندی، هر دو گروه اعضای هیأت علمی و کارکنان بیشترین نیاز خود به اطّلاعات را در امور اجتماعی و کمترین نیاز اطّلاعاتی خود را در مسائل سیاسی عنوان کرده­اند. اعضای هیأت علمی بیشترین اطّلاعات خود را از طریق اینترنت و کارکنان بیشترین اطّلاعات مورد نیاز خود را از طریق پورتال ورود یکپارچه اعضا (پویا) بدست می­آورند. مقایسة نیازهای اطّلاعاتی در میان دانشکده­های مختلف بیانگر این بوده که کارکنان دانشکدة اداری و اقتصاد بیشترین نیاز به اطّلاعات و کارکنان دانشکدة ادبیّات کمترین نیاز به اطّلاعات را داشته­اند. اعضای هیأت علمی در دانشکدة تربیت­بدنی بیشترین نیاز به اطّلاعات و اعضای هیأت علمی در دانشکدة الهیّات کمترین نیاز به اطّلاعات را ابراز کرده­اند. مقایسة نیازهای اطّلاعاتی در میان حوزه­های کاری مختلف بیانگر این است که به طور متوسّط کارکنان آزمایشگاه بیشترین نیاز اطّلاعاتی و کارکنان کارگزینی کمترین نیاز اطّلاعاتی را احساس کرده­اند. در مجموع، مقایسة میان نیازهای اطّلاعاتی در دانشکده­ها و حوزه­های کاری مختلف نشان می­دهد، در مؤلّفه­هایی که عمومیّت بیشتری دارد رابطة میان نیازهای اطّلاعاتی معنادار است و مؤلّفه­هایی که مربوط به حوزه­های کاری خاصّی است رابطه موجود معنادار نیست. در مورد مشکلات موجود در جهت تأمین نیازهای اطّلاعاتی، اعضای هیأت علمی بیشترین مشکل را پاسخگو نبودن مسئولان، و کارکنان بیشترین مشکل را ناهماهنگی در ساختار اداری می­دانند.

فهرست مندرجات    فهرست منابع ومآخذ 


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحي، رحمت اله


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 245
نام نویسنده: عابدیان اول، اکرم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 129
چکیده: 

 این پژوهش با هدف طراحی مدل شایستگی مدیران گروه­های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد تهیه و تدوین شد. روش تحقیق مطالعه موردی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران گروه­های آموزشی و اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 1390 بود. تعداد این افراد با توجه به آمار دریافت شده از سازمان مرکزی، به ترتیب 63 و670 نفر می­باشند که 63 نفر از مدیران گروه­های آموزشی به روش سرشماری  و190 نفر از اعضای هیئت علمی به روش تصادفی طبقه­ای نسبی به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این راستا جهت تعیین مدل شایستگی مدیران گروه­های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد، از متدولوژی 5 مرحله ای بیهام و  مایر استفاده شد. بر این اساس در مرحله اول ادبیات موضوع و منابع علمی بررسی گردید  و فهرستی مشتمل بر 70 شایستگی از منظر 92 صاحب­نظر و سازمان شناسایی شد. پس از تعیین فراوانی هر شایستگی، روشن شد که به ترتیب شایستگی­های ارتباطات، کارتیمی و مشارکتی، رهبری، تخصص فنی، تفکر استراتژیک، توانمندسازی، برنامه­ریزی، سازماندهی از بیشترین تاکید برخوردار بوده­اند؛ در مرحله بعد اسناد دانشگاه فردوسي مشهد شامل چشم­انداز، ماموریت، اهداف کلان، ارزش­ها، راهبردهای کلان و عملیاتی و برنامه‌های عملیاتی گردآوري و تحليل شد و سرانجام لیستی مشتمل بر 46  مورد از شایستگی­ها استخراج گردید که از میان آنها شايستگي­هاي مديریت دانش، فناوري، مديريت اطلاعات، پژوهشگري، ارتباط، مديریت مشاركتي و مديريت منابع انساني بيشتر از همه مورد تاكيد قرار گرفته بود؛ سپس طی فرایند مصاحبه با 15 تن از مدیرگروه­های موفق دانشگاه،  فهرستی مشتمل بر 52 مورد از شایستگی­های مورد نیاز مدیران تهیه گردید كه از بين آنها شايستگي­هاي تخصص و كسب تجربه، ارتباطات، مديريت زمان، سازماندهي/ قانون مداري، برنامه‌ريزي، تفكراستراتژيك، اعتمادآفريني، حل مسئله و پشتكار نسبت به بقيه شايستگي­ها بيشتر تاكيد و عنوان شده بود. در مرحله 4، جهت اعتباريابي شایستگی­های مورد نیاز مدیران گروه، از محقق ساخته "تعيين ميزان اهمیت شایستگی­های مدیران" استفاده شد. جهت تعيين روايي ، از روايي محتوايي استفاده گرديد. بدين منظور از  نظرات 8  نفر از اساتيد مديريتي استفاده شد و بر اساس آن روايي اين ابزار تاييد گرديد و جهت بررسي پايايي ، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد كه ضريب آن 92/0 بدست آمد. پس از توزيع در ميان جامعه آماري، از بين مديران گروه تعداد 45 و از ميان اعضاي هيئت علمي، 155 مورد فرم تكميل شده به محقق بازگردانده شد كه در مجموع 200 مورد جمع‌آوري شد. سپس داده­هاي به صورت كدگذاري وارد  نرم افزار spss شد و با استفاده از آزمون t تک گروهی و آزمون مانووا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مرحله آخر نیز مدل مفروض از شایستگی­های مورد نیاز مدیران گروه­های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشتمل بر 37 شایستگی ارائه گردید که به ترتيب اهميت عبارتند از: سعه صدر، ارتباط و تعامل، پایبندی به اخلاق حرفه­اي، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، اعتماد آفرینی، رهبری، برنامه­ريزي، برنامه­ریزی آموزشی، کارتیمی، انتقاد پذیری، مدیریت تعارض، نگرش علمي- آكادميك، نگرش سیستمی، هماهنگی، شایسته سالاری، سازماندهی، مدیریت زمان، مهارت مذاكره، حل مسئله، پيشرفت و بهبود مستمر، تفكر منطقی، قاطعیت، تقید عملی به اسلام، تصميم‌گيري، تعهد سازمانی، مهارت­های فردی، الگو بودن، مديريت عملكرد، خلاقيت، توانمندسازي، نوآوري، مديريت استراتژيك، انعطاف­پذیری، تیزهوشی، مديريت اطلاعات و تخصص فني. كه در قالب 6 خوشه دستیابی به نتایج سازمانی، ارتباطات، ويژگي­هاي شخصيتي،  ادراكي، فني، و ارزش­ها سازماندهي شده است.

فهرست مندرجات     فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: مرتضی، کرمی
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  شایستگی ، مدیران گروه های آموزشی ، مدل ، دانشگاه فردوسی مشهد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 244
نام نویسنده: حکیمی، وجیهه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 160
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی طرح­های ارزیابی درونی و راه­های توسعه­ی اثربخشی آن در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است. روش پژوهش، مطالعه­ی موردی و منابع جمع­آوری اطلاعات در این پژوهش شامل پنج گروه شامل: مدیران گروه­های آموزشی و ارزیابان درونی که طرح­های ارزیابی  درونی را به اتمام رسانده­اند، مدیران گروه و ارزیابان درونی که هنوز طرح­های ارزیابی درونی را به اتمام نرسانده­اند، مدیران گروه و اعضای هیات علمی گروه­هایی که هنوز درگیر اجرای طرح­های ارزیابی درونی نشده­اند، متخصصان موضوعی ارزشیابی و مدیران ستادی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1390بودند. برای جمع­آوری اطلاعات با روش مصاحبه نیمه ساخت­یافته از روش نمونه­گیری هدفمند برای انتخاب مصاحبه­ شوندگان استفاده شد. یافته­های پژوهش با استفاده از روش تحلیل تفسیری- تاملی مورد تحلیل قرار گرفتند و اعتبار پژوهش با استفاده از نظر متخصصان تایید شد. نتایج بدست آمده نشان داد مهم­ترين عللي كه باعث شده است برخي گروه­هاي آموزشي از انجام ارزيابي دروني در دانشگاه فردوسي مشهد خودداري كنند عبارتند از: عدم فرهنگ­سازی، کمبود مشوق­های مالی و پژوهشی و عدم وجود انگیزه، عدم برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی درونی وکمبود وقت اعضای هیات علمی. مهم­ترين مشكلات فراروي مجريان طرح­هاي ارزيابي دروني در حال اجرا عبارتند از: عدم همکاری اعضای هیات علمی، عدم وجود پایگاه جامع اطلاعاتی و به روز نبودن اطلاعات دانشجویان، اعضای هیات علمی، گروه و دانشکده، كمبود مشوق­هاي مالي و پژ‍وهشي و عدم وجود انگیزه و دشواري دسترسي به فارغ التحصیلان، ارسال براي آن­ها و عدم همکاری آن­ها. مهم­ترين دلایل جهت عملياتي نشدن راهكارها و پيشنهادهاي ارائه شده در طرح­هاي ارزيابي دروني عبارتند از: تاکید کم و عدم پیگیری عملیاتی شدن پیشنهادها توسط دفتر نظارت و ارزیابی، باز نشسته شدن یا جابه­جایی مجریان و مدیران گروه­های آموزشی طرح­های خاتمه یافته و عدم وجود متولی برای نظارت و پیگیری پیشنهادهای طرح­های خاتمه یافته. مهم­ترين راهكارها جهت اثربخشي بيشتر طرح­هاي ارزيابي دروني در دانشگاه فردوسي مشهد عبارتند از: افزایش مشوق­های مالی و پژوهشی طرح و ایجاد انگیزه ، فرهنگ سازی، برگزاری بیشتر کارگاه­های آموزشی و نشست­های تخصصی، در اختیار قرار دادن آمار و اطلاعاتی جامع در خصوص اجرای طرح به مجری طرح.

فهرست مندرجات     فهرست منابع و ماخذ   فاقد


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  طرح ارزیابی درونی ، مدیران گروه های آموزشی ، دانشگاه فردوسی مشهد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 243
نام نویسنده: رجائی، ملیحه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 127
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف شناختن ترجیح سبک تدریس معلمان از طریق متغییر پیش بین سعه صدر انجام شده است.جامعه آماری مورد بررسی شامل معلمان نواحی 1 و2و3 آموزش و پرورش در سال تحصیلی 1389-1390 بوده اند که حجم نمونه 110نفر تعیین شد و از آنان خواسته شد تا به سعه صدر سفران (1984) و سبک تدریس موسی پور (1377) پاسخ دهند.پس از تجزیه و تحلیل داده ها، نتایج نشان داد که سعه صدر معلمان پیش بین مناسبی برای ترجیح سبک تدریس معلمان نیست، و سعه صدر معلمان از سطح متوسطی برخوردار است، سبک تدریس مرجح و غالب معلمان سبک فعال است. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که معلمان مورد مطالعه، در مولفه هایی از سعه صدر که در تطابق با آموزه های انسانگرایی است نمره کمتری نسبت به سایر مولفه های بدست آورده اند، از اینرو پیشنهاد می شود که در برنامه های درسی تربیت معلم و آموزش های ضمن خدمت به آموزه های انسان گرایی توجه بیشتری مبذول شود و محققان بعدی در علل سعه صدر معلمان و رابطه آن با دیگر مسائل مطرح در حوزه تعلیم و تربیت و بالاخص تدریس به مطالعه و پژوهش بپردازند.

فهرست مندرجات     فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  سعه صدر ، تدریس ، سبک تدریس ، انسانگرایی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 111
نام نویسنده: آشيم، مهدي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 141
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي اثر بخشي پايگاه اطلاعاتي نمايه نشريات در راستاي غنا بخشيدن به خدمات اطلاعاتي كتابخانه هاي عمومي و ارزيابي ميزان رضايت و استفاده كاربران از تعامل با آن، انجام گرفته است. جامعه اول پژوهش كليه كتابداران كتابخانه هاي عمومي مشهد، جامعه دوم پژوهش اولين 10كاربرآشنا به پايگاه نمايه و جامعه سوم پژوهش كليه جستجوهاي انجام شده طي بازه زماني دو ماهه در پايگاه نمايه

بیماری عروق کرونری قلب به دلیل ماهیت ناتوان کنندگی­ اش سبب کاهش کیفیت زندگی در جنبه های متعدد نظیر جنبه های جسمانی، روانی، ارتباطات اجتماعی، وضعیت اقتصادی و محیطی می گردد. به همین دلیل امروزه محققان حیطه سلامت به منظور بررسی افراد در محیط­ های بالینی و غیربالینی، صرفا شاخص های سلامتی را مد نظر قرار نمی دهند بلکه عامل جامع­ ترکیفیت زندگی را مورد بررسی قرار می دهند. بعلاوه بیماری عروق کرونری قلب اختلالی است که در حال گسترش روز افزون می باشد و ضروری است تا عوامل زمینه ساز و همچنین تاثیر گذار بر آن مورد بررسی قرار گیرد. چرا که برای کنترل بیماریهای قلبی عروقی ابتدا باید عوامل خطر را شناخت و سپس مشخص کرد که کدامیک از عوامل را می­توان تغییر داد و از میان عوامل قابل تغییر کدامیک را باید در اولویت قرار داد. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مستقیم و غیر­مستقیم تیپ شخصیتی D، هوش هیجانی، استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله ای بر کیفیت زندگی بیماران قلبی انجام شد. 180 بیمار قلبی از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و های تیپ شخصیتی D، هوش هیجانی، استرس ادراک شده، راهبردهای مقابله ای و کیفیت زندگی را تکمیل نمودند. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون به منظور بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد که نشان داد رابطه بین تیپ شخصیتی D و کیفیت زندگی، بین استرس و کیفیت زندگی و بین راهبرد مقابله ای هیجان مدار  و کیفیت زندگی منفی و معنادار و رابطه بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی و بین راهبرد مقابله ای مساله مدار  و کیفیت زندگی مثبت و معنادار است.

از ضریب رگرسیون به منظور بررسی میزان پیش بینی کنندگی متغیرهای استرس ادراک شده، راهبردهای مقابله­ای،  تیپ شخصیتی D و هوش هیجانی استفاده گردید و نتایج نشان داد که این متغیرها می توانند پیش بینی کننده مناسبی برای کیفیت زندگی بیماران قلبی محسوب گردند. بعلاوه تحلیل مسیر برای بررسی رابطه تيپ شخصيتي D و هوش هيجاني با میانجی­گری استرس ادراك شده و راهبرد­های مقابله­اي در کیفیت زندگی بيماران قلبي به کار برده شد که نتایج آن نشان داد که تيپ شخصيتي D و هوش هيجاني می­توانند از طریق راهبرد مقابله ای هیجان مدار با کیفیت زندگی بیماران قلبی رابطه داشته باشند. نتایج پژوهش حاضر نقش میانجی­ گر استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله­ای را در بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی D و هوش هیجانی با کیفیت زندگی بیماران قلبی مورد تایید قرار داد

فهرست مندرجات        فهرست منابع و مآخذ         نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  هوش هيجانی ، تيپ شخصيتی D ، استرس ادراك شده ، راهبردهاي مقابله ای ، كيفيت زندگی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 241
نام نویسنده: حسینی اقدم، سید سجاد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 105
چکیده: 

جامعه و سازمانی می­تواند در مسیر توسعه، حرکت رو به جلو و با شتابی داشته باشد که با ایجاد بستری­های لازم، منابع سازمانی خود را به دانش و مهارت کارآفرینی مولد، تجهیز کند. از کارآفرینی می­توان به عنوان یکی از مهم­ترین موتورهای رشد و توسعه یاد­کرد. طبیعی است، بارزترین چیزی که می­تواند ما را به این مقصود برساند دانشگاه­ها و مراکز کارآفرینی با  ویژگی­های شخصیتی افراد است. ­در این مقاله میزان ­کارآفرینی سازمانی در دانشگاه­های دولتی و آزاد اسلامی تبریز و رابطه آن با ویژگی­های شخصیتی کارکنان مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل کارمندان و مدیران  دانشگاه دولتی و آزاد اسلامی تبریز بود. حجم نمونه با استفاده ازا فرمول کوکران برای داده ­های فاصله­ ای تعیین گردید، در تحقیق حاضر حجم نمونه در دانشگاه تبریز برابر با 125 نفر و حجم نمونه در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز برابر با100 نفر بود و از روش نمونه­ گیری تصادفی طبقه­ ای استفاده گردید. برای جمع ­آوری داده‌ها از و اسناد و مدارک استفاده گردید. این تحقیق به روش توصیفی- همبستگی انجام شد. در این پژوهش جهت تجربه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی( شامل فراوانی، میانگین ، انحراف­ استاندارد، واریانس) استفاده گردید. برای آزمون فرضیات از آمار استنباطی آزمون كولموگروف اسميرنف، همبستگی پیرسون، تفاوت بين میانگین‌ها (t-test) و رگرسیون چندگانه (مرکب) استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که نمره کارآفرینی سازمانی در دانشگاه دولتی بالاتر از نمره کارآفرینی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز بود، نمره ویژگی­های شخصیتی در دانشگاه دولتی پایین‌تر از نمره ویژگی­های شخصیتی در دانشگاه آزاد اسلامی بود، بین کارآفرینی سازمانی و ویژگی‌های شخصیتی در دانشگاه دولتی و آزاد اسلامی تبریز  رابطه مثبت، معنادار و مستقیم وجود دارد، بین نمره‌های کارآفرینی سازمانی دانشگاه دولتی و آزاد اسلامی تبریز تفاوت معني­ داری وجود نداشت، بین نمره‌های ویژگی شخصیتی کارکنان در دانشگاه دولتی و آزاد اسلامی تبریز تفاوت معنی­داری وجود داشت. از بين متغيرهاي ویژگی­های شخصیتی مشخص شد كه کنترل درونی با بتاي 0/294 و توفیق طلبی با  بتاي 0/154 بيشترين سهم را در پيش بيني نمره‌های کارآفرینی سازمانی دانشگاه دولتی تبریز داشتند، از بين متغيرهاي ویژگی­های شخصیتی مشخص شد كه ریسک پذیری با بتاي 0/241 و توفیق طلبی با بتاي 0/142 بيشترين سهم را در پيش بيني نمره‌های کارآفرینی سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز داشتند.

 

فهرست مندرجات     منابع و ماخذ     نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: حومئی، هژیر
کلید واژه ها:  کارآفرینی سازمانی ، دانشگاه دولتی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ویژگی های شخصیتی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 240
نام نویسنده: خدیوی، محمود
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 138
چکیده: 

هدف اين پژوهش شناخت ديدگاه پرسنل دانشگاه اعم از مديران و كاركنان در مورد اجراي مديريت عملكرد بر اساس مدل بالدريج و فهم تفاوتهاي ديدگا ههاي آنها مي باشد در اين پژوهش تفاوت ديدگاه دانشكده ها و معاونت ها و همچنين تفاوت ديدگاه در بين مردان و زنان نيز مورد بررسي قرار گرفت، جامعه مورد بررسي اين پژوهش شامل كليه پرسنل اعم از مديران و كاركنان مي باشد كه در سال 1390 در قسمتهاي مختلف دانشگاه مشغول به كار مي باشند . در اين پژوهش از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي براي انتخاب نمونه كاركنان و روش نمونه گيري تصادفي ساده براي انتخاب نمونه مديران استفاده شد، بدين ترتيب بعد از استفاده از فرمول كوكران براي تعيين حجم نمونه و مشخص شدن آن 18 حوزه در دانشگاه مشخص شد و به نسبت كاركنان هر حوزه نمونه نيز به هم ان نسبت انتخاب شده اند. روش تحقيق مورد استفاده در اين تحقيق از نوع پيمايشي مي باشد. ابزار گردآوري اين پژوهش يك 35 گويه اي است كه بر اساس مولفه هاي مدل بالدريج ساخته شد كه روايي و پايايي آن ،t نيز مورد ارزيابي قرار گرفت. به منظور تجزيه تحليل داده ها از روشهاي توصيفي و همچنين آزمون تي و آزمونهاي تعقيبي آنها استفاده شد. MANOVA ، اندازه گيري مكرر تجزيه تحليل اطلاعات حاكي از آن بود كه دانشگاه فردوسي مشهد به طور كلي نمره مناسبي از مد ل بالدريج دريافت نموده است يعني چيزي حدود 55 درصد نمره كل، همچن ين ميان امكان اجراي مولفه هاي 6گانه مديريت عملكرد از ديدگاه مديران تفاوت معناداري وجود ندارد و اين در حالي است كه ازديدگاه كاركنان تفاوت معناداري بين مؤلفه هاي مديريت عملكرد وجود دارد.

 

 

فهرست مندرجات     منابع و ماخذ    استاد راهنمای اول: كوهستاني، حسين علي
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  مدیریت عملکرد ، ارزیابی عملکرد ، الگوی مالکوم بالدریج ، سازمان های آموزشی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 480
نام نویسنده: ظريف گلبار يزدی، هانيه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 154
چکیده: 

مقدمه: ناباروری یک مشکل مهم بهداشت جهانی است که دارای ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی می­باشد. شیوع مشکلات روانشناختی در افراد نابارور و به خصوص زنان نابارور بالا تخمین زده شده است. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثربخشی درمان بهزیستی بر میزان استرس، اضطراب، افسردگی و بهزیستی روانشناختی زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری منتصریه مشهد بوده است.

روش کار: پژوهش حاضر، یک مطالعه شبه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل است. جامعه آماری زنان ناباروری بودند که در تابستان 1390 به مرکز ناباروری منتصریه مراجعه کرده بودند. 22 نفر از زنان نابارور واجد شرایط شرکت در پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شده که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (11 نفر) و کنترل (11 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه هفتگی تحت درمان بهزیستی قرار گرفتند. گردآوری داده‌ها به وسیله DASS-21 و بهزیستی روانشناختی انجام شد.

یافته ها: نتایج حاصل بیانگر تفاوت معنی دار بین گروه آزمایش و کنترل پس از خاتمه جلسات درمانی بود به طوری که میزان بهزیستی روانشناختی در گروه آزمایش افزایش و به تبع آن استرس، اضطراب و افسردگی کاهش معنی داری داشت.          

   : نتایج پژوهش جاری حاکی از موثر بودن درمان بهزیستی بر کاهش استرس، اضطراب، افسردگی و افزایش بهزیستی روانشناختی زنان نابارور می­باشد. شیوع مشکلات روانشناختی در زنان نابارور و موثر بودن مداخلات روان درمانی برای آنان، اولویت حضور روانپزشکان و روانشناسان را در مراکز تشخیص و درمان ناباروری یادآور می­سازد.

 

فهرست مندرجات     فهرست منابع و مآخذ     نتيجه گيري


 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  ناباروری ، استرس ، اضطراب ، افسردگی ، بهزيستي روانشناختی ، درمان بهزيستی

<   11121314151525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828393103   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.