دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

<   11121314151525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828393103   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1078 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 249
نام نویسنده: ابراهیمی هرستانی، اصغر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 116
چکیده: 

تربیت جنسی از جمله اهداف نظام رسمی آموزش و پرورش است. در این مطالعه که با هدف بررسی وضعیت تربیت جنسی در برنامه درسی دوره راهنمایی تحصیلی برای پسران  و واكاوي برنامه درسي مغفول در این دوره انجام شده است،   پاسخدهی به سؤالات زیر مورد  توجه بوده است:  1) وضع موجود برنامه درسي تربيت جنسي دانش آموزان پسر دوره راهنمايي تحصيلي در قلمرو مورد پژوهش چگونه است؟ 2) قلمروهاي موضوعي ضروري براي تربيت جنسي متناسب با مخاطبان پژوهش چيست؟   3) برنامه درسي مغفول در تربيت جنسي دانش آموزان در قلمرو مورد پژوهش چيست؟ برای پاسخدهی به سوال نخست،  از مصاحبه نيمه ساختار يافته و واکاوی اسناد موجود در مدارس و نواحی آموزش و پرورش بهره گیری شد.  نتايج به دست آمده از این سؤال حاكي از آن بود كه اقدامات آموزش و پرورش پاسخگوي نيازهاي دانش آموزان در اين دوره نبوده و توجهی کافی در فرایند تربیت جنسي دانش آموزان نشده  است. پاسخدهی به سوال دوم از طریق مرور پژوهش‌هاي مربوط و استخراج نظر متخصصان انجام شد. در این راستا پس از حصول  موضوعات مهم از منابع علمی، ای  محقق ساخته تدوين  و در اختيار تعدادي از اعضاي هيات علمي گروههای علوم تربيتي، روانشناسي و مشاوره دانشگاه‌هاي اصفهان و شاهد قرار گرفت تا ميزان اهميت قلمروهاي موضوعي موجود در را تعيين نمايند. سپس برای مقايسه وضع موجود و وضع مطلوب و با هدف تعیین برنامه درسی مغفول استنتاج مبتني بر قضاوت پژوهشگر صورت گرفت و مشخص شد فقط به دو قلمرو موضوعي توجه شده است و اكثر قلمروهاي موضوعي مغفول مانده بود. بر اين اساس توجه نظام برنامه ريزي درسي آموزش و پرورش به اين قلمروهاي موضوعي لازم است و بايد تمامي عناصر نه گانه برنامه درسي در اين زمينه تقويت شوند.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ   


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: لیاقتدار، محمد جواد
کلید واژه ها:  تربیت جنسی ، برنامه درسی مغفول ، دانش آموزان پسر ، دوره راهنمایی تحصیلی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 248
نام نویسنده: شجاع، گلثومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 110
چکیده: 

ضرورت طراحی و اجرای آموزش­های ضمن خدمت جهت ارتقای سطح علمی کارکنان و دست‌یابی به تکنولوژی جدید در سازمان­های امروزی امری حیاتی است، اما آنچه بیشتر حائز اهمیت است سنجش میزان اثربخشی این آموزش­ها است. هدف تحقيق حاضر بررسي اثربخشي برنامه­هاي آموزشی عمومي و تخصصي برگزار شده در هشت ماه اول سال 1390 در دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس مدل كرك پاتريك است. بدين منظور، دوره­های آموزشي عمومی و تخصصی دانشگاه فردوسی بر اساس مدل كرك پاتريك مورد ارزشيابي قرار گرفتند. اين دوره­ها از نظر سه شاخص موجود در مدل كرك پاتريك شامل واكنش فراگيران به دوره آموزشي، ميزان يادگيري فراگيران و ميزان تغييرات حاصل شده در رفتار فراگيران بررسي شدند. جامعه آماري اين پ‍ژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد که تعداد آن­ها 421 نفر بود. روش این تحقيق، پژوهش ارزشیابی بود. براي ارزشيابي سطح واكنش از كرمی (1386)، براي ارزشيابي ميزان يادگيري از پيش آزمون و پس آزمون و براي ارزشيابي ميزان تغيير رفتار از محقق ساخته استفاده گرديد. پايايي واكنش با استفاده از روش ضريب آلفاي كرونباخ سنجیده شد که پایایی آن 94/ 0 بدست آمد، پايايي آزمون­هاي يادگيري از طریق پایایی مصححان محاسبه شد كه در نتيجه آن پایایی آزمون کارآفرینی برابر 97/0، پایایی آزمون کمک­های اولیه برابر با 89/0، پایایی آزمون CCNA برابر با 90/0، پایایی آزمون HTML برابر با 94/ 0 و پایایی آزمون CSS برابر با 86/0 بدست آمد و پایایی ­هاي تغيير رفتار با روش باز آزمایی محاسبه شد که پایایی CSS برابر با 71/0، پایایی HTML برابر با 76/0 و پایایی CCNA برابر با 80/0 محاسبه گردید. روايي ­ها و آزمون­ها توسط متخصصين مورد تاييد قرار گرفت. داده­ها به دو شکل كمي و كيفي تحليل شدند در تحلیل كمي از t تک نمونه­ای، t وابسته و تحليل واریانس استفاده گرديد و در تحليل كيفي براي سنجش میزان مطلوب بودن سطح واکنش و تغییر رفتار از طیف سه ارزشی مطلوب، نسبتاً مطلوب و نامطلوب استفاده شد. نتايج به دست آمده نشان داد كه فراگيران از دوره­هاي آموزش عمومي حجاب، توسعه مهارت­هاي زندگي و آشنايي با کارآفرینی در هر سه مؤلفه استاد و محتوا و سازماندهي و امكانات رضايت داشتند و در دوره­هاي عمومی كمك­هاي اوليه و اصلاح فرايند­ها و دوره­های تخصصي CSS HTML, فراگيران از مؤلفه‌های محتوا و استاد رضايت داشتند ولی در مؤلفه سازماندهي و امكانات تفاوت معناداری مشاهده نشد. سطح يادگيري در دوره­هاي تخصصي و عمومي اثربخش بود و فراگیران دانش لازم را کسب کردند. سطح تغيير رفتار فراگيران در دوره­هاي HTML,CSS معنادار نشد و در دوره CCNA تغيير رفتار فراگيران غیر اثربخش بود. از نظر تفاوت بين نظرات فراگيران، مافوق و همكارانشان نتايج نشان داد كه در دوره­هاي CSS,CCNA بين نظرات افراد تفاوت معناداري وجود نداشت ولي در دوره HTML ميانگين نمرات مديران از نمرات فراگيران بيشتر بود.                                                 

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  ارزشیابی ، آموزش ضمن خدمت ، اثر بخشی برنامه های آموزشی ، مدل کرک پاتریک


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 247
نام نویسنده: نامخواه، مرضیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 149
چکیده: 

رشته برنامه درسی قلمرو تخصصی و مطالعاتی است که از سوی صاحب­نظران این رشته مباحث بسیار مهمی درباره حدود وثغور این حوزه مطالعاتی مطرح است. در این راستا تصریح مرزهای نسبی این حوزه تخصصی و هم­چنین شناسایی موضوعات اساسی مطرح در هر یک از قلمروهای برنامه درسی برای آموزش در این رشته، ضرورتی انکار ناپذیر است. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل میزان شمول برنامه درسی تحصیلات تکمیلی رشته برنامه ریزی درسی بر اساس ابعاد معرفتی حوزه برنامه درسی در دو سطح وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظار صورت گرفت. روش: در بررسی پیمایشی و تحلیل موضوعی حاضر، جامعه آماری پژوهش عبارت بود از: 1. كتاب­هاي درسي تخصصي مرتبط با رشته برنامه درسي؛ 2. متخصصان  رشته برنامه درسی که به صورت هدفمند انتخاب شدند و 3. دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته برنامه­ریزی درسی(کارشناسی ارشد: ورودی 1388 1389، و دکتری: ورودی1387 و1389) دانشگاه فردوسی مشهد که به صورت سرشماری انتخاب شدند و محقق ساخته را تکمیل نمودند. یافته­ ها: نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که در وضعیت موجود در بعد ارزشیابی و اجرا بین دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تفاوت معناداری وجود دارد؛ و در وضعیت مورد انتظار بین دانشجویان کارشناسی ارشد هیچ تفاوت معناداری بین میزان اهمیت ابعاد معرفتی حوزه برنامه درسی وجود ندارد؛ در بین دانشجویان دکتری،  نظریه برنامه درسی به طور معناداری از تدوین برنامه درسی بالاتر است و با سایر ابعاد تفاوت معناداری ندارد. اجرای برنامه درسی به طور معناداری کمتر از بعد مبانی برنامه درسی است و با سایر ابعاد برنامه درسی تفاوت معناداری ندارد. هم­چنین  نتایج آزمون اثرات بین آزمودنی­ها نشان داد که در بعد تدوین، ارزشیابی، اجرا و سیاست گذاری، طراحی و پژوهش  بین دو مقطع تفاوت معناداری وجود دارد. نتیجه­ گیری: با عنایت به نتایج بررسی، توجه به بازنگری در سرفصل دروس، محتوای دوره، حجم مطالب، زمان پیش­بینی شده برای هر واحد درسی و... اجتناب ناپذیر به نظر می­رسد.

فهرست مندرجات     فهرست منابع و مآخذ    


استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور دوم: قنديلي، سيد جواد
کلید واژه ها:  برنامه درسی ، تحصیلات تکمیلی ، برنامه ریزی درسی ، ابعاد معرفتی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 246
نام نویسنده: محمد آقایی، مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 145
چکیده: 

پژوهش حاضر، با اهداف بازشناسي مقوله ­ها و شاخص­هاي معتبر و معرف اقدام­پژوهي و معرفي آن­ها به جامعه­ي علمي کشور، به­خصوص کاربران اصلي اين نوع از پژوهش، و هم­چنین ارزیابی از آثار اقدام­پژوهی مطابق با این مقوله­ها و شاخص­ها انجام شد. این پژوهش، از حیث روش، یک پژوهش ارزشیابی با اهداف آشكارِ ساخت ابزاري معتبر­ و­ معرف ـبراساس مقوله­ ها و شاخص­هاي بازشناسي­شده­­ـ جهت ارزيابي از گزارش­هاي اقدام­پژوهي و مقایسه­ی آن با نتایج ارزیابی ارزیابان آموزش ­و­پرورش با روش معمول بود. پس از بررسي آثار مهم انديشمندان داخلي و خارجي گستره­ي اقدام­پژوهي، تعداد 9 مقوله­ي اصلي و 27 شاخص معتبر و معرف براي اقدام­پژوهي بازشناسي و سپس با تخصيص 50 گويه­، سياهه­­اي با عنوان «سياهه­ي ارزيابي از گزارش­هاي اقدام­پژوهي» تدوين شد. روايي محتوايي اين سياهه توسط صاحب­نظران و متخصصان شناخته شده­ی حوزه­ي اقدام­پژوهي واكاوي و مورد پذيرش واقع شد. هم­چنين، جهت احراز پايايي ابزار، تعداد 5 گزارش اقدام­پژوهي يكسان در اختيار 4 نفر از متخصصان و داوران زبده­ي اقدام­پژوهي قرارگرفته و پس از ارزيابي گزارش­ها ميانگين ضرايب همبستگي اسپيرمن بين نتايج داوران 70/. و ضريب توافق کندال نیز 62/. به­دست آمد. پس از این تعداد 45 اثر با روش هدفمند از میان آثار برتر اقدام­پژوهی معلمان پژوهنده­ی استان قم، انتخاب و با سیاهه­ی محقق­ساخته مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج همبستگی پیرسون نشان­ داد که بین نتایج این ارزیابی با نتایج ارزیابی ارزیابان آموزش­ و­پرورش، همبستگی ضعیف، اما معنی­داری به میزان 29/. وجود دارد.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ   فاقد  


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  مقوله ها و شاخص های اقدام پژوهی ، معلم پژوهنده ، اعتبار بخشی ، سیاهه ی ارزشیابی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 116
نام نویسنده: قاسمی، سمانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 174
چکیده: 

در عصر حاضر، مدیریّت دانش به عنوان روشی راهبردی در ارتقاء عملکرد سازمان­ها مطرح می­شود. بر این اساس سازمان­ها برای دست یافتن به برتری در رقابت با یکدیگر بهترین راهکار را استفاده از مدیریّت دانش یافته­اند. سازمان­های آموزشی و به طور مشخّص دانشگاه­ها، از جمله سازمان­هایی هستند که به کارگیری نظام مدیریّت دانش، تأثیر قابل توجّهی در ارتقاء عملکرد و دستیابی به اهداف آن­ها دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نیازهای اطّلاعاتی اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد به منظور زمینه­یابی برای طرّاحی نظام مدیریّت دانش برای این دانشگاه است. ابزار گردآوری داده­ها، ­های محقّق­ساخته برای دو گروه اعضای هیأت علمی و کارکنان است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که به طور کلّی، اعضای هیأت علمی نسبت به کارکنان احساس نیاز بیشتری به اطّلاعات می­کنند. نتایج آزمون T نشان می­دهد در مورد نیازهای اطّلاعاتی امور اداری و استخدامی، و نیازهای اطّلاعاتی رفاهی تفاوت معناداری میان دو گروه اعضای هیأت علمی و کارکنان وجود ندارد، امّا در مورد نیازهای اطّلاعاتی شغلی-وظیفه­ای این تفاوت معنادار است. در مورد اطّلاعات شهروندی، هر دو گروه اعضای هیأت علمی و کارکنان بیشترین نیاز خود به اطّلاعات را در امور اجتماعی و کمترین نیاز اطّلاعاتی خود را در مسائل سیاسی عنوان کرده­اند. اعضای هیأت علمی بیشترین اطّلاعات خود را از طریق اینترنت و کارکنان بیشترین اطّلاعات مورد نیاز خود را از طریق پورتال ورود یکپارچه اعضا (پویا) بدست می­آورند. مقایسة نیازهای اطّلاعاتی در میان دانشکده­های مختلف بیانگر این بوده که کارکنان دانشکدة اداری و اقتصاد بیشترین نیاز به اطّلاعات و کارکنان دانشکدة ادبیّات کمترین نیاز به اطّلاعات را داشته­اند. اعضای هیأت علمی در دانشکدة تربیت­بدنی بیشترین نیاز به اطّلاعات و اعضای هیأت علمی در دانشکدة الهیّات کمترین نیاز به اطّلاعات را ابراز کرده­اند. مقایسة نیازهای اطّلاعاتی در میان حوزه­های کاری مختلف بیانگر این است که به طور متوسّط کارکنان آزمایشگاه بیشترین نیاز اطّلاعاتی و کارکنان کارگزینی کمترین نیاز اطّلاعاتی را احساس کرده­اند. در مجموع، مقایسة میان نیازهای اطّلاعاتی در دانشکده­ها و حوزه­های کاری مختلف نشان می­دهد، در مؤلّفه­هایی که عمومیّت بیشتری دارد رابطة میان نیازهای اطّلاعاتی معنادار است و مؤلّفه­هایی که مربوط به حوزه­های کاری خاصّی است رابطه موجود معنادار نیست. در مورد مشکلات موجود در جهت تأمین نیازهای اطّلاعاتی، اعضای هیأت علمی بیشترین مشکل را پاسخگو نبودن مسئولان، و کارکنان بیشترین مشکل را ناهماهنگی در ساختار اداری می­دانند.

فهرست مندرجات    فهرست منابع ومآخذ 


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحي، رحمت اله


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 245
نام نویسنده: عابدیان اول، اکرم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 129
چکیده: 

 این پژوهش با هدف طراحی مدل شایستگی مدیران گروه­های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد تهیه و تدوین شد. روش تحقیق مطالعه موردی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران گروه­های آموزشی و اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 1390 بود. تعداد این افراد با توجه به آمار دریافت شده از سازمان مرکزی، به ترتیب 63 و670 نفر می­باشند که 63 نفر از مدیران گروه­های آموزشی به روش سرشماری  و190 نفر از اعضای هیئت علمی به روش تصادفی طبقه­ای نسبی به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این راستا جهت تعیین مدل شایستگی مدیران گروه­های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد، از متدولوژی 5 مرحله ای بیهام و  مایر استفاده شد. بر این اساس در مرحله اول ادبیات موضوع و منابع علمی بررسی گردید  و فهرستی مشتمل بر 70 شایستگی از منظر 92 صاحب­نظر و سازمان شناسایی شد. پس از تعیین فراوانی هر شایستگی، روشن شد که به ترتیب شایستگی­های ارتباطات، کارتیمی و مشارکتی، رهبری، تخصص فنی، تفکر استراتژیک، توانمندسازی، برنامه­ریزی، سازماندهی از بیشترین تاکید برخوردار بوده­اند؛ در مرحله بعد اسناد دانشگاه فردوسي مشهد شامل چشم­انداز، ماموریت، اهداف کلان، ارزش­ها، راهبردهای کلان و عملیاتی و برنامه‌های عملیاتی گردآوري و تحليل شد و سرانجام لیستی مشتمل بر 46  مورد از شایستگی­ها استخراج گردید که از میان آنها شايستگي­هاي مديریت دانش، فناوري، مديريت اطلاعات، پژوهشگري، ارتباط، مديریت مشاركتي و مديريت منابع انساني بيشتر از همه مورد تاكيد قرار گرفته بود؛ سپس طی فرایند مصاحبه با 15 تن از مدیرگروه­های موفق دانشگاه،  فهرستی مشتمل بر 52 مورد از شایستگی­های مورد نیاز مدیران تهیه گردید كه از بين آنها شايستگي­هاي تخصص و كسب تجربه، ارتباطات، مديريت زمان، سازماندهي/ قانون مداري، برنامه‌ريزي، تفكراستراتژيك، اعتمادآفريني، حل مسئله و پشتكار نسبت به بقيه شايستگي­ها بيشتر تاكيد و عنوان شده بود. در مرحله 4، جهت اعتباريابي شایستگی­های مورد نیاز مدیران گروه، از محقق ساخته "تعيين ميزان اهمیت شایستگی­های مدیران" استفاده شد. جهت تعيين روايي ، از روايي محتوايي استفاده گرديد. بدين منظور از  نظرات 8  نفر از اساتيد مديريتي استفاده شد و بر اساس آن روايي اين ابزار تاييد گرديد و جهت بررسي پايايي ، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد كه ضريب آن 92/0 بدست آمد. پس از توزيع در ميان جامعه آماري، از بين مديران گروه تعداد 45 و از ميان اعضاي هيئت علمي، 155 مورد فرم تكميل شده به محقق بازگردانده شد كه در مجموع 200 مورد جمع‌آوري شد. سپس داده­هاي به صورت كدگذاري وارد  نرم افزار spss شد و با استفاده از آزمون t تک گروهی و آزمون مانووا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مرحله آخر نیز مدل مفروض از شایستگی­های مورد نیاز مدیران گروه­های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشتمل بر 37 شایستگی ارائه گردید که به ترتيب اهميت عبارتند از: سعه صدر، ارتباط و تعامل، پایبندی به اخلاق حرفه­اي، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، اعتماد آفرینی، رهبری، برنامه­ريزي، برنامه­ریزی آموزشی، کارتیمی، انتقاد پذیری، مدیریت تعارض، نگرش علمي- آكادميك، نگرش سیستمی، هماهنگی، شایسته سالاری، سازماندهی، مدیریت زمان، مهارت مذاكره، حل مسئله، پيشرفت و بهبود مستمر، تفكر منطقی، قاطعیت، تقید عملی به اسلام، تصميم‌گيري، تعهد سازمانی، مهارت­های فردی، الگو بودن، مديريت عملكرد، خلاقيت، توانمندسازي، نوآوري، مديريت استراتژيك، انعطاف­پذیری، تیزهوشی، مديريت اطلاعات و تخصص فني. كه در قالب 6 خوشه دستیابی به نتایج سازمانی، ارتباطات، ويژگي­هاي شخصيتي،  ادراكي، فني، و ارزش­ها سازماندهي شده است.

فهرست مندرجات     فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: مرتضی، کرمی
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  شایستگی ، مدیران گروه های آموزشی ، مدل ، دانشگاه فردوسی مشهد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 244
نام نویسنده: حکیمی، وجیهه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 160
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی طرح­های ارزیابی درونی و راه­های توسعه­ی اثربخشی آن در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است. روش پژوهش، مطالعه­ی موردی و منابع جمع­آوری اطلاعات در این پژوهش شامل پنج گروه شامل: مدیران گروه­های آموزشی و ارزیابان درونی که طرح­های ارزیابی  درونی را به اتمام رسانده­اند، مدیران گروه و ارزیابان درونی که هنوز طرح­های ارزیابی درونی را به اتمام نرسانده­اند، مدیران گروه و اعضای هیات علمی گروه­هایی که هنوز درگیر اجرای طرح­های ارزیابی درونی نشده­اند، متخصصان موضوعی ارزشیابی و مدیران ستادی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1390بودند. برای جمع­آوری اطلاعات با روش مصاحبه نیمه ساخت­یافته از روش نمونه­گیری هدفمند برای انتخاب مصاحبه­ شوندگان استفاده شد. یافته­های پژوهش با استفاده از روش تحلیل تفسیری- تاملی مورد تحلیل قرار گرفتند و اعتبار پژوهش با استفاده از نظر متخصصان تایید شد. نتایج بدست آمده نشان داد مهم­ترين عللي كه باعث شده است برخي گروه­هاي آموزشي از انجام ارزيابي دروني در دانشگاه فردوسي مشهد خودداري كنند عبارتند از: عدم فرهنگ­سازی، کمبود مشوق­های مالی و پژوهشی و عدم وجود انگیزه، عدم برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی درونی وکمبود وقت اعضای هیات علمی. مهم­ترين مشكلات فراروي مجريان طرح­هاي ارزيابي دروني در حال اجرا عبارتند از: عدم همکاری اعضای هیات علمی، عدم وجود پایگاه جامع اطلاعاتی و به روز نبودن اطلاعات دانشجویان، اعضای هیات علمی، گروه و دانشکده، كمبود مشوق­هاي مالي و پژ‍وهشي و عدم وجود انگیزه و دشواري دسترسي به فارغ التحصیلان، ارسال براي آن­ها و عدم همکاری آن­ها. مهم­ترين دلایل جهت عملياتي نشدن راهكارها و پيشنهادهاي ارائه شده در طرح­هاي ارزيابي دروني عبارتند از: تاکید کم و عدم پیگیری عملیاتی شدن پیشنهادها توسط دفتر نظارت و ارزیابی، باز نشسته شدن یا جابه­جایی مجریان و مدیران گروه­های آموزشی طرح­های خاتمه یافته و عدم وجود متولی برای نظارت و پیگیری پیشنهادهای طرح­های خاتمه یافته. مهم­ترين راهكارها جهت اثربخشي بيشتر طرح­هاي ارزيابي دروني در دانشگاه فردوسي مشهد عبارتند از: افزایش مشوق­های مالی و پژوهشی طرح و ایجاد انگیزه ، فرهنگ سازی، برگزاری بیشتر کارگاه­های آموزشی و نشست­های تخصصی، در اختیار قرار دادن آمار و اطلاعاتی جامع در خصوص اجرای طرح به مجری طرح.

فهرست مندرجات     فهرست منابع و ماخذ   فاقد


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  طرح ارزیابی درونی ، مدیران گروه های آموزشی ، دانشگاه فردوسی مشهد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 243
نام نویسنده: رجائی، ملیحه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 127
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف شناختن ترجیح سبک تدریس معلمان از طریق متغییر پیش بین سعه صدر انجام شده است.جامعه آماری مورد بررسی شامل معلمان نواحی 1 و2و3 آموزش و پرورش در سال تحصیلی 1389-1390 بوده اند که حجم نمونه 110نفر تعیین شد و از آنان خواسته شد تا به سعه صدر سفران (1984) و سبک تدریس موسی پور (1377) پاسخ دهند.پس از تجزیه و تحلیل داده ها، نتایج نشان داد که سعه صدر معلمان پیش بین مناسبی برای ترجیح سبک تدریس معلمان نیست، و سعه صدر معلمان از سطح متوسطی برخوردار است، سبک تدریس مرجح و غالب معلمان سبک فعال است. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که معلمان مورد مطالعه، در مولفه هایی از سعه صدر که در تطابق با آموزه های انسانگرایی است نمره کمتری نسبت به سایر مولفه های بدست آورده اند، از اینرو پیشنهاد می شود که در برنامه های درسی تربیت معلم و آموزش های ضمن خدمت به آموزه های انسان گرایی توجه بیشتری مبذول شود و محققان بعدی در علل سعه صدر معلمان و رابطه آن با دیگر مسائل مطرح در حوزه تعلیم و تربیت و بالاخص تدریس به مطالعه و پژوهش بپردازند.

فهرست مندرجات     فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  سعه صدر ، تدریس ، سبک تدریس ، انسانگرایی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 111
نام نویسنده: آشيم، مهدي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 141
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي اثر بخشي پايگاه اطلاعاتي نمايه نشريات در راستاي غنا بخشيدن به خدمات اطلاعاتي كتابخانه هاي عمومي و ارزيابي ميزان رضايت و استفاده كاربران از تعامل با آن، انجام گرفته است. جامعه اول پژوهش كليه كتابداران كتابخانه هاي عمومي مشهد، جامعه دوم پژوهش اولين 10كاربرآشنا به پايگاه نمايه و جامعه سوم پژوهش كليه جستجوهاي انجام شده طي بازه زماني دو ماهه در پايگاه نمايه
فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.