دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

<   12345678910111213141516171819202122232434445464748494104   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1078 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 847
نام نویسنده:  احمدی، علی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 91
چکیده: 

 هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش نااٌمیدی، پریشانی روان‌شناختی و خستگی روانی بیماران لوپوس بود. روش پژوهش حاضر، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان مبتلا به لوپوس مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بیماری‌های روماتیسمی واقع در بیمارستان قائم(ع) مشهد تشکیل می‌داد. تعداد 24 نفر با روش نمونه‏گیری هدفمند انتخاب گردیدند و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. در این پژوهش، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در گروه آزمایش اجرا شد و متغیر‏های نااٌمیدی، پریشانی روان‌شناختی و خستگی روانی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفتند. برای گردآوری داده‌های مورد نیاز از مقیاس نااٌمیدی بک، پریشانی روان‌شناختی کسلر و خستگی روانی کراپ استفاده شد. در ابتدای دوره درمان، اعضای گروه آزمایش و کنترل به ‌های پژوهش پاسخ دادند و پس از 8 جلسه مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، مجدداً مقیاس‌ها توسط آنان تکمیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد موجب کاهش نااٌمیدی، پریشانی روان‌شناختی و خستگی روانی در بیماران لوپوس (01/0P<)  اعضای گروه آزمایش گردید. از نتایج بدست آمده می‏توان چنین نتیجه گرفت گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد از طریق افزایش انعطاف پذیری روانی، بر روی نااٌمیدی، پریشانی روان‏شناختی و خستگی روانی اثر بخش است.


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: اصغری، محمد جواد
کلید واژه ها:  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، نااٌمیدی ، پریشانی روان‏شناختی ،  خستگی روانی ، لوپوس


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 462
نام نویسنده: گراوند، یاسر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 126
چکیده: 

هدف این پژوهش، ارائه مدل علّی درگیری و خودمختاری پژوهشی دانشجویان تحصیلات‌تکمیلی با نقش واسطه‌ای معنای‌تحصیلی بود. روش پژوهش، همبستگی از نوع مدل‌سازی معادلات‌ساختاری و جامعه آماري شامل کلیه دانشجویان تحصيلات‌تكميلي دانشكده­هاي علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (ادبیات و علوم انسانی، الهیات و معارف اسلامی،  تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم اداری و اقتصادی) در سال تحصیلی 95-1394 به تعداد 3199 نفر بود که حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 220  نفر تعیین و به روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای انتخاب شد. ابزارهاي مورد استفاده در پژوهش، ‌های محقق‌ساخته درگیری‌پژوهشی، خودمختاری‌پژوهشی و معنای‌تحصیلی هندرسون- کینگ و اسمیت بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها علاوه بر شاخص‌های آمار توصیفی از جمله میانگین و انحراف استاندارد از ماتریس همبستگی، مدل معادلات ساختاری و شاخص‌های نکویی برازش با نرم افزار Lisrel 8. 5 جهت تحلیل داده‌ها استفاده شد. يافته­های مرحله­ی تدوین مدل نشان داد شاخص­هاي برازش مدل، مناسب مي‌باشند. مطابق با اين مدل، اثر مستقیم درگیری‌پژوهشی بر خودمختاری‌پژوهشی (01/0<  P و 64/0=β) و معنای تحصیلی (01/0<  P و 30/0=β) معنادار بود، در حالی‌که اثر غيرمستقيم درگیری‌پژوهشی بر خودمختاری‌پژوهشی (05/0 p>)معنادارنبود. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون ساده نشان داد که درگیری‌پژوهشی قادر به پیش‌بینی خود مختاری‌پژوهشی می‌باشد، و تحلیل داده‌ها با رگرسیون چندگانه نشان داد که از بین خرده ‌های آن درگیری‌شناختی و رفتاری قادر به پیش‌بینی خودمختاری‌پژوهشی می‌باشند، همچنین مقياس‌درگیری‌پژوهشی‌قادر به پيش‌بيني معنای‌تحصیلی بود و از بین خرده‌‌های آن تنها خرده  درگیری‌رفتاری قادر به پیش‌بینی معنای‌تحصیلی بود، علاوه بر این‌ها معنای‌تحصیلی قادر به پیش بینی خودمختاری‌پژوهشی بود. يافته‌هاي پژوهش، نشان‌دهنده‌ي نقش درگیری‌پژوهشی برمعنای‌تحصیلی وخودمختاری‌پژوهشی دانشجویان تحصیلات‌تکمیلی می‌باشد.

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  درگیری پژوهشی ، خودمختاری پژوهشی ، معنای تحصیلی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 846
نام نویسنده: برزگر عبدل آبادی، مهسا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 122
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین آشفتگی زناشویی، ترس از صمیمیت و عزت نفس زنان متاهل و اثربخشی گروه درمانی گاتمن بر این مولفه ها اجرا گردید. این تحقیق به لحاظ روش در مطالعه اول توصیفی از نوع همبستگی و درمطالعه دوم شبه آزمایشی بود که با طرح پیش آزمون-پس آزمون باگروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری پژوهش در مطالعه اول شامل 120 زن متاهل بود که به صورت نمونه گیری در دسترس از بین زنان متاهل داوطلب انتخاب و از بین آن ها 16 نفر به صورت تصادفی در گروه آزمایشی (8 نفر) و گروه کنترل (8 نفر) جایگزین شدند. های سازگاری دونفری (DAS)، ترس از صمیمیت و عزت نفس آیزنگ، بر روی کلیه آزمودنی ها اجرا، سپس گروه آزمایش، گروه درمانی گاتمن را دریافت کردند و گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکرد. پس از پایان جلسات درمان گروه آزمایش، هر دو گروه مجددا ها را تکمیل نمودند. نتایج تحلیل نشان داد که  آشفتگی زناشویی با ترس از صمیمیت و عزت نفس زنان متاهل رابطه معناداری دارد. همچنین بین ترس از صمیمیت و عزت نفس زنان متاهل رابطه معناداری وجود دارد و گروه درمانی گاتمن توانست آشفتگی و ترس از صمیمیت زنان متاهل را کاهش دهد، اما تاثیری بر عزت نفس نداشته است؛ در نتیجه نه تنها بین آشفتگی زناشویی، ترس از صمیمیت و عزت نفس زنان متاهل همبستگی وجود دارد، بلکه گروه درمانی به روش گاتمن به بهبود آشفتگی زناشویی و ترس از صمیمیت منجر شده است.


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: اصغری، محمد جواد
کلید واژه ها:  گروه درمانی به شیوه گاتمن ، آشفتگی زناشویی ،  ترس از صمیمیت ، عزت نفس


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 845
نام نویسنده: نجّارپور محمّدآبادی، الهام نجّارپور محمّدآ
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 146
چکیده: 

اختلال شخصیّت اجتنابی، یکی از سه اختلال شخصیّت خوشۀ C است که با الگوی فراگیر بازداری اجتماعی، احساس بی­کفایتی، و حسّاسیّت بیش از حد به ارزیابی منفی، مشخص می­شود. حسّاسیّت بین­فردی نیز آگاهی زیاد و حسّاسیّت نسبت به رفتار و احساس دیگران تعریف شده است. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی روان­درمانی کوتاه­مدّت روابط موضوعی بر کاهش حسّاسیّت بین­فردیِ افراد دارای نشانگان شخصیّت اجتنابی می‌باشد. این پژوهش از نوع تک­آزمودنی  A-B-Aبا طرح خطّ پایۀ چندگانه و با پیگیریِ یک ماهه می‌باشد. جامعۀ آماری این پژوهش کلّیۀ افراد 18 تا 30 ساله بودند که در بازۀ زمانی اسفند 1394 و فروردین 1395 پس از دیدن اطّلاعیه‌های طرح پژوهش به کلینیک روان­شناختی دانشکدۀ علوم تربیتی و روان­شناسیِ دانشگاه فردوسی مراجعه کردند. روش نمونه­گیري در این پژوهش، هدفمند بود. در مجموع 34 نفر به کلینیک مراجعه کردند که از میان آنها سه نفر دارای نشانگان شخصیّت اجتنابی بودند که با استفاده از پرسشنامۀ چندمحوری بالینی میلون MCMI-III)) و مصاحبۀ بالینی ساختاریافته برای اختلالات شخصیّت (SCID-II) انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان پژوهش در موقعیّت‌های خطّ پایه، جلسات پنجم، دهم، شانزدهم و یک ماه بعد از مداخله به پرسشنامۀ حسّاسیّت بین­فردی (IPSM) پاسخ دادند. روان­درمانی کوتاه­مدّت روابط موضوعی نیز طیّ 16 جلسه اجرا گردید. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل دیداری نمودار، درصد بهبودی، اندازۀ اثر، درصد داده­های همپوش و غیرهمپوش انجام شد. نتایج نشان داد که روان­درمانی کوتاه­مدّت روابط موضوعی به­طور متوسّط از لحاظ بالینی موثّر بود و از نظر آماری به­طور معناداری حسّاسیّت بین­فردی را در شرکت‌کنندگان پژوهش هم در پایان درمان و هم پیگیری کاهش داد. بنابراین می‌توان بیان کرد که روان­درمانی کوتاه­مدّت روابط موضوعی در کاهش حسّاسیّت بین­فردیِ افراد دارای نشانگان شخصیّت اجتنابی مؤثّر است.


استاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
کلید واژه ها:  روان­ درمانی کوتاه­مدّت روابط موضوعی ، حسّاسیّت بین­فردی ،  نشانگان شخصیّت اجتنابی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 844
نام نویسنده: هامپا، شراره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 106
چکیده: 

چاقی یک نگرانی اساسی مرتبط با سلامت عمومی است. وزن اضافه هزینه های گزافی در سطوح فردی، ملی و جهانی تحمیل می کند. روشهای استفاده شده جهت کاهش و مدیریت وزن موفق نبوده اند. پژوهشهای کیفی و کمی برای تشخیص رویکردهای جدید جایگزین لازم است. یکی از این رویکردها، ذهن آگاهی نسبت به خوردن است. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش گروهی آگاهی از خوردن مبتنی بر ذهن آگاهی بر نمایه توده بدنی، راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و خود کارآمدی وزن در زنان دارای اضافه‌وزن بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. در این پژوهش 22 نفر با روش نمونه گیری در دسترس ازجامعه موردمطالعه که شامل کلیه ی زنان 19 تا 40 ساله با داشتن 25BMI≥35 در شهر مشهد بود، انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در این پژوهش از مصاحبه بالینی (SCID-II و SCID-I) قبل از مداخله استفاده شد. راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان، سبک زندگی مبتنی برخودکارآمدی وزن نیز قبل و بعد از مداخله اجراشدند. آموزش گروهی آگاهی از خوردن مبتنی بر ذهن آگاهی در 8 جلسه، یک بار در هفته اجرا شد. تکمیل ‌ها و محاسبه BMI در خط پایه و در انتهای آموزش انجام شد. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس و آزمون t مستقل استفاده شد. یافته ها نشان داد که آموزش گروهی آگاهی از خوردن مبتنی بر ذهن آگاهی باعث افزایش معنادار خودکارآمدی وزن و همچنین کاهش معنادار نمایه توده بدنی (BMI) در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شد؛ همچنین این مداخله باعث افزایش معناداری درنمره کلی راهبردهای مثبت نظم جویی شناختی هیجان شد اما درزیر مقیاس های راهبردهای مثبت نظم جویی شناختی هیجان تفاوتی مشاهده نشد .در راهبردهای منفی نظم جویی شناختی هیجان تفاوت معناداری در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل مشاهده نشد. با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت که آموزش گروهی آگاهی از خوردن مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند به عنوان یک مداخله موثر در درمانهای مرتبط با چاقی و اضافه وزن به کار گرفته شود.


استاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره
استاد مشاور اول: مشهدی، علی
کلید واژه ها:  چاقی ،  اضافه وزن، ،  آموزش گروهی آگاهی از خوردن مبتنی بر ذهن آگاهی ، نمایه توده بدنی ، راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان ،  خود کارآمدی وزن


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 461
نام نویسنده: نظری، صدیقه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 94
تعداد صفحات: 176
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و بررسی نقش عوامل مؤثر بر گرایش روش‌شناسی پژوهشگران آموزشی بود. روش پژوهش از نوع ترکیبی بود. جامعه آماري پژوهش شامل جامعه متخصصان حوزه علوم تربیتی و جامعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد بود. از جامعه متخصصان تعداد 29 تن به‌صورت هدفمند و از جامعه پژوهشگران 300 تن به روش نمونه‌گیري در دسترس به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. در راستاي هدف پژوهش و با مشخص نمودن همپوشانی‌هاي موجود در منابع و مصاحبه‌هاي نیمه ساختاریافته با متخصصان، مهم‌ترین عوامل مؤثر، شناسایی شدند که عبارت بودند از: ذهنیت فلسفی، سبک تفکر، خلاقیت، خصیصه برون‌گرایی و درون‌گرایی و ویژگی شناخت‌گرایی و رفتار گرایی. به‌منظور بررسی نقش عوامل تأییدشده، مقیاس سنجش گرایش روش‌شناسی با سه عامل گرایش اثباتی، تفسیری و انتقادی طراحی شد. روایی محتوایی مقیاس از طریق شاخص نسبت روایی محتوایی و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تأییدی تعیین شد. پایایی مقیاس، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس‌های اثباتی، تفسیری و انتقادی به ترتیب 89/0، 83/0 و 85/0 و برای کل مقیاس 9/0 بود. برای بررسی نقش عوامل مؤثر از رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان داد که از بین متغیرهای پیش­بین، انعطاف‌پذیری، رفتارگرایی، شناخت گرایی و سبک تفکر اجرایی، گرایش به روش‌شناسی اثباتی و انعطاف‌پذیری، برون‌گرایی، رفتارگرایی، شناخت گرایی، سبک تفکر قانون‌گذاری و خلاقیت، گرایش به روش‌شناسی تفسیری و تعمق، برون‌گرایی، رفتارگرایی، شناخت گرایی و سبک تفکر قضایی می‌توانند گرایش به روش‌شناسی انتقادی را پیش‌بینی کنند.استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  مدل آمیخته ، گرایش روش‌شناسی ، عوامل، مقیاس و مؤلفه‌ها


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 460
نام نویسنده: حقدادی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 94
تعداد صفحات: 94
چکیده: 

هدف این پژوهش، شناسایی مؤلفه­های بازخورد از منظر سابیرنتیک و ساخت و اعتباریابی ابزاری جهت سنجش بازخورد در دانشگاه فردوسی مشهد می­باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی و آزمون سازی، و جامعه آماری شامل 1100 نفر از کارشناسان، اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاه فردوسی مشهد می­باشد. روش نمونه­گیری در مرحله تایید مؤلفه­ها و تعیین روایی ، نمونه­گیری هدفمند بوده و برای تحلیل عاملی ابزار، از سرشماری و روش نمونه­گیری در دسترس، استفاده شد. تعداد نمونه برای تایید مؤلفه­ها، 28 نفر، برای تعیین روایی، 10 نفر و برای تحلیل عاملی، 180 نفر بودند. جهت تایید مؤلفه­های بازخورد از روایی محتوایی و برای تعیین روایی ابزار محقق ساخته سنجش بازخورد، از روایی محتوایی و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. از نتایج این پژوهش، تایید هشت مؤلفه آسیب­شناسی، ارتباطات، اطلاعات، بهبود رفتار، تعاملات، سازگاری، عملکرد و نظارت به عنوان مؤلفه­های بازخورد می­باشد. همچنین با تحلیل عاملی اکتشافی، سه عامل اصلی نظارت، عملکرد و تعاملات، به دست آمد. در محاسبه پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و 96/. ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. نتایج کلی پژوهش نشان داد که ابزار محقق ساخته سنجش بازخورد از روایی و پایایی بالایی برخوردار است.


استاد راهنمای اول: بذرافشان، مجتبي
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  اعتباریابی ، بازخورد ،  دانشگاه فردوسی مشهد ، سایبرنتیک


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 843
نام نویسنده: غلامزاده، پریسا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 113
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش خودتنظیمی تحصیلی و منطقی هیجانی الیس بر کاهش خود ناتوان‌سازی و اهمال‌کاری دانش‏آموزان است. پژوهش از نوع نیمه تجربی و طرح آن به صورت دو گروهی همراه با دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری شامل دانش‏آموزان دختر مقطع متوسطه ( دوم) ناحیه 7 مشهد در تابستان سال تحصیلی 94-93 در کلاس‌های جبرانی ثبت نام کرده بودند، می‏باشد. از بین کلیه دانش‏آموزان مدرسه 120 نفر به عنوان نمونه اولیه سولومون و راثبلوم ( 1984) و خود ناتوان‌سازی جونز و رودوالت (1984) را پاسخ دادند، سپس تعداد 28 نفر از آن‌ها که بیشترین نمرات را در این مقیاس‏ها کسب کردند به عنوان نمونه دوم انتخاب شدند پس از پاسخ به اهمال‌کاری (1984) و خود ناتوان‌سازی(1984) به صورت تصادفی و در دو گروه آزمایش (هر گروه 14 نفر) تقسیم شدند. پس از اجرای مداخله‏ها (آموزش خودتنظیمی تحصیلی) و (منطقی-هیجانی الیس) ‏های اهمال‌کاری و خود ناتوان‌سازی اجرا گردید. داده‏ها از طریق تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم‌افزار SPSS تحلیل شدند. و نتایج پژوهش بیانگر آن بود که آموزش خودتنظیمی تحصیلی میزان خود ناتوان‌سازی و اهمال‌کاری تحصیلی دانش‏آموزان را در مرحله پس آزمون به طور معناداری افزایش داده است. و همچنین آموزش منطقی هیجانی الیس هم میزان خود ناتوان‌سازی و اهمال‌کاری تحصیلی دانش‏آموزان را در مرحله پس آزمون به طور معناداری افزایش داده است. ولی در مقایسه آموزش خودتنظیمی تحصیلی و منطقی هیجانی الیس تفاوت معناداری مشاهده نشد و هر دو روش نسبت به هم تفاوت معناداری نداشتند.

کلیدواژه‌ها: ، ، ،


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  خودتنظیمی تحصیلی ، منطقی هیجانی الیس ، خود ناتوان‌سازی ، اهمال‌کاری تحصیلی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 842
نام نویسنده: محمديان، محبوبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 99
چکیده: 

اضطراب اجتماعی یکی از شایع ترین اختلالات اضطرابی در طول عمر است که می تواند جنبه های بسیاری از زندگی فرد (مانند تحصیل و کار و روابط بین فردی) را مختل کرده و همچنین، هزینه های اقتصادی سنگینی را به جامعه تحمیل کند. این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی برنامه ی ارتقاء موفقیتهای تحصیلی و اجتماعی (SASS) بر اضطراب اجتماعی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفت. روش پژوهشی حاضر از نوع شبه آزمایشی ـ طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل بود. تعداد بیست نفر به صورت نمونه گیری داوطلبانه‌ی هدفمند از مراجعان به کلینیک روان شناسی و مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب و بصورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. قبل و بعد از اجرای مداخله -برنامه SASS- هراس و اضطراب اجتماعی (SPAI)، برای اندازه گیری میزان هراس و اضطراب اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیری حکایت از تأثیر معنادار برنامه ی آموزش گروهی SASS بر میزان اضطراب اجتماعی گروه آزمایش داشت. بنابراین، آموزش گروهی برنامه ی ارتقاء موفقیت های تحصیلی و اجتماعی (SASS) بر بهبود اضطراب اجتماعی در دانشجویان مؤثر است.


استاد مشاور دوم: اصغری، محمد جواد
کلید واژه ها:  اضطراب اجتماعی ،  برنامه ی ارتقا ،  موفقیت های تحصیلی و اجتماعی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 841
نام نویسنده: توحیدی، فریده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 120
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های حل مسئله بر بهبود مهارت های ارتباطی و کاهش پرخاشگری نوجوانان از سه وجه یعنی دیدگاه نوجوانان، والدین و مربیان انجام شد. طرح پزوهش حاضر شبه ازمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه مداخله نما بود. نمونه شامل 23 نفر از دانش آموزان دختر مشغول به تحصیل در دوره متوسطه اول شهر نیشابور که 11 نفر در گروه آزمایش و 12 نفر در گروه مداخله نما به شیوه هدفمند انتخاب و به شیوه تصادفی گمارش شدند.اعضای گروه آزمایش جلسات اموزش گروهی مهارت های حل مسئله را دریافت کردند. برای اعضای گروه مداخله نما به عنوان مداخله نما جلسات شعرخوانی در نظر گرفته شد. برای سنجش/مهارت های ارتباطی و پرخاشگری نوجوانان از دیدگاه نوجوانان، والدین و مربیان آزمودنی در مرحله پیش آزمون و پس آزمون از مهارت های اجتماعی نوجوانان پرخاشگری باس و پری که توسط خود آزمونی ها و دو خرده مقیاس مشکلات اجتماعی و مشکلات پرخاشگری آزمون اختلالات رفتاری آچباخ(CBCL که توسط والدین و مربیات تکمیل گردید استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که در پس آزمون، مهارت های ارتباطی از دیدگاه نوجوانان نسبت به گروه مداخله نما افزایش معنا داری داشته است و مهارت های ارتباطی از دیدگاه والدین و مربیان نسبت به گروه مداخله نما افزایش معنا داری داشته است و پرخاشگری از دیدگاه والدین و مربیان نسبت به گروه مداخله نما کاهش معنا داری را نشان داده است. یافته های پژوهش موید این است که اموزش مهارت های حل مسئله باعت بهبود مهارت های ارتباطی و کاهش پرخاشگری نوجوانان گروه آزمایش از دیدگاه نوجوانان ، والدین و مربیان نسبت به دختران نوجوان عضو گروه مداخله نما می شود.


استاد راهنمای اول: طبیبی، زهرا
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  آموزش مهازرت هلی حل مسئله ، مهارت های ارتباطی ، پرخاشگری ، نوجوان

<   12345678910111213141516171819202122232434445464748494104   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.