دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

<   11121314151616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293103   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1054 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 356
نام نویسنده: عدالتی شاطری، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 166
چکیده: 

اگر چه ازدواج يكي از مهم ترين تصميمات زندگي هر فرد است ؛ اما زوج ها هيچ وقت و انرژي صرف آماده شدن براي ورود به اين رابطه نمي كنند و بسياري از زوج ها در همان سالهاي اول ازدواج خود تعارضات زناشويي قابل توجهي تجربه مي كنند. ازآنجا كه نابساماني ارتباط زناشويي با بسياري پيامدهاي طولاني مدت جسمي و روحي مرتبط است، پيش گيري از اين عواقب آسيب زا جزء اولويت هاي روانشناسان و متخصصان حيطه ي سلامت شده است. يكي از رويكردهاي پركاربرد و معروف در اين زمينه غني سازي ازدواج رويكردي است آموزشي  با هدف ارتقا ارتباط زوج ها ، كه تلاش مي كند زوج ها را نسبت به خودشان و همسرشان آگاه سازد، همدلي و صميميت راتقويت نمايد،‌و مهارت هاي ارتباط كارآمد و حل مسأله آنها را گسترش دهد.

در اين پايان نامه سودمندي يكي از برنامه هاي غني سازي ازدواج بر روي زوج هاي ايراني ارزيابي شده است.پانزده زوج در اين مطالعه شركت داشتند .دو مقياس رضايت زناشويي انريچ و تطابق دونفري (داس) براي ارزيابي رضايتمندي زناشويي زوج ها در سه مقطع پيش آزمون ، پس آزمون و پي گيري مورد استفاده قرار گرفت . هشت زوج (گروه آزمايشي )آموزش هاي ده هفته اي برنامه هاي غني سازي تايم را دريافت تمودند و هفت زوج ديگر (گروه كنترل )هيچ آموزشي دريافت نكردند. نتايج حاكي از عدم تغيير نمرات گروه كنترل در مقياس ها طي مدت مطالعه بود. در حالي كه نمرات گروه آزمايش بهبود معناداري در پس آزمون داشت و اين بهبود تا مرحله پي گيري نيز حفظ شده بود.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: مدرس غروی، مرتضی
استاد مشاور دوم: حسن آبادي، حسين


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 355
نام نویسنده: امير پور، ليلا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 105
چکیده: 

پارانوئيد و اضطراب جنبه هاي شناختي مشتركي دارند كه بارزترين آنها عبارتند از: توجه انتخابي به اطلاعات تهديد آميز ، تمايل به درنظر گرفتن روابط خيالي مبالغه آميز بين رويدادها به ويژه زماني كه قصد آسيب زدن وجود داشته باشد و ترس از كنترل ، اين شباهت ها به ظهور درمان هاي كوتاه مدتي منجر شده است كه بر اساس درمان هاي اضطراب طرح ريزي شده اند. بر اين اساس اين پژوهش با هدف بررسي اثر بخشي تلفيق فنون شناختي-رفتاري كاهش اضطراب و دارو درماني در درمان عقايدپارانوئيد و هذيان هاي گزند و آسيب بيماران مبتلا به روان پريشي انجام شد. در اين پژوهش دو بيمار مبتلا به اسكيزوفرنياي پارانوئيد مزمن ، علاوه بر دارو درماني ، 8 جلسه فنون شناختي- رفتاري كاهش اضطراب را با هدف  كاهش عقايد پارانوئيد و هذيان هاي گزند و آسيب دريافت كردند. درمان بر اساس فنون شناختي - رفتاري كاهش اضطراب ، طراحي شد و شامل آموزش رواني ، آرامسازي و بازسازي شناختي بود كه با موقعيت هاي خنثي آغاز و به تدريج وارد موقعيت هاي مرتبط با پارانوئيد مي شد. در طي جلسات درماني ، آزمودني ها توضيحات جايگزين را براي وقايع ،‌جمع آوري كرده و احتمال هر توضيح  را ارزيابي مي كردند.

در اين پژوهش از طرح خط پايه چندگانه تك آزمودني ها بر اساس مقياس بينش ،‌مقياس كوتاه ارزيابي روانپزشكي ، نمره گذاري روزانه ي عقايد پارانوئيد و هذيان گزند و آسيب ي اضطراب بك و افسردگي بك در خط پايه ،‌بعد از درمان و 45 روز پيگيري مورد ارزيابي قرار گرفتند.

نتايج حاكي از كاهش عقايد پارانوئيد،هذيان گزند و آسيب ، اضطراب وافسردگي در آزمودني "الف" و كاهش عقايد پارانوئيد و اضطراب در آزمودني "ب" بود. همچنين در آزمودني "الف" كاهش عقايد پارانوئيد،هذيان گزند و آسيب و اضطراب در مرحله ي پيگيري نيز حفظ شده بود.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: طباطبايي، سيد محمود
استاد راهنمای دوم: حسن آبادي، حسين
استاد مشاور اول: مدرس غروی، مرتضی
کلید واژه ها:  فنون شناختي -رفتاري كاهش اضطراب ، عقايد پارانوئيد ، هذيان هاي گزندو آسيب


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 349
نام نویسنده: ضیایی، سیده سلیل
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 122
چکیده: 

مشخص شده است كه شناخت هاي ضمني، به ويژه تورش توجه نسبت به محرك مربوط به مواد  ،‌نقش مهمي در حفظ ،پيشرفت و عود رفتار سوء مصرف مواد بازي مي كند.مطالعه اول، روايي آزمون استروپ مواد را بر روي نمونه اي از سوء مصرف كنندگان مواد تحت درمانN=53) و افراد عادي (N=71) تعيين كرد. مطالعه دوم ،‌امكان پذيري پرورش توجه با برنامه آموزش كنترل توجه نسبت به مواد را بر روي نمونه اي از سوء مصرف كنندگان تحت درمان (N=48) كه به شيوه تصادفي به دو گروه تقسيم شدند بررسي كرد. گروه آزمايش ، سه جلسه آموزش را پشت سر گذاشت.تمامي شركت كنندگان ، آزمون استروپ مواد، جمعيت شناختي ، مقياس وسوسه فارسي ،مقياس استرس ادراك شده ،‌ خلق مثبت-خلق منفي، آمادگي براي تغيير و مقياس دغدغه هاي شخصي را كامل كردند. همين طور،شاخص هاي بازخورد زيستي هنگام مواجهه آزمودني ها با محرك هاي مواد و محرك هاي خنثي ،‌ثبت شد. از تمامي آزمودني ها درجلسات پس از آزمون و پيگيري دو ماهه ، سنجش به عمل آمد .يك پيگيري مختصر تلفني شش ماهه نيز براي ارزيابي وسوسه ،‌اطمينان موقعيتي ، آمادگي براي تغيير ،خلق مثبت و منفي ،استرس ادراك شده و ميزان و دفعات لغزش آزمودني ها اجرا شد. نتايج نشان داد آزمون استروپ مواد كه براي اين مطالعه تدوين شده است ،روايي پيش بين و افتراقي دارد.علاوه بر اين ،آموزش كنترل تورش توجه نسبت به مواد ،وسوسه را در پس آزمون ، ميزان دارو و دفعات لغزش را در پيگيري دو ماهه كاهش داد.اين كاهش با افزايش در دو خرده مقياس هاي اطمينان مو.قعيتي و آمادگي بري تغيير ، به ترتيب در جلسات پيگيري دو و شش ماهه شد.نتايج نشان داد كه مستقل از عضويت در گروه ، انگيزش انطباقي با اطمينان مو.قعيتي همبستگي  مثبت و با وسوسه،‌استرس ادراك شده ،خلق منفي و نمره تداخل استروپ كلاسيك همبستگي منفي داشت. تلويحات يافته هاي پژوهش از لحاظ نظري و عملي بحث شد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
استاد مشاور اول: امین یزدی، سید امیر
کلید واژه ها:  وابستگی به مواد ، تورش توجه ، آزمون استروپ ، برنامه آموزش كنترل توجه ، بازخورد فيزيولوژيك


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 384
نام نویسنده: موسوي جهان آبادي، عقيله سادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 151
چکیده: 

خانواده پايه اي ترين تشكل اجتماعي و اصلي ترين جزء اجتماع است، بدون شك مهمترين سازمانيست كه بستر ساز رشد و رفاه جسمي،رواني و اجتماعي كودك و عامل رسيدن وي به تعادل(فيزيكي ،رواني و اجتماعي )است.سلامت اين كانون بسيار حائز اهميت بوده و خانواده هاي برخوردار از كاركرد سالم ، سواي بقاي خود در قالب يك نظام ، موجب شكوفايي توان بالقوه ي يكايك اعضاي خود مي گردند .از آنجا كه زير بناي اين نظام روابط زناشويي است، چنانچه اين روابط، رابطه اي سست باشد،پايه هاي لازم براي موفقيت آميز بودن و مطلوب بودن عملكرد واحدخانواده ، لرزان و يا حداقل ضعيف خواهد بود.تعارض محصول الزامي زندگي مشترك است.با وجود اين موضوع مهم تر آن است كه زوج ها بايد راههاي مقبول حل تعارض و برخورد با اختلاف نظر ها را بيابند كه نتيجه آن ايجاد رضايتمندي زناشويي است.يكي از راههاي افزايش رضايتمندي در زوج درماني ست كه با توجه به روابط زوجين و رويكرد مورد نظر راه حل هايي را تنظيم و تجويز مي نمايد. در اين پژوهش از رويكرد زوج درماني كوتاه مدتMRI استفاده شده  است.اين شيوه درماني با تاكيد بر ارتباط ، شيوه هاي جديد حل مسائل را در زماني كوتاه بررسي مي نمايد، از جمله رويكردهاي ارتباطي و راهبردي محسوب مي گردد.در اين تحقيق 15 آزمودني زوج را از طريق نمونه گيري در دسترس انتخاب كرده و آنها را در سه گروه قرار دادم.گروه 1 آزمايش بوده كه در آن زوج درماني كوتاه مدتMRI اجرا گرديد.دو گروه ديگر كنترل بوده كه در گروه اول زوج درماني گروهي RE اجرا شدو گروه دوم هيچ درماني را دريافت نكردند.از هر سه گروه در مقاطع پيش وپس از درمان و نيز پيگيري بعد از 45 روز رضايتمندي زناشويي انريچ گرفته شد. با استفاده از تحليل واريانس اندازه گيري مكرر و آزمون تعقيبي بودن قرني و t همبسته نتايج نشان داد كه MRI با RE تفاوت معناداري را درسطح 0،05 نه در تاثير گذاري و نه در حفظ نتايج نشان دادند. اما MRI با عدم درمان در سطح 0،05تفاوت معناداري را نشان داد.در گروه آزمايش نتايج در طي زمان پايداري خود را حفظ كردند. 

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: حسن آبادي، حسين
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 373
نام نویسنده: كاظمي، پروانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 148
چکیده: 

سرانجام نابسامان ازدواج هاي ناموفق و عوارض گسترده آن منجر به تدوين مهارت هاي جديدي در تعاملات انساني و زناشويي شد. و شيوه هاي گوناگون زوج درماني و برنامه هاي غني سازي ازدواج رونق گرفت. در انجام اين پژوهش از شيوه آموزشي گاتمن كه تحقيقات طولي مفصلي بر روي عوامل مؤثر بر دوام و تقويت روابط زناشويي انجام داد، استفاده شده است. بدين منظور 16 زوج به روش نمونه گيري در دسترس در دو گروه آزمايش و گواه جاي گرفت و مورد آزمون اين فرضيه قرار گرفتند كه آيا برنامه آموزشي ارتقا كيفيت زندگي زوجين به شيوه گاتمن باعث افزايش رضايتمندي زناشويي و سلامت روان مي شود يا خير؟ تمامي شركت كنندگان به سه آزمون انريچ ،‌داس  وسلامت روان عمومي در سه مرحله پيش آزمون ،‌پس آزمون و پيگيري پاسخ دادند. بررسي نتايج با استفاده از آزمونT و تحليل كواريانس،‌حاكي از آن بود كه برنامه آموزشي استفاده شده ،‌باعث افزايش رضايتمندي زناشويي و نيز سلامت روان در گروه آزمايش شده و اين تغييرات در طول يك ماه پيگيري حفظ شده است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد راهنمای دوم: مدرس غروی، مرتضی
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 372
نام نویسنده: غفوري، سمانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 126
چکیده: 

نوشته هاي تخصصي جديد حاكي از آن است كه بسياري از مراجعين را فقط در صورتي مي توان با موفقيت مداوا كرد كه به مسايل معنوي آنها به صورت دقيق و حساس پرداخته شود. اين پژوهش بعد معنويت در خانواده را مورد بررسي قرار مي دهد. براي ا ين منظور از روش بخشودگي مبتني بر درمانهاي معنوي -مذهبي استفاده شده است. اين مدل مبتني بر روش ورثينگون بوده كه بر روي دو زوج ايراني انجام شده است. مدل درماني شامل 9 جلسه بوده و اثر بخشي اين روش را در ارتقاي رضايتمندي زناشويي ، كاهش تعارضات خانواده و ارتقاي عملكرد سالم خانواده مورد بررسي قرار داده است.روش مطالعه شبه تجربي تك موردي بوده و از بين طرحهاي تك موردي نيز از طرح خط پايه چند گانه استفاه شد.نتيجه تحقيق نشان داد كه استفاده از روش بخشودگي مبتني بر درمانهاي معنوي - مذهبي باعث افزايش رضايتمندي زناشويي ، كاهش تعارضات خانواده و ارتقاي عملكرد سالم خانواده در اين دو زوج شده است.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: حسن آبادي، حسين
استاد مشاور اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور دوم: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  زوج درمانيمعنوي-مذهبي ، بخشودگي ، رضايتمندي زناشويي ، تعارضات خانواده ، عملكرد خانواده


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 366
نام نویسنده: سردارآبادي، مهدي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 118
چکیده: 

با توجه به نقشي كه عزت نفس در نگرش افراد  نسبت به خود و جامعه ايفا مي كند و ارتباطي كه به نظر مي رسد با عوامل زير بنايي بهداشت رواني و آسيب هاي فردي،‌خانوادگي و اجتماعي دارد و با در نظر گرفتن پژوهش هاي محدود  در رابطه با شيوه هاي افزايش عزت نفس در نوجوانان بي سرپرست و بد سرپرست برآن شديم جهت انتخاب روش درماني مؤثر براي رسيدن به هدف فوق به مقايسه ميزان اثر بخشي دو شيوه گروه درماني شناختي- رفتاري و واقعيت درماني بر افزايش ميزان عزت نفس اين طيف از نوجوانان بپردازيم.

اين پژوهش با اتكا به اين مفروضه اصلي كه بين ميزان اثر بخشي گروه درماني شناختي رفتاري واقعايت درماني بر افزايش عزت نفس نوجوانان بي سرپرست و بد سرپرست تفاوت معنادار وجود دارد،‌صورت پذيرفته است.روش پژوهش حاضر از نظر هدف ، كاربردي و از نظر شيوه گردآوري داده ها، روش پژوهشي شبه آزمايشي از نوع پيش آزمون ،‌پس آزمون و پيگيري با گروه كنترل است. بدين منظور 45 نفر از نوجوانان بي سرپرست و بد سرپرست با شيوه نمونه گيري با گروه كنترل جايگزيني ، تصادفي در سه گروه قرار گرفنتد. بر روي دو گروه روش هاي گروه درماني با رويكردهاي شناختي -رفتاري و واقعيت درماني اجرا شد و يك گروه به عنوان گروه كنترل در نظر گرفته شد. قبل از شروع جلسات، پس از پايان جلسات و پس از گذشت 45 روز ازآن آزمون عزت نفس كوپر اسميت اجرا گرديد. با توجه به نتايج آزمون تحليل واريانس با مقادير تكراري اثر تعاملي گروه ها در زمان هاي مداخله (پيش آزمون،پس آزمون و پيگيري ) معنادار بود و آزمون تعقيبي شفه نشان داد كه بين ميزان اثر بخشي گروه درماني شناختي- رفتاري و واقعيت درماني تفاوت معنا داري يافت نشد ولي بين ميزان اثر بخشي اين دو گروه آزمايشي با گروه كنترل تفاوت معني داري وجود داشت.

 فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

ابزار پژوهش نيست


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
کلید واژه ها:  گروه درماني ، درمان شناختي-رفتاري واقعيت درماني ، عزت نفس ، بي سرپرست ، بد سرپرست


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 367
نام نویسنده: كاملی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

اين پژوهش با هدف بررسي اثر بخشي گروه درماني شناختي متمركز بر طرحواره بر تعديل طرحواره هاي ناسازگار اوليه در دختران نوجوان بي سرپرست و بد سرپرست  انجام گرفت.پژوهش حاضر از نوع كاربردي و طرح پيش آزمون - پس آزمون با گروه كنترل است.

در اين پژوهش با استفاده از روش نمونه گيري  در دسترس از ميان دختران نوجوان بي سرپرست و بد سرپرست ساكن در مركز شبه خانواده حضرت علي اصغر(ع)، 20 نفر انتخاب شدند(n=20) و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل جايگزين شدند. طرحواره هاي ناسازگار اوليه يانگ (فرم كوتاه) در پيش آزمون براي هر دو گروه اجرا شد. سپس در گروه آزمايش مداخله گروه درماني شناختي متمركز بر طرحواره اجرا شد.پس از پايان دوره 11 جلسه اي درمان بار ديگر طرحواره هاي ناسازگار اوليه يانگ(فرم كوتاه) بعنوان پس آزمون در هر دو گروه اجرا  گرديد.

نتايج حاصل از تحليل آماري با آزمون T مستقل نشان مي دهد كه گروه درماني شناختي متمركز بر طرحواره در مقايسه با گروه كنترل ، بطور معنادار باعث كاهش نمره كلي در طرحواره هاي ناسازگار اوليه يانگ شده است(با سطح معناداري P=0.000) .در مورد هر يك از طرحواره ها به طور جداگانه نيز در نتايج حاصل از  آزمونT جز در طرحواره شكست و رها شدگي درمان بر كاهش نمرات ساير طرحواره ها بطور معنادار مؤثر بود.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

فاقد


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور دوم: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  گروه درمانی ، شناخت درمانی ، طرحواره درمانی ، طرحواره های ناسازگار اوليه ، بی سرپرست و بد سرپرست


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 365
نام نویسنده: علوی، خديجه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 124
چکیده: 

به رغم پيشرفت هاي شايان توجهي كه در مداخلات درماني مربوط به افسردگي صورت گرفته است ، همچنان با شيوع بالا، عود مكرر دوره ها و مزمن شدن اختلال افسردگي مواجه هستيم ؛ نكته اي كه به نابسنده بودن مداخلات درماني موجود و نياز به معرفي درمان هاي جديد، با اثر بخشي و دوام بيشتر اشاره داردتا چالش هاي پيش روي درمان هاي افسردگي را با توجه به هزينه هاي انساني و اجتماعي آن، هدف قرار دهند.

رفتار درماني ديالكتيكي(DBT) يك رويكرد درماني جديد مركب از اصول درمان هاي شناختي رفتاري و فلسفه شرقي مي باشدكه در ابتدا براي درمان اختلال شخصيت مرزي ابداع شده و علاوه بر اين اختلال ، در دامنه نسبتاً وسيعي از اختلالات ، از جمله افسردگي مورد مطالعه قرار گرفته و اثر بخشي آن نشان داده  شده است. با اين حال ، هنوز در ايران شواهدي در زمينه اثر بخشي اين شيوه در درمان افسردگي وجود ندارد. لذا اين مطالعه، اثر بخشي گروه درماني DBT را در درمان افسردگي از طريق بهبود مؤلفه هاي هشياري فراگير ، تحمل پريشاني و تنظيم هيجاني، در يك جمعيت ايراني ، بررسي كرده است. جامعه آماري اين پژوهش را دانشجويان دانشگاه فردوسي و دانشجويان دختر ساكن خوابگاه هاي علوم پزشكي مشهد، تشكيل مي دهند. با استفاده از افسردگي بك(BDI)، تعداد بيست نفر از دانشجويان داراي نشانه هاي افسردگي شناسايي شده كه به طور تصادفي در گروه هاي آزمايش ( رفتر درماني ديالكتيكي) و فهرست انتظار قرار گرفتند.ديگر ابزارهاي پژوهشي مورد استفاده ، عبارتند از : هشياري فراگير فريبرگ(FMI) مقياس تحمل پريشاني(DTS) و مقياس دشواري هاي تنظيم هيجاني(DERS) كه از آن ها براي سنجش تغييرات آزمودني ها بعد از درمان ، در مقايسه با قبل از درمان استفاده شد. نتايج اين مطالعه حاكي از اثر بخشي رفتار درماني ديالكتيكي در درمان نشانه هاي افسردگي ،‌افزايش معنادار در شاخص هاي هشياري فراگير و تحمل پريشاني بود. با اين حال آزمودني هاي گروه آزمايش در مقايسه با ليست انتظار در شاخص دشواري هاي تنظيم هيجاني ، كاهش معناداري را نشان ندادند. بهبودي هاي مشاهده شده در آزمودني هاي گروه آزمايش در ارزيابي پيگير يك ماهه ، حفظ شده بود.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ-نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: صالحي فدردي، جواد
استاد مشاور دوم: مدرس غروی، مرتضی
کلید واژه ها:  رفتار درماني ديالكتيكي ، افسردگي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 364
نام نویسنده: عبدخدايی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 170
چکیده: 

فاقد چكيده

 

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: طباطبائی، سید محمود

<   11121314151616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293103   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.