دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

<   11121314151616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293103   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1074 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 95

نام نویسنده: حاجی محمدی، وحیده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 156
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف نشان دادن توان عملی پایگاه مقالات تمام متن فارسی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در تکمیل مجموعه مقالات فارسی موجود در کتابخانه های دانشگاه فردوسی، انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه، مجلات علمی پژوهشی فارسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجلات علمی پژوهشی فارسی موجود در دانشگاه فردوسی و مجموعه ادواریهای الکترونیکی علمی پژوهشی فارسی پایگاه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری است که بین سالهای 1386 1382 و در چهار حوزه موضوعی علوم، علوم انسانی، فنی و مهندسی و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش، پیمایشی و از نوع کاربردی می باشد. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد: 1. از جمع کل 206 عنوان مجله مصوب وزارت علوم، پایگاه مرکز منطقه ای 142 عنوان را دارا می باشد که 15/63 درصد در حوزه علوم، 66/66 درصد در حوزه علوم انسانی، 28/54 درصد در حوزه فنی و مهندسی و 80/87 درصد در حوزه کشاورزی است. در نتیجه می توان از پايگاه مقالات تمام متن فارسي مرکز منطقه ای به عنوان مکمل یا جایگزین مجلات چاپی فارسی دانشگاه فردوسی استفاده کرد. 2. از جمع کل 206 عنوان مجله مصوب وزارت علوم، دانشگاه فردوسی 125 عنوان مجله را دارا می باشد که 89/57 درصد در حوزه علوم، 93/63 درصد در حوزه علوم انسانی، 14/37 درصد در حوزه فنی و مهندسی و 17/73 درصد در حوزه کشاورزی است. در نتیجه سابقه ای کامل از مجلات فارسی علمی پژوهشی در کتابخانه های دانشگاه فردوسی وجود ندارد. 3. از بین 12 کتابخانه مورد بررسی در دانشگاه فردوسی، 50 درصد از کاردکس و 6/41 درصد از فهرست الفبایی برای تعیین موجودی و شماره های مجلات استفاده می کردند در حالیکه 3/8 درصد از هیچگونه ابزاری استفاده نمی کردند. 4. از بین 12 کتابخانه دانشگاه فردوسی، تنها 2 کتابخانه از رونوشت فهرست مندرجات مجلات و فهرست الکترونیکی مقالات، برای دسترسی به محتوای موضوعی مجلات استفاده می کردند. 5. موفقیت بازیابی مقالات در پایگاه مرکز منطقه ای بیشتر از دانشگاه فردوسی است. 6. سرعت بازیابی مقالات در پایگاه مرکز منطقه ای بیشتر از دانشگاه  فردوسی است. 7. مجموعه مجلات کتابخانه های دانشگاه فردوسی در مقایسه با پایگاه مرکز منطقه ای از جامعیت و کاملیت کمتری برخوردار است. بنابراین فرضیه پژوهش تأیید می شود. 8. دانشگاه  فردوسی مشهد به لحاظ مجلات گذشته نگر بی نیاز از مجموعه الکترونیکی مرکز منطقه ای نمی باشد.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مواخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  پایگاه اطلاعات ، مقالات تمام متن ، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ، مجلات علمی – پژوهشی ، مجلات الکترونیکی ، مجلات چاپی ، مجلات فارسی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 94

نام نویسنده:  نادری، محمدرامین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 235
چکیده: 

 

در فرایند رشد شناختی کودک از جنبه ذهنی، توانمندی‌هایی به دست می آورد که بر میزان شناخت او از محیط و چگونگی تعامل با آن، اثر گذاشته و به شکل گیری ساختارهاي ذهني او می انجامد. به اين دليل پیاژه اهمیت ویژه ای برای رشد شناختی كودكان در نظر گرفته و نقش تجربه در آن را بیش از آموزش می داند. وب، محیطی نوین و قابلیت هایی گسترده برای تجربه اندوزي، یادگیری و سرگرمی در مدرسه، كتابخانه و خانه براي کودکان فراهم کرده است. با این وجود، مشخص نیست این منابع اطلاعاتی تا چه میزانی می توانند بستری برای تجربه فعال در جهت بهبود رشد شناختی کودکان ایجاد کنند.

هدف از انجام پژوهش جاری تحلیل توانمندي وب سایت‌های کودکان 7 تا 11 سال در پرورش مهارت‌ها و ویژگی های مورد توجه در نیم دوره عملیات عینی از دیدگاه نظریه رشد شناختی پیاژه می باشد. این پژوهش کاربردی، با استفاده از روش های تحلیل محتوا و پیمایشی در دو بخش انجام شد. در بخش نخست برای ساخت ابزار گردآوری اطلاعات، پیشینه های موجود تحلیل و چهار مفهوم پایه ای "اجتماع پذیری"، "درک مفهوم های زمان و سرعت، فضا، مکان و طول و عدد"، "تفکر منطقی" و "کنجکاوی" شناسایی شد. براي گردآوري اطلاعات سياهه وارسي مورد استفاده قرار گرفت.

از آنجا كه تجربه مشابهي در پیشینه ها به دست نيامد، سياهه وارسي، بر پایه رهنمودهای ارائه شده توسط استافلبیم (Stufflebeam, 2000) براي طراحي اين ابزار، استفاده گردید. در اين فرايند، متغيرهاي كلي و جزئي در پیوند با هر مفهوم شناسايي شد. از تفسير برخي از رهنمودها و نيز متغیرهاي جزئي، 169 مصداق به دست آمد و به سیاهه وارسی راه یافت. با انجام دسته بندی، این مصداق ها در 7 طبقه کلی (متغیرهای کلان) و 18 طبقه فرعی (متغیرهای جزئی) قرار گرفتند. در اين فرايند، اعتبار هر مرحله از طراحي با مشورت با صاحب نظران و متخصصان كنترل شد.

بخشی از نمونه پژوهشی، 30 وب سایت انگلیسی که به روش نمونه گیری تصادفی نظام مند از سیاهه "بهترین وب سایت ها برای کودکان"[1]، انتخاب گردید را در بر گرفت. بخش دیگر را نیز 11 وب سايت فعال طراحي شده در ايران تشکیل داد که توسط دیگر پژوهش ها مناسب معرفی شده بودند. 

یافته ها نشان داد که وب سایت های مورد بررسی در بسترسازی برای پرورش چهار مفهوم پایه ای و در پی آن رشد شناختی نقش کمی دارند. در این میان، تفكر منطقي بيشتر در طراحي وب سايت ها مورد توجه بوده است. نتیجه آزمون فریدمن برای فرضیه نخست ثابت کرد که تفاوت معناداری میان میزان حضور هر یک از متغیرهای کلان در وب سایت های کودکان وجود دارد. انجام آزمون های t و U من ویتنی برای فرضیه دوم ثابت کرد که از نظر حضور متغیرهای کلان و جزئی، تفاوتی میان وب سایت های حاضر در دو گروه سرگرمی و آموزشی وجود ندارد. نتیجه آزمون دوم در راستای بیان های نظری بوده و نویدبخش می باشد اما نتیجه آزمون نخست به نقش کم این منابع، در رشد همه جانبه شناخت اشاره دارد. دستاوردهاي اين پژوهش،‌ جدول رتبه بندي وب سايت ها بر پایه معيارهاي رشد شناختي كودكان و سياهه ارزيابي و/يا طراحي وب سايت هاي مناسب براي كمك به آن مي باشد. اين ابزارها، الگوهاي مناسبي براي سه گروه از استفاده كنندگان آن می باشند: كتابخانه ها در طراحي و يا استفاده از وب سايت ها براي كمك به رشد شناختي كودكان؛ طراحان برای ايجاد چنين وب سايت هايي؛ و معلمان و والدين براي بهره گيري از آنها.

فهرست مندرجات - منابع و مواخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: پريرخ، مهري
استاد مشاور دوم: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  وب سایت های کودکان ، نظریه رشد شناختی پیاژه ، منابع اطلاعاتی الکترونیکی ، کتابخانه های کودکان ، رتبه بندی وب سایت های کودکان ، نيم دوره عملیات عینی ، رشد شناختي ، مجموعه سازي كتابخانه هاي كودكان


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 211
نام نویسنده: محمد حسين زاده، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 170
چکیده: 

پژوهش حاضر به بررسي رابطه بین انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی کامپیوتری دانشجویان دوره های آموزش الکترونیکی و ميزان رضایت آنان از برنامه های  درسی این دوره ها پرداخته است. روش پژوهش توصيفي،‌ از نوع همبستگي است. جامعه آماري اين پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشگاه فردوسی که در نیمسال دوم سال تحصیلی 89 – 88 حداقل یک واحد الکترونیکی می گذرانند، مي باشد. نمونه با حجم 240 نفر از جامعه (N=800) انتخاب شده است. براي جمع آوري اطلاعات از سه انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی کامپیوتری و احساس رضایت دانشجویان از برنامه های درسی این دوره ها، استفاده شده است. روايي و پايايي با استفاده از نظر اساتيد و متخصصان و روش  آلفاي كرونباخ تاييد شده و براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمونهاي آماري رگرسيون چندگانه،‌ پيرسون، اسپیرمن، T-Test، ANOVA و مقايسه ميانگين با ارزش ثابت، استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد كه نمره انگيزش تحصيلي، خودكارآمدي كامپيوتري و ميزان رضايت دانشجويان از برنامه های درسی دوره هاي آموزش الكترونيكي بيشتر از ميانگين است، اما اين ميزان از نقطه مطلوب كمتر است. بین میزان انگیزش تحصیلی دختران و پسران و نیز بین انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشکده های مختلف تفاوت معناداری مشاهده نشد. دانشجویان دانشکده ریاضی نسبت به دانشکده های دیگر از خودکارآمدی کامپیوتری بیشتری برخوردار بودند، همچنین پسران نسبت به دختران دارای خودکارآمدی کامپیوتری بیشتری بودند. رضایت دانشجویان دانشکده های علوم انسانی بیشتر از دانشجویان دانشکده های علوم تجربی و ریاضی بود. رابطه معناداري بين سه متغير مشاهده نشد. همچنین نتیجه رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که نمی توان رضایت از برنامه های درسی دوره ها را بر حسب میزان انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی کامپیوتری آنها پیش بینی کرد. 

فهرست مندرجات - منابع و مآخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: سعيدي رضواني، محمود
استاد مشاور دوم: عبدخدايي، محمد سعيد
کلید واژه ها:  آموزش الکترونیکی ، برنامه درسی ، انگیزش تحصیلی ، خودکارامدی کامپیوتری ، رضایت از دوره


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 208
نام نویسنده: سيفی، غلامعلي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 182
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي تناسب هدفها در كتاب هاي تعليمات اجتماعي دوره راهنمايي تحصيلي با هدفهاي تصريح شده در اسناد فرادست نظام آموزشي جمهوري اسلامي ايران انجام شده است. سؤال كلي اين مطالعه معطوف به همسويي هدف هاي كتاب هاي مورد بررسي با اسناد فرادست و مشتمل بر راهنماي برنامه درسي مطالعات اجتماعي، اهداف مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش، سند تحول راهبردي نظام تربيت رسمي و عمومي جمهوري اسلامي ايران، سند چشم انداز بيست ساله كشور و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بوده است. همچنين ميزان توجه به هدف هاي كتاب هاي مورد بررسي و ارتباط آن با دغدغه متخصصان (اعضاي هيئت علمي دو رشته برنامه ريزي درسي و جامعه شناسي با رويكرد آموزش و پرورش و همچنين دبيران سرگروه علوم اجتماعي) مورد بررسي قرار گرفته است. روش كلي مطالعه مبتني بر مقايسه و تطابق قرار گرفت. واحد ثبت در اسناد فرادست همانند قانون اساسي مواد قانوني و در كتاب هاي درسي مضمون بود. يافته ها نشان داد كه اگر چه، ميزان توجه به اهداف اجتماعي در كتاب هاي درسي در حد قابل توجه بوده است، ليكن به هدف هاي سياسي كمتر توجه شده كه اين موضوع در پايه هاي اول و دوم بارز تر است. همچنين ميان نگاه صاحبنظران در خصوص اهميت هدف ها و ميزان توجه به آن ها در كتاب هاي درسي رابطه قابل قبولي وجود ندارد

کلیدواژه ها: اسناد برنامه درسی- هدف- کتاب درسی- تعلیمات اجتماعی

فهرست مندرجات - منابع و مآخذ - نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  اسناد برنامه درسی ، هدف ، کتاب درسی ، تعلیمات اجتماعی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 207
نام نویسنده: حسن زاده، هادی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 109
چکیده: 

سبک‌هاي ارزيابي عملکرد مديران مي‌تواند موجب ايجاد انگيزه و ارتقاء سطح مديريت و بهبود عملکرد زيردستان شود. صاحبنظران علم مديريت تاکنون در مورد معيارها و شيوه‌هاي ارزيابي، مطالب گوناگوني را بيان نموده‌اند. در اين پژوهش ديدگاه مديران نسبت به سبک‌هاي ارزيابي عملکرد در وضعيت موجود و مطلوب در دانشگاه علوم پزشکي مشهد مورد بررسي قرار گرفته و به دنبال يافتن پاسخ به موضوعات زير است: 1- بررسي وضعيت موجود و مطلوب سبک‌هاي ارزيابي عملکرد از منظر مديران دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2-اينكه آيا بين وضعيت موجود و مطلوب در سبک‌هاي چهارگانه ارزيابي عملکرد دانشگاه علوم پزشکي مشهد تفاوت معني‌داري وجود دارد ؟ و در آخر، 3-از طريق مصاحبه ديدگاه صاحبنظران حوزه مديريت منابع انساني دانشگاه علوم پزشکي مشهد در مورد نتايج به دست آمده در مورد سبک‌هاي ارزيابي عملکرد مديران مورد بررسي قرار گرفت. باتوجه به هدف انجام اين پژوهش، که توصيف عيني و شناخت واقعي ديدگاه مديران نسبت به سبک‌هاي ارزيابي عملکرد در وضعيت موجود و مطلوب مي‌باشد. پژوهش به روش توصيفي پيمايشي انجام گرفته است. جامعه‌ي آماري مورد پژوهش تمامي مديران، معاونين و رؤساي موجود در سطوح مختلف اداري،آموزشي، درماني و پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد مي‌باشد که در مجموع 90 نفر هستند. و به علت حجم محدود جامعه آماري کل افراد جامعه آماري مورد مطالعه قرار گرفت، بنابراين به جاي نمونه‌گيري از روش سرشماري استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان داد که هيچ كدام از سبک‌هاي ارزيابي عملکرد در دانشگاه علوم پزشکي مشهد مورد استفاده نمي‌باشند. ولي در وضعيت مطلوب انتظار مي‌رود كه سبک‌هاي مذكور مورد استفاده قرار بگيرند

کلید واژه ها: سبک ارزیابی عملکرد-سبک بازده محدود-سبک پیامد آگاهانه- سبک ضمنی- سبک عملیات آگاهانه- مدیریت

 

فهرست مندرجات - منابع و مآخذ - نتيجه گيري

 


استاد راهنمای اول: امین خندقی، مقصود
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  سبک ارزیابی عملکرد ، سبک بازده محدود ، سبک پیامد آگاهانه ، سبک ضمنی ، سبک عملیات آگاهانه ، مدیریت


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 206
نام نویسنده: جلايری، زينت
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 121
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان اهميت مؤلفه هاي بومي شهرستان کلات براي ورود به برنامه درسي دوره ابتدايي انجام شده است. ابزار جمع آوري اطلاعات، پژوهشگر ساخته است كه سؤالات آن از نوع بسته پاسخ مي‌باشد. جامعه آماري " کليه معلمان دوره ابتدايي شهرستان کلات نادرو متخصصان برنامه درسي کشور در سال تحصيلي 88-89 "بوده و نمونه تحقيق را 50 نفر از معلمان ابتدايي شهرستان کلات نادر و 50 نفر از متخصصان برنامه درسي تشکيل داده اند. نتايج نشان مي‌دهد از ديد معلمان ميزان سودمندي هريک از زير مؤلفه هاي فرهنگ بومي براي دانش آموزان مربوط به زبان محلي با بالاترين و ايلات و عشاير منطقه، کمترين اهميت بوده است. به علاوه زير مولفه منابع طبيعي منطقه کلات بالاترين و مرثيه هاي مذهبي خاص منطقه کمترين اهميت براي حفظ ماهيت فرهنگ بومي منطقه داشته است. از ديد متخصصان، زير مولفه‌هاي وسعت ووضعيت جغرافياي بومي در برنامه درسي بالاترين، رجال و شخصيت هاي سياسي بومي کمترين اهميت را براي ورود به برنامه هاي درسي بومي دوره ابتدايي داشته است. در مقايسه بين ديدگاه متخصصان و معلمان در باره اهميت مولفه‌هاي برنامه درسي بومي در دوره ابتدايي مي‌توان گفت كه معلمان مولفه جغرافيا را داراي بالاترين اهميت و مولفه اجتماعي داراي کمترين اهميت تلقي كرده اند. از نظر متخصصان نيز مولفه جغرافيا داراي بالاترين اهميت ولي مولفه فرهنگ و ادب داراي کمترين اهميت براي ورود به برنامه‌هاي درسي بومي بوده است

کلید واژه ها: برنامه درسی- دوره ابتدایی- بومی سازی- هویت ملی

فهرست مندرجات - منابع و مآخذ - نتيجه گيري

 


استاد راهنمای اول: جعفری ثانی، حسین
استاد مشاور اول: سعیدی رضوانی، محمود
استاد مشاور دوم: نوغانی، محسن
کلید واژه ها:  برنامه درسی ، دوره ابتدایی ، بومی سازی ، هویت ملی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 205
نام نویسنده: فتحي، اعظم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 138
چکیده: 

سازمان هاي آموزش و پرورش، به منزله سازمان هايي مهم و مؤثر در جهان امروز و آينده، پيوندي نا گسستني با رشد و توسعه ي جوامع دارند. مدرسه زير بناي تغييرات پايدار در جامعه مي باشد كه قادر است با درک صحیح تغییرات پیرامونی و پرورش مهارت هاي تفكر خلاق و حل مسئله در دانش آموزان، جامعه را به سمت توسعه و بالندگي رهنمون سازد. بدون شك تغيير و تحولات و فشارهاي داخلي و خارجي محيط بر مديريت این سازمان های آموزشي تاثير مي گذارد. براي موفقيت در چنين شرايطي، براي ايجاد تغيير و تحول در درون سازمان آموزشي، نياز به عاملي برانگيزاننده و شتاب بخش وجود دارد. انتظار می رود که مديريت عبور از مانع بتواند در این زمینه نتايج مثبتی در سازمان ايجاد مي كند. تعهد كاركنان به سازمان و همگام شدن آنان با اهداف سازمان به افراد در رسيدن به سطوح بالاتر عملكرد كمك مي كند. انتظار مي رود كه اين سبك مديريتي با از سر راه برداشتن مقاومت ها و موانع، كنار گذاشتن وضعيت موجود و ايجاد طرز فكر جديد، درك تازه از توانايي ها و ظرفيت هاي كاركنان و حمايت از نيروي انساني باعث اثربخشي سازماني گردد. اين تحقيق به منظور بررسي رابطه مديريت عبور از مانع با اثربخشي سازماني مدارس ناحيه چهار مشهد صورت گرفته است. جامعه آماري تحقيق از ميان مديران آموزشي به روش سرشماري مورد مطالعه قرار گرفته اند. مديراني كه ويژگي هاي آنان، مطابق با تعريف عملياتي ، امكان قرار گرفتن در نمونه تحقيق را داشتند برابر با 85 نفر به دست آمد. در تحقيق حاضر كه به روش همبستگي انجام گرفت، براي اندازه گيري متغيرهاي فوق از دو مديريت عبور از مانع و سلامت سازماني استفاده شده است. در اين تحقيق داده هاي جمع آوري شده از ها، جهت تعيين نتايج به دست آمده در باره دو سؤال اصلي و شش سؤال فرعي، با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. مهم ترين يافته هاي تحقيق نشان داد كه : 1) بين ميزان انطباق رفتار مديران بر اساس شاخص هاي مديريت عبور از مانع با اثربخشي سازمان رابطه مستقيم و معني داري وجود دارد؛ 2) اثربخشی سازمانی مدارس بر حسب مدیریت عبور از مانع قابل پیش بینی است و بين ميزان اثربخشی سازمانی مدارس بر حسب شاخص های مدیریت عبور از مانع رابطه مستقيم و معني داري وجود دارد؛ 3) بين مهارت هاي جديد به عنوان يكي از شاخص هاي مديريت عبور از مانع با اثربخشي سازماني رابطه مستقيم و معني داري وجود دارد؛ 4) شيوه هاي توانمند به عنوان يكي از شاخص هاي مديريت عبور از مانع نمي تواند در اثربخشي سازماني سهيم باشد ؛ 5) تنوع و عدم تشابه به عنوان يكي از شاخص هاي مديريت عبور از مانع نمي تواند در اثربخشي سازماني سهيم باشد؛ 6) بين ارزش افزوده به عنوان يكي از شاخص هاي مديريت عبور از مانع با اثربخشي سازماني رابطه مستقيم و معني داري وجود دارد؛ 7) تفاوت معني داري در ميزان نمره كل اثربخشي بر حسب نوع مدرسه (دولتي / غير دولتي)، وجود ندارد؛ 8) در ميزان نمره كل اثربخشي مديران با سابقه خدمت بالا و مديران با سابقه خدمت پايين تفاوت معني داري وجود ندارد.

فهرست مندرجات - منابع و مآخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  مديريت عبور از مانع ، اثربخشي سازماني ، مدارس ، مشهد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 204
نام نویسنده: بیرمی، محبوبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 136
چکیده: 

محققان بسياري در زمينه تفاوت هاي فرهنگي مطالعه كرده اند كه يكي از مشهورترين آن ها گرت هوفستد، محقق علوم اجتماعي هلندي مي باشد. مطالعات او يكي از جامع ترين تحقيقاتي است كه در زمينه ارتباط ميان فرهنگ ملي و ارزش هاي كاري يك كشور صورت گرفته است. در مدل ارائه شده توسط هوفستد، ابعاد فرهنگي با عناوين «فاصله قدرت»، «اجتناب از عدم قطعيت»، «فردگرايي/ جمع گرايي» و «مردانگي/ زنانگي» تعريف شده اند. تحقيق كمي، و با استفاده از روش پيمايشي انجام شد. جامعه آماري شامل دبيران مدارس مقطع متوسطه ناحيه هفت آموزش و پرورش شهر مشهد و مدارس مقطع متوسطه شهرستان هاي تايباد و تربت جام مي باشد كه در سال تحصيلي 89-1388 در وضعيت استخدامي فعال هستند. تعداد دبيران در دبیرستان های دولتی ناحيه 7 مشهد 700 نفر و در تايباد و تربت جام به ترتيب، 369 و 400 نفر بوده است. در اين پژوهش از روش نمونه گيري خوشه اي و سپس تصادفي ساده براي دبيران استفاده شد. هركدام از مدارس مقطع متوسطه ناحيه هفت آموزش و پرورش مشهد و مدارس متوسطه شهرستان هاي تايباد و تربت جام به عنوان يك خوشه در نظر گرفته شد. بر اساس جدول مورگان حجم نمونه براي دبيران مشهد برابر 248 نفر و براي دبيران تايباد و تربت جام به ترتيب، برابر 186 و 196 نفر تعيين گرديد. در پايان نامه حاضر، ابعاد فرهنگي هوفستد در سازمان هاي آموزشي در شهرستان هاي مشهد، تايباد و تربت جام به دست آورده شده است و نتايج آن نشان مي دهد كه در جامعه مورد مطالعه در زمينه فاصله قدرت بين شهرستان هاي مشهد، تايباد و تربت جام تفاوت معني داري مشاهده نشد. به علاوه نتايج تحليل نشان داد كه ميزان فاصله قدرت در سازمان هاي آموزشي بالا است. در زمينه اجتناب از عدم قطعيت نيز بين شهرستان هاي مشهد، تايباد و تربت جام تفاوت معني داري مشاهده نگرديد. به علاوه نتايج تحليل، ميزان اجتناب از عدم قطعيت بالايي را در سازمان هاي آموزشي گزارش داد. در زمينه شاخص مردانگي/ زنانگي هم بين شهرستان هاي مشهد، تايباد و تربت جام تفاوت معني داري مشاهده گرديد و نتايج نشان داد تايباد و تربت جام در مقايسه با مشهد، فرهنگ مردانه تري دارند. با توجه با آنچه يافته ها نشان داد در زمينه فردگرايي/ جمع گرايي بين شهرستان هاي مورد نظر تفاوت معني داري مشاهده گرديد. شهرستان هاي تايباد و تربت جام در مقايسه با مشهد جمع گراتر ارزيابي شدند. . 

فهرست مندرجات - منابع و مآخذ -

 


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: نوغانی، محسن
کلید واژه ها:  فرهنگ سازماني ، فاصله قدرت ، ابهام گريزي ، فردگرايي/جمع گرايي ، مردانگي/زنانگي ، سازمان آموزشي


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 203
نام نویسنده: ابراهيم زاده، فهيمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 132
چکیده: 

سازه هوش فرهنگي اخيرا در ادبيات مديريت معرفي شده است و به مفهوم توانايي فرد براي انجام كار اثربخش در شرايطي است كه مشخصه آن تنوع فرهنگي مي باشد . تحقيق حاضر با هدف بررسي رابطه بين هوش فرهنگي و سبك رهبري مديران مدارس متوسطه نظري دخترانه نواحي 6 و 7 مشهد ( بر اساس سبك شناسي بس و اوليو ) انجام شد. روش پژوهشي توصيفي از نوع همبستگي بود . جامعه آماري شامل 59 نفر از مديران مدارس متوسطه نظري دخترانه نواحي 6 و 7 مشهد و 256 نفر از كاركنان غير آموزشي كه در سال تحصيلي 88-89 در وضعيت استخدامي فعال قرار داشتند بود . در اين پژوهش از روش سرشماري براي نمونه گيري مديران و تصادفي ساده و / يا سرشماري براي كاركنان استفاده شد . نهايتا نمونه تحقيق متشكل از 55 مدير و 202 كارمند به دست آمد. ابزار پژوهش شامل 20 سوالي هوش فرهنگي بود كه توسط مديران پاسخ داده شد و هم چنين براي سبك رهبري از رهبري چند عاملي (MLQ) در دو فرم مخصوص مديران و فرم مخصوص كاركنان استفاده شد. جهت تعيين ميزان پايايي ها از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد . پس از تجزيه و تحليل به وسيله نرم افزار spss16 ، ضريب آلفاي كرونباخ براي هوش فرهنگي 93/. و براي سبك رهبري 77/. به دست آمد. بنابراين پايايي ها تاييد گرديد. پس از گردآوري داده ها به منظور تجزيه و تحليل آماري آن ها از روش هاي آماري توصيفي و آزمون هاي استنباطبي ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه و آزمون معناداري تفاوت ميانگين ها استفاده شد . به طور كلي بر اساس ارزيابي كاركنان ، بين هوش فرهنگي و سبك رهبري همبستگي معناداري يافت نشد اما در موردي كه مديران به ارزيابي سبك رهبري خود پرداخته بودند رابطه مثبت معناداري بين هوش فرهنگي و سبك رهبري تحولي مديران مشاهده شد . همچنين تجزيه و تحليل رگرسيون چندگانه نتايج نشان داد كه هوش فرهنگي به طور كلي مي تواند رهبري تحولي را پيش بيني كند اما هيچ كدام از مؤلفه هاي آن به تنهايي قادر به پيش بيني سبك رهبري نيستند . هم چنين نتايج نشان داد بين هوش فرهنگي مديران مدارس دولتي و غيرانتفاعي تفاوت معناداري وجود ندارد. . 

فهرست مندرجات - منابع و مآخذ - نتيجه گيري

 


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  رهبري تحولي ، هوش فرهنگي ، مديريت آموزشي ، آموزش وپرورش مشهد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 403
نام نویسنده: ضياءالحق، مريم السادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 121
چکیده: 

امروزه شيوع ناسازگاري زناشويي و تاثير آن بر سلامت جسمي و روحي زوجين و كودكان ، باعث شده است كه متخصصان سلامت روان به حيطۀ زوج درماني بيشتر توجه كنند. از اينرو پژوهش حاضر به بررسي تأثير زوج درماني هيجان مدار برافزايش سازگاري زناشويي زوجين آشفته پرداخت. بدين منظور 17 زوج از سه كيلنيك خدمات روانشناختي وارد پژوهش شدند و به طور تصادفي در دو گروه درمان و ليست انتظار جاي گرفتند. زوج درماني هيجان مدار در 20 جلسه براي هر زوج گروه درمان اجرا شد. تمام زوجها پرسشنامۀ سازگاري زناشويي را در سه مرحلۀ پيش آزمون، پس آزمون و دو ماه پي گيري كامل كردند. نتايج اين پژوهش نشان داد كه زوج درماني هيجان مدار منجر به افزايش سازگاري زناشويي زوجهاي آشفته مي شود. نتايج همچنين نشان دادند كه گر چه در مرحلۀ پي گيري نمرات سازگاري زناشويي گروه درمان هنوز بالاتر از گروه كنترل بود ولي تفاوت معناداري بين گروه درمان و كنترل درمرحلۀ پس آزمون تا پي گيري مشاهده نشد و تداوم يافته هاي پژوهش در طول زمان تأييد نشد.. 

فهرست مندرجات - منابع و مآخذ - نتيجه گيري

 


استاد راهنمای اول: حسن آبادي، حسين
استاد مشاور اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور دوم: مدرس غروی، مرتضی

<   11121314151616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293103   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.