دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

<   11121314151616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293103   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1078 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 99

نام نویسنده:  قاسمی تیتکانلو، کبری
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 128
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه آموزشی/ پژوهشی کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد و تعیین رابطه میان دو عامل فاصله مکانی و میزان آگاهی( به عنوان دو عنصر از آمیخته بازاریابی) بر روی میزان استفاده دانشجویان انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه، کلیه دانشجویان کارشناسی مشغول به تحصیل در نیمسال اول سال تحصیلی 89-1388 از 6 دانشکده انتخابی بر اساس فاصله مکانی بود. بر اين اساس، 356نفر از دانشجويان كارشناسي حجم نمونه را تشكيل داد. ابزار گردآوری اطلاعات، روش مشاهده آثار به جا مانده از بخش امانت کتابخانه مرکزی با استفاده از نرم افزار سیمرغ بود و از روش برای سنجش رفتارهای استفاده کنندگان از خدمات کتابخانه مرکزی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد:

1. میان فاصله مکانی و میزان استفاده رابطه معناداری وجود دارد. به این معنی که دانشجویان ساکن در فاصله های نزدیک استفاده بیشتری از کتابخانه و خدمات آن داشته اند.

2. به علت یکسان بودن سطح عدم آشنایی، میان میزان استفاده دانشجویان ساکن خوابگاه های نزدیک کتابخانه مرکزی و سایر دانشجویان اختلاف معناداری وجود نداشته است و هر دو گروه استفاده یکسانی از کتابخانه مرکزی داشته اند.

3. میان میزان کتابهای به امانت رفته از دو حوزه علوم و علوم اجتماعی تفاوت وجود دارد و این تفاوت در جهت فزونی امانت در کتابهای حوزه علم است.

4. بین کمیت کتابهای به امانت برده شده علوم اجتماعی و کتابهای ادبی تفاوت وجود دارد و این تفاوت به دلیل نبود کتابهای ادبی در دیگر کتابخانه های دانشگاه (غیر از ادبیات) در جهت فزونی کتابهای ادبی است.

5. دانشجویان دانشگاه فردوسی تأثیرگذاری مجموعه کتابخانه مرکزی دانشگاه را در فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود کمتر از 50% ارزیابی کرده اند.

6. فهرست مشترک الکترونیک کتابهای فارسی در سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی در کمتر از 20% موارد موجب مراجعه به کتابخانه های دانشگاه برای امانت کتاب شده است.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مواخذ - نتيجه گيري 


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  آگاهی ، فاصله مكانی ، آميخته بازاريابی ، كتابخانه مركزی دانشگاه فردوسی مشهد


>> کتابداری
شماره بازیابی: 98

نام نویسنده: زاهدی نوقابی، مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 246
چکیده: 

یکی از وظایف مهم دانشگاه ها انجام پژوهش و تولید دانش است. مخازن سازمانی سیستمهای مناسبی برای سازماندهی به این دانش و دروازه اصلی برای نمایاندن سرمایه فکری دانشگاه و دسترس پذیر ساختن آن هستند.

از سال 1385، دانشگاه فردوسی مشهد اقدام به طراحي مخزن سازماني خود، يعني "سیستم مدیریت منابع علمي دانشگاه فردوسي مشهد" (سیماد) براي گردآوري و سازماندهي اطلاعات علمی توليد شده توسط اعضاء هیأت علمی کرده است. افزون بر مزاياي ياد شده از يك مخزن سازماني، "سيماد" براي ارائه خدمات پژوهشي به اعضاء هيأت علمي، يعني طرح پژوهه، ترفیع، مأموریت فرصت مطالعاتی و ... مورد استفاده قرار مي گيرد. تا زمان انجام این پژوهش، حداقل 434 نفر از اعضاء آثار خود را در آن ثبت كردند. مطالعه اوليه نشان مي دهد كه ثبت آثار در "سيماد" با مشكلاتي روبرو بوده است. هدف عمده این پژوهش شناسایی ویژگی های یک مخزن سازمانی و بررسی میزان همخوانی وضعیت کنونی مخزن سازمانی موجود (سيماد) با آن ویژگی ها می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با روش پيمايشي و مطالعه موردی انجام پذيرفت.

برای اینکه بتوان از همه جنبه ها، اطلاعاتی در رابطه با موضوع مورد پژوهش به دست آورد، در گردآوری اطلاعات از چند ديدگاه، یعنی سازمان، سیستم و کاربران وضعيت بررسي شد و در هر مورد شيوه و ابزار گردآوري مناسب بكار رفت. به بياني نظر مسئولان در باره سازمان از طريق مصاحبه، نظر متخصصان نرم افزار در مورد سيستم از طريق سياهه وارسي و نظر كاربران (واگذار كنندگان اطلاعات) از طريق نظرسنجي و گردآوري شد. به طور كلي 8 نفر كه با روش گلوله برفي انتخاب شدند در مصاحبه؛ يك گروه سه نفره كه با روش تعمدي انتخاب شدند در تكميل سياهه و 208 نفر از 434 نفر كه ها را تكميل كردند در نظر سنجي شركت نمودند.

مشخصات یک مخزن سازمانی مطلوب به 6 گروه و یا معیار دسته بندی شدند. این دسته بندی زیر ساخت ابزارهای گردآوری اطلاعات و نیز ساختار تحلیل اطلاعات بدست آمده را تشکیل داد. اطلاعات بدست آمده نشان داد كه در مورد خط مشی ها، مستندات و استفاده از سیستم، ضروريست به بازنگري و تغيير در مخزن سازمانی دانشگاه پرداخته شود. از نظر مدیریت/ اداره، "سيماد" در وضعیت متوسط و در رابطه با چشم اندازها، سیاست ها و ویژگی های فنی وضعیت مناسبی دارد. نتیجه آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که در مقايسه با معيارهاي يك مخزن سازماني مطلوب، به طور تقريب، ويژگيهاي مخزن سازماني دانشگاه فردوسي مشهد در حد متوسط قرار دارد. استفاده از متخصصين كتابداري و اطلاع ساني، كه به امور مديريت اطلاعات و نيز رتبه بندي سازمانها آشنا هستند، از توصيه هاي عمده اين پژوهش در بازنگري در سيستم مي باشد. از مهمترین دستاوردهای این پژوهش معرفی ویژگی های یک مخزن سازمانی مطلوب می باشد که می تواند در بهینه سازی "سیماد" و تحقق اهداف آن و نیز طراحی سیستم های دیگر از جمله سامانه ملی مدیریت اطلاعات علم و فناوری کاربرد داشته باشد.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مواخذ - نتيجه گيري -


استاد راهنمای اول: پريرخ، مهري
استاد مشاور اول: فتاحي، رحمت اله
کلید واژه ها:  مخازن سازمانی ،  مخزن سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد ،  سیستم مدیریت منابع علمی دانشگاه فردوسی مشهد ، سیماد ،  سیستم مدیریت اطلاعات ،  تولیدات علمی دانشگاه ها


>> کتابداری
شماره بازیابی: 97

نام نویسنده: آراسته، منوچهر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 835
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسي ویژگیهای کتابهای چاپ سنگی دوره محمد شاه تا اواسط دوره ناصری بین سالهای 1250 -1290ق موجود در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی صورت گرفت. روش اين پژوهش سندي كتابخانه اي است. ابزار گردآوري اطلاعات کاربرگه اي است كه  براساس ویژگیهای کتابشناسی و نسخه شناسی کتابها طراحی گردید. جامعه آماري اين پژوهش شامل 1092 مورد از کتابهایی که در سالهای 1250-1290ق چاپ شده، مي باشد.يافته هاي پژوهش وضعیت اين کتابها را به لحاظ عنوان، تاليف، ترجمه، شرح، حاشیه، مولف، حوزه موضوعي، زبان، محل نشر، مهر، خط، جلد، حواشي، تاريخ نشر، کاتب، ناشر،  قطع، آرایش، کاغذ و...نشان می دهد. یافته ها همچنین بیانگر آن است كه برای اكثر عناصر کتابشناختی مرتبط با كتابهاي چاپ سنگي قواعد فهرستنویسی انگلوامريكن مربوطه وجود دارد، اما از 107عنصر شناسایی شده برای31 عنصر قواعدی موجود نیست. فرمت مارك ايران مي تواند تا اندازه زياد مناسب ذخيره و مبادله اطلاعات نسخه هاي چاپ سنگي به لحاظ محتوا و اطلاعات کتابشناسي و نسخه شناسی باشد. با افزودن برخي فيلدها يا فيلدهاي فرعي به مارك ايران و همخوان تر كردن آن با ملزومات ذخيره و مبادله اطلاعات كتابهاي چاپ سنگي، مي توان شرايط را براي سازماندهي اين منابع ارزشمند فراهم كرد.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مواخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: آزاد، اسدالله
استاد مشاور اول: فتاحي، رحمت اله
کلید واژه ها:  كتابهاي چاپ سنگي ، اطلاعات كتابشناسي ، اطلاعات نسخه شناسي ، قواعد فهرستنويسي انگلوامريكن ، مارك ايران ، ذخيره و بازيابي اطلاعات


>> کتابداری
شماره بازیابی: 96

نام نویسنده: دادخواه، نیره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 146
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر ارزيابي میزان استفاده، تعیین میزان نفوذ  و بررسی هزينه ـ سودمندي منابع الكترونيكي کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال2009 [1] می باشد. استفاده از روشهای علمی تثبیت شده در زمینه ارزشیابی منابع اطلاعاتی الکترونیکی و شناسایی مناسبترین آنها، گامی مؤثر جهت برآوردن نیازهای اطلاعاتی مراجعان و استفاده کنندگان از کتابخانه هاست. جامعه آماری پژوهش، منابع اطلاعاتي الكترونيكي اشتراكي کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، شامل مجلات الكترونيكي و پايگاههاي اطلاعاتي دسترس پذیر از طريق سرورهای مرکزی شش پایگاه اطلاعاتی ابسکو، الزویر، پروکوئست، امرالد، آکسفورد و اشپرینگر در سال 2009 می باشد. برای گردآوری اطلاعات از دو شيوه بسامد استفاده و تحليل هزينه ـ سودمندي كه دو شيوه علمي در ارزيابي منابع مي‌باشند، استفاده شد.  یافته های پژوهش نشان داد که فراوانی میزان استفاده بر اساس شاخصهای ايي متريك(تعداد دانلود مقاله با فرمت اچ.تی.ام.ال و پی. دی.اف، تعداد دانلود چکیده، تعداد انجام جستجو و نشست) در پایگاه های مختلف اختلاف معناداری دارد بطوریکه در بین شش پایگاه مورد مطالعه؛ پایگاه الزوير دارای بالاترين ميزان استفاده و پايگاه آكسفورد دارای پايين ترين ميزان استفاده بود. يافته ها نشان داد که  گزارشات سرور با گزارشات ناشران در گزارش تعداد دانلود مقاله با فرمت اچ.تی.ام.ال و پی. دی.اف در پایگاه های منتخب با یکدیگر تفاوت معنی‌داری داشتند. پایگاه الزویر، نسبت به سایر پایگاه ها با 3/72 درصد کل جلسات جستجو، بیشترین جلسات جستجو را در سال 2009 به خود اختصاص داده است. میزان استفاده در حوزه های مختلف موضوعی نیز با یکدیگر تفاوت معناداری داشتند. هزینه-سودمندی پايگاههاي مورد مطالعه در حوزه های مختلف موضوعی نیز با یکدیگر تفاوت داشتند و مشخص شد که هزينه سودمندي حوزه كشاورزي از همه بالاتر مي باشد. بين ضریب تأثیر و ميزان استفاد از مجلات حوزه علوم و علوم انسانی، رابطه اي مشاهده نشد. ميزان استفاده دو گروه کاربران (اعضای هیأت علمی و کارکنان، دانشجویان)، از پایگاه هاي مورد بررسي تقريباً يكسان بود. با توجه به مدت زمان حدود يك ساعت و نيم، استفاده كاربران دانشگاه فردوسي مشهد از منابع اطلاعاتي الكترونيكي مورد بررسي در طول سال 2009 مي توان نتيجه گرفت كه ميزان استفاده كاربران جامعه مورد مطالعه پايين بوده است. ويژگي داده‌هاي آماري استفاده از منابع الكترونيكي كتابخانه ايجاب مي‌كند تا تجزيه و تحليل داده‌‌ها به‌ صورت مستمر و پيگير صورت پذيرد. در غير اين‌صورت، اطلاعات به‌دست آمده از تحليل گزارش تراكنش، به‌صورت الگوي استفاده در طول ساليان متمادي قابل نتيجه‌گيري نخواهد بود و روند استفاده از منابع الكترونيكي، سنجيده نخواهد شد.


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحي، رحمت اله
کلید واژه ها:  سنجش منابع و نظامهاي الكترونيكي ، منابع اطلاعاتي الكترونيكي ، ميزان استفاده، هزينه-سودمندي، ، شاخص هاي اي-متريك ، ارزيابي پايگاه هاي مجلات الكترونيكي


>> کتابداری
شماره بازیابی: 95

نام نویسنده: حاجی محمدی، وحیده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 156
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف نشان دادن توان عملی پایگاه مقالات تمام متن فارسی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در تکمیل مجموعه مقالات فارسی موجود در کتابخانه های دانشگاه فردوسی، انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه، مجلات علمی پژوهشی فارسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجلات علمی پژوهشی فارسی موجود در دانشگاه فردوسی و مجموعه ادواریهای الکترونیکی علمی پژوهشی فارسی پایگاه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری است که بین سالهای 1386 1382 و در چهار حوزه موضوعی علوم، علوم انسانی، فنی و مهندسی و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش، پیمایشی و از نوع کاربردی می باشد. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد: 1. از جمع کل 206 عنوان مجله مصوب وزارت علوم، پایگاه مرکز منطقه ای 142 عنوان را دارا می باشد که 15/63 درصد در حوزه علوم، 66/66 درصد در حوزه علوم انسانی، 28/54 درصد در حوزه فنی و مهندسی و 80/87 درصد در حوزه کشاورزی است. در نتیجه می توان از پايگاه مقالات تمام متن فارسي مرکز منطقه ای به عنوان مکمل یا جایگزین مجلات چاپی فارسی دانشگاه فردوسی استفاده کرد. 2. از جمع کل 206 عنوان مجله مصوب وزارت علوم، دانشگاه فردوسی 125 عنوان مجله را دارا می باشد که 89/57 درصد در حوزه علوم، 93/63 درصد در حوزه علوم انسانی، 14/37 درصد در حوزه فنی و مهندسی و 17/73 درصد در حوزه کشاورزی است. در نتیجه سابقه ای کامل از مجلات فارسی علمی پژوهشی در کتابخانه های دانشگاه فردوسی وجود ندارد. 3. از بین 12 کتابخانه مورد بررسی در دانشگاه فردوسی، 50 درصد از کاردکس و 6/41 درصد از فهرست الفبایی برای تعیین موجودی و شماره های مجلات استفاده می کردند در حالیکه 3/8 درصد از هیچگونه ابزاری استفاده نمی کردند. 4. از بین 12 کتابخانه دانشگاه فردوسی، تنها 2 کتابخانه از رونوشت فهرست مندرجات مجلات و فهرست الکترونیکی مقالات، برای دسترسی به محتوای موضوعی مجلات استفاده می کردند. 5. موفقیت بازیابی مقالات در پایگاه مرکز منطقه ای بیشتر از دانشگاه فردوسی است. 6. سرعت بازیابی مقالات در پایگاه مرکز منطقه ای بیشتر از دانشگاه  فردوسی است. 7. مجموعه مجلات کتابخانه های دانشگاه فردوسی در مقایسه با پایگاه مرکز منطقه ای از جامعیت و کاملیت کمتری برخوردار است. بنابراین فرضیه پژوهش تأیید می شود. 8. دانشگاه  فردوسی مشهد به لحاظ مجلات گذشته نگر بی نیاز از مجموعه الکترونیکی مرکز منطقه ای نمی باشد.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مواخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  پایگاه اطلاعات ، مقالات تمام متن ، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ، مجلات علمی – پژوهشی ، مجلات الکترونیکی ، مجلات چاپی ، مجلات فارسی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 94

نام نویسنده:  نادری، محمدرامین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 235
چکیده: 

 

در فرایند رشد شناختی کودک از جنبه ذهنی، توانمندی‌هایی به دست می آورد که بر میزان شناخت او از محیط و چگونگی تعامل با آن، اثر گذاشته و به شکل گیری ساختارهاي ذهني او می انجامد. به اين دليل پیاژه اهمیت ویژه ای برای رشد شناختی كودكان در نظر گرفته و نقش تجربه در آن را بیش از آموزش می داند. وب، محیطی نوین و قابلیت هایی گسترده برای تجربه اندوزي، یادگیری و سرگرمی در مدرسه، كتابخانه و خانه براي کودکان فراهم کرده است. با این وجود، مشخص نیست این منابع اطلاعاتی تا چه میزانی می توانند بستری برای تجربه فعال در جهت بهبود رشد شناختی کودکان ایجاد کنند.

هدف از انجام پژوهش جاری تحلیل توانمندي وب سایت‌های کودکان 7 تا 11 سال در پرورش مهارت‌ها و ویژگی های مورد توجه در نیم دوره عملیات عینی از دیدگاه نظریه رشد شناختی پیاژه می باشد. این پژوهش کاربردی، با استفاده از روش های تحلیل محتوا و پیمایشی در دو بخش انجام شد. در بخش نخست برای ساخت ابزار گردآوری اطلاعات، پیشینه های موجود تحلیل و چهار مفهوم پایه ای "اجتماع پذیری"، "درک مفهوم های زمان و سرعت، فضا، مکان و طول و عدد"، "تفکر منطقی" و "کنجکاوی" شناسایی شد. براي گردآوري اطلاعات سياهه وارسي مورد استفاده قرار گرفت.

از آنجا كه تجربه مشابهي در پیشینه ها به دست نيامد، سياهه وارسي، بر پایه رهنمودهای ارائه شده توسط استافلبیم (Stufflebeam, 2000) براي طراحي اين ابزار، استفاده گردید. در اين فرايند، متغيرهاي كلي و جزئي در پیوند با هر مفهوم شناسايي شد. از تفسير برخي از رهنمودها و نيز متغیرهاي جزئي، 169 مصداق به دست آمد و به سیاهه وارسی راه یافت. با انجام دسته بندی، این مصداق ها در 7 طبقه کلی (متغیرهای کلان) و 18 طبقه فرعی (متغیرهای جزئی) قرار گرفتند. در اين فرايند، اعتبار هر مرحله از طراحي با مشورت با صاحب نظران و متخصصان كنترل شد.

بخشی از نمونه پژوهشی، 30 وب سایت انگلیسی که به روش نمونه گیری تصادفی نظام مند از سیاهه "بهترین وب سایت ها برای کودکان"[1]، انتخاب گردید را در بر گرفت. بخش دیگر را نیز 11 وب سايت فعال طراحي شده در ايران تشکیل داد که توسط دیگر پژوهش ها مناسب معرفی شده بودند. 

یافته ها نشان داد که وب سایت های مورد بررسی در بسترسازی برای پرورش چهار مفهوم پایه ای و در پی آن رشد شناختی نقش کمی دارند. در این میان، تفكر منطقي بيشتر در طراحي وب سايت ها مورد توجه بوده است. نتیجه آزمون فریدمن برای فرضیه نخست ثابت کرد که تفاوت معناداری میان میزان حضور هر یک از متغیرهای کلان در وب سایت های کودکان وجود دارد. انجام آزمون های t و U من ویتنی برای فرضیه دوم ثابت کرد که از نظر حضور متغیرهای کلان و جزئی، تفاوتی میان وب سایت های حاضر در دو گروه سرگرمی و آموزشی وجود ندارد. نتیجه آزمون دوم در راستای بیان های نظری بوده و نویدبخش می باشد اما نتیجه آزمون نخست به نقش کم این منابع، در رشد همه جانبه شناخت اشاره دارد. دستاوردهاي اين پژوهش،‌ جدول رتبه بندي وب سايت ها بر پایه معيارهاي رشد شناختي كودكان و سياهه ارزيابي و/يا طراحي وب سايت هاي مناسب براي كمك به آن مي باشد. اين ابزارها، الگوهاي مناسبي براي سه گروه از استفاده كنندگان آن می باشند: كتابخانه ها در طراحي و يا استفاده از وب سايت ها براي كمك به رشد شناختي كودكان؛ طراحان برای ايجاد چنين وب سايت هايي؛ و معلمان و والدين براي بهره گيري از آنها.

فهرست مندرجات - منابع و مواخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: پريرخ، مهري
استاد مشاور دوم: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  وب سایت های کودکان ، نظریه رشد شناختی پیاژه ، منابع اطلاعاتی الکترونیکی ، کتابخانه های کودکان ، رتبه بندی وب سایت های کودکان ، نيم دوره عملیات عینی ، رشد شناختي ، مجموعه سازي كتابخانه هاي كودكان


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 211
نام نویسنده: محمد حسين زاده، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 170
چکیده: 

پژوهش حاضر به بررسي رابطه بین انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی کامپیوتری دانشجویان دوره های آموزش الکترونیکی و ميزان رضایت آنان از برنامه های  درسی این دوره ها پرداخته است. روش پژوهش توصيفي،‌ از نوع همبستگي است. جامعه آماري اين پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشگاه فردوسی که در نیمسال دوم سال تحصیلی 89 – 88 حداقل یک واحد الکترونیکی می گذرانند، مي باشد. نمونه با حجم 240 نفر از جامعه (N=800) انتخاب شده است. براي جمع آوري اطلاعات از سه انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی کامپیوتری و احساس رضایت دانشجویان از برنامه های درسی این دوره ها، استفاده شده است. روايي و پايايي با استفاده از نظر اساتيد و متخصصان و روش  آلفاي كرونباخ تاييد شده و براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمونهاي آماري رگرسيون چندگانه،‌ پيرسون، اسپیرمن، T-Test، ANOVA و مقايسه ميانگين با ارزش ثابت، استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد كه نمره انگيزش تحصيلي، خودكارآمدي كامپيوتري و ميزان رضايت دانشجويان از برنامه های درسی دوره هاي آموزش الكترونيكي بيشتر از ميانگين است، اما اين ميزان از نقطه مطلوب كمتر است. بین میزان انگیزش تحصیلی دختران و پسران و نیز بین انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشکده های مختلف تفاوت معناداری مشاهده نشد. دانشجویان دانشکده ریاضی نسبت به دانشکده های دیگر از خودکارآمدی کامپیوتری بیشتری برخوردار بودند، همچنین پسران نسبت به دختران دارای خودکارآمدی کامپیوتری بیشتری بودند. رضایت دانشجویان دانشکده های علوم انسانی بیشتر از دانشجویان دانشکده های علوم تجربی و ریاضی بود. رابطه معناداري بين سه متغير مشاهده نشد. همچنین نتیجه رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که نمی توان رضایت از برنامه های درسی دوره ها را بر حسب میزان انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی کامپیوتری آنها پیش بینی کرد. 

فهرست مندرجات - منابع و مآخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: سعيدي رضواني، محمود
استاد مشاور دوم: عبدخدايي، محمد سعيد
کلید واژه ها:  آموزش الکترونیکی ، برنامه درسی ، انگیزش تحصیلی ، خودکارامدی کامپیوتری ، رضایت از دوره


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 208
نام نویسنده: سيفی، غلامعلي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 182
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي تناسب هدفها در كتاب هاي تعليمات اجتماعي دوره راهنمايي تحصيلي با هدفهاي تصريح شده در اسناد فرادست نظام آموزشي جمهوري اسلامي ايران انجام شده است. سؤال كلي اين مطالعه معطوف به همسويي هدف هاي كتاب هاي مورد بررسي با اسناد فرادست و مشتمل بر راهنماي برنامه درسي مطالعات اجتماعي، اهداف مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش، سند تحول راهبردي نظام تربيت رسمي و عمومي جمهوري اسلامي ايران، سند چشم انداز بيست ساله كشور و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بوده است. همچنين ميزان توجه به هدف هاي كتاب هاي مورد بررسي و ارتباط آن با دغدغه متخصصان (اعضاي هيئت علمي دو رشته برنامه ريزي درسي و جامعه شناسي با رويكرد آموزش و پرورش و همچنين دبيران سرگروه علوم اجتماعي) مورد بررسي قرار گرفته است. روش كلي مطالعه مبتني بر مقايسه و تطابق قرار گرفت. واحد ثبت در اسناد فرادست همانند قانون اساسي مواد قانوني و در كتاب هاي درسي مضمون بود. يافته ها نشان داد كه اگر چه، ميزان توجه به اهداف اجتماعي در كتاب هاي درسي در حد قابل توجه بوده است، ليكن به هدف هاي سياسي كمتر توجه شده كه اين موضوع در پايه هاي اول و دوم بارز تر است. همچنين ميان نگاه صاحبنظران در خصوص اهميت هدف ها و ميزان توجه به آن ها در كتاب هاي درسي رابطه قابل قبولي وجود ندارد

کلیدواژه ها: اسناد برنامه درسی- هدف- کتاب درسی- تعلیمات اجتماعی

فهرست مندرجات - منابع و مآخذ - نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  اسناد برنامه درسی ، هدف ، کتاب درسی ، تعلیمات اجتماعی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 207
نام نویسنده: حسن زاده، هادی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 109
چکیده: 

سبک‌هاي ارزيابي عملکرد مديران مي‌تواند موجب ايجاد انگيزه و ارتقاء سطح مديريت و بهبود عملکرد زيردستان شود. صاحبنظران علم مديريت تاکنون در مورد معيارها و شيوه‌هاي ارزيابي، مطالب گوناگوني را بيان نموده‌اند. در اين پژوهش ديدگاه مديران نسبت به سبک‌هاي ارزيابي عملکرد در وضعيت موجود و مطلوب در دانشگاه علوم پزشکي مشهد مورد بررسي قرار گرفته و به دنبال يافتن پاسخ به موضوعات زير است: 1- بررسي وضعيت موجود و مطلوب سبک‌هاي ارزيابي عملکرد از منظر مديران دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2-اينكه آيا بين وضعيت موجود و مطلوب در سبک‌هاي چهارگانه ارزيابي عملکرد دانشگاه علوم پزشکي مشهد تفاوت معني‌داري وجود دارد ؟ و در آخر، 3-از طريق مصاحبه ديدگاه صاحبنظران حوزه مديريت منابع انساني دانشگاه علوم پزشکي مشهد در مورد نتايج به دست آمده در مورد سبک‌هاي ارزيابي عملکرد مديران مورد بررسي قرار گرفت. باتوجه به هدف انجام اين پژوهش، که توصيف عيني و شناخت واقعي ديدگاه مديران نسبت به سبک‌هاي ارزيابي عملکرد در وضعيت موجود و مطلوب مي‌باشد. پژوهش به روش توصيفي پيمايشي انجام گرفته است. جامعه‌ي آماري مورد پژوهش تمامي مديران، معاونين و رؤساي موجود در سطوح مختلف اداري،آموزشي، درماني و پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد مي‌باشد که در مجموع 90 نفر هستند. و به علت حجم محدود جامعه آماري کل افراد جامعه آماري مورد مطالعه قرار گرفت، بنابراين به جاي نمونه‌گيري از روش سرشماري استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان داد که هيچ كدام از سبک‌هاي ارزيابي عملکرد در دانشگاه علوم پزشکي مشهد مورد استفاده نمي‌باشند. ولي در وضعيت مطلوب انتظار مي‌رود كه سبک‌هاي مذكور مورد استفاده قرار بگيرند

کلید واژه ها: سبک ارزیابی عملکرد-سبک بازده محدود-سبک پیامد آگاهانه- سبک ضمنی- سبک عملیات آگاهانه- مدیریت

 

فهرست مندرجات - منابع و مآخذ - نتيجه گيري

 


استاد راهنمای اول: امین خندقی، مقصود
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  سبک ارزیابی عملکرد ، سبک بازده محدود ، سبک پیامد آگاهانه ، سبک ضمنی ، سبک عملیات آگاهانه ، مدیریت


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 206
نام نویسنده: جلايری، زينت
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 121
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان اهميت مؤلفه هاي بومي شهرستان کلات براي ورود به برنامه درسي دوره ابتدايي انجام شده است. ابزار جمع آوري اطلاعات، پژوهشگر ساخته است كه سؤالات آن از نوع بسته پاسخ مي‌باشد. جامعه آماري " کليه معلمان دوره ابتدايي شهرستان کلات نادرو متخصصان برنامه درسي کشور در سال تحصيلي 88-89 "بوده و نمونه تحقيق را 50 نفر از معلمان ابتدايي شهرستان کلات نادر و 50 نفر از متخصصان برنامه درسي تشکيل داده اند. نتايج نشان مي‌دهد از ديد معلمان ميزان سودمندي هريک از زير مؤلفه هاي فرهنگ بومي براي دانش آموزان مربوط به زبان محلي با بالاترين و ايلات و عشاير منطقه، کمترين اهميت بوده است. به علاوه زير مولفه منابع طبيعي منطقه کلات بالاترين و مرثيه هاي مذهبي خاص منطقه کمترين اهميت براي حفظ ماهيت فرهنگ بومي منطقه داشته است. از ديد متخصصان، زير مولفه‌هاي وسعت ووضعيت جغرافياي بومي در برنامه درسي بالاترين، رجال و شخصيت هاي سياسي بومي کمترين اهميت را براي ورود به برنامه هاي درسي بومي دوره ابتدايي داشته است. در مقايسه بين ديدگاه متخصصان و معلمان در باره اهميت مولفه‌هاي برنامه درسي بومي در دوره ابتدايي مي‌توان گفت كه معلمان مولفه جغرافيا را داراي بالاترين اهميت و مولفه اجتماعي داراي کمترين اهميت تلقي كرده اند. از نظر متخصصان نيز مولفه جغرافيا داراي بالاترين اهميت ولي مولفه فرهنگ و ادب داراي کمترين اهميت براي ورود به برنامه‌هاي درسي بومي بوده است

کلید واژه ها: برنامه درسی- دوره ابتدایی- بومی سازی- هویت ملی

فهرست مندرجات - منابع و مآخذ - نتيجه گيري

 


استاد راهنمای اول: جعفری ثانی، حسین
استاد مشاور اول: سعیدی رضوانی، محمود
استاد مشاور دوم: نوغانی، محسن
کلید واژه ها:  برنامه درسی ، دوره ابتدایی ، بومی سازی ، هویت ملی

<   11121314151616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293103   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.