دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

<   1234567891011121314151617181920212223242535455565758595105   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1074 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 459
نام نویسنده: علیزاده، الهام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 151
چکیده: 

یکی از دغدغه‌های اصلی دانشگاه بر اساس سه وظیفه اصلی یعنی آموزش، پژوهش و خدمات، وجود فرهنگ پژوهش غنی در میان افراد دانشگاه است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی فرهنگ پژوهش در دانشگاه فردوسی مشهد است. برای دستیابی به این هدف، محقق با روش پژوهش مطالعه موردی و با رویکرد کیفی چیستی فرهنگ پژوهش و عوامل اثرگذار بر آن در دانشگاه فردوسی را بررسی کرده است. گروه موردمطالعه شامل 17 نفر از اساتید دانشگاه فردوسي در سال 1394 بودند. این افراد به شیوه‌ی نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری داده‌های موردنیاز از مصاحبه‌های نیمه ساخت‌یافته و تحلیل اسناد استفاده شد. برای تحلیل یافته‌ها از روش تحلیل تفسیری با رویکرد مقایسه‌ی مداوم استراس و کوربین استفاده شد و جهت کسب قابلیت اطمینان‌پذیری یافته‌ها مقیاس‌های چهارگانه تأیید پذیری، باورپذیری، اعتبار پذیری و انتقال‌پذیری بکار گرفته شد که برای کسب تأیید پذیری پژوهش از فن نگارش یادداشت‌های تأملی، برای کسب باورپذیری از مواردی همچون کنترل توسط اعضا و کدگذار ثانوی، برای کسب اعتبار پذیری از فن کفایت اجماعی و برای کسب انتقال‌پذیری از روش‌های توصیف غنی و انتخاب هدفمند مشارکت‌کنندگان استفاده گردیده است. یافته‌های پژوهش؛ در قالب 5 تم اصلی اعتقادات و باورهای پژوهشی، پیامدهای رفتاری، زیرساخت‌های پژوهش، عوامل محیطی و عوامل تجهیزاتی و 25 مقوله اصلی نهادینه کردن روحیه علمی، اعتقاد به موازین اخلاقي، قابلیت آگاهی بخشی پژوهش، يادگيري و بهبود مستمر، اعتقاد به استفاده از نتایج پژوهش‌های انجام‌شده، حقیقت‌جویی، سیاست‌های پژوهش بر مبناي چشم‌انداز مأموریت و راهبردهاي سازمان، اعتقاد به پژوهش‌های مبتنی بر نیاز جامعه، اعتقاد به کار گروهی، تلقی از پژوهش به‌عنوان بخشی از زندگی، تأمین منابع اقتصادی، عوامل اداری و مدیریتی دانشگاه، زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خارج از دانشگاه، نظارت و ارزیابی تولیدات علمی، عدم وجود قوانین و مقررات کافی در زمینه رعایت اصول اخلاقی، اخلاق حرفه‌ای، سیستم پاداش دهی، تعهد و مسئولیت‌پذیری، رعایت نظم رفتاری و هنجارهای پژوهشی، فرهنگ نقد و نقدپذیری، نظارت کافی استاد راهنما بر فرآیند پژوهشی دانشجو، امانت‌داری، فضای پژوهشی، دسترسی به منابع و مراجع، تجهیزات الکترونیک برای ردیابی سرقت علمی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اعتقادات و ارزش‌گذاری اساتید از پژوهش مناسب می‌باشد لیکن جهت رسیدن به رفتارها و عملکرد بهتر افراد، به زیرساخت‌های پژوهش، عوامل تجهیزاتی و عوامل محیطی غنی نیاز می‌باشد تا نتایج مالی، عملکردی و برداشتی مدنظر پژوهشگران و دانشگاه به دست آید.


استاد راهنمای اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
استاد مشاور اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
کلید واژه ها:  مطالعه موردی ، فرهنگ پژوهش ،  توسعه فرهنگ پژوهش


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 836
نام نویسنده: کاظمی، خاطره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 161
چکیده: 

تجارب هیجانی یکی از مهم‌ترین مولفه های محیط‏های یادگیری هستند، که تعاملات یادگیری مؤثر و عملکرد را هدایت می‏کنند و رشد دانش‏آموز را تحت تأثیر قرار می‏دهند. با این وجود تجارب هیجانی دانش‏آموزان بخصوص در دوران ابتدایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف مطالعه حاضر، ارزیابی و تبیین هیجان‏های دانش‏آموزان در دوره دبستان، براساس تجارب زیسته آنان است. این پژوهش با روش کیفی و با استفاده از رویکرد نظریه زمینه‏ای انجام گرفته است. جامعه این پژوهش را دانش آموزان ابتدایی تشکیل می دهند و مشارکت‌کنندگان اصلی آن سی و شش نفر از دانش‏آموزان ابتدایی بودند که با روش نمونه‏گیری هدفمند از نوع حداکثر گوناگونی انتخاب شدند. داده‏ها با استفاده از مصاحبه عمیق و نیمه سازمان یافته، مشاهده و روایت‏های دانش‏آموزان جمع آوری شدند. تحلیل داده‏ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام گرفت. نتایج تحلیل داده‏ها نشان داد که مقوله‏های عمده مرتبط با هیجان‏ها در دوره دبستان را، می‏توان در قالب شرایط علی، مداخله‌گر و شرایط زمینه‏ای طبقه بندی کرد. براساس این یافته‏ها مهم‌ترین مقوله‏های علی، زمینه‏ای و مداخله‏گر اثر گذار بر تجارب هیجانی دانش‏آموزان در دوره دبستان، عبارتند از: تجارب تحصیلی، زمینه‏های تعاملی، فرصت‏های غیر درسی، ویژگی‏های دانش‏آموز، بسترهای کلان، نقش والدین، ارزیابی‏ها و ادراکات دانش‏آموز و حضور دیگران. بنابر نتایج این پژوهش به نظر می‏رسد دانش‏آموزان طیف وسیعی از هیجان‏های مثبت و منفی را در دبستان تجربه می‏کنند که در کنار مسائل تحصیلی، روابط اجتماعی با دیگران نیز، نقش مهمی در برانگیختن آنها ایفا می کند.


استاد راهنمای اول: امين يزدي، سيد امير
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  هیجان ، دانش‏ آموزان ،  دوره ابتدایی ، پژوهش کیفی ،  نظریه زمینه ‏ای


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 835
نام نویسنده: یوسفی، مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 107
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر بخشی آموزش ریاضی به شیوه بازی محور بر کارکردهای اجرایی، توانایی عملیات و حل مسئله ریاضی دانش آموزان پایه چهارم مقطع ابتدایی طراحی و اجرا شد. طرح پژوهشی از نوع شبه آزمایشی و با گروه کنترل بود. ابتدا آموزش و پرورش شهرستان جوین به عنوان جامعه هدف در نظر گرفته شد و سپس با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، دو مدرسه به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید و یکی از این مدارس به گروه آزمایش (18 نفر) و مدرسه دیگر به گروه کنترل(18نفر) اختصاص یافت .گروه آزمايش به مدت یک ماه و نیم ماه (12 جلسه، هفته‌ای سه جلسه و هر جلسه 50 دقیقه)آموزش‌های لازم را دریافت کردند. برای جمع آوری داده ها در پیش آزمون و پس آزمون از آزمون ریاضیات ایران کی مت،آزمون فراخنای ارقام مستقیم و معکوس آزمون وکسلر استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس و t گروه های مستقل و از نرم افزارspss استفاده شده است. نتایج آزمون تی همبسته برای گروه آزمایش عدم معناداری تفاوت نمرات پیش و پس آزمون در متغیرهای عملیات ریاضی(t=-1.61 ,p<0.05)و حل مسئله(t=-1.81,p<0.05)و معناداری تفاوت پیش آزمون و پس آزمون در متغیر کارکرد اجرایی  (t=-3,p<0.05) در گروه کنترل را نشان داد.اما این تفاوت برای متغیرهای عملیات ریاضی (t=-44.69,p<0.05)، حل مسئله(t=-14.23 ,p<0.05)و کارکرد اجرایی(t=-20.81 ,p<0.05) در گروه آزمایش معنادار بود.آموزش ریاضی به شيوه بازي هم موجب ارتقاي كاركردهاي اجرايي مي شود و هم توانايي عملیات رياضي و حل مسئله دانش آموزان را بهبود مي بخشد و لذا شايسته است در برنامه هاي آموزشي دوره ابتدايي توجه بيشتري به آموزش بازي محور در درس ریاضي معطوف گردد.


استاد راهنمای اول: اصغري نكاح، سید محسن
استاد مشاور اول: عبدخدايي، محمد سعيد
کلید واژه ها:  آموزش رياضي ، کارکردهای اجرایی ، توانایی عملیات ، حل مسئله ، حافظه کاری ، آموزش بازي محو


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 834
نام نویسنده: سمرقندی، آزاده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 93
چکیده: 

هدف: اختلال نافرمانی مقابله ای(ODD)، از علل رایج ارجاع نوجوانان به کلینیک های روان شناسی و مشاوره است.در سال های اخیر درمان مبتنی بر ذهن آگاهی از جمله روش هایی بوده که جهت درمان این اختلال، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. پژوهش حاضر در دو مطالعه جداگانه صورت گرفتکه مطالعه اول با هدف تعیین رابطه بین خصیصه ذهن آگاهی با مشکلات برونی سازی در بین نوجوانان دختر و مطالعه دوم به منظور بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش مشکلات برونی سازی شده، افزایش ذهن آگاهی و بهبود نظم جویی هیجان در دختران نوجوان دارای نشانگان اختلال نافرمانی مقابله ای صورت گرفت. روش: در مطالعه اول که از نوع همبستگی بود، نمونه مورد نظر را تعداد 250 نفر از دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه تشکیل دادند. در این مطالعه جهت سنجش مشکلات برونی سازی شدهاز فرم خود گزارش دهی آخنباخ (YSR) و به منظور اندازه گیری خصیصه آگاهی ذهن آگاهی براون و رایان استفاده گردید. مطالعه دوم یک پژوهش شبه آزمایشی بود که با گروه کنترل و آزمایش به صورت پیش آزمون-پس آزمون همراه با پیگیری اجرا شد. نمونه هدف را در مطالعه دوم 22نفر از دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه که دارای نشانگان اختلال نافرمانی مقابله  ای بودند، تشکیل دادند. ابزار مورد استفاده ذهن آگاهی براون و رایان و فرم خود گزارش دهی آخنباخ (YSR) و راهبردی های فرآیندی نظم جویی هیچان بودند. گروه آزمایش هشت جلسه 90دقیقه ای درمان مبتنی بر ذهن آگاهی را دریافت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار قرار داشتند. به منظور تحلیل دتده های پزوهش در مطالعه اول از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون و در مطالعه دوم ازمون تحلیل کوواریانس چند متغیری مشخص گردید که نمره مشکلات برونی سازی شده بود. در مطاله دوم نیزبر اساس نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری مشخص گردیدکه نمره مشکلات برونی سازی شده در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش معنا داری داشته، همچنین نمرات ذهن آگاهی و متغیری مشخص گردید که نمره مشکلات برونی سازی شده در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترلافزایش معناداری نشان داد. : نتایج این پژوهش نشان داد که ذهن آگاهی با نشانه های اختلال های برونی سازی رابطه معکوس دارد و قادر است نشانه های مربوط به اختلال های برونی  سازی را پیش بینی کند و همچنین درمان مبتنی بر ذهن آگاهی موجب کاهش مشکلات برونی سازی شده، افزایش ذهن آگاهی و بهبود راهبرد های نظم جویی هیجان در نوجوانان دختردارای نشانه های نافرمانی مقابله ای می گردد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: مشهدی، علی
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  نافرمانی مقابله ای ، مشکلات برونی سازی شده ، راهبرد های نظم جویی هیجان ، درمان مبتنی بر ذهن آگاهی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 458
نام نویسنده: روئینی، الهه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 144
چکیده: 

هدف اصلی پژوهش حاضر توصیف چگونگی اجرای طرح جابربن حیان در مدارس ابتدایی و شناسایی پیامدها و موانع پیش روی این طرح از دیدگاه پژوهیده ها می‌باشد. طرح جابر بن حیان، ازجمله طرح‌های دانش‌آموز پژوهنده می‌باشد که آموزش‌وپرورش در سال‌های اخیر، با توجه به‌ضرورت پرورش دانش‌آموزانی متفکر و پژوهنده به تصویب رسانده است. برای دستیابی به این هدف، محقق با روش پژوهش مطالعه موردی و با رویکرد کیفی ادراک پژوهیده‌ها، چگونگی اجرا، موانع پیش رو و پیامدهای حاصل از انجام این طرح را بررسی کرده و راهکارهایی برای اجرای بهتر آن ارائه داده است. گروه مورد مطالعه شامل 25 نفر از معلمین و 13 نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی شرکت‌کننده در این طرح بودند. این افراد به شیوه‌ی نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری داده‌های موردنیاز از مصاحبه‌های نیمه ساخت‌یافته و تحلیل اسناد استفاده شد. برای تحلیل یافته‌ها از روش تحلیل تفسیری با رویکرد مقایسه‌ی مداوم استراس و کوربین استفاده شد و جهت کسب قابلیت اطمینان‌پذیری یافته‌ها مقیاس‌های چهارگانه تأیید پذیری، اعتبار پذیری، قابلیت وابستگی و انتقال‌پذیری بکار گرفته شد. برای کسب تأیید پذیری پژوهش از فن نگارش یادداشت‌های تأملی، برای کسب اعتبارپذیری از مواردی همچون کنترل توسط اعضا و کدگذار ثانوی، برای کسب قابلیت وابستگی از فن کفایت اجماعی و برای کسب انتقال‌پذیری از روش‌های توصیف غنی و انتخاب هدفمند مشارکت‌کنندگان استفاده گردیده است. یافته‌های پژوهش؛ در دو گروه معلمین و دانش آموزان در قالب 4 عامل اصلی ارتقای قابلیت‌های فردی و گروهی دانش آموزان، موانع انسانی و محیطی، توانمندسازی پژوهشی و ضرورت حمایت همه‌جانبه، قرار گرفت. یافته‌های پژوهشی مشترک پژوهیده‌ها در 17 مقوله‌ی اصلی توانمندسازی دانش آموزان در زمینه پژوهشی، پرورش قابلیت‌های فکری، توانمندسازی دانش آموزان در فعالیت‌های گروهی، توانمندسازی دانش آموزان در زمینه کار با رایانه، پرورش قابلیت استقلال دانش آموزان ، چگونگی اجرا، موانع انسانی، موانع مالی، موانع تکنولوژیکی، موانع ساختاری، توانمندی در یادگیری پژوهش، تقویت روحیه پژوهشگری، تقویت مهارت پژوهشگری، ضرورت حمایت مسئولین، ضرورت حمایت مدرسه، ضرورت حمایت معلم و ضرورت حمایت والدین قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که این طرح سبب ارتقاء قابلیت­های فردی و گروهی دانش آموزان شده، همچنین موانع انسانی و محیطی که چهار مقوله موانع انسانی، مالی، تکنولوژیکی و ساختاری را در بر می‌گیرد، دستیابی به اهداف طرح را با مشکل مواجه می‌کند. همچنین، اجرای این طرح؛ توانمندی در یادگیری پژوهش، برخورداری از روحیه پژوهشگری و برخورداری از مهارت پژوهشگری را برای دانش آموزان به دنبال دارد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
استاد مشاور اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
کلید واژه ها:  مطالعه موردی ،  طرح جابر بن حیان ، دانش‌آموز پژوهنده ، روحیه پژوهشگری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 833
نام نویسنده: خداشناس، آیدا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی درمان شناختی _ رفتاری به شیوه فردی بر کاهش شدت و فراوانی نشانه های افکار وسواسی و اعمال اجباری، کاهش آمیختگی فکر _ عمل و کاهش اثر افکار وسواسی و اعمال اجباری در کودکان 6 تا 11 ساله مبتلا به اختلال وسواس_ اجبار بود. روش پژوهش شبه آزمایشی از نوع تک آزمودنی با اندازه گیری های مکرر بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کودکان رده سنی 6 تا 11 سال شهرستان بجنورد که به مراکز درمانی مراجعه نمودند، بود که بصورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در مرحله غربالگری 12 نفر ازشرکت کنندگان جهت دریافت تشخیص اختلال وسواس_ اجبار به روانپزشک ارجاع داده شدند و در نهایت 8 نفر تشخیص اختلال وسواس_ اجبار را دریافت کردند. دو خط پایه گرفته شد. در نهایت 5 نفر در درمان شرکت کردند. مراجعان تحت 12 جلسه درمان شناختی _ رفتاری قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش آمیختگی فکر _ عمل برای کودکان، مقیاس اثر افکار وسواسی و اعمال اجباری کودکان و مقیاس شدت و فراوانی افکار وسواسی و اعمال اجباری ییل براون بودند. داده های بدست آمده از طریق تحلیل دیداری نمودار ها، شاخص های روند، ثبات، درصد داده های همپوش، درصد داده های غیر همپوش، درصد بهبودی بود. یافته ها نشان داد در سه مراجع درمان شناختی رفتاری بطور معناداری منجر به کاهش فراوانی و شدت نشانه ها، میزان تخریب ناشی از افکار وسواسی و اعمال اجباری و هم چنین کاهش آمیختگی فکر_ عمل شده است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  درمان شناختی _ رفتاری، شدت و فراوانی نشانه ها ، سطح تخریب عملکرد ، آمیختگی فکر _ عمل، کودکان ، اختلال وسواس _ اجبار


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 457
نام نویسنده: حسینی، مجتبی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 152
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر واکاوی هنجارهای تصریح نشده‌ای است که دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی دانشگاه فردوسی در فرایند انتخاب استاد راهنما مدنظر قرار می‌دهند؛ پژوهیده­های این پژوهش ۲۸ نفر از دانشجویان کارشناسی­ارشد دانشکده­ علوم­تربیتی و روان­شناسی بودند؛ که در سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵ مشغول به تحصیل و پیشنهاده پژوهش آنان به تصویب گروه آموزشی رسیده بود. این افراد به شیوه نمونه­گیری مبتنی بر هدف و از نوع گلوله برفی انتخاب شدند. پژوهش حاضر از حیث هدف در زمره پژوهش­های کاربردی قرار داشته و از حیث روش پژوهش، با رویکرد کیفی و با استفاده از روش پدیدارشناسی توصیفی انجام شده است. ابزار گردآوری یافته­ها مصاحبه با روش هدایت کلیات بود و برای تحلیل یافته­ها از روش کلایزی استفاده شد. جهت کسب اعتبار پژوهش از روش­های بررسی توسط مشارکت‌کنندگان، توصیف توسط همتایان، توصیف جامع از شرایط شرکت کنندگان، کفایت ارجاعی و آزمون تشخیص استفاده گردید. یافته­های پژوهش نشان داد که معیارهای انتخاب استاد راهنما در قالب 5 مقوله کلی: معیارهای اخلاقی (توجه به انضباط، عدالت، انصاف، انگیزه، اعتماد، انتقادپذیری، خوش برخورد بودن، مسئولیت پذیری و صبوری استاد راهنما)، معیارهای سیاسی (شامل توجه به شهرت، جایگاه سازمانی و جایگاه اجتماعی استاد)، معیارهای آکادمیک (توجه به تخصص، تجربه، سبک نظارت و به روز بودن)، معیارهای اهمال کارانه (توجه به راحت طلبی، سرعت و جنسیت استاد راهنما) و و معیارهای مبتنی بر محدودیت‌ها (توجه به اجبار از سوی گروه، اعضای هیئت‌علمی و یا مواجه با نظام بوروکراتیک)، قرار گرفتند. تجربیات دانشجویان از تعامل با استادان و رفتار واقعی­شان در گروه آموزشی، قوانین و رویه­های موجود در ساختار سازمانی دانشکده و فرهنگ رشته­ای حاکم بر گروه­های آموزشی باعث ایجاد الگوهایی شناختی شده که ارزش­هایی را که اقتدا به ضد هنجارهای علم را بیشتر از هنجارهای علم تببین می­کنند به دانشجویان نسل به نسل و به صورت غیررسمی منتقل کرده و الگوهای رفتار غیرآکادمیک دانشجویان در انتخاب استاد راهنما را سبب می­شوند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ
استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  استاد راهنما ،  هنجار ، پایان­نامه ،  پدیدارشناسی ،  تجربه زیسته


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 831
نام نویسنده: قاسمی، سعید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 126
چکیده: 

پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی مدل تحولی تفاوت‌های فردی مبتنی بر ارتباط (DIR) ( بازی درمانی فلورتایم )بر بهبود نشانه‌های درخودماندگی، مهارت های اجتماعی، گفتار و زبان در کودکان اختلال طیف درخودماندگی انجام‌شد. جامعه موردمطالعه تمامی کودکان 3-8 سال مبتلابه اختلال طیف درخودماندگی بود که در زمان اجرای آزمون به کلینیک رهگشا در اصفهان مراجعه کردند. از این جامعه 6 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس با توجه به ملاک‌های ورود و ملاک‌های خروج بعد از انجام مصاحبه با والدین و اجرای مقیاس درجه بندی درخودماندگی کودکی انتخاب شدند. در این پژوهش از مقیاس درجه‌بندی درخودماندگی کودکی، نیمرخ مهارت‌های اجتماعی درخودماندگی، آزمون سنجش رشد نیوشا استفاده‌شده است. تعداد جلسات درمان انفرادی برای هر کودک حداقل 26 جلسه‌ی 45 دقیقه‌ای در طی دوماه بود. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و توسعه‌ای و ازنظر شیوه‌ی گردآوری داده‌ها شبه آزمایشی بود. طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون یک گروهی در این پژوهش به‌کاررفته است. پس از اتمام جلسات درمانی، طی جلسه‌ای جداگانه پس‌آزمون‌ها انجام شد و داده های جمع آوری شده ابتدا برای نشان دادن اطلاعاتی مانند ویژگی‌های جمعیت شناختی از شاخص‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی بهره گرفته شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین نمرات شرکت‌کنندگان در پیش‌آزمون و پس‌آزمون درنمره کلی نشانه های درخودماندگی تفاوت معنی داری وجود داشت که البته در بررسی 14 زیرمقیاس درخودماندگی در زیر مقیاس استفاده از اشیا تفاوت معنی‌داری دیده نشد. همچنین در نمرات مهارت‌های اجتماعی شرکت‌کنندگان در پیش‌آزمون و پس‌آزمون تفاوت معناداری وجود داشت. نتایج نشان داد که در نمرات زبان دریافتی و گفتار تفاوت معنادار وجود داشت اما در نمرات زبان بیانی تفاوت معناداری وجود نداشت. درنتیجه این پژوهش می‌توان گفت که رویکرد DIR(بازی درمانی فلورتایم) می‌تواند موجب بهبودی کودکان اختلال طیف درخودمانده در گفتار، زبان دریافتی و مهارت های اجتماعی آنان و بالطبع موجب بهبودی در نشانه های درخودماندگی می شود اما حداقل در مداخله کوتاه مدت نمی تواندموجب بهبود در زبان دریافتی کودکان اختلال طیف درخودمانده شود.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: امين يزدي، سيد امير
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  اختلال طیف درخودماندگی ، مهارت های اجتماعی ، گفتار ، زبان دریافتی ، زبان بیانی ، ، مدل تحولی تفاوت‌های فردی مبتنی بر ارتباط(DIR) ،  بازی درمانی فلورتایم


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 456
نام نویسنده: هاشیمی، نوریه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 184
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف کاربست تکنولوژی عملکرد انسانی جهت بهبود عملکرد مدارس در هرات انجام شد. روش پژوهش، موردی و از حیث هدف نیز در زمره پژوهش‌های کاربردی بود. در این پژوهش جامعه، بر اساس گزارش اداره آموزش و پرورش در شهر هرات (افغانستان) 23 مدرسه که از لحاظ پیشرفت علمی در سه سطح علمی قرار داشتند، سه مدرسه به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب گردید. راهبرد های مورد استفاده در این پژوهش، بررسی و تحلیل اسناد مدارس، مصاحبه و استفاده از بود. جهت تعیین روایی ابزارها از روایی محتوایی استفاده شد و میزان پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرون باخ 78% محاسبه گردید. یافته های پژوهش در ارتباط با سه سوال پژوهش بودند که یافته های سوال اول پژوهش از طریق روش تحلیل تفسیری، یافته های سوال دوم به شیوه ساختاری مورد تحلیل و یافته های سوال سوم پژوهش از روش تحلیل تأملی استفاده شد. نتایج حاصل از سوال اول پژوهش در ارتباط با وضعیت عملکرد موجود و عملکرد مطلوب مدارس نشان داد که مدارس نه تنها هنوز هم با وضعیت مطلوب فاصله دارند بلکه نتایج حاصله عملکرد در مدارس C.L, B.L نیز مسیر این مدارس را نسبت به مدرسه A.L. برای رسیدن به وضعیت مطلوب دشوار­تر و طولانی‌تر نشان می‌دهد و مدرسه A.L. وضعیت مطلوب‌تری نسبت به مدارس دیگر دارد. در ارتباط با سوال دوم پژوهش بعد از تجزیه و تحلیل عملکرد، شکاف‌های عملکردی مشخص و علل این شکاف‌ها نیز مورد شناسایی قرار گرفتند. این عوامل شامل: ضعف عملکرد مدیران، کم توجهی به عملکرد آموزشی معلمان، کمبود انگیزه معلمان، مشکلات یادگیری دانش آموزان، نادیده گرفتن اهداف و مأموریت‌های ویژه در هر مدرسه، ناکافی بودن توانمندی برخی از معلمان در تدریس، عدم هم راستایی تخصص معلمان با دروس، استفاده از روش‌های سنتی تدریس، کمبود منابع و لوازم آموزشی، کمبود کتب درسی، کمبود فضای مناسب آموزشی و ضعیف بودن پیوند مدرسه با خانواده می‌باشند. این شکاف‌های عملکردی در تمام مدارس منتخب مشاهده گردید که مدرسه A.L. نسبت به مدارس دیگر در این زمینه از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار بود. نتایج حاصله از سوال سوم پژوهشگر را کمک نمود تا با توجه به مشکلات موجود در مدارس و با عنایت از ادبیات پژوهش و راهنمای تیم پژوهشی مداخله های در چهار حوزه بهسازی منابع انسانی، بهسازی سازمانی، مدیریت منابع انسانی و طراحی محیطی به منظور پر کردن شکاف‌های عملکردی و بهبود عملکرد مدارس پیشنهاد دهد.

 

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  تکنولوژی عملکرد انسانی ،  عملکرد، ، بهبود عملکرد مدارس


>> کتابداری
شماره بازیابی: 175
نام نویسنده: کاظمی، شبنم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 117
چکیده: 

هدف: هدف اصلی این پژوهش بنچ-مارکینگ خدمات الکترونیکی (وب سایت)، اطلاع­رسانی، مرجع و مجموعه سازی در کتابخانه های دانشگاهی ایران از طریق شناسایی کتابخانه ­های دا نشگاهی الگو در هر یک از این خدمات و مقایسه دیگر کتابخانه ­­ها با آن است.

 روش: این پژوهش کاربردی با روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه بود: کتابخانه­های مرکزی ده دانشگاه­ برتر ایران و کتابداران کتابخانه­های مرکزی این دانشگاه­ ها. در مرحله نخستین این پژوهش، از نمونه­گیری هدفمند که از انواع نمونه­ گیری­های غیراحتمالی است، استفاده شد. با توجه به هدف­های پژوهش و لزوم بررسی بنچ-مارکینگ در کتابخانه­های دانشگاهی، سه کتابخانه مرکزی دانشگاه­های تهران، صنعتی شریف و فردوسی مشهد به عنوان نمونه­ای هدفمند از جامعه اول پژوهش انتخاب شدند. در مورد کتابداران
نمونه­گیری صورت نگرفت و تمام آن­ها (162 نفر) در کتابخانه­های سه دانشگاه تهران، صنعتی شریف و فردوسی مشهد مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده­ها محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن سنجیده شد. برای تعیین روایی از روش اعتبار محتوا استفاده شد. نتایج بدست آمده از روش تعیین اعتبار محتوا نشان داد که مطابق با سؤال­های پژوهش بوده و همان اجزای مورد­نظر را سنجیده است، و از روایی لازم برخوردار است.
برای تعیین پایایی ابزار اندازه­گیری ()، از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسش­های بخش الکترونیکی 91 درصد، اطلاع­رسانی 87 درصد، مجموعه­سازی 94 درصد، مرجع 97 در­صد و در کل 75 درصد بدست آمد که نشان می­دهد هماهنگی درونی و ثبات بین سؤال­های بالا است و در نتیجه وسیله اندازه گیری از پایایی لازم برخورداراست.

یافته­ ها: در بخش­های خدمات الکترونیکی، مجموعه ­سازی و مرجع، میانگین رتبه کتابخانه دانشگاه فردوسی بالاتر از دو کتابخانه دانشگاهی دیگر (تهران و شریف) است. بدین معنی که در این بخش­ها این کتابخانه به عنوان کتابخانه الگو در نظر گرفته می­شود. همچنین در بخش خدمات اطلاع ­رسانی؛ با توجه به بالاتر بودن میانگین رتبه کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف نسبت به دوکتابخانه دیگر، این کتابخانه به عنوان الگو شناخته شد. در دو بخش خدمات الکترونیکی و مجموعه­سازی در بین سه کتابخانه دانشگاهی صنعتی شریف، تهران و فردوسی تفاوت معناداری وجود دارد. ولی در دو بخش اطلاع­رسانی و مرجع تفاوت معنادار وجود ندارد و در این دو بخش با توجه به میانگین، رتبه­بندی کتابخانه­ها انجام شد. در مقایسه تک­­ تک کتابخانه دانشگاهی الگو با دو کتابخانه دیگر در هر یک از خدمات، نقاط قوتی برای کتابخانه الگو ذکر شده است. با توجه به این نقاط قوت که در واقع نقاط ضعف کتابخانه دانشگاهی دیگر است، آن کتابخانه دانشگاهی می­تواند بعضی از عادات و ساختار سازمانی-اجرایی خود را در راستای آن نقاط مثبت تغییر دهد تا بهبود حاصل شود

 

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: نوكاريزي، محسن
کلید واژه ها:  بنچ-مارکینگ، ،  کتابخانه­ های دانشگاهی ، خدمات الکترونیکی ،  خدمات اطلاع ­رسانی

<   1234567891011121314151617181920212223242535455565758595105   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.