دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

<   1234567891011121314151617181920212223242535455565758595105   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1078 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 840
نام نویسنده: باصری، مرتضی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 80
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش فنون یادیار بر تقویت حافظه و خودکارآمدی حافظه دانش آموزان متوسطه بود. به این منظور از روش تحقیق شبه آزمایشی از نوع طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با دو گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش­آموزان پسر سال سوم دبیرستان بود که از این جامعه به­صورت نمونه‌گیری در دسترس، سی نفر انتخاب و به‌صورت تصادفی در سه گروه آزمایش، کنترل و کنترل­نما (هر گروه ده نفر) جای‌داده شدند. به گروه اول که گروه آزمایشی هستند فنون یادیار آموزش داده شد، به گروه دوم یا همان گروه کنترل نما آموزش نامربوط به حافظه داده شد و گروه سوم که گروه کنترل هستند نیز هیچ آموزش و مداخله‌ای دریافت نکرده‌اند. ابزارهای پژوهش شامل خودکارآمدی حافظه، آزمون گستره حافظه سری لغات و آزمون جفت‌های متداعی بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (محاسبه میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (تحلیل کوواریانس و آزمون F لوین برای مفروضه همگنی واریانس‌ها) بهره گرفته شد. نتایج اجرای آزمون‌های آماری نشان داد که بین گروه اول که آموزش دریافت کرده‌اند و گروه دوم که آموزش نامربوط دریافت کرده بودند، تفاوت معناداری وجود دارد. از طرفی در مقایسه دوبه‌دوی گروه‌ها، هم‌گروه آزمایشی و هم‌گروه کنترل­نما در مقایسه با گروه کنتنرل تفاوت معناداری را نشان دادند. بر اساس یافته‌های حاصل از اجرای پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که با آموزش فنون یادیار، می‌توان به بهبود و افزایش خودکارآمدی حافظه، به­خاطرسپاری جفت‌های متداعی و به خاطر سپاری فهرست کلمات در دانش آموزان کمک کرد.


استاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  آموزش فنون یادیار ، تقویت حافظه ،  خودکارآمدی حافظه ،  دانش آموزان متوسطه 


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 839
نام نویسنده: خاکشور کامه علیا، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 71
چکیده: 

اضطراب و عدم تمرکز در دنیای امروز به صورت یک نگرانی اجتماعی در آمده و با معضلات روانشناختی و اجتماعی متعددی همراه است. با توجه به آمار وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران 12 درصد از مردم کشور ما درگیر اضطراب فراگیر و تشویش روزمره می باشند و آمار مشکلات عصبی وروانی در کشور ما رو به ازدیاد می باشد ، و بر طبق آمار مطالعه ملی ابتلای همزمان گزارش شده است که از هر چهار نفر یک نفر واجد ملاک های تشخیصی لااقل یک اختلال اضطرابی می باشد و میزان شیوع دوازده ماهه این اختلال ها 7/17 درصد است. زنان با شیوع مادام العمر 5/30 در مقایسه با مردان با شیوع مادام العمر 2/19 بیشتر ممکن است دچار اختلالات اضطرابی شوند . و همچنین افزایش یافتن تمرکز و توجه که در دنیای امروز مسئله ای مهم و جدی محسوب می گردد . در این راستا با شناسایی نواحی مغزی موثر در اضطراب فراگیر (سپتوم های جانبی ، هسته های اکومبنت ، هسته های کودئیت ، اینسولا ، آمیگدال و هیپوکامپ) و قدرت تمرکز (لوب آهیانه و لوب پیش پیشانی) و تحریک و تاثیر این نواحی در اثر نور و ملودی به کمک روانشناسی تحریک نوری در کاهش اضطراب و افزایش تمرکز گام هایی برداشته گردید. این آزمایش طی 10 جلسه در 2 مرحله آرامش و هیجانی برای دو گروه 13 نفری آزمایش و کنترل انجام شد ، جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه های پیام نور ، حکمت رضوی و فردوسی مشهد بود که در پلی کلینیک روانشناسی بالینی در مدت 72 الی 75 روز اجرا گردید، (GAD-7) به منظور سنجش نشانگان اضطراب فراگیر و (D2) به منظور سنجش قدرت تمرکز استفاده شد . داده ها پس از گردآوری به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوارایانس یک راهه انجام شد ، که نشان داد ، روانشناسی تحریک نوری به طور معناداری می تواند از شدت نشانگان اضطراب فراگیر مراجعان کاسته  (05/0 >p  ، 494/33 =F ) و همچنین باعث افزایش قدرت تمرکز ( 05/0 > p  ، 253/4=F ) آزمودنی ها گردد .


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  روانشناسی تحریک نوری ،  اضطراب فراگیر ،  قدرت تمرکز ،  سپتوم های جانبی ،  هسته های اکومبنت و هسته های کودئیت


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 838
نام نویسنده: دامنجاني، معصومه دامنجاني
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 149
چکیده: 

مهارتهای ارتباطی، توانایی اختصاصی به شمار می آیند  كه براي حل مساله و برقراري ارتباط عاطفي مؤثر  لازم است. البته لزوم داشتن اين مهارتها بيشتر به جنبه هاي نگرشي و رفتاري افراد در زندگي بستگي دارد. بنابراين با توجه به اهميت اين مهارتها در تمامي جهات زندگي، به خصوص  در رشد و تعالي انسان ، در اين پژوهش فرض بر اين شد كه درمان شناختي- انسان گرايانه كه به رشد و تعالي انسان توجه دارد و به وسيله آموزش مهارتهايي مراجع را توانمند مي كند، مي تواند اثربخشي معناداري بر افزايش مهارتهاي ارتباطي، حل مساله و سبك زندگي داشته باشد.  روش  پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود که با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، از کلیه زنان متاهل که  به منظور  حل مشکلات زناشویی به  یکی از مراکز مشاوره شهر مشهد مراجعه کرده بودند،22 نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان  نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده سبک زندگی، حل مساله خانواده و کارکردهای روان شناختی خانواده ایرانی، مقیاس ارتباط بود. ابتدا از هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمد، آنگاه گروه آزمایش طی 10 جلسه 90 دقیقه ای تحت گروه درمانی شناختی- انسان گرایانه قرار گرفتند. پس از پایان جلسات، مجددا از هر دو گروه آزمایش و کنترل پس آزمون به عمل آمد. به منظور مقایسه نتایج پیش آزمون و پس آزمون از آزمونهای آمار توصیفی و  تحلیل کواریانس استفاده شد و در پایان نتایج حاکی از این بود که گروه درمانی شناختی- انسانگرایانه به بهبود مهارتهای ارتباطی، حل مساله و سبک زندگی زنان متاهل منجر شده است .


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: حسن آبادی، حسین
کلید واژه ها:  : گروه درمانی شناختی- انسان گرایانه ،  مهارتهای ارتباطی ،  حل مساله ، سبک زندگی ،  زنان متاهل


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 837
نام نویسنده: شاکری، رویا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 100
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مستقیم جهت‌گیری مذهبی با انگیزش پیشرفت تحصیلی و نیز بررسی این رابطه با میانجی‌گری تاب‏آوری بود. اهداف دیگر مقایسه جهت‌گیری مذهبی، تاب‏آوری و انگیزش پیشرفت در دو گروه دانشجویان پسر و دختر و همچنین مقایسه این رابطه در دانشجویان رشته‏های علوم انسانی، علوم پایه و فنی- مهندسی و کشاورزی دانشگاه بود. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی بودند که در سال تحصیلی 94-95 مشغول به تحصیل بودند. نمونه پژوهش حاضر شامل 405 دانشجو(293 دختر و 112پسر) بود. دانشجویان سه پرسش­نامه جهت‌گیری مذهبی آلپورت، تاب‏آوری کانر و دیویدسون و انگیزش پیشرفت والرند را تکمیل کردند. فرضیه‏ها با روش‏های آماری تحلیل مسیر، آزمون t، تحلیل واریانس و کای دو آزمون شدند. نتایج نشان داد که انگیزش پیشرفت در دو گروه دارای جهت‌گیری مذهبی درونی و بیرونی برابر بود. نوع جهت‌گیری مذهبی دانشجویان رشته‏های مختلف یکسان و در دختران و پسران متفاوت بود. دختران بیشتر جهت‌گیری مذهبی درونی و پسران بیشتر جهت‌گیری مذهبی بیرونی داشتند. میزان تاب‏آوری دانشجویان رشته‏های مختلف برابر و در دختران و پسران نابرابر و میزان تاب‏آوری پسران بیشتر از دختران بود. همچنین انگیزش پیشرفت در دانشجویان رشته‏های مختلف یکسان و در پسران و دختران متفاوت و در دختران بیش از پسران بود. نتیجه تحلیل مسیر نشان داد الگوی پیشنهادی برای روابط متغیرها برازش ندارد. همچنین مدل ایجاد شده با حذف مسیرهای مستقیم جهت‌گیری مذهبی درونی و بیرونی به انگیزش پیشرفت دارای برازش نبود؛ اما مدل ایجاد شده با حذف متغیر جهت‌گیری مذهبی بیرونی، برازش نسبتاً بالایی داشت.


استاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  جهت‌گیری مذهبی ، تاب‏آوری، انگیزش پیشرفت تحصیلی ، رشته تحصیلی ، دانشجویان


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 459
نام نویسنده: علیزاده، الهام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 151
چکیده: 

یکی از دغدغه‌های اصلی دانشگاه بر اساس سه وظیفه اصلی یعنی آموزش، پژوهش و خدمات، وجود فرهنگ پژوهش غنی در میان افراد دانشگاه است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی فرهنگ پژوهش در دانشگاه فردوسی مشهد است. برای دستیابی به این هدف، محقق با روش پژوهش مطالعه موردی و با رویکرد کیفی چیستی فرهنگ پژوهش و عوامل اثرگذار بر آن در دانشگاه فردوسی را بررسی کرده است. گروه موردمطالعه شامل 17 نفر از اساتید دانشگاه فردوسي در سال 1394 بودند. این افراد به شیوه‌ی نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری داده‌های موردنیاز از مصاحبه‌های نیمه ساخت‌یافته و تحلیل اسناد استفاده شد. برای تحلیل یافته‌ها از روش تحلیل تفسیری با رویکرد مقایسه‌ی مداوم استراس و کوربین استفاده شد و جهت کسب قابلیت اطمینان‌پذیری یافته‌ها مقیاس‌های چهارگانه تأیید پذیری، باورپذیری، اعتبار پذیری و انتقال‌پذیری بکار گرفته شد که برای کسب تأیید پذیری پژوهش از فن نگارش یادداشت‌های تأملی، برای کسب باورپذیری از مواردی همچون کنترل توسط اعضا و کدگذار ثانوی، برای کسب اعتبار پذیری از فن کفایت اجماعی و برای کسب انتقال‌پذیری از روش‌های توصیف غنی و انتخاب هدفمند مشارکت‌کنندگان استفاده گردیده است. یافته‌های پژوهش؛ در قالب 5 تم اصلی اعتقادات و باورهای پژوهشی، پیامدهای رفتاری، زیرساخت‌های پژوهش، عوامل محیطی و عوامل تجهیزاتی و 25 مقوله اصلی نهادینه کردن روحیه علمی، اعتقاد به موازین اخلاقي، قابلیت آگاهی بخشی پژوهش، يادگيري و بهبود مستمر، اعتقاد به استفاده از نتایج پژوهش‌های انجام‌شده، حقیقت‌جویی، سیاست‌های پژوهش بر مبناي چشم‌انداز مأموریت و راهبردهاي سازمان، اعتقاد به پژوهش‌های مبتنی بر نیاز جامعه، اعتقاد به کار گروهی، تلقی از پژوهش به‌عنوان بخشی از زندگی، تأمین منابع اقتصادی، عوامل اداری و مدیریتی دانشگاه، زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خارج از دانشگاه، نظارت و ارزیابی تولیدات علمی، عدم وجود قوانین و مقررات کافی در زمینه رعایت اصول اخلاقی، اخلاق حرفه‌ای، سیستم پاداش دهی، تعهد و مسئولیت‌پذیری، رعایت نظم رفتاری و هنجارهای پژوهشی، فرهنگ نقد و نقدپذیری، نظارت کافی استاد راهنما بر فرآیند پژوهشی دانشجو، امانت‌داری، فضای پژوهشی، دسترسی به منابع و مراجع، تجهیزات الکترونیک برای ردیابی سرقت علمی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اعتقادات و ارزش‌گذاری اساتید از پژوهش مناسب می‌باشد لیکن جهت رسیدن به رفتارها و عملکرد بهتر افراد، به زیرساخت‌های پژوهش، عوامل تجهیزاتی و عوامل محیطی غنی نیاز می‌باشد تا نتایج مالی، عملکردی و برداشتی مدنظر پژوهشگران و دانشگاه به دست آید.


استاد راهنمای اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
استاد مشاور اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
کلید واژه ها:  مطالعه موردی ، فرهنگ پژوهش ،  توسعه فرهنگ پژوهش


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 836
نام نویسنده: کاظمی، خاطره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 161
چکیده: 

تجارب هیجانی یکی از مهم‌ترین مولفه های محیط‏های یادگیری هستند، که تعاملات یادگیری مؤثر و عملکرد را هدایت می‏کنند و رشد دانش‏آموز را تحت تأثیر قرار می‏دهند. با این وجود تجارب هیجانی دانش‏آموزان بخصوص در دوران ابتدایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف مطالعه حاضر، ارزیابی و تبیین هیجان‏های دانش‏آموزان در دوره دبستان، براساس تجارب زیسته آنان است. این پژوهش با روش کیفی و با استفاده از رویکرد نظریه زمینه‏ای انجام گرفته است. جامعه این پژوهش را دانش آموزان ابتدایی تشکیل می دهند و مشارکت‌کنندگان اصلی آن سی و شش نفر از دانش‏آموزان ابتدایی بودند که با روش نمونه‏گیری هدفمند از نوع حداکثر گوناگونی انتخاب شدند. داده‏ها با استفاده از مصاحبه عمیق و نیمه سازمان یافته، مشاهده و روایت‏های دانش‏آموزان جمع آوری شدند. تحلیل داده‏ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام گرفت. نتایج تحلیل داده‏ها نشان داد که مقوله‏های عمده مرتبط با هیجان‏ها در دوره دبستان را، می‏توان در قالب شرایط علی، مداخله‌گر و شرایط زمینه‏ای طبقه بندی کرد. براساس این یافته‏ها مهم‌ترین مقوله‏های علی، زمینه‏ای و مداخله‏گر اثر گذار بر تجارب هیجانی دانش‏آموزان در دوره دبستان، عبارتند از: تجارب تحصیلی، زمینه‏های تعاملی، فرصت‏های غیر درسی، ویژگی‏های دانش‏آموز، بسترهای کلان، نقش والدین، ارزیابی‏ها و ادراکات دانش‏آموز و حضور دیگران. بنابر نتایج این پژوهش به نظر می‏رسد دانش‏آموزان طیف وسیعی از هیجان‏های مثبت و منفی را در دبستان تجربه می‏کنند که در کنار مسائل تحصیلی، روابط اجتماعی با دیگران نیز، نقش مهمی در برانگیختن آنها ایفا می کند.


استاد راهنمای اول: امين يزدي، سيد امير
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  هیجان ، دانش‏ آموزان ،  دوره ابتدایی ، پژوهش کیفی ،  نظریه زمینه ‏ای


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 835
نام نویسنده: یوسفی، مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 107
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر بخشی آموزش ریاضی به شیوه بازی محور بر کارکردهای اجرایی، توانایی عملیات و حل مسئله ریاضی دانش آموزان پایه چهارم مقطع ابتدایی طراحی و اجرا شد. طرح پژوهشی از نوع شبه آزمایشی و با گروه کنترل بود. ابتدا آموزش و پرورش شهرستان جوین به عنوان جامعه هدف در نظر گرفته شد و سپس با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، دو مدرسه به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید و یکی از این مدارس به گروه آزمایش (18 نفر) و مدرسه دیگر به گروه کنترل(18نفر) اختصاص یافت .گروه آزمايش به مدت یک ماه و نیم ماه (12 جلسه، هفته‌ای سه جلسه و هر جلسه 50 دقیقه)آموزش‌های لازم را دریافت کردند. برای جمع آوری داده ها در پیش آزمون و پس آزمون از آزمون ریاضیات ایران کی مت،آزمون فراخنای ارقام مستقیم و معکوس آزمون وکسلر استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس و t گروه های مستقل و از نرم افزارspss استفاده شده است. نتایج آزمون تی همبسته برای گروه آزمایش عدم معناداری تفاوت نمرات پیش و پس آزمون در متغیرهای عملیات ریاضی(t=-1.61 ,p<0.05)و حل مسئله(t=-1.81,p<0.05)و معناداری تفاوت پیش آزمون و پس آزمون در متغیر کارکرد اجرایی  (t=-3,p<0.05) در گروه کنترل را نشان داد.اما این تفاوت برای متغیرهای عملیات ریاضی (t=-44.69,p<0.05)، حل مسئله(t=-14.23 ,p<0.05)و کارکرد اجرایی(t=-20.81 ,p<0.05) در گروه آزمایش معنادار بود.آموزش ریاضی به شيوه بازي هم موجب ارتقاي كاركردهاي اجرايي مي شود و هم توانايي عملیات رياضي و حل مسئله دانش آموزان را بهبود مي بخشد و لذا شايسته است در برنامه هاي آموزشي دوره ابتدايي توجه بيشتري به آموزش بازي محور در درس ریاضي معطوف گردد.


استاد راهنمای اول: اصغري نكاح، سید محسن
استاد مشاور اول: عبدخدايي، محمد سعيد
کلید واژه ها:  آموزش رياضي ، کارکردهای اجرایی ، توانایی عملیات ، حل مسئله ، حافظه کاری ، آموزش بازي محو


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 834
نام نویسنده: سمرقندی، آزاده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 93
چکیده: 

هدف: اختلال نافرمانی مقابله ای(ODD)، از علل رایج ارجاع نوجوانان به کلینیک های روان شناسی و مشاوره است.در سال های اخیر درمان مبتنی بر ذهن آگاهی از جمله روش هایی بوده که جهت درمان این اختلال، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. پژوهش حاضر در دو مطالعه جداگانه صورت گرفتکه مطالعه اول با هدف تعیین رابطه بین خصیصه ذهن آگاهی با مشکلات برونی سازی در بین نوجوانان دختر و مطالعه دوم به منظور بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش مشکلات برونی سازی شده، افزایش ذهن آگاهی و بهبود نظم جویی هیجان در دختران نوجوان دارای نشانگان اختلال نافرمانی مقابله ای صورت گرفت. روش: در مطالعه اول که از نوع همبستگی بود، نمونه مورد نظر را تعداد 250 نفر از دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه تشکیل دادند. در این مطالعه جهت سنجش مشکلات برونی سازی شدهاز فرم خود گزارش دهی آخنباخ (YSR) و به منظور اندازه گیری خصیصه آگاهی ذهن آگاهی براون و رایان استفاده گردید. مطالعه دوم یک پژوهش شبه آزمایشی بود که با گروه کنترل و آزمایش به صورت پیش آزمون-پس آزمون همراه با پیگیری اجرا شد. نمونه هدف را در مطالعه دوم 22نفر از دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه که دارای نشانگان اختلال نافرمانی مقابله  ای بودند، تشکیل دادند. ابزار مورد استفاده ذهن آگاهی براون و رایان و فرم خود گزارش دهی آخنباخ (YSR) و راهبردی های فرآیندی نظم جویی هیچان بودند. گروه آزمایش هشت جلسه 90دقیقه ای درمان مبتنی بر ذهن آگاهی را دریافت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار قرار داشتند. به منظور تحلیل دتده های پزوهش در مطالعه اول از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون و در مطالعه دوم ازمون تحلیل کوواریانس چند متغیری مشخص گردید که نمره مشکلات برونی سازی شده بود. در مطاله دوم نیزبر اساس نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری مشخص گردیدکه نمره مشکلات برونی سازی شده در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش معنا داری داشته، همچنین نمرات ذهن آگاهی و متغیری مشخص گردید که نمره مشکلات برونی سازی شده در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترلافزایش معناداری نشان داد. : نتایج این پژوهش نشان داد که ذهن آگاهی با نشانه های اختلال های برونی سازی رابطه معکوس دارد و قادر است نشانه های مربوط به اختلال های برونی  سازی را پیش بینی کند و همچنین درمان مبتنی بر ذهن آگاهی موجب کاهش مشکلات برونی سازی شده، افزایش ذهن آگاهی و بهبود راهبرد های نظم جویی هیجان در نوجوانان دختردارای نشانه های نافرمانی مقابله ای می گردد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: مشهدی، علی
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  نافرمانی مقابله ای ، مشکلات برونی سازی شده ، راهبرد های نظم جویی هیجان ، درمان مبتنی بر ذهن آگاهی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 458
نام نویسنده: روئینی، الهه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 144
چکیده: 

هدف اصلی پژوهش حاضر توصیف چگونگی اجرای طرح جابربن حیان در مدارس ابتدایی و شناسایی پیامدها و موانع پیش روی این طرح از دیدگاه پژوهیده ها می‌باشد. طرح جابر بن حیان، ازجمله طرح‌های دانش‌آموز پژوهنده می‌باشد که آموزش‌وپرورش در سال‌های اخیر، با توجه به‌ضرورت پرورش دانش‌آموزانی متفکر و پژوهنده به تصویب رسانده است. برای دستیابی به این هدف، محقق با روش پژوهش مطالعه موردی و با رویکرد کیفی ادراک پژوهیده‌ها، چگونگی اجرا، موانع پیش رو و پیامدهای حاصل از انجام این طرح را بررسی کرده و راهکارهایی برای اجرای بهتر آن ارائه داده است. گروه مورد مطالعه شامل 25 نفر از معلمین و 13 نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی شرکت‌کننده در این طرح بودند. این افراد به شیوه‌ی نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری داده‌های موردنیاز از مصاحبه‌های نیمه ساخت‌یافته و تحلیل اسناد استفاده شد. برای تحلیل یافته‌ها از روش تحلیل تفسیری با رویکرد مقایسه‌ی مداوم استراس و کوربین استفاده شد و جهت کسب قابلیت اطمینان‌پذیری یافته‌ها مقیاس‌های چهارگانه تأیید پذیری، اعتبار پذیری، قابلیت وابستگی و انتقال‌پذیری بکار گرفته شد. برای کسب تأیید پذیری پژوهش از فن نگارش یادداشت‌های تأملی، برای کسب اعتبارپذیری از مواردی همچون کنترل توسط اعضا و کدگذار ثانوی، برای کسب قابلیت وابستگی از فن کفایت اجماعی و برای کسب انتقال‌پذیری از روش‌های توصیف غنی و انتخاب هدفمند مشارکت‌کنندگان استفاده گردیده است. یافته‌های پژوهش؛ در دو گروه معلمین و دانش آموزان در قالب 4 عامل اصلی ارتقای قابلیت‌های فردی و گروهی دانش آموزان، موانع انسانی و محیطی، توانمندسازی پژوهشی و ضرورت حمایت همه‌جانبه، قرار گرفت. یافته‌های پژوهشی مشترک پژوهیده‌ها در 17 مقوله‌ی اصلی توانمندسازی دانش آموزان در زمینه پژوهشی، پرورش قابلیت‌های فکری، توانمندسازی دانش آموزان در فعالیت‌های گروهی، توانمندسازی دانش آموزان در زمینه کار با رایانه، پرورش قابلیت استقلال دانش آموزان ، چگونگی اجرا، موانع انسانی، موانع مالی، موانع تکنولوژیکی، موانع ساختاری، توانمندی در یادگیری پژوهش، تقویت روحیه پژوهشگری، تقویت مهارت پژوهشگری، ضرورت حمایت مسئولین، ضرورت حمایت مدرسه، ضرورت حمایت معلم و ضرورت حمایت والدین قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که این طرح سبب ارتقاء قابلیت­های فردی و گروهی دانش آموزان شده، همچنین موانع انسانی و محیطی که چهار مقوله موانع انسانی، مالی، تکنولوژیکی و ساختاری را در بر می‌گیرد، دستیابی به اهداف طرح را با مشکل مواجه می‌کند. همچنین، اجرای این طرح؛ توانمندی در یادگیری پژوهش، برخورداری از روحیه پژوهشگری و برخورداری از مهارت پژوهشگری را برای دانش آموزان به دنبال دارد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
استاد مشاور اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
کلید واژه ها:  مطالعه موردی ،  طرح جابر بن حیان ، دانش‌آموز پژوهنده ، روحیه پژوهشگری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 833
نام نویسنده: خداشناس، آیدا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی درمان شناختی _ رفتاری به شیوه فردی بر کاهش شدت و فراوانی نشانه های افکار وسواسی و اعمال اجباری، کاهش آمیختگی فکر _ عمل و کاهش اثر افکار وسواسی و اعمال اجباری در کودکان 6 تا 11 ساله مبتلا به اختلال وسواس_ اجبار بود. روش پژوهش شبه آزمایشی از نوع تک آزمودنی با اندازه گیری های مکرر بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کودکان رده سنی 6 تا 11 سال شهرستان بجنورد که به مراکز درمانی مراجعه نمودند، بود که بصورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در مرحله غربالگری 12 نفر ازشرکت کنندگان جهت دریافت تشخیص اختلال وسواس_ اجبار به روانپزشک ارجاع داده شدند و در نهایت 8 نفر تشخیص اختلال وسواس_ اجبار را دریافت کردند. دو خط پایه گرفته شد. در نهایت 5 نفر در درمان شرکت کردند. مراجعان تحت 12 جلسه درمان شناختی _ رفتاری قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش آمیختگی فکر _ عمل برای کودکان، مقیاس اثر افکار وسواسی و اعمال اجباری کودکان و مقیاس شدت و فراوانی افکار وسواسی و اعمال اجباری ییل براون بودند. داده های بدست آمده از طریق تحلیل دیداری نمودار ها، شاخص های روند، ثبات، درصد داده های همپوش، درصد داده های غیر همپوش، درصد بهبودی بود. یافته ها نشان داد در سه مراجع درمان شناختی رفتاری بطور معناداری منجر به کاهش فراوانی و شدت نشانه ها، میزان تخریب ناشی از افکار وسواسی و اعمال اجباری و هم چنین کاهش آمیختگی فکر_ عمل شده است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  درمان شناختی _ رفتاری، شدت و فراوانی نشانه ها ، سطح تخریب عملکرد ، آمیختگی فکر _ عمل، کودکان ، اختلال وسواس _ اجبار

<   1234567891011121314151617181920212223242535455565758595105   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.