دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

<   11121314151617172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1078 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 70
نام نویسنده: خاتمیان فر، پریسا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 255
چکیده: 

در عصر اقتصاد  دانش مدار، دانش به عنوان یک منبع حیاتی برای کسب برتری رقابتی شناخته شده است. از این رو، مدیریت دارایي های دانشی برای سازمان ها ضرورت یافته است. با این وجود، اين دانش هنگامی می تواند منجر به بهبود و ارتقاء عملکرد یک سازمان و کسب برتر رقابتی شود که در آن سازمان به اشتراک گذارده شود. بنابراین ، اشتراک دانش به عنوان یک عنصر مهم و کلیدی در فرایند مدیریت دانش شناخته شده است.به نظر می رسد، کتابخانه ها مانند بسیاری از سازمانهای دیگر، اخیرا به ارزش و اهمیت مدیریت و اشتراک دانش در پیشبرد فعالیتها پی برده اند. نظر به اینکه کتابخانه آستان قدس از قدمت زیادی برخوردار است و یکی از بزرگترین کتابخانه های خاورمیانه به شمار می رود، مشخص نیست تا چه میزانی این کتابخانه از شرایط لازم برای مدیریت و به اشتراک گذاری دانش برخوردار است. بر اساس این مساله، پژوهش حاضر باهدف بررسی وضعیت کنونی اشتراک دانش، زیرساختها، بسترها و شیوه های به اشتراک گذاری دانش در سازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی انجام گرفت. در اجرای این پژوهش از روش تحقیق موردی از نوع پیمایشی استفاده شد. به منظور گردآوری اطلاعات  و سیاهه وارسی برای ثبت نتایج تحلیل محتوای اسناد موجود در سازمان کتابخانه ها طراحی و مورد استفاده قرار گرفت. 109 کتابدار و 31 نفر از روسای بخشها کتابخانه مرکزی و مدیران کتابخانه های اقماری به ها پاسخ دادند.یافته های این پژوهش نشان داد، به طور کلی وضعیت زیر ساختی اشتراک دانش در سازمان کتابخانه ها به نسبت مناسب می باشد. مصداقهای مرتبط با سه گروه از فعالیتهای که به اشتراک دانش کمک می کند و در متون شناسایي شده بود، یعنی، آموزش، بهره گیری از فناوری اطلاعات و فعالیتهای رسمی و غیر رسمی در سازمان کتابخانه ها مشاهده شد. اما، در رابطه با گروه چهارم، یعنی سیاستها و راهبردهایي برای نهادینه کردن فعالیتهای اشتراک دانش، مصداق های مرتبط ( ماند، گروه، واحد یا کمیته ای در رابطه با مدیریت و اشتراک دانش، خط مشی و آيين نامه ای در این خصوص، و وجود پست سازمانی) مشاهده نشد. افزون بر این، در رابطه با عوامل مشوق و بازدارنده اشتراک دانش در سازمان کتابخانه ها، یافته های پژوهش نشان داد که از میان عوامل فردی و سازمانی موثر بر اشتراک دانش، نبود زمان و وقت کافی برای شرکت در فعالیتهای اشتراک دانش به عنوان مانعی برای این فعالیت در سازمان کتابخانه ها می باشد. در این میان، کسب دانش، ایجاد ارتباط و کسب وجه اجتماعی، احساس مسئولیت، اعتماد بین کتابداران و اعتماد سازمانی به عنوان عوامل مشوق اشتراک دانش شناخته شدند.یکی دیگر از اهداف این پژوهش بررسی وضعیت بسترهای اشتراک دانش و میزان بهره گیری از آنها در انطباق با الگوی نوناکا و تاکه اوچی بود. نتایج به دست آمده نشان داد که، بستر های مناسبی (ماند، کمیته ها و شوراهای گوناگون در سازمان، گروه های هم عمل، جلسات حل مساله، اینترانت و سمینارهای درون سازمانی) در رابطه با تبدیل دانش بر اساس اشتراک آن در سازمان کتابخانه ها فراهم شده است. میزان بهره گیری از بستر های موجود در دو مرحله اجتماعی سازی و ترکیب در حد "مناسب" و در مرحله تبدیل دانش برون سازی در حد " تاحدودی مناسب" ارزیابی شد.

 

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: پریرخ، مهری
استاد مشاور اول: آزاد، اسدالله
کلید واژه ها:  مديريت دانش ، اشتراك دانش ، زيرساخت های اشتراك دانش ، عوامل مشوق اشتراك دانش ، موانع اشتراك دانش ، الگوی تبديل دانش نوناكا و تاكه اوچی ، سازمان كتابخانه ها ، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 69
نام نویسنده: ماریه، رحیمی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 232
چکیده: 

با وجود آنکه همکاری علمی در حوزه های مختلف سابقه ای طولانی دارد، اما این پدیده در داخل ایران کمتر مورد بررسي قرار گرفته است. از این رو پژو هش با استفاده از روش پیمایشی و با هدف بررسی وضعیت همکاری علمی در میان اعضای هیئت عامی دانشگاه فردوسی مشهد، به بررسی پدیده همکاری علمی و تالیف مشترک در میان 4 حوزه موضوعی دانشگاه پرداخته است. برای پاسخگویي به 5 پرسش این پژوهش از آمار توصیفی، آمار تحلیلی، و آزمون مجذور کای و نیز آزمون مقایسه نسبت ها استفاده شده است. نتایج به دست آمده عبارتند از:

1) در بین حوزه های مورد بررسی، سه حوزه موضوعی کشاورزی علوم پایه و مهندسی درصد قابل توجهی همکاری علمی در تولیدات علمی پایين ترین میزان را در کل دانشگاه به خود اختصاص داده است. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین نسبت همکاری علیم در 4 حوزه دانشگاه فردوسی وجود دارد. بیشترین میزان نسبت همکاری علمی در حوزه کشاورزی و کمترین آن در حوزه علوم انسانی است.

2) الگوی همکای علمی با دانشجویان دارای بیشترین فراوانی به عنوان الگوی غالب همکاری علمی در دانشگاه فردوسی شناسايی شد و پس از آن الگوی همکاری علمی درون گروهی درون موسسه ای در رتبه دوم و سپس الگوهای همکاری علمی با سازمانها و همکاری علمی برون رشته ای درون موسسه ای در مرتبه های سوم و چهارم قرار دارند. همچنین در ارتباط با تعداد نویسندگان، در کل تولیدات مشترک دانشگاه الگوی دو نویسنده ای، به عنوان الگوی غالب در همکاری علمی شناخته شد.

3) مقاله های منتشر شده در نشریات داخلی دربین مقاله های مشترک ، کتابهای ترجمه ای در بین کتابهای مشترک و طرحهای پژوهشی خاتمه یافته در میان طرحهای پژوهشی مشترک به عنوان انواع منابع با بیشترین فراوانی در کل دانشگاه فردوسی شناسايی شدند. نیز مقاله های مشترک، به عنوان منبع غالب در همکاری های علمی دانشگاه فردوسی مشهد شناخته شدند.

4) بین متغیرهای جنسیت، سن، مدرک، سابقه کار، و رتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی با میزان همکاری علمی ایشان رابطه مستقیم و نسبتا کمی وجود دارد، اما میان مسئولیت اجرايی و میزان همکاری علمي رابطه ای وجود ندارد.

5) به نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی ، از میان عوالی مشوق همکاری علمی، عوامل مشوق فردی بیشترین میزان تاثیر و از میان عوامل بازدارنده، عوامل بازدارنده محیطی بیشترین میزان تاثیر را در همکاری علمی دارند.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: داورپناه، محمد رضا
کلید واژه ها:  همکاری علمی ، تالیف مشترک ، الگوهای همکاری علمی ، منبع همکاری علمی ، عوامل مشوق ، عوامل بازدارنده ، دانشگاه فردوسی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 4
نام نویسنده: تقوی، سید مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 177
چکیده: 

شناخت و آشنایي با کتابخانه يكی از عناصر اساسی و سازنده برای تقویت بنیه علمی دانشجو در هر نهاد آموزشی به شمار می آید. آموزش دانشجویان نو ورود برای استفاده از کتابخانه نقش اساسی در انجام فعالیتهای مطالعاتی و تحقیقاتی آنها دارد. به جز دانشجویان رشته علوم تربیتی و معدود رشته هایي که درسی به نام آشنایي با کتابخانه دارند در سایر رشته های دانشگاهی، درس یا واحد مشخصی وجود ندارد که استفاده از کتابخانه یا منابع اطلاعاتی را آموزش دهد.

طرح تولید نرم افزار چند رسانه ای آموزش شیوه بهره گیری از کتابخانه یکی از تدابیری است که می تواند نیاز آموزش استفاده از کتابخانه را فارغ از قید زمان و مکان و به نحوی موثر برآورده سازد. با توجه به اینکه پایان نامه حاضر قرار است پیش نمونی (Prototype) از نرم افزار آموزشی استفاده از منابع اطلاعاتی ارائه دهد، برای تشریح روشنتر و دقیقتر منابع، در اینجا سعی کرده ایم به آموزش شیوه بهره گیری از مهمترین نوع منابع مرجع کتابخانه ها که " دائره المعارف " نام دارد بپردازیم. از عمده ترین دلایل انتخاب دائره المعارف از میان منابع مرجع کتابخانه، قابلیتهای مناسبی است که اینگونه مراجع برای تبدیل شدن به یک نرم افزار آموزشی چند رسانه ای دارند.

هدف بررسی حاضر، ارائه طرحی است برای برنامه آموزشی شیوه بهره گیری از منابع کتابخانه ای به صورت چند رسانه ای ( صدا، متن و تصویر) تا استفاده کننده به راحتی بتواند با آن ارتباط برقرار کرده و ضمن دریافت محتوی و مفاهیم درس و استفاده از مثالها، آموخته های خود را نیز بیازماید. توالی این برنامه به گونه ای است که پس از هر مرحله ارائه مفاهیم، سئوالاتی به عنوان آزمون مطرح می شود تا استفاده کننده از طریق آنها خود آزمایي کرده و وارد مرحله بعدی درس شود. یکی از ویژگیهای این برنامه آن است که چنانچه استفاده کننده پاسخ نادرست به سوال دهد، این برنامه به صورت خودکار استفاده کننده را به پاسخ درست راهنمای می کند.

اهداف ویژه طرح حاضر شامل پیشنهاد برنامه ای است برای:

1. آموزش استفاده از منابع اطلاعاتی کتابی

2. کمک به دانشجو در انجام مطالعات و تحقیقات کارآمد

3. گسترش دامنه آموزش استفاده از منابع اطلاعاتی

4. معرفی تکنولوژیهای جدید اطلاعاتی به عنوان ابزاری کارآمد در امر آموزش

در خاتمه، طراحی نمونه ای از نرم افزار آموزش چند رسانه ای ارائه شده  است، تا با تکمیل آن دانشجویان بتوانند از این ابزار برای انجام مطالعات و فعالیتهای تحقیقاتی موثر تر بهره گیرند.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ - فاقد - فاقد


استاد راهنمای اول: حری، عباس
استاد مشاور اول: صديق بهزادي، ماندانا
استاد مشاور دوم: پور وطن، بهمن


طرح پژوهشی
>> کتابداری
شماره بازیابی: 32
نام نویسنده: یغمايی، جواد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 23
چکیده: 

ندارد

فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ(ندارد) -نتيجه گيري(ندارد>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 177
نام نویسنده: ریحانی شورچه، حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 132
چکیده: 

این پژوهش به منظور مقایسه جوسازمانی ورابطه آن بامیزان تمایل کارکنان به مشارکت درتصمیم گیری سازمانی  درموسسات اموزشی عالی دولتی وغیر انتفاعی شهر مشهد صورت گرفته است بانظربه اینکه جو سازمانی ارتباط نزدیکی بابرخی از عوامل موثر درکارکرد واثر بخشی سازمانها ازقبیل ؛روحیه وانگیزش کارکنان ومیزان تعارض دارد ازسوی دیگر مشارکت کارکنان وتصمیم گیریهای سازمانی درمیزان رضایت، تغییرنگرش ،روحیه کارکنان،اثربخشی وکارآیی سازمان موثر است.بنابراین پژوهش حاضر به بررسی وضعیت جوسازمانی ورابطه ان با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیریهای سازمانی درموسسات اموزش عالی دولتی وغیر انتفاعی پرداخته است .گروه مورد مطالعه دراین پژوهش راکلیه کارکنان رسمی،پیمانی وقراردادی موسسات اموزش عالی دولتی(N=1641)وموسسات اموزش عالی غیرانتفاعی(N=927)تشکیل می دهند.گرداوری داده ها درباره افراد جامعه مورد مطالعه ازطریق نمونه گیری  توامان خوشه ای وتصادفی ساده صورت گرفته است (N=210)که این اقدام بانظربه گسترده بودن حجم جامعه اماری انجام شده است به منظور گرد آوری داده های مورد نیاز ازدو جوسازمانی (هالپین وکرافت)ومیزان تمایل به مشارکت درتصمیم گیری (محقق ساخته )استفاده شده است .برای تعیین پایایی ازروش الفای کرونباخ استفاده شده است که ضریبت پایایی جوسازمانی ومعادل91/0وضریب پایایی میزان تمایل به مشارکت درتصمیم گیری معادل94/0به دست امده است  وبرای مطالعه روایی هردو ازدو شیوه همسانی درونی وداوری تخصصی بهره گیری شده است درانجام این پژوهش ،اطلاعات جمع آوری شده از ها جهت ازمون فرضیه ها وپاسخگویی به سوالات پژوهش بااستفاده از نرم افزارspss14مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.که این نتایج حاصل گردید:موسسات اموزش عالی ،غیر انتفاعی دارای جوبازتری نسبت به موسسات آموزش عالی دولتی می باشند،بین جوباز ومیزان تمایل به مشارکت درتصمیم گیری رابطه ای مستقیم ومعنادار وجود ندارد ،بین مولفه های جوسازمانی در هردو نظام تفاوت معنی داری وجود دارد ،بین همبستگی میان جوسازمانی ومیزان تمایل به مشارکت در دو نمونه موسسات اموزش عالی دولتی و غیر انتفاعی تفاوت معنی داری وجود ندارد .

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري


 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 176
نام نویسنده: كرد اعظم، داوود
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی و شناخت رابطه بین گرایش به بوروکراسی و فرسودگی شغلی کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی صورت گرفته است . با توجه به اینكه عوامل مختلفی می تواند در بروز فرسودگی شغلی کارکنان دخیل باشد . یکی از آنها بوروکراسی حاکم بر سازمان ها و تمایلی است که در کارکنان برای تابعیت ایجاد می کند . این تحقیق از نوع همبستگی و از لحاظ هدف از جمله تحقیقات کاربردی است . فرضیه های تحقیق بدین شرحند . فرضیه اصلی : بین گرایش به بوروکراسی و فرسودگی شغلی کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد . فرضیات فرعی :بین گرایش به بوروکراسی و مسخ شخصیت کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد .بین گرایش به بوروکراسی و عدم موقعیت فردی  کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد .بین گرایش به بوروکراسی و خستگی عاطفی کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد .جامعه پژوهش کارکنان ستادی شاغل در سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی هستند . ( 385 = N ) . نمونه مورد بررسی در اين پژوهش را تعداد (150) نفر از کارکنان این سازمان تشکیل می دهند . داده ها از طریق نمونه گیری تصادفی ساده و به وسیله فرسودگی شغلی مسلچ (Maslach  ) و گرایش به بوروکراسی دوبرین ( dubrin ) گرد آوری شد برای تعیین پایایی از روش آلفای کرانباخ استفاده شده است . اطلاعات جمع آوری شده از ها جهت آزمون فرضیه ها و سوالات تحقیق با استفاده از نرم افزار spss  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و به طور خلاصه نتایج ذیل حاصل گردید :بین گرایش به بوروکراسی و فرسودگی شغلی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد در گروههای مختلف سوابق کاری فقط مولفه  خستگی عاطفی تفاوت معناداری با دیگر مولفه های فرسودگی شغلی دارد . بین دو گروه زنان و مردان در مولفه مسخ شخصیت تفاوت معناداری وجود دارد . به طوریکه در مولفه مسخ شخصیت مردان بیشتر از زنان دچار فرسودگی شده اند . همچنین تفاوت معناداری در میزان فرسودگی شغلی بر اساس سطوح مختلف تحصیلی مشاهده نمی شود .

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: امين يزدي، سيد امير


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 174
نام نویسنده: براتی، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 82
چکیده: 

مساله رضایت شغلی کارکنان یکی از موضاعات مهم در هر سازمان می باشد که مدیران بایستی به آن توجه داشته باشند . بدون شک عوامل زیادی در رضایت شغلی موثر است که مدیر هر سازمان باید با توجه به اهمیت هر کدام از عوامل که از نتایج تحقیقات حاصل شده است آنها را مدنظر قرار داده و در جهت ارتقائ رضایت شغلی کارکنان سازمان به کار گیرد . در این تحقیق تاثیر عوامل مهم حقوق و مزایا ، همکاران ، ماهیت شغلی ، مافوق و فرصت های ارتقا و ترفیع که صاحبنظران زیادی اهمیت آنها را مورد توجه قرار داده اند ، در رضایت شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور مشهد مورد بررسی قرار گرفت و سهم هر کدام از عوامل فوق در رضایت شغلی کارکنان در رسته های مختلف کاری مختلف کاری تعیین گردید . تعداد کل جامعه آماری 103 نفر بوده است که کل جامعه به صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفت . در این تحقیق از  ای محقق ساخته استفاده گردیده که بر پایه سه شاخص توصیف شغل ( JDI ) رضایت مندی مینه سوتا و نیاز رضایتمندی پورتر و با توجه به سوالات تحقیق تهیه و تنظیم شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد مشاغلی که متنوع و پرتحرک هستند و از ارزش اجتماعی بیشتری برخوردارند سهم بیشتری در رضایت شغلی کارکنان دارد از جمله این مشاغل می توان به رسته شغلی اشاره کرد که در آن بخشنامه های و آئین نامه های گوناگون و ماهیت شغل به گونه ای است که به کارکنان فرصت زیادی جهت خلاقیت و نو آوری می دهد .  در خصوص تاثیر مافوق نتایج نشان می دهد در رسته هایی که مافوق بیشتر رعایت همکاران را نموده و عدالت را بین آنها مراعات می کند سهم بیشتری در رضایت شغلی کارکنان دارد . در زمینه سهم همکاران در رضایت شغلی بر اساس تئوری ها و نظریه ها انتظار می رود این عامل رتبه بالایی داشته باشد اما نتایج این تحقیق بیانگر آن است که سهم این عامل در رتبه های پایین قرار می گیرد که توجه مسوولین را نسبت به بهبود روابط انسانی در سازمان می طلبد در خصوص سهم فرصت های ترفیع کارکنان برای این عامل امتیاز بالایی قائل شده اند و این نشان می دهد که اکثر کارکنان از فرصت های ترفیع در دانشگاه رضایت دارند . یکی دیگر از عومل تاثیر گذار در رضایت شغلی کارکنان حقوق و مزایا است . در خصوص تاثیر حقوق و مزایا معمو لا اشخاص تا و قتی که در مقایسه با دیگران و ضع مشابهی دارند احساس رضایت و خشنودی می نمایند . نتایج این تحقیق نیز بیانگر این است کارکنانی که از لحاظ حقوق و مزایا در مقایسه با همكاران یا سایر موسسات مشابه احساس نابرابری می کنند سهم کمتری برای حقوق و مزایا قائل هستند . همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد که رضایت شغلی کارکنان بر حسب متغیر های جنس ، سابقه کار وسطح تحصیلات تقریبا در یک سطح می باشد .   

فهرست مندرجات-فهرست منابع ومأخذ- نتيجه گيري
استاد راهنمای اول: كوهستاني، حسين علي
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 173
نام نویسنده: رضایی، زبيده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 126
چکیده: 

هدف اصلی پژوهش حاضرشنا خت نیازهای مهارتی مدیران مدارس ابتدایی متوسطه و مدارس جامع شهر کابل در سه حوزه مهارتهای فنی ادراکی و انسانی است در این پژوهش از یک محقق ساخته جهت نیاز سنجی آموزشی و جمع آوری داده ها استفاده شده است . این پژوهش به روش پیمایشی انجام گرفته است و جامعه آماری آن شامل مدیران 168 باب مدرسه شامل 10 مدیر از مقطع ابتدایی، 81 مدیر ازمقطع متوسطه ، 77 مدیر از مدارس جامع ( لیسه ) شهر کابل است . روش گرد آوری نمونه ها در مقطع ابتدایی به صورت سرشماری در مقطع متوسطه و مدرسه جامع به صورت طبقه ای بر اساس جدول مورگان بوده است . حجم نمونه پژوهش شامل 139 مدیر مدارس می باشد سوالات پژوهش عبارتند از : 1- نیازهای ادراکی ، فنی و انسانی مدیران مقطع ابتدایی شهر کابل کدامند ؟ 2- نیازهای ادراکی ، فنی و انسانی مدیران مقطع متوسطه شهر کابل کدامند ؟ 3- نیازهای ادراکی ، فنی و انسانی مدیران مدارس جامع ( لیسه )  شهر کابل کدامند ؟ 4- آیا بین نیازهای آموزشی مدیران مدارس شهر کابل از لحاظ جنیست تفاوت معناداری وجود دارد ؟ 5-  آیا بین نیازهای آموزشی ( مهارتی )  مدیران مدارس شهر کابل از لحاظ سابقه کاری  تفاوت معناداری وجود دارد ؟  6- آیا بین نیازهای آموزشی ( مهارتی )  مدیران مقاطع مختلف تحصیلی  تفاوت معناداری وجود دارد ؟ 7-  آیا بین نیازهای آموزشی ( مهارتی )  مدیران مدارس از لحاظ مدرک تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد ؟ 8- آیا بین نیازهای آموزشی ( مهارتی )  مدیران مدارس از لحاظ وضعیت دوره های آموزشی  تفاوت معناداری وجود دارد ؟نتایج پژوهش نشان داد که

1-   بیشترین نیاز مدیران در مقطع ابتدایی ، به ترتیب نیازهای مهارت ادراکی ( میانگین 1/49 درصد ) ، نیازهای مهارت انسانی ( بامیانگین 4/46 درصد ) ، نیازهای مهارت فنی ( میانگین 20 درصد ) میباشد .

2-   بیشترین نیاز مدیران در مقطع متوسطه ، به ترتیب نیازهای مهارت ادراکی ( میانگین 92/50 درصد ) ، نیازهای مهارت انسانی ( بامیانگین 42/48 درصد ) ، نیازهای مهارت فنی ( میانگین 45/30 درصد ) میباشد .

3-   بیشترین نیاز مدیران در مقطع مدارس جامع  ، به ترتیب نیازهای مهارت ادراکی ( میانگین25/64درصد ) ، نیازهای مهارت انسانی ( بامیانگین 3/49 درصد ) ، نیازهای مهارت فنی ( میانگین3/26 درصد ) میباشد .

4-     بین نیازهای آموزشی مدیران مدارس شهر کابل از لحاظ جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد .

5-     بین نیازهای آموزشی مدیران از لحاظ مقطع تحصیلی  تفاوت معناداری وجود ندارد .

6-     بین نیازهای آموزشی مدیران از لحاظ سابقه کاری   تفاوت معناداری وجود ندارد .

7-     بین نیازهای آموزشی مدیران از لحاظ مدرک تحصیلی  تفاوت معناداری وجود ندارد .

8-     بین نیازهای آموزشی مدیران از لحاظ سوابق آموزشی  تفاوت معناداری وجود ندارد .

پیشنهادهای متعددی نیز در این زمینه ارائه شده که دو تا از مهمترین آنها در زمینه پژوهش عبارتند از :1-   طراحی برنامه ای جهت آموزش مستمر مدیران مدارس شهر کابل و کشور افغانستان به منظور ارتقای سطح مهارت های ادراکی ، فنی  و انسانی به ویژه در زمینه های ، روش تدریس ، ارزشیابی ، روابط انسانی ، تصمیم گیری ، آینده نگری و... 2-     طراحی و اجرای برنامه های آموزش ضمن خدمت برای مدیران در راستای تقویت مهارتهای فوق

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري 


  


استاد راهنمای اول: جعفري ثاني، حسين
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 135
نام نویسنده: ذوقی شوكت آباد، احمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1381
تعداد صفحات: 189
چکیده: 

نظر به اهمیت ارزشیابی عملکرد کارکنان در سازمانها ( به عنوان مراکزی که وظیفه نظم بخشیدن فعالیت بشری را بر عهده دارند ) به منظور اطمینان ار هم خوانی تلاشهای فردی با هدفهای تعیین شده به عنوان بخشی از فرایند کنترل و تاثیر متقابلی که ارزشیابی عملکرد مطلوب با انگیزش شغلی کارکنان دارد . در تحقیق حاضر " رابطه نمره ارزشیابی عملکرد مدیران مقطع متوسطه و میزان انگیزش شغلی ایشان " مورد بررسی قرار گرفته که به نوبه خود می تواند واقعیتهایی را طرح نماید . جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران مقطع متوسطه دولتی و روزانه است که حداقل در دو سال گذشته ( از سال تحصیلی 79 تاکنون ) متصدی پست مدیریت در نواحی هفتگانه مشهد بوده اند که شامل 191 نفر می باشند ، از این تعداد 169 نفر به ها پاسخ کامل افراد جامعه آماری صورت گرفته است از شیوه سرشماری بهره گیری شده است . در این پژوهش 2 دسته اطلاعات مختلف شامل نمره ارزشیابی عملکرد و نمره انگیزش شغلی مدیران فوق ، مورد بررسی قرار گرفته است که با استفاده از اطلاعات بدست آماده وجود ارتباط بین نمره ارزشیابی عملکرد ومیزان انگیزش بغلی مدیران جامعه آماری به آزمون گذاشته شد . ابزار اندازه گیری در این پژوهش :1-     نمره ارزشیابی عملکرد  مدیران مذکور است که از طریق واحد ارزشیابی کارگزینی نواحی بدست آمد

2-     انگیزش شغلی مدیران یاد شده است که توسط ایشان تکمیل گردیده است

برای یافتن ارتباط بین این دو متغیر از روش " همبستگی یا همخوانی " پیرسون استفاده گردیده و برای آزمون سوالات فرعی یعنی مقلیسه و بررسی تفاوتهای موجود بین میان رابطه های مشاهده شده در گروههای مستقل بر چسب جنسیت ، مدرک تحصیلی ، رشته تحصیلی ، سابقه کاری و ناحیه محل اشتغال این گروه مدیران از آزمون z  استفاده شده است . پس از بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات نتایج ذیل حاصل گردید :1 – بین نمره ارزشیابی عملکرد مدیران فوق با میزان انگیزش شغلی ایشان در سطح (a=0.05   ) رابطه ای معنادار مشاهده نگردید . 2 – و بین رابطه مشاهده نمره ارزشیابی عملکرد و میزان انگیزش شغلی مدیران یاد شده بر حسب جنسیت ،مدرک تحصیلی ، رشته تحصیلی ، سابقه کاری ، و ناحیه محل اشتغال با توجه به z  مشاهده شده اختلاف معناداری مشاهده نشد . بنابراین می توان کرد که نمره ارزشیابی عملکرد مدیران مذکور بر روی انگیزش شغلی ایشان تاثیری نداشته و بالعکس کسانی که دارای انگیزش شغلی بالا هستند نمره ارزشیابی عملکرد بالایی کسب نکرده اند که خود تجدید نظر در عوامل ارزشیابی ، شیوه ها و ارزشیابی کنندگان را می طلبد و از سوی دیگر می توان کرد که عوامل تاثیر گذار بر عملکرد و انگیزش بسیار متنوع و پیچیده است .

فهرست مطالب -  فهرست منابع و مأخذ- نتيجه گيري -  


استاد راهنمای اول: كوهستاني، حسين علي
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 139
نام نویسنده: منیدری، رمضانعلي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1382
تعداد صفحات: 124
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور شناخت رابطه مهارت های ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی دانشکده های دانشگاه فردوسی صورت گرفته است . فرضیه اساسی پژوهش آن است که بین مهارت های ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی دانشکده های دانشگاه فردوسی رابطه معنی داری وجود دارد . مهارت های ارتباطی از چهار مؤلفه : مهارت کلامی ، مهارت شنود مؤثر،  مهارت نوشتاری و مهارت اطلاع رسانی و سلامت سازمانی نیز از ابعاد هفتگانه : یگانگی نهادی ، نفوذ مدیر ، مراعات ، ساخت دهی ، حمایت منابع ، روحیه و تاکید علمی تشکیل یافته است . دانشکده ها به لحاظ حوزه و قلمرو کاری به چهار گروه : ادبیات و علوم انسانی ، کشاورزی ، علوم پایه و مهندسی تقسیم بندی شدند . سولات اساسی پژوهش از این قرار است 1-     وضعیت مهارت های ارتباطی مدیران دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس نمره مهارت های ارتباطی چگونه است ؟

2-     وضعیت سلامت سازمانی دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس نمره سلامت سازمانی چگونه است ؟

3-     آیا در نمره مهارت های ارتباطی مدیران چهار گروه دانشکده ها تفاوت معنی داری وجود دارد ؟

4-     آیا در نمره سلامت سازمانی چهار گروه دانشکده ها تفاوت معنی داری وجود دارد ؟

جامعه آماری پژوهش ، شامل کلیه معاونین و مدیر گروه های دانشکده های دانشگاه فردوسی به تعداد 73 نفر و روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است . بر اساس مبانی نظری تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از دو مهارت های ارتباطی و سلامت سازمانی استفاده شده است که تمام جامعه آماری به طور سرشماری به هر دو پاسخ داده اند به منظور تحلیل داده ها با توجه به فرضیه و سوالات تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) استفاده شده است و نتایج زیر به دست آمده است 1- بین مهارت های ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی دانشکده ها با اطمینان 99٪ رابطه معنی داری وجود دارد.2- تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات مهارت های ارتباطی مدیران چهار گروه دانشکده ها دیده نمی شود . اما همه مدیران صرف نظر از گروه بندی از لحاظ مهارت شنود موثر بیشترین امتیاز و از لحاظ مهارت اطلاع رسانی کمترین امتیاز رابه دست آورده اند .3- تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات سلامت سازمانی دانشکده های گروه های چهار گانه دیده نمی شود . اما همه دانشکده ها صرف نظر از گروه بندی از لحاظ بعد تاکید علمی بیشترین امتیاز و از لحاظ بعد حمایت منابع کمترین امتیاز به دست آورده اند

فهرست مطالب - فهرست منابع و مأخذ- نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز

<   11121314151617172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.