دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

<   123456789101112131415161718192021222324252636465666768696106   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1078 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 457
نام نویسنده: حسینی، مجتبی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 152
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر واکاوی هنجارهای تصریح نشده‌ای است که دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی دانشگاه فردوسی در فرایند انتخاب استاد راهنما مدنظر قرار می‌دهند؛ پژوهیده­های این پژوهش ۲۸ نفر از دانشجویان کارشناسی­ارشد دانشکده­ علوم­تربیتی و روان­شناسی بودند؛ که در سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵ مشغول به تحصیل و پیشنهاده پژوهش آنان به تصویب گروه آموزشی رسیده بود. این افراد به شیوه نمونه­گیری مبتنی بر هدف و از نوع گلوله برفی انتخاب شدند. پژوهش حاضر از حیث هدف در زمره پژوهش­های کاربردی قرار داشته و از حیث روش پژوهش، با رویکرد کیفی و با استفاده از روش پدیدارشناسی توصیفی انجام شده است. ابزار گردآوری یافته­ها مصاحبه با روش هدایت کلیات بود و برای تحلیل یافته­ها از روش کلایزی استفاده شد. جهت کسب اعتبار پژوهش از روش­های بررسی توسط مشارکت‌کنندگان، توصیف توسط همتایان، توصیف جامع از شرایط شرکت کنندگان، کفایت ارجاعی و آزمون تشخیص استفاده گردید. یافته­های پژوهش نشان داد که معیارهای انتخاب استاد راهنما در قالب 5 مقوله کلی: معیارهای اخلاقی (توجه به انضباط، عدالت، انصاف، انگیزه، اعتماد، انتقادپذیری، خوش برخورد بودن، مسئولیت پذیری و صبوری استاد راهنما)، معیارهای سیاسی (شامل توجه به شهرت، جایگاه سازمانی و جایگاه اجتماعی استاد)، معیارهای آکادمیک (توجه به تخصص، تجربه، سبک نظارت و به روز بودن)، معیارهای اهمال کارانه (توجه به راحت طلبی، سرعت و جنسیت استاد راهنما) و و معیارهای مبتنی بر محدودیت‌ها (توجه به اجبار از سوی گروه، اعضای هیئت‌علمی و یا مواجه با نظام بوروکراتیک)، قرار گرفتند. تجربیات دانشجویان از تعامل با استادان و رفتار واقعی­شان در گروه آموزشی، قوانین و رویه­های موجود در ساختار سازمانی دانشکده و فرهنگ رشته­ای حاکم بر گروه­های آموزشی باعث ایجاد الگوهایی شناختی شده که ارزش­هایی را که اقتدا به ضد هنجارهای علم را بیشتر از هنجارهای علم تببین می­کنند به دانشجویان نسل به نسل و به صورت غیررسمی منتقل کرده و الگوهای رفتار غیرآکادمیک دانشجویان در انتخاب استاد راهنما را سبب می­شوند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ




استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  استاد راهنما ،  هنجار ، پایان­نامه ،  پدیدارشناسی ،  تجربه زیسته


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 831
نام نویسنده: قاسمی، سعید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 126
چکیده: 

پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی مدل تحولی تفاوت‌های فردی مبتنی بر ارتباط (DIR) ( بازی درمانی فلورتایم )بر بهبود نشانه‌های درخودماندگی، مهارت های اجتماعی، گفتار و زبان در کودکان اختلال طیف درخودماندگی انجام‌شد. جامعه موردمطالعه تمامی کودکان 3-8 سال مبتلابه اختلال طیف درخودماندگی بود که در زمان اجرای آزمون به کلینیک رهگشا در اصفهان مراجعه کردند. از این جامعه 6 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس با توجه به ملاک‌های ورود و ملاک‌های خروج بعد از انجام مصاحبه با والدین و اجرای مقیاس درجه بندی درخودماندگی کودکی انتخاب شدند. در این پژوهش از مقیاس درجه‌بندی درخودماندگی کودکی، نیمرخ مهارت‌های اجتماعی درخودماندگی، آزمون سنجش رشد نیوشا استفاده‌شده است. تعداد جلسات درمان انفرادی برای هر کودک حداقل 26 جلسه‌ی 45 دقیقه‌ای در طی دوماه بود. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و توسعه‌ای و ازنظر شیوه‌ی گردآوری داده‌ها شبه آزمایشی بود. طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون یک گروهی در این پژوهش به‌کاررفته است. پس از اتمام جلسات درمانی، طی جلسه‌ای جداگانه پس‌آزمون‌ها انجام شد و داده های جمع آوری شده ابتدا برای نشان دادن اطلاعاتی مانند ویژگی‌های جمعیت شناختی از شاخص‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی بهره گرفته شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین نمرات شرکت‌کنندگان در پیش‌آزمون و پس‌آزمون درنمره کلی نشانه های درخودماندگی تفاوت معنی داری وجود داشت که البته در بررسی 14 زیرمقیاس درخودماندگی در زیر مقیاس استفاده از اشیا تفاوت معنی‌داری دیده نشد. همچنین در نمرات مهارت‌های اجتماعی شرکت‌کنندگان در پیش‌آزمون و پس‌آزمون تفاوت معناداری وجود داشت. نتایج نشان داد که در نمرات زبان دریافتی و گفتار تفاوت معنادار وجود داشت اما در نمرات زبان بیانی تفاوت معناداری وجود نداشت. درنتیجه این پژوهش می‌توان گفت که رویکرد DIR(بازی درمانی فلورتایم) می‌تواند موجب بهبودی کودکان اختلال طیف درخودمانده در گفتار، زبان دریافتی و مهارت های اجتماعی آنان و بالطبع موجب بهبودی در نشانه های درخودماندگی می شود اما حداقل در مداخله کوتاه مدت نمی تواندموجب بهبود در زبان دریافتی کودکان اختلال طیف درخودمانده شود.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: امين يزدي، سيد امير
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  اختلال طیف درخودماندگی ، مهارت های اجتماعی ، گفتار ، زبان دریافتی ، زبان بیانی ، ، مدل تحولی تفاوت‌های فردی مبتنی بر ارتباط(DIR) ،  بازی درمانی فلورتایم


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 456
نام نویسنده: هاشیمی، نوریه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 184
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف کاربست تکنولوژی عملکرد انسانی جهت بهبود عملکرد مدارس در هرات انجام شد. روش پژوهش، موردی و از حیث هدف نیز در زمره پژوهش‌های کاربردی بود. در این پژوهش جامعه، بر اساس گزارش اداره آموزش و پرورش در شهر هرات (افغانستان) 23 مدرسه که از لحاظ پیشرفت علمی در سه سطح علمی قرار داشتند، سه مدرسه به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب گردید. راهبرد های مورد استفاده در این پژوهش، بررسی و تحلیل اسناد مدارس، مصاحبه و استفاده از بود. جهت تعیین روایی ابزارها از روایی محتوایی استفاده شد و میزان پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرون باخ 78% محاسبه گردید. یافته های پژوهش در ارتباط با سه سوال پژوهش بودند که یافته های سوال اول پژوهش از طریق روش تحلیل تفسیری، یافته های سوال دوم به شیوه ساختاری مورد تحلیل و یافته های سوال سوم پژوهش از روش تحلیل تأملی استفاده شد. نتایج حاصل از سوال اول پژوهش در ارتباط با وضعیت عملکرد موجود و عملکرد مطلوب مدارس نشان داد که مدارس نه تنها هنوز هم با وضعیت مطلوب فاصله دارند بلکه نتایج حاصله عملکرد در مدارس C.L, B.L نیز مسیر این مدارس را نسبت به مدرسه A.L. برای رسیدن به وضعیت مطلوب دشوار­تر و طولانی‌تر نشان می‌دهد و مدرسه A.L. وضعیت مطلوب‌تری نسبت به مدارس دیگر دارد. در ارتباط با سوال دوم پژوهش بعد از تجزیه و تحلیل عملکرد، شکاف‌های عملکردی مشخص و علل این شکاف‌ها نیز مورد شناسایی قرار گرفتند. این عوامل شامل: ضعف عملکرد مدیران، کم توجهی به عملکرد آموزشی معلمان، کمبود انگیزه معلمان، مشکلات یادگیری دانش آموزان، نادیده گرفتن اهداف و مأموریت‌های ویژه در هر مدرسه، ناکافی بودن توانمندی برخی از معلمان در تدریس، عدم هم راستایی تخصص معلمان با دروس، استفاده از روش‌های سنتی تدریس، کمبود منابع و لوازم آموزشی، کمبود کتب درسی، کمبود فضای مناسب آموزشی و ضعیف بودن پیوند مدرسه با خانواده می‌باشند. این شکاف‌های عملکردی در تمام مدارس منتخب مشاهده گردید که مدرسه A.L. نسبت به مدارس دیگر در این زمینه از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار بود. نتایج حاصله از سوال سوم پژوهشگر را کمک نمود تا با توجه به مشکلات موجود در مدارس و با عنایت از ادبیات پژوهش و راهنمای تیم پژوهشی مداخله های در چهار حوزه بهسازی منابع انسانی، بهسازی سازمانی، مدیریت منابع انسانی و طراحی محیطی به منظور پر کردن شکاف‌های عملکردی و بهبود عملکرد مدارس پیشنهاد دهد.

 

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ



 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  تکنولوژی عملکرد انسانی ،  عملکرد، ، بهبود عملکرد مدارس


>> کتابداری
شماره بازیابی: 175
نام نویسنده: کاظمی، شبنم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 117
چکیده: 

هدف: هدف اصلی این پژوهش بنچ-مارکینگ خدمات الکترونیکی (وب سایت)، اطلاع­رسانی، مرجع و مجموعه سازی در کتابخانه های دانشگاهی ایران از طریق شناسایی کتابخانه ­های دا نشگاهی الگو در هر یک از این خدمات و مقایسه دیگر کتابخانه ­­ها با آن است.

 روش: این پژوهش کاربردی با روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه بود: کتابخانه­های مرکزی ده دانشگاه­ برتر ایران و کتابداران کتابخانه­های مرکزی این دانشگاه­ ها. در مرحله نخستین این پژوهش، از نمونه­گیری هدفمند که از انواع نمونه­ گیری­های غیراحتمالی است، استفاده شد. با توجه به هدف­های پژوهش و لزوم بررسی بنچ-مارکینگ در کتابخانه­های دانشگاهی، سه کتابخانه مرکزی دانشگاه­های تهران، صنعتی شریف و فردوسی مشهد به عنوان نمونه­ای هدفمند از جامعه اول پژوهش انتخاب شدند. در مورد کتابداران
نمونه­گیری صورت نگرفت و تمام آن­ها (162 نفر) در کتابخانه­های سه دانشگاه تهران، صنعتی شریف و فردوسی مشهد مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده­ها محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن سنجیده شد. برای تعیین روایی از روش اعتبار محتوا استفاده شد. نتایج بدست آمده از روش تعیین اعتبار محتوا نشان داد که مطابق با سؤال­های پژوهش بوده و همان اجزای مورد­نظر را سنجیده است، و از روایی لازم برخوردار است.
برای تعیین پایایی ابزار اندازه­گیری ()، از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسش­های بخش الکترونیکی 91 درصد، اطلاع­رسانی 87 درصد، مجموعه­سازی 94 درصد، مرجع 97 در­صد و در کل 75 درصد بدست آمد که نشان می­دهد هماهنگی درونی و ثبات بین سؤال­های بالا است و در نتیجه وسیله اندازه گیری از پایایی لازم برخورداراست.

یافته­ ها: در بخش­های خدمات الکترونیکی، مجموعه ­سازی و مرجع، میانگین رتبه کتابخانه دانشگاه فردوسی بالاتر از دو کتابخانه دانشگاهی دیگر (تهران و شریف) است. بدین معنی که در این بخش­ها این کتابخانه به عنوان کتابخانه الگو در نظر گرفته می­شود. همچنین در بخش خدمات اطلاع ­رسانی؛ با توجه به بالاتر بودن میانگین رتبه کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف نسبت به دوکتابخانه دیگر، این کتابخانه به عنوان الگو شناخته شد. در دو بخش خدمات الکترونیکی و مجموعه­سازی در بین سه کتابخانه دانشگاهی صنعتی شریف، تهران و فردوسی تفاوت معناداری وجود دارد. ولی در دو بخش اطلاع­رسانی و مرجع تفاوت معنادار وجود ندارد و در این دو بخش با توجه به میانگین، رتبه­بندی کتابخانه­ها انجام شد. در مقایسه تک­­ تک کتابخانه دانشگاهی الگو با دو کتابخانه دیگر در هر یک از خدمات، نقاط قوتی برای کتابخانه الگو ذکر شده است. با توجه به این نقاط قوت که در واقع نقاط ضعف کتابخانه دانشگاهی دیگر است، آن کتابخانه دانشگاهی می­تواند بعضی از عادات و ساختار سازمانی-اجرایی خود را در راستای آن نقاط مثبت تغییر دهد تا بهبود حاصل شود

 

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: نوكاريزي، محسن
کلید واژه ها:  بنچ-مارکینگ، ،  کتابخانه­ های دانشگاهی ، خدمات الکترونیکی ،  خدمات اطلاع ­رسانی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 455
نام نویسنده: رمضانی، سمانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 147
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تبیین سهم عوامل مؤثر بر توانمندی معلمان متوسطه مدارس دولتی دخترانه شهر درگز، به روش همبستگی در مدارس انجام شد. جامعه آماری تحقیق را معلمان متوسطه مدارس دولتی دخترانه به تعداد 250 نفر تشکیل دادند، که از بین آنان با استفاده از فرمول کوکران تعداد 151 نفر، به روش نمونه­گیری تصادفی، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده­ها از دو پرسش­نامه محقق ساخته (سنجش توانمندی با 9 مؤلفه) و (عوامل مؤثر بر توانمندی در سه بخش، عوامل جمعیت­شناختی، مدیریتی و سازمانی)، استفاده شد. مؤلفه­ها و عوامل پرسش­نامه­ها، با مرور ادبیات نظری توانمندسازی استخراج شده بود. روایی پرسش‌نامه‌ها  توسط اساتید  محترم مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن‌ها نیز با اجرای اولیه در نمونه‌ای به تعداد 30 نفر با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ تعیین شد. ضریب آلفای کرونباخ برای ­های عوامل مدیریتی، سازمانی و مؤلفه­های توانمندی به ترتیب؛ 951/0، 945/0 و 875/0 بوده است. در این تحقیق عوامل جمعیت شناختی،  مدیریتی و سازمانی به عنوان متغیرهای پیش­بین و مؤلفه­های توانمندی به عنوان متغیر ملاک، مورد آزمون قرار گرفتند. برای توصیف داده­ها از آمار توصیفی و برای بررسی ارتباط بین متغیرها و تعیین سهم هر کدام، از ضریب همبستگی و رگرسیون  چندگانه استفاده و تحلیل­ها انجام گرفت. در نهایت نتایج تحقیق نشان داد که 5 عامل مدیریتی ، 7 عامل سازمانی و 4 عامل جمعیت­شناختی با 9 مؤلفه توانمندی شامل (شایستگی، اثرگذاری، خودکنترلی، تمایل به شغل، معناداری، خوداثربخشی، وضوح و شناخت شغل، ارتقای مهارت­های شغلی، انعطاف­پذیری شغلی ) رابطه دارند. از عوامل مدیریتی؛ کارگروهی باضریب 788/0 بیشترین سهم و تسهیم اطلاعات با ضریب 442/0 کمترین سهم، از عوامل سازمانی؛ تعیین اهداف مشخص و روشن با ضریب 730/0 بیشترین سهم و مشارکت در تصمیم­گیری  سازمانی  با ضریب 338/0 کمترین سهم و از عوامل جمعیت­شناختی، سابقه شغلی با ضریب 599/0 بیشترین سهم و سن با ضریب 305/0 کمترین سهم را در اثرگذاری بر توانمندی معلمان به خود اختصاص دادند.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: سعيدي رضواني، محمود
استاد مشاور اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
کلید واژه ها:  عوامل ­مدیریتی ، عوامل­ سازمانی ،  عوامل­ جمعیت­ شناختی ،  توانمندی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 830
نام نویسنده:  محدث، مطهره‌ سادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 94
تعداد صفحات: 70
چکیده: 

یکی از رفتارهای رانندگی که باعث بروز سانحه و منجر به آسیب دیدگی‌های جدی و بعضا مرگ و میر می‌شود، رانندگی با سرعت غیر مجاز است. از جمله عوامل تأثیر گذار در کاهش و افزایش رفتار رانندگی با سرعت غیر مجاز، ویژگی‌های شخصی (جنسیت، سن، تآهل، سطح تحصیلات، وضعیت اقتصادی-اجتماعی و نوع خودرو)، منبع کنترل و درک خطر می‌تواند باشد. لذا مهمترین هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین ویژگی‌های جمعیت شناختی، منبع کنترل و درک خطر با رفتار رانندگی پرخطر سرعت غیر مجاز می‌باشد. نمونه آماری این تحقیق 400 نفر بوده است که از دو منطقه متفاوت 3 و 9 شهر مشهد انتخاب شده اند. آزمودنی‌ها با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است که متشکل از ‌های خود گزارشی اطلاعات جمعیت شناختی برای سنجش ویژگی‌های شخصی، سنجش سرعت رانندگی برای سنجش رانندگی با سرعت غیر مجاز، منبع کنترل راتر جهت سنجش نوع منبع کنترل افراد و ‌ی درک خطر برای سنجش درک افراد از خطر می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از این پژوهش نشان داد که میزان سرعت رانندگی در بین افراد تحصیل کرده، دارای خودروهای گران قیمت تر، جوانتر، مردان و مجردان به طور معناداری بیشتر است. تفاوت میزان سرعت رانندگی در بین دو طبقه‌ی اجتماعی- اقتصادی پایین و بالا معنادار نبود. بین منبع کنترل و سرعت رانندگی هم ارتباط معناداری وجود نداشت، اما بین درک خطر و سرعت رانندگی ارتباط معنادار بود. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سن، جنسیت و درک خطر متغیرهای پیش‌بینی کننده‌ی معنادار رانندگی با سرعت غیر مجاز می‌باشد. مهمترین نتیجه این تحقیق این است که مردان، جوانترها و کسانی که درک خطر پایینی دارند به احتمال بیشتری رفتار پرخطر رانندگی با سرعت غیر مجاز را انجام می‌دهند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: طبیبی، زهرا
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  رانندگی ، درک خطر ،  منبع کنترل ، سرعت غیرمجاز


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 829
نام نویسنده:  سلیمانی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 78
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد به شیوه گروهی بر افزایش پذیرش، ارزش، خود دلسوزی و کاهش فرسودگی شغلی در کارآموزان  رواندرمانی بود. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود که در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل کارآموزان رواندرمانی کلینیک مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1394 بود  که به‌ صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایشی (10 نفر) و گروه کنترل (10 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش در هشت جلسه درمان پذیرش و تعهد را به شیوه‌ی گروهی دریافت کردند. ابزارهای پژوهش، پذیرش، مقیاس زندگی متعهد، مقیاس خود دلسوزی و فرسودگی شغلی بود که در پیش آزمون و پس آزمون بر روی هر دو گروه اجرا شد. سپس داده‌های به ‌دست‌آمده از طریق آزمون تحلیل  کوواریانس تک‌ متغری (ANCOVA) و چند متغیری (MANCOVA) تحلیل شد. تحلیل آماری نشان داد که ارزش و خود دلسوزی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به ‌طور معنادار افزایش یافت. در متغیر فرسودگی شغلی، خرده مقیاس کفایت شخصی در گروه آزمایش کاهش معناداری در مقایسه با کنترل داشت، ولی در دو متغیر دیگر (خستگی هیجانی و شخصیت زدایی) تفاوت معناداری دیده نشد. در متغیر پذیرش بین دو گروه کنترل و آزمایش تفاوت معناداری دیده نشد. نتیجه پژوهش نشان داد که مداخله‌ی درمان پذیرش و تعهد به شیوه گروهی می‌تواند برای کارآموزان رواندرمانی  به‌طور اثربخش به کار گرفته شود.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: مشهدی، علی
استاد مشاور اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
کلید واژه ها:  درمان تعهد و پذیرش، ، پذیرش ، ارزش ،  خود دلسوزی ، فرسودگی شغلی ،  کارآموزان ، رواندرمانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 828
نام نویسنده: محیطی، الهه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 95
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی بر عادت‌های مخرب زناشویی، شادمانی زناشویی و باورهای ارتباطی زناشویی زنان متأهل بود. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل زنان متأهل مراجعه‌کننده به فرهنگسرای سیمرغ نیشابور در سال 1394 بودند که به صورت نمونه‌گیری در دسترس از بین زنان متأهل انتخاب شدند و به شیوه‌ی تصادفی در دو گروه آزمایشی (10) و گروه کنترل (10) جایگزین شدند. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله، عادت‌های مخرب زناشویی مردخدای رودمعجنی، شادمانی زناشویی آرزین، ناستر و جونز و باورهای ارتباطی  آیدلسون و اپستاین را تکمیل نمودند. سپس داده‌های جمع‌آوری‌شده با تحلیل کوواریانس موردبررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان داد که آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی شادمانی زناشویی و باورهای ارتباطی غیرمنطقی را بهبود بخشیده، اما در عادت‌های مخرب زناشویی  به جز عادت به عیب جویی و منفی نگری  تأثیر معناداری نداشته است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: طالبيان شريف، جعفر
کلید واژه ها:  عادت‌های مخرب زناشویی ، شادمانی زناشویی ، باورهای ارتباطی غیرمنطقی ، مهارت‌های مثبت اندیشی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 454
نام نویسنده:  حقایقی، مرضیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 183
چکیده: 

پژوهش حاضر باهدف شناسایی مؤلفه‌های  فراشناخت پژوهشی با رویکردی مبتنی بر نظریۀ داده بنیاد و آزمون ساختار عاملی آن در دانشجویان تحصیلات تکمیلی صورت گرفته است، برای این منظور از رویکرد آمیخته از نوع اکتشافی بهره گرفته شد . پژوهش در دو بخش کیفی و کمی به‌صورت متوالی انجام پذیرفت . به‌ این‌ترتیب که در بخش کیفی، از استراتژی نظریه داده بنیاد مشتمل بر کدگذاری باز، محوری و انتخابی و نیز الگوی مبنایی این نظریه به‌منظور دستیابی به مدل مستخرج از پژوهش، استفاده‌شده است. با اتکا به اصل نمونه‌گیری هدفمند، 5 مصاحبه با متخصصین حوزه‌ی فراشناخت و پژوهش تا رسیدن به اشباع نظری، صورت گرفت. بعد از شناسایی مؤلفه‌های فراشناخت پژوهشی و تدوین گویه‌های آن، در بخش کمی، روایی به شیوه‌های محتوایی و از نوع داوری تخصصی، تحلیل عاملی اکتشافی، روایی همگرا، روایی ملاکی و پایایی به شیوه‌ی همسانی درونی و آزمون مجدد محاسبه شد. جهت بررسی‌های کمی تعداد 557 دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد به شیوه‌ی نمونه‌گیری سهمیه‌ای بر مبنای مقطع و رشته‌ی تحصیلی انتخاب شدند . یافته‌های حاصل از تحلیل مؤلفه‌های اصلی با استفاده از چرخش واریماکس نشان داد که این از دو عامل «دانش شناختی» و «مهارت فراشناختی» تشکیل‌شده‌ است. یافته‌های حاصل از بررسی روایی همگرا نشان داد که ‌ی فراشناخت پژوهشی دارای همبستگی مثبت معنادار با ‌ی باورهای معرفت‌شناسی شومر و ‌ی فراشناخت حالتی است، همچنین بررسی روایی ملاکی آن نشان داد که ‌ی مذکور قادر به پیش‌بینی عملکرد پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی است؛ که حاکی از روا بودن ‌ی فراشناخت پژوهشی است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل 96/0 و برای زیرمؤلفه‌های «دانش شناختی» و «مهارت فراشناختی» به ترتیب 91/0 و 95/0 و ضریپ پایایی آزمون مجدد برای کل 72/0 و برای زیر مولفه‌های آن 68/0 و 70/0 محاسبه شد که حاکی از پایایی و همسانی درونی مناسب برای این است؛ بنابراین، با توجه به ویژگی‌های روان‌سنجی مطلوب، ‌ی فراشناخت پژوهشی می‌تواند در پژوهش‌های آزمایشی و پیمایشی در حوزه‌ی فراشناخت و پژوهش، به کار رود.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  پژوهش ،  فراشناخت ،  معرفت‌شناسی ،  فراشناخت پژوهشی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 453
نام نویسنده: برومندنیا، پریشاد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 86
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی آموزش رفتاری به والدین و مقایسه آن با ترکیب آموزش رفتاری و بازسازی شناختی والدین در کاهش علایم مشکلات خواب کودکان و بهبود کیفیت خواب مادران بود.

روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش شامل کودکان 4 تا 8 سال دارای مشکلات خواب بود که به همراه والدینشان در تابستان سال 1395 به کلینیک­های پزشکی و روان­پزشکی کودک سطح شهر مشهد مراجعه کردند.  والدینی که از خواب کودکشان شکایت داشتند، توسط عادات خواب کودک غربال شدند و 30 نفر از والدین دارای کودکان با اختلالات خواب به روش نمونه گیری در دسترس، در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل گمارده شدند.  یک گروه آزمایش مداخله آموزش رفتاری و گروه آزمایشی دیگر مداخله ترکیب آموزش رفتاری و بازسازی شناختی دریافت کردند و گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکرد.  برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس تک متغیره استفاده شد.

یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که میزان مشکلات خواب کودکان پس از دریافت هر دو درمانِ آموزش رفتاری، و ترکیب آموزش رفتاری و بازسازی شناختی، در مقایسه با گروه کنترل کاهش می یابد و هر دو درمان تاثیر معناداری بر بهبود مشکلات خواب کودکان دارند.  همچنین سطح کیفی خواب مادران، پس از دریافت هر دو درمان نسبت به گروه کنترل بهبود یافت.  میزان بهبود مشکلات خواب کودکان در گروه آزمایشی ترکیب آموزش رفتاری و بازسازی شناختی بیشتر بود.  میزان بهبود کیفیت خواب مادران در گروه آزمایشی آموزش رفتاری با گروه آزمایشی ترکیب آموزش رفتاری و بازسازی شناختی تفاوتی نداشت.  به عبارتی در هر دو گروه کیفیت خواب مادران به یک اندازه بهبود یافت.

: مشکلات خواب کودکان رشد و تکامل کودکان را تهدید می کند و باید به عنوان عاملی مهم و تأثیر گذار در سلامت کودکان مورد توجه قرار گیرد.  بنابراین با توجه به نتایج می توان روش درمانی آموزش رفتاری و ترکیب آن با بازسازی شناختی را جایگزین مناسبی برای درمان آشفتگی ها و مشکلات خواب کودکان در نظر گرفت.

 

فهرست مندرجات

فهرست منابع  و مآخذ


استاد راهنمای اول: طبیبی، زهرا
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  مشکلات خواب کودکان ، کیفیت خواب مادر ، آموزش رفتاری ، بازسازی شناختی والدین

<   123456789101112131415161718192021222324252636465666768696106   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.