دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

<   123456789101112131415161718192021222324252636465666768696106   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1074 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 455
نام نویسنده: رمضانی، سمانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 147
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تبیین سهم عوامل مؤثر بر توانمندی معلمان متوسطه مدارس دولتی دخترانه شهر درگز، به روش همبستگی در مدارس انجام شد. جامعه آماری تحقیق را معلمان متوسطه مدارس دولتی دخترانه به تعداد 250 نفر تشکیل دادند، که از بین آنان با استفاده از فرمول کوکران تعداد 151 نفر، به روش نمونه­گیری تصادفی، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده­ها از دو پرسش­نامه محقق ساخته (سنجش توانمندی با 9 مؤلفه) و (عوامل مؤثر بر توانمندی در سه بخش، عوامل جمعیت­شناختی، مدیریتی و سازمانی)، استفاده شد. مؤلفه­ها و عوامل پرسش­نامه­ها، با مرور ادبیات نظری توانمندسازی استخراج شده بود. روایی پرسش‌نامه‌ها  توسط اساتید  محترم مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن‌ها نیز با اجرای اولیه در نمونه‌ای به تعداد 30 نفر با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ تعیین شد. ضریب آلفای کرونباخ برای ­های عوامل مدیریتی، سازمانی و مؤلفه­های توانمندی به ترتیب؛ 951/0، 945/0 و 875/0 بوده است. در این تحقیق عوامل جمعیت شناختی،  مدیریتی و سازمانی به عنوان متغیرهای پیش­بین و مؤلفه­های توانمندی به عنوان متغیر ملاک، مورد آزمون قرار گرفتند. برای توصیف داده­ها از آمار توصیفی و برای بررسی ارتباط بین متغیرها و تعیین سهم هر کدام، از ضریب همبستگی و رگرسیون  چندگانه استفاده و تحلیل­ها انجام گرفت. در نهایت نتایج تحقیق نشان داد که 5 عامل مدیریتی ، 7 عامل سازمانی و 4 عامل جمعیت­شناختی با 9 مؤلفه توانمندی شامل (شایستگی، اثرگذاری، خودکنترلی، تمایل به شغل، معناداری، خوداثربخشی، وضوح و شناخت شغل، ارتقای مهارت­های شغلی، انعطاف­پذیری شغلی ) رابطه دارند. از عوامل مدیریتی؛ کارگروهی باضریب 788/0 بیشترین سهم و تسهیم اطلاعات با ضریب 442/0 کمترین سهم، از عوامل سازمانی؛ تعیین اهداف مشخص و روشن با ضریب 730/0 بیشترین سهم و مشارکت در تصمیم­گیری  سازمانی  با ضریب 338/0 کمترین سهم و از عوامل جمعیت­شناختی، سابقه شغلی با ضریب 599/0 بیشترین سهم و سن با ضریب 305/0 کمترین سهم را در اثرگذاری بر توانمندی معلمان به خود اختصاص دادند.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: سعيدي رضواني، محمود
استاد مشاور اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
کلید واژه ها:  عوامل ­مدیریتی ، عوامل­ سازمانی ،  عوامل­ جمعیت­ شناختی ،  توانمندی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 830
نام نویسنده:  محدث، مطهره‌ سادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 94
تعداد صفحات: 70
چکیده: 

یکی از رفتارهای رانندگی که باعث بروز سانحه و منجر به آسیب دیدگی‌های جدی و بعضا مرگ و میر می‌شود، رانندگی با سرعت غیر مجاز است. از جمله عوامل تأثیر گذار در کاهش و افزایش رفتار رانندگی با سرعت غیر مجاز، ویژگی‌های شخصی (جنسیت، سن، تآهل، سطح تحصیلات، وضعیت اقتصادی-اجتماعی و نوع خودرو)، منبع کنترل و درک خطر می‌تواند باشد. لذا مهمترین هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین ویژگی‌های جمعیت شناختی، منبع کنترل و درک خطر با رفتار رانندگی پرخطر سرعت غیر مجاز می‌باشد. نمونه آماری این تحقیق 400 نفر بوده است که از دو منطقه متفاوت 3 و 9 شهر مشهد انتخاب شده اند. آزمودنی‌ها با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است که متشکل از ‌های خود گزارشی اطلاعات جمعیت شناختی برای سنجش ویژگی‌های شخصی، سنجش سرعت رانندگی برای سنجش رانندگی با سرعت غیر مجاز، منبع کنترل راتر جهت سنجش نوع منبع کنترل افراد و ‌ی درک خطر برای سنجش درک افراد از خطر می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از این پژوهش نشان داد که میزان سرعت رانندگی در بین افراد تحصیل کرده، دارای خودروهای گران قیمت تر، جوانتر، مردان و مجردان به طور معناداری بیشتر است. تفاوت میزان سرعت رانندگی در بین دو طبقه‌ی اجتماعی- اقتصادی پایین و بالا معنادار نبود. بین منبع کنترل و سرعت رانندگی هم ارتباط معناداری وجود نداشت، اما بین درک خطر و سرعت رانندگی ارتباط معنادار بود. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سن، جنسیت و درک خطر متغیرهای پیش‌بینی کننده‌ی معنادار رانندگی با سرعت غیر مجاز می‌باشد. مهمترین نتیجه این تحقیق این است که مردان، جوانترها و کسانی که درک خطر پایینی دارند به احتمال بیشتری رفتار پرخطر رانندگی با سرعت غیر مجاز را انجام می‌دهند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: طبیبی، زهرا
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  رانندگی ، درک خطر ،  منبع کنترل ، سرعت غیرمجاز


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 829
نام نویسنده:  سلیمانی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 78
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد به شیوه گروهی بر افزایش پذیرش، ارزش، خود دلسوزی و کاهش فرسودگی شغلی در کارآموزان  رواندرمانی بود. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود که در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل کارآموزان رواندرمانی کلینیک مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1394 بود  که به‌ صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایشی (10 نفر) و گروه کنترل (10 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش در هشت جلسه درمان پذیرش و تعهد را به شیوه‌ی گروهی دریافت کردند. ابزارهای پژوهش، پذیرش، مقیاس زندگی متعهد، مقیاس خود دلسوزی و فرسودگی شغلی بود که در پیش آزمون و پس آزمون بر روی هر دو گروه اجرا شد. سپس داده‌های به ‌دست‌آمده از طریق آزمون تحلیل  کوواریانس تک‌ متغری (ANCOVA) و چند متغیری (MANCOVA) تحلیل شد. تحلیل آماری نشان داد که ارزش و خود دلسوزی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به ‌طور معنادار افزایش یافت. در متغیر فرسودگی شغلی، خرده مقیاس کفایت شخصی در گروه آزمایش کاهش معناداری در مقایسه با کنترل داشت، ولی در دو متغیر دیگر (خستگی هیجانی و شخصیت زدایی) تفاوت معناداری دیده نشد. در متغیر پذیرش بین دو گروه کنترل و آزمایش تفاوت معناداری دیده نشد. نتیجه پژوهش نشان داد که مداخله‌ی درمان پذیرش و تعهد به شیوه گروهی می‌تواند برای کارآموزان رواندرمانی  به‌طور اثربخش به کار گرفته شود.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: مشهدی، علی
استاد مشاور اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
کلید واژه ها:  درمان تعهد و پذیرش، ، پذیرش ، ارزش ،  خود دلسوزی ، فرسودگی شغلی ،  کارآموزان ، رواندرمانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 828
نام نویسنده: محیطی، الهه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 95
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی بر عادت‌های مخرب زناشویی، شادمانی زناشویی و باورهای ارتباطی زناشویی زنان متأهل بود. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل زنان متأهل مراجعه‌کننده به فرهنگسرای سیمرغ نیشابور در سال 1394 بودند که به صورت نمونه‌گیری در دسترس از بین زنان متأهل انتخاب شدند و به شیوه‌ی تصادفی در دو گروه آزمایشی (10) و گروه کنترل (10) جایگزین شدند. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله، عادت‌های مخرب زناشویی مردخدای رودمعجنی، شادمانی زناشویی آرزین، ناستر و جونز و باورهای ارتباطی  آیدلسون و اپستاین را تکمیل نمودند. سپس داده‌های جمع‌آوری‌شده با تحلیل کوواریانس موردبررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان داد که آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی شادمانی زناشویی و باورهای ارتباطی غیرمنطقی را بهبود بخشیده، اما در عادت‌های مخرب زناشویی  به جز عادت به عیب جویی و منفی نگری  تأثیر معناداری نداشته است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: طالبيان شريف، جعفر
کلید واژه ها:  عادت‌های مخرب زناشویی ، شادمانی زناشویی ، باورهای ارتباطی غیرمنطقی ، مهارت‌های مثبت اندیشی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 454
نام نویسنده:  حقایقی، مرضیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 183
چکیده: 

پژوهش حاضر باهدف شناسایی مؤلفه‌های  فراشناخت پژوهشی با رویکردی مبتنی بر نظریۀ داده بنیاد و آزمون ساختار عاملی آن در دانشجویان تحصیلات تکمیلی صورت گرفته است، برای این منظور از رویکرد آمیخته از نوع اکتشافی بهره گرفته شد . پژوهش در دو بخش کیفی و کمی به‌صورت متوالی انجام پذیرفت . به‌ این‌ترتیب که در بخش کیفی، از استراتژی نظریه داده بنیاد مشتمل بر کدگذاری باز، محوری و انتخابی و نیز الگوی مبنایی این نظریه به‌منظور دستیابی به مدل مستخرج از پژوهش، استفاده‌شده است. با اتکا به اصل نمونه‌گیری هدفمند، 5 مصاحبه با متخصصین حوزه‌ی فراشناخت و پژوهش تا رسیدن به اشباع نظری، صورت گرفت. بعد از شناسایی مؤلفه‌های فراشناخت پژوهشی و تدوین گویه‌های آن، در بخش کمی، روایی به شیوه‌های محتوایی و از نوع داوری تخصصی، تحلیل عاملی اکتشافی، روایی همگرا، روایی ملاکی و پایایی به شیوه‌ی همسانی درونی و آزمون مجدد محاسبه شد. جهت بررسی‌های کمی تعداد 557 دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد به شیوه‌ی نمونه‌گیری سهمیه‌ای بر مبنای مقطع و رشته‌ی تحصیلی انتخاب شدند . یافته‌های حاصل از تحلیل مؤلفه‌های اصلی با استفاده از چرخش واریماکس نشان داد که این از دو عامل «دانش شناختی» و «مهارت فراشناختی» تشکیل‌شده‌ است. یافته‌های حاصل از بررسی روایی همگرا نشان داد که ‌ی فراشناخت پژوهشی دارای همبستگی مثبت معنادار با ‌ی باورهای معرفت‌شناسی شومر و ‌ی فراشناخت حالتی است، همچنین بررسی روایی ملاکی آن نشان داد که ‌ی مذکور قادر به پیش‌بینی عملکرد پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی است؛ که حاکی از روا بودن ‌ی فراشناخت پژوهشی است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل 96/0 و برای زیرمؤلفه‌های «دانش شناختی» و «مهارت فراشناختی» به ترتیب 91/0 و 95/0 و ضریپ پایایی آزمون مجدد برای کل 72/0 و برای زیر مولفه‌های آن 68/0 و 70/0 محاسبه شد که حاکی از پایایی و همسانی درونی مناسب برای این است؛ بنابراین، با توجه به ویژگی‌های روان‌سنجی مطلوب، ‌ی فراشناخت پژوهشی می‌تواند در پژوهش‌های آزمایشی و پیمایشی در حوزه‌ی فراشناخت و پژوهش، به کار رود.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  پژوهش ،  فراشناخت ،  معرفت‌شناسی ،  فراشناخت پژوهشی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 453
نام نویسنده: برومندنیا، پریشاد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 86
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی آموزش رفتاری به والدین و مقایسه آن با ترکیب آموزش رفتاری و بازسازی شناختی والدین در کاهش علایم مشکلات خواب کودکان و بهبود کیفیت خواب مادران بود.

روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش شامل کودکان 4 تا 8 سال دارای مشکلات خواب بود که به همراه والدینشان در تابستان سال 1395 به کلینیک­های پزشکی و روان­پزشکی کودک سطح شهر مشهد مراجعه کردند.  والدینی که از خواب کودکشان شکایت داشتند، توسط عادات خواب کودک غربال شدند و 30 نفر از والدین دارای کودکان با اختلالات خواب به روش نمونه گیری در دسترس، در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل گمارده شدند.  یک گروه آزمایش مداخله آموزش رفتاری و گروه آزمایشی دیگر مداخله ترکیب آموزش رفتاری و بازسازی شناختی دریافت کردند و گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکرد.  برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس تک متغیره استفاده شد.

یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که میزان مشکلات خواب کودکان پس از دریافت هر دو درمانِ آموزش رفتاری، و ترکیب آموزش رفتاری و بازسازی شناختی، در مقایسه با گروه کنترل کاهش می یابد و هر دو درمان تاثیر معناداری بر بهبود مشکلات خواب کودکان دارند.  همچنین سطح کیفی خواب مادران، پس از دریافت هر دو درمان نسبت به گروه کنترل بهبود یافت.  میزان بهبود مشکلات خواب کودکان در گروه آزمایشی ترکیب آموزش رفتاری و بازسازی شناختی بیشتر بود.  میزان بهبود کیفیت خواب مادران در گروه آزمایشی آموزش رفتاری با گروه آزمایشی ترکیب آموزش رفتاری و بازسازی شناختی تفاوتی نداشت.  به عبارتی در هر دو گروه کیفیت خواب مادران به یک اندازه بهبود یافت.

: مشکلات خواب کودکان رشد و تکامل کودکان را تهدید می کند و باید به عنوان عاملی مهم و تأثیر گذار در سلامت کودکان مورد توجه قرار گیرد.  بنابراین با توجه به نتایج می توان روش درمانی آموزش رفتاری و ترکیب آن با بازسازی شناختی را جایگزین مناسبی برای درمان آشفتگی ها و مشکلات خواب کودکان در نظر گرفت.

 

فهرست مندرجات

فهرست منابع  و مآخذ


استاد راهنمای اول: طبیبی، زهرا
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  مشکلات خواب کودکان ، کیفیت خواب مادر ، آموزش رفتاری ، بازسازی شناختی والدین


>> کتابداری
شماره بازیابی: 174
نام نویسنده: احمدی، سیده مهناز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 140
چکیده: 

هدف: شناسایی میزان کاربرد مصداق‌های پشتیبان آموزش سواد اطلاعاتی در وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاه‌های برتر ایران در مقایسه با وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاه‌های برتر جهان ، بررسی میزان آگاهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد از مصداق‌های پشتیبان سواد اطلاعاتی و بررسی میزان ضرورت و کاربرد این مصداق‌ها از دید آنان از جمله اهداف این پژوهش است.

روش‌شناسي: پژوهش حاضر از نوع كاربردي است و به سه روش کتابخانه‌ای، ارزیابانه و پیمایشی صورت پذیرفت. در شناسایی مصداق‌های پشتیبان سواد اطلاعاتی از روش کتابخانه‌ای استفاده شد. سپس حضور یا نبود مصداق‌های شناسایی شده به روش ارزیابانه در وب‌سایت‌ها بررسی شد. جامعه آماری تمامی وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دانشگاهی ایران و جهان بود. به شیوه نمونه‌گیری هدفمند 10 وب‌سایت کتابخانه‌ای دانشگاه‌های برتر ایران و 10 وب سایت از کتابخانه‌های دانشگاه‌های برتر جهان انتخاب شد. در نهایت نظرتمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی علم اطلاعات و دانش‌شناسی به روش سرشماری مورد پیمایش قرار گرفت. ابزارهای گردآوری اطلاعات در روش ارزیابانه، سیاهه وارسی و در روش پیمایشی، محقق‌ساخته است. روایی صوری هر دو ابزار از نظر اساتید علم اطلاعات و دانش‌شناسی مورد تایید قرار گرفت. به منظور تامین پایایی در روش ارزیابانه از کدگذاری ارزیاب دوم و آزمون مک‌نمار و در مورد پایایی ، ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.

يافته‌ها: 48 مصداق پشتیبان سواد اطلاعاتی شناسایی و بر پایه چارچوب سواد اطلاعاتی 2016 دسته‌بندی شد. بر اساس یافته‌های به دست آمده، درصد فراوانی حضور مصداق‌های پشتیبان سواد اطلاعاتی در وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دانشگاه‌های برتر جهان بیشتر از دانشگاه‌های برتر ایران است؛.‌ به طور مشترک، وب‌سایت کتابخانه دانشگاه‌ واشنگتن و دانشگاه پنسیلوانیا (با 75 درصد) در رتبه نخست و وب‌سایت کتابخانه دانشگاه صنعتی اصفهان (با 23 درصد) در آخرین رتبه قرار گرفتند. یافته‌ها نشانگر آن است که میزان آشنایی دانشجویان با مصداق‌های پشتیبان آموزش سواد اطلاعاتی با میزان ضرورت حضور آن‌ها و میزان استفاده از آن‌ها رابطه مستقیم دارد. مصداق‌های چارچوب جستجو به عنوان اکتشاف راهبردی بیشترین میزان آشنایی (میانگین 67/3)، ضرورت (میانگین 15/4) و استفاده (میانگین 79/2) را به خود اختصاص داده است.

نتيجه‌گيري: وضعیت وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاه‌های برتر ایران نسبت به وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاه‌های برتر جهان چندان مطلوب نیست. حضور مصداق‌های کاربردی مانند راهنمای روش پژوهش در کنار مصداق‌های عمومی مانند بخش تماس با ما می‌تواند به ارتقاء سطح وب‌سایت کتابخانه‌ها کمک کند و کتابخانه‌های دانشگاهی علاوه بر به کارگیری مصداق‌ها در وب‌سایت خود لازم است آگاهی‌رسانی و آموزش مناسب را نیز در دستور کار خود قرار دهند تا هدف از آموزش سواد اطلاعاتی محقق گردد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: شریف، عاطفه
استاد مشاور اول: نوكاريزي، محسن
کلید واژه ها:  چارچوب سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی 2016 ، استانداردهای سواد اطلاعاتی 2002 ،  مصداق‌های پشتیبان آموزش سواد اطلاعاتی ، وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی ایران و جهان ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی ،  علم اطلاعات و دانش‌شناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 452
نام نویسنده: غلامی چهکند، فریبا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 235
چکیده: 

هدف از انجام این پژوهش، شناسایی وضعیت برنامه درسی اجراشده درس انشا در پایه­ی هفتم دوره متوسطه اول، شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه درسي اجرا شده­ی کنونی درس انشا و ارائه راهکارهایی به دست اندرکاران برای بازنگری برنامه درسی انشا بود. رویکرد این پژوهش کیفی و از الگوی ارزشیابی خبرگی و نقادی آموزشی آیزنر استفاده گردید. پنج  کلاس درس انشا در پایه­ی هفتم مدارسِ دخترانه­ی مقطع متوسطه اول در ناحیه­ی چهار شهر مشهد در بازه­ی زمانی سال تحصیلی 95-1394 قلمرو این مطالعه را شکل داد. برای جمع­آوری داده­های پژوهش، از ابزار­های چندگانه شاملِ مشاهده، مصاحبه، بررسی اسناد و روایت استفاده شد. فرایند تحلیل داده­ها با استفاده از فرایند کدگذاری و شیوه تفسیری، انجام شد. یافته ­­های پژوهش نشان داد که  معلمان به اهداف شناختی بیشتر از اهداف حیطه­­ی عاطفی و روانی – حرکتی توجه می­کردند. درخصوص عنصر محتوا می­توان گفت بعضی از معلمان،کتاب فارسی را به کتاب انشا ترجیح می­دادند.  درخصوص مولفه روش تدریس، بعضی از معلمان در هیچ یک از جلسات مورد بررسی از روش­های خلاقانه مثل روش بارش فکری استفاده نکردند. همچنین، فراگیران مشارکت بالایی در انجام فعالیت­های یادگیری نداشتند و در بعضی اوقات،  هیچ تمایلی به انجام فعالیت­های گروهی از خود نشان نمی­دادند. درخصوص مولفه­ی ابزار و منابع آموزشی، در جریان مشاهدات معلوم شد که معلمان، هیچ گاه  از ابزار و وسایل کمک آموزشی استفاده نمی کردند. در خصوص مولفه­ی ارزشیابی می­توان گفت که در بیش از 50% از جلسه ­های کلاسی مورد بررسی، معلمان براساس دستورالعمل مندرج در کتاب راهنمای معلم، اقدام به نمره دادن می­کردند. درخصوص مولفه­ی فضا، نتایج حاصل از مشاهدات نشان داد که نیمکت­های کلاس  به صورت پشت سرهم چیده شده­بود و دانش­آموزان امکانِ انجام فعالیت­های گروهی را نداشتند. درخصوص مولفه­ی زمان، شواهد نشان داد که در بیشتر اوقات کلاس انشا در ساعات آخر برگزار می­شد. در مجموع، می­توان گفت که نتایج  و تفاسیر  به دست آمده در همه­ی مولف ه­های مورد بررسی قابلیت تعمیم به مدارسی که شرایطی مشابه قلمرو مورد مطالعه را تجربه می­کنند، دارد. همچنین، به منظور اعتباربخشی به یافته­ها از کفایت اجماعی، کفایت ساختاری و کفایت

ارجاعی استفاده ­شد که هر سه­ آنها تایید کننده­ی نتایج پژوهش بود. براساس یافته های این

پژوهش،توانمندسازی معلمان انشا در قالب برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان و دوره­های ضمن خدمت و در مسیر استفاده از روش­های مشارکتی در اجرای برنامه درسی انشا از جمله­ پیشنهادهای این پژوهش بوده است.


فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  برنامه درسی اجرا شده، ، درس انشا، ،  الگوی خبرگی و نقادی آموزشی ،  عناصر برنامه درسی.


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 451
نام نویسنده: رضوی کلاتی، سید مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 132
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش انگیزشی بودن تدریس و مواد آموزشی در پیش بینی انگیزه بهبود عملکرد معلمان مدارس ابتدایی انجام شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه معلمان شرکت کننده در دوره های آموزشی مربوط به کتب تازه تالیف پایه پنجم ابتدایی در سال 1394به تعداد 1048 نفر بود. نمونه به روش سهمیه‌ای و بر مبنای جدول مورگان به تعداد 285 نفر انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها از سه بررسی انگیزشی بودن تدریس و انگیزش مواد آموزشی کلر(2011) و محقق ساخته انگیزه بهبود عملکرد استفاده شد، پایایی سه بر اساس یک مطالعه مقدماتی و بر مبنای ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و داده‌های گردآوری شده با در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از آزمون‌های آماری رگرسیون چندگانه و مانوا مورد تحلیل قرار گرفت. مهمترین یافته‌های پژوهش عبارتند از:  1- از دیدگاه معلمان شرکت کننده در دوره آموزشی، وضعیت انگیزشی بودن تدریس و مواد آموزشی متوسط ارزیابی شد. 2- میزان انگیزه بهبود عملکرد معلمان در پایان دوره آموزشی افزایش پیدا نکرده بود. 3- بین عناصرالگوی آموزشی کلر (انگیزشی بودن تدریس و مواد آموزشی) و انگیزه بهبود عملکرد معلمان همبستگی بسیار پایینی وجود داشت.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  طراحی انگیزشی ،  انگیزه بهبود عملکرد ،  معلمان دوره ابتدایی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 450
نام نویسنده: سیستانی‌زاده، فرشته
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 81
چکیده: 

هدف این پژوهش، مقایسه اثربخشی روش تدریس پژوهش‌محور با روش تدریس محتوا محور بر مهارت‌های پژوهشی و اجتماعی دانش‌آموزان است. روش تحقیق با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق، روش شبه آزمایشی می‌باشد. از آنجائی که امکان انتساب تصادفی شرکت‌کنندگان  وجود ندارد، از طرح آزمون مقدماتی و نهایی باگروه شاهد وبدون استفاده از انتساب تصادفی، استفاده شد. بدین منظور نمونه‌ای به حجم ‎50 آزمودنی، از بین دانش‌آموزان دخترپایه ششم ابتدایی که در سال تحصیلی 95-94 درشهرستان سرخس مشغول به تحصیل هستند، انتخاب شدند. پس از تکمیل  ‌های  محقق ساخته  مهارت‌های پژوهشی، مهارت‌های اجتماعی ماتسون  و مهارت‌های عاطفی  پترایدزوفارنهایم توسط آزمودنی‌ها؛ اعتبار و روایی ‌های مذکور احراز شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس (ANCOVA) استفاده شد ؛ که برای این منظور ابتدا پیش فرض‌های آن محاسبه شد. درآزمون کلوموگوف- اسمیرنوف اجراشده تمامی‌مولفه‌های متغیرهای پژوهش در بازه‌ی نرمال قرار دارند، در نتیجه تمامی‌متغیرهای پژوهش نرمال هستند. برای فرض همسانی واریانس‌ها دردوگروه هم این کار از طریق آزمون لوین و یا باکس انجام گرفت که مقدار سطح معناداری برای هر دو متغیر بیشتر از 05/0 بدست آمدوبنابراین مفروضه مهارت‌های اجتماعی و پژوهشی پذیرفته شده است. برای فرض همگونی شیب رگرسیون از آزمون یکسانی شیب خط رگرسیون استفاده شد. نتایج این آزمون نشان داد که تعامل میان گروه‌ها (آزمایش و مقایسه) و متغیر همگام (نمرات پیش آزمون) برای متغیرهای مهارت‌های اجتماعی و مهارت‌های پژوهش معنادار نیست، پس فرض همگونی شیب رگرسیون پذیرفته شده است؛ برای بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرکوواریانس و متغیر وابسته و نیز وجود همگنی رگرسیون از نمودارهای پراکندگی استفاده شد؛ که ارتباط خطی بین متغیر همگام و متغیر وابسته (پس آزمون و پیش آزمون) احرازشد؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اجرای روش‌های تدریس پژوهش محور برای دانش‌آموزان در موفقیت آنان درتحصیل و دستیابی به مهارت‌های عملی و پژوهشی و اجتماعی بسیارمفید می‌باشد و جادارد که آموزش و پرورش دانش‌آموزان و معلمین را بیشتر به سمت و سویروش‌های فعال تدریس و ازجمله پژوهش محوری هدایت نمایند

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  : روش تدریس پژوهش محور ، روش تدریس محتوامحور ، مهارت‌های پژوهشی و اجتماعی

<   123456789101112131415161718192021222324252636465666768696106   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.