دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

<   11121314151617181828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1074 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 70
نام نویسنده: مرتضوی نژاد، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1375
تعداد صفحات: 355
چکیده: 

همانطور که می دانیم یکی از دلایل عمده فقدان پدر، جنگ هایي است که هرروزه جان هزاران نفر را می گیرد و در نهایت، کودکان بی گناه و بی پناهی که بازمانده این مصائب هستند، باید بار مشکلات و سختی ها را به دوش بکشند. در جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از مردان این مرز و بوم به شهادت رسیدند و اینک، فرزندان شاهد ثمره وجودی عزیزترین افرادی هستند که در جامعه ما زندگی می کند و خواه نا خواه به دلیل شهادت پدر و شرایط ناشی از آن، از مشکلاتی رنج می برند. به احتمال زیاد یکی از مشکلاتی که این قبیل کودکان با آن دست به گریبان هستند، افسردگی و ناامیدی است که بالطبع دشواری هایي را در خانه و اجتماع و در امر تحصیل و مدرسه برای آنها به وجود می آورد. لذا هدف از مطالعه حاضر این است که مشخص کند آیا ازدواج مجدد مادر و حضور پدرخوانده در محیط خانواده می تواند از ناامیدی و افسردگی ناشی از فقدان پدر بکاهد. در این راستا، تحقیق مورد نظر بر روی دو گروه از دانش آموزانی که پدرانشان در جنگ تحمیلی به شهادت رسیدند، انجام گرفت. یک گروه شامل فرزندان شاهد دارای پدرخوانده و گروه دیگر فرزندان شاهد فاقد پدرخوانده بودند. لازم به ذکر است که در این پژوهش، هر دو جنس مذکر و مونث مورد بررسی قرار گرفتند تا مشخص شود که در کدام گروه، حضور پدرخوانده از جهت کاهش سطح افسردگی موثرتر بوده است. سپس با استفاده از مقیاس افسردگی کودکان به سنجش افسردگی در هر یک از گروه ها پرداخته شد. درصد کل نمرات افسردگی در هر چهار گروه بالاتر از 50% می باشد که حاکی از شدت بالای افسردگی در آنهاست. همچنین از طریق آزمون t و F نیز مورد مقایسه قرار گرفتند اما در هیچ مورد اختلاف معنا داری تایيد نگردید. لذا فرض صفر تایيد و نتیجه گرفته شد که بین سطح افسردگی دو گروه از دانش آموزان شاهد دارای پدرخوانده و فاقد پدرخوانده هیچگونه اختلاف معناداری وجود ندارد

فهرست مندرجات  نتيجه گيري   منابع و مآخذ

فاقد


استاد راهنمای اول: جلالي تهراني، زينب
استاد مشاور اول: جلالي تهراني، سيد محمد محسن


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 71
نام نویسنده: كریمی، حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1375
تعداد صفحات: 180
چکیده: 

فاقد چكيده

فهرست مندرجات  نتيجه گيري  منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: طباطبايي، سيد محمود
استاد مشاور اول: برادران رفيعي، علي محمد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 57
نام نویسنده: خدیوی، كيانوش
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1374
تعداد صفحات: 226
چکیده: 

راهبرد درمان مشترک یا شبکه ای یک روش رواندرمانی است که کارایي آن در درمان اختلال وابستگی به مواد مخدر تریاک توسط نگارنده این رساله مورد بررسی نظری و علمی قرار گرفته است. « اختلال وابستگی به مواد» به همراه « اختلال سوء مصرف مواد» ، دو محور عمده در طبقه بندی پژوهشی، تشخیصی و درمانی اختلالات مربوط به مواد موثر بر روان است. جدید ترین منابع معتبر روان پزشکی و روان شناسی بالینی در تشخیص و طبقه بندی اختلالات روانی – عصبی به این دو محور توجه کرده اند. درمان مشترک نگرشی است جدید و پیشرفته که به منظور روان درمانی و جلوگیری از عود در بیمارانی که دچار اختلال وابستگی به مواد هستند به کار می رود. این روش در امریکا و کشورهای اروپای مورد استفاده واقع شده و موفقیتهای شایان توجهی نیز کسب کرده است اما در کشور ما برای اولین بار است که اثربخشی یک  روش درمانی به طور عام و روان درمانی مشترک را بطور خاص در زمینه اعتیاد مورد سوال و بررسی قرار داده ایم . در تحقیق حاضر، محقق به بررسی عوامل سبب شناختی اعتیاد و فنون درمانی پیشنهاد شده از سوی مکاتب و صاحب نظران مختلف پرداخته و در صد تجربه مستقیم نحوه کاربرد و بهره برداری از راهبردهای درمان مشترک برآمده و جریان کاملی از یک روش رواندرمانی را در رابطه با افراد معتاد نشان داده است. انجام این تحقیق به روش بالینی یعنی «مطالعه موردی» صورت پذیرفته که به دلیل محدودیت های موجود به ارائه یک مورد اکتفا شده است. تحقیق در زمینه کارایي شیوه های روان درمانی، پژوهشی پیوسته است که گاهی به ماه ها فرصت برای بررسی و ثبت و ضبط نیاز دارد و چنان توجه همه جانبه ای می طلبد که کل زندگی پژوهشگر را در بر می گیرد. نتایج حاصل از 7 ماه تلاش درمانی و پیگیری های به عمل آمده در مقاطع سه گانه ماه اول، ماه دوم، ماه سوم، به روشنی بر پیامدهای مثبت پژوهش های مشابه قبلی صحه گذارده و برای ما نیز ره اوردهای ارزنده ای به ارمغان آورده است که هر یک از آنها می تواند ره گشای ارزشمندی برای پژوهشگران و آنهایي که روان درمانی را در حیطه دانش و هنر روانشناسی بالینی به کار می برند باشد. ضمنا محقق در این گزارش با توجه به نظریه « مجتمع های روان فضای پویا» ی آقای دکتر خدیوی زند که از خلال مجموعه تاثیر و تاثرات عوامل ، شرایط، فرایندها و فضاهای مشارکت کننده در درمان تامین می گردد به اصول و نتایجی در امر سازماندهی روش درمان مشترک دست یافته که عبارتند از: 1- تلقی پدیده اعتیاد به عنوان یک بیماری و نه یک جرم از سوی افراد خانواده و اجتماع، کاربرد شیوه درمان مشترک را تسهیل نموده و کارایي آن را افزایش می دهد. بر این اساس ماهیت روان درمانی مشترک این گونه اقتضا می کند که پذیرش اجتماع از فرد معتاد مانند برخورد ان با سایر بیماران باشد. 2- چنان به نظر می رسد چنانچه تعداد بیشتری از اطرافیان بیمار در روند درمان مشترک شرکت داده شوند، روش مذکور از بازده بیشتری برخوردارمی گردد. 3- استفاده از روشهای خانواده درمانی و زوج درمانی مبتنی بر اصلاح روابط متقابل خانوادگی و تعاملات زناشویي علاوه بر روان درمانی انفرادی می تواند به عنوان مکمل مناسبی برای راهبرد درمان مشترک در نظر گرفته شود. 4- دوام و ثبات دستاورد های حاصل از روان درمانی به شیوه مشترک نیز هماند هر گونه روش درمانی دیگری که در رابطه با ترک اعتیاد اعمال می گردد مستلزم وجود حمایت های خانوادگی – اجتماعی و زمینه های اشتغال مناسب پس از پایان دوره رسمی درمان است. 5- روش روان درمانی مشترک مانند سایر روشهای روان درمانی فرایندی مشتمل بر اصل همسانی و همزمانی پژوهش، تشخیص و درمان است به این معنا که به موازات پیشرفت در روند درمان قادر به شناسایي و تشخیص نکات تازه ای می شویم که آنها را در گامهای بعدی و در کل جریان پژوهش درمانی یا درمان پژوهشی خود به کار می گیریم . به نظر می رسد روش درمان مشترک همانند سایر روشهای روان درمانی زمانی از کارایي بیشتر برخوردار خواهد بود که بعد از یک دوره بازگیری مفید و نیز اقامت موقت بیمار در مراکز نگهداری مخصوص که تا مدتی وی را از خطر دسترسی به مواد مخدر بر حذر می دارد اعمال گردد

فهرست مندرجات   نتيجه گيري   منابع و مآخذ

ابزار پژوهش نيست


استاد راهنمای اول: خديوي زند، محمد مهدي
استاد مشاور اول: نقابيان، محمد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 56
نام نویسنده: حسین زاده، مريم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 221
چکیده: 

موضوع تحقیق این رساله، بررسی خودکشی در دانش آموزان با توجه به ساختار منشی آنها، می باشد، سئوالات بنيادین این تحقیق چنین بود که: چگونه است که از میان دانش آموزان، فقط عده ای خاص اقدام به خودکشی می کند؟ آیا این عده ساخت منشی خاصی دارند؟ این ساختار منشی چیست؟ آیا خصیصه های مشترکی در میان این دانش آموزان می توان یافت؟ از آنجایي که مقطع دانش آموزی مورد نظر ما بود لذا طیف سنی پیوستاری از 7 تا 19 سال را در بر گرفت، به عبارت دیگر هم کودکان و هم جوانان مورد تحقیق ما بودند گرچه تحقیقات چه در داخل و چه در خارج حاکی از آن است خودکشی در زیر 14 سال بندرت صورت می گیرد ولی در دامنه 14 تا 19 سال از میزان بالایي برخوردار است و همچنان رو به افزایش است. در بخش نظری روند کار از اعم به اخص بود ، یعنی ابتدا خودکشی را در مفهموم کلی ان مورد بررسی قرار داده و سپس به بررسی آن در مورد کودکان و نوجوانان پرداختیم و در این گام سایکودینامی خودکشی، اشتغالات مرگ، مولفه های درون روانی و پویا بررسی وتکنیک های ارتباط و روش های مصاحبه و مداخله مورد بحث قرار گرفت. روشی که این تحقیق بر آن متکی است، مطالعه موردی است و داده های تحقیق از مسیر مشاهده، مصاحبه، آزمون توصیف خود و آزمونهای برونفکنی شخصیت از جمله آزمون خود پنداری ، و بالاخره منش شناسی ، تامین گردید. نتایج آزمون خویشتن پنداری نشان از وجود تعارض و ناهماهنگی در زمینه ها، موقعیتها و ابعاد مختلف دارد و حاکی از وجود تعارض در کل سیستم خانواده است، از طرفی، کمبود محبت ، فقر مادی و فرهنگی وجود تنبیهات شدید و اهانت ها از مسائل مهم مشاهده شده در این خانواده ها به شمار می رود.

 در نهایت آنچه را که ما براساس ابزارهای تحقیق خود دریافتیم این است که : دانش آموزانی که اقدام به خودکشی می کند دارای ساخت های منشی: آرزوپرور= ( زودانگیخت، ناکارآور، دیرآهنگ ) و جوشی = ( زودانگیخت، ناکارآور، دیرآهنگ) می باشند، در واقع آنچه که در میان این دو ساخت مشترک است عوامل انگیختگی و کارآی ( زود انگیختگی و ناکارآوری ) است ولی آهنگ رفتار است که متفاوت می شود ( در یکی دیرآهنگی و در دیگری زود آهنگی) تفاوت در این عامل ، ساخت این دو منش را از هم متمایز می سازد. و از آنجای که معتقدیم که صفات منش از ثبات نسبی برخوردارند و در طول رشد و در تعامل با محیط ممکن است در نوع واکنش تغیيراتی ایجاد گردد ، ولی ماهیتا تغیري نمی کند، لذا می توان نتیجه گرفت که در صورت همراهی عوامل زمینه ساز ( خانواده و محیط خانوادگی ) و دسترسی به عوامل خطر ساز (دارو، مواد سمی و...) در غیاب عوامل حمایت کننده احتمال وقوع خودکشی در دانش آموزان با این ساخت های منشی، می تواند قابل پیش بینی باشد

فهرست مندرجات    نتيجه گيري     منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: خديوي زند، محمد مهدي
استاد مشاور اول: بلالي، مهدي
استاد مشاور دوم: قريب، عباس


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 41
نام نویسنده: صالحی فدردی، جواد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 201
چکیده: 

با توجه به این واقعیت که زنان معمولا دارای نقشهای متعددی در حیطه های خانوادگی، شغلی و اجتماعی می باشند و نیز با توجه به تاثیراتی که نقش های مختلف می تواند بر بهداشت روانی داشته باشد، پژوهش حاضر انجام شد. فرضیه های این تحقیق عبارتند از: الف) میزان استرس زنانی که دارای نقش پذیری بیشتری هستند، زیادتر از آنهایي است که نقش پذیری کمتری دارند. ب) میزان عزت نفس زنانی که دارای نقش پذیری بیشتری هستند، زیادتر از آنهایي است که نقش پذیری کمتری دارند. ج) میزان استرس زنانی که رضایتمندی بیشتری از نقشهای خود دارند کمتر از آنهایي  است که رضايتمندی کمتری دارند. د) میزان عزت نفس زنانی که رضایتمندی بیشتری از نقشهای خود دارند بیشتر از آنهایي است که رضايتمندی کمتری دارند. به منظور بررسی فرضیه های فوق، جامعه آماری خود را کلیه دبیران لیسانس زنی در نظر گرفتیم که در دبیرستان های دخترانه مشهد، در سال تحصیلی 73-1372، به تدریس مشغول بودند. بر اساس شیوه نمونه گیری خوشه ای، نمونه مورد نظر مشتمل بر 234 آزمودنی انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از سه استفاده کردیم. اول، محقق ساخته ای است که برای سنجش میزان نقش پذیری و رضايتمندی از آن طرح شده است. برای اندازه گیری میزان استرس، از مقیاس استرس ادراک شده (PSS) و برای سنجش میزان عزت نفس آزمودنی ها از مقیاس عزت نفس آیزنک استفاده کردیم. پس از اجرای ها و کدگذاری متغیرها مورد نظر، اطلاعات بدست آمده وارد کامپیوتر شد و با استفاده از برنامه SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های فوق از روش مقایAA سه دو میانگین مستقل استفاده شد. در تجزیه و تحلیل آماری انجام شده، فرضیه های اول و سوم این تحقیق رد و فرضیه های دوم ( 01/0a=) و چهارم (003/0a=) مورد تایيد قرار گرفت. همچنین متوجه شدیم که بر حسب متغیرهای نظیر وضعیت تاهل، سن، سنوات خدمت، تعداد فرزندان، سن فرزندان و وضعیت سکونت، تفاوت معناداری از لحاظ استرس و عزت نفس بین آزمودنی ها به چشم نمی خورد. وقتی بیشترین میزان نقش پذیری یا بیشتری میزان رضايتمندی بر حسب اولویت در نقش های اجتماعی، نقش های خانوادگی یا نقش های شغلی، ملاک تقسیم آزمودنی ها قرار گرفت، معلوم شد که نقش پذیری بیشتر در یکی از حیطه های سه گانه مذکور یا رضايتمندی بیشتر در یکی از موارد فوق، تفاوت معنی داری در مقایسه با دو نقش دیگر در میزان استرس ادراک شده و عزت نفس آزمودنی ها بوجود نیاورده است. بیشترین میزان نقش پذیری و بیشترین میزان رضايتمندی از نقشها، به ترتیب اولویت در نقش های اجتماعی، خانوادگی و سپس در نقش های شغلی دیده شد.

فهرست مندرجات  فهرست منابع و مأخذ   


استاد راهنمای اول: دلاور، علي
استاد مشاور اول: كاردان، علي محمد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 50
نام نویسنده: رمضانی، حميد رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 126
چکیده: 

از بین 50 تن دانشجوی پسر دانشگاه فردوسی مشهد که به دلیل عدم قاطعیت و کمرویي برای شرکت در برنامه درمانی آموزش ابراز وجود مراجعه کرده بودند سی نفر بطور تصادفی انتخاب گردیدند. آنها با استفاده از مصاحبه بالینی ساخت یافته برای بی کفایتی اجتماعی، ابراز وجود، دستگاه بیوفیدبک، روش خود درجه بندی و خود نظارتی مورد ارزیابی قرار گرفتند و سپس بطور تصادفی به دو گروه مساوی تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه کنترل بدون اینکه درمان خاصی را دریافت کند به مدت یک ماه در لیست انتظار باقی ماندند. تکنیک های مورد استفاده در برنامه مذکور به پنج طبقه تقسیم می شوند: 1- تکنیک های کسب پاسخ مطلوب شامل دستورالعمل دادن، الگوسازی آشکار و پوشیده و کتاب درمانی 2- روش های تولید مجدد پاسخ شامل تمرین رفتاری آشکار و پوشیده 3- تکنیک های تصفیه پاسخ نظیر مربیگری، خودارزیابی ، بازخورد دادن و تقویت 4- روش های بازسازی شناختی، شامل روش عقلانی- عاطفی الیس و تکنیک اصلاح برداشت 5- استراتژیهای انتقال پاسخ شامل تکالیف خانگی و آموزش مهارت های درک اجتماعی. بررسی و تحلیل داده ها مشخص ساخت که میزان ابراز وجود گروه تجربی و گروه کنترل تفاوت معناداری در سطح 01/0 با هم دارند. در بعد اضطراب و نگرانی گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معناداری به صورت کاهش اضطراب و نگرانی نشان داد و در بعد احتمال پاسخ گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنادار به صورت افزایش احتمال پاسخ داشت. پاسخ هدایت پوستی آزمودنی های گروه تجربی در طی درمان بطور معناداری درسطح 01/0 کاهش یافت. در حالیکه پاسخ مذکور در گروه کنترل تفاوت معناداری را نشان نداد. این پاسخها که به عنوان یک متغیر فیزیولوژیکی مورد سنجش قرار گرفته بودند دلالت بر آن دارند که اضطراب آزمودنیهای گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل کاهش معناداری داشته است. همچنین بررسی یافته های اضافی مشخص کرد که نگرش و برداشت آزمودنی های گروه تجربی درباره رفتارهای خود تغیير معناداری در طول درمان داشته است

فهرست مندرجات   نتيجه گيري   منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: طباطبايي، سيد محمود
استاد مشاور اول: برادران رفيعي، علي محمد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 49
نام نویسنده: صارمی، علي اكبر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 191
چکیده: 

پژوهش فعلی از نوع تجربی و بر اساس نظریه های رفتاری و زیستی شیمیایي وسواس می باشد که در آن اثر بخشی رفتار درمانی ( غرقه سازی عینی توام با مدل سازی و جلوگیری از پاسخ )، دارو درمانی ( کلومیپرامین) و ترکیب آن ها در درمان بیماران زن مبتلا به وسواس شستشو مورد آزمون قرار گرفته است. فرضیه های پژوهش عبارتند از: 1. رفتار درمانی ( غرقه سازی عینی توام با مدل سازی و جلوگیری از پاسخ ) منجر به کاهش رفتار وسواسی، اضطراب و افسردگی بیماران در مقایسه با عدم درمان می گردد. 2. دارو درمانی ( کلومیپرامین) منجر به کاهش رفتار وسواسی، اضطراب و افسردگی در مقایسه با عدم درمان می گرد. 3. ترکیب رفتار درمانی و دارو درمانی در مقایسه با هر یک از این دو روش به تنهایي به بهبود بیشتری می انجامد. 4. رفتار درمانی در مقایسه با دارودرمانی کاهش بیشتری در رفتار وسواسی، سطح اضطراب و افسردگی ایجاد می کند. 5. درمان ترکیبی در مقایسه با دارودرمانی به تنهایي به بهبود سازگاری اجتماعی بیشتری منجر می شود. به منظور بررسی فرضیه های فوق بیست بیمار زن متاهل 20 الی 50 ساله مبتلا به اختلال وسواس اجبار شستشو با سطح سواد حداقل سوم راهنمایي، از مراجعین به مطب های خصوصی، درمانگاه ها و بیمارستان های مشهد انتخاب و به طور تصادفی در چهار گروه آزمایشی زیر قرار گرفتند: 1. گروهی که تنها رفتاردرمانی (غرقه سازی عینی توام با مدل سازی و جلوگیری از پاسخ ) را دریافت می کردند. 2. گروهی که تنها دارو درمانی ( کلومیپرامین) را دریافت می کردند. 3. گروهی که با روش ترکیبی رفتار درمانی ( غرقه سازی عینی توام با مدل سازی و جلوگیری از پاسخ ) و دارو درمانی ( کلومیپرامین) تحت درمان قرار گرفتند. 4. گروهی که هیچ یک از درمان های فوق را دریافت نمی کردند و در واقع دارونمای گرفتند. در این پژوهش متغیر مستقل، روش های درمان و متغیر وابسته عبارتند از: 1. کاهش رفتار وسواسی، 2. کاهش سطح اضطراب ( علائم جسمی و روانی بیمار )، 3. بهبود خلق افسرده، 4. افزایش میزان سازگاری فرد در محیط اجتماعی، خانوادگی و حرفه ای. این شاخص ها به کمک ابزارهای عینی، وسواس فکری – عملی مادسلی ( MOCI )، فهرست اعمال وسواسی (CAC )، افسردگی بک (BDI )، مقیاس درجه بندی افسردگی هامیلتون (HRSD )، مقیاس خودسنجی اضطراب زونگ (SAS )، اضطراب آشکار تایلورو مقیاس درجه بندی سازگاری اجتماعی، اندازگیری شدند. پس از 5/2 تا 3 ماه ( متوسط 15 جلسه)، نمره های حاصل از ارزیابی ها در یک طرح یک عاملی مورد تحلیل واریانس قرار گرفت. نتایج نشان دهنده اثر بخشی روش های درمان در کاهش رفتار وسواسی و اجتنابی، کاهش میزان اضطراب و افسردگی و افزایش میزان سازگاری بیماران بود. از سوی دیگر درمان ترکیبی نسبت به رفتار درمانی و دارو درمانی به تنهایي اثر بخشی بیشتری در کاهش رفتار وسواسی بیماران نشان داده است. جمع بندی تحلیل های آماری انجام شده در این پژوهش بیانگر این است که رفتار درمانی در مقایسه با دارو درمانی در کاهش رفتار وسواسی و اجتنابی موثر تر بوده است. نتایج تحلیل واریانس افسردگی بک حاکی از تاثیر کلومیپرامین در کاهش سطح افسردگی بیماران بوده است.درمان ترکیبی در زمینه افسردگی نسبت به رفتار درمانی و دارونما منجر به کاهش بیشتری در میزان افسردگی بیماران شده است. درمان ترکیبی در مقایسه با دارو درمانی به تنهایي تاثیری در کاهش افسردگی نداشته است، یعنی تفاوت معنی داری بین این دو روش دیده نشد. بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل واریانس یک عاملی اضطراب آشکار تایلور و مقیاس خودسنجی اضطراب زونگ می توان گفت که درمان ترکیبی اثر بخشی بیشتری در میزان کاهش اضطراب بیماران در مقایسه با هر یک از این دو روش به تنهای نداشته است. نتایج نشان می دهد که رفتار درمانی در مقایسه با دارو درمانی اثر بخشی بیشتری در کاهش اضطراب بیماران داشته است. به طور کلی درمان ترکیبی نسبت به رفتار درمانی و دارو درمانی به تنهایي اثر بخشی بیشتری در افزایش سازگاری اجتماعی بیماران نشان نداده است. سه گروه آزمایشی هیچ گونه تفاوت معنی داری در این زمینه نداشته اند. نتایج پژوهش فعلی نشان می دهد که علاوه بر سن، تحصیلات و مدت ابتلاء عوامل دیگری ( ازقبیل: میزان شدت افسردگی، اضطراب و غیره ) نیز روند درمان و نتایج آن را تحت تاثیر قرار داده که لازم است در پژوهش های آتی مورد ملاحظه قرار گیرند.

فهرست مندرجات - نتيجه گيري - منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: خديوي زند، محمد مهدي
استاد مشاور اول: براهني، محمد نقي
استاد مشاور دوم: طباطبايي، سيد محمود


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 52
نام نویسنده: اسد بیكی، حسين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 252
چکیده: 

برای بررسی نمادهای مختلف رویا در طی مدت یک سال و نیم کار روان درمانی حدود 300 رویا از 14 درمانجو به " کلینیک ( پژوهشکده) روانشناسی بالینی، روان درمانی و روانکاوی" مراجعه می کردند، یادداشت شد و بر روی 100 نمونه از آنها بر اساس تداعی ها، توضیحات و تجربیات رویا دیده ها و مقایسه درونه های (محتواهای) رویاها تحلیل محتوا انجام شد. نمادهای مختلفی از قبیل افراد بیگانه و آشنا، حیواناتی چون مار، سوسمار، سگ، گربه ، بز و چیزهای چون تفنگ، اتومبیل، هواپیما، کفش و...و برابر اند آنها در واقعیت به دست آمد. یک نتیجه مهم از یافته ها این بود که نمادها چند جنبه ای هستند و یک نماد در دو رویا می تواند در معنی متفاوت از یکدیگر داشته باشد. نتیجه مهم دیگر این بود که بسیاری از نمادها هم با نظریه رویای یونگ و هم با نظریه رویای فروید هستند و این تا حدی به تداعی های رویابین و رویکرد تفسیر کننده رویا بستگی دارد

فهرست مندرجات   نتيجه گيري   منابع و مآخذ

ابزار پژوهش نيست


استاد راهنمای اول: خديوي زند، محمد مهدي
استاد مشاور اول: طباطبايي، سيد محمود
استاد مشاور دوم: برادران رفيعي، علي محمد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 46
نام نویسنده: صنیع پور، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 209
چکیده: 

موضوع بحث پژوهش حاضر بررسی تحلیل افسردگی در کودکان است. این بررسی با استفاده از روش « مطالعه موردی» صورت پذیرفته. گامهائی که در این راستا برداشته شده بصورت زیر نشان داده می شود.

 الف – شناسایي دانش آموزان مشکل دار،

 ب – مشاهده مقدماتی رفتار،

ت – تهیه شرح حال،

 ج – انجام مصاحبه،

 د – ارائه برداشت ابتدائی،

 ر – تکمیل اطلاعات،

 ه – گزارش آزمون های روانشناختی،

 م – سنجش اطلاعت گردآوری شده

 ح – تجزیه و تحلیل علل اختلال

 ل – تحلیل محتوای اختلال،

 ص – و ارائه تعریف چند مفهوم، در مبحث نتایج کلی به نقش « محرومیت» در افسردگی کودکان، سیستم کنترل در خانواده های افسرده، تعریف «تنبیه» ، «قهر» و رابطه آن با افسردگی، مفهوم «طرد» ، چند عامل که به نظر می رسد پیش بینی کننده افسردگی باشد و همچنین الگوی محیطی افسردگی در کودکان ایرانی و تعریف آن با استناد به یافته های پژوهش حاضر، ارائه میشود. در خاتمه یادآور می شود که روانشناسی همانند سایر علوم، زبان و ادبیات خاص خود را دارد که خواننده باید به تدریج با آن آشنا شود. بنابراین حفظ دقت و امانت در سبک ساده نگارش حمل بر داستانی بودن مطالب نگردد. امید آنکه این مطالعه بتواند به بررسی جنبه هائی از آسیب شناسی کودکان و نوجوانان بپردازد.

 

فهرست مندرجات         منابع و مآخذ       نتيجه گيري    


استاد راهنمای اول: خديوي زند، محمد مهدي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 47
نام نویسنده: مهری نژاد، سيد ابوالقاسم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 188
چکیده: 

فاقد چكيده

فهرست مندرجات       نتيجه گيري      منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: جلالي تهراني، سيد محمد محسن
استاد مشاور اول: طباطبايي، سيد محمود

<   11121314151617181828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.