دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

<   11121314151617181828384858687888990919293949596979899100101102103104105106   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1054 مورد

>>
شماره بازیابی: 157
نام نویسنده: قدمگاهی، سيد محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 115
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: مرتضوي، سعيد


>>
شماره بازیابی: 143
نام نویسنده: صالحی بایگی، سيد علي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1382
تعداد صفحات: 159
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور شناسایی رابطه ی بین باورهای انگیزشی مدیران و رضایت کارمندان از مدیریت انگیزشی در دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفته است.هدف اصلی این پژوهش شناسایی باورهای انگیزشی مدیران وطبقه بندی انها درسه دیدگاه انگیزشی نخستین ،نوین وسیستمی وشناسایی میزان رضایت کارمندان از مدیریت انگیزشی به منظور تعیین دیدگاه برتر انگیزشی است.فرضیه اصلی پژوهش این است که بین باورهای انگیزشی مدیران ورضایت کارمندان ازمدیریت انگیزشی رابطه معنی داری وجود دارد.باورهای انگیزشی مدیران شامل :باور انگیزشی نخستین ،باورانگیزشی نوین وباورانگیزشی سیستمی است .

سوالات فرعی پژوهش عبارت اند از:

1-ایا رشد تحصیلی مدیران برنمره دیدگاه انگیزشی انان تاثیر می گذارد؟

2-ایا بین سابقه مدیریت مدیران بانمره دیدگاه  انگیزشی انا ن رابطه وجوددارد؟

3-ایا بین مدرک تحصیلی کارمندان بانمره میزان رضایت انان ازمدیریت انگیزشی رابطه وجود دارد؟

4-ایا رشته تحصیلی کارمندان برنمره میزان رضایت انان ازمدیریت انگیزشی تاثیر می گذارد ؟

5-ایابین سابقه خدمت کارمندان بانمره میزان رضایت انان ازمدیریت انگیزشی رابطه وجوددارد؟

6-ایا جنسیت کارمندان برنمره میزان رضایت انان ازمدیرت انگیزشی تاثیر می گذارد؟

جامعه اماری پژوهش شامل کلیه مدیران شاغل دردانشکده های دانشگاه فردوسی درسال تحصیلی 82-81به تعداد 32مدیر وکلیه کارمندان رسمی واحدهای آموزش،کتابخانه وکارمندان بلا فصل معاونت آموزشی ومعاونت اداری ومالی هر دانشکده به تعداد110نفر می باشد .که ازطریق سرشمای انتخاب شده اند وبااستفاده از داده ها جمع اوری شده است .روش تحقیق توصیفی ازنوع پیمایشی است واز جهت هدف کاربردی محسوب می شود برای تجزیه وتحلیل داده ها متناسب بافرضیه وسوالات تحقیق ازهمبستگی دورشته ای ،همبستگی تتراکوریک،همبستگی پیرسون ،همبستگی اسپیرمن،Tتست وتحلیل واریانس استفاده شده که نتایج زیر بدست امده است :

1-بین دیدگاه انگیزشی مدیران ورضایت کارمندان ازمدیریت انگیزشی رابطه ای وجودندارد .

2-رشته تحصیلی مدیران بردیدگاه انگیزشی انان تاثیر ندارد.

3-دیدگاه انگیزشی مدیران باسوابق مختلف مدیریتی باهم تفاوت معناداری نمی کند .

4-بین مدرک تحصیلی کارکنان بانمره میزان  رضایت انان ازمدیریت انگیزش رابطه معنا داری وجود ندارد .

5-رشته تحصیلی کارکنان برمیزان رضایت انان ازمدیریت انگیزش تاثیرندارد .

6-سابقه خدمت کارمندان برمیزان رضایت انان ازمدیریت انگبزشی تاثیر ندارد.

7-جنسیت کارمندان برمیزان رضایت انان ازمدیریت انگیزشی تاثیرندارد.

8-بیش از80/0مدیران دیدگاه سیستمی انگیزش ،حدود 20/0دیدگاه نخستین انگیزش دارند ومدیری بادیدگاه انگیزشی نوین مشاهده نشد.

9-میانگین رضایت کارمندان ازمدیریت انگیزش نسبتا پایین است .(12/2از4)


استاد راهنمای اول: كوهستاني، حسين علي
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>>
شماره بازیابی: 135
نام نویسنده: ذوقی شوكت آباد، احمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1381
تعداد صفحات: 183
چکیده: ندارد
استاد راهنمای اول: كوهستاني، حسين علي
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 129
نام نویسنده: شریفی، محمد اسحاق
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1381
تعداد صفحات: 146
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان مشارکت اعضای هیات علمی در تصمیم گیری مدیران و شیوه های اشاعه مشارکت در دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفته است .جامعه و نمونه آماری پژوهش ، جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی دانشگاه فردوسی مشهد بوده است . ( N=647 ) و برای انتخاب نمونه ، از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی استفاده شده است و تعداد 165 نفر به صورت تصادفی انتخاب شده اند . روش تحقیق ، توصیفی و از نوع پیمایشی است . برای جمع آوری اطلاعات از بررسی میزان مشارکت اعضای هیات علمی در تصمیم گیری و سنجش شیوه های اشاعه مشارکت استفاده شده است برای تحلیل داده ها از آنالیز واریانس یک طرفه و از آزمون نیکویی برازش کای اسکور استفاده شده است . نتایج به دست آمده به شرح زیر است : 1-   میزان مشارکت اعضای هیات علمی در تصمیم گیری مدیران دانشگاه فردوسی مشهد پیرامون مسایل آموزشی در سطح متوسط ، مسایل پژوهش در سطح پایین و مسایل پایین و مسایل صنفی در سطح متوسط و کمتر از آن می باشد .

2-     شیوه های اشاعه مشارکت ، بر اساس پاسخ های داده شده به ترتیب اولویت عبارت اند از :

الف ) مشارکت به صورت تصمیم گیری یا مدیریت مشارکتی ب ) مشارکت به صورت دریافت نظریات مشورتی ج ) مشارکت به صورت شوراهای مشورتی د ) مشارکت به صورت مذاکرات دسته جمعی 3- میزان مشارکت اعضای هیات علمی در تصمیم گیری مدیران پیرامون مسایل آموزشی بر حسب مرتبه علمی با اطمینان 2/99 درصد متفاوت از یکدیگر است و بر حسب سنوات خدمت و گروه آموزشی آنان تفاوت معنی داری بایکدیگر ندارد 4- میزان مشارکت اعضای هیات علمی در تصمیم گیری مدیران پیرامون مسایل پژوهشی بر حسب مرتبه علمی با اطمینان 2/99 درصد متفاوت از یکدیگر است و بر حسب سنوات خدمت و گروه آموزشی آنان تفاوت معنی داری بایکدیگر ندارد5- میزان مشارکت اعضای هیات علمی در تصمیم گیری مدیران پیرامون مسایل صنفی بر حسب مرتبه علمی با اطمینان 98 درصد متفاوت از یکدیگر است و بر حسب سنوات خدمت و گروه آموزشی آنان تفاوت معنی داری بایکدیگر ندارد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و ماخذ - نتيجه گيري -

 


استاد راهنمای اول: كوهستاني، حسين علي
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 128
نام نویسنده: ابراهیمی پور، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1381
تعداد صفحات: 204
چکیده: 

شناخت نگرش دانشجویان شاهدوایثارگرودرخصوص عملکرد کلی ستاد دانشجویان شاهد وایثارگر دانشگاه فردوسی مشهد وهمچنین نگرش انان نسبت به هریک ازابعادعملکردی ستاد می تواند یافته های ارزشمندی را برای مجریان ،برنامه ریزان و دست اندرکاران خدمات رسانی به این عزیزان فراهم آورد .این پژوهش به منظور بررسی نگرش کلی دانشجویان شاهد و ایثار گر به تفکیک جنسیت –دانشکده محل تحصیل- بومی ویا غیر بومی بودن ونوع ایثار گری انجام پذیرفت .جامعه این پژوهش مشتمل بر 1782 نفر دانشجوی ایثار گر وشاهد بود که تعداد 155نفر از میان آنان به شیوه طبقه  ای نسبی و بر حسب دو متغیر جنسیت و دانشکده انتخاب گردیدند .پس از اجرای که بر اساس شرح وظایف ستاد تدوین گردیده بود نتایجی به دست آمد که اهم آنان به شرح ذیل است:

نگرش دانشجویان شاهد وایثار گر به طور معناداری نسبت به ضرورت وجود ستاد و عملکرد های آموزشی ان،انتخاب اساتید مشاور قوی و عالم ،تنظیم و ارائه کلاس های تقویتی ،فراهم آوردن امکانات تکثیر جزوات ومنابع آموزشی مثبت و نسبت به ارتقا سطوح فرهنگی،رشدوپرورش جنبه های مذهبی ،برگزاری برنامه های مذهبی ،برگزاری مسابقات ورزشی متناسب با نیاز ها و علایق دانشجویان شاهد و ایثار گر منفی مشاهده گردید.  

فهرست مندرجات - فهرست منابع و ماخذ- نتيجه گيري -


استاد راهنمای اول: رئوفي، محمد حسين
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 124
نام نویسنده: مرتضایي مقدم، مهوش
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

جامعیت فکر ی ، ژرف نگری و قابلیت انعطاف مدیران و اثر آن بر شیوه تصمیم گیری آنان به عنوان هدف اصلی این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است . جامعه آماری پژوهش ، کلیه روسا و معاونین دانشکده های دانشگاه  فردوسی بودند(34=N)که ویژگی های ذهنی انها با استفاده از ذهن فلسفی مستقیما مورد سنجش قرا ر گرفته وبنابراین برای این منظور ازروش سرشماری استفاده شده است .برای تعیین شیوه تصمیم گیری مدیران مبتنی بر نظریه وروم وبتون مبنای عمل قرار گرفته است . این روی 117 نفر از اعضا هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند ، اجرا شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری تحلیل و یافته های تحقیق را نشان داده اند که : « مدیرانی که از سبک تصمیم گیری مشارکتی استفاده کرده اند به طور معنی داری از ذهن فلسفی بالاتری نسبت به مدیرانی که سبک آمرانه را اتخاذ کرده اند برخوردار بودند»

معذلک این تفاوت بین مدیرانی که سبک مدیریت مشارکتی را اتخاذ کرده اند با مدیرانی که روش مشورتی را استفاده کردند، معنی دار نشده است و بین روش آمرانه و مشورتی نیز نتیجه مشابهی حاصل شده است. نتیجه ی اخیر را می توان با نظریه همپوشی رویکرد مشارکتی با مشورتی و رویکرد مشورتی با آمرانه توجیه نمود.

فهرست مندرجات- فهرست منابع ومأخذ-  نتيجه گيري-


استاد راهنمای اول: شعباني وركي، بختيار
استاد مشاور اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 122
نام نویسنده: مقیمی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 120
چکیده: 

مطالعات و تجربیات بسیاری نشان داده اند که آندسته از تدبیرها و چاره اندیشی هایی که به صورت جمعی و گروهی برنامه ریزی می شود ، از شیوهایی که به طور انفرادی برنامه ریزی شده اند بازده بیشتر و مطلوبتری دارند. از طرفی لازمه ی کار گروهی داشتن نوعی بردباری است ولی افراد بتوانند یکدیگر را تحمل کنند اختلاف سلیقه ها و اختلاف نظرها را بپذیرند و در سمت دستیابی به هدف یا هدف های مورد نظر گروه رفتار نمایند یکی از چیزهایی که در رابطه با درک رفتار باید به آن توجه کرد عبارت است از نقشی که شخص باید در حال حاضر ایفا کند از سویی دیگر اندازه و ترکیب گروه می تواند اثرهای مهمی بر عملکرد و بهره وری گروه ایفا نماید در این راستا پژوهش حاضر به منظور شناسایی انواع نقش های گروه و رابطه ی آن با اندازه و ترکیب گروه های آموزشی صورت پذیرفته است .

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیئت علمی گروه های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد بوده که تعداد 116 نفر از آنها از طریق نمونه گیری طبقه ای مورد بررسی قرار گرفتند. روش تحقیق از نوع پس – رویدادی است و برای جمع آوری اطلاعات از محقق ساخته نقش های گروهی استقاده شده است . به منظورتحلیل داده ها با توجه به فرضیه های تحقیق از آزمون ها ی آماری ناپارامتری کروسکال و الیس و کندال استفاده شده و نتایج زیر بدست آمد :

1-     بین نقش های ایفا شده اعضا گروه های آموزشی و اندازه گروه تفاوت معناداری وجود ندارد .

2-     بین نقش های ایفا شده اعضا گروه های آموزشی و ترکیب گروه (سابقه ی خدمت، سن ، رشته تحصیلی ،مدرک تحصیلی و مرتبه علمی ) تفاوت معنی داری وجود ندارد.

         فهرست مندرجات                      منابع ومآخذ


استاد راهنمای اول: شعباني وركي، بختيار
استاد مشاور اول: مرتضوي، سعيد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 121
نام نویسنده: محمدیاری، اشرف
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 140
چکیده: 

تفکر انتقادی که آمیزه ای از دانش، نگرش و مهارت کاربرد این دو در عمل است، ار الزامات مدیران برای مدیریت موثر فرایند تغیير سازمانی در دنیای امروز میباشد. پژوهش حاضر به منظور شناخت رابطه مهارتهای تفکر انتقادی و توانایي مدیریت تغیير مدیران صورت پذیرفته است.

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مدیران گروهای آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد بوده که تعداد 56 نفر می باشند. روش تحقیق از نوع همبستگی است و برای جمع آوری اطلاعات از دو آزمون تفکر انتقادی واتسون- گلیزر و مدیریت تغيیر استفاده شده است. به منظور تحلیل داده ها با توجه به فرضیه های تحقیق از آزمون آماری رگرسیون چند متغیری و آزمون t  تحلیل واریانس استفاه شده است و نتایج زیر به دست آمده است.

1- بين تفکر انتقادی مدیران و مدیریت تغيیر آنان رابطه معنی داری وجود دارد.

2- بنی توانایي مدیریت تغیير مدیران بر حسب رشته تحصیلی آنان تفاوت معنی داری وجود ندارد.

 

3- بین توانایي مدیریت تغیير مدیران بر حسب سنوات خدمت آنان تفاوت معنی داری وجود دارد.

   فهرست مندرجات   منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: مرتضوي، سعيد
استاد مشاور اول: شعباني وركي، بختيار


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 120
نام نویسنده: پورافشاری، احد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 113
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی و شناخت باورهای نظارتی مدیران مدارس ابتدای و مقایسه آنها بر حسب سبكهای مدیریت تعارض صورت پذیرفته است. برای دستیابی به هدف پس از تدوین الگوی نظری و فرضیه های تحقیق، باورهای نظارتی مدیران و سبكهای مدیریت تعارض كلیه مدیران مدارس ابتدای نواحی آموزش و پروش یك و چهار مشهد (139=N) با شیوه ی سرشماری و به كمك دو ی 1) سنجش باورهای نظارتی 2) سنجش سبكهای مدیریت تعارض، مورد مطالعه و برسی قرار گرفت. روش پژوهش از نوع علی – مقایسه ای بوده، و به منظور تحلیل داده های و متناسب با فرضیه های تحقیق، علاوه بر آمار توصیفی،‌از روش تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان دادند مدیران بر حسب سبكهای مختلف مدیریت تعارض،‌ از باورهای متفاوتی نیز برخوردار هستند؛ بطوریكه مدیرانی كه از سبك همكاری بیشترین بهره را می برند و بعد از آن از سبكهای مصالحه و ایثار استفاده می كند، باورهای غالب نظارتی غیر مستقیم دارند. این گروه از این مدیران تمایل به اعمال سبكهای رقابت و اجتناب از خود نشان نمی دهند. مدیرانی كه ابتدا از سبك مصالحه و بعد از آن به ترتیب از سبكهای ایثار و همكاری بیشترین بهره را می برند، باورهای غالب نظارتی مشاركتی دارند. این گروه از مدیران نیز تمایلی به اعمال سبكهای رقابت و اجتناب ندارند. همچنین مدیرانی كه به ترتیب سبكهای اجتناب و رقابت و مصالحه را اعمال می كردند و بعد از آن سبك ایثار را به كار می بستند باورهای غالب نظارتی مستقیم دارند. در حالیكه این گروه تمایلی به استفاده از سبك همكاری ندارند. سایر نتایج نیز نشان داد كه میانگین نمرات باورهای نظارتی مستقیم در مدیران مدارس دخترانه و مدیرانی كه رشته تحصیلی غیر مرتبط دارند بالاتر از سایر باورهای نظارتی است؛ در حالیكه میانگین نمرات باورهای نظارتی مشاركتی و غیر مستقیم در مدیران مدارس پسرانه و مدیرانی كه رشته ی تحصیلی مرتبط دارند بالاتر است. مقایسه میانگین نمرات سبكهای مدیریت تعارض بر حسب جنس و رشته تحصیلی نیز نشان داد كه مدیران مدارس پسرانه و مدیرانی كه رشته تحصیلی مرتبط دارند در استفاده از سبكهای همكاری و مصالحه و ایثار از گروه دیگر مدیران پیشی گرفته اند، در صورتیكه در اعمال دو سبك اجتناب و رقابت مدیران مدارس دخترانه و مدیرانی كه رشته تحصیلی غیر مرتبط دارند جلوتر هستند.

 

فهرست مندرجات

منابع ومآخذاستاد راهنمای اول: نيلي احمد آبادي، محمدرضا
استاد مشاور اول: شعباني وركي، بختيار


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 117
نام نویسنده: هاشمی فخر، صديقه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 104
چکیده: 

تحقیق حاضر به منظور شناخت مقایسه نوع و میزان نظارت مدیران زن بر عملكرد دبیران بر حسب جنسیت با تاكید بر دیدگاه دبیران صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل كلیه مدیران زن و مرد، دبیرستان ها و مراكز پیش دانشگاهی دولتی دخترانه در نواحی 1 و 3 آموزش و پرورش مشهد می باشد كه دبیران زن به شیوه جور شده با دبیران مرد برای نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع توصیفی و به روش علی – مقایسه ای است و برای جمع آوری اطلاعات از دو نظارت، شامل نوع نظارت ( شماره1 ) و میزان نظارت ( شماره2 ) استفاده شده است. به منظور تحلیل داده ها با نظر به فرضیه های تحقیق از آزمون t و تحلیل واریانس دو طرفه استفاده شده است، و نتایج با اطمینان 99% به شرخ زیر آمده است.: 1- نمره نظارت دیوان سالارانه مدیران زن بر عملكرد دبیران زن بطور معنادار از نمره نظارت دیوانسالارانه آن ها بر دبیران مرد، بیشتر است. 2- نمره نظارت فنی مدیران زن بر عملكرد دبیران زن بطور معنادار از نمره نظارت فنی آن ها بر دبیران مرد، بیشتر است. 3- بین نمره نظارت اخلاقی بر عملكرد دبیران زن – مرد از سوی مدیران مورد پژوهش تفاوت معنی داری وجود دارد. 4- بین میزان نظارت مدیران زن بر عملكردیبران مرد- زن تفاوت معنی داری مشاهده نگردید.

فهرست مندرجات  فهرست منابع و ماخذ   استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: كوهستاني، حسين علي

<   11121314151617181828384858687888990919293949596979899100101102103104105106   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.