دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته علوم تربیتی

<   1234567891011121314151617181920212223242526273747   >


تعداد نتایج به دست آمده: 485 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 392
نام نویسنده: برمال، فرید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 100
چکیده: 

افسردگی یک اختلال بسیار شایع و شدید است و هنوز یک مسئله چالش انگیز در حوزه بهداشت روانی می­باشد، که از لحاظ ‏اقتصادی و سلامت انسانی پر هزینه است. علائم افسردگی با فرایندهای نشخوار فکری، نظم جویی شناختی هیجانی ناسازگار و شیوه حل ‏مسئله ناکارآمد ارتباط دارد. ذهن آگاهی نوید تازه ای در تبیین رویکرد شناختی رفتاری در جهت کاهش افسردگی و بهبود فرایندهای ‏شناختی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی آموزش ذهن ­آگاهی و تأثیر آن بر روی نشخوار فکری، نظم جویی شناختی هیجانی و ‏شیوه حل مسئله در افراد افسرده ‏ بود. در این پژوهش، از روش شبه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با دو گروه آزمایشی و ‏کنترل استفاده شد. به این منظور، از بین 70 نفر  دانشجوی داوطلب دانشگاه پیام نور دهدشت، تعداد 24 نفر دختر که نمرات ‏افسردگی آنها در آزمون افسردگی بک 15 و بالاتر بود انتخاب، و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و ‏کنترل گمارده شدند. هر دو گروه افسردگی بک (BDI-II)، نظم جویی شناختی هیجانی (CERQ)، مقیاس پاسخ­های نشخوارگری (RRS) و   شیوه حل مسئله کیسدی و لانگ را در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند، گروه آزمایشی ‏‏8 جلسه آموزش ذهن آگاهی دریافت کردند و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. نتایج  حاصل از تحلیل کواریانس نشان ‏داد، کسانی که آموزش ذهن ­آگاهی در یافت کردند در نمرات افسردگی، نشخوار فکری، نظم جویی شناختی هیجانی ناسازگار و ‏شیوه حل مسئله ناکارآمد کاهش و در نمرات نظم جویی شناختی هیجانی سازگار و شیوه حل مسئله کارآمد نسبت به گروه ‏کنترل افزایش نشان دادند. نتیجه آن که آموزش ذهن ­آگاهی می­تواند در کمک به افسردگی، نشخوار فکری، نظم جویی شناختی ‏هیجانی و شیوه حل مسئله مفید واقع شود.‏

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: صالحي فدردي، جواد
استاد راهنمای دوم: طبيبي، زهرا
کلید واژه ها:  ذهن‌آگاهی ، افسردگی ، نشخوار فکری ، نظم جویی شناختی هیجانی ، شیوه حل مسئله


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 389
نام نویسنده: شریف‌طاهرپور، محمد
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 415
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم، مبانی، اصول و روش های تربیت شهروند جهانی از دیدگاه قرآن کریم است. با توجه به این هدف سولا های زیر طرح شدند: مبانی هستی شناسی، اصول و روش های تربیت شهروند جهانی با نظر به مشکلات زیست محیطی از دیدگاه قرآن کریم چیست؟ مبانی انسان شناسی، اصول و روش های تربیت شهروند جهاتی با نظر به چگونگی تعامل با غیر و دیگری از دیدگاه قرآن کریم چیست؟ مبانی ارزش شناسی، اصول و روش های تربیت شهروند جهانی با نظر به ارزش های انسانی از دیدگاه قرآن کریم چیست؟ برای پاسخگویی به این سوالات از روش قیاس عملی استفاده شده است. به این ترتیب، در این پژوهش سه دسته مبانی هستی شناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی استخراج شده است. در حیطه مبانی هستی شناسی با توجه به مشکلات زیست محیطی جهانی، ابتدا رویکردهای مختلف نسبت به محیط همچون رویکرد انسان محور، اکوفمینیسم، اکولوژی ژرف، یهودیت، مسیحیت و رویکرد اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است، سپس ، رویکردهای مختلف به تربیت شهروند زیست محیطی همجون رویکرد شهروند زیست محیطی لیبرال، شهروند زیست محیطی مبتنی بر اکولوژی ژرف و شهروند اکوفمینستی مورد بررسی واقع شده است. در نهایت، براساس دیدگاه قرآن کردیم مبانی هستی شناسی که در ایجاد رفتار زیتست محیطی مناسب موثر هستند استخراج و بر اساس این مبانی اصول و روش های تربیت شهروند زیست محیطی استخراج شده است. بعضی از این مبانی عباتند از : طبیعت دارای ماهیتی از اویی به سوی اویی است، ابتنای طبیعت بر نظام احسن و... . بعضی از اصول مرتبط با این مبانی عبارتند از : اصل تقویت توجه به ماهیت از اویی و به سوی اویی طبیعت، اصل احساس مسئولیت نسبت به حفظ نظام احسن طبیعت و... . بعضی از روش های مرتبط با این اصول عبارتند از : روش ایجاد نگرش حفاظت از طبیعت به عنوان ودیعه الهی ، روش کسب و تقویت آگاهی نسبت به محیط زیست به عنوان یک نظام احسن و .... .

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

فاقد

 


استاد راهنمای اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
کلید واژه ها:  تربیت اسلامی ، جهانی‌شدن ، شهروند جهانی ، تربیت شهروند جهانی ، محیط زیست ، بنیادگرایی ، ارزش های انسانی ، مبانی ، اصول ، روش


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 391
نام نویسنده: دانیالی، انوشه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 96
چکیده: 

اهمال‏کاری تحصیلی به‌منزله‌ی مشكلی شايع در میان دانشجویان شناخته‌شده است كه پيامدهاي منفي زيادي را بر عملکرد آنان بر جای می‌گذارد. نقش دانشگاه­ها و برنامه‌های درسی موجود را در این فرایند نباید نادیده گرفت چرا که برنامه­های درسی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق بخشیدن به اهداف و رسالت­های کلی آموزش عالی محسوب می‏شوند. در برنامه درسي تجربه‌شده، تجارب، نگرش­ها و احساسات مثبت و منفی دانشجو نسبت به عملکرد خود، محیط دانشکده و برنامه درسی منعکس می‏شود؛ این در حالی است که برنامه درسی مورد انتظار از منظر فراگیران، انتظاری است که آنان از یک درس یا یک برنامه خاص دارند و یا پیش‌بینی می­کنند در یک برنامه خاص بیاموزند. در این پژوهش باهدف بررسی ادراک دانشجویان از فاصله میان برنامه­درسی­موردانتظار و تجربه­شده و رابطه آن با اهمال­کاری­تحصیلی، نمونه‌ای 155 نفری از دانشجویان سال دوم مقاطع مختلف دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شد. براي انتخاب نمونه، از روش نمونه‌گیری غير احتمالي سهمیه‌ای برحسب رشته تحصيلي، مقطع تحصيلي و جنسيت دانشجويان استفاده گردید. جهت سنجش میزان اهمال‏کاری تحصیلی دانشجویان از آزمون اهمال‏کاری سولومون و راثبلوم (1984) و برای سنجش ادراك دانشجويان از فاصله بین برنامه درسي مورد انتظار و تجربه‌شده؛ از محقق ساخته استفاده گرديد که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ برای عباراتی که برنامه درسی مورد انتظار را می‌سنجیدند، مقدار 87/0 و برای عباراتی که برنامه درسی تجربه‌شده را موردسنجش قرار می­دادند، 92/0 محاسبه گردید. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون روشن کرد که بین دو متغیر اهمال‏کاری تحصیلی و نمره ادراک از فاصله میان برنامه درسی مورد انتظار و برنامه درسی تجربه‌شده، رابطه معناداری وجود ندارد (05/0 < p، 010/0= (1.153) F). تجزیه و تحلیل داده­ها جهت مقایسه نمرات اهمال‏کاری دانشجویان در گروه­های جنسیتی، رشته­ها ومقاطع تحصیلی مختلف، نشان داد که تنها در مؤلفه اهمال­کاری­تحصیلی بین مقاطع تحصیلی، تفاوت معناداری وجود دارد و ميانگين نمره اهمال‏کاری دانشجويان مقطع کارشناسی از دانشجويان کارشناسی ارشد به‌طور معناداري بالاتر است.

 

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  برنامه‌درسی ، برنامه‌درسی مورد انتظار ، برنامه‌درسی تجربه‌شده ، اهمال‌کاری تحصیلی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 390
نام نویسنده: فراست، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 124
چکیده: 

هدف از مطالعه حاضر بررسي نگرش وميزان ارتكاب دانش­آموزان به تقلب و نقش مؤلفه­هايبرنامه­درسي اجرا شده برآن بوده است. بدین منظور نمونه­ای متشکل از 153 دانش­آموز دختر دبیرستان شهرستان مه­ولات به روش تصادفی انتخاب گردید. ابزارمورد استفاده دراین پژوهش محقق­ساخته نگرش به تقلب، محیط­ آموزشی راف و همکاران(1997) و ارزشیابی ادراک شده الخروصی(2009) بود. نتایج نشان داد که میاننمرهنگرشبهتقلبوارتکاببهآن88/0 همبستگی وجود دارد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که ادراک فراگیران از روش­تدریس، معلم، فضای­یادگیری، خودکارآمدی تحصیلی یادگیرنده، ارزشیابی تبحری با نگرش به تقلب همبستگی منفی دارند و ارزشیابی عملکردی محور با نگرش به تقلب همبستگی مثبت دارد. نتایج رگرسیون همزمان نیز نشان داد کهمتغيرهاي پیش­بین می‌توانند به صورت تركيبي 86 درصد از تغييرات متغير نگرش به تقلب را تبيين كنند و از بین متغیرهای پیش­بین، دو متغیر ارزشیابی تبحری­محور و عملکردی­محور می­تواند متغیر ملاک(نگرش به تقلب) را پیش­بینی کنند و سایر متغیرهای پیش­بین به تنهايي قادر به پشبيني نگرش به تقلب نیستند. همچنین نتایج یافته­ها بیانگر آن است نمرهنگرشتقلبدانش­آموزاننسبتبهتقلبازارزشمتوسطبیشتراست و1/96 درصد دانش­آموزان در آزمون مرتکب تقلب می­شوند و تنها (9/3) درصد دانش­آموزان اصلاً مرتکب تقلب نمی­شوند. بر اساس یافته­های این پژوهش، تکوین فنی برنامه درسی و بازنگری در اجرای برنامه درسی از ضرورت­های مهم نظام­آموزشی در جهت پرورش صداقت و پرهیز از تقلب دانش­آموزان قلمداد می­شود.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  نگرش به تقلب ، میزان ارتکاب به تقلب ، برنامه‌درسی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 388
نام نویسنده: جهانگیری، مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 146
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف کشف درک تجربه ی آموزگاران از حضور در دوره های آموزشی ضمن خدمت صورت پذیرفت. این پژوهش به روش پدیدار شناسی انجام شد. مشارکت کنندگان عبارت از آموزگاران ابتدایی منطقه تباتکان آموزش و پرورش مشهد بوده است. 15 نفر از آموزگاران به صورت هدفمند جهت مصاحبه انتخاب گردیدند. پژوهشگر از روش مصاحبه ی  نیمه ساختار یافته برای جمع آوری داده های پژوهش استفاده نموده. جهت تامین اعتبار در نتایج به دست آمده در این پژوهش بر معیار های چهارگانه ی گابا و لینکن شامل معیار اعتبار پذیری اطمینان پذیری انتقال پذیری و تایید پذیری تاکید کرد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش هفت مرحله ای کولیزی استفاده شده است. جهت پاسخ گویی به سوال پژوهش به تحلیل محتوای مصاحبه ها و مقوله بندی پیام های آن پرداخته شده است. در نهایت یافته های پژوهش نشان داد که برای بررسی اموزش های ضمن خدمت معلمان باید به 33 مولفه ی اساسی که در قالب 12 مضمون اصلی دسته بندی شده است توجه نمود

برای نمونه می توان به مضامینی مانند زمان برگزاری مکلن برگزاری تجهیزات و امکانات محتوای آموزشی مدرسان و شرکت کنندگان در دوره های آموزش ضمن خدمت (معلمان) اشاره نمود که دلایلی نیز بر هر کدام از این مضامین و مولفه های مرتبط با آن تاثیر گذار است  

فهرست مندرجات

منابع مآخذاستاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  آموزش ضمن خدمت معلمان ، آموزگاران ابتدایی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 0
نام نویسنده: جهانگیری، مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 146
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف کشف درک تجربه ی آموزگاران از حضور در دوره های آموزشی ضمن خدمت صورت پذیرفت. این پژوهش به روش پدیدار شناسی انجام شد. مشارکت کنندگان عبارت از آموزگاران ابتدایی منطقه تباتکان آموزش و پرورش مشهد بوده است. 15 نفر از آموزگاران به صورت هدفمند جهت مصاحبه انتخاب گردیدند. پژوهشگر از روش مصاحبه ی  نیمه ساختار یافته برای جمع آوری داده های پژوهش استفاده نموده. جهت تامین اعتبار در نتایج به دست آمده در این پژوهش بر معیار های چهارگانه ی گابا و لینکن شامل معیار اعتبار پذیری اطمینان پذیری انتقال پذیری و تایید پذیری تاکید کرد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش هفت مرحله ای کولیزی استفاده شده است. جهت پاسخ گویی به سوال پژوهش به تحلیل محتوای مصاحبه ها و مقوله بندی پیام های آن پرداخته شده است. در نهایت یافته های پژوهش نشان داد که برای بررسی اموزش های ضمن خدمت معلمان باید به 33 مولفه ی اساسی که در قالب 12 مضمون اصلی دسته بندی شده است توجه نمود

برای نمونه می توان به مضامینی مانند زمان برگزاری مکلن برگزاری تجهیزات و امکانات محتوای آموزشی مدرسان و شرکت کنندگان در دوره های آموزش ضمن خدمت (معلمان) اشاره نمود که دلایلی نیز بر هر کدام از این مضامین و مولفه های مرتبط با آن تاثیر گذار است  


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  آموزش ضمن خدمت معلمان ، آموزگاران ابتدایی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 387
نام نویسنده: اسدالهی، جواد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 123
چکیده: 

هدف: با توجه به نقش خانواده كه يكي از اصلي‌ترين ركن‌هاي جامعه می‌باشد، دستيابي به جامعه سالم در گرو خانواده است. سلامت خانواده منوط به سلامت رواني زوجهای و داشتن رابطه مطلوب با يكديگر است.این پژوهش با هدف مقایسه میزان اثربخشی گروه درمانی کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی با گروه درمانی راه حل محور در کاهش پرخاشگری و تعارض‌های زناشویی زوج‌ها دارای شوهر معتاد،انجام شد.روش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش شبه آزمایشی که با طرح پیش آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل اجرا شد.جامعه آماری شامل کلیه زوج‌ها مراجعه کننده به کلینیک درمان و ترک اعتیاد پرند شهر مشهد در سال 1393 که دارای شوهر سوء مصرف مواد بودند را شامل می‌شد. از بین آنها 15 زوج  که دارای تعارض‌های زناشویی و نشانه‌های پرخاشگری بودند با استفاده از نمونه گیری در دسترس و جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند.داده‌ها به کمک پرخاشگری و تعارض زناشویی جمع آوری شد.سپس گروه‌های آزمایش 8 جلسه(90 دقیقه‌ای)تحت گروه درمانی قرار گرفتند. در این مدت گروه کنترل هیچ مداخله‌ای را دریافت نکرد و پس از پایان جلسات پس آزمون اجرا شد.یافته ها: سپس با استفاده از تحلیل کوواریانس یافته‌های بدست آمده از طریق نرم افزار SPSS 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج پژوهش فرضیه‌های تحقیق را تأييد و نشان داد که گروه درمانی کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی و گروه درمانی راه حل محور موجب کاهش پرخاشگری و تعارض زناشویی زوج‌های دارای شوهر معتاد گردیده است.نتایج همچنین نشان داد که گروه درمانی کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی در کاهش پرخاشگری و گروه درمانی راه حل محور در کاهش تعارض زناشویی زوج‌ها اثربخشی بیشتری داشتند.: هم گروه درمانی راه حل محور و هم ذهن اگاهی  در کاهش پرخاشگری و تعارض زناشویی موثر هست،اما روش اول در کاهش تعارض زناشویی و ذهن اگاهی در کاهش پرخاشگری موثرتر است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: کیمیائی، سیدعلی
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  ذهن اگاهی مبتنی بر کاهش استرس ، راه حل محور،پرخاشگری ، تعارض های زناشویی ، اعتیاد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 386
نام نویسنده: محمدتقی‌زاده، نسرین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 152
چکیده: 

هدف پژوهش تدوین سیاهه استانداردهای ارزیابی از آزمون و ارزیابی گزارشات پژوهشی منتشره بود، به لحاظ ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، روش پژوهش ساخت ابزار  بود. جامعه آماری پژوهش شامل مقالات منتشره در قلمرو نشریات علمی-پژوهشی وزارت علوم در حوزه رشته‌های گروه علوم تربیتی و روانشناسی و پایان‌نامه‌های گروه علوم تربیتی و روانشناسی در سال‌های 1391 و 1392 بود. با استفاده از استانداردهای موجود برای ساخت و انطباق‌یابی آزمون و ترجمه و تلخیص آن‌ها، تعداد 6 مقوله و 51 گویه برای سیاهه ساخت آزمون و 4 مقوله و 18 گویه برای سیاهه انطباق‌یابی آزمون تدوین شد. سپس روایی این سیاهه به روش داوری تخصصی و ارائه به 5 متخصص بررسی و احراز شد، همچنین پایایی ابزار نیز از طریق استفاده از ارزیاب دوم و محاسبه ضریب توافق کاپای کوهن مورد بررسی قرار گرفت که با ضریب 82/0 مورد تایید قرار گرفت. بعد از تهیه سیاهه و اعتباریابی آن گزارشات پژوهشی در حیطه ساخت و انطباق‌یابی آزمون مورد ارزشیابی واقع شد. نتایج این ارزشیابی نشان داد که مقالات و پایان‌نامه‌های مورد بررسی از نظر گزارش و توصیف روش‌های پایایی در وضعیت مطلوب و از نظر گزارش روایی سازه و روایی محتوایی در حد متوسط و از نظر گزارش روایی ملاکی و بیان اهداف آزمون در وضعیت نامطلوبی قرار داشت.

فهرست مندرجات

 

 

 منابع و مأخذ

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  تدوین سیاهه ، استانداردهای ارزیابی از آزمون ، تحقیقات علوم‌تربیتی و روانشناسی ، ارزیابی ، گزارشات پژوهشی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 121
نام نویسنده: دهقان، عبدالمجید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 386
چکیده: 

    این پژوهش با هدف ارزشیابی اسناد فرادست و برنامه درسی اجرا شده­ی دانشگاه فرهنگیان در زمینه تربیت نمودن معلمان در مؤلفه‌ی پژوهشگري انجام شد. روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع ارزشیابی بود. برای بررسی اسناد فرادست، کلیه اسناد فرادست نظام تعلیم و تربیت با تأکید بر تربیت ‌معلم مورد تحلیل قرار گرفت. نظرخواهی از متخصصان موضوعي و اعضای هیئت علمی گروه علوم تربيتي دانشگاه فردوسي مشهد؛ به معرفي اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، سند تحول آموزش و پرورش، سند ملی برنامه درسی، نقشه جامع عالی کشور و سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور براي بررسي و تحليل منجر شد. برای ارزیابی برنامه درسی اجرا شده دانشگاه فرهنگیان نیز از مدل ارزشیابی پروواس استفاده گردید. در مسیر بررسی وضعیت مطلوب و اجرا شده برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان؛ جامعه متخصصان موضوعی را تمام متخصصان حوزه برنامه درسی دانشگاه فردوسی مشهد و مدیران و مدرسان دانشگاه فرهنگیان (پردیس شهید بهشتی و شهید هاشمی مشهد)، در بررسی تجارب دانشجویان، جامعه را تمام دانشجویان شاغل به تحصيل در ترم­هاي چهار به بالاي مقطع كارشناسي پيوسته و

جامعه مدرسان نیز شامل تمام مدرسان شاغل به تدریس در دانشگاه فرهنگیان مشهد (پردیس شهید هاشمی و شهید هاشمی نژاد) بودند که در سال تحصیلی 94- 1393 در قلمرو پژوهش مشغول به تدریس بودند. برای انتخاب نمونه متخصصان موضوعی، از نمونه‌گیری هدفمند و زنجیره­ای، برای جامعه دانشجویان از روش نمونه‌گیری در دسترس و برای مدرسان نیز از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. در راستای بررسی برنامه درسی اجرا شده، ابتدا برای هریک از مراحل ارزشیابی و در واقع برای هریک از مؤلفه‌های مورد بررسی استانداردهای لازم شناسايي شد. اين فرايند طی چندین گام انجام گرفت. در گام اول از طریق منابع مختلف همچون 1. استانداردهای بین‌المللی 2. کتاب­های روش تدریس 3. اسناد فرادست و 4. مصاحبه با متخصصان موضوعي، مقوله­هایی که برای آموزش و پرورش پژوهشگری ضروری و لازم هستند مشخص شد؛ در گام دوم با مراجعه به متخصصان، در مورد تعیین این استانداردها و تعیین جامعیت مقوله­های مورد بررسی؛ مصاحبه انجام گرفت و پس از حذف، تعدیل و  اضافه؛ فهرست نهایی مقوله­ها به دست آمد. مقوله­های به دست آمده در قالب ­هاي مدرسان، دانشجویان، سیاهه مشاهده و همچنین كاربرگ مصاحبه در آمدند. در گام بعدی و پس از مشخص شدن ابزارها و شیوه­های جمع­آوری، عملکرد واقعی دانشگاه فرهنگیان در هر یک از مراحل ارزشیابی و مؤلفه‌ها از طریق ، سیاهه مشاهده، مصاحبه و اسناد مکتوب به دست آمد. یافته‌ها حاکی از آن بود كه در اسناد فرادست دانشگاه فرهنگیان مخصوصاً اسنادی که در سال‌های اخیر برای دانشگاه فرهنگیان تدوین شده است، به امر پژوهشگری معلمان تأکید بيشتري شده است؛ همچنین نتایج نشان داد كه برنامه‌های دانشگاه فرهنگیان نیز در چند سال اخیر به سمت و سوی پژوهش محور بودن حرکت کرده و در واقع دانشگاه فرهنگیان در حال تغییرات اساسی در برنامه درسی­ می­باشد. با این وجود،  هنوز دانشگاه فرهنگیان به سطح مطلوب و مورد انتظار در زمینه آموزش پژوهش محور نرسيده و برنامه درسی اجرا شده دانشگاه فرهنگیان هنوز دارای نواقص و کاستی­هایی می­باشد كه از جمله این مشکلات و موانع می‌توان به کمبود فضا، امکانات، زیرساخت‌های فيزيكي و تجهيزاتي و نیروی متخصص و با انگیزه اشاره کرد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  دانشگاه فرهنگیان ، اسناد فرادست ،  برنامه درسی اجرا شده ، تربیت معلم پژوهشگر


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 385
نام نویسنده: ایروانی، میثم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 133
چکیده: 

پژوهش حاضر به مقایسه میزان موفقیت نظارت و راهنمایی آموزشی قبل و بعد از اجرای طرح مجتمع­های آموزشی و پرورشی شهرستان مشهد می­پردازد. جامعه آماری این پژوهش را 211 نفر از معلمان و مدیران ابتدایی مجتمع­های آموزشی و پرورشی شهرستان مشهد تشکیل می­دهند. با توجه به محدود بودن جامعه آماری هم در بخش تعداد معلمین و هم مدیران از روش سرشماری برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. برای جمع­آوری اطلاعات مقیاس خدمات نظارت و راهنمایی آموزشی ترک­زاده و نوروزی (1389) استفاده گردید. پایایی نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه و 80/0 به دست آمد. در مجموع  186 قابل استفاده عودت یافت (168 معلم و 18 مدیر) که نمونه آماری این پژوهشی این تحقیق را نیز تشکیل می­دهند.  جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از روش­های آمار توصیفی ( جداول فراوانی، میانگین، انحراف معیار و واریانس) و آمار استنباطی (تی تک نمونه­ای، تی مستقل و روش تحلیل واریانس) استفاده گردید. پس از تجزیه و تحلیل داده­ها نتایج حاصل نشان داد: 1) بین میزان موفقیت نظارت و راهنمایی آموزشی قبل و بعد از اجرای طرح مجتمع­های آموزشی و پرورشی در کل و در ابعاد سه گانه نظارت تفاوت معناداری وجود دارد. به این معنی که میزان موفقیت نظارت بعد از تشکیل مجتمع­ها بهتر شده است؛ 2) بین نظر معلمان و مدیران درباره میزان موفقیت نظارت و راهنمایی آموزشی تفاوت معناداری وجود دارد و مدیران میزان موفقیت نظارت را بالاتر ارزیابی کرده­اند؛ 3) همچنین بین دیدگاه معلمان بر حسب سابقه خدمت و مدرک تحصیلی آنها تفاوت معناداری وجو دارد.

فهرست مندرجات

 

  

منابع و مأخذ


استاد راهنمای اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  نظارت و راهنمایی آموزشی ، مجتمع های آموزشی و پرورشی ، موفقیت نظارت

<   1234567891011121314151617181920212223242526273747   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.