دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته علوم تربیتی

<   123456789101112131415161718283848   >


تعداد نتایج به دست آمده: 485 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 482
نام نویسنده: ناصری صادق، ساجده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 119
چکیده: 

چکیده

هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی نظارت و راهنمایی آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد بود. برای دستیابی به این هدف از روش مطالعه موردی با رویکردی کیفی بهره گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران گروه آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد (65 نفر)، در دوازده دانشکده دانشگاه فردوسی بودند. در مجموع 24 نفر از مدیران گروه در این پژوهش مشارکت داشتند. جهت گردآوری داده­های مورد نیاز از مصاحبه نیمه ساخت یافته و همچنین تحلیل و بررسی تحقیقات پیشین استفاده شد. در پژوهش حاضر قابلیت اعتبار از طریق "بررسی توسط شرکت کنندگان یا مصاحبه شوندگان" صورت گرفت. اطلاعات بدست آمده از فرآیند مصاحبه­ها و کیفیت و عمق داده­ها توسط گروه متخصصین مربوطه تایید شد. در این پژوهش از تحلیل تفسیری برای بررسی سوالات پژوهش استفاده و جهت پاسخگویی به سوالات به تحلیل مصاحبه­ها و مقوله بندی پیام­های مستمر در آن پرداخته شد. بر اساس یافته­های حاصل از این پژوهش، از دیدگاه مدیران گروه دانشکده­ها وضعیت موجود نظارت و راهنمایی آموزشی در وضعیتی نامطلوب قرار داشته و ایشان با نظر به مولفه­های اصل سازمانی، اصل مسئولیت و اختیار، اصل پویایی­های گروهی، اصل رشد و پیشرفت حرفه­ای، اصل ارزشمند بودن فرد و گروه و اصل تغییر، از این وضعیت ناراضی بودند. با نظر به سوال دوم پژوهش، وضعیت مطلوب نظارت و راهنمایی آموزشی در دانشکده­ها، ایجاد کمیته نظارت و راهنمایی آموزشی است. در انتها با توجه به سوال سوم پژوهش، ویژگی­های الگوی نظارت و راهنمایی آموزشی در قالب 9 بعد به ترتیب بعد برنامه داشتن، بعد سازمانی، بعد مسئولیت و اختیار، بعد پویایی­های گروهی، بعد رشد و پیشرفت حرفه­ای، بعد ارزشمند بودن فرد و گروه، بعد تغییر، بعد بازخورد و بعد محرمانه بودن اطلاعات فردی ارائه شد.

واژگان کلیدی: نظارت و راهنمایی آموزشی، الگوی نظارت و راهنمایی آموزشی، کمیته نظارت و راهنمایی آموزشی                  

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  نظارت و راهنمایی آموزشی ، الگوی نظارت و راهنمایی آموزشی ، کمیته نظارت و راهنمایی آموزشی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 481
نام نویسنده: رشیدی، ثریا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 106
چکیده: 

نظام آموزش و پرورش ایران همپای تغییرات عمده‌ در برنامه‌های درسی سایر نظام‌های آموزش‌و­‌پرورش دنیا در صدد اجرای نوآوری‌های گوناگون در برنامه‌های‌درسی مدارس می‌باشد. اجرا و نهادینه‌‌شدن این تغییرات و نوآوری‌ها به عوامل تسهیل‌کننده‌‌ی فراوانی نیازمند است. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان نهادینه شدن ارزشیابی توصیفی با توجه به نقش عوامل تسهیل‌بخش اجرا در مدارس ابتدایی شهر مشهد  انجام شد. چهارچوب مورد استفاده در این بررسی شاخص های نهادینه شدن آیزمن و عوامل تسهیل‌بخش اجرای نوآوری موردنظر ایلای بود. این تحقیق بر مبنای هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی و براساس روش یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود.  به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از میان کلیه معلمان ابتدایی شهر مشهد با استفاده از جدول مورگان نمونه‌ای به حجم 357 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شد و از این بین داده‌های مربوط به 250 نفر جمع‌آوری شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از دو نوع محقق‌ساخته حول خرده مقیاس‌های شاخص‌های نهادینه‌شدن و عوامل تسهیل‌بخش اجرا استفاده شد. روایی محتوایی ‌ها توسط شش تن از اعضای هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی تایید شد. پایایی ‌‌ها نیز توسط ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد نهادینه‌شدن ارزشیابی‌توصیفی در شرایط مطلوبی قرار ندارد. از طرفی عوامل تسهیل‌بخش‌اجرای ارزشیابی‌توصیفی نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. هم‌چنین یافته‌های مربوط به فرضیه پژوهش حاکی از آن بود که کل مقیاس عوامل تسهیل‌بخش اجرای ارزشیابی توصیفی رابطه مثبت و معناداری با نهادینه‌شدن ارزشیابی توصیفی  دارد و می‌تواند نهادینه شدن ارزشیابی توصیفی را پیش‌بینی کند و در بین این عوامل‌تسهیل‌بخش‌اجرای نوآوری، مؤلفه‌های دانش و مهارت، دسترسی به منابع، داشتن زمان، مشارکت و رهبری می‌توانند نهادینه‌شدن ارزشیابی توصیفی را پبش‌بینی کنند . اما مؤلفه‌های نارضایتی از وضع موجود، پاداش‌ها و انگیزه‌ها و تعهد نمی‌توانند نهادینه‌شدن ارزشیابی‌توصیفی را پبش‌بینیکنند. به بیان دیگر این مؤلفه‌ها دارای قابلیت معناداری در پیش‌بینی نهادینه‌شدن ارزشیابی‌توصیفی نمی‌باشند.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: جعفری ثانی، حسین
کلید واژه ها:  ارزشیابی‌توصیفی ، نهادینه شدن نوآوری ، عوامل تسهیل‌بخش‌اجرا ، نوآوری ، تغییر برنامه‌درسی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 480
نام نویسنده: اسماعیلی، فاطمه اسماعیلی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 74
چکیده: 

یکی از عوامل مهم موفقیت معلمان پرورشی در زمینه­ی تربیت دانش­آموزان جایگاه(نقش الگویی) آنان است. هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه معلمان پرورشی در میان دانش­آموزان است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش­آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان فاروج تشكیل داده­اند، نمونه آماری پژوهش شامل 261 نفر که به روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری تحقیق دو پرسش­نامه محقق ساخته محبوبیت و مقبولیت است. روش تجزیه و تحلیل داده­ها به دو صورت توصیفی و تحلیلی بوده است، برای مشخص­شدن تفاوت بین گروه­های معلمان از نظر رتبه­ نقش الگویی، محبوبیت و مقبولیت از  آزمون فریدمن استفاده شده است و برای بررسی این موضوع که آیا میانگین نقش الگویی، محبوبیت و مقبولیت معلم پرورشی معنادار است، میانگین نمره معلم پرورشی با خط برش(90% نمره) و(70% نمره) مقایسه شده است. برای این منظور از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد معلمان پرورشی در میان معلمان رتبه سوم را از لحاظ محبوبیت و مقبولیت و نقش الگویی به­دست آورده­اند. از آنجا که معلمان پرورشی نقش بسیار مهمی در زمینه تربیت دینی و درونی کردن ارزش­ها و شکل بخشیدن به شخصیت دانش­آموزان دارند، از این مقایسه می‌توان نتیجه گرفت که معلمان پرورشی از لحاظ نقش الگویی "نسبتا اثرگذار" هستند، و برای اینکه  معلمان پرورشی به اهداف تعیین شده در زمینه­ی تربیت دینی و درونی کردن ارزش­ها برسند می­بایستی جایگاه مناسبی(جایگاه نخست در میان معلمان دیگر و کسب میانگین بالاتر از 90 درصد نمرات) را از لحاظ محبوبیت، مقبولیت و نقش الگویی  کسب کنند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
استاد مشاور اول: سعیدی رضوانی، محمود
کلید واژه ها:  جایگاه معلم ، نقش الگویی ، محبوبیت ، مقبولیت


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 479
نام نویسنده: وحیدی، الهه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 73
چکیده: 

با توجه به اهمیت زیاد دوران کودکی و روابط والد ـ کودک در پایه‌ریزی شخصیت، سلامت روانی و ظرفیت‌های یادگیری افراد، پژوهش حاضر با هدف تدوین یک برنامه آموزش فرزندپروری، که هدف اصلی آن بهبود رشد و یادگیری کودکان است، و بررسی اثربخشی آن بر کیفیت رابطه مادران و کودکان و باور خودکارآمدی والدینی مادران و توانایی حل مساله شناختی کودکان انجام شد. بدین منظور ابتدا بر اساس تلفیق رویکرد تحولی-تفاوت‌های فردی مبتنی بر ارتباط (DIR) و نظریه اصلاح‌‍‌پذیری ساختاری شناختی (SCM)، برنامه آموزش فرزندپروری "واسطه‌گری مبتنی بر رویکرد تحول یکپارچه انسان (DIR-MISC)" تدوین شد. نمونه این پژوهش 29 زوج مادر و کودک 4 تا 6 ساله بودند که به روش در دسترس از بین مهد کودک‌های شهر مشهد انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش (16 نفر) و کنترل (13 نفر) قرار گرفتند. مادران گروه آزمایش در 12 جلسه آموزشی شرکت نمودند و اصول و مهارت‌های فرزندپروری را آموزش دیده و تمرین نمودند. نتایج در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون با استفاده از ‌های ارتباط والد-کودک، خودکارآمدی والدگری و سه خرده مقیاس از آزمون هوش وکسلر پیش‌دبستانی بررسی شد. تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از روش تحلیل کوواریانس نشان داد که برنامه‌ی آموزش فرزندپروری "واسطه‌گری مبتنی بر رویکرد تحول یکپارچه انسان (DIR-MISC)"، کیفیت رابطه مادران و کودکان، باور خودکارآمدی والدینی مادران و توانایی حل مساله شناختی کودکان را بهبود می‌بخشد و بر این اساس برنامه آموزش فرزندپروری DIR-MISC می‌تواند به عنوان یک برنامه آموزش فرزندپروری کارآمد با هدف کمک به بهزیستی والدین و کودکان مورد استفاده قرار گیرد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

 

 


استاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  آموزش فرزندپروری ، رابطه مادر-کودک ، خودکارآمدی والدینی ، حل مساله شناختی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 478
نام نویسنده:  محمودی، احمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 109
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف "شناسایی نیازهای آموزشی معلمان به منظور فراهم سازی بخشی از اطلاعات مورد نیاز، جهت توسعه و تقویت دوره های آموزش ضمن خدمت و همچنین واکاوی برنامه درسی آموزش ضمن خدمت از حیث توجه به نیازهای آموزشی معلمان" و با استفاده از روش تحقیق توصیفی پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را همه معلمان دوره ابتدایی شهرستان قاین به تعداد 640 نفر تشکیل داده اند که از این تعداد، با شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای انجام این کار، ابتدا با استفاده از ای بازپاسخ، نظرات معلمان در خصوص مشکلات و نیازهای آموزشی آنها جمع آوری شد و سپس با کمک ای بسته پاسخ، نیازهای آموزشی شناسایی شده اولویت بندی گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که از نظر معلمان دوره ابتدایی شهرستان قاین، نیازهایی مانند: مهارت استفاده از شیوه های درست تشویق و تنبیه؛ شناخت مزایا و معایب شبکه های مجازی و یادگیری شیوه های انتقال آن به دانش آموزان؛ کسب مهارت برقراری نظم و مدیریت کلاس؛ آشنایی با شیوه های مناسب ایجاد انگیزه، علاقه و تمرکز حواس در دانش آموزان؛ آشنایی با شیوه های مشارکت و فعال نمودن دانش آموزان در کلاس و نیاز به دانش بیشتر در خصوص محتوا و روش تدریس کتاب های تازه تألیف، در اولویت نخست قرار گرفته اند. همچنین در تطبیق این نیازها با دوره های برگزار شده ضمن خدمت، یافته ها نشان داد که به بیشتر نیازهای اولویت نخست پژوهش، بسیار کم توجه شده و این نیازها مورد غفلت قرار گرفته است.

 

فهرست مندرجات

منبع و مآخذ


استاد راهنمای اول: سعیدی رضوانی، محمود
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  اولویت بندی ، برنامه درسی آموزش ضمن خدمت ، نیازسنجی ، نیازهای آموزشی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 477
نام نویسنده: جلیلی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 142
چکیده: 

اضطراب امتحان مشکل آموزشی مهمی است که سالانه میلیون‌ها دانش آموز را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می‌دهد و باعث افت تحصیلی و کاهش عملکرد تحصیلی در دانش آموزان شده و بدین گونه سالیانه هزینه‌های گزافی را بر خانواده‌ها و جوامع تحمیل می کند. بنابراین باید تلاش شود تا عوامل موثر بر این مهم را شناخت تا از بروز آن جلوگیری شود. هدف این پژوهش، بررسی نقش میانجی‌گرایانه خودتنظیمی هیجانی و مهارت‌های حل مساله اجتماعی در ارتباط بین سبک‌های فرزندپروری ادراک شده و اضطراب امتحان بین دانشجویان دانشگاه فردوسی است. به همین منظور تعداد 382 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند و چهار ‌ی سبک‌های فرزندپروری ادراک شده، خودتنظیمی هیجانی، مهارت‌های حل مساله اجتماعی و اضطراب امتحان بین آنها توزیع گردید. برای تحلیل داده‌ها از شیوه‌ی تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. برایندها نشان داد که این مدل از برازش خوبی برخوردار می باشد. اما ضریب مسیر گاما از سبک‌های فرزندپروری مقتدرانه، مستبدانه و سهل‌گیرانه به متغیر خودتنظیمی هیجانی ضریب مسیر ضعیف و به لحاظ آماری معنادار نمی باشد. یافته‌های دیگر پژوهش در ارتباط با سبک‌های فرزندپروری با مهارت‌های حل مساله اجتماعی نشان داد که ضریب مسیر گاما سبک فرزندپروری مقتدرانه به مهارت‌های حل مساله اجتماعی ضعیف و به لحاظ آماری معنادار نمی‌باشد. اما سبک‌های فرزندپروری مستبدانه و سهل گیرانه ضریب مسیر مثبت، متوسط و به لحاظ آماری معنادار می باشد. ضریب مسیر بتا مهارت‌های حل مساله اجتماعی به اضطراب امتحان ضریب مسیر مثبت و به لحاظ آماری معنادار می باشد. قسمت دیگر فرضیه اصلی پژوهش حاضر نشان داد که ضریب مسیر بتا خودتنظیمی هیجانی به اضطراب امتحان ضریب مسیر منفی، متوسط و به لحاظ آماری معنادار می باشد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: امين يزدي، سيد امير
کلید واژه ها:  سبک‌های فرزندپروری ادراک شده ، خودتنظیمی هیجانی، مهارت‌های حل مساله اجتماعی ، اضطراب امتحان


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 476
نام نویسنده: پورحاجی، رویا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 151
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسی سهم عوامل موثر بر رعایت اخلاق پژوهش شامل عوامل فردی (باورهای دینی، شخصیت و نگرش محقق، ناآگاهی از موازین و کدهای اخلاقی)، محیطی- سازمانی (محدودیت زمانی، فشارهای محیطی) در دانشجویان گروه های مختلف تحصیلی بود. روش پژوهش، از نوع همبستگی مبتنی بر مدل رگرسیون بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه فردوسی مشهد و در سال تحصیلی 95-1394 بود. به منظور تعیین حجم نمونه، از فرمول کوکران استفاده شد و حجم نمونه 400 نفر تعیین گردیدکه به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. دو محقق ساخته رعایت اخلاق پژوهش و تعیین سهم عوامل موثر بر رعایت اخلاق پژوهش، ابزارهای به کار گرفته در پژوهش حاضر بودند. پاسخ دهی به سوالات پژوهش از طریق آزمون های رگرسیون چندگانه به روش همزمان، رگرسیون چندگانه به روش کدگذاری تصنعی و آزمون تحلیل واریانس یکراهه انجام شد. نتایج نشان داد که  از میان متغیر های موثر بر اخلاق پژوهش، تنها دو مولفه محدودیت زمانی و فشارهای محیطی قابلیت پیش بینی رعایت اخلاق پژوهش را دارند. متغیر محدودیت زمانی در تمامی گروه ها و متغیر های باورهای دینی و ناآگاهی از موازین و کدهای اخلاقی دانشجویان فنی مهندسی می تواند سهم موثری در رعایت اخلاق پژوهش میان دانشجویان داشته باشد. نتایج آزمون نشان داد که بین گروه های تحصیلی تفاوت معناداری در رعایت اخلاق پژوهش وجود دارد و بین رعایت اخلاق پژوهش دانشجویان علوم دامی کشاورزی با دانشجویان فنی مهندسی تفاوت بیشتری وجود داشت . میانگین رعایت اخلاق پژوهش در گروه علوم دامی- کشاورزی از سایر گروه ها بیشتر بود، سپس رعایت اخلاق پژوهش به ترتیب در گروه های علوم پایه و  علوم انسانی و در نهایت در گروه فنی مهندسی دیده شد. با توجه به تأثیر پژوهش در سرنوشت جامعه، وجود جهت‌گیری اخلاقی در فرایند پژوهش ضروری است. سوگیری اخلاق در پژوهش می‌تواند مبدأ شکل‌گیری رفتارهای غیراخلاقی بزرگ‌تر گردد. بهتر است تا تاثیر سایر عوامل موثر بر اخلاق پژوهش بین دانشجویان مشخص شود و در جهت بهبود رعایت اخلاق پژوهش در دانشگاه ها مبادرت شود.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور دوم: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
کلید واژه ها:  اخلاق پژوهش ، عوامل فردی ، عوامل محیطی - سازمانی، دانشجو


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 475
نام نویسنده: صاحبي، سمانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 119
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر ارزشيابي درس تفكر و پژوهش پايه ششم (بر اساس اهداف منظوره شده­ي آن) مي­باشد. تحقيق حاضر از نوع ارزشيابي مبتنی بر هدف (هدف مدار) است. جمعيت مورد مطالعه دانش‌آموزان پايه هفتم  شهر مشهد مي­باشند كه در سال تحصيلي 96-1395 مشغول به تحصيل بوده­اند كه براي نمونه­گيري از روش نمونه­گيري هدفمند استفاده شد و تعداد پنج مدرسه منتخب به عنوان نمونه انتخاب گرديد. از آن‌جا که انتظار می‌رود در مدارس منتخب عوامل اجرا هم‌چون معلم و امکانات و تجهيزات در وضعيت مطلوب‌تری نسبت به ساير مدارس قرار داشته باشند, با انتخاب هدفمند نمونه از ا‌ين مدارس فرض پژوهش بر اين گذاشته شد که درس تفکر و پژوهش در اين مدارس به خوبی اجرا می‌گردد. در اين پژوهش برای جمع آوری داده­ها از چهار ابزار نگرش سنج دانش‌آموزان (ارزيابی نگرش به مطالعه و پژوهش)، چک ليست مشاهده (ارزيابی رعايت آداب گفت‌و‌گو, داستان نيمه‌تمام (ارزيابی توانايی استدلال، استنباط و نتيجه‌گيری) و معلمان (نظرسنجی درباره اثربخشی درس، تاثير اين درس بر بهره‌وری معلم و ارزيابی درونداد، فرايند و برونداد) استفاده شد. نتايج حاکی از آن بود كه بر اساس آزمون T توانائي دانش آموزان در استدلال، استنباط و نتيجه­گيري و نگرش به مطالعه و پژوهش نسبتا مطلوب مي‌باشد و رعايت آداب گفت­و­گو در حدمطلوب نمي باشد. نظر معلمان درخصوص درس تفكر در برنامه درسي پايه­ي ششم نيز نسبتاً مطلوب مي­باشد. در مجموع نتايج مطالعه نشان داد كه تحقق سه مورد از اهداف منظور شده­ي درس تفكر و پژوهش، مطلوب نبوده است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد مشاور اول: سعیدی رضوانی، محمود
کلید واژه ها:  ارزشيابي هدف مدار ،  برنامه درسي تفكر و پژوهش ، آموزش ابتدائي


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 474
نام نویسنده: امامی، کبری
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 128
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه­های برنامه بهسازی فردی مدیران دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. روش پژوهش، موردی و از حیث هدف در زمره پژوهش‌های کاربردی بود. آگاهی­دهندگان در این پژوهش  افرادی از مدیران میانی دانشگاه فردوسی مشهد، معاونت طرح و برنامه دانشگاه و متخصصینی در حوزه­ی آموزش و بهسازی منابع انسانی بودند که به شیوه­ی هدفمند انتخاب شدند. ابزار­های مورد استفاده در این پژوهش، مصاحبه و بود. یافته­ها در ارتباط با سه سؤال پژوهش بود که برای تحلیل یافته­های سؤال اول و دوم پژوهش از روش تحلیل تفسیری و سؤال سوم پژوهش از روش تحلیل تفسیری - تأملی استفاده شد. نتایج حاصل از سؤال اول پژوهش در ارتباط با الزامات برنامه بهسازی فردی مدیران دانشگاه فردوسی مشهد، مواردِ انگیزه درونی و پویایی فردی، درک ضرورت یادگیری مستمر، رضایت شغلی، مسئولیت‌پذیری، نظام تشویق مناسب، حذف روزمرگی­های شغلی مدیریت، تلاش جمعی، ارائه بازخورد­های سازنده، حمایت مدیران ارشد، فرهنگ سازمانی­، سیستم ثبت شایستگی­های مدیران، شناخت بهتر نیاز­های بهسازی، استفاده از فعالیت­های اثربخش بهسازی و تقویت زیرساخت‌های قانونی را در بر­گرفت. در ارتباط با سؤال دوم پژوهش، نقاط قوت و ضعف برای اجرای برنامه بهسازی فردی مورد بررسی قرار گرفت که نقاط قوت شامل منابع انسانی مستعد بهسازی، آمادگی مدیران با تجربه برای انتقال تجارب و آغاز طرح شناسایی شایستگی­های سطوح مدیران و همچنین نقاط ضعف، فقدان سیستم ارزشیابی عملکرد، نگرش نامطلوب مدیران ارشد به امر بهسازی، ضعف سیستم جذب، کمبود تخصص در بخش آموزش منابع انسانی، فرهنگ‌سازمانی غیر حامی، ضعف سیستم نیازسنجی آموزشی مدیران، فقدان نظام جامع مدیریت منابع انسانی، انسجام نداشتن برنامه­های آموزش و بهسازی، عدم نگرش حرفه­ای به مدیریت دانشگاهی و کمبود منابع مالی را شامل ­شد. نتایج حاصل از سؤال سوم، پژوهشگر را کمک نمود تا با توجه به بررسی الزامات و نقاط قوت و ضعف اجرای برنامه بهسازی فردی و با عنایت به نظر متخصصین و ادبیات پژوهش، مؤلفه­های برنامه بهسازی فردی مدیران دانشگاه فردوسی مشهد، متشکل از متغیر­های علتی، متغیر­های بافت، متغیر­های میانجی، مراحل اجرای برنامه بهسازی فردی و متغیر­های بازده را ارائه دهد.

فهرست مندرجات

منابع


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  برنامه بهسازی فردی ، مدیران دانشگاه فردوسی مشهد ،  بهسازی مدیران


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 473
نام نویسنده: زرقانی، اعظم
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 222
چکیده: 

در این پژوهش به تبیین چگونگی تغییر دانش نظری و عملی معلمان دوره ابتدایی در اجرای برنامه­درسی جدید ریاضی پرداخته شده است. برای دست­یابی به این هدف، دو سؤال مورد توجه قرار گرفته است: دانش نظری و عملی معلمان در اجرای برنامه­درسی جدید ریاضی دوره ابتدایی از منظر معلمان ناحیه­ی 4 شهر مشهد چگونه تغییر می­کند؟ دیدگاه مطلوب برای تغییر مطلوب دانش نظری و عملی معلمان در اجرای برنامه­درسی ریاضی دوره­ی ابتدایی با عطف توجه به دستاوردهایی برای برنامه درسی ضمن خدمت آنان از منظر معلمان ناحیه­ی 4 شهر مشهد چیست؟

 برای انجام این پژوهش از روش پدیدار­شناسی استفاده شده است.  با استفاده چند سؤال به شناسایی نمونه­هایی از معلمان ابتدایی ناحیه­ی 4 مشهد  به منظور شرکت در مصاحبه پرداخته شد. داده­های این پژوهش با استفاده از مصاحبه­های گروهی متمرکز جمع­آوری شده است. تعداد نمونه­های این پژوهش که پس از مرحله­ی اشباع داده­ها به دست آمده است، 25 معلم است. برای تحلیل داده­ها از تحلیل محتوا/مضمونی و برای افزایش اعتبار آن­ها از تکنیک­های کنترل عضو، سه­سویه­سازی، توصیف فربه و مرور همکاران استفاده شده است. یافته­های پژوهش در سه محور کلی «کیفیت تغییر دانش نظری و عملی معلمان»، «مسیر یا کانال­های تغییر دانش نظری و عملی معلمان» و «عوامل اثرگذار بر تغییر دانش نظری و عملی معلمان» مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. «کیفیت تغییر دانش نظری» در بردارنده­ی دو زیر مقوله­ی «ابعاد تغییر دانش نظری» و «کیفیت دریافت دانش نظری» است. «ابعاد تغییر دانش نظری» مشتمل بر شش زیر مقوله­ی مجزا با نام­های «تغییر دانش نسبت به تدریس»، «تغییر دانش نسبت به یادگیری­ دانش­آموزان»، «تغییر دانش نسبت به کتاب درسی»، «تغییر دانش نسبت به اهداف و فلسفه­ی تغییر برنامه­درسی»، «تغییر دانش نسبت به گروه­بندی دانش­آموزان» و «تغییر دانش نسبت به ارزشیابی از دانش­آموزان» است. «کیفیت دریافت دانش نظری» با سه زیر مقوله­ی «توجیه ناکافی و نادرست برخی دانش­های دریافت شده»، «قابلیت ماندگاری پایین دانش نظری دریافت شده» و «تردید در صحت در دانش نظری دریافت شده»، توصیف شده است. همچنین «کیفیت تغییر دانش عملی» با پنج زیر مقوله­ی «تغییر دانش نسبت به تدریس»، «تغییر دانش نسبت به یادگیری­ دانش­آموزان»، «تغییر دانش نسبت به کتاب درسی»، «تغییر دانش نسبت به گروه­بندی دانش­آموزان» و «تغییر دانش نسبت به ارزشیابی از دانش­آموزان» در توصیف مقوله­ی «ابعاد تغییر دانش عملی» و چهار زیر مقوله با نام­های «عدم نیل کامل به اهداف به واسطه­ی بی تجربگی»، «تجربه­ی شکست و بازگشت به قبل»، «اشکال در فهم و ارائه­ی بخشی از محتوا» و «عدم تغییر برخی باورهای معلمان»، در توصیف مقوله­ی «تجربه­ی تدریس معلمان»، گزارش شده است. «مسیرهای تغییر دانش نظری» با دو زیر مقوله­ی «شرکت در کلاس­های ضمن خدمت» و «مطالعه­ی کتاب ها و صفحات اینترنتی» و «مسیرهای تغییر دانش عملی» با سه زیر مقوله­ی «یادگیری از خود»، «یادگیری از همکاران» و «یادگیری از دانش­آموزان» به رشته­ی تحریر در آمده است. توصیف «عوامل اثرگذار بر تغییر دانش نظری و عملی» نیز با شش زیر مقوله تحت عناوین  «کیفیت نامطلوب برنامه­های ضمن خدمت»، «عوامل فرهنگی»، «عوامل ساختاری»، «عوامل آموزشی»، «عوامل زمینه­ای» و «عوامل شخصی» به انجام رسیده است. یافته­ها نشان می­دهد که به دلیل عدم شکل­گیری باورهای قدرتمند در معلمان، تغییرات ایجاد شده در دانش نظری و عملی آنان از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست. یافته­های پژوهش در پاسخ به سؤال دوم نیز در قالب سه مقوله­ی «سطح کلان»، «سطح میانی» و «سطح خرد»  به دست آمد. «سطح کلان» با سه زیر مقوله­ی «شرایط سیستمی»، «شرایط زمینه­ای» و « شرایط سیاسی»، «سطح میانی» با سه زیر مقوله­ی «هدف»، «محتوا» و «روش» که به برنامه­های درسی ضمن خدمت معلمان نظر دارد، وضعیت مطلوب برای تغییر معلمان را توصیف کرده است. از تحلیل یافته­های این بخش، مقوله­ای محوری به نام توجه به تغییر به منزله­ی پدیده­ای انسانی ظاهر شد. دستاوردهای این پژوهش برای برنامه­درسی ضمن خدمت نیز در ادامه بیان شده است.

فهرست مندرجات

منابع

 


استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: شعباني وركي، بختيار
کلید واژه ها:  دانش نظری ، دانش عملی ،  تغییر، معلمان ، اجرای برنامه ­درسی ،  ریاضی ، دوره ابتدایی

<   123456789101112131415161718283848   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.