دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته علوم تربیتی

<   123456789101112131415161718192021222324252627283848   >


تعداد نتایج به دست آمده: 485 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 384
نام نویسنده: قلی پور، مرضیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 167
چکیده: 

زمینه و هدف: معلوليت به­ صورت ناتواني موقت يا دائمي، جزيي يا كلي، ثابت يا تغييرپذير در هر جامعه­اي و در ميان هر گروه و طبقه­اي بروز مي­كند. از زماني­كه انسان خود را شناخته با نابهنجاري مادرزادي و نقص عضو يا قطع عضو ناشي از امراض مختلف و عوامل طبيعي روبه­رو بوده است (اسپاكمن، 1963). هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی گروه­درمانی آدلری بر خودپنداره بدنی، کیفیت زندگی و سلامت عمومی در معلولین جسمی حرکتی بود.

 مواد و روش‌ها: این پژوهش با روش پیش‌آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل انجام شد. از ­های اطلاعات جمعیت­شناختی، روابط چندبعدی خود-بدن (MBSRQ)، مقیاس ارزیابی کیفیت­زندگی (WHOQOL-BRIEF) و سلامت عمومي گلدبرگ (GHQ) به عنوان مقیاس سنجش در پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. 24 نفر از معلولینِ واجد شرایط و داوطلب حضور در گروه، که در مجتمع آموزشی نیکوکاری توان­یابان مشهد اشتغال به آموزش داشتند پس از غربالگری اولیه، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای داده شدند. پس از تکمیل پیش آزمون، اعضای گروه آزمایش، طی یازده جلسه، گروه درمانی آدلری را به صورت جلسات (90 دقیقه­ای) و دوبار در هفته دریافت نمودند درحالی­که گروه کنترل هیچ مداخله­ای را دریافت نکردند. به منظور تحلیل آماری داده­های پژوهش، از نرم افزار آماری 19spss- و روش­های آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد.

 يافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل، بهبود معناداری در چهار خرده­مقیاس از شش خرده­مقیاس، روابط چندبعدی خود- بدن که عبارتند از: ارزش­یابی قیافه، ارزش­یابی تناسب اندام، جهت‌یابی تناسب اندام و رضایت از نواحی بدن، نشان داد. اما در دو خرده­مقیاس، وزن ذهنی و جهت­یابی قیافه، تفاوت معناداری بین دو گروه یافت نشد. در سلامت عمومی در خرده­مقیاس­های نشانگان جسماني و نشانگان افسردگي تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و گروه مداخله وجود داشت (05/0p<) اما در خرده­مقیا­س­های نشانگان اضطرابی و بی‌خوابی و نشانگان کارکرد اجتماعی تفاوتی بین دو گروه یافت نشد. همچنین گروه درمانی آدلری منجر به بهبود ابعاد سلامت روانی و سلامت جسمانی در گروه آزمایش شده ولی بر سلامت محیطی و اجتماعی تاثیر معناداری نداشته بود.

بر اساس نتایج پژوهش، به­کارگیری گروه­درمانی آدلری می‌­تواند بر بهبود خودپنداره بدنی، سلامت عمومی و کیفیت زندگی معلولین جسمی-حرکتی موثر باشد.

فهرست مندرجات

 

منابع و مأخذ

 

 


استاد راهنمای اول: سپهري شاملو، زهره
استاد مشاور اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
کلید واژه ها:  معلولیت جسمی- حرکتی ، خودپنداره بدنی ، کیفیت زندگی ، سلامت عمومی ، گروه¬درمانی آدلری


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 383
نام نویسنده: لطـفی، حمیده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 143
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع کاربست آموزش­های مهارتی منابع انسانی و عوامل موثر بر کاربست این آموزش­ها انجام شد. روش پژوهش مطالعه موردی و میدان آن دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1393 بود. برای جمع­آوری داده­های کیفی، 27 تن شامل 10 مدیر، 9 عضو هیئت علمی و 8 کارمند به­علاوه­ی 7 تن از کارشناسان و عضو هیئت علمی متخصص در زمینه آموزش منابع انسانی، به­صورت هدفمند به­عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه باز و نیمه ساختار یافته بود. نتایج  نشان داد: موانع کاربست آموزش شامل 7 مورد: (نیازسنجی نا­مناسب، مدت زمان دوره­ها، مدرک­گرایی و امتیاز ارتقا در آموزش­ها، عدم کاربردی بودن آموزش­ها، ارایه آموزش­ها به­صورت عمومی، عدم تطابق آموزش­ها با محیط سازمان و مانع شدن مدیریت مافوق)، می­باشد. همچنین عوامل موثر بر کاربست آموزش­ به 4 دسته تقسیم می­شوند: 1) ویژگی­های فراگیر (توانایی، دانش و مهارت پیشین، تجربه، کنترل و نظارت بر رفتار، نگرش شغلی، انگیزه، خودکارآمدی و سودمندی ادراک شده)؛ 2) فرایند آموزش (ارزیابی نیاز­های آموزشی، اهداف یادگیری، راهبرد­ها و روش­های آموزشی، نقش مربی، محتوای آموزشی، زمان کلاس­ها، پیگیری)؛ 3) مشخصات سازمانی و محیط کار (جو انتقال در سازمان، حمایت­های محیطی، بازخورد، فرصت استفاده، تقویت و تشویق در کار، فرهنگ سازمان، تضمین اشتغال و پاسخگویی)؛ و 4) عوامل فراسازمانی (انتظارات جامعه، منزلت اجتماعی و روند سریع رشد علم و تکنولوژی). توجه به این عوامل می­تواند سازمان­ را در تحقق هدف «کاربست آموزش»، یا «انتقال آموخته­ها به میدان عمل» که دغدغه همیشگی مدیران و یک شاخص اصلی برای سنجش اثربخشی آموزش است، یاری نماید.

فهرست مندرجات

 

 

منابع و مأخذ

 


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  بهسازی منابع انسانی ، آموزش ضمن خدمت ،  کاربست آموزش ، انتقال یادگیری ،  آموزش های مهارتی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 382
نام نویسنده: موسوی، طاهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 98
چکیده: 

 هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کتاب­های علوم ابتدایی به منظور بررسی وضعیت توجه این کتاب ها به مبانی ارزش­شناختی مربوط به طبیعت در برنامه درسی ملی بود. روش مورد استفاده، تحلیل محتوای کمی و قلمرو مطالعاتی، کتاب­های درسی علوم تجربی پایه­های اول، دوم، سوم و ششم ابتدایی می­باشد که در راستای همسوسازی با برنامه درسی ملی در سال تحصیلی 93-92 تألیف گردیده است. ابزار پژوهش، سیاهه­ی محقق­ساخته ای می­باشد که دارای 6 مقوله اصلی و 22 مقوله فرعی بوده است. مقوله­های اصلی از مبانی ارزش­شناختی مربوط به بخش طبیعت در برنامه درسی ملی، استخراج شد. در این پژوهش جهت تحلیل محتوا، واحد زمینه، صفحات کتاب و واحد ثبت، مضمون جملات کتاب بوده و جهت بررسی سؤالات از آمار توصیفی استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که کتاب علوم تجربی دوم ابتدایی بیش از سایر پایه­های مذکور، به این مقوله­ها پرداخته است. همچنین در همه کتاب­های علوم مذکور، به مقوله­ احساس مسئولیت در برابر پدیده­های خلقت و همکاری در حفاظت از زمین، گیاهان و جانوران و حفظ تعادل در آب و هوا و مقوله اعتقاد به برخورداری همه مظاهر خلقت از مراتبی از حیات و شعور پرداخته نشده و مقوله کمک به حفاظت و توسعه زیست ­بوم شهری، روستایی و محیط طبیعی در جهت بقا و ارتقاء کیفیت محیط و توسعه پایدار بیشتر مورد توجه واقع گردیده است. در مجموع مشخص شد که وضعیت محتوای کتاب­های علوم از نظر توجه به مبانی ارزشی طبیعت  مناسب نیست و مستلزم توجه بیشتری است.

 

فهرست مندرجات 

منابع و مأخذ


استاد راهنمای اول: قنديلي، سيد جواد
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور دوم: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  مبانی ارزش شناختی ، ارزش های مربوط به طبیعت ، برنامه درسی ملی ، کتاب علوم


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 381
نام نویسنده: عراده چی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 92
چکیده: 

مدیریت آموزشی رشته ای نوخاسته و انشعاب یافته از علوم اجتماعی است که رابطه تنگاتنگی با بوم زیست خود دارد. دوام و توسعه این رشته که به شکلی همه جانبه به زمینه خود متکی است نیازمند توحه به دانش تاریخی است. مدیریت آموزشی بدون توجه به سی ر تحول تاریخی خود، جدا از زمینه فهم می شود و شکل عاریتی خواهد داشت. هدف از انجام این پژوهش شناسایی، طبقه بندی و تحلیل نقش جریان های اصلی آموزشی موثر در روند تحول مدیریت آموزشی در ایران از تاسیس نظامیه ها تا کنون بود. روش انجام این پژوهش، تاریخی و به شیوه تحلیلی- توصیفی تود. بر این اساس سه جریان اصلی تاسیس نظامیه ها، حوزه های علمیه و مدرسه دارالفنون شناسایی شد و بر مبنای هشت مولفه وظایف و کارکرد های مدیریت آموزشی انتخابی شامل بینش راهبردی، رهبری آموزشی، مدیریت منابع، مدیریت برنامه درسی و آموزشی، مدیریت امور اداری و اجرایی آموزش، نظارت و راهنمایی، امور پژوهشی و امور پرورشی که با مراجعه به منابع معتبر علمی استخراج شده بود، مورد بازنمایی و تحلیل قرار گرفت.  یافته ها نشان داد که همه مولفه های هشت گانه از تاسیس نظامیه ها در ایران به نحوی در مجموعه وظایف و کارکرد های مدیریت آموزشی وجود داشته است و در اداره مدارس مورد استفاده قرار می گرفته است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

فاقد

 

 


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  مدیریت آموزشی ، تاریخ ایران ، نظامیه ، حوزه علمیه ، دارالفنون


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 380
نام نویسنده: نوری، نفیسه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 106
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر،  بررسی رابطه  اظهار دینداری و اهمال کاری  با نقش  واسطه ای  سبک های دفاعی  بود. و بررسي اين مسئله كه آيا سبک های دفاعی  می تواند به عنوان ميانجي رابطه ي اظهار دینداری و اهمال کاری ايفاي نقش كند؟ تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری افراد ۲۰ تا ۶۰ ساله ساکن شهر مشهد و نمونه مورد بررسی که با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شد، ۳۸۴ نفربودند. ابزار گردآوری داده ها مقیاس اهمال کاری تاکمن، سبک های دفاعی و مقیاس دینداری خدایاری فرد و همکاران  بود. داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه، تحلیل مسیر و تحلیل واریانس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که بين میزان اظهار دینداری و اهمال کاری همبستگي منفی معنادار وجود دارد (۰۱/۰p<)، بین میزان اظهار دینداری و سبک دفاعی رشد یافته همبستگي مثبت معنادار وجود دارد (۰۱/۰p<)، بین اظهار دینداری و سبک دفاعی نوروتیک همبستگي مثبت معنادار وجود دارد  (۰۱/۰p<). از یافته ها می توان این نتیجه را گرفت که متغیر عواطف دینی، سبک دفاعی رشد یافته و سبک دفاعی رشد نایافته  پیش بینی کننده های خوبی برای اهمال کاری می باشند. همچنین سبک های دفاعی نمی تواند نقش میانجی گرایانه ای بین اهمال کاری و دینداری ایفا کنند.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

 


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
کلید واژه ها:  اهمال کاری ، دینداری ، سبک های دفاعی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 311
نام نویسنده: شریفی، جواد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 122
چکیده:  اتخاذ رویکرد و الگوی طراحی آموزشی مناسب از اولین و مؤثرترین گام¬ها جهت ایجاد یک نظام آموزشی کارا و مؤثر می-باشد. الگوی دیک و کری یکی از الگوهای کارا و قدیمی است که در زمینه طراحی آموزشی به کار برده می¬شود. هدف پژوهش حاضر طراحی برنامه آموزش ضمن خدمت دبیرانِ علوم تجربی پایه هشتم بر اساس مدل دیک و کری بود. پژوهش حاضر از حیث هدف جزء تحقیقات توسعه¬ای و از حیث روش جزء پژوهش ارزشیابی بود. میدان عمل، آموزش و پرورش شهر مشهد و جامعه آماری شامل دبیران درس علوم تجربی مقطع متوسطه اول ناحیه 3 مشهد بودکه نیازمند شرکت در دوره روش تدریس علوم تجربی پایه هشتم بودند. ناحیه 3 به علت در دسترس بودن دبیران و نیز وجود مدرسین باسابقه و باتجربه جهت اجرای پژوهش انتخاب شد. لذا در این پژوهش30 نفر نمونه از طریق سرشماری از دبیران درس علوم دوره متوسطه اول، از ناحیه 3 مشهد انتخاب شدند. هفت مرحله از ده مرحله مدل طراحی آموزشی دیک و کری انتخاب شده و به شرح زیر اجرا گردید. مرحله اول تعیین اهداف که شامل اهداف کلی و جزئی بر اساس سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی بود. مرحله دوم انجام تجزيه و تحليل آموزشي که شامل تحلیل زمینه¬هاي تطبیقی، انتقالی، محیط آموزشی، نگرشی و سبک های یادگیری بود. مرحله سوم شناخت رفتارهاي ورودي و وي‍ژگي¬های فراگیران در طراحی برنامه آموزشی بود که از طریق تعیین خصوصیات عمومی یادگیرندگان و رفتارهای ورودی فراگیران به انجام رسید. مرحله چهارم شامل نوشتن اهداف عملكردي بر اساس مباحث مورد نیاز فراگیران در راستای تغییرات اعمال شده در کتاب علوم تجربی پایه هشتم بود. مرحله پنجم شامل تدوين سؤال¬هاي آزمون ملاك محور بود که در این مرحله ¬ای تهیه شد. مرحله ششم تدوين راهبردهاي آموزشي بود که در جهت بهبود و ارتقای سطح کیفیت تدریس، راهبردهایی تهیه و تنظیم گردید و مرحله هفتم تدوين و انتخاب موادآموزشي بر اساس فصل¬های کتاب علوم تجربی پایه هشتم بود. یافته¬ها و نتیجه¬گیری: الگوی طراحی آموزشی دیک و کری، پشتوانه نظری قوی داشته و می¬تواند در صورت به کارگیری درست، هدف¬های در نظر گرفته شده علوم تجربی را تحقق بخشد. با توجه به میزان بالای افت تحصیلی در درس علوم و به علت فقدان طراحی و تدریس مناسب، یافته¬های این پژوهش می¬تواند به بهبود فرایند یادگیری و ارتقای پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان منتهی شود. فهرست مندرجات منابع و ماخذ
استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: سعیدی رضوانی، محمود
کلید واژه ها:  علوم تجربی پایه هشتم ،  طراحی آموزشی ، الگوی طراحی آموزشی دیک و کری ،  سند تحول بنیادین


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 379
نام نویسنده: نگهبان، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 150
چکیده: 

یکی از دغدغه‌ها‌ی اصلی دانشجویان دکتری انتخاب مسئله پژوهش برای انجام رساله‌ی است که در این مسیر آنها با چالش‌های جدی مواجه هستند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تجارب زیسته دانشجویان دوره‌ی دکتری رشته‌های علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد در انتخاب مسئله رساله دکتری است. جامعه پژوهش کلیه‌ی دانشجویان دوره‌ی دکتری دانشکده علوم پایه و دانشکده‌های علوم انسانی در سال 1393-1392 بود. نمونه پژوهش شامل 25 نفر از این دانشجویان که به شیوهی نمونه‌گیری هدفمند و مبتنی بر ملاک انتخاب شدند. پژوهش حاضر از حیث سنت‌های رایج پژوهش، سنت کیفی و از روش پدیدارشناسی توصیفی انجام پذیرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساخت‌یافته بود. برای تحلیل اطلاعات از روش تحلیل تفسیری و رویکرد مقایسه مداوم استراوس و کوربین استفاده شد. جهت کسب اعتبار پژوهش از روش‌های توصيف غني و انتخاب هدفمند مشارکت‌کنندگان، نگارش یادداشت‌های تأملی، کفایت اجماعی و کدگذار ثانوی استفاده گردید. یافته‌های پژوهش؛ در دو گروه علوم انسانی و علوم پایه، در قالب نه مضمون مشترک ویژگی های شخصیتی استاد راهنما، تخصص علمی استاد راهنما، توانمندی‌های دانشجو، فراز و نشیب‌های پیش رو محقق در انتخاب مسئله پژوهش، حساسیت و اهمیت پژوهش در دوره‌ی دکتری، منابع کشف مسئله پژوهش، ویژگی‌های شایسته مسئله پژوهش و زمان‌بندی در انتخاب مسئله پژوهش قرار گرفتند.

فهرست مندرجات

منابع و مأخذاستاد راهنمای اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  تجربه زیسته ، انتخاب مسئله ، رساله دکتری ، علوم انسانی ، علوم پایه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 378
نام نویسنده:  شریفی، جواد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 122
چکیده: 

  اتخاذ رویکرد و الگوی طراحی آموزشی مناسب از اولین و مؤثرترین گام­ها جهت ایجاد یک نظام آموزشی کارا و مؤثر می­باشد. الگوی دیک و کری یکی از الگوهای کارا و قدیمی است که در زمینه طراحی آموزشی به کار برده می­شود. هدف پژوهش حاضر طراحی برنامه آموزش ضمن خدمت دبیرانِ علوم تجربی پایه هشتم بر اساس مدل دیک و کری بود. پژوهش حاضر از حیث هدف جزء تحقیقات توسعه­ای و از حیث روش جزء پژوهش ارزشیابی بود. میدان عمل، آموزش و پرورش شهر مشهد و جامعه آماری شامل دبیران درس علوم تجربی مقطع متوسطه اول ناحیه 3 مشهد بودکه نیازمند شرکت در دوره روش تدریس علوم تجربی پایه هشتم بودند. ناحیه 3 به علت در دسترس بودن دبیران و نیز وجود مدرسین باسابقه و باتجربه جهت اجرای پژوهش انتخاب شد. لذا در این پژوهش30 نفر نمونه از طریق سرشماری از دبیران درس علوم دوره متوسطه اول، از ناحیه 3 مشهد انتخاب شدند. هفت مرحله از ده مرحله مدل طراحی آموزشی دیک و کری انتخاب شده و به شرح زیر اجرا گردید. مرحله اول تعیین اهداف که شامل اهداف کلی و جزئی بر اساس سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی بود. مرحله دوم انجام تجزيه و تحليل آموزشي که شامل تحلیل زمینه­هاي تطبیقی، انتقالی، محیط آموزشی، نگرشی و سبک های یادگیری بود. مرحله سوم شناخت رفتارهاي ورودي و وي‍ژگي­های فراگیران در طراحی برنامه آموزشی بود که از طریق تعیین خصوصیات عمومی یادگیرندگان و رفتارهای ورودی فراگیران به انجام رسید. مرحله چهارم شامل نوشتن اهداف عملكردي بر اساس مباحث مورد نیاز فراگیران در راستای تغییرات اعمال شده در کتاب علوم تجربی پایه هشتم بود. مرحله پنجم شامل تدوين سؤال­هاي آزمون ملاك محور بود که در این مرحله ­ای تهیه شد. مرحله ششم تدوين راهبردهاي آموزشي بود که در جهت بهبود و ارتقای سطح کیفیت تدریس، راهبردهایی تهیه و تنظیم گردید و مرحله هفتم تدوين و انتخاب موادآموزشي بر اساس فصل­های کتاب علوم تجربی پایه هشتم بود.

یافته­ها و نتیجه­گیری: الگوی طراحی آموزشی دیک و کری، پشتوانه نظری قوی داشته و می­تواند در صورت به کارگیری درست، هدف­های در نظر گرفته شده علوم تجربی را تحقق بخشد. با توجه به میزان بالای افت تحصیلی در درس علوم و به علت فقدان طراحی و تدریس مناسب، یافته­های این پژوهش می­تواند به بهبود فرایند یادگیری و ارتقای پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان منتهی شود.

فهرست مندرجات

منابع و أخذ


 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: سعیدی رضوانی، محمود
کلید واژه ها:  علوم تجربی پایه هشتم ، طراحی آموزشی ، الگوی طراحی آموزشی دیک و کری ، سند تحول بنیادین


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 377
نام نویسنده: شریفی، جواد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 122
چکیده: 

  اتخاذ رویکرد و الگوی طراحی آموزشی مناسب از اولین و مؤثرترین گام­ها جهت ایجاد یک نظام آموزشی کارا و مؤثر می­باشد. الگوی دیک و کری یکی از الگوهای کارا و قدیمی است که در زمینه طراحی آموزشی به کار برده می­شود. هدف پژوهش حاضر طراحی برنامه آموزش ضمن خدمت دبیرانِ علوم تجربی پایه هشتم بر اساس مدل دیک و کری بود. پژوهش حاضر از حیث هدف جزء تحقیقات توسعه­ای و از حیث روش جزء پژوهش ارزشیابی بود. میدان عمل، آموزش و پرورش شهر مشهد و جامعه آماری شامل دبیران درس علوم تجربی مقطع متوسطه اول ناحیه 3 مشهد بودکه نیازمند شرکت در دوره روش تدریس علوم تجربی پایه هشتم بودند. ناحیه 3 به علت در دسترس بودن دبیران و نیز وجود مدرسین باسابقه و باتجربه جهت اجرای پژوهش انتخاب شد. لذا در این پژوهش30 نفر نمونه از طریق سرشماری از دبیران درس علوم دوره متوسطه اول، از ناحیه 3 مشهد انتخاب شدند. هفت مرحله از ده مرحله مدل طراحی آموزشی دیک و کری انتخاب شده و به شرح زیر اجرا گردید. مرحله اول تعیین اهداف که شامل اهداف کلی و جزئی بر اساس سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی بود. مرحله دوم انجام تجزيه و تحليل آموزشي که شامل تحلیل زمینه­هاي تطبیقی، انتقالی، محیط آموزشی، نگرشی و سبک های یادگیری بود. مرحله سوم شناخت رفتارهاي ورودي و وي‍ژگي­های فراگیران در طراحی برنامه آموزشی بود که از طریق تعیین خصوصیات عمومی یادگیرندگان و رفتارهای ورودی فراگیران به انجام رسید. مرحله چهارم شامل نوشتن اهداف عملكردي بر اساس مباحث مورد نیاز فراگیران در راستای تغییرات اعمال شده در کتاب علوم تجربی پایه هشتم بود. مرحله پنجم شامل تدوين سؤال­هاي آزمون ملاك محور بود که در این مرحله ­ای تهیه شد. مرحله ششم تدوين راهبردهاي آموزشي بود که در جهت بهبود و ارتقای سطح کیفیت تدریس، راهبردهایی تهیه و تنظیم گردید و مرحله هفتم تدوين و انتخاب موادآموزشي بر اساس فصل­های کتاب علوم تجربی پایه هشتم بود.

یافته­ ها و نتیجه­ گیری: الگوی طراحی آموزشی دیک و کری، پشتوانه نظری قوی داشته و می­تواند در صورت به کارگیری درست، هدف­های در نظر گرفته شده علوم تجربی را تحقق بخشد. با توجه به میزان بالای افت تحصیلی در درس علوم و به علت فقدان طراحی و تدریس مناسب، یافته­های این پژوهش می­تواند به بهبود فرایند یادگیری و ارتقای پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان منتهی شود.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: سعيدي رضواني، محمود
کلید واژه ها:  علوم تجربی پایه هشتم ، طراحی آموزشی ، الگوی طراحی آموزشی دیک و کری ، سند تحول بنیادین


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 376
نام نویسنده: موسوی، طاهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 99
چکیده: 

 هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کتاب­های علوم ابتدایی به منظور بررسی وضعیت توجه این کتاب ها به مبانی ارزش­شناختی مربوط به طبیعت در برنامه درسی ملی بود. روش مورد استفاده، تحلیل محتوای کمی و قلمرو مطالعاتی، کتاب­های درسی علوم تجربی پایه­های اول، دوم، سوم و ششم ابتدایی می­باشد که در راستای همسوسازی با برنامه درسی ملی در سال تحصیلی 93-92 تألیف گردیده است. ابزار پژوهش، سیاهه­ی محقق­ساخته ای می­باشد که دارای 6 مقوله اصلی و 22 مقوله فرعی بوده است. مقوله­های اصلی از مبانی ارزش­شناختی مربوط به بخش طبیعت در برنامه درسی ملی، استخراج شد. در این پژوهش جهت تحلیل محتوا، واحد زمینه، صفحات کتاب و واحد ثبت، مضمون جملات کتاب بوده و جهت بررسی سؤالات از آمار توصیفی استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که کتاب علوم تجربی دوم ابتدایی بیش از سایر پایه­های مذکور، به این مقوله­ها پرداخته است. همچنین در همه کتاب­های علوم مذکور، به مقوله­ احساس مسئولیت در برابر پدیده­های خلقت و همکاری در حفاظت از زمین، گیاهان و جانوران و حفظ تعادل در آب و هوا و مقوله اعتقاد به برخورداری همه مظاهر خلقت از مراتبی از حیات و شعور پرداخته نشده و مقوله کمک به حفاظت و توسعه زیست ­بوم شهری، روستایی و محیط طبیعی در جهت بقا و ارتقاء کیفیت محیط و توسعه پایدار بیشتر مورد توجه واقع گردیده است. در مجموع مشخص شد که وضعیت محتوای کتاب­های علوم از نظر توجه به مبانی ارزشی طبیعت  مناسب نیست و مستلزم توجه بیشتری است.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ 


استاد راهنمای اول: قنديلي، سيد جواد
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور دوم: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  مبانی ارزش شناختی ، ارزش های مربوط به طبیعت ، برنامه درسی ملی ، کتاب علوم تجربی

<   123456789101112131415161718192021222324252627283848   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.