دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته علوم تربیتی

<   12345678910111213141516171819202122232425262728293949   >


تعداد نتایج به دست آمده: 485 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 375
نام نویسنده:  لطـفی، حمیده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 143
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع کاربست آموزش­های مهارتی منابع انسانی و عوامل موثر بر کاربست این آموزش­ها انجام شد. روش پژوهش مطالعه موردی و میدان آن دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1393 بود. برای جمع­آوری داده­های کیفی، 27 تن شامل 10 مدیر، 9 عضو هیئت علمی و 8 کارمند به­علاوه­ی 7 تن از کارشناسان و عضو هیئت علمی متخصص در زمینه آموزش منابع انسانی، به­صورت هدفمند به­عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه باز و نیمه ساختار یافته بود. نتایج  نشان داد: موانع کاربست آموزش شامل 7 مورد: (نیازسنجی نا­مناسب، مدت زمان دوره­ها، مدرک­گرایی و امتیاز ارتقا در آموزش­ها، عدم کاربردی بودن آموزش­ها، ارایه آموزش­ها به­صورت عمومی، عدم تطابق آموزش­ها با محیط سازمان و مانع شدن مدیریت مافوق)، می­باشد. همچنین عوامل موثر بر کاربست آموزش­ به 4 دسته تقسیم می­شوند: 1) ویژگی­های فراگیر (توانایی، دانش و مهارت پیشین، تجربه، کنترل و نظارت بر رفتار، نگرش شغلی، انگیزه، خودکارآمدی و سودمندی ادراک شده)؛ 2) فرایند آموزش (ارزیابی نیاز­های آموزشی، اهداف یادگیری، راهبرد­ها و روش­های آموزشی، نقش مربی، محتوای آموزشی، زمان کلاس­ها، پیگیری)؛ 3) مشخصات سازمانی و محیط کار (جو انتقال در سازمان، حمایت­های محیطی، بازخورد، فرصت استفاده، تقویت و تشویق در کار، فرهنگ سازمان، تضمین اشتغال و پاسخگویی)؛ و 4) عوامل فراسازمانی (انتظارات جامعه، منزلت اجتماعی و روند سریع رشد علم و تکنولوژی). توجه به این عوامل می­تواند سازمان­ را در تحقق هدف «کاربست آموزش»، یا «انتقال آموخته­ها به میدان عمل» که دغدغه همیشگی مدیران و یک شاخص اصلی برای سنجش اثربخشی آموزش است، یاری نماید.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

فاقد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  بهسازی منابع انسانی ، آموزش ضمن خدمت ، کاربست آموزش ، انتقال یادگیری ،  آموزش های مهارتی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 374
نام نویسنده: جعفرنیا، فاطمه سادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 180
چکیده: 

انقلاب اسلامی ایران، یکی از بزرگترین وقایعی است که جوانب گوناگون حیات بشری را دگرگون ساخته است. یکی از معارف نابی که به واسطه انقلاب اسلامی، در عمل ا حیا گشت، نظریه ولایت فقیه بود. از دیگر سو و به واسطه اهمیت یافتن تربیت دینی بعد از انقلاب اسلامی در نظام آموزش و پرورش، کارنامه چندساله در این زمینه عدم توفیق نسبی آن را تایید می­کند. از جمله علل این ناکامی را می­توان بی ­توجهی به مبانی ایدئولوژیک و ناموفقیت در تدوین کتب درسی، عنوان نمود. این پژوهش طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه­ ای، به بررسی رویکرد گفتمان­ سازانه که متوجه به مبانی نظری بومی و نشات­ گرفته از مذهب اسلام می­باشد در کتب درسی و در باب موضوع ولایت فقیه پرداخته است. تحلیل گفتمان که یکی از انواع تحلیل محتوای کیفی است، روش انجام این پژوهش می­باشد. کتب درسی مقطع پیش­دانشگاهی و متوسطه در تمام پایه­ ها و رشته ­ها که جمعا شامل هشت کتاب بودند، در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین مورد تحلیل واقع شدند. از این کتب به انتخاب 20 نمونه دست زده شد تا امکان تحلیلی عمیق­تر را فراهم سازد. به منظور تامین اعتبار پژوهش نیز بر اساس نظر گوبا و لینکلن عمل شد. یافته­ های پژوهش نشان دادند که کتب درسی در انتقال موضوع ولایت فقیه، از رویکرد اخبارگونه و تاریخی پیروی می­کنند و رویکرد گفتمان­ سازانه مورد غفلت واقع شده است. از مهمترین نشانه­ های اخبارگونگی متن می­توان به سازماندهی محتوای درسی بر اساس رخدادهای زمانی، تقسیم­ بندی موضوعی و ترتیب منطقی و غفلت از توجه به روابط ذاتی معارف اشاره نمود. علاوه بر این استفاده از شیوه بیان مستقیم، عدم توجه به مخاطب و شبهات ذهنی او، سطحی­ نگری، تمرکز بر حافظه­ پروری و بی­توجهی به عمق مطالب، و غفلت از ابعاد معنوی و عاطفی مخاطبان، از دیگر ویژگی­های متن در انتقال نظریه ولایت بودند. این پژوهش در نهایت استفاده از رویکرد گفتمان­ سازانه را در طراحی و تنظیم کتب درسی با موضوعات مذهبی، پیشنهاد می­کند.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

فاقد


 


استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: قنديلي، سيد جواد
استاد مشاور دوم: جواهری، محمدرضا
کلید واژه ها:  نظریه ولایت فقیه ، تربیت دینی ، کتاب درسی مقطع متوسطه ، تحلیل گفتمان ، گفتمان سازی ، ایدئولوژی برنامه درسی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 373
نام نویسنده: ایزانلو، الهام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 188
چکیده: 

موضوع سبک زندگي اسلامي از مباحث بسيار ضروري جامعة کنوني ما است. خانواده در سبک زندگی اسلامی، اهمیت و جایگاه ویژه ای دارد، از این رو لازم است که دیدگاه اسلام در رابطه با سبک زندگی خانوادگی، خصوصا برای نسل نوجوان و جوان جامعه، روشن و تصریح شود. در این راستا هدف این پژوهش، شناسایی مؤلفه ها و موضوعاتی از سبک زندگی خانوادگی اسلامی بود که برای طرح در برنامه درسی دوره دوم متوسطه دارای ضرورت و اولویت باشند. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری تحقیق شامل دو جامعه؛ دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه در شهر بجنورد و صاحب نظران دینی در شهر مشهد و بجنورد بودند. برای جامعه دانش آموزان از روش نمونه گیری در دسترس و برای جامعه صاحب نظران دینی از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها شامل دو ابزار و مصاحبه بود. به منظور تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی شامل؛ میانگین و انحراف معیار برای داده های ، و فراوانی و درصد برای داده های مصاحبه استفاده شد. نتایج نشان داد که از دیدگاه صاحب نظران بیش تر ریز مؤلفه های حقوق و تکالیف بین فرزندان و والدین (خصوصاً تکالیف فرزندان) ازدواج، حقوق و تکالیف بین همسران و روابط فرزندان با هم برای طرح در برنامه درسی دوره دوم متوسطه مهم و اساسی هستند .از دیدگاه دانش آموزان نیز بیش تر ریزمؤلفه های حقوق و تکالیف بین فرزندان و والدین (خصوصاً تکالیف فرزندان) روابط فرزندان با هم، تربیت فرزند، ازدواج، حقوق و تکالیف بین همسران برای طرح در برنامه درسی دوره دوم متوسطه مهم و اساسی هستند.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ 


استاد راهنمای اول: قنديلي، سيد جواد
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  سبک زندگی اسلامی ، خانواده ، برنامه درسی ، نیازسنجی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 372
نام نویسنده: نورپور رودی، علیرضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 144
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش نیازهای اساسی خودتعیین­ گری در کیفیت زندگی­ کاری معلمان است. روش تحقیق توصیفی و همبستگی می­باشد. جامعه آماری پژوهش، معلمان ابتدایی شهر خواف که شامل 114 نفر می­باشد و به دلیل پایین بودن حجم جامعه از روش سرشماری استفاده‌ شده است. ابزار گردآوری داده­ها دو پرسش­نامه کیفیت زندگی­ کاری والتون و نیازهای اساسی خودتعیین­گری گاردیا، دسی و ریان است که ضریب پایایی آن­ها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب (81/.) و (89/.) تعیین شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده­ها از تحلیل رگرسیون چندگانه، رگرسیون ساده، ضریب همبستگی پیرسون، t مستقل و تحلیل واریانس یک‌طرفه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین نیازهای اساسی خودتعیین­گری و مؤلفه­ های آن (خودمختاری، شایستگی و ارتباط) با کیفیت زندگی­کاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (68/. r=) و مؤلفه ­های نیازهای اساسی خودتعیین­گری قادر به پیش­بینی کیفیت زندگی­ کاری معلمان است که در این میان، مؤلفه­ های "خودمختاری" و "ارتباط" به ترتیب بیشترین تأثیر را بر کیفیت زندگی­ کاری داشته است. یافته­ های پژوهش همچنین نشان داد که تفاوت معناداری بین میزان کیفیت زندگی­ کاری معلمان مرد و زن، دارای سطح تحصیلات و سابقه خدمت مختلف وجود دارد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

 

 


استاد راهنمای اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  خود تعیین گری ، خودمختاری ، شایستگی ، ارتباط ، کیفیت زندگی کاری


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 371
نام نویسنده:  سندگل، مرتضی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 133
چکیده: 

دامنه تعارض در سازمان­های امروز، به ویژه در مدارس، ضرورت بهره­ گیری از راهبردهای مؤثر مدیریت تعارض را افزایش داده است. نکته‌ای که به خصوص در جوامع اسلامی حائز اهمیت است، آشنایی مدیران و کارکنان با مفهوم تعارض، انواع تعارض‌های مخرب یا سازنده، سطوح و شیوه‌های مدیریت آن از دیدگاه اسلام بوده و اینکه بتوانند از این شیوه‌ها در جهت مدیریت مطلوب تعارض استفاده نمایند. هدف از این پژوهش، مفهوم‌یابی مدیریت تعارض در آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسلام می‌باشد.  پژوهش حاضر از نظر نوع، یک پژوهش کیفی است. بر حسب نوع هدف، یک پژوهش کاربردی است. روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش، روش تحلیل محتوا است. جامعه آماری پژوهش، کتاب‌ها و مقالاتی است که پیرامون مدیریت، روابط انسانی و رفتار سازمانی بر اساس دیدگاه اسلام و پس از انقلاب اسلامی ایران، به رشته تحریر در آمده‌اند. برای نمونه‌گیری، از روش نمونه‌گیری در دسترس جهت گردآوری داده‌ها استفاده گردید. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، مطالعات اسنادی است. در نهایت یافته‌ها نشان داد که در آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسلام، دامنه تعارض در برگیرنده طیف وسیعی از مفاهیم است که می‌توان در سه مقوله تعارض در پندار، تعارض در گفتار و تعارض در کردار تقسیم‌ بندی نمود. همچنین سطوح تعارض با توجه به افراد درگیر در تعارض را می‌توان در چهار سطح: تعارض میان فردی، درون گروهی، میان گروهی و میان فرهنگی تقسیم نمود. شیوه‌های مدیریت تعارض نیز در این آثار شامل سه شیوه کلی 1)پیش‌گیری از تعارض، 2)حل و درمان تعارض و  3)ایجاد و مجاز به استفاده از تعارض  می‌باشد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

فاقد

 


استاد راهنمای اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
استاد مشاور اول: قنديلي، سيد جواد
استاد مشاور دوم: حسینقلی¬زاده، رضوان
کلید واژه ها:  مفهوم تعارض ، سطوح تعارض ، شیوه‌های مدیریت تعارض ، آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسلام


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 370
نام نویسنده: محترم پور، حسین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 98
چکیده: 

اساس توسعه ‌و‌ پیشرفت هر جامعه‌ای، به اهتمام بر امر پژوهش استوار است. در این راستا دانشجویان و به طور کلی دانشگاه‌ها نقش عمده در جهت نیل به اهداف ایفا می‌کنند. از آنجا که فعالیت‌های پژوهشی به دلیل مشارکت محدود آزمودنی‌ها، با مشکلات بسیاری روبه رو شده است، به همین خاطر بررسی عوامل موثر بر تمایل به مشارکت آزمودنی‌ها در فعالیت‌های پژوهشی مهم است. هدف این پژوهش بررسی عوامل پیش بینی کننده تمایل دانشجویان به عنوان آزمودنی در فعالیت‌های پژوهشی است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی از نوع پیش بینی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 93-1392 در دانشکده‌های ادبیات و علوم انسانی، علوم تربیتی و روان‌شناسی، علوم اداری و اقتصادی و تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد به تعداد2442نفر است. نمونه مورد مطالعه شامل 174 نفر است که با استفاده از نمونه گیری سهمیه‌ای و بر اساس جنسیت و گروه تحصیلی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسش نامه‌های عزت نفس، انگیزه پیشرفت، منبع کنترل، شخصیت آیزنک، خلاقیت، ادراک از جو سازمانی و تمایل به مشارکت استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از مقایسه میانگین مستقل، تحلیل واریانس، همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و رگرسیون ساده استفاده شد. نتایج نشان داد که از بین عوامل فردی (خصیصه‌ای شخصیتی-  ادراکات محیطی) که مورد بررسی قرار گرفت، بین معدل، عزت نفس، انگیزه پیشرفت، منبع کنترل درونی و بیرونی، درون گرایی و برون گرایی، خلاقیت و ادراک از جو سازمانی با تمایل به مشارکت‌ آزمودنی‌ها فعالیت‌های پژوهشی ارتباط معناداری وجود دارد و این متغیرها می‌توانند پیش بین‌های خوبی برای تمایل به مشارکت باشند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


                                                                                                                     


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  عوامل فردی (خصیصه ای - شخصیتی) ، ادراکات محیطی ، تمایل به مشارکت


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 369
نام نویسنده: احمدی، آرزو
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 133
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف شناسایی نیازهای توسعه اعضای هیأت­علمی در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است. این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و روش پژوهش ارزشیابی-نیازسنجی بود. جامعه آماری؛ اعضای هیأت­­علمی، مدیران­گروه و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بودند. با استفاده از نمونه­گیری دردسترس 8 نفر عضو هیأت­علمی، 5 نفر مدیر­گروه و 11 نفر دانشجو انتخاب شدند. از روش نیازسنجی مبتنی بر مشکل و مصاحبه نیمه­ساختاریافته برای جمع­آوری داده­های پژوهش استفاده شد. در پژوهش حاضر قابلیت اعتبار از طریق «بررسی توسط شرکت­کنندگان یا مصاحبه­شوندگان» صورت­گرفته است. اطلاعات به دست آمده از فرایند مصاحبه­ها و کیفیت و عمق داده­ها توسط گروه متخصصین مربوطه تایید شد. در این پژوهش از تحلیل تفسیری برای بررسی سؤالات پژوهش استفاده شد و جهت پاسخگویی به سؤالات پژوهش به تحلیل محتوای مصاحبه­ها و مقوله­بندی پیام­های مستتر در آن پرداخته شد. نتایج نشان داد که برای توسعه اعضای هیأت علمی در سه بعد حرفه­ای، سازمانی و فردی حداقل می­بایست به 33 مؤلفه اساسی توجه نمود؛ برای نمونه می­توان به: محتوا، متناسب نبودن دروس نظری و عملی، مشاوره به ارباب رجوع، خدمات علمی و عملی به جامعه، کیفیت پژوهش و مهارت ابزاری و ... (در مؤلفه­های توسعه حرفه­ای) و نظام پاداش و تشویق، برنامه­های آموزشی ضمن­خدمت، مشارکت در برنامه­ریزی و ... (در مؤلفه­های توسعه سازمانی) و اخلاق حرفه­ای، استقلال در کار، باور به توانایی، ایده­پردازی و ... (در مؤلفه­های توسعه فردی) اشاره نمود، که مشکلات و علت­هایی نیز بر هر کدام از مؤلفه­های ابعاد توسعه اعضای هیأت علمی تاثیرگذار است. در نهایت راه­حل­ها در قالب نیازهای آموزشی به صورت دوره­ها و کارگاه­های مختلف و نیازهای غیرآموزشی به صورت مزایای مالی، روابط بین­فردی، اقدامات مدیریتی و اقدامات پرسنلی در بعد حرفه­ای و روابط بین­­فردی، اقدامات مدیریتی، اقدامات پرسنلی و امکانات فیزیکی در بعد سازمانی و مزایای مالی، اقدامات مدیریتی، اقدامات پرسنلی، در بعد فردی ارائه شده است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  توسعه اعضای هیأت علمی ، توسعه حرفه ای ، توسعه سازمانی ، شناسایی نیازها


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 368
نام نویسنده: غلباش قره بلاغی اینالو، سمانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 175
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، طراحی، رواسازی و اعتباریابی مقیاس همکاری‌های علمی و بررسی وضعیت موجود همکاری‌های علمی پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد بود. روش پژوهش از نوع ترکیبی بود. جامعه آماری پژوهش شامل؛ جامعه متخصصان حوزه همکاری‌های علمی و جامعه پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد اعم از اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری در سال تحصیلی 93-92 بود. تعداد 7 نفر به صورت هدفمند از جامعه متخصصان و تعداد 204 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس از جامعه پژوهشگران به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. در راستای هدف پژوهش و با مشخص نمودن همپوشانی‌های موجود در منابع و مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با متخصصان و جمع‌بندی آن‌ها به استخراج مؤلفه‌ها و نشانگرهای همکاری علمی و سپس تدوین مقیاس همکاری‌های علمی پرداخته شد. روایی محتوایی مقیاس با استفاده از شاخص نسبت روایی محتوایی و روایی سازه مقیاس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی تعیین شد. پایایی مقیاس، با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ برای کل مقیاس 88/0 محاسبه شد. در نهایت مقیاس در قالب 5 عامل حاصل از ساختار عاملی شامل "سهم مشارکت در تولیدات علمی مشترک"، "مشارکت در مجامع علمی"، "همکاری در فرایند پژوهش"، " آمادگی‌های عاطفی- شناختی" و " آمادگی‌های رفتاری همکاری‌های علمی" تهیه شد. نتایج حاصل از اجرای مقیاس نشان داد، 32/76 درصد کل امتیازات تولیدات علمی پژوهشگران به صورت مشترک و بیشترین امتیاز تولیدات علمی مشترک پژوهشگران مربوط به مقالات علمی- پژوهشی بوده است. میزان عملکرد همکاری‌های علمی پژوهشگران در سطح متوسط و نگرش پژوهشگران به همکاری‌های علمی مثبت و در سطح بالا قرار داشته است. با توجه به احراز روایی و پایایی مقیاس همکاری‌های علمی، نتایج حاصل از اجرای مقیاس، می‌تواند در جهت ارزیابی وضعیت موجود همکاری‌های علمی پژوهشگران، توسط سیاست‌گذاران آموزش عالی و مسئولین دانشگاه‌ مورد استفاده قرار گیرد.


 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  همکاری علمی ، طراحی ، مقیاس ، ارزیابی ، دانشگاه فردوسی مشهد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 367
نام نویسنده: طباطبائی، سید محمدصادق
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 189
چکیده: 

تلاش پژوهشگران حوزه‌ی تعلیم و تربیت و به ویژه متخصصان برنامه درسی، معطوف به دست یابی به بالاترین سطح کمی و کیفی یادگیری است و آموزش تلقینی، روشی است که با ادعای استفاده از ظرفیت دریافت نامحدود بشر، به عرصه‌ی آموزش و پرورش ورود پیدا کرده است. در مطالعه‌ی حاضر که با هدف بررسی تأثیر آموزش تلقینی بر پیشرفت تحصیلی انجام شده است، از روش آزمایشی استفاده شده و طرح پژوهش، آزمایشی حقیقی از نوع دو گروهی با انتساب تصادفی، پیش آزمون- پس آزمون و تعقیب (اندازه گیری مکرر) بود. جامعه آماج (هدف) در این پژوهش، کلیه دانش آموزان پایه‌ی اول مقطع متوسطه (پایه‌ی نهم در طرح جدید) است. جامعه آماری، کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه بخش احمد آباد شهرستان مشهد در سال تحصیلی 93 - 1392 و جامعه در دسترس، دانش آموزان پسر پایه اول مقطع متوسطه شهر مُلک آباد- مرکز بخش احمد آباد- بود. نمونه پژوهش به حجم 30 نفر (دو گروه 15 نفره برای آزمایش و کنترل) انتخاب شد. این پژوهش دارای یک سؤال اصلی و دو سؤال فرعی بود که به منظور مقایسه میزان یادگیری دانش آموزان از طریق آموزش تلقینی با آموزش به شیوه‌های سنتی و مطالعه آن در سه موضوع آموزشی و دو سطح دانش (حفظ) و درک (فهم) بود. به منظور گردآوری داده‌ها از آزمون‌های معلم ساخته در محتواهای آموزشی مورد بررسی استفاده شد. یافته‌های این پژوهش، اثربخشی متفاوتی را در میان آموزش به شیوه‌ی تلقینی و روش‌های سنتی آموزش در سطوح دانش (به حافظه سپاری) و ادراک نشان نداد. خو گیری دانش آموزان به شیوه سنتی اجرای برنامه درسی و عدم ظرفیت فیزیکی و شرایط هر یک از عناصر برنامه درسی در نظام موجود آموزشی، از دلایل احتمالی چنین نتیجه‌ای قلمداد شده است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  آموزش تلقینی ، لوزانف ، آموزش مبتنی بر دو نیمکره مغز ، پیشرفت تحصیلی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 366
نام نویسنده: قائمی پور، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 185
چکیده: 

ارزشیابی برای سلامت تعلیم و تربیت و برنامه‌های آن، امری مهم و حیاتی است. هدف این پژوهش بررسی میزان اشاعه استانداردهای ارزشیابی در پژوهش‌های ارزشیابی آموزشی در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد بود. پژوهش حاضر از نظر روش، پژوهش ارزشیابی بود و با توجه به اینکه گزارش‌های پایانی مدنظر قرار گرفت فرا-ارزشیابی از نوع پایانی بود. جامعه آماری آن شامل کلیه پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دفاع شده با موضوع ارزشیابی طی سال‌های 1392-1382 در چهار دانشگاه علامه طباطبایی، شهید بهشتی، تهران و فردوسی مشهد بود که به شیوه سرشماری مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از چک‌لیست فرا-ارزشیابی استافل بیم (2012)، استفاده شد که بر اساس آن میزان اشاعه استانداردهای ارزشیابی برنامه در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد با موضوع ارزشیابی مشخص گردید؛ صرفاً پژوهش‌هایی که با روش کمی انجام شده‌اند برای بررسی انتخاب شد. برای مشخص کردن پایایی کدگذار از ضریب همبستگی کاپا استفاده شد که مقدار آن 93/0 به دست آمد. یافته‌ها نشان داد که استاندارد استدلال واضح ارزشیابی در سطح خیلی خوب بود؛ استانداردهای جهت‌دهی کلی و پاسخگو، صراحت و انصاف، فرایند و محصولات معنی‌دار، تصمیمات و نتایج موجه و اطلاعات معتبر در سطح خوب بودند؛ استانداردهای اطلاعات مرتبط، مقبولیت بافت، کاربرد منابع، شفافیت و افشا، ارزش‌های روشن، اطلاعات پایا، مدیریت اطلاعات، تجزیه و تحلیل و طراحی‌های درست و ارتباط و گزارش در سطح متوسط بودند و استانداردهای مقبولیت ارزیاب، توجه به ذی‌نفعان، گزارش و ارتباط به موقع و مناسب، نگرانی برای عواقب و تأثیر، مدیریت پروژه، رویه‌های قابل اجرا، توافقات رسمی، احترام و حقوق شرکت‌کنندگان انسانی، تعارض در علاقه، اهداف مذاکره‌ای و برنامه روشن و توصیف موقعیت در سطح ضعیف بودند. به طور کلی، همه‌ی پایان‌نامه‌ها در اشاعه‌ی معیارهای سودمندی، قابلیت کاربرد، درستی در سطح ضعیف و در اشاعه معیار دقت و مسئولیت‌پذیری ارزشیابی در سطح متوسط ارزشیابی شدند. توصیه می‌شود پژوهش‌گران در زمینه‌ی ارزشیابی آگاهی‌های لازم از استانداردهای ارزشیابی برنامه داشته باشند تا ارزشیابی آن‌ها از برنامه موردنظر دچار نقصان نشود و بتوان به نتایج آن اعتماد کرد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

 

 

 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  ارزیابی ، فرا - ارزشیابی ، استانداردهای ارزشیابی برنامه

<   12345678910111213141516171819202122232425262728293949   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.