دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته علوم تربیتی

<   12345678910111213141516171819202122232425262728293040   >


تعداد نتایج به دست آمده: 485 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 365
نام نویسنده: ناصریان، حمید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 133
چکیده: 

پرخاشگری از شایعترین مشکلات کودکان و نوجوانان است و از عوامل تأثیر گذار بر آن، سبک‌های دلبستگی است. بررسی چگونگی رابطه بین این دو متغیر و نقش فرایندهای میانجی این رابطه، نیز حائز اهمیت است. هدف این پژوهش، بررسي نقش سوگيري هاي اسناد و خصومت در میانجی­گری رابطه سبك­های دلبستگی و پرخاشگری نوجوانان است. پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دوره راهنمايي و نمونه پژوهش 358 دانش­آموز بودند که به روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شدند. شرکت­کنندگان چهار ­ی سبک‌های دلبستگی، سبک‌های اسناد، خصومت و پرخاشگری را تکمیل نمودند. داده­های جمع­آوری شده با استفاده از نرم افزار LISREL تحلیل شد و از آزمون­های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر به منظور تحلیل داده­ها استفاده شد. نتایج حاصل از اجرای تحلیل داده ها نشان داد که رابطه بین سبک دلبستگی ایمن و اجتنابی، سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا، سبک دلبستگی اجتنابی و خصومت؛ مثبت و معنادار و رابطه همبستگی بین بقیه متغیرهای پژوهش پایین و از لحاظ آماری معناداری نیست. در مدل­های علی، رابطه ی سبک­های دلبستگی و پرخاشگری با میانجی گری سبک اسناد و خصومت، مسیر غیر مستقیم سبک اسناد  منفی مورد تایید و بقیه مسیرها معنادار نبود.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

 

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: غنايي چمن آباد، علي
کلید واژه ها:  اسنادهای علی ، سبکهای دلبستگی ، پرخاشگری ، خصومت ، تحلیل مسیر و مقطع راهنمایی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 364
نام نویسنده: افشاری زاده، احسان
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 117
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف مقایسه کارآمدی روش های دانش آموز- محور (روش اکتشافی و مشارکتی) با روش آموزش سنتی، در رشد مهارت های اجتماعی و ابعاد عاطفی دانش آموزان غیردولتی مقطع ابتدایی در شهر تهران انجام شد. تعداد 252 دانش آموز پسر پایه های چهارم و پنجم و ششم ابتدایی از هر دو گروه در این پژوهش شرکت کردند. نمونه گیري در گروه دانش آموز- محور به صورت سرشماری و در گروه دیگر با روش آموزش سنتی به شیوه هدفمند با هدف همگنی بیشتر انجام شد. به منظور بررسی مهارت های اجتماعی مداد- کاغذی کرامتی و برای سنجش رشد عاطفی از دو عزت نفس روزنبرگ و خودپنداره یسن چن استفاده شد. براي تحلیل داده ها در بخش رشد عاطفی از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) استفاده گردید که بیان می کند روش دانش آموز- محور منجر به رشد عاطفی در دانش آموزان می شود. داده هاي مربوط به مهارت اجتماعی به وسیله آزمون t مستقل مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل یافته ها نشان داد در مهارت های اجتماعی تفاوت معنی داري بین دو گروه وجود نداشت. نتایج این پژوهش نشان می دهد که روش دانش آموز-محور در رشد عاطفی موثر است اما در رشد مهارت های اجتماعی تاثیر قابل ملاحظه ای ندارد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  روش اکتشافی - مشارکتی ، دانش آموز - محور ، رشد عاطفی ، مهارت اجتماعی ، خودپنداره ، عزت نفس


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 363
نام نویسنده: فیروزی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 160
چکیده: 

امروزه ارتقاء اثربخشی آموزش­ها از جمله ارزشمندترین هدف هر نهاد آموزشی محسوب می­شود و مرکز آموزش­های ضمن خدمت نیز به عنوان یکی از مهم­ترین نهادهای آموزشی هر کشور از این امر مستثنی نیست. این پژوهش با هدف  بررسی اثربخشی آموزش ضمن خدمت از طریق مقایسه­ی اثربخشی الگوی مساله محوری سیستمی و سازنده­گرا در طراحی محیط­های مساله­محور در آموزش ضمن خدمت معلمان انجام شد. روش مورد استفاده در آن روش شبه آزمایشی بود که در بین طرح­های موجود در این روش، به منظور سنجش متغیرهای نگرش و رضایت از طرح پس­آزمون با گروه گواه و به منظور سنجش متغیر یادگیری از طرح پیش­ آزمون پس­ آزمون با گروه گواه استفاده شد. جامعه­ی آماری شامل کلیه­ی دوره­های ضمن خدمت معلمان شهرستان لامرد که در سال 1391 برگزار می­شد، بود که به طور تصادفی دوره­ی ضمن خدمت ارزشیابی توصیفی که برای معلمان ابتدایی  به مدت 15 ساعت برگزار می­شد انتخاب گردید. سپس با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس سه گروه که در دوره­های مهرماه 1391 ثبت نام کرده بودند، به­عنوان نمونه­ی آماری انتخاب شد. در این دوره 103 نفر حضور داشتند. توزیع فراگیران در گروه­ها عبارت بود از؛ جاناسن (28 نفر) مریل (35نفر) و روش­های موجود (40نفر). اثربخشی دوره با سه متغیر رضایت فراگیران از دوره، نگرش آن­ها نسبت به دوره و میزان یادگیری ایشان مورد ارزیابی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده شامل رضایت، نگرش و آزمون دوره بود. روایی همه ابزار­ها از طریق روایی محتوایی محاسبه گردید. میزان پایایی رضایت و نگرش فراگیران با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 96/0 و 94/0 محاسبه شد. میزان پایایی آزمون دوره از طریق روش کودر ریچاردسون، 83/0 محاسبه گردید. داده­‌های پژوهش با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیری و تحلیل کوواریانس تک متغیری تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش از یک سو نشان دهنده­ی اثربخشی آموزش ضمن خدمت بر اثر کاربرد مساله­محوری سیستمی و سازنده­گرا نسبت به روش­های موجود بود و از سوی دیگر نشان دهنده­ی اثربخش­تر بودن مساله­محوری سازنده­گرا نسبت به مساله­محوری سیستمی بود.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: سعيدي رضواني، محمود
کلید واژه ها:  آموزش ضمن خدمت ، مساله محوری ، طراحی آموزشی سیستمی ، طراحی آموزشی سازنده گرا ، اثربخشی آموزش


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 362
نام نویسنده: سبزپری، حسین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 124
چکیده: 

پدیده فرسودگی شغلی در دبیران یکی از شایع ترین علل اختلالات روانی، ترک یا تغییر شغل دبیران و در نهایت افت کیفیت تحصیلی دانش آموزان محسوب می شود. هدف از اين پ‍‍‍ژوهش بررسي رابطه فراشناخت و کمال گرایی با فرسودگی شغلی از طریق متغیر میانجی استرس ادراک شده می باشد. روش در اين پژوهش به این صورت بود که 210 دبیر مقطع راهنمایی (شامل 118 خانم و 92 آقا) در سال تحصيلي 91-90 به روش طبقه ای تصادفی نسبی از مدارس راهنمایی شهرستان شیروان انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش فراشناخت ولز و کارترایت-هاتن، کمال گرایی مثبت و منفی تری-شورت و همکاران، استرس ادراک شده کوهن و همکاران و فرسودگی شغلی ماسلچ و جکسون بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از تحلیل مسیر، ضريب همبستگي پيرسون، تحليل رگرسیون چند گانه، تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) و آزمون t تک نمونه ای انجام شد. تحلیل داده ها نشان داد بین کمال گرایی منفی دبیران و فرسودگی شغلی رابطه ای وجود ندارد. بین فراشناخت و فرسودگی شغلی در دبیران نیز در سطح 05/0 رابطه معناداری وجود ندارد. اما بین کمال گرایی مثبت و منفی با فراشناخت در دبیران مقطع راهنمایی همبستگی مثبت وجود دارد (سطح 001/0). الگوی کلی پیشنهادی در باره نقش فراشناخت و کمال گرایی در فرسودگی شغلی تایید شد. بر اساس این الگو استرس ادراک شده نقش میانجی خود را بین فراشناخت و فرسودگی شغلی به خوبی ایفا می کند و فراشناخت نسبت به کمال گرایی پیش بینی کننده بهتری برای فرسودگی شغلی می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که کمال گرایی لزوماً منجر به استرس و فرسودگی شغلی نمی شود، ولی بر اساس تحلیل مسیر صورت گرفته فراشناخت، استرس و فرسودگی شغلی را موجب می شود.     

     

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

 

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: امين يزدي، سيد امير
کلید واژه ها:  فراشناخت ، کمال گرایی ، استرس ادراک شده ، فرسودگی شغلی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 361
نام نویسنده: جلایر، نعیمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 122
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی روابط میان سبک های فرزند پروری ادراک شده و سبک های تفکر با راهبردهای مقابله ای است. نوع این پژوهش همبستگی و جامعه آماری آن کلیه دانش آموزان پایه اول دوره دبیرستان شهرستان کلاله در سال تحصیلی 91-92 بود. نمونه مورد مطالعه شامل 250 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده  شامل سبک های فرزند پروری بوری (PAQ) (1991) و سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر (1992) و راهبرد های مقابله ای بیلینگز و موس (1981) بود. برای تحلیل داده ها از روش رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه سبک های فرزند پروری ادراک شده و سبک های تفکر با راهبردهای مقابله ای مسئله مدار و هیجان مدار معنادار است. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد الگوی پیشنهادی که رابطه سبک های فرزند پروری ادراک شده و راهبردهای مقابله ای با واسطه گری سبک های تفکر را مورد بررسی قرار می دهد از برازش خوبی برخوردار نیست (243/0=RMSEA ،63/0GFI=).

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 

 

 


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  سبک های فرزند پروری ، سبک های تفکر ، راهبردهای مقابله ای


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 292
نام نویسنده: شیرزاد، زینب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 193
چکیده: 

چكيده

هدف از اين مطالعه ساخت، اعتباريابي و رواسازي مقياس روحيه­ی پژوهشي دانش­آموزان دختر مقطع دبيرستان شهر مشهد و تهیه هنجارها به تفکیک مناطق و پایه­­های تحصیلی بود. اولیه با 43 عبارات تدوین شد و در اختیار متخصصین جهت احراز روایی محتوایی قرار گرفت. مقیاس تهیه شده در دو مرحله مقدماتی و نهایی اجرا شد. در مرحله­ی اجرای نهایی­ 1425 دانش­آموز دختر پایه­های اول، دوم و سوم متوسطه در رشته­های مختلف با روش­های نمونه­گيري احتمالي-غيراحتمالي (خوشه­اي-كومه­اي) انتخاب شدند و به مقياس روحيه پژوهشي پاسخ دادند. سپس داده­ها به‌کمک دو نرم­افزار آماری SPSS و LISREL مورد تحليل قرار گرفتند. پایایی مقیاس از روش آلفای کرونباخ 81/0 و از روش بازآزمایی 80/0 احراز شد. روايي مقیاس نیز از روش­های روایی محتوایی، روایی همگرا و روایی سازه بدست آمد.  با استفاده از چرخش واريماكس در تحلیل عاملی چهار عامل شناسایی شدند که پشتکار، مدیریت اعمال تکانشی، کنجکاوی و توانایی انجام کارگروهی نام­گذاری شدند. روایی همگراي كل  مقیاس با مقياس گرايش به تفكر انتقادي محاسبه گردید که ضریب همبستگی این دو مقیاس برابر با 45/0 (sig ≤ 0/001) بود. در نهایت 30 عبارت که بر روی هر عامل دارای حداقل بار عاملی 30/0 بودند، انتخاب شدند. به منظور تدوين نيمرخ ­مبتني بر هنجارهاي بدست آمده،   نرم افزاري طراحي گرديد كه نمرات خام را به هنجار براساس نمره معيار T تبديل نمايد. نتایج نشان داد كه این مقياس از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و عوامل بدست آمده از تحلیل عاملی مي­تواند روحیه­ی پژوهشی دانش­آموزان را به گونه­ای مناسب اندازه­گیری کند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  روحیه پژوهشی ، دانش آموزان ، ابزار سنجش ، شهر مشهد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 291
نام نویسنده: اکبری، احمد
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 223
چکیده: 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی مضامین فلسفی در داستان­های متون کلاسیک ادب فارسی به قصد استفاده در برنامه p4c بر اساس رویکردی مناسب بود. این کار از طریق بازاندیشی در رویکردهای متداول این برنامه با روش پژوهش فلسفی و استنتاج منطقی انجام شد. بدین منظور، ابتدا برنامه لیپمن و چگونگی توفیق، توسعه و پیدایش رویکردهای مختلف برنامه p4c مدنظر قرار گرفت. سپس نشان داده شد که هر کدام از رویکردهای p4c صرفاً به جنبۀ خاصی از فلسفه تأکید دارند. برای پرهیز از این فروکاهی مفهوم فلسفه به روش تفکر، با الهام از نظریه انتگرال ویلبر که هر پدیده را متضمن چهار ربع و در عین حال به عنوان یک کل­یکپارچه می­دانست، p4c به عنوان یک کل (هولون) با چهار ساحت مرتبط به هم درنظر گرفته شد. بدین صورت که p4c به منزله یک روش، شبیه روش سقراطی و اجتماع پژوهشی مورد نظر لیپمن است؛ همچنین، رویکردی تاریخی است آنگونه که گُردر در «دنیای سوفی» دنبال می­کند؛ و داستان فلسفی جهان­شمولی است، آنگونه که فیشر در کتاب «داستان­هایی برای فکر کردن» و پیکمال در اثر «حکایت­های فلسفی» جهان به آن پرداخته­اند؛ و در نهایت، برنامه­ای فرهنگ-وابسته است نظیر آنچه متفکر دانمارکی یسپرسن خاطر نشان می­کند. بدین ترتیب، در این رساله، با توجه به نگاه کل­گرایانه و با عنایت به ساحت­های گوناگون فلسفه، مسائل اساسی فلسفه در سه قلمرو هستی­شناسی، شناخت­شناسی و ارزش­شناسی مشخص و در هر قلمرو سوال‌های مهمی طرح و برای هر سوال داستانی از متون کلاسیک ادب فارسی به عنوان نمونه آورده شد. نتایج پژوهش نشان دادند که تهیه مضمونی فلسفی برگرفته از داستانهای متون کلاسیک ادب فارسی و بازنویسی آنها مطابق سنین کودکان به‌مثابه رویکردی عام جهت تدریس نحوه تفکر به کودکان می‌تواند ابعادی همچون فرایند تفکر، محتوای فلسفی، غنای ادبی، و فرهنگ-وابستگی را مورد ملاحظه قرار دهد.

واژه­های کلیدی: داستان­های متون کلاسیک ادب فارسی، رویکردهای فلسفه برای کودکان، نظریه انتگرال

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

فاقد

 


استاد راهنمای اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
استاد مشاور اول: شعباني وركي، بختيار
کلید واژه ها:  داشتانهای متون کلاسیک ادب فارسی ، رویکردهای فلسفه برای کودکان ، نظریه انتگرال


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 290
نام نویسنده:  باغانی، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

چكيده

    پژوهش حاضر به بررسي "جايگاه دانش مردم سالاري  دینی  بر اساس تحلیل محتوای کتاب علوم اجتماعی و شناسایی سلسه مراتب سطوح شناختی آن در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان" پرداخته است. روش تحقیق: توصیفی و از نوع تحلیل محتوا است. جامعه آماری: محتوای کتابهای علوم اجتماعی دوره متوسطه در سال تحصیلی 1390  می­باشد. ابزار تحقیق:در بررسی دانش مردم سالاری دینی در محتوای ارائه شده کتب درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه بر اساس 14 مؤلفه منتخب از کتاب فلسفه تربیتی دموکراتیک جاویدی کلاته جعفرآبادی (1388)، که از اهداف و اصول تربیت دموکراتیک در جمهوری اسلامی ایران استخراج شده، استفاده گردیده است. همچنین در شناسایی سطوح شناختی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به بررسی و تحلیل محتواي آزمونهاي پيشرفت تحصيلي پايان ترم  دروس علوم اجتماعی دوره متوسطه کلیه دبیرستان­های شهر سبزوار پرداخته شد و پس از تحليل محتوا سطح شناختي هر يك از سوالات مشخص گرديد.نتیجه گيري: نتایج نشان میدهد، به طور کلی بیشترین توجه به ترتیب نسبت به مولفه­های "ایجاد روحیه تعاون و همکاری در دانش­آموزان"  28/22درصد، "بالا بردن بینش سیاسی افراد و افزایش سطح آگاهی­های سیاسی و عمومی افراد جامعه" 39/14 درصد و همچنین مولفه" تقویت جنبه معنوی انسان و دین­مداری"  60/13 درصد لحاظ شده است. اما کمترین توجه در محتوای کتابها به ترتیب نسبت به مولفه­های " حق حاكميت بر مردم بر حاكميت" 18/1  "توجه به صلح و نوعدوستی و همدلی با انسانهای دیگر"97/1 درصد و "پرورش روحیه آزادمنشی و آزادیخواهی"،  74/3 و مولفه "توجه به حسن خلق، عفو و گذشت و برادری"،  74/3 درصد،" درصد لحاظ شده است.در مجموع به نظر می رسد دانش  به کار رفته دارای یکنواختی لازم نبود و برخی از مولفه­های اساسی مورد نظر قرار نگرفته است. همچنین پس از تحليل محتواي آزمونهاي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش­آموزان بر اساس 14 مولفه مورد نظر سوالات از جهت سطوح شناختي مورد بررسي قرار گرفتندكه در مجموع مشخص گردیده بیشترین توجه معلمین در ارزشیابی پيشرفت تحصيلي  از دانش­آموزان در سطح غیر فعال سطوح شناختی می­باشد.

 

 

 

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

فاقد


استاد راهنمای اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  مردم سالاری دینی ، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ، سطوح شناختی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 360
نام نویسنده: بااطلاع، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

امروزه برنامه‌های آموزش و توسعه قابلیت‌های مدیران در سطوح مختلف مدیریت مهم‌ترین و ارزشمندترین هدف سازمان محسوب می‌شود. برای حصول اطمینان از این امر که سیستم آموزش سازمان در جهت توسعه عوامل مورد نیاز برای موفقیت حرکت می‌کند، شایستگی‌ها به کار گرفته مي‌شوند. در حال حاضر روند موجود برای نیازسنجی آموزشی آن است که بر شایستگی‌ها تمرکز نمایند. شایستگی به حوزه‌هایی از توانمندی شخصی اشاره دارد که مدیران را قادر می‌سازد تا به نتایج موفقیت آمیز دست یافته و وظایف خود را با موفقیت به انجام برسانند. این پژوهش با هدف نیازسنجی آموزشی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه فردوسی براساس مدل شایستگی انجام شد. روش این پژوهش از حیث هدف جزو پژوهش‌های کاربردی و از نظر گردآوري داده‌ها در زمره پژوهش ارزشيابي می‌باشد. جامعه آماری مدیران گروه‌های آموزشي، معاونین دانشكده‌ها و اعضای هيأت علمی دانشگاه فردوسی در شش ماهه اول سال 1393 بودند؛ که شامل 700 نفر بودند؛ که معاونین دانشکده‌ها و مدیران گروه‌ها به صورت سرشماری و اعضای هیت علمی از طریق نمونه‌گيري تصادفی طبقه‌اي انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده شامل محقق ساخته نیازسنجی آموزشی بود. روایی ابزار از طریق روایی محتوایی محاسبه گردید. میزان پایایی نیازسنجی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۹2/0 محاسبه گردید. داده‌های پژوهش با استفاده از روش تحلیل واریانس یک راهه و t مستقل و آزمون فریدمن تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد مديران گروه از نظر اکثر شایستگی‌های اعلام شده از دیدگاه روسا و معاونین دانشکده و مدیران گروه‌ها در سطح مطلوبیت زیاد و از دیدگاه اساتید در سطح متوسط قرار داشت که بین میانگین نظرات اعضای هیات علمی، مدیران گروه‌ها و رؤسا و بیشترین آموزش شایستگی مورد نیاز مدیران گروه‌ها عبارت بود از: مدیریت عملکرد، مدیریت استراتژیک، خلاقیت و قاطعیت؛ همچنین کم‌ترین نیاز به آموزش را مدیران گروه‌ها در مدیریت زمان و مدیریت تعارض داشتند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع مآخذ


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: بذرافشان، مجتبي
کلید واژه ها:  نیازسنجی ، نیازسنجی آموزشی ، مدیران گروه ، شایستگی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 359
نام نویسنده: جاویدی، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 91
چکیده: 

در دهه ی اخیر، آموزش و پرورش در کشورهای جهان، دچار تغییرات و تحولات اساسی شده است. ورود کتاب تفکر و پژوهش ششم ابتدایی در برنامه درسی از جمله تغییرات اخیر آموزش و پرورش کشورمان است. اکنون هدف این پژوهش بررسی تاثیر این کتاب بر ارتقای گرایش به تفکر انتقادی و روحیه پژوهشگری و مهارت پژوهش دانش آموزان است. روش تحقیق از نوع شبه آزمایشی با دو گروه کنترل و آزمایش است و جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر ششم ابتدایی منطقه تبادکان است. از نمونه در دسترس 62 دانش آموز انتخاب گردیده و در دو گروه با جایگزینی تصادفی قرار گرفتند. دو گروه از لحاظ میانگین معدل توسط مدرسه همتا سازی شده اند. نتایج تحقیق نشان داد عملکرد و نگرش دو گروه در حوزه مهارت پژوهش و گرایش به تفکر انتقادی و روحیه پژوهشگری تفاوت معناداری دارد به این معنی که کتاب تفکر و پژوهش ششم ابتدایی توانسته است گرایش به تفکر انتقادی و روحیه پژوهشگری و مهارت پژوهش دانش آموزان را ارتقا بخشد و در بین این سه متغیر مقدار اندازه اثر روحیه پژوهشگری، بیشترین مقدار نسبت به دو متغیر دیگر و مهارت پژوهش دارای کمترین مقدار و گرایش به تفکر انتقادی در میان این دو قرار دارد. در این پژوهش همچنین فعال بودن محتوا به منظور ایجاد درگیری ذهنی دانش آموزان به روش ویلیام رومی مورد بررسی قرار گرفت که طبق نتایج بدست آمده شاخص درگیری یادگیرنده در تمام ابعاد موجود در کتاب از دیدگاه ویلیام رومی که شامل متن، اشکال و نمودارها، فعالیت های پیشنهادشده در کتاب، پرسش ها و ارزیابی پایان فصل می باشد، از مقدار بالایی برخوردار است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
کلید واژه ها:  آموزش کتاب تفکر و پژوهش ششم ابتدایی ، گرایش به تفکر انتقادی ، روحیه پژوهشگری ، مهارت پژوهش

<   12345678910111213141516171819202122232425262728293040   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.