دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته علوم تربیتی

<   1234567891011121314151617181920212223242526272829303141   >


تعداد نتایج به دست آمده: 485 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 358
نام نویسنده: صانعی، فرزانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 100
چکیده: 

هدف از این پژوهش، مقایسه اثربخشی بازآموزی اسنادی و آموزش حرکات موزون ورزشی همراه با آموزش ویژه در کاهش اختلال دیکته دانش آموزان مناطق روستایی بود. در این پژوهش از روش شبه تجربی با پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل و گمارش تصادفی استفاده شد. با استفاده از نمونه گیری در دسترس تعداد 45 نفر دانش آموز انتخاب و در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل به شکل تصادفی قرار گرفتند. از آزمون وکسلر و ی مشكلات يادگيري كلورادو برای تشخیص دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری ، پس از معرفی توسط معلمان استفاده شد. در مرحله ی پیش آزمون از آزمون محقق ساخته ی املا استفاده شد. مداخلات درمانی به صورت  8 جلسه ی بازآموزی اسنادی به همراه 4 جلسه ی آموزش ویژه برای گروه آزمایش یک و8 جلسه ی آموزش حرکات موزون ورزشی به همراه 4 جلسه ی آموزش ویژه برای گروه آزمایش دو و 4 جلسه ی آموزش ویژه برای گروه کنترل برگزار شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری خی‌دو، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون مانوا استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین سه گروه در کاهش خطای املا از نوع حافظه ی دیداری و دقت که بیشترین فراوانی را در بین غلط های املایی دانش آموزان در بر می گیرند، تفاوت وجود دارد(01/0p<). هم چنین نتایج بیانگر این بود که از بین دو روش بازآموزی اسنادی و آموزش حرکات موزون ورزشی همرا با آموزش ویژه هیچکدام بر دیگری برتری قابل توجهی نداشته است و هر دو روش توانستند در بهبود دو مولفه ی حافظه ی دیداری و دقت نقش موثری ایفا نمایند. در واقع تفاوت آماری معناداری در میزان بهبود اختلال دیکته نویسی گروه‌های بازآموزی اسنادی و حرکات ورزشی موزون وجود ندارد(891/0p=).

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: غنايي چمن آباد، علي
کلید واژه ها:  بازآموزی اسنادی ، آموزش حرکات موزون ورزشی ، آموزش ویژه ، اختلال دیکته


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 357
نام نویسنده: اکبری، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 136
چکیده: 

پژوهش حاضر به‌منظور بررسی میزان رعایت استانداردهای موجود در شیوه‌نامه APA در پروپوزال‌های مقطع کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی و علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد که طی سال‌های 1386-1391 تدوین شده‌اند، انجام شده است. بدین منظور بنیان ارزیابی، سیاهه عناصر و شاخص‌های ارزیابی از پروپوزال که توسط کان (2010) طراحی شده و یک مدل ارزیابی بر مبنای APA می‌باشد، قرار گرفت. عناصر موجود در پروپوزال شامل صفحه عنوان، چکیده، مقدمه یا بیان مسئله، مرور پیشینه، روش‌ها (جامعه پژوهش، طرح تحقیق، اقدامات و ابزار، مراحل و شیوه اجرا)، فهرست منابع، پیوست‌ها و سبک کلی نگارش، در 41 پروپوزال علوم تربیتی و 32 پروپوزال علوم اجتماعی، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در رابطه با رعایت عناصر و شاخص‌های موجود در پروپوزال، با توجه به سیاهه مورد استفاده، پروپوزال‌های علوم تربیتی نسبت به پروپوزال‌های علوم اجتماعی، وضعیت مطلوب‌تری دارند. همچنین پای بندی پژوهشگر به پروپوزال اولیه در گزارش نهایی پایان‌نامه‌، شامل 38 پایان‌نامه در رشته علوم تربیتی و 28 پایان‌نامه در رشته علوم اجتماعی، نشان داد که پای بندی در دو گروه علوم تربیتی و علوم اجتماعی وجود دارد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

فاقد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  پروپوزال تحصیلات تکمیلی ، پایان نامه ، سیاهه کان ، شیوه نام APA


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 356
نام نویسنده: اسلامیان، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 201
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیام­های مرتبط با خویشتن­داری جنسی دانش­­آموزان مقطع متوسطه به منظور تدوین محتوای مطلوب صورت گرفت. روش پژوهش حاضر پیمایشی- توصیفی می­باشد. جامعه­ آماری این پژوهش شامل تمامی دانش­­آموزان پایه­های اول، دوم و سوم متوسطه در رشته­های انسانی، تجربی و ریاضیِ حاضر در کلاس­های آموزشی تابستانه در سال 94-1393بودند. با روش نمونه­گیری خوشه­ای250 نفر از دانش­آموزان در این پژوهش شرکت داده شدند که از این میان 136 نفر دختر و 114 نفر پسر بودند که ­ محقق ساخته توسط آنان تکمیل شد. هم­چنین مدرسان مجرب کارگاه­های آموزش خانواده و تربیت جنسی نیز گروه دیگری از جامعه آماردی بودند که محقق­ساخته مرتبط با مدرسان، توسط 12 نفر از آنان که به روش سرشماری انتخاب شده­ بودند تکمیل گردید. روش این پژوهش برای پاسخگویی به سوال اول پژوهش به منظور شناسایی پیام­های موثر بر خویشتن­داری جنسی از نظر دانش­­آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه و سؤال دوم پژوهش به منظور شناسایی پیام­های مؤثر از دیدگاه مدرسان مجرب، استفاده از ­ محقق ساخته، بود. برای تحلیل داده­ها نیز از آمار در دو سطح توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون تحلیل واریانس یک­راهه، تحلیل واریانس با اندازه­گیری­های مکرر و تحلیل واریانس چند متغیری) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده­های فوق از نرم افزار اس پی اس اس 16 استفاده شد.

 نتایج پژوهش نشان داد که پیام­های مستخرج از منابع تربیت جنسی، از نظر دختران و پسران به طور کلی در سطح "نسبتا مطلوب" و سطح "مطلوب" قرار گرفتند. دانش­آموزان دختر، مؤلفه­های «ترهیبی جسمی»، «ترغیبی معنوی»، «ترهیبی روانی»، «ترغیبی اجتماعی»، «بهشت»، «ترهیبی معنوی» و «ترغیبی جسمی» و دانش­آموزان پسر پیام­های مرتبط با مؤلفه­های«ترهیبی جسمی»، «ترهیبی اجتماعی»، «ترغیبی معنوی»، «عوامل مؤثر بر خویشتن­داری» و «بهشت» را جزو مؤلفه­های "مطلوب" ارزیابی کردند و مؤثرترین پیام­­ها بر میزان خویشتن­داری خود عنوان کردند. هم چنین مشخص شد که مؤلفه­ها از نظر میزان ­تأثیرگذاری در میان دختران و پسران تفاوت معناداری با هم دارند. مدرسان تربیت جنسی نیز به ترتیب مؤلفه­های «ترغیبی معنوی»، «بهشت»، «جهنم»، «ترهیبی جسمی»، «ترهیبی روانی»، «ترغیبی جسمی»، «ترهیبی معنوی» را دارای

بیشترین میزان تاثیر بر خویشتن­داری جنسی دانش­آموزان ارزیابی کردند

 

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ 


استاد راهنمای اول: سعيدي رضواني، محمود
استاد مشاور اول: غفاري، ابوالفضل
کلید واژه ها:  پیام ، خویشتن داری جنسی ، محتوا ، مقطع متوسطه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 355
نام نویسنده: تقی زاده کرمان، نفیسه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 111
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش، آسیب شناسی تولید دانش در هسته‌های پژوهشی علوم انسانی مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف، از روش پژوهش مطالعه موردی با رویکرد کیفی بهره گرفته شد. کلیه هسته‌های پژوهشی علوم انسانی مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد گروه مورد مطالعه را تشکیل دادند که تعداد آن‌ها مشتمل بر یازده هسته می‌باشد. در این میان، با چهارده نفر از اعضای هسته‌ها مصاحبه شد. به منظور گردآوری داده‌های مورد نیاز از مصاحبه نیمه ساخت یافته و تحلیل اسناد استفاده شد. داده‌های به دست آمده در دو مرحله کدگذاری باز و محوری مورد تحلیل قرار گرفتند. بر اساس تحلیل مصاحبه‌های صورت گرفته، نه مقوله شناسایی و استخراج شدند که ناظر بر مهم‌ترین مسائل پیش روی هسته‌های پژوهشی علوم انسانی مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشند. این مسائل عبارتند از ضعف انگیزش، ضعف ساختار، پژوهش در حاشیه، ضعف حمایت دانشگاه، آموزش محور بودن دانشگاه‌ها، نبود سیستم مدیریت دانش یکپارچه، ضعف روحیه همکاری پژوهشی، هسته‌های پژوهشی به مثابه جعبه سیاه، محدودیت در تأمین منابع مالی. علاوه بر این، نتایج به دست آمده از بررسی وضعیت موجود تولید دانش در هسته‌های پژوهشی علوم انسانی در دانشگاه فردوسی مشهد نشان دهنده تمرکز بیشتر هسته‌های پژوهشی در برقراری ارتباط با جامعه با هدف پاسخگویی به نیازهای جامعه از طریق انجام طرح‌های تحقیقاتی می‌باشد و همچنین نتایج حاکی از نیمه فعال بودن نیمی از هسته‌ها و غیر فعال بودن برخی از آن‌هاست.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ

فاقد

 


استاد راهنمای اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
کلید واژه ها:  تولید دانش ، هسته‌های پژوهشی ، علوم انسانی ، دانشگاه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 354
نام نویسنده: ضیائی‌پور، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 104
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی نقش پیش­بینی­کنندگی باورهای غیرمنطقی و برداشت نادرست از توکل به خدا در انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان انجام گرفته است. از آن جاکه توکل یک آموزه ی دینی است و انتظار می رود افراد متوکل در زندگی شان موفقیت را تجربه کنند، برخی مشاهدات حاکی از آن است که پیشرفت تحصیلی این افراد مورد انتظار نیست. از سویی دیگر باورهای غیرمنطقی و آثار زیان بار آن هم، می توانند پیشرفت تحصیلی را تحت تأثیر قرار دهند؛ لذا در این پژوهش برداشت نادرست از توکل به خدا و باورهای غیرمنطقی به عنوان پیش بینی کننده های انگیزش پیشرفت تحصیلی مورد مطالعه قرار گرفته است.  نمونه این پژوهش، به تعداد 375 نفر از بین دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 93-1392 انتخاب شدند. نمونه گیری به روش خوشه ای چند مرحله ای انجام گرفت. ابزارهای سنجش انگیزش پیشرفت تحصیلی، باورهای غیرمنطقی و برداشت نادرست از توکل به خدا به ترتیب، انگیزش پیشرفت تحصیلی عبدخدایی(1385)، باورهای غیرمنطقی الیس (1370) و راهیابی به حوادث و رخدادهای زندگی(غباری، 1387) استفاده شده است.  به منظور تجزیه و تحلیل سؤالات پژوهش، از آزمون های آماری توصیفی، ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده گردید. تحلیل آماری داده ها، نشان داد که بین باورهای غیرمنطقی و انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه منفی معنادار و بین برداشت نادرست از توکل به خدا و انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه ی منفی معنادار وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نیز نشان می دهد که هر دو متغیر باورهای غیرمنطقی با ضریب پیش بینی (16/0-) و برداشت نادرست از توکل به خدا (10/0-)، می توانند انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان را پیش بینی کنند، اما باورهای غیرمنطقی، از سهم بیشتری در پیش بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان برخوردار است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  باورهای غیرمنطقی ، برداشت نادرست از توکل به خدا ، انگیزش پیشرفت تحصیلی ، دانشجویان دختر


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 353
نام نویسنده: قبادی، کبری
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 120
چکیده: 

پژوهش حاضر باهدف شناسایی تمثیل­های جایگزین(مطلوب) در آیات و روایات برای گنجاندن در محتوای کتاب پیام­های آسمانی دوره متوسطه صورت گرفت. برای این منظور جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان سال سوم دوره متوسطه اول سال تحصیلی "93-1392" شهرستان گچساران بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 120 نفر دانش‌آموز محقق ساخته را تکمیل نمودند. برای پاسخگویی به سؤال اول این پژوهش محتوای کتاب پیام‌های آسمانی مورد مطالعه قرار گرفت و تمثیل‌های موجود در آیات و روایات شناسایی شد. و برای پاسخگویی به سؤال دوم پژوهش از نرم‌افزار جامع الاحادیث(5/3) بهمنظور استخراج تمثیل­های موجود در آیات و روایات استفاده شد. جهت دست یافتن به نتایج بعدی پژوهش حاضر از روش کمّی غیرآزمایشی(توصیفی- پیمایشی) استفاده­ شد و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Spssتجزیه‌وتحلیل شدند. یافته­های پژوهش حاضر نشان داد 1- عدم وجود تمثیل در کتاب برای برخی مفاهیم 2- تمثیل­های استخراج‌شده از آیات و روایات در مقایسه با تمثیل­های موجود در کتاب برای دانش­آموزان از جذابیت و قابلیت فهم بیشتری برخوردار بودند، و بین دو گروه دختر و پسر در برخی موارد تفاوت معناداری وجود دارد و برای دختران از جذابیت و فهم بیشتری برخوردار بودند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که از قرآن و روایات بهعنوان یک منبع غنی و بسیار با اهمیت در محتوای کتاب پیام‌های آسمانی غفلت شده است. در کتاب‌های درسی ما کمتر به تمثیلات قرآنی و روایات معصومین توجه شده است. درصورتی‌کههر یک از تمثیل­های قرآن بهعنوانمهم‌ترین و مفیدترین ابزار در جهت سلامت روحی و ارتقاء تربیت و اخلاق می‌تواند نقش مؤثری ایفا نماید

فهرست مندرجات


فهرست منابع و ماخذ


استاد راهنمای اول: سعیدی رضوانی، محمود
استاد مشاور اول: قندیلی، سید جواد
استاد مشاور دوم: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  تربیت دینی ،  محتوا ، تمثیل ، جذابیت ، قابلیت فهم ، آیات و روایات


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 352
نام نویسنده: ابوترابی، رزیتا
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 155
چکیده: 

هایدگر در «هستی و زمان» در پی پرسش از هستی، به اگزیستانسیال‌ها یا ساختارهای وجودی دازاین پرداخته است. غایت تعلیم و تربیت در دیدگاه هایدگر تحقق دازاین اصیل است که بواسطه‌ی آزادی از سلطه‌ی کسان به هستیِ خودینه‌اش دست می‌یابد. بنابراین تعلیم و تربیت از منظر هایدگر فرایند رهاسازی فراگیر تلقی می‌شود؛ و فلسفه‌ی تعلیم و تربیت در این راستا رسالتی بس عظیم را بر عهده می‌گیرد چرا که می‌بایست فرد را نسبت به هستیِ خود و رابطه‌ای که با این هستی دارد، و چگونگی درک و دریافت هستی آگاه کند. این رساله در جهت تحقق این هدف، بر اگزیستانسیال‌ها یا ساختارهای وجودی دازاین متمرکز گشته است؛ و با تأکید بر کتاب «هستی و زمانِ» هایدگر، چهار سوال تحقیق در رابطه با دلالت‌های تربیتی اگزیستانسیال‌های در- جهان- هستن، یافت‌حال، فهم و پروا مطرح شده‌اند.  در این راستا در هر قسمت پس از طرح و توضیح نظرات هایدگر، دلالت‌های تربیتیِ این آراء استنتاج، بررسی و نقد شدند. لازم به ذکر است که در فصل سوم پس از بررسی دلالت‌های تربیتی اگزیستانسیال در- جهان- هستن و آراء منتقدان هایدگر، الگوی تعلیم و تربیت از منظر هایدگر ارائه گردید؛ و با بررسی و نقد آن الگوی مینوی تعلیم و تربیت تدوین گشت. الگوی تعلیم و تربیت از منظر هایدگر بر اساس تاریخ‌مندی داسمن و دازاین ارائه شده است؛ و از آن جا که زمان‌مندی دازاین هایدگر بر مکان‌مندی وی بنا گردیده است، تعلیم و تربیت از نظر هایدگر در این الگو به شرایط زمانی و مکانی وابسته دانسته شده است. از طرفی تعلیم و تربیت مورد قبول برای افراد هر مکان نیز بنا بر میانگین جامعه یا داسمنی تعریف شده که مبین هنجارهای جامعه است. غایت تعلیم و تربیت در این دیدگاه دازاینی اصیل است که آگاه به چرایی افکار، رفتارها و اعمال خود است؛ و با بررسی مداوم این امور باعث اصلاح و حرکت رو به جلوی جامعه و علوم مختلف می‌شود. در فصل آخر رساله ضمن جمع‌بندی از یافته‌های تحقیق، دلالت‌های  تربیتی مطرح در فصول پیشین برای ترسیم نیم‌رخ کلاس درس از دیدگاه هایدگر به منظور تحقق دازاین اصیل، تحت مقولات تدریس، برنامه‌ی درسی، ارزشیابی و رابطه‌ی معلم و دانش‌آموز سازماندهی و ارائه شده است.

از نظر هایدگر یادگیری زمانی صورت می‌گیرد که موضوع، مورد نیاز و دلمشغولی فراگیر باشد. بنابراین اولین گام در تدریس، مهیا کردن شرایط یادگیری است که با نظر به مکان‌مندی و زمان‌مندی فراگیران به منظور فهم خودینه‌ی صورت می‌گیرد؛ و این امر بیانگر تدریس در معنای هایدگری به‌عنوان اجازه دادن به یادگیری است. معلم از منظر هایدگر هنرمندی است که کار هنری‌ای چون تدریس را ارائه می‌کند و تعلیم و تربیت در دیدگاه هایدگر باید شرایطی را برای فهم خودینه‌ی فراگیران مهیا کند تا به نظاره‌ی حقیقت هستی بنشینند.  این امر می‌تواند با تدوین برنامه‌ی درسی مناسب، فراهم کردن شرایط یادگیری با بکارگیری معلمانی آگاه که خود به نحوی خودینه به هستی گشوده شده‌اند، آماده کردن موضوعات، متون و موادی که به گشودگی اصیل فراگیران کمک کند، انجام گیرد. با نظر به معنای پروا به مثابه رابطه‌ای که فراگیر با هستیِ خود دارد و بر مبنای آن روابط خود با سایرین و جهان پیرامونی خود را تعیین می‌کند، برنامه‌ی درسی از منظر هایدگر شامل تمام مطالبی خواهد بود که بر مبنای رابطه‌ی فراگیر با خود، و سایر هم‌دازاینی‌ها و هستنده‌ها در راستای تحقق هستیِ خودینه‌ی وی مورد نیاز فراگیر است. بنابراین برنامه‌ی درسی فراگیر با نظر به در- جهان- هستنِ وی و محیط پیرامونی‌اش تعیین می‌گردد. همچنین با توجه به آن که از نظر هایدگر بینش دازاین نسبت به خود به شفافیت نقش مقوم جهان و هم‌دازاینی‌ها در هستیش بستگی دارد، برنامه‌ی درسی از نظر هایدگر می‌تواند شامل تمام موضوعاتی باشد که به شناسایی جهان و افراد پیرامون فراگیر به عنوان عناصر دخیل در ساخت هستیِ وی می‌پردازند. بنابراین تمامی موضوعات علوم مشروط به روشن شدن نقش آن‌ها در تقویم اگزیستانس فراگیر در این برنامه قرار می‌گیرند.

ارزشیابی از منظر هایدگر با آگاهی معلم از پیش‌داشت، پیش‌دید و پیش‌برداشت خود و تصریح آن‌ها برای تشخیص و کنترل‌شان توأم است که این امر امکان درگیر شدن معلم با متن برای فهم جهان ذهنی فراگیر و آگاهی از آن را فراهم می‌کند تا در نهایت با تصدیق و یا تغییر پیش‌فهم‌ها به تعبیری مناسب از کار فراگیر دست یابد. از نظر هایدگر دازاینِ اصیل، آزاد است که هستیِ خود را طرح افکند و مسئول زندگی خویش است. او  باید دیگران را نیز آزاد سازد تا هستیِ خود را برگزینند و توانایی‌های خویش را تحقق بخشند. از منظر هایدگر، در این دگرپرواییِ اصیل، معلم به گونه‌ای با دیگران رفتار می‌کند که آن‌ها بتوانند آن که می‌توانند باشند، بشوند. لذا رابطه‌ی معلم- فراگیر وسیله‌ای برای رسیدن به استانداردهای از پیش تعیین شده نیست. در این جا خلاقیت اصیلی به دلیل گشودگی اصیل رخ می‌دهد. این گشودگی در تلاش‌های معلم هم برای فهم کیفیت اشتغال فعلی فراگیر است و هم برای کمک به او برای گوش فرا دادن به آن چه تفکر در این اشتغال فرامی‌خواند. لذا در تقابل با نظارت عصر ماشینی و ارزشیابی استاندارد شده برای نیل به کیفیت، روابط شاعرانه معلم- فراگیر در حد بالایی متقابل و بر مبنای اعتماد است که این حافظ کیفیت یادگیری فراگیر و صحت مواد آموزشی است. همچنین در این دیدگاه توجه به حال، فهم و هستیِ خودینه‌ی فراگیر در روابط معلم و فراگیر از اهمیت زیادی برخوردار است

فهرست مندرجات


فهرست منابع و ماخذ

 


 


استاد راهنمای اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
استاد مشاور اول: شعباني وركي، بختيار
استاد مشاور دوم: مسعودی، جهانگیر
کلید واژه ها:  هایدگر ، در- جهان- هستن ،  فهم ، یافت‌حال ،  پروا ، تعلیم و تربیت مینوی ، نیم‌رخ کلاس درس


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 351
نام نویسنده: امیدی ارجنکی، طاهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 124
چکیده: 

این پژوهش باهدف شناسایی و تدوین مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای متناسب با کارآموزان مراکز فنی و حرفه‌ای انجام شد. روش تحقیق توصیفی با تکیه بر آراء صاحب‌نظران بود. مستندات معتبر در زمینه اخلاق حرفه‌ای، کارفرمایان موفق و هم چنین مدیران کارخانه ها مورد مراجعه قرار گرفتند. براي نيل به هدف پژوهش از روش 5 مرحله‌ای بیهام و مایر استفاده شد. بر این اساس در مرحله اول ادبیات موضوع و منابع علمی بررسی گردید و فهرستی مشتمل بر 84 مؤلفه اخلاقی از منظر 82 صاحب‌نظر و سازمان شناسایی شد. در مرحله بعد اسناد سازمان فنی و حرفه‌ای کشور شامل اهداف، رسالت و مأموریت، استراتژی ها- راهبردها، خط مشی‌ها و سیاست‌ها و منشور اخلاقی این سازمان به علاوه اسناد دیگری از قبیل منشور اخلاقی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران و آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای اصناف تحلیل شد و سرانجام لیستی مشتمل بر 55 مؤلفه استخراج گردید. سپس طی فرآیند مصاحبه با 15 تن از کارفرمایانی که کارآموزان مراکز فنی و حرفه‌ای را به کار گرفته بودند، فهرستی مشتمل بر 58 مؤلفه اخلاقی مورد نیاز کارآموزان تهیه گردید. در مرحله چهار، ابتدا مؤلفه ها براساس ترادف ها، شباهت ها و تعلق داشتن به مفاهيم كلي تر حتي الامكان ادغام شدند و تعداد مؤلفه ها به 73 مورد رسيد. سپس جهت اعتبار یابی مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای برای کارآموزان مراکز فنی و حرفه‌ای، از محقق ساخته «تعیین میزان اهمیت مؤلفه های اخلاق حرفه ای کارآموزان »استفاده شد كه فقط يك مؤلفه مورد تاييد واقع نشد. در مرحله آخر مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای مورد نیاز کارآموزان( مشتمل بر 72 مؤلفه ) در قالب 6 خوشه اصلی مشتری مداری، ویژگی‌های اخلاقی در ارتباط با وظیفه (کار و محیط کار)، روابط سالم نسبت به همکاران، شایستگی اخلاقی اجتماعی (با تاکید بر بیرون سازمان علاوه بر درون سازمان)، شایستگی اخلاقی فردی معنوی، ارتباط با مافوق سازمان‌دهی شد

فهرست مندرجات


فهرست منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: سعيدي رضواني، محمود
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  اخلاق حرفه‌ای ،  مؤلفه ، کارآموزان فنی و حرفه‌ای


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 350
نام نویسنده: رضايي، محمود
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 170
چکیده: 

این تحقیق به منظور ارزشیابی امور آموزشی، امور دانش آموزان و امور ارتباط مدرسه - اجتماع به عنوان سه کارکرد اصلی مدیریت آموزشگاهی در مؤسسات تعلیمی خصوصی توحید هرات در سال 93-1392 انجام شده است. این ارزشیابی با مراجعه به مدل گوبا و لینکلن (الگوی ارزشیابی پاسخگو) صورت گرفته است. این مدل به عنوان یکی از رویکردهای ارزشیابی کیفی، بر بیان دغدغه ها و مسایل افراد ذیربط تأکید دارد. با بهره گیری از روش تحقیق ارزشیابی، از ابزار متفاوت برای جمع آوری داده های مورد نظر استفاده شده است. ابزار مورد استفاده در این تحقیق عبارت است از: مصاحبه، مشاهده، بررسی اسناد و . سئوالات و متن گفتگوهای انجام شده برای تأیید روایی‌ آن‌ها در اختیار کارشناسان قرار گرفت. جامعه این تحقیق شامل 16 نفر از مدیران، 12 نفر از کارشناسان ریاست معارف هرات، 150 نفر از معلمان دوره‌های ابتدایی، متوسطه و لیسه (راهنمایی و دبیرستان) مؤسسات تعلیمی خصوصی توحید در سال تحصیلی 1393، 15 نفر از مشاوران مراکز آموزشی، 1000 نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر دوره های متوسطه و لیسه (راهنمایی و دبیرستان) در سال تحصیلی 1393 و 1000نفر از والدین دانش‌آموزان مؤسسات تعلیمی خصوصی توحید در شهر هرات بودند. علاوه بر این کسب اطلاعات آماری مرتبط و معتبر و بررسی مستندات و شواهد مربوطه در قلمرو مولفه های سه گانه پژوهش نیز مورد نظر قرار گرفت. نمونه‌گیری در این تحقیق، هدفمند بوده است. ابتدا افراد در گروه‌های جداگانه موردنظر شناسایی شده و با روش زنجیره‌ای در تحقیق شرکت داده شدند. برای توزیع برای گروه‌های معلمان، دانش آموزان و والدین از جدول مورگان استفاده شد. در این تحقیق در نتیجه بررسی منابع پژوهشی مختلف و مرتبط با موضوع تحقیق و همچنین مصاحبه با گروه‌های مورد نظر ، 22 مؤلفه در امور آموزشی، 18 مؤلفه در امور دانش آموزان و 11 مؤلفه در امور ارتباط مدرسه - اجتماع شناسایی و چگونگی و وضعیت هریک از مؤلفه ها و نکات ضعف و قوت آنها در مؤسسات تعلیمی خصوصی توحید هرات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی از دیدگاه کارشناسان، مدیران، معلمان، دانش آموزان و والدین با استفاده از ابزار مختلف مشخص و پیشنهادات معینی نیز برای دست اندرکاران این مؤسسات ارائه شد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

فاقد

 


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  ارزشيابي ، امور آموزشي ، امور دانش‌آموزان ، امور ارتباط مدرسه - اجتماع ، مدیریت آموزشگاهی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 349
نام نویسنده: شاهسون، عذرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 110
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی برنامه‌های درسی آموزش مداوم پرستاری بر اساس مدل انتقالی هالتون انجام شد؛ از لحاظ هدف تحقیق با توجه به اهداف پژوهش، جزء پژوهش­های کاربردی و از حیث روش جزء پژوهش ارزشیابی بود. جامعه آماری شامل سی نفر از  پرستاران مشمول قانون آموزش مداوم بیمارستان22 بهمن شهر مشهد می باشد، که در دوره‌های عملی احیاء قلبی – ریوی (CPR) شرکت نمودند. که این سی نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها, دو محقق ساخته مورد استفاده قرار گرفت ، و جهت تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش از آزمون مقایسه میانگین با ارزش ثابت؛ و آزمون رگرسیون ساده استفاده شد. . نتایج حاصل از بهبود عملکرد نشان داد که رفتار پرستاران در مولفه رعایت ترتیب کار پایین تر از حد مطلوب بود و در نتیجه تفاوت میان میانگین کسب شده و ارزش مقایسه معنادار بود (P<0/05). این در شرایطی است که سایر رفتارها دارای تفاوت معناداری با ارزش ثابت نبوده و وضعیت نسبتا مطلوبی را از منظر سرپرستان داشتند. نتایج حاصل از عوامل موثر بر انتقال آموزش نیز نشان داد که پرستاران در ویژگی های فردی، در مولفه های آمادگی فراگیر و انگیزه برای انتقال در وضعیت مطلوب و در مولفه خودکارآمدی در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار داشتند. همچنین در ویژگی های آموزشی، وضعیت مطلوبی نداشتند. چنانکه میانگین کسب شده در این مولفه ها پایین تر از ارزش مقایسه بوده و تفاوت معناداری میان این میانگین ها وجود داشت. در ویژگی های سازمانی نیز، در مولفه انتظارات از نتایج انتقال، پرستاران در وضعیت مطلوب قرار داشته و در مولفه­های نتایج فردی منفی، نتایج فردی مثبت، مخالفت سرپرست، حمایت سرپرست و تمایل به تغییر، این ارزش با احتمالp=0/000  و برای مولفه فرصت استفاده با احتمال p<0/01 تفاوت معناداری میان ارزش مقایسه و میانگین های کسب شده وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که میان سه ویژگی مورد بررسی، تنها ویژگی های آموزشی قادر به پیش بینی بهبود عملکرد پرستاران بود. در این پژوهش به موانع و تسهیل کننده های مهمی اشاره شدکه می تواند به مديران و برنامه ريزان در هر چه بهتر نمودن و اثربخش‌تر كردن برنامه های آموزش مداوم كمك كند.

فهرست مندرجات

نتيجه گيري

منابع و مآخذ


 


استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  انتقال یادگیری ، بهبود عملکرد ، الگوی انتقال آموزش هالتون ، آموزش مداوم ، ارزشیابی

<   1234567891011121314151617181920212223242526272829303141   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.