دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته علوم تربیتی

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930313242   >


تعداد نتایج به دست آمده: 485 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 348
نام نویسنده: مرادی دولیسکانی، مرتضی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 113
چکیده: 

این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه­ها و استانداردهای اخلاق حرفه­ای تدریس برای استادان معارف اسلامی تهیه و تدوین شده است. روش پژوهش با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، تحلیلی- استنتاجی بود. جامعه آماری در سؤال اول کلیه کتابها و مقالات علمی فارسی و انگلیسی مرتبط با اخلاق حرفه­ای تدریس به طور عام و اخلاق حرفه­ای تدریس برای استادان معارف اسلامی به طور خاص و در سؤال دوم شامل کلیه اساتید معارف اسلامی و همچنین کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد که در سال 93-1392 مشغول به تحصیل هستند، بود. تعداد استادن معارف اسلامی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم تربیتی، با توجه به آمار اخذ شده از گروه معارف اسلامی و گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد به ترتیب 40 و 199 نفر بودند. به علت تعداد محدود استادان معارف اسلامی از روش نمونه­گیری در دسترس استفاده شدکه 19 نفر از استادان معارف اسلامی حاضر به همکاری شدند و از بین دانشجویان کارشناسی ارشد علوم تربیتی 32 نفر به روش نمونه­گیری در دسترس، انتخاب شدند. مراحل گردآوری داده­ها شامل مراحل زیر بود. در مرحله اول تمام منابع انگلیسی و فارسی مربوط به موضوع که شامل 25 منبع انگلیسی و 16 منبع فارسی بود، بررسی و شناسایی شدند. در مرحله بعد، با بررسی منابع، استانداردهای اخلاق حرفه­ای تدریس برای استادان معارف اسلامی شناسایی و استخراج گردید و در نهایت فهرستی مشتمل بر  287 استاندارد ( با تکرار بعضی از موارد) و 166 استاندارد ( بدون موارد تکرار) گردآوری گردید. در مرحله بعد به خاطر تعداد زیاد موارد استانداردها، موارد مشابه و مرتبط با هم ادغام و تلیق شدند و عنوان مناسب برای هر یک از آنها به صورت مؤلفه انتخاب شد، که در نهایت 287 استاندارد به 30 مؤلفه کلی با ذکر فراونی هر یک از آنها به دست آمد. برای روایی مؤلفه­ها از نظرات متخصصان استفاده شد و روایی هر یک از آنها تأیید گردید. همچنین پایایی تحقیق از طریق کدگذاری برای ده درصد از استانداردهای توسط کدگذار دوم انجام شد که ضریب توافق کامل میان پژوهشگر و کدگذاران مشاهده شد. در مرحله بعد، جهت اعتباریابی مؤلفه­های اخلاق حرفه­ای تدریس برای استادان معارف اسلامی، از محقق ساخته استفاده شد. جهت تعیین روایی ، از روایی محتوایی استفاده گردید، بدین منظور از نظرات 6 نفر از خبرگان دینی و دانشجویان کارشناسی ارشد علوم تربیتی استفاده شد و براساس آن روایی این ابزار تأیید گردید. جهت بررسی پایایی از روش آلفای کرانباخ استفاده شد که ضریب آن 86/0 بدست آمد. پس از توزیع در میان جامعه آماری، از میان اساتید معارف اسلامی 19 و از میان دانشجویان کارشناسی ارشد علوم تربیتی 32 مورد فرم تکمیل شده به محقق بازگردانده شد که در نهایت 52 جمع­آوری شد. سپس داده­های به صورت کدگذاری وارد نرم افزار spss شد و با استفاده از آزمون T مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ادامه مؤلفه­ها براساس میزان اهمیت در سه طبقه ده تایی طبقه­بندی شدند که به ترتیب اهمیت عبارتند از:  طبقه اول) صداقت و درستکاری، دارا بودن اخلاص و تقوای الهی، برقراری ارتباط مناسب و مؤثر، رعایت احترام و تکریم، الگو بودن، خوش­رویی، فروتنی و مهربانی، امانتداری، سعه­ی صدر و بردباری، عدالت­محوری، رازداری، خودداری از اعمال رفتاری­های نادرست، طبقه دوم) تقویت دانش تخصصی و شایستگی­های حرفه­ای خود، توجه به بعد تربیتی فراگیران، داشتن تعهدکاری، ایجاد جو و فضای باز، مثبت، مؤثر و صمیمی، داشتن ویژگی­های ظاهری مناسب، دارا بودن دانش فنی تدریس و کاربرد آن در کلاس، رعایت نظم و انضباط، تقویت روحیه کاوشگری و انگیزش در دانشجویان، نگاه مشاور گونه در برخورد با امور مختلف دانشجویان، طبقه سوم) داشتن روحیه مشارکت و همکاری، داشتن تفکر حل مسئله، انتقادپذیری و آموزش آن به دانشجویان، توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی، روحیه پژوهش محوری، دارا بودن فن بیان، خلاق بودن، داشتن بینش روان­شناختی، التزام عملی به سیاست­ها و قوانین آموزشی دانشگاه و دارا بودن دانش ارزشیابی و نحوه کاربرد آن که در 6 مؤلفه و خوشه اخلاق بین فردی (ارتباطات)، شایستگی­های علمی-تخصصی، شخصیتی-رفتاری، اعتقادی-ارزشی، ادراکی و روانی-اجتماعی سازماندهی شده است. 

فهرست مندرجات

منابع و مآخذاستاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  اخلاق حرفه‌ای ، تدریس ، استانداردها


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 347
نام نویسنده: بخشی، نگین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 146
چکیده: 

هدف اين پژوهش مقايسه مشكلات رفتاري و هيجاني و جو مدرسه در مدارس عادي و استعدادهاي درخشان بود. نمونه هاي مطالعه شامل 145 دانش آموز دختر و پسر تيزهوش و 311 دانش آموز دختر و پسر عادي مي شد كه به طور تصادفي در دو مرحله انتخاب شدند و به پرسش نامه هاي فرم خودسنجي نوجوان (YSR) و جو مدرسه پاسخ دادند. داده هاي به دست آمده با استفاده از آزمون يو من ويتني U Mann) (Whitney مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت كه نتايج زير به دست آمد:
1- بين مشكلات رفتاري و هيجاني دانش آموزان تيزهوش و دانش آموزان مدارس عادي تفاوت معنا دار مشاهده مي شود؛ به اين معني كه دانش آموزان دختر و پسر تيزهوش نمرات بالاتري در مشكلات رفتاري و هيجاني كسب كردند
.
2- بين نگرش به جو مدرسه دانش آموزان تيز هوش و دانش آموزان مدارس عادي تفاوت معنادار مشاهده مي شود؛ يعني دانش آموزان تيزهوش در مقايسه با دانش آموزان عادي نگرش منفي تري نسبت به جو مدرسه گزارش كردند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: اصغري نكاح، سید محسن
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  جو مدرسه ، مشکلات رفتاری و هیجانی ، تیز هوش


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 346
نام نویسنده: عالی، مرضیه
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 236
چکیده: 

کودکان در طول تاریخ آموزش و پرورش همواره از طریق روش ها، راهبردها و دیدگاه های مختلف کنترل شده و به نظم در آمده اند. این شیوه‌ها که امروزه به عنوان شیوه های نوین انضباطی در مدرسه به کار گرفته می شوند، از نظر میشل فوکو و پیروانش یعنی فندلر(2001)، پاپکویتس(2003)، رادفورد(2005)، رز(2000)، مارشال(2003) و میلی(2007) به عنوان روش های انقیاد کودکان در نظام‌های آموزشی مورد انتقاد قرار گرفته اند. این پژوهش به تاسی از این دیدگاه تبارشناسانه فوکو به بررسی این مهم در سیر تاریخ آموزش و پرورش پرداخته و با نگاهی تبارشناسانه پیوند میان قدرت - دانش در گفتمان های آموزش و پرورش پیرامون انضباط را مورد بررسی قرار داد. از این رو در این پژوهش در پی بررسی نقاط گسست گزاره های انضباطی در تربیت  صورت بندی های گفتمانی انضباط  مدرن را در سه رژیم عمل انضباطی مداخله ای، تعاملی و عدم مداخله ای شناسایی نموده و پس از رد یابی  گزاره های شکل دهنده به هر صورت بندی در رژیم های حقیقت انضباطی  به بررسی عوامل اثر گذار بر این دگردیسی ها پرداخت. در مرحله بعد جهت بررسی تبار تعذیبی انضباط مدرن به تحلیل این گسست ها از طریق تحلیل روابط قدرت، تصادف و تبار انضباط مدرن پرداخته و نحوه ورود لیبرالیسم و اشکال مختلف آن به گزاره های تربیتی را مورد بررسی قرار داد. حاصل پژوهش بیانگر آن بود که در طول زمان در نظام های تربیتی نیز همچون سایر بخش های جامعه سبک‌های خشن مجازات و تنبیه به مرور زمان جای خود را به اشکال بسیار نرم سازمان یافته نظارت و کنترل داده‌اند که نه به عنوان ظهور مجدد انسانیت و آزادی بلکه به عنوان تکامل شیوه‌های انضباط در اشکال جدید، موثر و فراگیرتر نمایان شده اند اما همچنان دارای تبار تعذیبی هستند اما آنچه تا کنون مانع از شناخت این تبار شده است ریشه در  ورود لیبرالیسم به عنوان عقلانیت سیاسی حاکم بر علوم انسانی به شیوه های انضباطی دارد که  در نهایت  منجر به آن شده است که کودکان به انسان هایی منقاد و مطیع تبدیل شوند و آموزش به صورت یک کالای تجاری شونده در بازار، عرضه شود و  این گونه کودکان از طریق نظام های آموزشی به انقیاد در ‌آیند. بنابراین می توان گفت فوکو در نظام های تربیتی به دنبال از بين بردن مرزهای عميق انضباطی است، جائی که صداهای متفاوت خفه می شود، کودکان از اجتماع، مدرسه و زندگی طرد می شوند و از طریق به کارگیری  مفاهیمی همچون نابهنجار، شرور و گناهکار، قدرت در زندگی کودکان به اوج می رسد؛ و کودکان نابهنجار و بیمار در دانش تربیتی به گونه ای از زندگی طرد می شوند که دیگر صدایی از آنها به گوش نمی رسد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

فاقد 


استاد راهنمای اول: شعباني وركي، بختيار
استاد مشاور اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
استاد مشاور دوم: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 345
نام نویسنده: آذین‌فرد، اعظم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 140
چکیده: 

با توجه به نقش و رابطه متقابل آموزش و پژوهش در دانشگاه‌ها، شناخت رابطه بین تعداد آثار علمي و پژوهشي اساتید  با تدريس آنان، مي‌تواند اطلاعات مناسبي در راستاي توسعه آموزش و پژوهش در اختيار معاونت‌هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه‌ها قرار دهد. بنابراین هدف پژوهش حاضر رابطه عملکرد پژوهشي با نمرات ارزشيابي تدريس اعضای هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری می­باشد. جامعه آماري شامل تمامي اعضای هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری طي سال تحصيلي 91-1390 به تعداد 159 نفر بودند. گردآوري داده­ها درباره افراد جامعه مورد مطالعه از طريق شمارش كامل افراد (سرشماري) صورت گرفت. ابزارهاي گردآوري داده‌ها در اين پژوهش، که از اسناد موجود در معاونت اداری و معاونت آموزشي و معاونت پژوهشي دانشگاه تهیه شده بود، شامل:آمار اساتید همراه با اطلاعات توصیفی در مورد آنان از قبیل سن،جنس،مرتبه علمی،سابقه خدمت، نمرات ارزشیابی تدریس اعضای هیأت علمی و عملکرد پژوهشی آنان بود. روش پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي بود. به­ منظور تجزيه و تحليل داده‌ها از همبستگي پيرسون، تحليل واريانس و t مستقل استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمره عملکرد پژوهشی و نمره کل ارزشیابی و همچنین مؤلفه توان علمی اساتید و زیرمؤلفه­های آن همبستگی معناداری وجود ندارد (05/0p>). نتایج آزمون t مستقل نشان داد که بین اساتید زن و مرد از لحاظ نمره عملکرد پژوهشی تفاوت معناداری وجود دارد (01/0=p، 46/2=t(156))، اما از لحاظ نمره کل ارزشیابی(93/0=p ، 08/0-= t (156)) و نمره کلی مؤلفه توان علمی اساتید (57/0=p، 56/0= t (156)) تفاوت معناداری وجود ندارد. در ادامه نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه نشان داد كه بين عملکرد پژوهشی براساس مرتبه علمی تفاوت معناداری وجود دارد (000/0=p، 85/27= F(2,156))، اما براساس گروه آموزشی (25/0=p، 39/1=  F(2,156))، و براساس سابقه خدمت (07/0=p، 37/2= F(2,151))، تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین بین نمره کل ارزشیابی بر اساس مرتبه علمی (64/0=p ، 64/0= F(2,156)  بر اساس گروه آموزشی (13/0=p ، 06/2=F(2,156))، و بر اساس سابقه خدمت (47/0=p ، 84/0=F(3,151))، و همچنین بین نمره کلی مؤلفه توان علمی اساتید بر اساس مرتبه علمی(68/0=p ، 38/0=F(2,156))، بر اساس گروه آموزشی(32/0=p ، 12/1=F(2,156))، و بر اساس سابقه خدمت (97/0=p ، 08/0=F(3,151)) تفاوت معناداری وجود ندارد. در ادامه نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد از لحاظ زیرمؤلفه های توان علمی اساتید بر اساس جنسیت (24/0=p، 33/1= F(6, 149))، بر اساس مرتبه علمی (34/0=p ، 12/1=F(6, 150))، بر اساس سابقه خدمت (23/0=p ، 22/1=F(6, 146)) تفاوت معناداری وجود ندارد اما بر اساس گروه آموزشی تفاوت معناداری وجود دارد (03/0=p ، 88/1= F(6, 150)).

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

فاقد

 


استاد راهنمای اول: جعفري ثاني، حسين
استاد مشاور اول: سعيدي رضواني، محمود
کلید واژه ها:  عملکرد پژوهشی ، ارزشیابی تدریس دانشجو از استاد ، جنسیت ، مرتبه علمی ، گروه آموزشی ، سابقه خدمت


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 344
نام نویسنده: دیمه‌کارحقیقی، فرزانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 117
چکیده: 

هدف از این مطالعه تبیین جهت گیری های برنامه درسی دوره متوسطه دانش آموزان کم توان دهنی براساس نوع نگرش معلمان و کارشناسان آموزش و پرورش استثنائی دو شهر مشهد و تهران به دانش آموزان کم توان ذهنی بود. مقیاس نگرش سنج در سه مولفه اصلی نگرش های خوش بینانه، تصورات غلط رفتاری و نگرش های بدبینانه با 22 گویه و جهت گیری های برنامه درسی دوره متوسطه در سه مولفه اصلی جهت گیری های زندگی مستقل، جهت گیری شغلی و جهت گیری تحصیلی (آکادمیک) با 41 گویه طراحی شد و د اختیار متخصصین جهت احراز روایی محتوایی قرار گرفت . های تهیه شده در دو مرحله آزمایشی و نهایی اجرا شد. جامعه مورد بررسی شامل دو گروه معلمان مقاطع پیش و متوسطه حرفه ای در دو شهر تهران و مشهد، که 126 معلم به روش نمونه گیری در دسترس و جامعه دوم شامل دست اندر کاران دوره متوسطه حرفه ای ، که 33 نفر به شیوه تمام شماری انتخاب شدند و به هر دو نگرش سنج  و جهت گیری های برنامه درسی پاسخ دادند. داده ها به کمک نرم افزار آماری spss مورد تحلیل قرار گرفتند. پایایی مقیاس نگرش سنح از روش آلفای کرونباخ 0/84 و جهت گیری برنامه درسی 0/94 احراز شد. روایی ابزار پژوهش شامل مقیاس نگرش سنج و جهت گیری های برنامه درسی نیز از روش روایی محتوایی بدست آمد. نتایج حاصل از یافته های پؤوهش نشان داد که نگرش های غالب معلمان و کارشناسان نگرش های خوش بینانه بوده و بین نگرش این دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد. همچنین جهت گیری غالب معلمان و کارشناسان در دوره پیش و متوسطه حرفه ای جهت گیری زندگی مستقل تعیین شد که تفاوت آماری معناداری نیز در این دو گروه مشاهده نگردید.آزمون های آماری تفاوت معناداری را در مولفه های جهت گیری ها بر حسب نوع نگرش های (خوش بینانه، بدبینانه و تصورات غلط رفتاری) نشان داد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  برنامه درسی ، متوسطه حرفه ای ، جهت گیری برنامه درسی ، دانش آموزان کم توان ذهنی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 343
نام نویسنده: معدنی، صدیقه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 123
چکیده: 

برخی از کودکان به دلایل مختلفی نظیرآسیب های اجتماعی و خانوادگی مانند اعتیاد،طلاق،فوت،بیماری والدین از زندگی همراه والدین محروم می شوند و با شرایط بی سرپرست و بد سرپرست در جامعه رها می شوند و نیازمند مراقبت و ارایه خدمات آموزشی و روانشناختی ویژه ای هستند. در این میان سرپرستی از این چنین کودکانی به شیوه های گوناگون از حمایت خانواده های اقوام و خویشان گرفته تا حمایت سازمان بهزیستی در غالب مراکز شبه خانواده صورت می گیرد. در مراکزشبه خانواده، به جای اعضاء خانواده اصلی، مراقبین به تعامل با کودکان و مراقبت ازآنها می پردازند هرچند برای این مراقبت آموزش لازم را دریافت نکرده اند و مهارت های مراقبین محدود تجارب شخصی و آموزش‌های غیرمستقم آنهاست بدین جهت مطالعه حاضر با هدف ارایه آموزش ارتباط بازی محور به شیوه سی پی آر تی به مراقبین این کودکان و بررسی تاثیر آن بر بهبود رابطه بین مراقب- کودک و کاهش دلبستگی ناایمن کودکانِ خانه های کودک انجام پذیرفت

این پژوهش به شیوه آزمایشی با دو گروه پیش آزمون و پس آزمون بر روی 19 زوج مراقب- کودک دردو گروه آزمایش(10نفر) و گروه کنترل(9 نفر) صورت گرفت و مراقبین طی برنامه مداخله 10 جلسه ای آموزش ارتباط بازی محور به مراقبان برگرفته از برنامه  درمان ارتباطی والد- کودک(CPRT) (لندرث و برتون، 2006) که برای مراقبین خانه های کودک متناسب سازی شدند، قرار گرفتند. در پیش آزمون و پس آزمون جهت سنجش کیفیت تعامل مراقب کودک از مقیاس ارتباط والد- کودک (پیانتا، 1994) و سنجش ناایمنی دلبستگی کودکان از مقیاس کیو- ست دلبستگی Q-SET (واترز و دنس، 1985) استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون  تحلیل کوواریانس(آنکووا)  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته های پژوهش حاکی از آن است که  مراقبین آموزش دیده به شیوه سی پی آر تی نسبت به مراقبین آموزش ندیده از نظر میزان  نزدیکی کودک- مراقب و از نظر میزان تعارض  کودک- مراقب تفاوت معنا دار نشان دادند و از نظر وابستگی و رابطه مثبت کلی و از نظر ناایمنی دلبستگی کودکان درمشارکت کنندگان دو گروه تفاوت معنادارای مشاهده نشد.

در نتیجه به منظور بهبود نزدیکی کودک- مراقب و جهت کاهش تعارض  کودک- مراقب تدوین و ارایه برنامه های آموزشی به شیوه سی پی آر تی برای مراقبین خانه های کودک توصیه می شود. همچنین نتایج این پژوهش کیفیت نگهداری از کودکان مقیم شبه خانواده را نیازمند تامل می داند و برخی دلالت هایِ آموزشی و روانشناختی مراقبت مطلوب را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: اصغري نكاح، سید محسن
استاد مشاور اول: امين يزدي، سيد امير
کلید واژه ها:  ارتباط مراقب- کودک ، دلبستگی ، بازی درمانی ارتباطی به شیوه CPRT ، خانه های کودک


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 342
نام نویسنده: منتظری، ساناز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 68
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش، بررسی وضعیت بهره‌وري دانش در پژوهشکده‌های مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف، از روش پژوهش ارزشیابی استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیئت علمی و کارکنان عضو پژوهشکده‌های دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 93-92 است که مشتمل بر 248 نفر می‌باشند. بدین منظور با استفاده از جدول مورگان نمونه‌ای به حجم 148 نفر به شیوه طبقه‌ای متناسب انتخاب شد. جهت گردآوری داده‌های مورد نیاز از محقق ساخته بهره‌وری دانش استفاده شد و روایی از طریق روایی سازه و روایی محتوایی تعیین شد. ضریب پایایی بهره‌وری دانش از طریق محاسبه آلفاي كرونباخ به ترتیب برابر با 730/0، 715/.، 873/.، 877/0، 904/0، 895/0 گزارش شد. بر اساس یافته‌های حاصل از این پژوهش، وضعیت مطلوب بهره‌وری دانش در ابعاد شش‌گانه آن از دیدگاه خبرگان و متخصصان مدیریت دانش با در نظر گرفتن نقطه برش برای هر یک از مولفه ها تعیین شد. نتایج نشان داد که نقطه برش این شش مؤلفه با یکدیگر تفاوت دارند، به بیان دیگر مؤلفه‌های تعیین کننده بهره‌وري از درجات متفاوت برخوردارند. به نحوی كه مؤلفه تلقی کارکنان به عنوان دارایی و نه هزینه با اختصاص بالاترین نقطه برش در درجه اول اهمیت از دیدگاه خبرگان قرار گرفت و مؤلفه‌های نوآوری، یادگیری، کیفیت، وظیفه و استقلال در مراتب بعدی قرار گرفتند. همچنین، نتایج حاصل از مقایسه وضع موجود با مطلوب نشان داد که وضعیت بهره‌وري دانش در هر یک از مؤلفه‌های شش‌گانه مورد نظر پیتر دراکر در پژوهشکده‌های مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد در سطح مطلوبی قرار ندارد. چنانکه، مؤلفه‌ تمرکز بر وظیفه و مؤلفه تلقی کارکنان به عنوان دارایی و نه هزینه به ترتیب از بیشترین و کمترین میزان برخوردار بودند

فهرست مندرجات


منابع ومآخذ


 


استاد راهنمای اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  مدیریت دانش ، بهره‌وري دانش ، دانشگران ،  پژوهشکده


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 341
نام نویسنده: کشاورز، حبیب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

اعضای هیئت علمی نقش حیاتی در اجرای نوآوری‌های آموزشی و عملیاتی کردن تغییرات برنامه‌های درسی ایفا می‌کنند. ادراک آن‌ها از نوآوری و محتوای یادگیری الکترونیکی بسیار مهم و با اهمیت می‌باشد. در پژوهش حاضر، ادراک اعضای هیئت علمی در خصوص آموزش الکترونیکی در دانشگاه فردوسی مشهد مورد مطالعه قرار گرفته است. چارچوب مورد استفاده برای بررسی ادراک اعضای هیئت علمی درخصوص آموزش الکترونیکی، نظریه اتخاذ و اشاعه نوآوری راجرز (خصوصا مفهوم ویژگی‌های ادراکی این نظریه) بود. در ادامه برای بررسی عوامل مؤثر بر ادراک، از مدل قابلیت الکترونیکی استفاده شد. این تحقيق بر مبناي هدف از نوع كاربردي و از حيث روش، همبستگي مي باشد. جامعه آماری این پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1392 و نمونه مورد مطالعه 100 تن از این جامعه آماری بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل دو ویژگی‌های ادراکی و قابلیت الکترونیکی بود که پس از روایی محتوایی توسط 6 تن از اعضای هیئت علمی و تحلیل عاملی تاییدی، در اختیار اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد قرار گرفت. نتایج نشان داد اعضای هیئت علمی معتقدند، یادگیری الکترونیکی دارای مزیت نسبی است اما ویژگی‌های سازگاری، پیچیدگی، آزمون‌پذیری و مشاهده‌پذیری یادگیری الکترونیکی در شرایط مطلوبی قرار ندارد. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد متغیرهای پشتیبانی و هماهنگی، چشم‌‍انداز و برنامه‌ریزی، امکانات و شایستگی پیش‌بین‌های خوبی برای ادراک اعضای هیئت علمی در زمینه آموزش الکترونیکی می‌باشند اما متغیر توسعه حرفه‌ای قادر به پیش‌بینی ویژگی‌های ادراکی نبود. این نتایج برای برنامه‌ریزان، مدیران و دست‌اندرکاران دانشگاه در زمینه پذیرش و نهادینه‌سازی آموزش الکترونیکی می‌تواند بسیار مهم و کاربردی باشد.

فهرست مندرجات


منابع ومآخذ


 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  ویژگی‌های ادراکی ،  اتخاذ و اشاعه نوآوری ،  قابلیت الکترونیکی ، نظریه راجرز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 340
نام نویسنده: باغگلی، حسین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 266
چکیده: 

در پژوهش حاضر با هدف مطالعه‌ انتقادي «تربيت‌معنوي» در دنياي معاصر، مفهوم معنويت مورد بررسي قرار گرفت و دو جهت‌گيري كلي نسبت به «معنويت» (معنويت مبتني بر دين و معنويت فارغ از دين) مورد شناسايي قرار گرفت.سپس اين دو جهت‌گيري  با استفاده از روش پژوهش فلسفي مورد مطالعه قرار گرفت و رويكردهاي موجود در هر يك از دو جهت‌گيري (ديني و فارغ از دين) مورد تحليل قرار گرفت و ضمن بررسي مفروضات، مباني، اصول و روش‌هاي هر يك، الگوي پيشنهادي آنها در «تربيت‌معنوي» نيز شناسايي شد.

در جهت‌گيري ديني به «معنويت» چهار رويكرد 1)روشنفكري ديني، 2)تجربه‌گرايي، 3) ايمان‌گرايي و 4) الهيات پويشي مطالعه شد و هر يك از حيث ساختاري و روشي مورد نقد قرار گرفت. در نهايت مهمترين نقاط قوت در جهت‌گيري ديني به «معنويت»  مواردي چون: معنادارپنداري و هدفمند دانستن هستي، انگيزه‌بخشي به انسان براي حركت در مسيري بي‌نهايت، تلاش براي مجاب نمودن انسان درخصوص پيچيدگي هستي و عدم امكان فهم عقلاني همه امور، طاغوت‌ستيزي و دغدغه براي رهاسازي همه انسان‌ها و مثبت‌نگري به ذات انسان؛ و همچنين مهمترين نقاط ضعف اين جهت‌گيري مواردي چون: از بين رفتن تفكر انتقادي،  تاكيد بيش از حد بر نظام جزا و پاداش اخروي،  عقلاني‌سازي‌هاي سطحي، ناكارآمدي عيني برخي اعمال ديني در زندگي جاري انسان‌ها، عدم تبيين سبك زندگي متناسب با شرايط انسان معاصر ، عدم جذابيت در شيوه‌هاي دعوت و توجيه باورها براي انسان معاصر؛ مورد شناسايي قرار گرفت.

در جهت‌گيري فارغ از دين به «معنويت» پنج رويكرد 1)پذيرش دين به‌مثابه فرهنگ، 2)اخلاق‌گرايي 3) رويكرد تلفيقي، 4)رويكردهاي تك‌بعدي‌نگر و 5) پذيرش هوش‌معنوي به‌عنوان استعداد پايه مطالعه شد و هر يك از حيث ساختاري و روشي مورد نقد قرار گرفت. در نهايت مهمترين نقاط قوت در جهت‌گيري فارغ از دين به «معنويت»  مواردي چون: در دسترس قرار دادن معنويت و امكان استفاده در زندگي جاري الان و اكنون، پركردن خلاء معنويت، قالب‌هاي جذاب و تفكر مبتني بر جهاني‌سازي؛‌ و همچنين مهمترين نقاط ضعف اين جهت‌گيري مواردي چون: احتمال انحراف رهبران، فردي‌سازي معنويت، احتمال سوء استفاده از پيروان، عدم امتداد معنادار حيات و ناكارآمدي تلفيق و تجميع؛‌ مورد شناسايي قرار گرفت.

در نهايت ضمن بررسي امكان ارتباط ميان دو جهت‌گيري «ديني» و «فارغ از دين» به معنويت، چگونگي اين ارتباط با توجه به دو عامل اثرگذار (ميزان وسعت نگاه به معنويت و سهم انسان در تحول خود) از دو منظر برون‌ديني و درون ديني مورد بررسي قرار گرفت و در هر مورد پيشنهادهايي ارائه شد. از منظر برون ديني امكان ارتباط منوط به عبور از حدود شريعت در اديان شد و الگوي ارتباط پلكاني پيشنهاد شد و از منظر درون‌ديني، ضمن پذيرش ماهيت و غايت اين دو جهت‌گيري به «معنويت»، استفاده از فرصت «معنويت فارغ از دين» به‌عنوان رقيبي كه منجر به پويايي معنويت ديني مي‌شود و بهره‌گيري از تكنيك‌ها و قالب‌هاي مورد استفاده در معنويت‌هاي نوپديد، پيشنهاد شد.

فهرست مندرجات

منابع ومآخذ

فاقد

 


استاد راهنمای اول: شعباني وركي، بختيار
استاد مشاور اول: غفاري، ابوالفضل
کلید واژه ها:  تربيت ، معنويت ، تربيت معنوي ،  تربيت‌ديني ، جهت‌گيري ديني ، جهت‌گيري فارغ از دين


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 339
نام نویسنده: آهنچیان، نرگس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 224
چکیده: 

با انفجار دانش و گسترش انواع دانشگاه‏ها نیاز به دانش برنامه درسی آموزش عالی افزایش یافته است. متخصصان برنامه درسی  و نیز اعضای هیئت علمی لازم است با اهتمام ویژه ای، دانش لازم جهت مواجهه با این چالش را گرد آوری کنند. با توجه به اینکه بخشی از این دانش مورد نیاز در تجربه حرفه‏ای اعضای هیئت علمی برجسته دانشگاه موجود است، در این بررسی، تجربه اعضای برجسته هیئت علمی دانشگاه مورد کند و کاو قرار گرفته و کار پوشه‏های حرفه‏ای آنان تجزیه و تحلیل شده است تا هیوریستیک‏های برنامه درسی آموزش عالی شناسایی شده و طبقه بندی مفهومی آنها ارائه شود. برای این منظور با رویکرد پدیدار شناسی با بیست تن از اعضای برجسته هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد مصاحبه‏های ساخت نایافته انجام شده است. به منظور ثبت، کد گذاری، و تحلیل داده‏ها از نرم افزار  تحلیل داده‏های کیفی استفاده شده است. یافته‏های این پژوهش نشان داده است که نمونه‏های مورد بررسی در برنامه درسی آموزش عالی بطور هیوریستیکی به اقداماتی مبادرت کرده‏اند. این اقدامات پس از مفهوم سازی در قالب جداولی با عنوان هیوریستیک‏های برنامه درسی آموزش عالی ارائه شده‏اند که شامل؛ اختصاص زمانی برای تامل در برنامه، ارزشیابی موثر،  استادِ الگو، استفاده از مکان متناسب برای تدریس، انتخاب منابع و رسانه‏های متناسب یادگیری، تحلیل مسائل برنامه، تربیت متفکر مسئول و خلاق هدف است، تسلط استاد به محتوای مورد تدریس، تعاملات موثر استاد، جسارت‏های استاد، جهان بینی و باور‏های استاد، زمان‌بندی متناسب، شرایط حرفه‏ای شدن استاد، علایق استاد، فعالیت‏های یادگیری دانشجویان در کلاس،  گروهبندی برای یادگیری بهتر، محتوای متناسب و مرتبط، نگاه جامع استاد به مسائل برنامه درسی آموزش عالی و هنر‏های تدریس می‏باشد. نتایج نشان می‏دهند برخی از هیوریستیک‏های برنامه درسی آموزش عالی بنیادی برای ایجاد سایر هیوریستیک‏ها هستند. یکی دیگر از نتایج این پژوهش طبقه بندی مفهومی هیوریستیک‏های برنامه درسی آموزش عالی و بنیادهای این هیوریستیک‏ها می‏باشد که بر اساس آن می‏توان در طراحی برنامه درسی آموزش عالی بر این هیوریستیک‏ها و بنیاد‏های آن تامل کرد.

فهرست مندرجات

منابع ومآخذ

فاقد

 


استاد راهنمای اول: شعباني وركي، بختيار
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  برنامه درسی آموزش عالی ، راه حل‏های هیوریستیک ،  کارپوشه حرفه ای

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930313242   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.