دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته علوم تربیتی

<   12345678910111213141516171819202122232425262728293031323343   >


تعداد نتایج به دست آمده: 485 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 338
نام نویسنده: زرقانی، کوکب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 87
چکیده: 

مقدمه:انقلاب اطلاعاتي وصنعتي موجب پديد آمدن دوران جديد عصر اطلاعات و جامعه علمي شده‌است، ازاين‌رو، نگرش‌هاي علمي افراداز ضرورت‌هاي حياتي حضوردراين عرصه واز جمله مفاهيمي است كه بر پايه پيشرفت درزمينه علوم تجربي امكان‌پذير است؛بنابراين مهارت‌هاي حرفه‌اي معلمان امكان همگامي جامعه با تحولات سريع علمي، صنعتي وآماده‌سازي آينده‌سازان براي حضور در جامعه پوياي اطلاعاتي را فراهم مي‌آورد. هدف: اين پژوهش درصدد ارزيابي مهارت‌هاي حرفه‌اي معلمان علوم پايه سوم راهنمايي وتأثير آن بر نگرش علمي دانش‌آموزانشان مي باشد. روش:مطالعه حاضر، علّي ـ مقايسه‌اي بوده و جامعه آماري شامل كليه معلمان علوم پايه سوم مدارس راهنمایی دخترانه ناحیه4و1مشهد ودانش‌آموزان‌آنها درسال تحصیلی91-1390بوده‌است.از تعداد 54 معلم علوم پايه سوم و1450 دانش‌آموز، براساس روش نمونه‌گيري در دسترس 46 معلم ازجامعه معلمانو1140دانش‌آموز از جامعه دانش‌آموزان انتخاب شده‌اند. ابزار این پژوهش سیاهه مشاهده سنجش مهارت‌هاي حرفه‌اي معلم، سنجش مهارت‌هاي حرفه‌اي معلمو سنجش نگرش دانش‌آموزان به علم بود که روایی و پایایی آن توسط پژوهشگر احراز شد. به منظور پاسخ‌دهی به سؤالات، ازآماره‌های توصیفی(ميانگين، واریانس و انحراف معيار) و آمار استنباطی(تي تک نمونه‌ای، تي مستقل و آزمون دو جمله ای )استفاده شد. يافته‌ها: نتایج حاصل از مشاهده و نشان‌دهنده وضعیت مطلوبمعلمان در سطح مهارت‌هاي حرفه‌اي(عمومي) وعملكرد نسبتاً مطلوب، در سطحمهارت‌هاي حرفه‌اي(اختصاصي)، همچنین نگرش مثبت دانش آموزان نسبت به علم بود. نتايج آزمون تي مستقل نیز نشان‌دهنده تأثير مهارت‌هاي حرفه‌اي معلمان علوم پايه سوم راهنمايي بر نگرش دانش‌آموزان نسبت به علم مي‌باشد. نتيجه‌گيري: در مجموع مي­توان گفت كه معلمان علوم پايه سوم راهنمايي در بخش مهارت‌هاي عمومي وضعيت بهتري نسبت به مهارت‌هاي اختصاصي دارند. نگرش دانش آموزان آنها در درس علوم نسبت به علم بیشترمثبت است همچنينتأثير مثبت مهارت‌هاي حرفه‌اي معلمان علوم بر نگرش دانش‌آموزانشان نسبت به علم تأييد شد.

فهرست مندرجات

منابع ومآخذ

 


استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  برنامه درسي علوم تجربي ، مهارت‌هاي حرفه‌اي معلمان ، مهارت‌هاي عمومي ، مهارت‌هاي اختصاصي ،  نگرش به علم


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 337
نام نویسنده: بیهقی، علی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 130
چکیده: 

مرگ، از دغدغه‌های انکارناپذیر و بنیادی بشر است. شیوه روبه‌رو شدن با مرگ، تأثیر بازتابی مرگ بر زندگی و اعمال آدمی همگی، منوط به تصویر و ادراک آدمی از مرگ دارد. در این میان نظام تعلیم و تربیت، به طور عام و تربیت دینی به طور خاص، می‌تواند منشأ اثر باشد. بررسی کتاب­های درسی دوره ابتدایی و متوسطه نشان می‌دهد که برنامه‌ریزان درسی، به‌طور ویژه و نظام‌مند به موضوع مرگ و مرگ‌اندیشی نپرداخته‌اند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به سه سؤال عمده بر اساس دیدگاه‌های متخصصان است. نخست آنکه مرگ‌اندیشی از چه جایگاهی برخوردار است؟ دوم آنکه تا چه اندازه گنجاندن موضوع مرگ‌اندیشی در برنامه‌درسی می‌تواند مطلوب و صحیح باشد؟ و سوم آنکه کیفیت این گنجاندن به چه صورت می‌تواند باشد؟ برای جمع‌آوری دیدگاه‌ها، از روش مصاحبه با روش سؤالات باز استانداردشده، استفاده شد. تحقیق حاضر از منظر روش‌شناسی "توصیفی- تحلیلی" است و از نظر پارادایم زیربنایی، کیفی به شمار می‌رود. این تحقیق با هدف دیدگاه‌سنجی به انجام می‌رسد. جامعه مورد تحقیق، عبارت است از استادان دانشگاهی گروه­های آموزشی علوم تربيتي، روان‌شناسي و الهيات، و همچنین استادان حوزوی و در نهایت مشاوران و دبيران دين و زندگي شاغل در آموزش و پرورش. از بین جامعه فوق 30 تن از متخصصان بر اساس معیارهای تعیین شده، انتخاب شدند. مصاحبه‌ها بعد از پیاده‌سازی، مورد تحلیل قرار گرفت، و نکات کلیدی در چند مرحله به صورت نظام‌مند، استخراج و جمع‌بندی گردید. از جمله نتایج اینکه قریب به اتفاق متخصصان، این موضوع را حائز اهمیت دانسته و فی‌الجمله درباره گنجاندن آن در برنامه‌درسی اتفاق نظر داشتند. از نکات مورد تأکید اینکه دوره ابتدایی، زمان مناسبی برای پرداختن به مرگ و مرگ‌اندیشی نیست، مگر آنکه به طور غیرمستقیم و در قالب روش­های زیباشناسانه و هنری به دانش‌آموزان عرضه شود. در دوره متوسطه که دانش‌آموزان وارد مرحله تفکر انتزاعی و صوری شده‌اند، می‌توان به طور متمرکز و مستقیم به آموزش مرگ‌اندیشی مبادرت کرد. با وجود این، باید مراقب بود که جنبه‌های سازنده و مثبت مرگ به عنوان جنبه‌ای از رحمانیت خداوند و نه قهاریت او به تصویر کشیده شود. با توجه به نظر موافق متخصصان مورد مصاحبه در خصوص اهمیت و ضرورت و آثار مثبت پرداختن به مرگ­اندیشی در برنامه‌درسی دوره متوسطه، نتیجه این پژوهش، قابل استفاده برای برنامه­ریزان درسی برای تصمیم­گیری در مورد زمان و محتوای مرگ­اندیشی در برنامه‌درسی رسمی می­باشد.

فهرست مندرجات

منابع ومآخذ


 


استاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  تربیت دینی ، برنامه درسی ، مرگ‌اندیشی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 336
نام نویسنده: عباسی، محبوبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 104
چکیده: 

بررسی وضعیت موجود و مطلوب رویکردهای آموزشی در آموزش مدیران در دانشگاه فردوسی مشهد هدف پژوهش حاضر بود. پژوهش با توجه به هدف از نوع کاربردی و روش پژوهش مطالعه موردی بود. جامعه آماری مدیران میانی، مدرسان و دست اندرکاران واحد آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد بودند. با استفاده از نمونه گیری هدفمند 15 نفر از مدیران میانی، 5 نفر از مدرسان، 5 نفر از دست اندرکاران واحد آموزش و بهسازی منابع انسانی و 3 نفر از متخصصین و صاحب‌نظران آموزشی انتخاب شدند. از روش مصاحبه و بررسي اسناد برای گردآوری داده‌های پژوهش استفاده شد. در پژوهش حاضر قابلیت اعتبار از طریق «بررسی توسط شرکت­كنندگان یا مصاحبه شوندگان» صورت گرفته است. بدین ترتیب که پس از انجام هر مصاحبه، متن آن مکتوب شد و به همراه تحلیلی از مصاحبه­ در اختیار فرد مصاحبه شونده قرار گرفت تا از صحت اطلاعات به دست آمده از مصاحبه اطمینان حاصل شود. همچنین در پژوهش حاضر  از روش تکرار­پذیری و اجرای مجدد (2 مورد) نیز استفاده شد. ضمن آنکه برای تایید و اعتبار یابی یافته‌های حاصل از بررسی وضعیت مطلوب، با سه تن از متخصصان آموزشی مصاحبه‌ای به عمل آمد و اطلاعات به دست آمده از فرایند مصاحبه­ها و کیفیت و عمق داده­ها توسط گروه متخصصین مربوطه تأیید شد. در این پژوهش از شیوه تحلیل تفسیری و ساختاري برای بررسی سؤالات پژوهش استفاده شد و جهت پاسخگویی به سؤالات پژوهش به تحلیل محتوای مصاحبه‌ها و مقوله­بندی پیام‌های مستتر در آن پرداخته شد. نتایج نشان داد که رویکرد غالب در زمینه آموزش مدیران در دانشگاه فردوسی مشهد به اصول رویکرد پداگوژی نزدیک است که از جمله می‌توان نیازسنجی با مشارکت کم فراگیران، تعیین اهداف توسط برنامه­ریزان و کارشناسان آموزشی، محتوی مدون و از قبل تعیین شده و تعیین آن توسط مدرس، تعیین منابع و ابزار یادگیری و فعالیت­های یادگیری توسط مدرس و زمان و مکان انعطاف ناپذیر و تعیین آن توسط کارشناسان آموزشی را نام برد؛ و شواهد اندکی از اصول رویکرد آندراگوژی از قبیل: روش تدریس مشارکتی و گروه­بندی انعطاف پذیر فراگیران، در فرایند آموزش مدیران در دانشگاه فردوسی مشهد وجود داشت. وضعیت مطلوب از دیدگاه دست­اندرکاران واحد آموزش و بهسازی منابع انسانی، استادان و مدیران میانی شامل: نیازسنجی مستمر و با مشارکت فعال مدیران، تعیین اهداف توسط فراگیران، تعیین محتوا با مشارکت فعال مدیران، تعیین منابع و ابزار یادگیری بر اساس اخذ نظرات مدیران، مشارکت مدیران در طراحی فعالیت­های یادگیری فراگیر محور، روش تدریس متنوع و فردی، فراگیر خود ارزیاب و زمان و مکان انعطاف پذیر و تعیین آن توسط مدیران می­باشد؛ و مورد تایید متخصصین و صاحب‌نظران آموزشی واقع شد. بنابراین وضعیت مطلوب رویکرد آموزشی در آموزش مدیران در دانشگاه فردوسی مشهد به رویکرد آندراگوژی نزدیک می­باشد و شواهد اندکی از رویکرد هیوتاگوژی از قبیل روش تدریس متنوع و فردی و  فراگیر خود ارزیاب در آن مشاهده می­شود.

فهرست مندرجات

منبع و مآخذ

فاقد

 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  آموزش مدیران ، پداگوژی ، آندراگوژی ، هیوتاگوژی ، وضعیت موجود ، وضعیت مطلوب


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 335
نام نویسنده: سربازوطن، طاهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 114
چکیده: 

این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین آگاهی های فراشناختی و سبک های یادگیری با خودتنظیمی و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستانی درمشهد انجام گرفت. جامعه این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دبیرستانی در شهر مشهد است. نمونه آماری این پژوهش، شامل384 نفر از دانش آموزان دختر دوره دوم و سوم دبیرستان در نواحی 3، 5 و7 می باشد.داده های مورد نیاز با استفاده از های رویکردهای مطالعه (مارتون و سلجو) ، اضطراب امتحان ابوالقاسمی و همکاران، آگاهی فراشناختی شراو و دنیسون و خودتنظیمی پنتریج و دیگروت گردآوری شد. تحلیل آماری اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس اس انجام گرفته و شامل بهره گیری از آزمون آلفای کرونباخ جهت محاسبه ضریب پایایی آزمون ها، همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون وتحلیل مسیر است. نتایج نشان داد بین آگاهی های فراشناختی و اضطراب امتحان رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بین سبک یادگیری و اضطراب امتحان رابطه معناداری وجود دارد. بین آگاهی فراشناختی و خودتنظیمی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین خودتنظیمی و اضطراب امتحان رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بین سبک یادگیری وخودتنظیمی رابطه معناداری وجود دارد. بین آگاهی فراشناختی و سبک های یادگیری با اضطراب امتحان با میانجی نقش خودتنظیمی رابطه معناداری وجود ندارد. با توجه به یافته های پژوهش در می یابیم که مولفه های آگاهی های فراشناختی و سبک های یادگیری با خودتنظیمی و اضطراب امتحان رابطه دارند و شایسته است که با فراهم آوردن شرایط مناسب برای رشد آگاهی های فراشناختی، سبک یادگیری مناسب و آموزش راهبردهای خودتنظیمی گامی در جهت یادگیری بیشتر برداشته شود.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  آگاهی فراشناختی ، سبک های یادگیری ، خودتنظیمی ، اضطراب امتحان


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 334
نام نویسنده: رعیت معینی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 106
چکیده: 

مقدمه. هدف از پژوهش حاضر بررسی نظریه ذهن و کنش های اجرایی در افرادمبتلا  به اختلالات وسواسی-جبری ، دو قطبی، اسکیزوفرنی و بهنجار بود.

روش: طرح پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه ای و نمونه آماری شامل 80 آزمودنی بود که از طریق نمونه گیری در دسترس و در4 گروه وسواس(20نفر) اسکیزوفرنی (20 نفر)، دوقطبی (20 نفر) و افراد بهنجار(20 نفر)  انتخاب شدند. آزمودنی ها با استفاده از آزمون های باور کاذب دسته اول و دسته دوم، نظریه ذهن و کارت های ویسکانسین ارزیابی شدند

 یافته ها:تحلیل داده هابااستفاده ازآزمونهای آماری تحلیل واریانس چندمتغیری وآزمونهای تعقیبی نشان داد که بین عملکرد بیماران وسواسی-جبری، دوقطبی و اسکیزوفرنی در مقایسه با افراد بهنجار در نظریه ذهن و کنش های اجرایی تفاوت معناداری وجوددارد.(05/0>P ). از میان افرادمبتلا  به اسکیزوفرنی، دوقطبی و وسواسی-جبری، افرادمبتلا  به اسکیزوفرنی در زمینه کنش های اجرایی و نظریه ذهن نقص بیشتری را نشان دادند.

: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بیماران وسواسی، اسکیزوفرنی و دوقطبی نسبت به گروه بهنجار در تواناییهای نظریه ذهن و کنش های اجرایی عملکرد ضعیفتری دارند. همچنین استنتاج شد که عملکرد ضعیف در آزمایه نظریه ذهن و کنش های اجرایی به وجود شدت نقایص در تواناییهای شناختی این بیماران مربوط است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: حسن آبادي، حسين
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  نظریه ذهن ، کنش های اجرایی ، وسواسی-جبری ، اسکیزوفرنی ، دوقطبی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 333
نام نویسنده: روح پرور، احسان
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 115
چکیده: 

پژوهش حاضر، با هدف بازشناسی مقوله­ها و شاخص­های معتبر و معرف تحلیل محتوای کمی و ارزیابی از میزان انطباق پایان­نامه­های تحصیلات تکمیلی رشته­های علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد با این مقوله­ها و شاخص­ها انجام گرفت. این پژوهش، از حیث روش، یک پژوهش ترکیبی با هدف ساخت ابزاری معتبر به منظور ارزیابی از آثار تحلیل محتوای کمی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 30 تن از متخصصان علوم تربیتی و روش تحقیق کشور بود که به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. پس از بررسی آثار مهم داخلی و خارجی در حوزه تحلیل محتوا، تعداد 22 مقوله، شامل 11 مقوله ملاکی و 11 مقوله هنجاری، برای تحلیل محتوای کمی بازشناسی و سپس با تخصیص 75 گویه، سیاهه­ای با عنوان «سیاهه ارزیابی از آثار تحلیل محتوای کمی» تدوین شد. روایی این سیاهه به روش داوری تخصصی و ارائه به 7 تن از متخصصان مورد بررسی و تایید گردید. پایایی این ابزار از طریق استفاده از ارزیاب دوم و ارزیابی مجدد 10 پایان‌نامه بعد از گذشت یک هفته و محاسبه ضریب توافق کاپای کوهن مورد بررسی قرار گرفت که با ضریب 78/. و 82/. مورد تایید قرار گرفت. پس از تهیه سیاهه و اعتباریابی آن، تعداد 50 پایان­نامه تحصیلات تکمیلی انجام گرفته با روش تحلیل محتوای کمی، ارزیابی شد. نتایج این ارزیابی نشان داد که پایان­نامه­های مورد بررسی از نظر شاخص­های معرف روش تحلیل محتوای کمی دارای عدم انطباق قابل توجهی با سیاهه است؛ هم­چنین پایان­نامه­های دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی از بین سه دانشکده وضعیت بهتری داشت.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  تحلیل محتوای کمی ، مقوله های ملاکی ، مقوله های هنجاری ، شاخص ، سیاهه ارزیابی ، اعتباریابی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 332
نام نویسنده: انصاری پور، سیده راهله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 114
چکیده: 

برنامه درسی قصد شده در نظام آموزش و پرورش، مبتنی بر مبانی فلسفی، روان شناختی، جامعه شناختی و تاریخی است که غایتهای آن بر اساس ویژگی‏های مراحل مختلف رشد، به هدفهای مقطعی(دوره ای) تبدیل می‏شود. دوره‏ی دبستان که بر اساس نظریه‏های رشد روانی ـ اجتماعی، مرحله‏ی بروز و توسعه خلاقیت نامیده شده است، مرحله‏ای است که اگر عناصر برنامه درسی قادر به تکوین فنی خلاقیت نشوند، احساس حقارت را در کودک ایجاد می‏نماید. این دوره از آن جایی که درگام ورود به مرحله هویت(پاسخ به کیستی نوجوان) است، دوره‏ای مهم تلقی می‏شود. با توجه به این مهم، مطالعه حاضر به شیوه‏ی پویشی روایتی انجام شد. تلفیق زیست نگاری و خود زیست نگاری و ادغام تجارب و مشاهدات با روایت‏های دانش‏آموزان، معلمان، مدیر و سایر کارکنان مدرسه؛ راهی بود تا اطمینان از وقوف به زوایای مکنون و کنج‏های ناکاویده را بیشتر نماید. استفاده از فرایندهایی مانند سه سویه سازی و اعتبار اجماعی نیز به منظور اطمینان بیشتر از عدم سقوط به ورطه‏ی شهود گرایی مورد استفاده قرار گرفت. تلاش برای استفاده از هنر ادبیات و ارائه‏ی محصول به مثابه‏ی رمانی داستان گونه، راهی برای نافذ کردن پیامی بود که با مجموعه‏ی اهداف پژوهش که توصیف و تبیین و کشف دانسته شده‏اند، همخوان است. گزارش مطالعه در سه بخش ارائه شده است: بخش نخست را که باید بیشتر مقدمات دانست؛ مشتمل بر چهار فصل به کجا چنین شتابان(به منظور بیان دغدغه و مسأله‏ی تحقیق)، پیله‏ی ابریشم: مهد پرورش پروانه‏ها(معرفی قلمرو مطالعه)، آن سوی نقاب هنرپیشگان(معرفی هویت پژوهشگر) و نی لبک: حکایت گر دلواپسی‏ها(به منظور معرفی پژوهش روایتی) است. رسالت بخش دوم، در تبیین عناصر چهارگانه برنامه درسی و نقش آنها در شکل دهی خلاقیت و یا احساس حقارت در مخاطبان مقطع ابتدایی بوده و چهار فصل عقربه قطب نما: ناجی ناخدا(عنصر هدف)، گل سرخ یا خر زهره(اشاره به یادگیرنده و فرایند یاد دهی و یادگیری)،‏اش خاله(عنصر محتوا) و وارونگی تربیتی(جایگاه ارزشیابی در نظام برنامه درسی موجود) را شامل شده است. بخش سوم نیز با هدف ارائه‏ی مدرسه‏ای مطلوب برای توسعه خلاقیت و ظرفیت‏های مکنون ارائه شده و عنوان تنها فصل آن " اتوپیای تربیتی: گامی در راه نرفته" گزینش شده است.

فهرست مندرجات

فاقد

منابع و مآخذ

فاقد

 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 331
نام نویسنده: جمشیدی، کلثوم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 140
چکیده: 

مرگ یک تجربه پویا و نا ایستا در سراسر زندگی است و اعتقادات مذهبی يكي از شاخصه­هايي است كه نوع نگرش به مرگ را تحت تأثير قرار مي­دهد.  با توجه به اثر نوع نگرش به مرگ، بر متغیرهای مختلف، انتظار مي­رود این نگرش، در تبيين اهمال­كاري و به ويژه اهمال‏کاری تحصیلی كه از شایع‌­ترین مشکلات در سطوح مختلف تحصیلی است نیز مؤثر باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه نگرش به مرگ و جهت­گیری مذهبی با اهمال‏کاری تحصیلی در جامعه دانشجویان رشته­هاي فني، علوم پايه و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد انجام گرديد. در اين مطالعه از يك طرح  توصيفي، و از نوع همبستگي استفاده گرديد. برای تعیین حجم نمونه، یک مطالعه مقدماتی انجام شد که طی آن 35 دانشجوی دختر پرسش­نامه­های اهمال‏کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم، نیم رخ نگرش به مرگ ونگ و جهت گیری مذهبی آلپورت را تکمیل کردند و پس از آن با استفاده از روش نمونه­گيري سهميه­اي نسبي، حجم نمونه 134 نفر برآورد شد؛ اما به دلیل احتمال ریزش پرسش­نامه­ها، در نهايت حجم نمونه 150 نفر (85 دختر و 65پسر) دانشجو در نظر گرفته شد. به منظور تجزيه و تحليل آماري داده­هاي پژ‍وهش، از آزمون­های همبستگی پيرسون و تحلیل واریانس و آزمون T و آزمون لون استفاده شد. نتایج تحقيق حاكي از آن بود كه بين اهمال­كاري تحصيلي و نگرش منفي به مرگ رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (189/0r= ، 023/0p=) و بين نگرش منفی به مرگ و جهت­گیری مذهبی بیرونی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (00/0=p، 274/0=r). همچنين نتايج نشان داد كه بين جهت گيري مذهبي بيروني و اهمال­كاري تحصيلي، رابطه مثبت و معنادار وجود ندارد(125/0p=، 126/0 r=). رابطه بین جهت­گیری­مذهبی بیرونی و اهمال‏کاری تحصیلی در رشته فنی مهندسی با همبستگی (0.333) و در گروه دانشجویان دختر، با ارزش همبستگی(0.348) معنادار شد و در سایر رشته­ها و به طور کلی این فرضیه معنادار نشد. همچنين، نتايج مربوط به بررسي تفاوت اهمال­كاري در دو گروه دختران و پسران نشان داد كه، میزان اهمال‏کاری در پسران (62.09M=) بیشتر از دختران (55.68M=) می­باشد؛ اما بين نگرش منفی به مرگ و جهت­گيري مذهبي در ميان دو گروه تفاوت معني­دار وجود نداشت.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  اهمال‏ کاری تحصیلی ، جهت‏ گیری مذهبی ، نگرش به مرگ


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 330
نام نویسنده: هاشمي، فرح
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 133
چکیده: 

هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش تئوری ذهن و همدلی در پیش بینی مشکلات رفتاری هیجانی دانش آموزان خانواده‌های عادی و طلاق می‌باشد.قالب پژوهش، چندروشی است که به روش علی مقایسه‌ای و نیز  به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر پایه پنجم و ششم مقطع ابتدایی شهر مشهد است که در سال تحصیلی 93- 92 مشغول به تحصیل هستند. نمونه آماری شامل 293 دانش‌آموز بود که از این تعداد 31 نفر را دانش‌آموزان والدین طلاق گرفته و 262 نفر را دانش آموزان خانواده‌های عادی تشکیل می‌دادند که به شیوه خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل سه تئوری ذهن، همدلی و فرم گزارش والدین از نظام سنجش مبتنی بر تجربه آخنباخ بود که دو تئوری ذهن و همدلی را دانش آموز و فرم گزارش والدین را سرپرست دانش آموز تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها و به منظور پیش بینی مشکلات رفتاری- هیجانی کودکان از طریق تئوری ذهن و همدلی از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد، به منظور مقایسه مشکلات رفتاری- هیجانی دو گروه کودکان طلاق و عادی از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری و به منظور بررسی همبستگی تئوری ذهن و همدلی با مشکلات رفتاری هیجانی در دو گروه خانواده‌های طلاق و عادی از فرمول z فیشر استفاده شد.جهت تجزیه و تحلیل سایر داده‌ها از نرم افزار SPSS16استفاده شد. نتایج نشان دادکه تئوری ذهن قادر به پیش‌بینی مشکلات رفتاری هیجانی در دانش آموزان خانواده‌های عادی است، اما این متغیر نتوانست مشکلات رفتاری هیجانی دانش آموزان خانواده‌های طلاق را پیش بینی کند. بین توانایی همدلی و مشکلات رفتاری هیجانی در هیچ کدام از دو گروه کودکان عادی و طلاق رابطه معناداری مشاهده نشد. همچنین نتایج نشان داد که بر اساس گزارش والدین، کودکان طلاق، مشکلات رفتاری- هیجانی بالاتری نسبت به کودکان خانواده‌های عادی داشتند. مقایسه همبستگی بین تئوری ذهن و همدلی با مشکلات رفتاری- هیجانی در کودکان عادی با طلاق نشان دادکه بین همبستگیهای به دست آمده در دو گروه از لحاظ آماری تفاوت معنادار وجودندارد. در تبیین نتایج به دست آمده می‌توان گفت که دو توانایی تئوری ذهن و همدلی تنها عوامل موثر در بروز و یا عدم بروز مشکلات رفتاری هیجانی کودکان نمی باشند و نیز با در نظر گرفتن این نکته که در این پژوهش مشکلات رفتاری هیجانی دانش آموزان خانواده‌های طلاق به گونه‌ای معنادار بالاتر از دانش آموزان خانواده‌های عادی به دست آمد توجه به فضای روانی اجتماعی خانواده هایی که کودکان طلاق در آن پرورش می‌یابندو همچنین خلق و خوی کودک حائز اهمیت است. 

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  تئوری ذهن ، همدلی ، مشکلات رفتاری- هیجانی ، طلاق ، دانش آموزان


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 329
نام نویسنده: کاظمی، صديقه
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 405
چکیده: 

آموزش و پرورش استثنائی / ویژه، نشانه گسترش توجه به تفاوت­های فردی است، چرا که به لحاظ ویژگی انسان و تفاوت­های فردی باید هر فردی به فراخور توان ذهنی و جسمی، نیازها، استعدادها و علایق خود از آموزش و پرورش خاصی بهره گیرد. در این میان، برنامه درسی به عنوان یکی از زیر نظام‌های اصلی نظام تربیت رسمی و عمومی در جهت پشتیبانی از جریان تربیت، انجام رسالت و کمک به تحقق اهداف و کارکردهای این نظام در زیر نظام آموزش و پرورش استثنایی جایگاه خاصی دارد. هدف این رساله در بخش اول، تجزیه و تحلیل برنامه قصد شده حرفه­ای دانش­آموزان کم توان ذهنی که از سال 1386 به طور آزمایشی پس از تصویب دوره متوسّطه حرفه­ای اجرا شد، بر اساس چهار مولفه اهداف، محتوا، روش­های یاددهی- یادگیری و ارزشیابی، بود و در بخش دوم سعی گردید بر اساس اقتضائات نظری، عملی و تجربی به دست آمده از بخش اول رساله و بررسی پیشینه، الگوی  برنامه درسی قصد شده این دوره مبتنی بر برنامه تربیتی فردی شده و اقتضائات آن در چهار مولفه، تبیین و طراحی شود و در نهایت الگوی مفهومی خلق شده، توسط متخصصان امر، اعتبارسنجی شد. لذا با استفاده از رویکرد کیفی و با استفاده از  برگزاری جلسات گروه­های کانونی با معلمان، مصاحبه نیمه ساختار یافته با کارشناسان و تحلیل کیفی اسناد بالادستی نظام آموزش و پرورش استثنایی و عادی و یافته­های طرح ارزشیابی ملی دوره متوسطه حرفه­ای به سوالات رساله پاسخ داده شد. به طور کلی، یافته­ها در بخش اول نشان داد رویکرد اصلی حاکم بر برنامه فعلی در مولفه­های چهارگانه، رویکرد دیسیپلینی با جهت­گیری شغلی و تحصیلی است و در بخش دوم، مدلی مفهومی طراحی شد که نقطه عزیمت آن در هر مولفه برنامه، دانش­آموز کم­توان ذهنی بوده بدون این که بافت کلی برنامه درسی مورد غفلت قرار گیرد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: امین خندقی، مقصود
استاد مشاور اول: به پژوه، احمد
استاد مشاور دوم: غنايي چمن آباد، علي
کلید واژه ها:  تربیت ویژه ، برنامه درسی قصد شده ، حرفه آموزی ، برنامه تربیتی انفرادی ، طراحی برنامه درسی

<   12345678910111213141516171819202122232425262728293031323343   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.