دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته علوم تربیتی

<   1111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243   >


تعداد نتایج به دست آمده: 474 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 216
نام نویسنده: مهدي، يزدي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 277
چکیده: 

تفکر انتقادی اغلب توسط فلاسفه تعلیم و تربیت به عنوان یکی از منطقیترین ابزارهای آموزشی برای آمادهسازی دانش آموزان در راستای حضور موثر در یک جامعه توصیف میگردد. چنین ادعا میشود که بیشتر از هر مشخصه دیگری، تفکر انتقادی تعریف کننده یک انسان روشنفکر فرهیخته میباشد و قلب ماموریت آموزش و پرورش را تشکیل میدهد. به عبارت دیگر، دانشآموزان نیازمندند که متفکرانی منتقد گردند تا بتوانند با پیچیدگیهای عصر اطلاعات دست و پنجه نرم کنند، چرا که به عنوان یک شهروند و مصرف کننده، توسط اطلاعات متضادی بمباران خواهند شد که برخی از آنها گمراه کننده و حتی نادرست میباشند. بنا براین، به عنوان یک هدف عقلانی تفکر انتقادی، درست در نقطه مقابل سبک غیر فعال یادگیری از طریق حفظ طوطی وار مطالب قرار خواهد گرفت. تا به امروز، فیلسوفی که موفق گردیده است به تفصیل ماهیت مفهوم تفکر انتقادی را به بهترین وجه تعریف نماید، رابرت انیس میباشد. او چنین اظهار مینماید که کاربرد روزمره واژه تفکر انتقادی به ˝ تفکری مستدل و اندیشمندانه در این رابطه که چه چیزی را باور کنیم و چه انجام دهیم˝ اشاره دارد. با در نظر گیری اهمیت تفکر انتقادی، هدف از این مطالعه تعیین وضعیت مهارتهای شناختی مورد نیاز در تفکر انتقادی (تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزشیابی) در کتاب های علوم اجتماعی مقطع متوسطه جمهوری اسلامی ایران تعیین گردید. به طور مختصر، یافتههای پژوهش آشکار ساخته است که کتابهای علوم اجتماعی موجود از حیث توجه به مهارت های شناختی مورد نیاز در تفکر انتقادی به صورت سطحی عمل مینمایند. از این رو، آنها برای تدریس این مهارتهای شناختی ناکافی بوده و نیاز به بازبینی دارند.

 

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مواخذ - نتيجه گيري  فاقد  

 


استاد راهنمای اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 214
نام نویسنده: علیجانی، رسول
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 176
چکیده: 

پِژوهش حاضر به بررسی رابطه ابعاد اسنادی مکان کلیت و پایداری و کنترل پذیری با پذیرش نوآوری های آموزشی می¬پردازد. این پژوهش با اهداف 1. بررسی وضعیت پذیرش نوآوری های آموزشی مدیران 2. بررسی وضعیت سبک اسناد مدیران 3. تاثیر سبک اسناد مدیران بر پذیرش نوآوری های آموزشی انجام شده است. به این منظور 90 نفر از مدیران مدارس صالح آباد تربت جام دو 1. پذیرش نوآوری های آموزشی که توسط علیزاده(1386) طراحی شده و سبک اسناد ASAT که توسط هلسینگ و اندرسون تهیه شده را تکمیل نمودند اطلاعات به دست آمده با نرم افزار spss و روشهای آماری T همبسته وT با دو گروه مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . فرضیه ها و سوالات پژوهش عبارتند از: ظرفیت پذیرش نوآوری مدیرانی که دارای سبک اسناد درونی هستند نسبت به مدیرانی که سبک اسنادشان بیرونی است بالاتر است.ظرفیت پذیرش نوآوری مدیرانی که دارای سبک اسنادکنترل پذیر هستند نسبت به مدیرانی که سبک اسنادشان کنترل¬پذیر نیست بالاتر است.ظرفیت پذیرش نوآوری در مدیرانی که دارای سبک اسناد درونی کنترل¬پذیر هستند نسبت به مدیرانی که سبک اسنادشان درونی کنترل¬ناپذیر است، بالاتر است. ظرفیت پذیرش نوآوری در مدیرانی که دارای سبک اسناد بیرونی کنترل¬پذیر هستند نسبت به مدیرانی که سبک اسنادشان بیرونی کنترل¬ناپذیر است، بالاتر است. آيا ظرفیت پذیرش نوآوری مدیرانی که دارای سبک اسناد كلي هستند نسبت به مدیرانی که سبک اسنادشان اختصاصي است بالاتر است؟ آيا ظرفیت پذیرش نوآوری مدیرانی که دارای سبک اسناد پایدار هستند نسبت به مدیرانی که سبک اسنادشان پایدار نیست بالاتر است ؟ یافته های تحقیق در مورد رویداد های کلی و مثبت و منفی نشان داد که مدیران در سبک اسناد مکان کنترل پذیری کلیت و پایداری موفقیت ها و شکستهایشان را به عوامل درونی کنترل¬پذیر پایدار و کلی نسبت می¬دهند در مورد فرضیه سوم و چهارم به جزء در رویداد های کلی در سبک اسناد بیرونی کنترل پذیر بین هیچکدام رابطه معنی داری پیدا نشد.

 

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مواخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: سعيدي رضواني، محمود
استاد مشاور اول: امين يزدي، سيد امير
کلید واژه ها:  سبک اسناد ، پذیرش نوآوری ، مدیران آموزشی ، آموزش و پرورش


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 215

نام نویسنده: حسين پناه، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 176
چکیده: 

تحقیق پیمایشی حاضر به منظور"بررسی نگرش دانش آموزان پایه سوم متوسطه شهر نیشابور به درس دین وزندگی و عوامل مؤثر بر آن " صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را دانش¬آموزان پایه سوم متوسطه شهر نیشابور تشکیل می¬دهند که از هر دو جنس و در رشته های انسانی و تجربی در سال تحصیلی 90-89 به تحصیل مشغول بوده اند. در این پژوهش ، 327 نفربه عنوان حجم نمونه وبا استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شد.ابزار گردآوری داده ها سه نگرش به درس دین وزندگی،نگرش به معلم و هویت دینی بود. بنابر نتایج تحلیل عاملی، نگرش به سه مؤلفه جذابیت، اهمیت و فهم درس دین وزندگی به عنوان متغیرهای وابسته مورد استفاده قرار گرفت. به طور کلی، نتایج نشان می دهد که: الف- بر اساس نتایج حاصل از آمار توصیفی،نگرش دانش آموزان نسبت به سه مؤلفه جذابیت، اهمیت و فهم،نسبتاًمطلوب بوده است. ب- بر اساس نتایج حاصل از آزمونt در مورد تأثیر جنسیت بر نگرش، در مؤلفه¬های جذابیت و فهم، دانش¬آموزان دختر نگرش "نسبتاً نامطلوب" به درس دين وزندگي داشتند ولي در مؤلفه اهميت،تفاوت معناداري در نگرش دانش¬آموزان بر حسب جنسيت وجود نداشت. در مورد تأثير طبقه اجتماعي –اقتصادي بر نگرش، در مؤلفه جذابيت، دانش¬آموزان مناطق بالا شهر نگرش "نسبتاً نامطلوب" و در مؤلفه فهم،دانش¬آموزان پايين شهر، نگرش "نسبتاً نامطلوب" به درس دين و زندگي داشتند. در مؤلفه اهميت،تفاوت معناداري بين نگرش دانش¬آموزان دو طبقه بالاشهر و پايين شهر وجود نداشت. در مورد تأثير رشته تحصيلي بر نگرش ، در مؤلفه جذابيت، دانش آموزان رشته¬هاي تجربی،نگرش "نسبتاً نامطلوب"به درس دين وزندگي داشتند. ولي در مؤلفه اهميت وفهم،تفاوت معناداري در نگرش دانش¬آموزان بر حسب رشته وجود نداشت. ج- بر اساس نتايج حاصل از همبستگي پيرسون، در مورد رابطه متغیرهای نگرش به معلم، هویت دینی و نگرش به درس دين وزندگي، بين سه متغیر فوق، همبستگي مثبت مشاهده شد. درمورد رابطه معدل و نگرش به درس دين و زندگي، بين معدل و نگرش به مؤلفه هاي سه گانه رابطه¬ای مشاهده نشد. د- بر اساس نتايج حاصل از تحليل رگرسيون به روش همزمان: در ارتباط با مؤلفه جذابيت، به ترتیب، بیش¬ترین تأثیر مربوط است به: 1- هويت ديني 2- نگرش به معلم 3- جنسيت. در ارتباط با مؤلفه اهميت، به ترتیب، بیش ترین تأثیر مربوط است به: 1- هويت ديني 2- نگرش به معلم. در ارتباط با مؤلفه فهم، به ترتیب، بیش ترین تأثیر مربوط است به:1- نگرش به معلم 2- جنسيت 3-هويت ديني 4- طبقه اقتصادي – اجتماعي.

 

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مواخذ - نتيجه گيري  فاقد


استاد راهنمای اول: سعيدي رضواني، محمود
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  نگرش ، درس دین وزندگی ، دانش آموز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 213

نام نویسنده: كارآمد، فرزانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 101
چکیده: 

استانداردسازی فعالیتها و هماهنگی، به طور معمول از الزامات پیچیده و بزرگتر شدن سازمانها میباشد. ضمن اینکه در عرصه پر شتاب و پر رقابت تمدن کنونی جهان، خلاقیت و تفکر خلاق، کلید طلائی توسعه سازمانها است. استانداردسازی فعالیتها همنوایی و همرنگی در سازمانها را افزایش میدهد و در نتیجه آزادی و استقلال کارکنان که شرط اساسی برای بروز خلاقیت است، محدود میشود. این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین استانداردگرایی مدیران دانشگاهی و خلاقیت کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفته است. نمونه تحقیق از میان کارکنان رسمی و قرارداد مشخص دانشگاه به روش نمونهگیری طبقه ای نسبی انتخاب شد. تعداد کارکنان نمونه تحقیق برابر با 99 نفر بود. در تحقیق حاضر که به روش همبستگی انجام گرفت، برای اندازهگیری متغیرها از محقق ساخته استانداردگرایی مدیران و خلاقیت رندسیپ (Randsepp) استفاده شد. پایایی استانداردگرایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر با 85/. به دست آمد و روایی آن از طریق روایی محتوایی به شیوه داوری تخصصی و از حیث انطباق با بنیان نظری آن توسط سه نفر از اساتید دارای تخصص مرتبط تأیید شد. روايي خلاقيت رندسيپ 73/. و میزان پایایی نیز 76/.به دست آمد. برای پاسخدهی به سوالات تحقیق از آزمون¬های آماری همبستگی پیرسون، آزمون مقایسه دو میانگین مستقل و تحلیل واریانس استفاده شد. مهمترین یافته های تحقیق نشان داد که: 1) بین میزان استانداردگرایی مدیران دانشگاهی و خلاقیت کارکنان در دانشگاه فردوسی مشهد رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد؛ 2) تفاوت معنی داری در میزان استانداردگرایی مدیران دانشگاه بر حسب جنسیت آنان وجود ندارد؛ 3) تفاوت معنی داری بین میزان استانداردگرایی مدیران دانشگاه با سن آنان وجود ندارد؛ 4) در میزان استانداردگرایی مدیران دانشگاه برحسب مقطع تحصیلی آنان تفاوت معنی داری وجود ندارد؛ 5) در میزان استانداردگرایی مدیران دانشگاه بر حسب دانشکده (علوم انسانی/ غیر علوم انسانی) تفاوت معنی داری وجود دارد؛ 6) در میزان خلاقیت کارکنان دانشگاه بر حسب زن یا مرد بودن آنان تفاوت معنی داری وجود ندارد؛ 7) رابطه معنی داری بین میزان خلاقیت کارکنان دانشگاه و سن آنان وجود ندارد؛ 8) در میزان خلاقیت کارکنان با مدرک تحصیلی بالاتر و کارکنان با مدرک تحصیلی پایین تر تفاوت معنی داری وجود ندارد؛ 9) تفاوت معنی داری در میزان خلاقیت کارکنان دانشگاه بر حسب نوع دانشکده ای که در آن مشغول به فعالیت هستند (علوم انسانی/ علوم غیر انسانی) وجود ندارد .

 

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مواخذ - نتيجه گيري 


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  استانداردگرایی ، قوانین و مقررات ، خلاقیت ، شرح شغل ، کنترل ، آزادی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 210

نام نویسنده: رضازاده، سمانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 122
چکیده: 

سازمانهاي آموزشي موضوع چالش هاي فراواني هستند كه بايد پاسخگوي آنها باشند رهبران آموزشي به عنوان تصميم گيرندگان همواره بايد قادر باشند از توانمنديهاي گوناگون از جمله توانايي هاي معنوي خود در حل مسائل و تصميم گيريها استفاده نمايند. معنويت و هوش معنوي مقوله اي رو به رشد در عرصه ي توسعه ي سازمان مي باشد. با توجه به شكاف موجود در عرصه ي پژوهش هاي مربوط به پيوند معنويت و تصميم گيري ، پژوهش حاضر با هدف بررسي رايطه ي سبك هاي عمومي تصميم گيري و هوش معنوي مديران دانشگاههاي فردوسي و علوم پزشكي مشهد انجام شد. روش بررسي توصيفي از نوع همبستگي بود.جامعه آماري شامل كليه مديران ادارات دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي و دانشكده هاي علوم انساني (الهيات، ادبيات، تربيت بدني، علوم اداري و علوم تربيتي) دانشگاه فردوسي مشهد بود.به دليل پايين بودن جامعه آماري نمونه گيري به شكل سر شماري انجام گرفت. ابزار پژوهش شامل 24سوالي هوش معنوي كينگ و 25 سوالي سبكهاي عمومي اسكات و بروس بود.كه هر دو توسط مديران تكميل شد. براي تعيين پايايي ها از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد.پس از تجزيه و تحليل بوسيله نرم افزار(spss 16) ضريب آلفاي كرونباخ براي هوش معنوي 0/90 و براي ي سبك هاي عمومي تصميم گيري 0/84 به دست آمد. بنابراين پايايي ها تایید گرديد. پس از گردآوري داده ها به منظور تجزيه و تحليل آماري از روش هاي آماري توصيفي همبستگي پيرسون و آزمون هاي آماري مقايسه دو ميانگين مستقل ،خي دو، تحليل واريانس يك راهه و چند متغيري استفاده شد.نتيجه پژوهش نشان دا د.بين هوش معنوي مديران با سبك تصميم گيري عقلاني رابطه مستقيم و معنی داري وجود دارد. همچنين ميزان هوش معنوي مديران در حد متوسط رو به بالا بوده و سبك غالب تصميم گيري آنها عقلاني بود. از ديگر نتايج پژوهش اين بود كه بين هوش معنوي زنان و مردان، هوش معنوي در گروههاي مختلف سني ، هوش معنوي در سطوح سني مختلف و همجنين سنوات خدمت مختلف ،رابطه معني داري يافت نشد.بين سبك تصميم گيري زنان و مردان در سبك اجتنابي رابطه معني داري يافت شد. اما بين سبكهاي تصميم گيري در گروههاي مختلف سني ، در سطوح تحصيلي و همچنين سنوات خدمت مختلف ، رابطه معنی داري يافت نشد.

فهرست مندرجات -  فهرست منابع و مواخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  سبكهاي عمومي تصميم گيري ، هوش معنوي ، مديران آموزشي ، دانشگاه (علوم پزشكي مشهد،دانشگاه فردوسي)


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 212

نام نویسنده: صادقی اول، نسرین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 172
چکیده: 

 

چکیده

                برنامه درسی اجرا شده به معنای فعالیت­های یاددهی- یادگیری وآنچه در کلاس درس رخ می­دهد، حلقه­ی واسطی است میان برنامه درسی قصد شده و برنامه درسی کسب شده که بر آن­ها تأثیر و تأثر دارد. مطالعات نشان می دهد، دو مؤلفه روش تدریس و ارزشیابی اثرگذارترین مؤلفه­های برنامه درسی اجرا شده، در تحقق اهداف قصد شده می­باشد. نظر به این­که در جهان کنونی، برنامه درسی ریاضی به عنوان یکی از محتواهای ناظر بر رشد و توسعه که پایه بسیاری از علوم دیگر نیز هست، شناخته می­شود و این که، نتایج رقابت های جهانی و عملکرد داخلی، بیانگر عدم برخورداری ایران از جایگاه مناسب در این برنامه درسی می­باشد و نیز با عنایت به نقش مهم برنامه درسی اجرا شده در تحقق اهداف آموزشی، پژوهش حاضر وضعیت برنامه درسی اجرا شده درس ریاضی را مورد بررسی قرار می­دهد. برای این منظور از میان جامعه آماری (کلاس­های پایه­ی چهارم ناحیه 7 مشهد در سال تحصیلی 90-89) تعداد 72 کلاس انتخاب گردیدند. در این­کلاس­ها دو نوع رفتار معلمان مورد ارزیابی قرارگرفت. در مرحله اول، رفتار تدریس معلمان با استفاده از روش مشاهده سیستم تعاملی فلندرز مورد توصیف و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مرحله بعد اطلاعات مربوط به رفتار ارزشیابی معلمان از طریق چک لیست محقق ساخته، جمع­آوری و توصیف و سپس با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس یک طرفه و دانکن مورد تجزیه و تحلیل واقع گردید. نتایج نشان داد، معلمان بیشتر روش های مستقیم و غیر فعال را به کار می­گیرند. این معلمان سخنرانی را بر پرسشگری ترجیح داده و بنابراین صحبت های دانش آموزان بیشتر حول محور اهداف از پیش تعیین شده - و نه صحبتهای آزادانه و متفکرانه- می­باشد. تجزیه و تحلیل ارزش­یابی­های پایانی نیز از غیرفعال بودن آنها حکایت دارد. در تمامی برگه­های ارزش­یابی پایانی سؤالی در سطوح فعال شناختی طرح نگردیده است. این نتایج در مورد معلمان با تحصیلات و سوابق تدریس گوناگون هیچ تفات معناداری نداشته است.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مواخذ - نتيجه گيري  فاقد


استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: سعيدي رضواني، محمود
کلید واژه ها:  برنامه درسی اجرا شده ،  تدریس ،  ارزشیابی ، سیستم تعاملی فلندرز ، برنامه درسی ریاضی ، دوره¬ی ابتدایی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 209
نام نویسنده: زنگويي، اسدالله
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 410
چکیده: 

موضوع این رساله ، استعاره های تربیتی در مثنوی معنوی است. مطالب این رساله در یک پیش گفتار و پنج فصل به شرح ذیل تنظیم شده است. در فصل اول یعنی طرح تحقیق (مقدمه) مساله بیان، مولوی نیز به اختصار معرفی و اهداف و پرسش های پژوهش، پیشینه¬ی تحقیق در دو بخش نظری و میدانی، مفاهیم کلیدی و روش پژوهش نیز تشریح شده است. در فصل دوم با عنوان بررسی مبانی نظری استعاره، ساخت های مهم استعاری در زبان شامل تشبیه،استعاره، تمثیل و نماد، نظریه های استعاره شامل نظریه ی تشبیه ، نظریه ی تعاملی ، نظریه¬ی کاربردگرا ، نظریه¬ی¬کنش گفتار، نظریه¬ی شناختی و نظریه¬ی¬غیرشناختی ، کارکردهای استعاره، جنبه های خلاقانه¬ی استعاره های قرآنی، استعاره در فضای آموزش و پرورش، با هم نگری ، خلاصه و ارانه شده است. در فصل سوم، مواضع مولوی در باب عمده ترین مسائل فلسفه¬ی آموزش و پرورش یعنی هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی و ارزش شناسی بررسی شده است . در فصل چهارم که برجسته ترین فصل رساله است؛ کلان استعاره های نی، آفتاب (خورشید) ، آینه، دریا، نردبان، کوه، آب، آتش، باد، خاک، طوطی، شیر، روباه و استعاره های مربوط به اسماء و صفات خداوند و نقش تربیتی تمامی کلان استعاره های مذکور تحلیل و بررسی شده است. فصل پنجم به بحث و از محتوای رساله اختصاص داده شده است در این فصل، پرسش های پژوهش مجددا مطرح و براساس محتوای مثنوی به آنها پاسخ داده شد ه است. با در نظر داشتن مطالب فوق عمده ترین نتیجه¬ی این پژو هش بدین شرح است : مثنوی معنوی مملو از استعاره به معنی جامع آن است و مولوی با بهره گیری از آنها مفاهیم اساسی فلسفه، عرفان و دین را بیان داشته است و چنانچه استعاره های مثنوی را به فضای آموزش و پرورش منتقل کنیم و آنها را به کار بریم روح بزرگ یا انسان فرهیخته تولید و پرورش می یابد و تکثیر می شود. . 

فهرست مندرجات - منابع و مآخذ - نتيجه گيري  فاقد پرشسنامه

 


استاد راهنمای اول: شعباني وركي، بختيار


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 211
نام نویسنده: محمد حسين زاده، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 170
چکیده: 

پژوهش حاضر به بررسي رابطه بین انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی کامپیوتری دانشجویان دوره های آموزش الکترونیکی و ميزان رضایت آنان از برنامه های  درسی این دوره ها پرداخته است. روش پژوهش توصيفي،‌ از نوع همبستگي است. جامعه آماري اين پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشگاه فردوسی که در نیمسال دوم سال تحصیلی 89 – 88 حداقل یک واحد الکترونیکی می گذرانند، مي باشد. نمونه با حجم 240 نفر از جامعه (N=800) انتخاب شده است. براي جمع آوري اطلاعات از سه انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی کامپیوتری و احساس رضایت دانشجویان از برنامه های درسی این دوره ها، استفاده شده است. روايي و پايايي با استفاده از نظر اساتيد و متخصصان و روش  آلفاي كرونباخ تاييد شده و براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمونهاي آماري رگرسيون چندگانه،‌ پيرسون، اسپیرمن، T-Test، ANOVA و مقايسه ميانگين با ارزش ثابت، استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد كه نمره انگيزش تحصيلي، خودكارآمدي كامپيوتري و ميزان رضايت دانشجويان از برنامه های درسی دوره هاي آموزش الكترونيكي بيشتر از ميانگين است، اما اين ميزان از نقطه مطلوب كمتر است. بین میزان انگیزش تحصیلی دختران و پسران و نیز بین انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشکده های مختلف تفاوت معناداری مشاهده نشد. دانشجویان دانشکده ریاضی نسبت به دانشکده های دیگر از خودکارآمدی کامپیوتری بیشتری برخوردار بودند، همچنین پسران نسبت به دختران دارای خودکارآمدی کامپیوتری بیشتری بودند. رضایت دانشجویان دانشکده های علوم انسانی بیشتر از دانشجویان دانشکده های علوم تجربی و ریاضی بود. رابطه معناداري بين سه متغير مشاهده نشد. همچنین نتیجه رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که نمی توان رضایت از برنامه های درسی دوره ها را بر حسب میزان انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی کامپیوتری آنها پیش بینی کرد. 

فهرست مندرجات - منابع و مآخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: سعيدي رضواني، محمود
استاد مشاور دوم: عبدخدايي، محمد سعيد
کلید واژه ها:  آموزش الکترونیکی ، برنامه درسی ، انگیزش تحصیلی ، خودکارامدی کامپیوتری ، رضایت از دوره


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 208
نام نویسنده: سيفی، غلامعلي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 182
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي تناسب هدفها در كتاب هاي تعليمات اجتماعي دوره راهنمايي تحصيلي با هدفهاي تصريح شده در اسناد فرادست نظام آموزشي جمهوري اسلامي ايران انجام شده است. سؤال كلي اين مطالعه معطوف به همسويي هدف هاي كتاب هاي مورد بررسي با اسناد فرادست و مشتمل بر راهنماي برنامه درسي مطالعات اجتماعي، اهداف مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش، سند تحول راهبردي نظام تربيت رسمي و عمومي جمهوري اسلامي ايران، سند چشم انداز بيست ساله كشور و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بوده است. همچنين ميزان توجه به هدف هاي كتاب هاي مورد بررسي و ارتباط آن با دغدغه متخصصان (اعضاي هيئت علمي دو رشته برنامه ريزي درسي و جامعه شناسي با رويكرد آموزش و پرورش و همچنين دبيران سرگروه علوم اجتماعي) مورد بررسي قرار گرفته است. روش كلي مطالعه مبتني بر مقايسه و تطابق قرار گرفت. واحد ثبت در اسناد فرادست همانند قانون اساسي مواد قانوني و در كتاب هاي درسي مضمون بود. يافته ها نشان داد كه اگر چه، ميزان توجه به اهداف اجتماعي در كتاب هاي درسي در حد قابل توجه بوده است، ليكن به هدف هاي سياسي كمتر توجه شده كه اين موضوع در پايه هاي اول و دوم بارز تر است. همچنين ميان نگاه صاحبنظران در خصوص اهميت هدف ها و ميزان توجه به آن ها در كتاب هاي درسي رابطه قابل قبولي وجود ندارد

کلیدواژه ها: اسناد برنامه درسی- هدف- کتاب درسی- تعلیمات اجتماعی

فهرست مندرجات - منابع و مآخذ - نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  اسناد برنامه درسی ، هدف ، کتاب درسی ، تعلیمات اجتماعی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 207
نام نویسنده: حسن زاده، هادی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 109
چکیده: 

سبک‌هاي ارزيابي عملکرد مديران مي‌تواند موجب ايجاد انگيزه و ارتقاء سطح مديريت و بهبود عملکرد زيردستان شود. صاحبنظران علم مديريت تاکنون در مورد معيارها و شيوه‌هاي ارزيابي، مطالب گوناگوني را بيان نموده‌اند. در اين پژوهش ديدگاه مديران نسبت به سبک‌هاي ارزيابي عملکرد در وضعيت موجود و مطلوب در دانشگاه علوم پزشکي مشهد مورد بررسي قرار گرفته و به دنبال يافتن پاسخ به موضوعات زير است: 1- بررسي وضعيت موجود و مطلوب سبک‌هاي ارزيابي عملکرد از منظر مديران دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2-اينكه آيا بين وضعيت موجود و مطلوب در سبک‌هاي چهارگانه ارزيابي عملکرد دانشگاه علوم پزشکي مشهد تفاوت معني‌داري وجود دارد ؟ و در آخر، 3-از طريق مصاحبه ديدگاه صاحبنظران حوزه مديريت منابع انساني دانشگاه علوم پزشکي مشهد در مورد نتايج به دست آمده در مورد سبک‌هاي ارزيابي عملکرد مديران مورد بررسي قرار گرفت. باتوجه به هدف انجام اين پژوهش، که توصيف عيني و شناخت واقعي ديدگاه مديران نسبت به سبک‌هاي ارزيابي عملکرد در وضعيت موجود و مطلوب مي‌باشد. پژوهش به روش توصيفي پيمايشي انجام گرفته است. جامعه‌ي آماري مورد پژوهش تمامي مديران، معاونين و رؤساي موجود در سطوح مختلف اداري،آموزشي، درماني و پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد مي‌باشد که در مجموع 90 نفر هستند. و به علت حجم محدود جامعه آماري کل افراد جامعه آماري مورد مطالعه قرار گرفت، بنابراين به جاي نمونه‌گيري از روش سرشماري استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان داد که هيچ كدام از سبک‌هاي ارزيابي عملکرد در دانشگاه علوم پزشکي مشهد مورد استفاده نمي‌باشند. ولي در وضعيت مطلوب انتظار مي‌رود كه سبک‌هاي مذكور مورد استفاده قرار بگيرند

کلید واژه ها: سبک ارزیابی عملکرد-سبک بازده محدود-سبک پیامد آگاهانه- سبک ضمنی- سبک عملیات آگاهانه- مدیریت

 

فهرست مندرجات - منابع و مآخذ - نتيجه گيري

 


استاد راهنمای اول: امین خندقی، مقصود
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  سبک ارزیابی عملکرد ، سبک بازده محدود ، سبک پیامد آگاهانه ، سبک ضمنی ، سبک عملیات آگاهانه ، مدیریت

<   1111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.