دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته علوم تربیتی

<   1111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243   >


تعداد نتایج به دست آمده: 485 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 229
نام نویسنده: يغمايي، مريم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 133
چکیده: 

به سبب اهميت همه جانبه‌اي كه اثر بخشي نقش دارد چگونگي توجيه و يا تغيير انتظارات مربوط به نقش نيز از اهميت برخوردار است. تحقيق پيمايشي حاضر به منظور بررسي انتظارات نقش مدير از ديدگاه مديران دبيران و دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان شاهرود و مقايسه آن با عملكرد فعلي مديران صورت گرفته است. جامعه آماري اين تحقيق را مديران، دبيران و دانش‌آموزان دوره متوسطه تشكيل مي‌دهند نمونه شامل 12مدير د ر12دبيرستان متوسطه نظري 100معلم در رشته‌هاي مختلف در دبيرستانهاي نظري و 284 دانش آموز سال سوم متوسطه نظري در 12 كلاس در رشته‌هاي رياضي، تجربي و انساني مي‌باشند كه مديران با روش سرشماري، دبيران نمونه گيري در دسترس و دانش‌آموزان نمونه گيري خوشه‌اي انتخاب شدند. ابزار تحقيق سه پرسش‌نامه محقق ساخته براي سه گروه مي‌باشند. پرشسنامه مديران و دبيران در شش مقوله آموزش و تدريس، امور كاركنان، روابط مدرسه با اجتماع،‌ امور ساختمان تسيهلات و تجهيزات، امور اداري و مالي و امور دانش آموزان بود امادر پرسش‌نامه دانش‌آموزان مقوله امور اداري و مالي حذف گرديده است. نتايج نشان داد كه مديران و دبيران با اهميت وظايف در همه مقوله‌ها موافق‌اند دانش آموزان اهميت وظايف در مقوله روابط مدرسه با اجتماع را تاييد نكرده ولي چهار مقوله ديگر را تاييد كردند. همچنين مديران و دبيران انجام وظايف به ميزان لازم توسط مدير در هر شش مقوله را تاييد كرد. در حالي كه دانش آموزان در هيچ يك از مقولات انجام وظايف توسط مدير را تاييد نكردند. در يافته‌هاي پژوهش مشخص شد بين انتظارات مديران و دبيران از نقش مدير، و ميزان انجام وظايف تفاوتي وجود ندارد در حالي كه بين انتظارات دانش آموزان از نقش مدير وميزان انجام وظايف توسط مدير تفاوت معنادار است. همچنين در مقايسه بين ادراكات مديران از انتظارت دانش آموزان با انتظارات واقعي دانش آموزان مشخص شد كه مديران در چهار مقوله اول ادراك درستي از انتظارات دانش آموزان دارند ولي در مقوله آخر يعني امور دانش آموزان ادراك آنها كافي نيست . بالاخره اينكه بين انتظار گروه دانش‌آموزان با مديران در تمام مقولات به جز امور كاركنان و  بين انتظارات دانش‌آموزان با دبيران در تمام مقوله‌ها به جز آموزش و تدريس تفاوت معنادار وجود دارد.

   فهرست مندرجات   فهرست منابع و مأخذ  نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: سعيدي رضواني، محمود
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  انتظار نقش ، وظايف مدير مدرسه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 227
نام نویسنده: صالحی، منيره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 118
چکیده: 

 

  هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین عوامل موثر بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان و انگیزش تحقیق آنها از طریق یک الگوی علًی است. روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی است. بدین منظور نمونه ای به حجم 126 آزمودنی، از بین دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد انتخاب شدند. . های محقق ساخته خودکارآمدی پژوهشی، انگیزش پژوهشی و عوامل موثر بر خودکارآمدی شامل تجارب پیشین، تشویق دیگران، تجارب جانشین، اضطراب و نگرش به روش گروهی توسط آزمودنیها تکمیل شد. اعتبار و روایی های مذکور احراز شد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج اجرای همبستگی پیرسون نشان داد که اغلب مولفه های خودکارآمدی پژوهشی (خودکارآمدی مفهوم پردازی، خودکارآمدی روش و اجرا، خودکارآمدی مهارت و تبحر، خودکارآمدی گزارش نویسی، خودکارآمدی آماری و تحلیلی، خودکارآمدی در پژوهش کیفی و اخلاق)، انگیزش پژوهشی (انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و بی انگیزگی عوامل موثر بر خودکارآمدی (تجارب پیشین، تشویق دیگران، تجارب جانشین، اضطراب و نگرش) دو به دو با هم همبستگی دارند (p<0/05). با اجرای الگوی معادلات ساختاری برای آزمون رابطه تجارب پیشین، تشویق دیگران، تجارب جانشین، اضطراب و نگرش و انگیزش پژوهشی از طریق متغیر میانجی خودکارآمدی پژوهشی مشخص شد که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار است و انگیزش پژوهشی به خوبی از طریق خودکارآمدی پژوهشی و عوامل موثر بر خودکارآمدی پیش بینی و نبیین شده است (RSMEA=00/067) ,(NNFI= 0/90) . اکثر  ضرایب مسیر الگوی پیشنهادی  نیز معنادار بود (p<0/01)

فهرست مندرجات   فهرست منابع و مأخذ  نتيجه گيري
استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  خودکارآمدی ، پژوهش ، انگیزش ، دانشجوی دکتری ، عوامل موثر بر خودکارآمدی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 225
نام نویسنده: كاظمي، ثريا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 98
چکیده: 

در پ‍‍ژوهش حاضر تلاش شد تا وضعيت هويت سازماني در دانشگاه فردوسي و دانشگاه آزاد اسلامي و رابطه آن با خود-كارآمدي آنها مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش از نوع کمي و با روش پيمايشي انجام شد. جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش را كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي دانشگاه فردوسي و دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در سال تحصيلي 89-88 در بر­مي­گرفت كه تعداد آنها در دانشگاه فردوسي 1024 نفر ودر دانشگاه آزاد اسلامي 718 نفر بوده است. نمونه­ گيري در اين پژوهش به روش تصادفي طبقه اي انجام شد. نمونه به حجم

230 نفر از جامعه انتخاب شد. براي جمع‌آوري اطلاعات از دو هويت سازماني آشفورث و مائل

(1992) و خود-كارآمدي عمومي شرر (1982) استفاده شد. پايايي و روايي هويت سازماني با استفاده از ضریب آلفاي كرونباخ و نظر اساتيد و محققان رشته مديريت مورد تأييد قرار گرفت. پايايي خود-كارآمدي عمومي شرر نيز به روش آلفاي كرونباخ و روايي سازه تأييد شد. براي تجزيه و تحليل داده­ها از آزمون­هاي آماري مقايسه ميانگين با يك ارزش ثابت، همبستگي پيرسون، مقايسه دو ميانگين مستقل و تحليل واريانس استفاده شد. تجزيه و تحليل داده­ها نشان داد كه بين هويت سازماني و خود-كارآمدي رابطه معناداري وجود ندارد، همچنين دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد در اين دو مؤلفه با یکدیگر تفاوت معناداري نداشتند.

 

فهرست مطالب    فهرست منابع و مأخذ    نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  هويت سازماني ، خود-كارآمدي ، مديران دانشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ، دانشگاه فردوسي مشهد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 224
نام نویسنده: اسلاميان، حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 189
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان انطباق فرایند تدريس در درس دین و زندگی پایه سوم متوسطه شهر مشهد با كتاب راهنمای تدریس مي باشد.روش تحقيق حاضر تحقيق توصيفي- پيمايشي است. جمعيت مورد مطالعه پژوهش حاضر كليه دبيران درس دین و زندگی در پايه سوم متوسطه ي ناحیه (2) شهر مشهد مي باشند كه در سال تحصيلي 90-1389 در 9 دبيرستان مدرسه موجود در این ناحیه مشغول به تدريس بوده اند كه براي نمونه گيري از روش سرشماري استفاده شده است.در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از فرم چک لیست مشاهده و فرم مصاحبه محقق ساخته استفاده شده است. جهت تجزیه تحلیل اطلاعات چک لیست مشاهده از محاسبه درصد انجام دستورالعمل كتاب راهنماي تدريس در هریک از گویه ها از لحاظ اجراکردن یا اجرا نکردن آن گویه خاص استفاده شد و براي تحليل داده هاي حاصل از مصاحبه ها در ارتباط با مولفه هاي كليات و تمهيدات درهریک از سئوالات،  از لحاظ پاسخ درست یا نادرست دبيران در پاسخ به سئوالات، استفاده شد.همچنين براي تحليل داده هاي حاصل از مصاحبه با دبيران در ارتباط با میزان آگاهی و استفاده ی آنها از فرایند تدريس توصیه شده درکتاب راهنمای تدریس و میزان مطلوبیت فرایند تدريس توصيه شده در كتاب راهنماي تدريس،از روش تحليل كمي و كيفي استفاده شد. نتايج اين پژوهش حاكي از آن بود كه: میزان انطباق فعالیت های دبیران در ارتباط با مولفه کلیات و تمهيدات موضوعات دروس دین و زندگی با  توصيه هاي کتاب راهنمای تدریس در هیچ از موارد در حد مطلوبی نبوده است،میزان انطباق  فعالیت های دبیران و مشارکت دانش آموزان در بخش مربوط به سازماندهي فعاليت هاي ياددهي- يادگيري با توصيه هاي كتاب راهنماي تدريس در اکثر موارد در حد مطلوبی نبوده است.اکثر دبیران اظهار داشته اند که آگاهی،تسلط و استفاده آنها در ارتباط با  کتاب راهنمای تدریس بسیار کم می باشد. همچنين تقریبا" نیمی از دبیران (46 درصد) توصیه های ارایه شده در کتاب راهنمای تدریس را بسیار کاربردی و مفید می دانستند،15/5درصد دبيران محتوای این کتاب را کاربردی و مفید نمی دانستند و بقیه دبیران(38/5 درصد) از میزان مطلوبیت محتوای کتاب راهنمای تدریس به دلیل عدم آگاهی از محتوای کتاب اظهار بی اطلاعی کردند.

فهرست مطالب      فهرست منابع و مأخذ       نتيجه گيري


 


استاد راهنمای اول: سعيدي رضواني، محمود
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  تدريس ، كليات ، سازماندهي فعاليت هاي ياددهي ، يادگيري ، تمهيدات


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 223
نام نویسنده: بهالگردي، بهاره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 76
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر باورهای معرفت شناختی بر جهت گیری های برنامه درسی است. برای این منظور دو نمونه شامل 271 نفر از معلمان مقطع متوسطه شهر مشهد و 38 نفر از دست اندر کاران وکارشناسان دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی، های جهت گیری های برنامه درسی و باورهای معرفت شناختی را تکمیل نمودند. روش این پژوهش کمی غیر آزمایشی تبیینی مقطعی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در باورهای معرفت شناختی و جهت گیری های برنامه درسی بین معلمان و دست اندرکاران تفاوت معناداری وجود دارد: معلمان به طور معناداری در مقایسه با دست اندرکاران گرایش بیشتری به باورهای خام دارند . هم چنین میانگین نمره جهت گیری های برنامه درسی معلمان به جز در جهت گیری انسان گرایی به طور معناداری از دست اندرکاران بیشتر است. اجرای آزمون تجزیه و تحلیل واریانس چند متغیره نشان می دهد که تفاوت معناداری بین افراد با باورهای خام و پیچیده، در خصوص جهت گیری های برنامه درسی وجود دارد؛ بدین صورت که افراد با باورهای خام تمایل بیشتری به جهت گیری عقل گرایی آکادمیک و رفتاری دارند و افراد با باورهای پیچیده گرایش بیشتری به جهت گیری فرایندهای شناختی دارند. تفاوت معناداری بین دو گروه باورهای خام و پیچیده در سایر جهت گیری ها مشاهده نشد.

فهرست مطالب   فهرست منابع و مأخذ   نتيجه گيري

 


استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  جهت گيري برنامه درسي ، جهت گيري انسانگرايي ، جهت گيري شناختي ، جهت گيري عقل گرايي آكادميك ، جهت گيري بازسازي اجتماعي ، جهت گيري رفتاري ، باورهاي معرفت شناختي


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 222
نام نویسنده: مهدوي شكيب، علي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 114
چکیده: 

         این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک تفکر و سبک رهبری تحولی مدیران مدارس ابتدایی شهر نیشابور تهیه و تدوین شد. روش تحقیق توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران مدارس دولتی دوره ابتدایی شهر نیشابور و همکاران آنان در سال تحصیلی(معلمین و معاونین آموزشی و پرورشی)1390- 1389 بود. تعداد این افراد با توجه به آمار استعلام شده از اداره آموزش و پرورش نیشابور 1027 نفر می­باشند که 72 مدیر مدرسه به روش سرشماری و 270 نفر از همکاران مدیر در مدارس به روش انتخاب تصادفی ساده و به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل دو سبک های تفکر استرنبرگ-واگنر (1992) و  سنجش رهبری تحولی بس و اولیو (1985)، بود. با انجام یک مطالعه مقدماتی ضریب آلفای کرونباخ برای سبک تفکر و رهبری تحولی به ترتیب 92/. و 98/0 به دست آمد. داده­ها با استفاده از شاخص­های آمار توصیفی و آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t همبسته، و آزمون میانگین برای گروههای مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مهمترین نتایج تحقیق نشان دادند که: 1) مدیران مدارس به ترتیب در سبک­های تفکر قضایی، آزادمنشانه، اجرایی، بیرونی و کلی نسبت به دیگر سبک­های تفکر، نمره بالاتری را کسب کردند؛ 2) مدیران مدارس در شاخص­های رهبری تحولی در دو شاخص انگیزش الهام بخش و ملاحظات فردی نمره بالاتری را کسب نمودند؛ 3) در این مطالعه بین سبک­های تفکر و سبک رهبری تحولی مدیران رابطه معناداری مشاهده نشد؛ 4) نتایج مربوط به سؤالات فرعی پژوهش نشان داد که بین مدیران مرد و مدیران زن در نزدیکی به سبک­های تفکر غالب تفاوت معناداری به لحاظ آماری وجود ندارد؛ اما بین مدیران مرد و مدیران زن در نزدیکی به شاخص­های رهبری تفاوت معنادار وجود داشت. ضمن آنکه بین سبک­های تفکر و سبک رهبری تحولی با سن مدیران رابطه معناداری مشاهد نشد.

فهرست مطالب    فهرست منابع و مأخذ   نتيجه گيري


 


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  سبك تفكر ، مدير ، سبك رهبري تحولي ، مدرسه ابتدايي


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 221
نام نویسنده: ماشاالهي نژاد، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 119
چکیده: 

 

هدف پژوهش حاضر، بررسي جايگاه آموزش محيط زيست در كتاب­هاي درسي علوم دوره ابتدايي است. برای اجرای این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع و هدف­های آن، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. در اين راستا، محتوای کتاب­هاي درسي علوم دوره ابتدایی که شامل مضامين و تصاویر می­باشد، طبقه بندی شد. سپس استانداردهای آموزش محیط زیست بر اساس ابعاد ویسکانسین که شامل مهارت­های پرسش و تحلیل، دانش فرایندها و سیستم­های طبیعی، بررسی موضوعات زیست محیطی، مهارت­های عمل و تصمیم گیری و مسؤولیت شهروندی و مدنی بود، مورد بررسی قرار گرفت. قلمرو این پژوهش، شامل تمام محتوای   کتاب­های علوم دوره ابتدایی مصوب وزارت آموزش و پرورش بود كه توسط دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب­های درسی منتشر و در سال تحصیلی 1390-1389 دارای اعتبار بوده است. در این پژوهش، جملات و مضامين و تصاویر دروس، مورد مطالعه قرار گرفت. یافته­ها نشان داد که توجه به آموزش محیط زیست در متن، به ترتیب در کتاب­هاي پایه پنجم، چهارم، سوم، دوم و اول بوده است. هم­چنین در قسمت تصاویر نیز، بیشترین توجه به آموزش محیط زیست به ترتیب مربوط به کتاب­هاي پایه سوم، اول، چهارم، پنجم و دوم بوده است. استفاده از جملات و تصاویر برای آموزش محیط زیست در کتاب­های درسی و انتظار صاحب­نظران از استعمال این واحدها برای آموزش محیط زیست در پایه­های مختلف و مبتنی بر سطح تفکر یادگیرنده­ها، از یافته ....­های دیگر این پژوهش بود.

 

 

فهرست مندرجات     فهرست منابع و مأخذ   نتيجه گيري  فاقد


استاد راهنمای اول: جعفري ثاني، حسين
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  استاندارهاي آموزش محيط زيست ويسكانسين ، آموزش محيط زيست ، كتاب علوم ، دوره ابتدايي ، برنامه درسي


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 220

نام نویسنده: دهقان، سيده مهديه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 138
چکیده: 

در دنیای پر چالش کنونی، سازمان ها به منظور رقابت در صحنه ی جهانی و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل، در تلاشند تا کارکنانی را به کار

گیرند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغل شان عمل کنند چرا که این رفتارهای فراتر از نقش در ارزشیابی عملکرد انعکاس می یابد و می تواند عاملی موثر بر درگیری شغلی، تعهد سازمانی و عزت نفس باشد. كار كردن در شرايط پيچيده و رقابتي، ويژگي بنيادي سازمان هاي آموزشي از جمله دانشگاه هاست. کارکنان دانشگاهی، می توانند نقش مهمی در ارتقا و کیفیت دانشگاه خود ایفا کنند. آنان با رفتارهای نوع دوستانه و جوانمردانه، همراه با ادب و مهربانی وحس وظیفه شناسی (ابعاد رفتار شهروندی سازمانی) به افزایش کیفیت در دانشگاه کمک موثری خواهند کرد. متغیرهای شغلی از عوامل موثر بر کارکردهای منابع انسانی است، بر اين اساس انتظار می رود که اگر کار به طور مشخص با توجه به ابعاد ویژگی های شغلی (تنوع مهارت، اهميت وظيفه، هويت وظيفه، استقلال و بازخورد) طراحی شود، کارکنان احساس مسئولیت وآگاهی از نتایج خواهند کرد. این پاسخ های خوشایند روانی به پیامدهای کاری و نوعی نتایج شخصی خواهد انجامید. انتظار مي رود در کارکنان انگیزه بیشتری ايجاد شودو آن ها به حمایت از سازمان خود، کمک به همکاران، افزایش عملکرد شغلی و انجام وظایفی فراتر از شرح وظایف خود، تمایل بیشتری نشان دهند.

اين تحقيق به منظور بررسي رابطه رفتار شهروندي سازماني  با ويژگي هاي شغلي كاركنان دانشگاه فردوسي مشهد صورت گرفته است. نمونه آماري شامل 313 تن از كاركنان دانشگاه است که به روش سهميه اي انتخاب شده‌اند.  در تحقيق حاضر كه به روش همبستگي انجام گرفت، براي اندازه گيري هر كدام از متغيرهاي فوق از های رفتار شهروندي سازماني و ويژگي هاي شغلي استفاده شده است. در اين تحقيق داده هاي جمع آوري شده از ها، جهت تعيين نتايج به دست آمده در باره سه سؤال اصلي و شش سؤال فرعي، با استفاده ازنرم افزار  spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. مهمترین يافته هاي تحقيق نشان داد كه : 1) رفتار شهروندي سازماني از طريق ويژگي هاي شغلي قابل پيش بيني است و بين رفتار شهروندي سازماني و ابعاد ويژگي هاي شغلي به جز استقلال و اهميت وظيفه رابطه وجود دارد؛ 2) در همه ابعاد ويژگي هاي شغلي به جز استقلال، نمره به دست آمده نمونه تحقیق بالاتر از میانگین ممکن بود ؛ 3) وضعيت رفتار شهروندي سازماني كاركنان دانشگاه فردوسی در وضعيت مطلوبي قرار دارد؛ 4) نمره رفتار شهروندي سازماني كاركنان  زن و مرد دانشگاه فردوسی مشهد با یکدیگر تفاوت معنی‌داری ندارند؛ 5) رابطه معنی‌داری بین نمره میزان انطباق رفتار كاركنان با رفتار شهروندي سازماني  و سن آنان وجود ندارد؛ 6) تفاوتی بین كاركنان مدارک تحصیلی مختلف در انطباق رفتار با رفتار شهروندي وجود ندارد؛ 7) انطباق ويژگي هاي شغلي  كاركنان با مدل ويژگي هاي شغلي بر حسب تحصيلات آنان به جز در بعد استقلال تفاوت معنی‌داری را نشان نداد ؛ 8)  تفاوتی بین كاركنان مرد و زن در انطباق ويژگي هاي شغلي وجود ندارد9)بين ابعاد ويژگي هاي شغلي با برخي از مولفه هاي رفتار شهروند سازماني (نزاكت وآداب اجتماعي )رابطه و با ساير آنها وجود ندارد

فهرست مندرجات    منابع ومآخذ       نتيجه گيري

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  رفتارشهروند سازماني ، ويژگي شغلي ، كاركنان ، دانشگاه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 219
نام نویسنده: رئيسي نافچي، ليلا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 121
چکیده: 

  ارزشیابی فعالیت­های آموزشی تاثیر بسزایی در بهبود وضعیت آموزش دارد و این مستلزم آن است که یک ارزشیابی مناسب با توجه به نوع فعالیت آموزشی، ماهیت فراگیران و سایر شرایط صورت گیرد. از آنجایی که ارزشیابی اثربخشی یکی از ابعاد مهم ارزشیابی است، تحقیق حاضر به بررسی این نوع ارزشیابی در دوره­ آموزشی کنترل کیفیت نظری و عملی کارخانه نیروگستران خراسان با توجه به الگوی کرک پاتریک پرداخته است. از منظر طرح تحقيق، پژوهش حاضر در مجموعه تحقیقات آزمایشی قرار می­گیرد. از میان طرح­های آزمایشی از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه استفاده شده است. داده­ها از دو گروه مورد مطالعه و یک گروه کنترل جمع­آوری شده و روش نمونه­گیری نیز به شیوه تصادفی ساده انجام شده است. در این پژوهش میزان مطلوبیت دوره از نظر فراگیران، یعنی میزان رضایت آنان از دوره­ها، اثربخشی دوره­های آموزشی از ابعاد میزان تحقق اهداف آموزشی در سطح دانش و همچنین میزان تغییر رفتار پس از آموزش، بر اساس سه سطح مدل ارزشیابی کرک پاتریک(واکنش، یادگیری و تغییر رفتار) مورد بررسی و ارزشیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد دوره­ها از نظر افزایش دانش و آگاهی فراگیران اثربخش بوده­اند، به طوری که تفاوت معناداری میان میزان دانش و آگاهی دو گروه با گروه کنترل وجود دارد. علاوه بر این ارزشیابی دوره­ها از نظر فراگیران نشان می­دهد که ویژگی­های فرایند آموزشی دوره­ها یعنی(محتوای دوره­ها، استاد و امکانات) اثربخش بوده­ و تفاوت معناداری میان دوگروه و گروه کنترل وجود دارد. علاوه بر این از نظر تغییرات ایجاد شده در رفتار فراگیران، نتایج نشان می­دهد در دو گروه نظری و عملی تفاوت معناداری وجود داشته، به این معنا که تغییر رفتار در گروه عملی بیشتر از گروه نظری بوده و این نشان دهنده برتری دوره آموزشی عملی نسبت به دوره آموزشی نظری می­باشد.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مأخذ   نتيجه گيري    

 استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور دوم: بذرافشان مقدم، مجتبي
کلید واژه ها:  الگوي كرك پاتريك ، واكنش ، يادگيري ، تغييررفتار ، دوره نظري و عملي كنترل كيفيت


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 218
نام نویسنده: اسدي، ليلا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 91
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي تمايل معلمان به مشاركت در تصمیم گیری های مربوط به برنامه درسي و تأثير ويژگي هاي خصيصه اي موثر بر ميزان مشاركت آنان در سال تحصيلي 1390-1389 انجام شده است. كليه دبيران مقطع متوسطه ناحيه يك آموزش و پرورش شهر مشهد، جامعه آماري اين پژوهش را تشكيل داده اند. براي پاسخگويي به سؤال اول 120 نفر از دبيران بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. براي پاسخگويي به سؤال دوم متناسب با تحقيقات از نوع علي- مقايسهاي،‌ دو گروه 40 نفره از دبيران در دو كرانه داراي تمايل بالا به مشاركت و تمايل پايين به مشاركت در حيطه‌هاي برنامه درسي به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. در گروه با تمايل بالا به مشاركت 40 نفر به روش تعمدي و بر اساس بيشترين مشاركت و در گروه افراد با تمايل پايين به مشاركت نيز 40 نفر به روش تعمدي و بر اساس كمترين ميزان مشاركت به عنوان نمونه انتخاب گرديدند. داده هاي مورد نياز از طريق لیندا بهار جمع آوري شده و از طريق آزمون‌هاي مقايسه دو ميانگين و دو نسبت مستقل مورد تحليل قرار گرفت. بر اساس يافته­ها،‌میزان تمایل معلمان به مشارکت در برنامه درسی بالا بوده است. همچنين از ميان مؤلفه هاي خصيصه اي،‌ تنها عامل مدرك تحصيلي باعث ‌تفاوت معنادار ميان معلمان تمايل بالا و تمايل پايين به مشاركت در برنامه درسي نشان داد. به طور معناداری معلمان با مدرک تحصیلی فوق لیسانس به طور معنی داری دارای تمایل بیشتری برای مشارکت در برنامه درسی در مقایسه با معلمان دارای مدرک لیسانس بودند.

 

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مواخذ - نتيجه گيري

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: جعفري ثاني، حسين
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  مشاركت ، برنامه درسي ، ويژگي هاي خصيصه اي ، معلمان

<   1111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.