دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته علوم تربیتی

<   11121222324252627282930313233343536373839404142434445464748   >


تعداد نتایج به دست آمده: 474 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 136
نام نویسنده: صالح پور، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1375
تعداد صفحات: 112
چکیده: 

 ندارد.

فهرست مطالب - فهرست منابع - نتيجه گيري

 


استاد راهنمای اول: رئوفي، محمد حسين
استاد مشاور اول: صادقي، احمد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 134
نام نویسنده: شهلايی، محبوبه
نویسنده دوم: عباسي طلائي، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 93
چکیده: 

چكيده ندارد.

فهرست مطالب - فهرست منابع و ماخذ - نتيجه گيري -


استاد راهنمای اول: رئوفي، محمد حسين
استاد مشاور اول: صادقي، احمد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 133
نام نویسنده: علمدار، طاهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1374
تعداد صفحات: 50
چکیده: 

ندارد.

فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: رئوفي، محمد حسين
استاد مشاور اول: صادقي، احمد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 132
نام نویسنده: عباسی، زهرا
نویسنده دوم: تراب بيگي، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 82
چکیده: 

ندارد.

فهرست مطالب - فهرست منابع و مأخذ - نتيجه گيري -


استاد راهنمای اول: رئوفي، محمد حسين
استاد مشاور اول: صادقي، احمد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 130
نام نویسنده: افضل جوان، سكينه بيگم
نویسنده دوم: سليماني وفا، راحله
نویسنده سوم: قدمگاهي، بتول
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 104
چکیده: 

ندارد.

فهرست مطالب - فهرست منابع و مأخذ - نتيجه گيري -


استاد راهنمای اول: صادقي، احمد
استاد مشاور اول: رئوفي، محمد حسين


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 131
نام نویسنده: جعفر سرابی، شهلا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 117
چکیده: 

ندارد.

فهرست مطالب - فهرست منابع - نتيجه گيري  -


استاد راهنمای اول: رئوفي، محمد حسين
استاد مشاور اول: صادقي، احمد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 129
نام نویسنده: شریفی، محمد اسحاق
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1381
تعداد صفحات: 146
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان مشارکت اعضای هیات علمی در تصمیم گیری مدیران و شیوه های اشاعه مشارکت در دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفته است .جامعه و نمونه آماری پژوهش ، جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی دانشگاه فردوسی مشهد بوده است . ( N=647 ) و برای انتخاب نمونه ، از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی استفاده شده است و تعداد 165 نفر به صورت تصادفی انتخاب شده اند . روش تحقیق ، توصیفی و از نوع پیمایشی است . برای جمع آوری اطلاعات از بررسی میزان مشارکت اعضای هیات علمی در تصمیم گیری و سنجش شیوه های اشاعه مشارکت استفاده شده است برای تحلیل داده ها از آنالیز واریانس یک طرفه و از آزمون نیکویی برازش کای اسکور استفاده شده است . نتایج به دست آمده به شرح زیر است : 1-   میزان مشارکت اعضای هیات علمی در تصمیم گیری مدیران دانشگاه فردوسی مشهد پیرامون مسایل آموزشی در سطح متوسط ، مسایل پژوهش در سطح پایین و مسایل پایین و مسایل صنفی در سطح متوسط و کمتر از آن می باشد .

2-     شیوه های اشاعه مشارکت ، بر اساس پاسخ های داده شده به ترتیب اولویت عبارت اند از :

الف ) مشارکت به صورت تصمیم گیری یا مدیریت مشارکتی ب ) مشارکت به صورت دریافت نظریات مشورتی ج ) مشارکت به صورت شوراهای مشورتی د ) مشارکت به صورت مذاکرات دسته جمعی 3- میزان مشارکت اعضای هیات علمی در تصمیم گیری مدیران پیرامون مسایل آموزشی بر حسب مرتبه علمی با اطمینان 2/99 درصد متفاوت از یکدیگر است و بر حسب سنوات خدمت و گروه آموزشی آنان تفاوت معنی داری بایکدیگر ندارد 4- میزان مشارکت اعضای هیات علمی در تصمیم گیری مدیران پیرامون مسایل پژوهشی بر حسب مرتبه علمی با اطمینان 2/99 درصد متفاوت از یکدیگر است و بر حسب سنوات خدمت و گروه آموزشی آنان تفاوت معنی داری بایکدیگر ندارد5- میزان مشارکت اعضای هیات علمی در تصمیم گیری مدیران پیرامون مسایل صنفی بر حسب مرتبه علمی با اطمینان 98 درصد متفاوت از یکدیگر است و بر حسب سنوات خدمت و گروه آموزشی آنان تفاوت معنی داری بایکدیگر ندارد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و ماخذ - نتيجه گيري -

 


استاد راهنمای اول: كوهستاني، حسين علي
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 128
نام نویسنده: ابراهیمی پور، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1381
تعداد صفحات: 204
چکیده: 

شناخت نگرش دانشجویان شاهدوایثارگرودرخصوص عملکرد کلی ستاد دانشجویان شاهد وایثارگر دانشگاه فردوسی مشهد وهمچنین نگرش انان نسبت به هریک ازابعادعملکردی ستاد می تواند یافته های ارزشمندی را برای مجریان ،برنامه ریزان و دست اندرکاران خدمات رسانی به این عزیزان فراهم آورد .این پژوهش به منظور بررسی نگرش کلی دانشجویان شاهد و ایثار گر به تفکیک جنسیت –دانشکده محل تحصیل- بومی ویا غیر بومی بودن ونوع ایثار گری انجام پذیرفت .جامعه این پژوهش مشتمل بر 1782 نفر دانشجوی ایثار گر وشاهد بود که تعداد 155نفر از میان آنان به شیوه طبقه  ای نسبی و بر حسب دو متغیر جنسیت و دانشکده انتخاب گردیدند .پس از اجرای که بر اساس شرح وظایف ستاد تدوین گردیده بود نتایجی به دست آمد که اهم آنان به شرح ذیل است:

نگرش دانشجویان شاهد وایثار گر به طور معناداری نسبت به ضرورت وجود ستاد و عملکرد های آموزشی ان،انتخاب اساتید مشاور قوی و عالم ،تنظیم و ارائه کلاس های تقویتی ،فراهم آوردن امکانات تکثیر جزوات ومنابع آموزشی مثبت و نسبت به ارتقا سطوح فرهنگی،رشدوپرورش جنبه های مذهبی ،برگزاری برنامه های مذهبی ،برگزاری مسابقات ورزشی متناسب با نیاز ها و علایق دانشجویان شاهد و ایثار گر منفی مشاهده گردید.  

فهرست مندرجات - فهرست منابع و ماخذ- نتيجه گيري -


استاد راهنمای اول: رئوفي، محمد حسين
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 127
نام نویسنده: ذبیحی حصاری، نرجس خاتون
نویسنده دوم: ابراهيمي، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 101
چکیده: 

امروزه اوقات فراغت بعنوان یکی از مسائل مهم جوامع بشری محسوب می شود و غفلت از نحوه ی گذران آن بخصوص در مورد نوجوانان و جوانان می تواند فاجعه ای ملی در پی داشته باشد . لذا برای استفاده بهینه از این اوقات تدارک برنامه هایی احساس می شود که هم به نحو احسن به پر کردن و غنی سازی این اوقات بپردازند وهم در جلوگیری از انحرافات و کجروی هاي اجتماعی موثر باشد دراین راستا طرح میثاق 5 فعالیت ها و برنامه هایی را برنامه ریزی و اجرا کرده است که در این پژوهش سعی شده در خصوص این فعالیت ها از شرکت کنندگان نظرسنجی به عمل آید برای انجام این امر از بین جامعه ای که شامل تمام شرکت کنندگان طرح میثاق راهنمایی و دبیرستان استان خراسان می باشد نمونه ای برحجم 1129 نفر مورد بررسی قرار گرفته است . در تحقیق حاضر که با روش زمینه یابی (پیمایشی) صورت گرفته است برای نظرسنجی از شرکت کنندگان از پژوهشگر ساخته استفاده شده که نتایج ذیل حاصل گردیده است:

درمورد سوالات کلی ، بیشترین رضایت شرکت کنندگان در مقوله مهارت مربی جهت ارائه مطلب و کمترین رضایت آنان در خصوص امکانات و وسایل مورد نیاز اعلام شده است.

در خصوص اردوها ، شرکت کنندگان از نحوه برخورد مسئولین اردو بیشترین رضایت را داشته اند و کمترین رضایت خود را از مسابقات علمی اردوها بیان نموده اند.

در خصوص برگزاری مسابقات و جشنواره ها ، آنان بیشترین رضایت خود را نحوه ی برگزاری مسابقات و کمترین رضایت خود را از تاثیر این کلاسها در جهت ایجاد روحیه رقابت سالم بیان نموده اند.

در مورد فعالیت ها ی قرآنی ،شرکت کنندگان بیشترین میزان رضایت خود را از تاثیر این کلاسها در جهت انس با قرآن کریم و کمترین رضایت خود را از منابع و کتب استفاده شده در این کلاسها اعلام نموده اند.

در خصوص فعالیت ها ی عقیدتی – سیاسی ،بیشترین میزان رضایت شرکت کنندگان مربوط به تعداد جلسات پرسش وپاسخ وکمترین رضایت انان مربوط به تاثیر این کلاسها جهت کسب توانایی درتحلیل مسایل سیاسی اعلام شده است .درفعالیت های فرهنگی –هنری،بیشترین میزان رضایت شرکت کنندگان از تاثیراین کلاسها جهت پرورش خلاقیت ها وتوانمندیهای احساسی وعاطفی وکمترین میزان رضایت انها از تاثیر این کلاسها جهت  اشنایی با فرهنگ ایرانی واسلامی اعلام شده است .در خصوص فعالیت های فنی –حرفه ای ومهارت های شغلی بیشترین رضایت شرکت کنند گان مربوط به تاثیر این کلاسها جهت اشنایی با حرفه وشغل مورد نظر می باشد و کمترین میزان رضایت خود را مورد تاثیر حضورمتصدیان مشاغل مختلف در جلسات گروهی جهت اشنایی با حرفه مورد نظر اعلا م نموده اند.

در خصوص فعالیت های تقویتی شرکت کنندگان مربوط  به تاثیراین کلاسها جهت ایجاد سلامتی ونشاط روحی بوده است وکمترین میزان رضایت انان درخصوص وسایل وامکانات ورزشی اعلام شده است .

فهرست مندرجات- فهرست منابع ومأخذ- نتيجه گيري-


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 126
نام نویسنده: كنعانی، مريم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 144
چکیده: 

هنگامی که ضرورت استفاده مطلوب از منابع و امکانات محدود و دستیابی به حداکثر بهره وری مطرح می گردد برنامه ریزی جایگاه ویژه ای پیدا می کند و از آنجا که برای برنامه ریزی اصولی و واقع بینانه ، اطلاعات مطمئن ، جامع و صحیح مورد نیاز می باشد، فرآیند نیاز سنجی آموزش بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد .( زرین مهر -1377 چکیده)

هدف اصلی انجام این پژوهش تعیین نیازهای آموزشی مربیان طرح میثاق (5) در سراسر استان خراسان می باشد طی این پژوهش به این سوالات پاسخ داده شده است :

1-     نیازهای آموزشی مربیان برحسب مدرک تحصیلی (به ترتیب اولویت ) چیست ؟

2-     نیازهای آموزشی مربیان برحسب مناطق مختلف (به ترتیب اولویت) چیست؟

3-     نیازهای آموزشی مربیان بر حسب جنسیت ( به ترتیب اولویت) چیست؟

4-     نیاز های آموزشی مربیان برحسب موضوع تدریس (کلاس) کدام است؟

برای انجام این تحقیق از روش زمینه یابی استفاده شده است و با استفاده از تکنیک دلفی ،ابتدا بازپاسخی تهیه و در اختیار 60 نفر از مربیان کارشناس ودست اندر کار طرح قرار گرفت (که افراد نمونه بصورت تعمدی انتخاب شدند) لازم به ذکر است از مجموع 60 تعداد22 وصول گردید . دراین از مربیان خواسته شد تا حداقل فهرست 5 نیاز آموزشی را برحسب اولویت ذکر نمایند . پس از جمع آوری اولیه ، نهایی با21 سوال بسته پاسخ و یک سوال با ز پاسخ تدوین گردید و هایی در اختیار افراد نمونه که تعداد 300/2 نفر بودند قرار گرفت . از مجموعه ها ی ارسال شده تعداد 362 واصل گردید.

پس از جمع آوری ها و تحلیل داده ها بوسیله نرم افزار spss، نتایج کل زیر حاصل گردید.

1-     بهره گیری از وسایل و امکانات کمک آموزشی  با میانگین 766/6 بعنوان اولین اولویت کیه مربیان معرفی شده است.

2-     کامپیوتر و شیوه بهره گیری از آن با میانگین 677/6 دومین اولویت نیازها اعلام گردیده است.

3-     شیوه ها ی آموزشی اصول عقاید سومین اولویت نیازها به خود اختصاص داده است که میانگین آن برابر با 438/6 می باشد.

4-     شیوه ها ی آموزش مهارتهای شغلی با میانگین 320/6 در اولویت چهارم نیازها است .

5-     میانگین 313/6 «مشاوره و راهنمایی » را در ردیف پنجم قرار داده است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع ومأخذ- نتيجه گيري


 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز

<   11121222324252627282930313233343536373839404142434445464748   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.