دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته علوم تربیتی

<   1234567891011121314151617181920213141   >


تعداد نتایج به دست آمده: 485 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 452
نام نویسنده: غلامی چهکند، فریبا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 235
چکیده: 

هدف از انجام این پژوهش، شناسایی وضعیت برنامه درسی اجراشده درس انشا در پایه­ی هفتم دوره متوسطه اول، شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه درسي اجرا شده­ی کنونی درس انشا و ارائه راهکارهایی به دست اندرکاران برای بازنگری برنامه درسی انشا بود. رویکرد این پژوهش کیفی و از الگوی ارزشیابی خبرگی و نقادی آموزشی آیزنر استفاده گردید. پنج  کلاس درس انشا در پایه­ی هفتم مدارسِ دخترانه­ی مقطع متوسطه اول در ناحیه­ی چهار شهر مشهد در بازه­ی زمانی سال تحصیلی 95-1394 قلمرو این مطالعه را شکل داد. برای جمع­آوری داده­های پژوهش، از ابزار­های چندگانه شاملِ مشاهده، مصاحبه، بررسی اسناد و روایت استفاده شد. فرایند تحلیل داده­ها با استفاده از فرایند کدگذاری و شیوه تفسیری، انجام شد. یافته ­­های پژوهش نشان داد که  معلمان به اهداف شناختی بیشتر از اهداف حیطه­­ی عاطفی و روانی – حرکتی توجه می­کردند. درخصوص عنصر محتوا می­توان گفت بعضی از معلمان،کتاب فارسی را به کتاب انشا ترجیح می­دادند.  درخصوص مولفه روش تدریس، بعضی از معلمان در هیچ یک از جلسات مورد بررسی از روش­های خلاقانه مثل روش بارش فکری استفاده نکردند. همچنین، فراگیران مشارکت بالایی در انجام فعالیت­های یادگیری نداشتند و در بعضی اوقات،  هیچ تمایلی به انجام فعالیت­های گروهی از خود نشان نمی­دادند. درخصوص مولفه­ی ابزار و منابع آموزشی، در جریان مشاهدات معلوم شد که معلمان، هیچ گاه  از ابزار و وسایل کمک آموزشی استفاده نمی کردند. در خصوص مولفه­ی ارزشیابی می­توان گفت که در بیش از 50% از جلسه ­های کلاسی مورد بررسی، معلمان براساس دستورالعمل مندرج در کتاب راهنمای معلم، اقدام به نمره دادن می­کردند. درخصوص مولفه­ی فضا، نتایج حاصل از مشاهدات نشان داد که نیمکت­های کلاس  به صورت پشت سرهم چیده شده­بود و دانش­آموزان امکانِ انجام فعالیت­های گروهی را نداشتند. درخصوص مولفه­ی زمان، شواهد نشان داد که در بیشتر اوقات کلاس انشا در ساعات آخر برگزار می­شد. در مجموع، می­توان گفت که نتایج  و تفاسیر  به دست آمده در همه­ی مولف ه­های مورد بررسی قابلیت تعمیم به مدارسی که شرایطی مشابه قلمرو مورد مطالعه را تجربه می­کنند، دارد. همچنین، به منظور اعتباربخشی به یافته­ها از کفایت اجماعی، کفایت ساختاری و کفایت

ارجاعی استفاده ­شد که هر سه­ آنها تایید کننده­ی نتایج پژوهش بود. براساس یافته های این

پژوهش،توانمندسازی معلمان انشا در قالب برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان و دوره­های ضمن خدمت و در مسیر استفاده از روش­های مشارکتی در اجرای برنامه درسی انشا از جمله­ پیشنهادهای این پژوهش بوده است.


فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  برنامه درسی اجرا شده، ، درس انشا، ،  الگوی خبرگی و نقادی آموزشی ،  عناصر برنامه درسی.


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 451
نام نویسنده: رضوی کلاتی، سید مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 132
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش انگیزشی بودن تدریس و مواد آموزشی در پیش بینی انگیزه بهبود عملکرد معلمان مدارس ابتدایی انجام شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه معلمان شرکت کننده در دوره های آموزشی مربوط به کتب تازه تالیف پایه پنجم ابتدایی در سال 1394به تعداد 1048 نفر بود. نمونه به روش سهمیه‌ای و بر مبنای جدول مورگان به تعداد 285 نفر انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها از سه بررسی انگیزشی بودن تدریس و انگیزش مواد آموزشی کلر(2011) و محقق ساخته انگیزه بهبود عملکرد استفاده شد، پایایی سه بر اساس یک مطالعه مقدماتی و بر مبنای ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و داده‌های گردآوری شده با در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از آزمون‌های آماری رگرسیون چندگانه و مانوا مورد تحلیل قرار گرفت. مهمترین یافته‌های پژوهش عبارتند از:  1- از دیدگاه معلمان شرکت کننده در دوره آموزشی، وضعیت انگیزشی بودن تدریس و مواد آموزشی متوسط ارزیابی شد. 2- میزان انگیزه بهبود عملکرد معلمان در پایان دوره آموزشی افزایش پیدا نکرده بود. 3- بین عناصرالگوی آموزشی کلر (انگیزشی بودن تدریس و مواد آموزشی) و انگیزه بهبود عملکرد معلمان همبستگی بسیار پایینی وجود داشت.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  طراحی انگیزشی ،  انگیزه بهبود عملکرد ،  معلمان دوره ابتدایی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 450
نام نویسنده: سیستانی‌زاده، فرشته
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 81
چکیده: 

هدف این پژوهش، مقایسه اثربخشی روش تدریس پژوهش‌محور با روش تدریس محتوا محور بر مهارت‌های پژوهشی و اجتماعی دانش‌آموزان است. روش تحقیق با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق، روش شبه آزمایشی می‌باشد. از آنجائی که امکان انتساب تصادفی شرکت‌کنندگان  وجود ندارد، از طرح آزمون مقدماتی و نهایی باگروه شاهد وبدون استفاده از انتساب تصادفی، استفاده شد. بدین منظور نمونه‌ای به حجم ‎50 آزمودنی، از بین دانش‌آموزان دخترپایه ششم ابتدایی که در سال تحصیلی 95-94 درشهرستان سرخس مشغول به تحصیل هستند، انتخاب شدند. پس از تکمیل  ‌های  محقق ساخته  مهارت‌های پژوهشی، مهارت‌های اجتماعی ماتسون  و مهارت‌های عاطفی  پترایدزوفارنهایم توسط آزمودنی‌ها؛ اعتبار و روایی ‌های مذکور احراز شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس (ANCOVA) استفاده شد ؛ که برای این منظور ابتدا پیش فرض‌های آن محاسبه شد. درآزمون کلوموگوف- اسمیرنوف اجراشده تمامی‌مولفه‌های متغیرهای پژوهش در بازه‌ی نرمال قرار دارند، در نتیجه تمامی‌متغیرهای پژوهش نرمال هستند. برای فرض همسانی واریانس‌ها دردوگروه هم این کار از طریق آزمون لوین و یا باکس انجام گرفت که مقدار سطح معناداری برای هر دو متغیر بیشتر از 05/0 بدست آمدوبنابراین مفروضه مهارت‌های اجتماعی و پژوهشی پذیرفته شده است. برای فرض همگونی شیب رگرسیون از آزمون یکسانی شیب خط رگرسیون استفاده شد. نتایج این آزمون نشان داد که تعامل میان گروه‌ها (آزمایش و مقایسه) و متغیر همگام (نمرات پیش آزمون) برای متغیرهای مهارت‌های اجتماعی و مهارت‌های پژوهش معنادار نیست، پس فرض همگونی شیب رگرسیون پذیرفته شده است؛ برای بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرکوواریانس و متغیر وابسته و نیز وجود همگنی رگرسیون از نمودارهای پراکندگی استفاده شد؛ که ارتباط خطی بین متغیر همگام و متغیر وابسته (پس آزمون و پیش آزمون) احرازشد؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اجرای روش‌های تدریس پژوهش محور برای دانش‌آموزان در موفقیت آنان درتحصیل و دستیابی به مهارت‌های عملی و پژوهشی و اجتماعی بسیارمفید می‌باشد و جادارد که آموزش و پرورش دانش‌آموزان و معلمین را بیشتر به سمت و سویروش‌های فعال تدریس و ازجمله پژوهش محوری هدایت نمایند

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  : روش تدریس پژوهش محور ، روش تدریس محتوامحور ، مهارت‌های پژوهشی و اجتماعی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 449
نام نویسنده: هرمززاده، منا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 95
چکیده: 

بررسی فرایند اجرای برنامه‏های آموزش مدیران مدارس در شهر مشهد هدف پژوهش حاضر بود. پژوهش با توجه به هدف از نوع کاربردی و روش پژوهش مطالعه موردی بود. جامعه آماری کارشناسان آموزش نیروی انسانی، مدرسان، مدیران مدارس بودند. با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند 15 نفر از مدیران مدارس، 5 نفر از مدرسان و5 نفر از کارشناسان آموزش نیروی انسانی انتخاب شدند. از روش بررسی اسناد، مشاهده مشارکتی و مصاحبه نیمه ساخت یافته برای گردآوری داده‏های پژوهش استفاده شد. در پژوهش حاضر قابلیت اعتبار از طریق «بررسی توسط مصاحبه‌شوندگان» صورت گرفت در این پژوهش از تحلیل تفسیری برای بررسی سؤالات پژوهش استفاده شد. نتایج نشان داد که در زمینه برنامه‏های آموزش مدیران تعیین اهداف توسط برنامه ریزان و کارشناسان آموزش صورت می‏گیرد. مدرسان دوره براساس صلاحیت‌های علمی و اعتقادی احراز صلاحیت می‏شوند. محتوا مدون و براساس سرفصل‌های از پیش تعیین شده توسط مدرس انتخاب می‌شود. منابع و ابزار یادگیری به روز نیست تعیین آن و فعالیت‌های یادگیر توسط مدرس و بدون مشارکت فراگیران انجام می‌شود. مدرس از روش‌های تدریس یکنواخت مانند سخنرانی و کنفرانس استفاده می‏کند و کارگاه‌های آموزشی مورد نیاز مدیران کمتر برگزار می‌شود. برنامه‏های آموزشی که مختص مدیران باشد بسیار محدود است. زمان و مکان توسط کارشناسان آموزش مشخص می‌شود و انعطاف‌ناپذیر است، واگذاری مسئولیت‌ها به دلیل آشنایی بیشتر همکاران به مراکز اجرایی و امکانات و مقررات آن توسط مدیر همان مرکز انتخاب می‏شوند. ارزیابی برنامه‏ها توسط کارشناسان در پایان دوره انجام می‌شود که تأثیری در دوره‏های دیگر ندارد. فراگیران به دلیل تناسب نداشتن برنامه‏های آموزشی با نیازهای آنان و پرداخت هزینه در قبال شرکت در این دوره‏ها تمایلی برای شرکت در این دوره ندارند. و بیشتر درصدد گرفتن گواهی پایان دوره هستند که در جهت ارتقای شغلی و مالی آن‌ها نقش مهمی دارد.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: بذرافشان، مجتبي
کلید واژه ها:  برنامه آموزشی ، اجرای برنامه آموزشی ، مدیران مدارس


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 448
نام نویسنده:  الیاسی نژاد، عباس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 75
چکیده: 

  هدف اصلی این پژوهش بررسی فرآیند انتخاب و نگهداری مدیران مدارس دوره اول متوسطه و شناسایی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر آن می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف از روش پژوهش موردی استفاده شد. جهت جمع‌آوری اطلاعات از دو گروه از آگاهان کلیدی کمک گرفته شد. گروه اول متصدیان فرایند انتخاب و انتصاب مدیران در ادارات آموزش‌ و پرورش شامل: رئیس اداره، معاون آموزشی اداره، مسئول کارگزینی، کارشناس آمار، کارشناس آموزش متوسطه اول و حراست که با تمامی این افراد مصاحبه نیمه ساختار‌یافته صورت گرفت. و گروه دوم شامل مدیران و معاونین مدارس دوره اول متوسطه بودند. به منظور انتخاب شرکت‌ کنندگان گروه دوم، از نمونه‌گیری مبتنی بر هدف استفاده گردید. چگونگی دسترسی به نمونه‌ها نیز به صورت زنجیره‌ای یا گلوله برفی انجام شد که پس از انجام 20 مصا حبه نیمه ساختاریافته اطلاعات گردآوری‌شده به اشباع نظری رسید. از دیگر روش‌های گردآوری اطلاعات جهت افزایش اعتبار و جلوگیری از سوگیری‌هایی که ممکن است نتیجه تکیه بیش‌ازحد بر یکی از روش‌های جمع‌آوری داده‌ها باشد استخراج و مطالعه پژوهش‌های انجام‌شده در این زمینه، مطالعه اسناد و مدارک موجود در سازمان (نظیر بخشنامه‌ها و یا دستورالعمل‌های موجود در زمینه انتصاب مدیران) می‌باشد. نتایج پژوهش حاکی از دخالت عوامل مختلف بر فرایند انتخاب و نگهداری مدیران می‌باشد که می‌توان به مهم‌ترین عوامل مؤثر بر فرایند انتخاب و نگهداری مدیران از دیدگاه مصاحبه شوندگان به مقوله‌های ویژگی‌های فردی، بومی گزینی، اطاعت‌پذیری، نزدیک شدن به زمان بازنشستگی، خطای هاله‌ای، رابطه مداری و آموزش‌ و پرورش سیاست زده اشاره نمود. در میان عوامل مختلف مؤثر بر انتخاب، مصاحبه‌شوندگان بیشتر بر دخالت نمایندگان مجلس و فرماندار بر فرایند انتخاب و نگهداری مدیران مخصوصاً انتخاب مدیران ناکارآمد و ضعیف تأکید داشتند. چنانکه بتوان این عامل را از فرایند انتخاب و نگهداری مدیران حذف کرد تا حدود زیادی احتمال دست یافتن به انتخاب شایسته سالارانه وجود دارد.

 

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

فاقد

 


استاد راهنمای اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
استاد مشاور اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور دوم: جعفري ثاني، حسين
کلید واژه ها:  انتخاب ،  انتصاب ،  نگهداری ،  مدیران مدارس ، عوامل مؤثر


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 447
نام نویسنده: وقاری زمهریر، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 134
چکیده: 

تربیت دینی در نظام‌های آموزشی و رسمی کنونی به‌عنوان مهم‌ترین هدف مورد توجه قرار دارد و برنامه‌های درسی با داشتن سازوکارهایی مشخص می‌توانند راه را برای تحقق این هدف هموار سازند. با وجود اهمیت این موضوع، برنامه درسی تربیت دینی در کشور ما از توفیق چندانی برخوردار نبوده است. علت اصلی این ناکامی‌ها را باید در رویکردهای حاکم بر تربیت دینی جستجو کرد. براین اساس لازم است چاره‌اندیشی جهت برنامه درسی تربیت دینی و عناصر آن براساس رویکردی مقبول در مبانی اسلامی صورت گیرد. لذا پژوهش حاضر به قصد تبیین عناصر برنامه درسی تربیت دینی و ویژگی‌های آن مبتنی بر رویکرد تکلیف‌گرا به عنوان رویکردی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی انجام شده است. تحقق این هدف اقتضا نمود که پیش از تبیین عناصر برنامه درسی تربیت دینی، رویکرد تکلیف‌گرا تبیین گردد. براین اساس با اتکاء به منابع اصیل شامل شرح کشف المراد علامه حلّی، حق و تکلیف در اسلام از جوادی آملی و با استفاده از سایر آثار و تألیفات متفکران مسلمان در حوزه مورد بحث، رویکرد تکلیف‌گرا تبیین و ارائه شده است. سپس با تکیه بر این رویکرد و با استفاده از روش تحلیلی و استنتاج قیاسی (الگوی بازسازی شده فرانکنا)، هدف غایی، واسطی و فرآیند یاددهی_یادگیری و ویژگی‌های هر یک از آنان در برنامه درسی تربیت دینی تبیین گردید. براین اساس تکلیف‌مداری به عنوان هدف غایی برنامه درسی تربیت دینی تعیین شد. مطابق با این غایت، ده هدف واسطی شامل توحیدمحوری، اخلاص، هدایت، اندیشه‌ورزی، تعقل، رشد علم و معرفت، عدالت، پرورش قدرت و توانایی، آزادی و اختیار و پنج ویژگی برای فرآیند یاددهی_یادگیری شامل انگیزه درونی، پرورش حواس، پرورش اراده، توجه به تفاوت‌های فردی و ارائه الگو و نمونه عملی برای برنامه درسی تربیت دینی تعیین و تبیین شد. علاوه بر این، در زمینه ارزشیابی در برنامه درسی تربیت دینی مبتنی بر رویکرد تکلیف‌گرا توصیه شد که نفس و هویت تربیت جدی گرفته شود و به دلیل تفاوت در وسع و توان متربیان اشکال و ابزار مختلفی برای سنجش عملکرد متربیان استفاده شود. همچنین خودارزیابی به عنوان روشی مطلوب جهت ارزشیابی در برنامه درسی تربیت دینی معرفی شد. به‌طورکلی نتایج پژوهش حاکی از آن است که رویکرد تکلیف‌گرا در برنامه درسی تربیت دینی از طریق نگاه همه جانبه به رشد ابعاد وجودی انسان، توجه به توانایی و تفاوت‌های افراد و تکلیف به قدر وسع، توجه به آزادی و اختیار انسان، قادر است آسیب‌هایی چون جزءنگری و تک بعد‌ی‌نگری، ظاهربینی و توجه صرف به نتیجه، نگاه مکانیکی و قالبی و یکسان‌سازی در تربیت دینی را که رویکرد حاکم (نتیجه‌گرا) بر پیکره نظام تربیت دینی وارد ساخته است، را برطرف سازد و از این طریق جایگزینی مناسب برای رویکرد حاکم باشد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

فاقد


استاد راهنمای اول: امین خندقی، مقصود
استاد مشاور اول: سعيدي رضواني، محمود
کلید واژه ها:  برنامه درسی ، رویکردهای تربیت دینی ،  تربیت دینی ، تکلیف‌گرایی ،  نتیجه‌گرایی.


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 446
نام نویسنده: سعیدی، منصوره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 148
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش مدیران آموزشگاهی در مواجهه با مسائل و مشکلات پیش روی مدارس هوشمند می باشد. برای دست یابی به این هدف، از روش پژوهش مطالعه موردی استفاده شد. میدان پژوهش را سه مدرسه هوشمند پیشرفته در شهر مشهد تشکیل دادند. مطلعان کلیدی در پژهش حاضر مدیران، کارکنان آموزشی  اداری و دانش آموزان مدارس مورد مطا لعه بودند. جهت گردآوری داده های مورد نیاز از مصاحبه نیمه ساخت یافته و تحلیل اسناد استفاده شد. به طورکلی،  براساس یافته های حاصل از این پژوهش نتایج به دست آمده حاکی از آن است که از مهم ترين مسائل و مشکلاتي كه مدارس هوشمند مورد مطالعه با آن مواجه هستند اثربخش نبودن آموزشهای ضمن خدمت، عدم دانش فناوری معلمان، کمبود نیروی متخصص فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدرسه، ارزیابی عملكرد معلمان و نبود ساز وکار تشویقی قانونی، مشکلات مربوط به سیستم ارزشیابی تحصیلی دانش آموزان و مقاومت معلمان در برابر فناوري اطلاعات  می باشد و از جمله اقدا ماتی که مدیر در این مدارس در جهت کاهش این چنین مشکلاتی انجام می دهد توانمند سازی، اطلاع رسانی، مشارکت طلبی، ایجاد انگیزه، حمایت و پشتیبانی فنی، ایجاد فضای یادگیری، تجهیز مدرسه و کنترل می‌باشد.

فهرست مندرجات


فهرست منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  فناوري اطلاعات و ارتباطات ، مدرسه هوشمند ، مدير مدرسه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 445
نام نویسنده: ، زهرا حجازی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 225
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف نیازسنجی رئوس مطالب برنامه‌ی درسی دوره‌های تکمیلی علوم انسانی اسلامی جهت فراهم آوردن زمینه‌ی بهبود و تقویت نظریه‌پردازی در اعضای هیات علمی علوم انسانی بر اساس مبانی دینی انجام شد. روش مورد استفاده در این پژوهش، نیازسنجی با رویکرد کیفی با استفاده از روش آگاهان کلیدی بوده و از ابزار مصاحبه و نمونه‌گیری گلوله برفی بهره‌گیری شده است. داده‌ها به دو منظور(شناسایی نوع رویکرد آگا هان کلیدی به علوم انسانی و علوم انسانی اسلامی و رئوس مطالب پیشنهادی از سوی آنان) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. داده‌ها بعد از جمع‌آوری، جهت کشف نوع رویکرد آگاهان کلیدی به روش تفسیری مورد تحلیل قرار گرفت و به منظور شناسایی سرفصل‌ های مورد نظر از تحلیل ساختاری استفاده شد. نتایج در بخش نخست پژوهش حاکی از آن بود که رویکرد غالب آگاهان کلیدی نسبت به علوم انسانی و علوم انسانیِ اسلامی، رویکرد غرب‌گزین، و  از 16 مصاحبه صورت گرفته، 13 تن از آگاهان کلیدی دارای رویکرد غرب‌گزین، 2 ‌تن دارای رویکرد غرب‌گریز و 1 تن دارای رویکردی توامان غرب‌گزین و غرب‌گریز بوده است. در بخش دوم پژوهش کلیه سرفصل‌ های به دست آمده در چهار محور کلان با عناوین دین اسلام، علم و دین، علوم انسانی و  نظریه و نظریه‌پردازی تقسیم شد و در ذیل هر یک، سرفصل‏های کلّی همراه با سرفصل‏های پیشنهادی جایابی شد. در ذیل محور کلانِ دین اسلام، سرفصل‌ های کلّیِ،  شناخت دین و مسایل آن؛  آشنایی با متون اسلامی و الزامات اساسی آن  و مبادی و مبانی دین قرار گرفت. محور کلانِ دیگر علم  و دین بود که سرفصل‌ هایِ کلّی  علم دینی و اسلامی(عام)؛  شناخت علم و مبانی فلسفی، جامعه‌ شناختی و تاریخی آن و بررسی ارتباط میان علم و دین در ذیل آن قرار گرفت. در ذیل محور کلیدی علوم انسانی نیز، سرفصل‌های کلّیِ  علوم انسانیِ غربی؛ علوم انسانیِ اسلامی؛ بررسی تطبیقی علوم انسانیِ اسلامی و غربی و حوزه علمی خاص قرار داده شد. موضوع کلیدی دیگر در باب نظریه و نظریه‌پردازی است؛ در این بخش به سرفصل‌های کلّیِ، بررسی نظریه‌ها و نمونه‌های تولید علم در اسلام؛ نظریه‌پردازی؛ نظریه و نظریه‌پردازی حوزه علمی خاص؛ آموزش پژوهشگری؛ روش و روش‌شناسی پرداخته شده است. در ذیل هر یک از سرفصل‌ های کلّی، سرفصل‌ های پیشنهادی جایابی شده است.  به دلیل غالب بودن رویکرد غرب‌گزین در میان آگاهان کلیدی، تفاوت جدّی میان سرفصل‌ های ارایه شده از سوی آگاهان کلیدی دارای رویکرد غرب‌گزین با آگاهان کلیدی دارای دیگر رویکردها شناسایی نشد.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: امین خندقی، مقصود
استاد مشاور اول: قندیلی، سید جواد
کلید واژه ها:  نیازسنجی ، علوم انسانی اسلامی ، رویکردهای علم دینی ، نظریه‌پردازی ،  محتوا ، رئوس مطالب ، برنامه‌ی درسی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 444
نام نویسنده: رسولي، هادي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 119
چکیده: 

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه فاصله قدرت و اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد که در سال 1395 مشغول به خدمت بودند كه از میان آنها تعداد 263 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم طبقه انتخاب گرديد و براي سنجش متغير هاي پژوهش از فاصله قدرت كاظمي و اخلاق حرفه‌ای حسيني استفاده شد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از آزمون t تك نمونه اي، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون استفاده شد. تحليل داده‌ها نشان داد که رابطه بين فاصله قدرت و اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد (163/0-r=) در سطح آلفاي 05/0 معنادار است. و همچنین  مشخص شد که وضعيت اخلاق حرفه اي پايين تر از حد متوسط (23/32-=t) و وضعیت فاصله قدرت بالاتر از حد متوسط (03/9=t) قرار دارد. همچنين مشخص شد كه از بين مولفه هاي فاصله قدرت، تصميم گيري و ارتباطات بيشترين تاثير را در پيش بيني اخلاق حرفه اي دارند.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
استاد مشاور اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
کلید واژه ها:  اخلاق حرفه‌ای ، فاصله قدرت ، اعضای هیأت علمی ، دانشگاه فردسی مشهد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 443
نام نویسنده: کامل عطار حسین زاده، سحر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 123
چکیده: 

 پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد از دیدگاه دانشجویان این دانشگاه انجام شد. پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و ازنظر هدف کاربردی است. جامعه ­ی آماری شامل کلیه­ ی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 95- 94 برابر 710/15 می­ باشد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه­ گیری طبق ه­ای نسبی، از بین دانشجویان گروه ­های آموزشی علوم انسانی ، مهندسی و معماری، کشاورزی، دامپزشکی، منابع طبیعی و علوم پایه و ریاضی اقدام و نمونه­ های برابر 375 دانشجو انتخاب شد. ابزار تحقیق، پرسش­نامه ­ی ویرایش ­شده­­ ی سروکوال درباره ­ی کیفیت خدمات آموزشی است. داده­ ها بااستفاده از نرم­ افزار spss و ازطریق آزمون­­t، تحلیل واریانس یک­راهه و تحلیل واریانس چند متغیره مورد تجزیه ­و ­تحلیل قرار گرفت. یافته­ های پژوهش بیانگر آن است که بین وضع موجود و مورد انتظار خدمات آموزشی ازدیدگاه دانشجویان تفاوت معناداری وجود دارد و در هر پنج بعد کیفیت خدمات آموزشی شکاف وجود دارد. بیش­ترین میانگین شکاف در ابعاد تضمین و همدلی و سپس به­ترتیب در ابعاد پاسخ­گویی و اطمینان و کم­ترین میانگین شکاف در بعد محسوسات مشاهده شد.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
استاد مشاور اول: سعیدی رضوانی، محمود
کلید واژه ها:  کیفیت خدمات ، خدمات آموزشی ،  دانشگاه فردوسی مشهد

<   1234567891011121314151617181920213141   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.