دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته علوم تربیتی

<   11121313233343536373839404142434445464748   >


تعداد نتایج به دست آمده: 474 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 24
نام نویسنده: مصطفوی گرو، جليل
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

الف) نمونه مورد بررسی:

نمونه مورد بررسی در این تحقیق عبارتست از 40 نفر از مدیران مدارس استثنایي و مدیران مدارس عادی که از نواحی آموزش و پرورش شهر مشهد و مدیریت آموزش و پرورش استثنایي خراسان انتخاب شده اند.

ب) جهت بررسی مربوط به پژوهش حاضر، یک 16 سئوالی بر اساس طیف لیکرت تنظیم گردیده که نگرش دو گروه از مدیران را نسبت به طرح تلفیقی مورد سنجش قرار داده است. پس از تنظیم و ارائه آن به نمونه مورد بررسی و جمع آوری ها تکمیل شده و محاسبات آماری، داده های حاصل و متغیرهای تحقیق از طریق آزمون T و خی 2 محاسبه میانگین با یک عدد ثابت (3) و همبستگی دو رشته ای نقطه ای مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. و نتایجی به شرح زیر بدست آمد:

1- بین نگرش مدیران مدارس عالی و استثنایي نسبت به طرح تلفیقی این نتیجه حاصل گردید که بین دو گروه مدیران فوق الذکر تفاوت معنادار وجود ندارد.

2- مدیران مدارس استثنایي نسبت به طرح تلفیقی، دارای نگرش مثبتی در مقایسه با متوسط هستند.

3- مدیران مدارس عالی نسبت به طرح تلفیقی دارای نگرش منفی در مقایسه با متوسط نیستند.

4- بین مدیریت در مدارس استثنایي و موافقت با طرح تلفیقی در بین مدیران مورد پژوهش که از طریق روش همبستگی دو رشته ای نقطه ای محاسبه گردیده، و فرضیه تحقیقی مورد تایيد قرار نگرفته و فرضیه مزبور رد شده است.

فهرست مندرجات - نتيجه گيري - منابع و مأخذاستاد راهنمای اول: رئوفي، محمد حسين
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 28
نام نویسنده: جواهری، محمدرضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 121
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 9
نام نویسنده: عربشاهی، اعظم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1370
تعداد صفحات: 214
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: اخلاقي كوهپائي، حسين


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 8
نام نویسنده: مهاجری، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: اخلاقي كوهپائي، حسين


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 7
نام نویسنده: پور امین اناركی، مهرانگيز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1363
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: صادقي، محمدرضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 6
نام نویسنده: ناقدی احمدی، فرشته
نویسنده دوم: آرشيد، جعفر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1358
تعداد صفحات: 73
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: برادران رفيعي، علي محمد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 10
نام نویسنده: واقف، عليرضا
نویسنده دوم: دباغ تبريزي، زهره
نویسنده سوم: شهركي نژاد، عليرضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1371
تعداد صفحات: 497
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: اخلاقي كوهپائي، حسين


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 11
نام نویسنده: برادران حسینی، منصوره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1371
تعداد صفحات: 95
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: اخلاقي كوهپائي، حسين


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 15
نام نویسنده: سوسرائی، صادق
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 79
چکیده: 

موضوع پژوهش : مطالعه بر روی 357 کیس از کودکان استثنایی است که طی سال 71-72 به مرکز توان بخشی روان کودک مراجعه کرده اند و تشخیص این افراد توسط جناب استاد دکتر حسین اخلاقی انجام گرفته است . با توجه به شرح حالهای موجود در مرکز اطلاعات مورد نیاز با استفاده از فرم های مخصوص استخراج شد . متغیر هایی را که برای مطالعه در نظر گرفته شدند عبارت اند از : 1-سن مادر هنگام زایمان 2- ترتیب تولد 3- نسبت فامیلی 4- وضعیت دوران بارداری مادر 5- وضعیت زایمان .البته بیماریهای مراجع بعد از تولد در بعضی از اختلالات در شرح حالها موجود بوده ذکر شده است .قابل الذکر است که 357 کیس از 426 کیس که به مرکز مراجعه کرده اند انتخاب شده اند . تعدادی به علت عدم وجود اطلاعات لازم در شرح حال حذف شده اند . هدف : بررسی علل اختلالات کودکان استثنایی است . مطالعه ما بیشتر در حکم تائید مطالعات قبلی است که توسط متخصصان داخلی و خارجی انجام شده است . روش مطالعه توصیفی است . اختلالاتی که مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از : 1- سندرم داون 2- اوتیسم 3- میکرو سفالی 4- اختلال عاطفی 5- اختلالات جانبی 6- اختلالات گفتاری 7- اختلال کمبود توجه همراه با بیش فعالی 8- عقب مانده محیطی فرهنگی 9- فلج مغزی 10- ضربه (آسیب مغزی ) 11- اختلال رشدی 12- چند معلولیتی . اطلاعات را براساس درصد فراوانی تجزیه و تحلیل کرده ایم.


استاد راهنمای اول: اخلاقي كوهپائي، حسين


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 14
نام نویسنده: اسدی حصاری، حسين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1372
تعداد صفحات: 176
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: اخلاقي كوهپائي، حسين

<   11121313233343536373839404142434445464748   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.