دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته علوم تربیتی

<   1112131323334353637383940414243444546474849   >


تعداد نتایج به دست آمده: 485 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 34
نام نویسنده: طیوری، محمد علي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1372
تعداد صفحات: 84
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 39
نام نویسنده: ایران پناه، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 100
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 42
نام نویسنده: حسینی، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 132
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 18
نام نویسنده: انبیائی، اكبر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 57
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: اخلاقي كوهپائي، حسين


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 16
نام نویسنده: بحری، احمد
نویسنده دوم: رحماني اينچه كيكانلو، باقر
نویسنده سوم: فرخ، سيد محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 42
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: صادقي، احمد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 20
نام نویسنده: كشمیری، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1375
تعداد صفحات: 82
چکیده: 

بهداشت روانی یكی از مقوله های خاص دانش روان شناسی است كه در دهه های اخیر به آن توجه خاصی مبذول شده است. این امر در سازمان های اجتماعی و خصوصا سازمانهای آموزشی به لحاظ وجود عوامل انسانی متعدد كه در یك راستا و برای رسیدن به اهداف سازمانی مجتمع شده اند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یكی از شرایط مهمی كه در سازمانهای آموزشی برای تحقق بهداشت روانی مطلوب كاركنان در نظر گرفته می شود ، نقش مشاركت جویانه مدیران مراكز است كه این پژوهش به بررسی نقش مشاركت جویانه و غیر مشاركت جویانه مدیران مراكز آموزشی عادی و استثنایي در مقطع ابتدائی در بهداشت روانی معلمین و كاركنان آن پرداخته است. روش تحقیق مورد استفاده این پژوهش روش زمینه یابی است. در این پژوهش 4 گروه 25 نفری از معلمین و كاركنان مراكز آموزشی عادی و استثنایي به ترتیب ذیل و بر اساس انتخاب تصادفی چند مرحله ای شركت داده شدند.

 1- گروه اول شامل 25 نفر از معلمین و كاركنان مراكز آموزشی ابتدایي عادی كه مدیران آنها دارای نقش مشاركت جویانه هستند.

 2- گروه دوم شامل 25 نفر از معلمین و كاركنان مراكز آموزشی ابتدایي عادی كه مدیران آنها دارای نقش غیر مشاركت جویانه هستند.

3- گروه سوم شامل 25 نفر از معلمین و كاركنان مراكز آموزشی استثنایي در مقطع ابتدایي كه مدیران آنها دارای نقش مشاركت جویانه هستند.

4- گروه چهارم شامل 25 نفر از معلمین و كاركنان مراكز آموزشی استثنایي در مقطع ابتدایي كه مدیران آنها دارای نقش غیر مشاركت جویانه هستند. برای رسیدن به هدف پژوهش، ابتدا از بين نواحی شش گانه مشهد یك ناحیه به طور تصادفی انتخاب و سپس از بین مراكز آموزش ابتدایي آن ناحیه 12 مدرسه بر اساس انتخاب تصادفی گزینش شدند. در خصوص انتخاب معلمین و كاركنان مراكز استثنایي نیز با توجه به تعداد 28 مركز موجود در سطح مشهد 12 مركز بطور تصادفی انتخاب شدند و ها بین تمامی آنها توزیع شد. از كل ها برگشت داده شده به تفكیك گروه های عادی مشاركت جو و غیر مشاركت جو و استثنایي مشاركت جو و غیر مشاركت جو فوق الذكر گزینش شدند.ابزار جمع آوری اطلاعات شامل 2 است.

 1- شماره یك به بررسی میزان نقش مشاركت جوی مدیران می پردازد و دارای 15 سوال بوده است كه بر اساس مقیاس درجه بندی لیكرت به 5 درجه خیلی زیاد (4نمره )، زیاد(3نمره) متوسط (2نمره)، كم (1 نمره)، و خیلی كم (0نمره) تنظیم شده است. حد تفكیك مدیران مشاركت جو از مدیران غیر مشاركت جو نمره 30 از مجموع 60 نمره است.

 2- بهداشت روانی كه به بررسی وضعیت بهداشت روانی معلمین و كاركنان می پردازد و شامل 30 سوال بوده است كه این نیز بر اساس مقیاس درجه بندی لیكرت به 5 درجه تنظیم شده است. آزمون آماری مورد استفاده در این پژوهش استفاده از آمار توصیفی برای بدست آوردن میانگین، انحراف معیار، استفاده از آزمون t برای بدست آوردن سطح معنی داری بین گروه های مورد مقایسه است. نتایج آزمون t نشان می دهد كه نقش مشاركت جویانه مدیران در بهداشت روانی معلمین و كاركنان به طور معنی داری نسبت به نقش غیر مشاركت جویانه مدیران متفاوت است. بهداشت روانی معلمین و كاركنان مراكز آموزشی عادی كه دارای مدیران مشاركت جو هستند نسبت به بهداشت روانی معلمین و كاركنانی كه دارای مدیران غیر مشاركت جو می باشند بطور معنی داری تفاوت می كند. – بهداشت روانی معلمین و كاركنان مراكز آموزشی استثنایي در مقطع ابتدایي كه دارای مدیران مشاركت جو می باشند نسبت به بهداشت روانی معلمین و كاركنان مراكز آموزشی استثنایي كه دارای مدیران غیر مشاركت جو هستند نیز بطور معنی داری تفاوت میكند. بهداشت روانی معلمین و كاركنان مراكز، آموزشی عادی كه دارای مدیران مشاركت جو می باشند نسبت به گروه مشابه در مراكز، آموزش استثنایي، تفاوت معنی داری را نشان می دهد.

 

فهرست مندرجات    نيتجه گيري   منابع و مأخذاستاد راهنمای اول: كوهستاني، حسين علي
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 19
نام نویسنده: پرخرد، مهدي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 132
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: اخلاقي كوهپائي، حسين


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 22
نام نویسنده: گوهرشاهی، شيوا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 67
چکیده: 

 

ندارد


استاد راهنمای اول: رئوفي، محمد حسين


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 21
نام نویسنده: ترابی، اختر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 128
چکیده: 

 طبق نظریه آبراهام مزلو به نظر می رسد که رضایت شغلی تابعی از میزان ارضای نیازهای فرد است او نیاز های انسان را به پنج سطح تقسیم کرده است: 1- نیاز فیزیولوژیک 2- نیاز ایمنی 3- نیاز اجتماعی 4- نیاز احترام 5- نیاز خودشکوفایي

هدف اساسی از انجام پژوهش در ارتباط با رضایت شغلی کارکنان اداره آموزش و پرورش استثنایي و تعیين نقش و میزان ارتباط نیازها به عنوان عوامل تعیين کننده رضایت شغلی می باشد.

فرضیات تحقیق عبارتند از: 1- بین رضایت شغلی و سطح نیازهای کارکنان اداره آموزش و پرورش استثنایي رابطه معناداری وجود دارد.2- بین میزان رضایت شغلی کارکنان اداره در رده های آموزش، اداری- مالی، پرورشی تفاوت معناداری وجود دارد. 3- بین میزان سطح نیازهای پنجگانه کارکنان اداره در رده های آموزشی، اداری- مالی، پرورشی تفاوت معناداری وجود دارد.

گردآوری اطلاعات از طریق دو سنجش سطح نیازها و رضایت شغلی صورت گرفته که در ناحیه 4 آموزش و پرورش با نمونه 50 نفری اعتباریابی آن با استفاده از فرمول آلفای کرانباخ انجام گرفته شده. سپس این دو بین 53 نفر حجم نمونه مورد مطالعه که برابر با حجم جامعه آماری است توزیع و پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل و پردازش اطلاعات و استفاده از روشهای آماری رگرسیون ساده، رگرسیون چند گانه، آنالیز واریانس نتیجه 3 فرضیه بدین صورت بدست آمد. 1- بین رضایت شغلی و سطح نیازهای کارکنان رابطه معناداری وجود داشت.2- بین میزان رضایت شغلی کارکنان در سه رده اداری تفاوت معناداری مشهود نبود.3- بین میزان نیازهای پنجگانه کارکنان رده های اداری اختلاف معناداری وجود نداشت

 

فهرست مندرجات  منابع و مأخذ  نتيجه گيري   

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: صادقي، احمد
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 26
نام نویسنده: خانلر، محمد جواد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1374
تعداد صفحات: 82
چکیده: 
نظر به اهمیت نقش مدیر در دستیابی به اهداف از پیش تعین شده سازمان ها و همچنین نقش مهم مدیریت در روند توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه، بررسی عوامل موثر در اتتخاب سبکهای مدیریتی توسط مدیران ضروری به نظر می رسد در نوشتاری که پیش رو دارید سعی بر آن است با ارتباط بین رشته تحصیلی، نگرش نسبت به انسان و سبکهای انتخابی مدیران بررسی شود. برای انجام این تحقیق از روش زمینه یابی استفاده شده است. همچنین جامعه آماری با توجه  به محدودیتها و عوامل مزاحم در تحقیق مدیران دبیرستانهای نواحی 7گانه شهر مشهد می باشد که 50 نفر از مدیران از طریق روش نمونه گیری طبقه ای و همچنین از دبیرستانهای مورد بررسی 150 دبیر انتخاب شدندکه به های روش سنجي پاسخ دادند. به منظور جمع آوری اطلاعات 2 روش سنج و نگر ش سنج تدوین كردند که روش سنج در اختیار دبیران و نگرش سنج در اختیار مدیران قرار داده شد.پاسخ های نگرش سنج در بر گیرنده 4 نوع نگرش نسبت به انسان( نگرش بد بینانه- نگرش متمایل به بد بینانه- نگرش خوشبینانه- نگر متمایل به خوشبینانه) بود و روش سنج نیز روش مدیران را در 3 حیطه (رابطه مدار- وظیفه مدار و بینابین) مشخص نمودند.مدیران در 4 گروه، علوم اداری و اقتصادی فنی و مهندسی(به انضمام ریاضی – فیزیک) علوم پایه، علوم انسانی، و الهیات تقسیم بندی شدند.اطلاعات جمع آوری شده از ها از طریق نرم افزار کامپیوتریSPSS و با آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون، تجزیه و تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی دانکن مورد بررسی قرار گرفت که تجزیه و تحلیل اطلاعات، نتایج ذیل حاصل گردید:1-  بین نگرش مدیران نسبت به انسان با توجه به رشته های تحصیلی مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد.

2-  نگرش مدیران گروه علوم اداری نسبت به انسان در مقابل سایر مدیران خوشبینانه تر می باشند و برعکس مدیرانی که از رشته های علوم انسانی و الهیات فارغ التحصیل شده اند از نگرش بدبینانه تری نسبت به انسان در مقابل سایر مدیران برخوردار هستند.

3-  بین رشته های تحصیلی مدیران با سبکهای انتخابی شان و همچنین بین نگرش آنان با سبکهای انتخابی ارتباط معنی داری وجود ندارد.

4-  در بعد تصمیم گیری تفاوت معنی داری بین مدیران با رشته های تحصیلی مختلف مشاهده گردید که در این میان مدیران رشته های علوم پایه بیشتر از روشهای رابطه مدار استفاده نمودند و برعکس مدیران گروه علوم انسانی و الهیات بیشتر از روشهای ضابطه مدار استفاده می کردند.


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا

<   1112131323334353637383940414243444546474849   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.