دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته علوم تربیتی

<   123456789101112131415161718192021223242   >


تعداد نتایج به دست آمده: 485 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 442
نام نویسنده:  سیاح، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 208
چکیده: 

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر برنامه آموزش آشنا سازی دانشجویان ورودی جدید بر سازگاری دانشجویان با دانشگاه در دانشگاه فردوسی مشهد در زمستان 1393بود. به این منظور برنامه آشنا سازی دانشجویان ورودی جدید بر اساس تجربیات دانشگاه­های برتر جهان در این زمینه و نیز با مرور ادبیات مربوط به حوزه­ی آشنا سازی طراحی گردید. روش این تحقیق، آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان ورودی جدید سه رشته علوم تربیتی و روانشناسی و تربیت بدنی و علوم ورزشی در نیمسال دوم 1393  دانشگاه فردوسی مشهد بود. کلیه شرکت کنندگان در این دوره آموزشی 74 تن بودند که با استفاده از جدول اعداد تصادفی به سه گروه 37 نفری آزمایش و دوگروه گواه انتساب یافتند. متغیر مستقل برنامه آموزش آشنا سازی و متغیر وابسته سازگاری با دانشگاه بود. برنامه آموزش آشنا سازی طراحی شده در اختیار گروه آزمایش قرار گرفت و برای گروه کنترل برنامه­ای اعمال نشد. به منظور سنجش تاثیر برنامه آموزش آشنا سازی در میزان سازگاری دانشجویان با دانشگاه از آزمون سازگاری دانشجویان (اسد) استفاده شد. پایایی این با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 94/0 تعیین شد و روایی محتوایی مورد تایید محققان و روایی ملاک آزمون با استفاده از آزمون جی اچ کیو 58/0 گزارش شده بود.داده­های پژوهش  با استفاده از شاخص­ های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و فراوانی و درصد) و آزمون­ های آمار استنباطی (تحلیل واریانس اندازه­ گیری مکرر، آزمون درون­ گروهی و آزمون تحلیل واریانس چند متغیری) با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج بدست آمده نشان داد که بین میانگین نمرات گروه­ های آزمایش و کنترل تفاوت معنا داری مشاهده نگردید.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: نوغانی، محسن
کلید واژه ها:  آشناسازی ، برنامه آشناسازی دانشجویان ، دانشجویان ورودی جدید ، سازگاری با دانشگاه ، دانشگاه فردوسی مشهد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 441
نام نویسنده: فروتنیان، عبدالمجید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 82
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی ضرورت‌ ها، موانع و امکان اجرای پژوهش میان‌ رشته‌ای در تعلیم و تربیت انجام گرفت. بر این مبنا از روش ترکیبی متوالی اکتشافی استفاده شد. جامعه آماری، پژوهشگران پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و پژوهشکده علوم شناختی و اعضای هیئت علمی دانشکده‌ های علوم تربیتی دانشگاه‌ های مطرح کشور بود. برای جمع‌ آوری داده‌ ها از نمونه‌ گیری هدفمند در پژوهش کیفی و نمونه‌ گیری تصادفی در پژوهش کمی استفاده شد. بر اساس متون مربوطه و نتایج مصاحبه، سه پرسش نامه‌ تدوین گردید. روایی محتوایی آن‌ها براساس اجماع نظر هفت متخصص تأیید و پایایی هر سه پرسش نامه با روش آلفای کرونباخ 71/0 (بررسی ضرورت‌ ها)، 86/0 (بررسی موانع)، 70/0 (بررسی امکان اجرا) به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش استراس کوربین (پژوهش کیفی) و روش‌ های آماری توصیفی و تحلیل عاملی (پژوهش کمی) انجام شد. نتایج نشان داد که به ترتیب اولویت، مؤلفه‌ های پیشرفت، جامع نگری و نوآوری ضرورت پژوهش میان‌ رشته‌ای و مؤلفه‌ های مسئولیت گریزی در گروه، تخصص گرایی و عدم آگاهی و شناخت، موانع پژوهش میان‌ رشته‌ای و مؤلفه‌ های حمایت، سهولت و صحت علمی به ترتیب اولویت امکان اجرای این رویکرد را تبیین می‌کند. همچنین به ترتیب اولویت رویکرد های پژوهش میان‌ رشته‌ای گروهی بین علوم خویشاوند، پژوهش میان‌ رشته‌ای انفرادی بین علوم خویشاوند، پژوهش میان‌ رشته‌ای گروهی بین علوم دور و پژوهش میان‌ رشته‌ای انفرادی بین علوم دور قابلیت اجرا دارند.                       

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

                                                                               

 

 

 

 

 

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  امکان اجرا ، پژوهش ترکیبی ، پژوهش میان‌رشته‌ای ، تعلیم و تربیت ، ضرورت‌ها ،  موانع


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 440
نام نویسنده:  دانشمند، حمید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

پژوهش حاضر باهدف بررسی وضعیت ایفای نقش‌ ها و شایستگی‌ های مربیگری عملکرد سرپرستان شرکت ایران‌ خودرو خراسان و تأثیر آن‌ ها بر نتایج مربیگری انجام شد. از لحاظ هدف پژوهش جزء پژوهش‌ های کاربردی و از حیث روش جزء پژوهش‌ های همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل سرپرستان (40 نفر) و اپراتورهای (469 نفر) بخش تولید سالن رنگ شرکت ایران‌خودرو خراسان جمعاً 509 نفر بوده و از این تعداد 37 نفر سرپرست و 206 نفر اپراتور جمعاً 243 نفر به‌ عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری سرپرستان سرشماری و اپراتورها سهمیه‌ای بوده است. روش مورد استفاده در این پژوهش پیمایش و ابزار گردآوری داده‌ها بوده است. جهت سنجش نقش‌ها و شایستگی‌ های مربیگری عملکرد از دو استاندارد نقش‌های مربیگری عملکرد و شایستگی‌ های مربیگری عملکرد جیلی و جیلی (2007) و جهت سنجش نتایج مربیگری از محقق ساخته نتایج مربیگری بر اساس مدل کارول ویلسون (2007) استفاده شد. جهت تعیین روایی از روش روایی محتوایی و جهت تعیین پایائی ‌ ها از آلفای کرون باخ استفاده شد که ضرایب حاصل برای نقش‌ های مربیگری عملکرد 89/.، شایستگی‌ های مربیگری عملکرد 91/. و نتایج مربیگری عملکرد 88/. محاسبه شد. جهت تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از آزمون تی تک نمونه‌ای، پیرسون، رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که سرپرستان شرکت ایران‌ خودرو خراسان به ترتیب نقش ارزیاب عملکرد، آموزش‌ دهنده، استراتژیست و مشاور شغلی را برای زیردستان خود ایفا می‌کنند و به ترتیب دارای شایستگی‌ های پاداش عملکرد، رابطه مشارکتی کارکنان، افزایش عزت‌ نفس کارکنان و رشد و توسعه کارکنان هستند. همچنین بین نقش‌های مربیگری عملکرد و شایستگی‌ های مربیگری عملکرد، شایستگی‌ های مربیگری عملکرد و نتایج مربیگری، نقش‌های مربیگری عملکرد و نتایج مربیگری رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین نقش‌ های مربیگری عملکرد و شایستگی‌ های مربیگری عملکرد می‌توانند نتایج مربیگری را پیش‌بینی نمایند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  مربیگری عملکرد ،  نقش‌های مربیگری عملکرد ،  شایستگی‌های مربیگری عملکرد ، نتایج مربیگری


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 439
نام نویسنده: رجبي باغدار، احمد
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 268
چکیده: 

پرورش خلاقیت از هدف های آرمانی آموزش و پرورش عمومی جمهوری اسلامی است که به اقتضای ویژگی های سنی دانش آموزان در دوره ابتدایی ، توجهی ویژه را می طلبد . این  پژوهش  با هدف شناسایی ویژگی های مطلوب برای عناصر برنامه درسی این دوره و طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی مبتنی بر پرورش خلاقیت انجام شد . با بررسی نظریه های مختلف در زمینه خلاقیت ، نظریه سرمایه گذاری خلاقیت اشترنبرگ ، که یک نظریه ترکیبی با رویکرد شناختی  اجتماعی است انتخاب شد . سوالات پژوهش معطوف به بررسی وضعیت موجود  برنامه درسی قصد شده در دوره ابتدایی از حیث توجه به پرورش خلاقیت ، شناسایی ویژگی های مطلوب ، عناصر اصلی در الگوی برنامه درسی مبتنی بر پرورش خلاقیت در دوره ابتدایی و  اعتبار الگوی پیشنهادی بود. براین اساس ، روش اصلی در پژوهش ، روش پژوهش نظریه ای بود که با تلفیقی از روش های تحلیل اسناد ، تحلیل تفسیری و کفایت اجماعی مورد استفاده قرار گرفت . منابع جمع آوری دادها شامل اسناد فرادست ، نظرات متخصصان و صاحبنظران،  مبانی نظری و رویکردهای خلاقیت و تجارب کشورها ی پیشرو بوده است. بر حسب نوع سوالات از روشهای تحلیل متنوعی در تناسب با روش پژوهش استفاده شد . نتایج تحقیق در سوال اول  نشان داد که میزان توجه به مقوله خلاقیت و پرورش آن برای فراگیران  در دوره ابتدایی در تمامی اسناد پایین بوده و کمترین میزان توجه در سند برنامه درسی ملی بوده است . یافته های سوال دوم پژوهش منجربه شناسایی  ویژگی های مطلوب برای  عناصر اصلی برنامه درسی مورد نظر گردید . از این ویژگی ها می توان به جامعیت و انعطاف پذیری اهداف ، تعدد و تنوع محتوا ، خود ارزیابی ، توجه به تصورات کودکانه در فضا سازی آموزشی ، زمان بندی ترکیبی ، بهره مندی از رویکرد چند رسانه ای و تاکید بر اعتماد به نفس در مواجه با نگرش های مختلف در عنصر گروه بندی اشاره نمود . در سوال سوم با توجه به همسویی یافته ها از طریق منابع مختلف و اجماع کلی صاحب نظران و همسویی آنان با یافته ها؛کلیت الگو  مورد تائید قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش ، آموزش معلمان و تغییر نگرش آنان به سوی پرورش خلاقیت در مقایسه با کسب معلومات از طریق به حافظه سپاری ، استفاده از روش های فعال در یاددهی و ارزشیابی های مبتنی بر سنجش اصیل و طراحی محیط های چالش برانگیز یادگیری ،  پیشنهاد شده است .

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  طراحی برنامه درسی ، پرورش خلاقیت ، دوره ابتدایی ،  نظریه سرمایه گذاری خلاقیت اشترنبرگ.


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 438
نام نویسنده: غلامی، مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 110
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجیگری کمال گرایی پژوهشی مثبت ومنفی در رابطه هویت تحصیلی با اهمال کاری پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی انجام شده است. جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال93 -94، که با روش نمونه گیری سهمیه ای متناسب با حجم جامعه، تعداد 360 نفر(156 پسر و 204 دختر) به عنوان حجم نمونه از طریق فرمول نمونه گیری کوکران انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از های هویت علمی، کمال گرایی پژوهشی مثبت و منفی محقق ساخته و اهمال کاری پژوهشی استفاده شد.یافته ها نشان می دهد که هویت تحصیلی با کمال گرایی پژوهشی مثبت رابطه مستقیم و معنادار و با کمال گرایی پژوهشی منفی رابطه معکوس و معناداری دارد،همچنین کمال گرایی پژوهشی مثبت با اهمال کاری رابطه معکوس و معنادار و کمال گرایی پژوهشی منفی با اهمال کاری رابطه مستقیم و معناداری دارد. ونیز هویت تحصیلی رابطه معکوس ومعناداری با اهمال کاری پژوهشی دارد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: عبدخدايي، محمد سعيد
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  هویت تحصیلی ، کمال گرایی پژوهشی مثبت و منفی ، اهمال کاری پژوهشی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 437
نام نویسنده: نوری، حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

اگرچه روش تحقیق دستورالعمل و راهنمای تدوین  و داوری در فرایند تحقیق است؛ منابع شناخت، ابزار اصلی در مقام کشف و گردآوری داده محسوب می­شود. تحقیق حاضر با هدف توصیف تجربه زیسته محققان حرفه­ای حوزه علوم رفتاری در خصوص به­کار گیری منابع شناخت در فرایند تحقیق انجام شده است. این تحقیق در سنت کیفی و با روش پدیدارشناسی روانشناسی موستاکاس انجام شده است. مصاحبه نیمه ساخت یافته، ابزار تحقیق بوده است. نمونه تحقیق به تعداد بیست نفر به شیوه در دسترس از میان محققان برتر و اساتید با مرتبه دانشیاری و استاد تمامی حوزه علوم رفتاری دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شده­اند. تجزیه و تحلیل داده­ها به­روش استیویک کولایزی-کین انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد محققان حرفه­ای در بدو ورود به تحقیق، دارای دانش ساختاری و توانایی استنباط و کاربرد دانش در عرصه عملی حیطه مطالعاتی به عنوان پیش نیاز بوده­اند. همچنین آن­ها ارزش­هایی چون احساس مسئولیت نسبت به جامعه و اصلاح و بهبود امور را درونی سازی کرده­اند. در روند تحقیق به ترتیب، ابتدا به منابع دانشی شامل مبانی نظری، پیشینه تحقیقی، معلومات ذهنی، فرهنگ، صحبت با همکاران مراجعه کرده­اند و سپس فعالیت­ های شناختی شامل استدلال، فعالیت و مشاهده در عرصه کاربردی رشته، تجزیه و تحلیل روابط و عناصر موقعیت و ارائه ترکیب جدید با استفاده از بینش و شهود انجام داده­اند تا به راه­حل یا تولید دانش نو برسند. برخی محققان در ابتدای روند تحقیق به منابع دانشی مراجعه کرده­اند و فعالیت­هایی چون استدلال و فعالیت و مشاهده در میدان عمل داشته­اند و با  فعالیت تجزیه و تحلیل در فصل پنج توانسته­ اند به ترکیب جدیدی حاصل از  بینش دست یابند. در حالی که برخی دیگر از ابتدا و در همان مراحل ابتدایی همچون مسأله­یابی و فرضیه­ سازی منابع شناختی مختلف را به­ کار گرفته و تا سطوح تجزیه و تحلیل و ترکیب بالا رفته بودند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  تجربه زیسته ، محققان حرفه­ای ، علوم رفتاری ، منابع شناخت


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 436
نام نویسنده: تحقیقی وطنی، بهجت
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 101
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میا نجی­ گرانه خود تنظیمی در رابطه بین سبک مدیریت کلاس با عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان مدارس مقطع ابتدایی منطقه رضویه مشهد بود. پژوهش از نوع همبستگی بود و جامعه آماری شامل 1200 دانش­ آموز پایه ششم مقطع ابتدایی منطقه رضویه مشهد در سال تحصیلی 95-94 می­ باشد. برای انتخاب نمونه موردنظر با روش نمونه ­گیری سیستماتیک، 30 مدرسه مقطع ابتدایی از بین مدارس ابتدایی منطقه رضویه مشهد انتخاب شد و سپس از هر مدرسه، کلاس ششم ابتدایی که درمجموع 300 دانش‌ آموز بودند انتخاب شدند و معلمان پایه ششم هر مدرسه که در مجموع 30 معلم بودند، سبک مدیریت کلاس را پاسخ دادند و از هر کلاس 10 نفر از دانش­ آموزان پایه ششم مدرسه موردنظر محقق ساخته خود تنظیمی را پاسخ دادند و سپس همان 10 دانش­­ آموز موردنظر به آزمون سنجش علمی که برای بررسی عملکرد تحصیلی آن‌ها در نظرگرفته شده بود پاسخ دادند. داده­ها با استفاده از نرم­ افزار spss تحلیل شدند. نتایج پژوهش که از طریق رگرسیون ساده و چند­گانه به دست آمد بیانگر آن بود که خود ­تنظیمی و مؤلفه‌ های آن قادر به پیش­ بینی عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان است، اما سبک مدیریت ­­کلاس نمی­ تواند مؤلفه‌ های خود­ تنظیمی را پیش­ بینی کند. همچنین بین سبک مدیریت با عملکرد تحصیلی دانش­ آموزان و سبک مدیریت با خود ­تنظیمی دانش ­آموزان رابطه معنا­ داری وجود ندارد.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  سبک مدیریت کلاس ، خودتنظیمی ،  عملکرد تحصیلی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 435
نام نویسنده: اسماعیلی، حسین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 216
چکیده: 

تربیت جنسی از موضوع‌ های مهم در حوزه تربیت است و در چگونگی شکل‌گیری شخصیت انسان نقش مهمی داشته و بر افکار، عواطف و رفتارهای وی تأثیرگذار است. ازآنجاکه از اهداف غایی آموزش‌ و پرورش «رشد همه‌جانبه شخصیت» موردنظر است، برای رسیدن به این هدف، تربیت جنسی لازم و ضروری است. در مطالعه حاضر که باهدف بررسی تأثیر انواع محتوا های مرتبط با تربیت جنسی بر نگرش مثبت به خویشتن‌ داری جنسی دانش آموزان انجام‌ شده است ، از روش آزمایشی استفاده‌ شده و طرح پژوهشی، آزمایشی حقیقی از نوع پنج گروهی با انتساب تصادفی، پیش‌ آزمون و پس‌ آزمون بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهرستان نیشابور در سال تحصیلی 94-1393 و جامعه در دسترس، دانش آموزان پسر پایه سوم مقطع متوسطه دوم شهر نیشابور بود. نمونه پژوهشی اولیه به حجم 131نفر و نمونه نهایی جفت شده 74 نفر (پنج گروه چهار گروه آزمایش و یک گروه کنترل )انتخاب شد. این پژوهش دارای دو سؤال بود که به‌ منظور تأثیر محتوا های ارائه‌ شده در سه حیطه (شناختی، عاطفی و عملکردی) بود. به‌منظور گردآوری داده‌ ها از آزمون محقق ساخته نگرش سنج در مورد خویشتن‌ داری استفاده شد. یافته‌ های این پژوهش اثربخشی متفاوت میان گروه‌ های آزمایش نشان نداد . شرایط ویژه حاکم بر فرد و جامعه و قابل‌ دسترس بودن ماهواره و شبکه‌ های اجتماعی مانند وایبر و تلگرام را می‌توان از دلایل احتمالی چنین نتیجه‌ای قلمداد کرد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: سعیدی رضوانی، محمود
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  تربیت جنسی ، خویشتن‌داری جنسی ، حیا ، عفاف ، برنامه‌ریزی درسی ، محتوا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 434
نام نویسنده: نجومی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 173
چکیده: 

  مطالعه حاضر با هدف ارزشیابی از نظام پژوهش سراهای دانش آموزی شهر مشهد صورت گرفته است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش، پژوهش ارزشیابی بود. جامعه مورد مطالعه کلیه مدیران، دبیران و دانش آموزان عضو این مراکز بودند. مدیران و دبیران به صورت سرشماری تعیین شدند که به ترتیب 7 و 70 نفر بودند. دانش آموزان نیز با حجم جامعه 2500 نفر با استفاده از جدول مورگان به تعداد 335 نفر مشخص شدند که در خصوص آنان از شیوه نمونه گیری در دسترس استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها محقق ساخته بود که برای تدوین آن 20 ملاک و 168 نشانگر در دو بخش شاخص های ادراکی و عملکردی شناسایی شد. 7 ملاک و 58 نشانگر در بخش درونداد، 8 ملاک و 78 نشانگر در بخش فرآیند و 5 ملاک و 32 نشانگر در بخش برونداد در نظر گرفته شد. روایی و پایایی ابزارها با استفاده از نظر متخصصان و آلفای کرونباخ احراز گردید. با استفاده از روش توصیفی، وضعیت عوامل نظام پژوهش سراهای دانش آموزی از منظر ذی نفعان در بخش درونداد، همه ملاک ها در سطح مطلوب، در بخش فرآیند ، 10ملاک در سطح مطلوب و 5 ملاک در سطح نسبتا مطلوب و در بخش برونداد، 3 ملاک در سطح مطلوب و 5 ملاک در سطح نسبتا مطلوب ارزیابی شد. در پایان پیشنهاد گردید که مسولان با حمایت بیشتر خود از پژوهش سراهای دانش آموزی در زمینه مادی و معنوی، موجبات دلگرمی ذی نفعان و موفقیت های بیشتر آنان را فراهم آورند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  ارزشیابی ، پژوهش سراهای دانش آموزی ، الگوهای ارزشیابی ، مدل کافمن


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 433
نام نویسنده: روحانی سراجی، سیدداود
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 138
چکیده: 

برنامه‌درسی اجراشده[1] عبارت است از برنامه‌درسی واقعی که توسط معلم در کلاس درس ارائه می‌شود و معلمان در نحوه‌ی ارائه‌ی آن آزاد هستند. درواقع برنامه‌درسی اجراشده حلقه‌ی واسطی است میان برنامه‌درسی قصد شده و برنامه‌درسی کسب‌شده که بر آن‌ها تأثیر و تأثّر دارد. برنامه‌درسی اجراشده اشاره می‌کند به اینکه چه چیزی در کلاس درس توسط معلم تدریس می‌شود و چگونه معلم در کلاس درس با دانش‌آموز ارتباط برقرار می‌کند. این پژوهش با بررسی جوامع حدیثی و سایر منابع تکمیلی و همچنین شرح و تبیین و تفسیر آن احادیث در زندگی امام جعفر صادق علیه‌السلام و دیدگاه‌های تربیتی ایشان به‌طور عام و برنامه‌ی درسی که ایشان به‌صورت عملی اجرا نموده‌اند به‌طور خاص را استخراج نموده و آن‌ها را مورد تبیین قرارداده است. هدف این پژوهش، شناسایی عناصر اصلی برنامه‌درسی نظیر اهداف، محتوا، روش‌های تدریس و ارزشیابی در نظام تربیتی امام صادق علیه‌السلام و ارائه‌ی یک تصویر کل گرایانه ی مفهومی از آن می‌باشد. سه روش پژوهش تاریخی، روش تبیین گزاره‌ها و روش معکوس سازی، روش‌های مورداستفاده در این تحقیق می‌باشد. در این راستا بامطالعه‌ی جوامع حدیثی و سایر منابع تکمیلی فهرستی از یافته‌ها شامل 245 مورد استخراج گردید که موارد دارای منطق مشابه ذیل 45 مضمون قرار گرفتند و مضمون‌ها نیز مجموعاً 17 مقوله نظیر جانشین‌سازی شاگردان مستعد در کلاس درس، ایجاد زمینه تحقیق و تفحص، اهمیت آزاداندیشی در تعلیم و تربیت ، نظام ارزشیابی از شاگردان و جایگاه معلم در نظام تربیتی امام صادق علیه‌السلام را تشکیل دادند. پس از تشریح مقوله‌ها، یک تصویرکل گرایانه از برنامه‌درسی اجراشده در نظام تربیتی امام صادق علیه‌السلام بیان گردید که در آن ویژگی‌های چهار عنصر اساسی برنامه‌ی درسی اجراشده در نظام تربیتی امام صادق علیه‌السلام در ارتباط با یکدیگر به تصویر درآمده است. درنهایت نیز الزامات حرکت نظام آموزشی کشور به سمت الگو گیری از برنامه‌درسی اجراشده امام صادق علیه‌السلام مطرح گردیده است.

 


استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: قندیلی، سید جواد
کلید واژه ها:  برنامه‌درسی ،  برنامه‌درسی اجراشده ، تعلیم و تربیت ، نظام تربیتی ،  امام صادق علیه‌السلام.

<   123456789101112131415161718192021223242   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.