دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته علوم تربیتی

<   12345678910111213141516171819202122233343   >


تعداد نتایج به دست آمده: 485 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 432
نام نویسنده: داروغه عارفی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 129
چکیده: 

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد کارکنان اداره آموزش وپرورش شهرستان کاشمر انجام شده است. تعدادکل جامعه ۱۴۰نفر می باشد که به دلیل حجم کم جامعه از روش سرشماری استفاده شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از های ۵۳ سوالی سرمایه فکری بنتیس که شامل ابعاد سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری وسرمایه رابطه ای با پایایی88/0 و ۲۶ سوالی عملکرد مدل اچیو که شامل ابعاد توانایی، وضوح و شناخت شغلی، ارزیابی و دادن بازخورد،حمایت سازمانی، اعتبار تصمیمات، انگیزه و محیط با پایایی78/. استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها دررابطه باسوال اصلی این پژوهش که به دنبال رابطه بین سرمایه فکری(انسانی، ساختاری، رابطه ای) و عملکرد کارکنان بود نشان می دهد همبستگی بین این دو متغیر برابر 63/0 در سطح معنی داری 00/0 می باشد که به لحاظ آماری معنی دار است و رابطه مستقیم و مثبت بین دو متغیر وجود دارد. در رابطه با فرضیه های فرعی این پژوهش که بدنبال بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه فکری و عملکرد است نتایج نشان می دهد که در تمام موارد ضریب همبستگی بالا می باشد و به لحاظ آماری معنی دار است و با توجه به اهمیت و نقش سرمایه فکری(انسانی، ساختاری، رابطه ای) در آموزش و پرورش به بررسی رابطه بین این ابعاد با عملکرد پرداخته شده که نتایج نشان می دهد در تمام موارد ضریب همبستگی بالا بوده و به لحاظ آماری معنی دار است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: بذرافشان، مجتبي
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  سرمایه فکری ، عملکرد،سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری ، سرمایه رابطه ای


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 431
نام نویسنده: خالقی، فهیمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 103
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی توانایی های پردازش حسی و مهارتهای دیداری - شنیداری دانش آموزان با اختلال خواندن و مقایسه آن با همتایان عادی است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کلیه دانش آموزان دبستانی دارای اختلال خواندن در سال تحصیلی 93 - 92 شهر مشهد بودند که تعداد آنها بر اساس سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی برابر یا 825 (430 نفر دختر و 395 نفر پسر از پایه های اول تا ششم) را شامل می شد. نمونه شامل دو گروه 50 نفری از این دانش آموزان (30 نفر دختر و 20 نفر پسر) به شیوه نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای انتخاب شدند همچنین به منظور مقایسه متغیرهای پژوهش این گروه با نمونه ای به حجم 50 نفر از بین همسالان عادی بع عنوان گروه مقایسه که با این گروه همتا شده بودند انتخاب شدند. دو نمونه از نظر ویژگی های جمعیت شناختی مانند سن، جنسیت، پایه تحصیلی و بهره هوشی (بر حسب گزارشات موجود در پرونده)همگن شدند و سپس با استفاده از آزمون پردازش حسی - بندر گشتالت و محاصبه بالینی اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و با استفاده از نرم افزار و آزمون  مستقل فرضیات پژوهش بررسی شد. یافته ها نشان داد که بین تواناییهای پردازش های حسی، پردازش شنیداری، تعادل و حرکت، مهارت آگاهی بدنی، هماهنگی بدنی و حرکتی و مهارت های مشارکت اجتماعی دانش آموزان نارسا خوان و عادی تفاوت معنادار وجود دارد و بین مهارت های پردازش دیداری، مهارت های لمسی، مهارت طرح ریزی ایده های دانش آموزان نارسا خوان نتایج یافته ها نشان داد که در نمره کلی پردازش حسی تفاوت معنی داری بین گروه های مبتلا به نارساخوانی و گروه عادی وجود دارد.کودکان مبتلا به نارساخوانی حساسیت پایینی نسبت به انواع مختلف اطلاعات حسی به ویژه اطلاعات دیداری و شنیداری نشان می دهند. 

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  نارسا خوانی ، پردازش حسی ، پردازش دیداری ، پردازش شنیداری


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 430
نام نویسنده: صحبت لو، علی
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 226
چکیده: 

این‌که انسان فرهیخته چگونه انسانی است و با چه معیارها و ویژگی‌هایی می‌توان چنین انسانی را به عنوان محصول تعلیم و تربیت محک زد، همواره سؤال اساسی برای فیلسوفان بوده است. فیلسوفان تربیتی نیز در پاسخ به این سؤال گاه به طور مستقیم وگاه از طریق بیان انتظارات خود از محصول تعلیم و تربیت اظهار نظرکرده‌اند. هدف پژوهش حاضر، معرفی انسان فرهیخته از دیدگاه ابن‌سینا و نقد مبانی فلسفی آموزش‌وپرورش ایران دربارهی انسان فرهیخته از دیدگاه وی است. دراین پژوهش از روش فلسفی (بررسی تحلیلی، انتقادی و استنتاجی) به منظور پاسخ به سؤالات پژوهش استفاده شده است. در پژوهش‌حاضر به منظور شناسایی تصویر انسان فرهیخته در نظام آموزش و پرورش‌کشور، سند تحول آموزش‌وپرورش به‌منزلهی مهم‌ترین سند معرف این نظام مورد توجه قرارگرفته است. مبانی فلسفی تربیت، ویژگی‌ها و مختصات هر دو دیدگاه درباره انسان فرهیخته به طورتفضیلی و در قالب عناوین متعدد مطرح گردیده و مورد نقد قرارگرفته است. یافته‌های به دست آمده نشان دادکه در حوزه هستی‌شناسی، ابن‌سینا مفهوم انسان فرهیخته را با مفاهیمی چون: خداوند به عنوان مبدأ خالق هستی، حاکمیت نظام علیت بر جهان هستی، غایتمندی در نظام هستی، اعتقاد به سلسله مراتبی بودن نظام هستی و پیدایی کثرت در عوامل هستی در یک مجموعه می‌نگرد؛ در قلمرو معرفتشناسی ابن‌سینا، انسان فرهیخته را در گسترهی هستی می‌نگرد: چنین انسانی در این قلمرو، به دنبال کسب معارف وعلوم است که او را به سعادت و نیکبختی برساند، از عقل، استدلال، شهود، عرفان و الهام به عنوان ابزارهای متنوع کسب معرفت بهره می‌برد. ابن‌سینا در حوزه ارزش‌شناسی، تصویری‌که از انسان فرهیخته ارائه می‌دهد شامل موجودی دارای جمیع‌صفات واوصاف واجب‌الوجود، موجودی دارای اراده واخلاق تغییرپذیر، ارزش‌های سلسله مراتبی و پذیرای زیبایی به عنوان امری عینی است. سرانجام در قلمرو انسان‌شناسی وی انسان فرهیخته را به‌منزلهی موجودی واجد اصالت روح، اجتماعی، متفاوت ازنظر برخورداری از عقل، برجستگی وجه عرفانی در رسیدن به کمال نهایی، تفوق لذایذ معنوی وعقلی بر لذایذ جسمانی و شهوی به تصویر می‌کشد. یافته‌های به دست آمده از مبانی فلسفی هستی‌شناسی انسان فرهیخته سند شامل مؤلفه‌های زیر می‌باشد: جوهر هستی در جهان خداوند است؛ هستی واقعیت دارد؛ خداوند مبدأ وغایت هستی است؛ خداوند خالق جهان و مالک، مدبر و رب حقیقی همه موجودات عالم است؛ هم مبدأ ومقصد جهان هستی خداوند است؛ فرد فرهیخته با این مسائل اصلی آشنا شده و در رفتار وکردار خود نیز عامل به این موارد است. مهم‌ترین مسائل اساسی مبانی معرفت‌شناسی شامل موارد زیر می‌باشد؛ انسان توانایی شناخت را دارد، معرفت انسان نسبی است، معیار اعتبار علم انسان، مطابقت با مراتب گوناگون واقعیت است. حواس، عقل، شهود، وحی و الهام به عنوان ابزارهای شناخت انسان هستند. عقل به عنوان مهم‌ترین ابزار شناخت انسان است، انسان در شناخت اشیاء و پدیده‌ها و جهان هستی با محدودیت‌هایی مواجه است. مبانی‌انسان‌شناسی انسان فرهیخته سند نیز شامل مؤلفه‌های زیر می‌باشد: انسان مخلوق خداوند، و موجودی مرکب از جسم و روح است. حقیقت انسان، روح او است. انسان مجموعه‌ای از استعدادها و توانایی‌ها است و به عنوان اشرف مخلوقات هستی از قدرت تفکر و تعقل برخورداراست. او موجود برگزیده خداوند است؛ موجودی اجتماعی است؛ دارای اراده و اختیار بوده و در مقابل کارهایش مسئول است. همچنین عمده‌ترین مباحث اساسی مبانی ارزش‌شناسی انسان فرهیخته سند شامل مؤلفه‌های زیر می‌باشد: قرآن، مبانی دین اسلام وآموزه‌های ائمه‌اطهار (ع)، قانون اساسی، سند چشم‌انداز، رهنمودها و دیدگاه‌های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در تربیت چنین انسانی به عنوان منبع تعیین ارزش‌ها می‌باشد. ارزش‌ها ثابت، مطلق و غیروابسته به افراد هستند؛ دارای سلسله مراتب هستند؛ آن‌چه که اهمیت بیشتری دارد، ارزش‌های معنوی است. مقولات ارزشی نظیر؛ تولّی و تبرّی، امر به معروف و نهی از منکر، اعتدال، عدالت، رأفت، احسان، گذشت و بخشش، توجه به هنر و زیباشناسی در تربیت انسان فرهیخته مورد توجه بوده است. نتایج بررسی نشان دادکه مبانی فلسفی تربیت در هر دو دیدگاه در بستر دینی؛ یعنی اسلام شکل گرفته است، در نتیجه در هر دو دیدگاه، بنیان‌های نظری در تربیت انسان فرهیخته آموزه‌های دینی و قرآنی بود. بررسی مبانی فلسفی تربیت نشان دادکه تصویرانسان فرهیخته را نمی‌توان تنها ذیل مبحث مبانی انسان‌شناسی مشاهده کرد. این تصویر در سند در لابه لای مباحث حوزه‌های هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و ارزش‌شناسی قابل بازیابی است. از نقاط مشترک هر دو دیدگاه این است که، هدف غائی از تربیت انسان فرهیخته، رسیدن به قرب الهی است و بر تربیت فردی دیندار، با ایمان، با اخلاق و درستکار، معتقد به قرآن وآموزهای دینی و سنت رسول اکرم (ص) تأکید شده است. در نظام تربیت سینوی، رشد و توسعه ذوق و رفتارهای هنری، توجه به نیازهای اجتماعی، بالابردن شناخت و آگاهی افراد تربیت یافته در ارتباط با ارزش و قداست کار و معاش حلال، موردتأکید جدی قرارگرفته است. همچنین نتایج پژوهش نشان دادکه انسان فرهیخته سینوی در ویژگی‌ها و مختصاتی نظیر: داشتن نگرش غیر ابزاری به دانش، حرفه‌گرایی و فراگیری شغل، ابعاد تربیت، مراحل تربیت، دانش و معلومات، عقلانیت، تفکر انتقادی، جامعیت ویکپارچگی متمایز از انسان فرهیخته سند آموزش وپرورش است. در نظام تربیتی سینوی تربیت عرفانی (کشف و شهود) نقش برجسته‌ای دارد. در تربیت انسان فرهیخته سینوی اهداف واسطه‌ای به وضوح مشخص و قابل تحقق است. نقد انسان فرهیخته سند آموزش‌وپرورش ایران بر اساس آرای ابن‌سینا نشان دادکه معیارها، شاخص‌ها و ویژگی‌های بیان شده با توجه به شرایط و مقتضیات زمان در جایگاه متفاوتی با نظر ابن‌سینا قرار دارد. ریشه اصلی این تفاوت به نوع نگاه ابن‌سینا به هستی، ماهیت انسان، رابطه انسان با خدا باز می‌گردد. از دیگر تفاوت آن‌ها این است که ابن‌سینا به انسان بیشتر از زاویه عقل می‌نگریسته وگوهر انسان را همان عقل او می‌دانسته‌اند، در نتیجه انسان تربیت یافته در نظام تربیتی سینوی عقل‌گرا و انسان فرهیخته سند واقع‌گرا می‌باشد. درنظام تربیت سینوی اهداف: زیستی- جسمانی، اعتقادی- اخلاقی، فرهنگی- هنری (موسیقی و ادبیات عرفانی)، عقلانی، اقتصادی و اجتماعی به عنوان اهداف واسطه‌ای (میانی) در تربیت انسان فرهیخته مورد توجه قرارگرفته است. در سند ساحت‌های شش‌گانهی: اعتقادی، عبادی و اخلاقی، اجتماعی وسیاسی، زیستی و بدنی، زیباشناختی و هنری، اقتصادی و حرفه‌ای و علمی و فن‌آوری جهت رسیدن به حیات طیبه به عنوان اهداف میانی درنظرگرفته شده است. در هر دو دیدگاه اهداف اعتقادی، عبادی و اخلاقی، اجتماعی، زیستی و جسمانی و هنری مورد توجه بوده است. در نظام تربیت سینوی تربیت حرفه‌ای، هنری و زیباشناختی وعقلانی از ویژگی‌های برجسته و مثبت آن است. و در سندآموزش وپرورش با توجه شرایط و مقتضیات زمانی و نیازمندی‌های جامعه کنونی تربیت در بعد علمی و فن‌آوری انسان فرهیخته از نکات مثبت و برجسته آن است. با توجه به ارزش دیدگاه ابن‌سینا دربارهی انسان فرهیخته و امکان به‌کارگیری آرای او در باب تربیت انسان فرهیخته درآموزش و پرورش ایران، ضروری است که در بازنگری مبانی نظری سند آموزش‌وپرورش آرای ابن‌سینا مورد توجه جدی قرار گیرد.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: شعباني وركي، بختيار
کلید واژه ها:  مبانی فلسفی تربیت ،  انسان فرهیخته ، ابن‌سینا ،  سعادت ،  سند آموزش‌وپرورش


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 429
نام نویسنده: خونیکی درمیان، طیبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 116
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش، آزمون الگوی نقش میانجیگرانه نگرش و هنجار های ذهنی در رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رفتار اشتراک دانش معلمان می باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی همبستگی بهره گرفته شد. کلیه معلمان مدارس دوره دوم متوسطه جامعه آماری مورد مطالعه را تشکیل دادند که تعداد آنان مشتمل بر 570 نفر می باشد. از این مجموع، 150 نفر معلم مرد و 207 نفر معلم زن به روش نمونه گیری سهمیه ای به عنوان حجم نمونه مورد نظر انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز از اشتراک دانش محقق ساخته و ویژگی های شخصیتی کاستا و مک کری (1985) استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از آن است که بین ویژگی های شخصیتی و رفتار اشتراک دانش با میانجیگری سه متغیر نگرش، هنجار ذهنی و انگیزش رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که معلمان دوره دوم مورد مطالعه شهر بیرجند در حد مطلوبی از شاخص تمایل و رفتار اشتراک دانش برخوردارند و تفاوتی بین معلمان زن و مرد در رابطه با رفتار اشتراکدانش وجود ندارد

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  اشتراک دانش ، انگیزش ، نگرش ، هنجارهای ذهنی ، ویژگی های شخصیتی ، معلمان مدارس دوره دوم متوسطه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 428
نام نویسنده: روضه، طاهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 194
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تدوین چارچوب شایستگی ارزیابان آموزشی و بررسی میزان توفیق برنامه درسی دوره تحقیقات آموزشی در احراز این شایستگی ها در فراگیران این رشته، در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. روش پژوهش در قسمت ابتدایی توصیفی بود. برای تدوین چارچوب، ابتدا یازده چارچوب شایستگی ارزیابان انجمن ها، سازمان ها و مجلات معتبر حوزه ی ارزشیابی بررسی شد و همچنین نه محاصبه با متخصصان و اساتید این حوزه انجام شد و سپس شایستگی های مستخرج از این دو منبع با یکدیگر ترکیب شد و در نهایت 25شایستگی در پنج حیطه ی پژوهش نظام مند، تحلیل موقعیت، شایستگی های بین فردی، اصول حرفه ای و مدیریت پروژه قرار گرفت و چارچوب پیشنهادی به تایید اساتید و متخصصان رسید. بخش دوم پژوهش به روش ارزشیابی و با استفاده از الکوی ارزشیابی هاماند انجام شد. جامعه ی پژوهش این بخش شامل کلیه فراگیران رشته ی تحقیقات آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد در سال های 1388 تا 1393 با تعداد 71 نفر بود. ابزارگرداوری داده، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی آن با استفاده از روایی محتوایی تایید شد و به منظور احراز پایایی از روش همسانی درونی و محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 98 درصد به دست آمد.در نهایت داده های حاصل از با استفاده از آمار توصیفی و آزمون t تک نمونه ای تحلیل شد که بر اساس نتایج آن از مجموع 25 شایستگی، در فراگیران در سطح انتظار ،8 شایستگی بالاتر از سطح انتظار و 9 شایستگی پایین تر از حد انتظار تحقیق یافته اند. در نتیجه می توان گفت که برنامه ی درسی در احراز شایستگی ها در فراگیران در حد مطلوب عمل نموده است.

فهرست مندرجات

فهرست منابه و مآخذاستاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  چارچوب شایستگی ، ارزیابی آموزشی ، شایستگی ارزیاب ، الگوی ارزشیابی هاماند ، تحقیقات آموزشی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 427
نام نویسنده: سعیدی، طیبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 130
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت مهارت­های مربی­گری در دانشگاه فردوسی مشهد می­باشد. مهم­ترین مهارت­های مربی­گری با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای، گردآوری و پرسش‌نامه مرتبط با آن تهیه شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد است که حداقل سه نیمسال تحصیلی را گذرانده باشند، که درنهایت تعداد 335 نفر از آنان به­عنوان نمونه نهایی با روش نمونه­گیری طبقه­ای انتخاب شد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و پیمایشی می­باشد. برای گردآوری اطلاعات از پرسش­نامه محقق ساخته استفاده شد و برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها در این پژوهش از آزمون­های اندازه‌گیری مکرر، تی تک نمونه­ای، تی وابسته، تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون­های تعقیبی توکی و سیداک با استفاده از نرم­افزار spss استفاده شد. تحلیل نتایج نشان داد که اساتید در مهارت­های اعتمادسازی، گوش دادن، پرسیدن حداقل در وضعیت متمایل به مطلوب، در مهارت بازخورد اندکی مطلوب و در مهارت تصریح ارزش­ها در وضعیت متوسط ارزیابی شدند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
استاد مشاور اول: سعيدي رضواني، محمود
کلید واژه ها:  مربی­گری ،  اعضای هیئت‌علمی ،  دانشگاه فردوسی مشهد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 426
نام نویسنده: سلامه، ممدوح
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 140
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی سبک تدریس غالب در بین معلمان مدارس ابتدایی در جمهوری عربی سوری و شناسایی عوامل فردی و محیطی مؤثر بر اجراي آن بود. پژوهش از نوع توصیفی و با بهره گیری از دو روش پیمایشی و علی مقایسه‌ای انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، مجموعه معلمان مدارس آموزش ابتدایی در استان طرطوس سوریه در سال تحصیلی 16- 2015  بود. نمونه پژوهش شامل 158 نفر از معلمان ابتدایی سوریه بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای  انتخاب شدند. داده‌ها از طریق سبک تدریس و سیاهه مشاهده عوامل درون مدرسه­ای جمع‌آوری شد.

نتایج پژوهش نشان داد که سبک تدریس غالب در مدارس ابتدایی جمهوری عربی سوری سبک غيرفعال و روش سخنرانی بود . سبک تدریس معلمان برحسب ویژگی‌های فردی (دموگرافیک)  آنان متفاوت نبود، اما نمره سبک معلمان در تدریس برحسب برخی  ویژگی‌های محیطی (درون مدرسه‌ای)  مانند شرایط ایجاد انگیزش دانش آموزان در اجرای فعالیت‌هایی مثل بازدید از  اماکن طبیعی و تشویق به مقاله‌نویسی  متفاوت بود.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

 

 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: جعفري ثاني، حسين
کلید واژه ها:  سبک تدریس ، عوامل فردی (دموگرافیک) ، عوامل محیطی (درون مدرسه‌ای) ، معلمان سوریه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 425
نام نویسنده: سليماني، محبوبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 126
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر راه‌اندازی و فعالیت شرکتهای مستقر در مرکز رشد علوم انسانی در دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف، از روش پژوهش موردی با رویکرد کیفی بهره گرفته شد. کلیه مدیران شرکتهای علوم انسانی مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد، کارشناسان مرکز رشد در دانشگاه و خبرگان حوزه کارآفرینی گروه مورد مطالعه را تشکیل دادند که تعداد آنها مشتمل بر 22 نفر می باشد. در این میان با 16 نفر از مطلعان کلیدی (10 نفر شرکت، 2 نفر کارشناس و 4 نفر متخصص) مصاحبه شد. به منظور گردآوری داده‌های مورد نیاز از مصاحبه نیمه ساخت یافته و و تحلیل اسناد استفاده شد. داده‌های به دست آمده در دو مرحله کدگذاری باز  و  محوری مورد تحلیل قرار گرفتند. براساس تحلیل مصاحبه‌های صورت گرفته، به طور کلی 19 مقوله شناسایی و استخراج شدند. بنابر نتایج به دست آمده، ویژگی فردی کارآفرینان، ظرفیت‌های علوم انسانی، حمایت سازمانی دانشگاه، تناسب رشته تحصیلی، ایده نوآورانه، قابلیت‌های مرکز رشد، پویایی درونی، هدفمند بودن تیم کاری، تجربه کارگروهی، و حمایت قانونی به عنوان مهم‌ترین عوامل سوق‌دهنده و ماهیت ناشناخته رشته‌های علوم انسانی، ضعف حمایت دانشگاه، عدم درک صحیح از فناوری‌های علوم انسانی، عدم خودباوری دانشجویان، ضعف مشارکت گروهی، نبود منابع مالی کافی، نبود نگاه میان رشته‌ای به علوم انسانی، حضور ناموفق در بازار، ضعف حمایت‌های قانونی به عنوان مهم ترین عوامل بازدارنده راه‌اندازی و فعالیت شرکتهای مرکز رشد علوم انسانی در دانشگاه فردوسی معرفی شدند.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
کلید واژه ها:  شرکتهای دانش بنیان ،  تجاری سازی دانش ، کارآفرینی ،  علوم انسانی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 424
نام نویسنده:  اسماعیل پور، شهین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 106
چکیده: 

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر تکلیف شب فعال بر نگرش دانش‏آموزان دوره ابتدایی نسبت به یادگیری بود. جامعه هدف این پژوهش، کلیه دانش‏آموزان دختر مقطع ابتدایی در پایه چهارم دبستان و جامعه در دسترس این پژوهش، کلیه دانش‏آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی یک دبستان در منطقه احمدآباد مشهد در سال تحصیلی 95-1394 بود. نمونه­ی این مطالعه را دانش آموزان تنها کلاس چهارم این مدرسه تشکیل می­داد که شامل 25 نفر دانش‏آموز بود. روش پژوهش از نوع تحقیقات کمی آزمایشی و به شیوه شبه آزمایشی بود که در زمره­ی طرح‌های تک-گروهی سری­های زمانی قرار می­گیرد. دانش‏آموزان به مدت ده هفته و به شکل متناوب در معرض تکالیف درسی سنتی و فعال قرار گرفتند. برای جمع­آوری داده­ها از ابزار نگرش­سنج پژوهشگر ساخته استفاده شد. روایی از طریق روایی سازه به شیوه تحلیل عبارت و بر اساس روایی محتوایی و نظرخواهی از دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد و پنج نفر از معلمان ابتدایی با مدرک کارشناسی ارشد در رشته­های مرتبط و پایایی ابزار از طریق مطالعه همسانی درونی و با فرمول آلفای کرونباخ برابر با 91/0 مشاهده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‏های گردآوری شده از روش­های تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر(سری زمانی) و مقایسه دو میانگین همبسته استفاده شد. نتایج نشان داد که تاثیر نوع تکالیف ارائه شده بر نگرش دانش­آموزان نسبت به یادگیری معنادار بوده؛ به طوری که نمره نگرش دانش‏آموزان مورد بررسی پس از هر مرحله ارائه تکالیف درسی سنتی کاهش و پس از هر مرحله ارائه تکالیف درسی فعال افزایش یافته است (001/0> P). توانمند­سازی معلمان برای استفاده از تکالیف درسی فعال و مبتنی بر هوش­های چندگانه­ی دانش‏آموزان و تغییر نگرش آنان برای بهره­گیری از چنین تکالیفی؛ در زمره­ی پیشنهادهای این مطالعه بوده است.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: سعیدی رضوانی، محمود
کلید واژه ها:  تکلیف شب ، تکلیف شب سنتی ، تکلیف شب فعال ،  نگرش به یادگیری ، دانش ‏آموز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 423
نام نویسنده: جوان محبوب، سیما
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 127
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر مقایسه سبک­های ارتباطی، هویتی و سبک ­زندگی زنان معتاد با عادی و تاثیر مداخله مبتنی بر         "نیازها" و "دنیای کیفی" واقعیت درمانی بر این نوع سبک­ها، در زنان معتاد مرکز اقامتی آفتاب شهر مشهد بوده است. این پژوهش در گام اول توصیفی از نوع همبستگی است و در گام دوم شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل است. جامعه آماری مطالعه اول شامل 90 زن مراجعه کننده به مرکز فرهنگ­­ سرای غدیر بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جامعه آماری مطالعه دوم عبارتند از کلیه زنان مراجعه کننده به مرکز اقامتی آفتاب شهر مشهد که تعداد 30 نفر از آنان با روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند. های الگوهای ارتباطی، سبک­های هویت و سبک زندگی برای هر دو گروه اجرا شد. تعداد جلسات برای درمان  این افراد در 8 جلسه 90 دقیقه­ای تنظیم شد و گروه کنترل هیچ درمانی را دریافت نکرد. پس از پایان جلسات درمان گروه آزمایش، هر دو گروه مجددا ­ها را تکمیل نمودند. نتایج پژوهش نشان داد که بین مولفه­های سبک ارتباطی سازنده متقابل، سبک ارتباطی اجتناب متقابل، سبک زندگی، سبک هویت به تعویق افتاده، سبک هویت آشفته و هویت زودرس گرفته زنان عادی و معتاد تفاوت معنادار وجود دارد و همچنین مداخله مبتنی بر "نیازها" و "دنیای کیفی" واقعیت درمانی گروهی بر بهبود سبک­های هویتی و سبک زندگی زنان معتاد گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل تاثیر مثبت معناداری دارد اما مداخله مبتنی بر "نیازها" و "دنیای کیفی" واقعیت درمانی گروهی بر بهبود سبک­های ارتباطی زنان معتاد گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل تاثیر مثبت معناداری نداشت.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: مشهدی، علی
کلید واژه ها:  سبک­ های ارتباطی ، سبک زندگی ، سبک­ های هویت ، زنان معتاد ، واقعت درمانی

<   12345678910111213141516171819202122233343   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.