دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته علوم تربیتی

<   1234567891011121314151617181920212223243444   >


تعداد نتایج به دست آمده: 485 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 422
نام نویسنده: هانور، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پایبندی مذهبی در پیش­بینی رضایت زناشویی با میانجی­گری متغیرهای شکیبایی و قدردانی صورت گرفت. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می­باشد. جامعه آماری در این پژوهش زنان متاهل ساکن شهر مشهد بود که تعداد 222 نفر به طور دردسترس از مناطق پنج­گانه (شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز) شهر مشهد انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار این پژوهش، مقیاس رضامندی همسران افروز، آزمون پایبندی مذهبی جان­بزرگی، ­ صبر خرمایی و ­ قدردانی مک­کالوک بود. اطلاعات به دست آمده از پرسش­نامه­ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد شکیبایی و قدردانی در این نمونه نتوانستند در پیش­بینی رابطه پایبندی مذهبی و رضایت زناشویی نقش میانجی ایفا کنند. از طرفی بین پایبندی مذهبی با رضایت زناشویی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد و پایبندی مذهبی بیشترین نقش را در تبیین رضایت زناشویی ایفا می­کند. هم­چنین نتایج حاکی از رابطه مثبت معنی دار بین پایبندی مذهبی با شکیبایی و قدردانی و بین رضایت زناشویی با شکیبایی و قدردانی است.  یافته­ها ضرورت توجه متولیان امر را به شناساندن ارزش­های دینی به افراد و به­کارگیری مفاهیم و آموزه­های دینی در فرآیند مشاوره پیش از ازدواج و زوج­درمانی را مورد تأکید قرار می­دهد.   

 

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: عبدخدايي، محمد سعيد
استاد مشاور اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
کلید واژه ها:  رضایت زناشویی ، پایبندی مذهبی ، شکیبایی ، قدردانی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 421
نام نویسنده: رجب پور، حسین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 183
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی موانع مدیریت تغییر در مجتمع‌های آموزشی و پرورشی شهر نیشابور می­باشد. برای دست­یابی به این هدف، از روش پژوهش پیمایشی استفاده شد. کلیه مدیران و کارکنان اداری- آموزشی مجتمع­های شهر نیشابور جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند که تعداد مدیران مشتمل بر30 نفر و تعداد کارکنان اداری- آموزشی که بیش از 12 ساعت در هفته در مجتمع­ها فعالیت داشتنند، مشتمل بر 235 نفر بودند. از میان کارکنان اداری- آموزشی، 142 نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه و با روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای انتخاب گروه مورد مطالعه مدیران، از روش سرشماری استفاده شد، بنابراین،گروه مورد مطالعه مدیران شامل 30 نفر می­باشد. جهت گردآوری داده­های مورد نیاز از 90 گویه­ای مدل تغییر بورک- لیتوین استفاده شد. براساس یافته­های حاصل از این پژوهش بر اساس دیدگاه دو گروه مورد مطالعه، از بین عوامل تکاملی و تحولی، میانگین مؤلفه­های سیستم­ها و فرهنگ، از میانگین فرضی (5/2) کمتر بوده­است. سطح sig کمتر از 05/0 در بین همه مؤلفه­ها نشان­دهنده معنادار بودن تفاوت­های مشاهده شده در بین میانگین پاسخ­ها و میانگین فرضی است. به طورکلی، نتایج به دست آمده حاکی است که از دیدگاه مدیران و کارکنان اداری- آموزشی مؤلفه­های «سیستم­ها و فرهنگ»، بدون تفاوت در اولویت، از مهمترین موانع مدیریت تغییر در مجتمع­ها محسوب می­شوند.

فهرست مندرجات 

فهرست منابع و مآخذ


 

 


استاد مشاور اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور دوم: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  تغییر ، مدل­ های تغییر ، موانع مدیریت تغییر ، مجتمع ­های آموزشی و پرورشی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 420
نام نویسنده: نجفی، امیر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 115
چکیده: 

  پژوهش حاضر با هدف تبیین الگوی موجود مدیریت آموزشگاهی موفق در مدارس متوسطه شهرستان تربت­جام صورت گرفت. این پژوهش با روش مطالعه موردی و با استفاده از روش ترکیبی (کیفی و کمی) صورت گرفت. جامعه­ی آماری شامل سه مدیر در مقطع متوسطه­ شهرستان تربت­جام به همراه کارشناسان، معاونین، دبیران، دانش­آموزان و والدین دانش­آموزان در سال تحصیلی 94-1393 می­باشد. در این پژوهش از روش نمونه­گیری هدفمند و به صورت زنجیره­ای استفاده شد که طی آن 3 نفر مدیر آموزشگاه، 5 نفر کارشناس، 9 نفر معاون، 40 دبیر، 120 دانش آموز و 120 نفر از والدین همان مدارس مورد بررسی قرار گرفتند. در پژوهش حاضر از روش­های چندگانه در جمع­آوری اطلاعات نظیر روش­های مختلف اسناد و تحقیقات گذشته، مصاحبه، و مشاهده استفاده شد. داده‌های حاصله نیز با استفاده از روش تفسیری و تحلیل گویه‌های مشترک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در بعد اخلاق اجتماعی (صداقت و رازداری، رعایت ارزش‌های دینی و شرکت در مراسم مذهبی و روابط انسانی مطلوب)، در بعد وظایف (دارا بودن برنامه­ریزی، ارزیابی با استفاده از ملاک‌های متعدد و مشخص و نظارت بر کار همکاران و دانش‌آموزان)، در بعد شایستگی‌های حرفه­ای مدیر (قدرت برنامه‌ریزی، دارا بودن اطلاعات روانشناختی و مشاوره‌ای و مدیریت مشارکتی) و در بعد عملکرد (خروجی مطلوب آموزشی، رضایت ارباب رجوع و دانش­آموزان، میزان تحقق برنامه‌ها و اهداف پیش­بینی شده و میزان جذب مشارکت‌ها) به عنوان ویژگی‌های مدیریت آموزشگاهی موفق، مشترکاً مورد تأکید افراد مورد بررسی بود. در مجموع با در نظر گرفتن نتایج حاصله و با توجه به دیدگاه‌های مشترک افراد درگیر با مسئله مدیریت آموزشگاهی، می توان گفت که مسئله مدیریت آموزشگاهی موفق زمانی می­تواند به یک الگوی مدون تبدیل شود که فرآیند استانداردسازی آن برای نظام آموزش و پرورش ایران طراحی و اجراء شود.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  مدیریت آموزشگاهی موفق ، مدارس متوسطه ، شهرستان تربت جام


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 419
نام نویسنده: داورپناه، ابو سعيد
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 253
چکیده: 

كانون توجه اين رساله بررسي سير تحول فلسفه تربيت معلم در ايران معاصر است. تحقیق با هدف کوشش برای یافتن نشانه­های فلسفی تربیت معلم در لابه­لای تصمیمات، فعالیت­ها، اقدامات و رخدادهای هر یک از دوره­های تاریخی معاصر در ارتباط با تربیت معلم بر اساس آموزه­های اصلی مکاتب فلسفی و نظریات تربیتی تنظیم شد. مرور پیشینه، نشان داد که تربيت معلم ­در ايران باستان، همواره‌ مشحون‌ از تربيت‌ ديني، اخلاقی و مذهبی‌ بوده‌ است. مطالعه بر اساس تقسیم بندی دوره­های تاریخی معاصر به چهار دوره از 1297 تا 1304 (دوره نخست)، از 1304 تا 1320 (دوره دوم)، از 1320 تا 1357 (دوره سوم) و از 1357 تاکنون (دوره چهارم)، انتظام یافت. در دوره نخست و دوره دوم تربيت معلم با الهام از پراگماتیسم­، پیشرفت­گرائی­، در دوره سوم­ اشاعه آموزه­های فلسفه اسلامی، ايده­آليسم، پراگماتیسم،­ تربیت فلسفی و متخصص مطرح كه بیشتر تحت تاثیر مکتب پراگماتیسم بوده است. در دوره چهارم، چهار زیرمجموعه مورد بررسی قرار گرفت: 1) گفتمان انقلاب اسلامی با تأکید بر  نظریات پیشرفت­گرائی، بنیاد­گرائی­، پایدا­گرائی­، پراگماتیسم، اگزیستانسیالیسم و اسلامی؛ 2) گفتمان سازندگی با تأکید بر نظریات سازنده­گرائی، بنیاد­گرائی­، پیشرفت­گرائی­، پراگماتیسم­ و رئالیسم­؛ 3) گفتمان اصلاحات، با تأکید بر نظریات سازنده­گرائی، پیشرفت­گرائی­، بنیاد­گرائی­، پراگماتیسم و­ اسلامی؛ و 4)  ­گفتمان عدالت با تأکید بر نظریات پیشرفت­گرائی، سازنده­گرائی، بنیاد­گرائی­­،­ پراگماتیسم، اگزیستانسیالیسم، ایده­آلیسم و اسلامی. در مجموع نتايج پژوهش نشان داد كه  فلسفه تربیت معلم در ايران معاصر دارای مبانی فلسفی ­بوده اما این مبانی مکنون باقی مانده و تبدیل به سند معینی نشده است. فلسفه تربیت معلم مبتنی بر آینده­نگری دارای زیر­بنای نظری و فلسفی است كه ناظر به رویکردهائی است که « آموزش دانش بهینه» را «مبنای منطقی و صحيح عمل تربيتی» قرار دهد. سرمايه­گذاري در تربیت معلم به معنای آینده­نگری در تربیت معلم است­.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: شعباني وركي، بختيار
کلید واژه ها:  فلسفه آموزش و پرورش ، فلسفه تربيت معلم ، تربیت معلم ، ايران معاصر ، تحول


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 418
نام نویسنده: غلامی بورنگ، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 155
چکیده: 

دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بود. روش پژوهش، ترکیبی اکتشافی متوالی با هدف آزمون سازی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد بودند. مقیاس تهیه شده در دو مرحله مقدماتی و نهایی اجرا شد. در مرحله ی اجرای مقدماتی بر روی 100 نفر از دانشجویان با روش نمونه گیری در دسترس و اجرای نهایی بر روی 400 نفر از دانشجویان با روش نمونه گیری سهیمه ای برحسب (جنسیت و رشته تحصیلی) اجرا شد. سپس داده ها به کمک نرم افزاری اس پی اس اس مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که تحلیل عاملی با استفاده از چرخش واریماکس تنها از یک عامل حمایت می کند و در نهایت 40 عبارت که بر روی هر عبارت دارای حداقل بار عاملی 0/3 بودند، انتخاب شدند. روایی مقیاس نیز از روش های داوری متخصصان، روایی همگرا ـ واگرا و تحلیل عاملی به دست آمد. روایی همگراـ واگرای ابزار از طریق مطالعه همبستگی با آزمون های اضطراب عمومی و عزت نفس کوپر اسمیت انجام شد. میزان همبستگی بین عزت نفس و اضطراب پژوهشی 0/63- و میزان همبستگی بین اضطراب عمومی و اضطراب پژوهشی 0/65 مشاهده شد. پایایی مقیاس از روش آلفای کرونباخ 0/87 و از روش باز آزمایی با یک هفته فاصله از اجرا مقدماتی 0/76 مشاهده شد. نتایج نشان داد که مقیاس اضطراب پژوهشی از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است و می تواند به منظور کاربردهای تحقیقاتی و مشاوره ای مورد استفاده قرار گیرد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  اضطراب پژوهشی ، دانشنجو ، ساختار عاملی ، تدوین پرسشنامه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 417
نام نویسنده: عبداللهی گل، طاهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 121
چکیده: 

پرورش افراد توسط آموزش عالی بایستی به گونه ای صورت پذیرد که نظام آموزش عالی شایستگی‌های لازم را در دانشجویان ایجاد نماید. یکی از عواملی که می‌تواند نظام آموزشی را در مقابله با این امر  یاری رساند، شیوه‌ی سنجش یادگیری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش به کارگیری سنجش اصیل در میزان توفیق درس روش تحقیق در احراز شایستگی پژوهشی دانشجویان انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و رگرسیون است. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان کارشناسی ارشد رشته‌های علوم تربیتی، روانشناسی، کتابداری، علوم اجتماعی و مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد ورودی سال‌های1390، 1391، 1392 بود. از جامعه‌ی یادشده،210نفر با روش نمونه گیری دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از ‌های محقق ساخته سنجش اصیل و شایستگی پژوهشی استفاده شد. برای احراز پایایی از روش آلفای کرونباخ (سنجش اصیل 88/0 و شایستگی پژوهشی89/0) و برای احراز روایی از تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی استفاده شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی تاییدی ساختار 5 عاملی شایستگی‌های پژوهشی تایید شد و براساس تحلیل عاملی اکتشافی مولفه‌های سنجش اصیل در 10 عامل دسته‌بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که میزان بکارگیری سنجش اصیل در سنجش درس روش تحقیق و شایستگی پژوهشی دانشجویان از حد مطلوب فاصله دارد و از طریق سنجش اصیل می توان شایستگی پژوهشی دانشجویان را پیش‌بینی کرد.

 

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  سنجش اصیل ، شایستگی پژوهشی ، درس روش تحقیق ، دانشجویان کارشناسی ارشد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 416
نام نویسنده: پوراسماعیل، راحله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 151
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تبیین جهتگیریهای عملی برنامه­درسی دانشجومعلمان انجام شد. روش­ مورد استفاده، نظریه زمینه­ای و جامعه مورد پژوهش، دانشجومعلمان ورودی 1391 دانشگاه فرهنگیان شهید هاشمی­نژاد مشهد بود. نمونه مورد بررسی بر اساس نمونه­گیری هدفمند (نمونه­گیری موارد مطلوب) انتخاب شد. در این پژوهش از ابزارهای مصاحبه باز و مشاهده مشارکتی مستقیم برای جمع­آوری دادهها استفاده گردید. دادهها به دو منظور (کشف نوع جهتگیری عملی برنامه­درسی دانشجومعلمان و تبیین چگونگی شکلگیری جهتگیریهای عملی در آنان) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برای کشف نوع جهتگیری عملی برنامه­درسی دانشجومعلمان، روش تحلیل کیفی و برای تبیین نحوه ایجاد این جهتگیریها روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی به کار برده شد. نتایج بخش نخست تحلیل­ها نشان داد جهتگیری عملی کلی برنامه­درسی دانشجومعلمان یک جهتگیری عملی التقاطی ناسازوار است، چرا که نه تنها درصد زیادی از دانشجومعلمان (73 درصد) فاقد جهتگیری عملی مشخص نسبت به برنامهدرسی هستند، بلکه جهتگیری عملی آنان در رابطه با عناصر برنامهدرسی نیز از همخوانی درونی برخوردار نیست. بین جهتگیری عملی برنامه­درسی ایجادشده در دیگر دانشجومعلمان  (37 درصد) نیز علی­رغم داشتن جهتگیری عملی مشخص، شباهت و هماهنگی وجود ندارد که در این بین جهتگیری موضوعی/دیسیپلینی، انسان­گرایانه و اجتماعی بیشترین گرایش را به خود اختصاص داده­اند. نتایج همچنین نشان داد جهتگیری عملی برنامه­درسی دانشجومعلمان با جهتگیری اعلام­شده­ی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران (جهتگیری اسلامی)، نیز هماهنگ نیست. نتایج بخش دوم پژوهش در رابطه با چگونگی شکلگیری جهتگیری عملی برنامه­درسی در فرایند زیسته دانشجومعلمان نشان­دهنده 7 مقوله کلی است که در قالب مدلی شامل سه طبقه ویژگی­های شخصیتی، تجارب یادگیری و تجارب عملی شکل گرفته است. مقوله محوری که در کانون این فرایند قرار دارد، تجارب یادگیری ناسازگار است. تجارب یادگیری ناسازگار حاصل التقاط تجارب یادگیری­ متفاوت و متعارضی است که در فرایند زیسته دانشجومعلمان، قبل و بعد از ورود به تربیت معلم ایجاد و سبب شکلگیری جهتگیریهای عملی التقاطی ناسازوار در آنان میشود.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 

 


استاد راهنمای اول: امین خندقی، مقصود
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  جهت‎گیری برنامه‎درسی ، جهت‎گیری عملی برنامه ­درسی ، جهت­ گیری التقاطی ناسازوار ، تجارب یادگیری ناسازگار ، نظریه زمینه ­­ای


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 415
نام نویسنده: صادقی، علی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 176
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی برنامه گروه‌های دوستی به عنوان یکی از رویکردهای آموزش‌های غیررسمی خارج از برنامه هفتگی مدارس به جهت تقویت تربیت دینی نوجوانان صورت پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان پسر سال اول متوسطه (پایه هفتم) شهر جاجرم. با نمونه‌ای به حجم 30 نفر  با جایگزینی تصادفی انتخاب و در دوگروه (‌15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) قرار گرفتند. هفت استفاده شده برگرفته از هفت پودمان آموزشی که شامل یک محقق ساخته شده، یک اصلاح شده و پنج استاندارد شده می باشد. بدین منظور از طرح پیش‌آزمون– پس‌آزمون با دو گروه (آزمایش و کنترل) با جایگزینی تصادفی استفاده شد. پس، پژوهش دارای دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل است. با این طرح، پس از انتخاب و جايگزيني آزمودنی‌های گروه آزمايش و كنترل، از هر دو گروه پيش‌آزمون به عمل می‌آید و بعد از اجراي پيش‌آزمون، آزمودنی‌های گروه‌هاي آزمايش در معرض متغير مستقل قرار داده می‌شوند. اما روي گروه كنترل مداخله اي انجام نمی‌گیرد. در پايان اجراي طرح، مجدداً از آزمودنی‌های هر دو گروه (کنترل و آزمایش) پس آزمون به عمل می‌آید تا تفاوت نمره میانگین‌های دو مرحله (پیش آزمون و پس آزمون) در تربیت دینی غیر رسمی حاصل از پودمان گروه های دوستی مشخص شود.  به منظور تجزیه و تحلیل داده¬های پژوهش، از شاخص‌های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و نمودار) و آزمون‌های آمار استنباطی جهت بررسی و آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است. از آنجایی که متغیرهای پژوهش دارای زیر مؤلفه‌هایی هستند و با گروه کنترل مقایسه می‌شوند، به منظور تحلیل داده¬ها و آزمون فرضیات از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد. سپس در صورت معناداری نتیجه آزمون مانکوا، از آزمون¬ تحلیل واریانس تک متغیری به منظور نشان دادن این که معناداری بیشتر در کدام یک از متغیرهای وابسته است، استفاده شد. برای تحلیل کلیه داده از  نرم¬افزار SPSS  نسخه 18 استفاده گردید.

نتایج پژوهش بر اساس هفت فرضیه تحقیق نشان دادکه مي‌توان نتيجه گرفت:

- ارائه مداخله آموزش برنامه گروه‌های دوستی باعث افزایش 78/0 عملکرد حافظه  آزمودني‌ها در مرحله پس‌آزمون شده است.

- ارائه مداخله آموزش برنامه گروه‌های دوستی باعث افزایش‌‌91/0‌خلاقیت آزمودني‌ها در مرحله پس‌آزمون شده است.

- ارائه مداخله آموزش برنامه گروه‌های دوستی باعث افزایش 52/0 زیست روشمندانه آزمودني‌ها در مرحله پس‌آزمون شده است.

- ارائه مداخله آموزش برنامه گروه‌های دوستی باعث افزایش 96/0 راهبردهای یادگیری آزمودني‌ها در مرحله پس‌آزمون شده است.

- ارائه مداخله آموزش برنامه گروه‌های دوستی باعث کاهش 63/0 پرخاشگری آزمودني‌ها در مرحله پس‌آزمون شده است.

- ارائه مداخله آموزش برنامه گروه‌های دوستی باعث افزایش 89/0 ترجیح کار گروهی  آزمودني‌ها در مرحله پس‌آزمون شده است.

- همچنین آموزش برنامه گروه های دوستی بر الگوگیری صحیح دانش آموزان پسر سال اول متوسطه تاثیر دارد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: سعیدی رضوانی، محمود
استاد مشاور اول: اصغری نکاح، سید محسن
کلید واژه ها:  تربیت ، نظام آموزش رسمی ، آمورش غیررسمی ، تربیت دینی ، برنامه گروه‌های دوستی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 414
نام نویسنده: روح بخش، هاجر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 164
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش توصیف و تحلیل مهارت­های مدیریت دانش شخصی در بین کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد می­باشد. برای دست­یابی به این هدف از روش پژوهش موردی بهره گرفته شد. جامعه آماری مورد مطالعه را کلیه کارکنان غیر­هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان پست کارشناس رسمی قطعی تشکیل دادند.گردآوری داده­ها در دو مرحله انجام شد. نخست به منظور توصیف میزان برخورداری کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد از مهارت­های مدیریت دانش شخصی، 137 نفر از کارشناسان دانشگاه به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. در این مرحله به منظورگردآوری داده­ها از مهارت­های مدیریت دانش شخصی اوری و همکاران (2001) استفاده شد. نتایج به دست­آمده از تحلیل داده­های کمی نشان دادکه کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد در حد متوسط به بالا از مهارت­های مدیریت شخصی برخوردارند. در مرحله دوم، به منظور شناسایی فعالیت­های معطوف به هر یک از مهارت­های مدیریت دانش شخصی از مصاحبه نیمه ساخت یافته استفاده شد. تعداد مطلعان کلیدی در این مرحله از پژوهش مشتمل بر شانزده تن از کارشناسان رسمی قطعی دانشگاه فردوسی مشهد بودند. براساس یافته­های حاصل از تحلیل داده­های کیفی در این مرحله، مهمترین فعالیت­های ناظر به مهارتهای مدیریت دانش شخصی، بازیابی اطلاعات (گردآوری اطلاعات، کسب دانش و اطلاعات، پرسیدن، و ...)، ارزیابی اطلاعات (تشخیص پایگاه­های خوب، ارزیابی اطلاعات، بررسی تناسب اطلاعات با نیازها، و...)، سازماندهی اطلاعات (اولویت­بندی امور، داشتن برنامه­ریزی ذهنی، نوشتن کلید واژهای مهم، و...)، اشتراک دانش و اطلاعات (شناسایی و حل مسئله، داشتن ارتباط با همکاران، اتخاذ شیوه­های کاری، و...)، تجزیه و تحلیل اطلاعات (تجزیه و تحلیل اطلاعات، استفاده از اطلاعات)، انتشار دانش و اطلاعات (تبادل اطلاعات، اطلاع رسانی، قراردادن اطلاعات در اختیار ارباب رجوع، و...)، امنیت اطلاعات (امنیت اطلاعات، پشتبانی گرفتن از اطلاعات، بایگانی کردن سالانه، و...) می­باشد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
کلید واژه ها:  مدیریت دانش شخصی ، مهارت­ های مدیریت دانش شخصی ، دانشگاه ، کارکنان


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 413
نام نویسنده: منصوری قزالحصار، شرف الدین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 116
چکیده: 

 

تربیت دارای ابعاد مختلفی می­باشد که تربیت دینی و اخلاقی از جمله ساحت­های مهم آن به شمار می­رود. ساحت تربیت اخلاقی در سند ملی آموزش و پرورش(1390) نیز، از ابعاد بسیار مهم تربیت آدمی و از ساحت­های خاص تربیت است که وظیفه فراهم سازی زمینه مناسب برای بروز و ظهور نیکی در سرشت آدمی و همچنین تقویت و تحریک وجدان اخلاقی فرد را برعهده دارد. رویکردها و روش­های آموزش و تربیت اخلاقی بسیار متنوع و متکثرند(به­طور مثال، رویکرد تربیت منش، رویکرد شناخت و رشد استدلال اخلاقی، رویکرد ارتباطی یا غمخواری، رویکرد تربیت شهروندی، رویکرد ایضاح ارزش­ها). در پژوهش حاضر، سه مورد از روش­های تربیت اخلاقی که به نظر می­رسد رایج­تر و مورد توجه بیشتر هستند(رویکرد فضلیت مدار، رویکرد استدلال اخلاقی كولبرگ و رویکرد غمخواری) و به ترتيب، بر سه بخش رفتار، شناخت و عاطفه فرد تأكيد دارند، به­عنوان مبناي بررسی،‌ مورد توجه قرار گرفت. رویکرد فضیلت بر پرورش "منش" و فضیلت­هایی همچون شجاعت، عدالت و خویشتن­داری تاکید دارد که بیشتر بر رفتار فرد مبتنی است. رویکرد غمخواری نیز، بیشتر بر روابط انساني حاكي از احساسات، همدلی و نوع دوستی تاکید دارد و بالاخره رویکرد استدلال اخلاقی کولبرگ که مبتنی بر قضاوت است، بر درونی و ذهنی بودن اخلاق تکیه دارد. نظر به جایگاه و اهمیت ویژه اهداف اخلاقی در چهارچوب برنامه درسي و نقش محوري عنصر معلم در اين نظام، در پژوهش حاضر، صلاحیت حرفه­ای معلمان مقطع ابتدایی شهر تربت­جام، كه براي نيل به اهداف سه­گانه(رفتاري، شناختي و عاطفي) تربیت اخلاقی اهميت دارد و به کارگیری روش­های مختلف متناسب با هر يك، مورد مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه از طرح توصیفی استفاده شد. جهت تعیین حجم نمونه، از آنجا که فهرست تمامی معلمان مقطع ابتدایی شهر تربت­جام موجود و با ارائه نامه مکتوب از آموزش دانشگاه در اختیار پژوهشگر قرار گرفت، از نمونه­گيري تصادفي ساده به عنوان روش نمونه­گیری استفاده شد. به این ترتیب که از تعداد کل معلمان مقطع ابتدایی(345 نفر) از طریق قرعه­کشی، تعداد 96 نفر انتخاب و تک تک آنان مورد مصاحبه قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل آماری پژوهش نیز، از توصیف و آزمون خی­دو استفاده گردید. با عنایت به پاسخ­های ارائه شده معلمان، نتایج توصیف­ها نشان داد، بیشترین نقش و تاثیرگذاری را در جریان تربیت اخلاقی فراگیران، معلم پایه نسبت به سایر معلمان در مدرسه بر عهده دارد و ماده درسی هدیه­های آسمانی نیز مهمترین ماده درسی جهت آموزش تربیت اخلاقی انتخاب گردید. در باب شناخت معلمان از روش­های مختلف تربیت اخلاقی نتایج حاکی از آن است؛ معلمان، کمترین میزان آشنایی را با فرایند تربیت اخلاقی، آموزش اخلاقیات در مراکز آموزشی، نظریات علمی در این زمینه و رویکردها و روش­های تربیت اخلاقی داشتند. همچنین طبق نتایج بدست آمده، اکثر معلمان اعتقاد داشتند که فرایند تربیت اخلاقی ابتدا باید در خانواده و بعد در مدرسه پیگیری شود؛ زیرا به تعبیر آنان شالوده تربیتی فراگیران ابتدا در خانواده پایه­گذاری و در مدرسه پرورش می­یابد. این یافته نیز به دست آمد که از دیدگاه معلمان، بهترین روش جهت آموزش اخلاقیات و تربیت اخلاقی "روش الگودهی عملی معلم" می­باشد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  تربیت اخلاقی ،  نقش معلم ، رویکرد تربیت منش ، رویکرد شناخت و استدلال اخلاقی ، رویکرد غمخواری

<   1234567891011121314151617181920212223243444   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.