دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته علوم تربیتی

<   123456789101112131415161718192021222324253545   >


تعداد نتایج به دست آمده: 485 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 412
نام نویسنده: اخلاقی پور، ملیحه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 127
چکیده: 

      بهبود کیفیت برنامه­درسی دانشگاهی، یکی از دغدغه­های نظام­های آموزش عالی بوده و رویکرد سیاست نرم راهکاری جدید در این زمینه می­باشد. در این راستا، پژوهش حاضر باهدف بررسی میزان آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد جهت پذیرش رویکرد سیاست نرم صورت پذیرفت؛ که این آمادگی با استفاده از مدل چهاروجهی برگرفته از ادبیات تحقیق (فنی، مالی، نیروی انسانی و فرهنگی) مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری پژوهش شامل سه گروه مدیران (رؤسا و معاونین دانشکده‌ها و مدیران گروه‌ها)، اعضای هیئت‌علمی و خبرگان آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد بودند. برای جامعه مدیران از روش نمونه‌گیری سرشماری و برای جامعه اعضای هیئت‌علمی از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی استفاده شد. همچنین خبرگان آموزشی با روش نمونه­گیری هدفمند برگزیده شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل محقق ساخته و مصاحبه نیمه ساخت‌یافته بود. داده‌های با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی شامل: میانگین، انحراف معیار و آزمون تی مستقل و با استفاده از نرم‌افزار spss تحلیل شد. داده‌های حاصل از مصاحبه نیز با استفاده از روش کدگذاری باز و محوری مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از و مصاحبه حاکی از آن بود که آمادگی دانشگاه در هر چهار مؤلفه فنی، مالی، نیروی انسانی و فرهنگی در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار داشت. بنابراین می‌توان گفت که آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد به‌منظور اتخاذ رویکرد سیاست نرم اگرچه با وضعیت مطلوب فاصله دارد اما قابلیت پذیرش رویکرد سیاست نرم را داراست. بر این­ اساس، استفاده از این رویکرد جهت بهبود برنامه­درسی دانشگاهی پیشنهاد می­گردد.  

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 

 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
کلید واژه ها:  سیاست نرم ، کیفیت آموزش عالی ، برنامه­ درسی آموزش عالی ، امکان­سنجی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 411
نام نویسنده: غفاریان سخن‌ور، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 226
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش توصیف و تحلیل شبکه دانش سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد می­باشد. برای دست یابی به این هدف از روش تحلیل شبکه اجتماعی بهره گرفته شد. جامعه آماری مورد مطالعه  را کلیه کارکنان سه معاونت «آموزشی و تحصیلات تکمیلی»، «پژوهش و فناوری» و «طرح و برنامه» دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل دادند.گردآوری داده­ها  در دو مرحله انجام شد. نخست به منظور توصیف شبکه دانش سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد، 147 نفر از کارکنان سه معاونت مذکور در پژوهش مشارکت کردند. در این مرحله به منظور گرد آوری داده­ها از پرسش­نامه تحلیل شبکه اجتماعی استفاده شد. بر اساس یافته­های حاصل از پژوهش در این مرحله، گراف آرایش رابطه­ای کنشگران ترسیم شد و موقعیت کنشگران بر اساس شاخص­های مرکزیت در شبکه دانش سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد به دست آمد. سپس، بر اساس نتایج حاصل از تحلیل داده­ها،  کنشگران محوری در شبکه دانش سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد شناسایی شدند. در مرحله  بعد به منظور پاسخ­گویی به این سوال که عوامل تسهیل کننده و بازدانده جریان دانش در شبکه دانش سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد کدامند؟، از مصاحبه نیمه ساخت یافته استفاده شد. تعداد مطلعان کلیدی در این مرحله از پژوهش مشتمل بر چهارده تن از کنشگران محوری شناسایی شده در شبکه دانش سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد بودند. بر اساس یافته­های حاصل از این پژوهش مهم­ترین عوامل تسهیل کننده جریان دانش در شبکه دانش سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد عبارتند از: ویژگی­های فردی، توانمند سازی، تعهد مدیریت، فرصت سازی، چرخش شغلی، روابط غیررسمی، کارتیمی، تشویق و ماهیت شغل. همچنین، مهم­ترین عوامل بازدارنده جریان دانش در شبکه دانش سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد عبارتند از: فهم مدیریت دانش، فرهنگ و جو سازمانی، ارزیابی عملکرد، مالکیت دانش، دانش به مثابه یک مزیت رقابتی، امنیت شغلی، ضعف ساختاری، رفتار سیاسی، انگیزه و مسائل معیشتی.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور اول: نوغانی، محسن
کلید واژه ها:  مدیریت دانش ، سرمایه اجتماعی ، شبکه دانش سازمانی ، جریان دانش ، تحلیل شبکه اجتماعی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 410
نام نویسنده: ناظمی، رفیعه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 140
چکیده: 

 هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی بازی درمانی مبتنی بر ارتباط والد- کودک (CPRT) بر افزایش خودکارآمدی فرزندپروری مادران و کاهش شدت کلی دشواری و مشکلات رفتاری کودکان با خلق و خوی دشوار می باشد. بدین منظور 15 نفر از مادرانی که ویژگی های رفتاری کودک خود را مطابق با اطلاعیه پژوهشی مبنی بر "نشانه های رفتاری کودکان با خلق و خوی دشوار" گزارش کرده و در چک لیست برداشت بالینی از خلق و خوی کودک نمراتی بالاتر از میانگین کسب کردند و حاضر به همکاری در طرح پژوهشی و شرکت در کلاس ها بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (7 نفر) و کنترل (8 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش 10 جلسه ی 2 ساعته آموزش بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد- کودک را دریافت کرد ولی گروه کنترل در لیست انتظار ماند. هر دو گروه، چک لیست برداشت بالینی از خلق و خوی کودک، توانایی ها و مشکلات و مقیاس خودکارآمدی والدگری را قبل و بعد از مداخله پر کردند. پس از یک ماه به منظور پیگیری فقط گروه آزمایش مجدد های مربوطه را تکمیل کرد. جهت تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل کوواریانس یک متغیره، چند متغیره و تی همبسته استفاده شد. یافته ها نشان داد بازی درمانی مبتنی بر ارتباط والد- کودک، شدت کلی دشواری را در کودکان گروه آزمایش به طور معناداری کاهش نداد ولی بهبود معناداری را در ریز مؤلفه های "خلق" و "سازگاری" در کودکان گروه آزمایش در پس آزمون ایجاد کرد. همچنین بازی درمانی مبتنی بر ارتباط والد- کودک کاهش معناداری را در نمره کلی مشکلات و ریز مؤلفه "مشکلات رفتاری" در پیگیری ایجاد کرد. اما این بازی درمانی نتوانست خودکارآمدی فرزندپروری مادران کودکان با خلق و خوی دشوار را در گروه آزمایش نه در مرحله پس آزمون و نه در پیگیری به طور معناداری افزایش دهد. بازی درمانی مبتنی بر ارتباط والد- کودک (CPRT) می تواند در بلند مدت مشکلات رفتاری کودکان با خلق و خوی دشوار را کاهش دهد. اما برای کاهش شدت کلی دشواری در این کودکان و افزایش خودکارآمدی فرزندپروری مادرانشان باید تدابیر و اقدامات درمانی دیگری اندیشید.

فهرست مطالب

فهرست منابع و ماخذ

 


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور دوم: اصغری نکاح، سید محسن
کلید واژه ها:  شدت کلی دشواری ، مشکلات رفتاری ، بازی درمانی مبتنی بر ارتباط والد- کودک (CPRT)


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 409
نام نویسنده: محمدی، ملیحه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 95
چکیده: 

رفتار سیاسی پدیده‌ای پیچیده و رایج در سازمان‌های امروزی است که غافل ماندن از آن می‌تواند برای سازمان خطرآفرین باشد. اما برای هدایت این رفتارها در مرحله اول نیاز به شناسایی آنها می‌باشد. این پژوهش با هدف شناسایی رفتارهای سیاسی در میان کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. روش انجام این پژوهش، کیفی و با رویکرد پدیدار شناسی بود. به این منظور مصاحبه‌های عمیق با يازده نفر از کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفت که طی آن، کارکنان تجربیات خود را در زمینه رفتار سیاسی مطرح نمودند. اطلاعات به دست آمده از این مصاحبه‌ها با استفاده از رویکرد ون منن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سه طبقه اصلی از یافته‌ها استخراج شد که عبارت بودند از: صیانت از جایگاه خود، حمله به جایگاه دیگران و تسکین ناخرسندی از جایگاه فعلی. طبقه کلی صیانت از جایگاه خود توسط شش زیر طبقه جابجایی مدیر با سازمان، ارایه تصویر مطلوب از خود، محافظه‌کاری، استفاده از قدرت دیگران، استفاده از اطلاعات و تعامل با همکاران و مدیران توصیف شد. ذیل هر یک از زیرطبقات مربوط به طبقه اول و همچنین ذیل طبقات دوم و سوم، رفتارهای سیاسی متعددی شناسایی و طبقه بندی شدند. تجربیات کارکنان، نشان‎‌دهنده وجود رفتارهای سیاسی متعدد در دانشگاه بود. کارکنان، دانشگاه را فضایی ارزیابی کردند که مستعد بروز و ظهور رفتارهای سیاسی است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ

 

 


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  رفتارسیاسی ، کارکنان ، پدیدارشناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 408
نام نویسنده: فغانی، محبوبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 125
چکیده: 

مشاهده تفاوتي كه افراد در برداشت­هايشان از ميزان كنترلي كه بر زندگيشان دارند و تاثير آن بر نوع تعاملات و فضاي حاكم بر زندگي افراد، سالهاست كه توجه متخصصين علوم رفتاري و روانشناسي را به خود جلب نموده است و آنها بر اين باورند كه، وضعيت رواني، جسماني و نحوه تجربه غم يا شادي از آرايش­هاي ذهني، رواني و سبك انديشه افراد نشأت مي­گيرد و تفاوت­هاي افراد در زمينه­هاي مختلف شايد به علت تفاوت آنها در سبك اسناد به موقعيت­هاي مختلف زندگي باشد. پرسش­هاي مطرح در تحقيق حاضر اين است كه آیا جو سازمانی مدارس از طریق سبک اسنادی مدیران مدارس ابتدایی شهر تربت جام قابل پیش­بینی است؟ آيا ميان نمره سبك­های اسنادي مديران مدارس بر حسب جنسيت تفاوت معني­داري وجود دارد؟ آيا ميان جو سازماني باز مدارس برحسب جنسیت تفاوت معني­داري وجود دارد؟ آیا میان رابطه نمرات سبک اسنادي مدیران و نمره جو سازمانی باز در مدارس دخترانه و پسرانه تفاوت معنی‌داری وجود دارد؟

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه ميان سبك اسنادی مدیران با جو سازمانی باز مدارس ابتدایی شهر تربت جام است.

روش: مطالعه حاضر بر مبنای ماهیت و روش، مطالعه­ای توصیفی و همبستگي محسوب می­شود. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل مديران و معلمين کلیه مدارس ابتدایی شهر تربت جام در سال تحصیلی 1389- 1388 بودند،که تعداد آنها 42 مدرسه بوده است. هر يك از مديران داراي حداقل سه سال سابقه و معلمين نیز حداقل سه سال سابقه کار در مدارس با مدیر تحت امر خود داشتند. به منظور انتخاب آزمودني‌ها؛ روش نمونه گيري داوطلبانه و در دسترس استفاده گرديد نمونه با حجم 90 نفر از معلمین و 30 نفر از مدیران از جامعه (168=n) انتخاب شده است. پژوهش با بهره­گيري از دو سبک­های اسناد سلیگمن (1979) و ‌ی جو سازماني هوی و سیبو (1998) انجام شد. ضريب پايايي ­ها به ترتیب ضریبی برابر 93/ 0و 89/0 به دست آمد و داده­ها با استفاده از آزمون­های آماری رگرسیون، تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) و آزمون مقایسه دو میانگین مستقل و آزمون معنادار بودن تفاوت همبستگي­ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

يافته­ها: تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد که سبک­های اسنادی بر جو سازماني باز مدارس تأثیر نداشته است و جو سازماني باز بر اساس مولفه‌های سبك اسناد مديران قابل پیش‌بینی نیست. نتایج آزمون نشان داد که میان نمرات سبک­های اسناد در مولفه­های پایدار ناپایدار و کلی اختصاصی بر حسب جنسیت تفاوت معنی­داری وجود دارد. همچنین میان رابطه همبستگی نمره جو سازمانی باز با سبک اسناد درونی بیرونی در میان مدارس دخترانه و پسرانه تفاوت معناداری مشاهده شد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ

 


استاد راهنمای اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  سبک اسناد مدیران ، جو سازمانی ، مدارس ابتدایی شهر تربت­ جام


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 407
نام نویسنده: حسینی، علی‌اکبر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 91
چکیده: 

 هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه محیط آموزشی پژوهشی و ویژگی‌های شخصیتی با اهمال‌کاری پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان این دانشگاه بود که از طریق روش نمونه‌گیری در دسترس، تعداد 386 دانشجو از چهار رشته تحصیلی در مقطع دکتری و ارشد انتخاب شدند. ‌های اجراشده در این پژوهش، مقیاس اهمال‌کاری پژوهشی، مقیاس ویژگی‌های شخصیتی پنج عاملی و محیط آموزشی- پژوهشی بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. یافته‌ها نشان داد بین نمره  نگرش نسبت به محیط آموزشی- پژوهشی دانشگاه و مؤلفه‌های آن با اهمال‌کاری پژوهشی، تنها مؤلفه آموزشی با اهمال‌کاری پژوهشی همبستگی منفی معناداری وجود داشت، همچنین بین میزان اهمال‌کاری پژوهشی و هریک از انواع ویژگی‌های شخصیتی، روان رنجوری در جهت مثبت و عامل‌های برون‌گرایی ، همسازی و  وظیفه‌شناسی  همبستگی منفی معنادار بود. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد اهمال‌کاری پژوهشی از طریق مقیاس‌ محیط آموزشی - پژوهشی و مؤلفه‌های آن قابل پیش‌بینی نیست اما از طریق ویژگی‌های شخصیتی روان رنجوری و وظیفه‌شناسی قابل پیش‌بینی است. همچنین یافته‌ها نشان دادند میزان اهمال‌کاری پژوهشی  بین رشته‌های مختلف تحصیلی و دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد. تفاوت بین انواع ویژگی‌های شخصیتی در میزان اهمال‌کاری پژوهشی معنادار بود که روان رنجوری دارای بالاترین و وظیفه‌شناسی کمترین میزان اهمال‌کاری پژوهشی بودند.

 

 

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  اهمال‌کاری پژوهشی ، محیط آموزشی- پژوهشی ، ویژگی‌های شخصیتی ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 406
نام نویسنده: کرمانی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 81
چکیده: 

یافتن و انتخاب مناسب­ترین فرد از میان نامزدهای تصدی یک شغل و یا یک مسؤولیت، یکی از دغدغه­ها و مشکلاتی است که سازمان­ها با آن مواجه هستند. سازمان‌های پیشرو با درک اهمیت و میزان تأثیرگذاری مدیران در رشد و موفقیت خود به‌دنبال طراحی و اجرای برنامه‌های جدی و منظم استعدادیابی و جانشین‌پروری هستند. پژوهش حاضر با هدف آسیب­شناسی فرایند کانون ارزیابی در شرکت­های صنعتی مشهد انجام شد. پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش، مطالعه­ی موردی بود. میدان پژوهش شرکت­هایی را شامل می­شد که این طرح در آن­ها اجرا شده و شامل چهار شرکت صنعت خودروسازی الکتریک خودرو شرق، ایمن خودرو شرق، رینگ­سازی مشهد و شرکت قطعات محوری خراسان بود. مصاحبه­شوندگان سه گروه ارزیابی­کنندگان، ارزیابی­شوندگان و مدیران بودند که با استفاده از نمونه­گیری هدفمند؛7 نفر از ارزیابی­کنندگان، 11 نفر ارزیابی­شوندگان و9 نفر از مدیران انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها از روش مصاحبه و برای تعیین اعتبار، صحت و استحکام اطلاعات در حین مصاحبه از تکنیک تأیید توسط مصاحبه­شوندگان استفاده شد. نتایج نشان داد که قبل از اجرای کانون ارزیابی، فاصله­ای بین وضع موجود با مطلوب وجود نداشته است، به­این معنی که مدل شایستگی­ها کامل و جامع و نحوه­ی اطلاع­رسانی هم مناسب بوده است. در حین اجرا نیز شرایط از لحاظ آزمون­ها و محل برگزاری و تعاملات مطلوب بوده است، در حالی­که بعد ازاجرای فرایند، آسیب­هایی مشاهده شده که از جمله­ی این آسیب­ها می­توان به عدم حمایت مدیران ارشد، تغییر مدیریت و سوء استفاده از نتایج کانون ارزیابی اشاره کرد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

فاثد

 

 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  آسیب‌شناسی ، کانون ارزیابی ، شرکت‌های صنعتی مشهد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 405
نام نویسنده: طاطاری، یونس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 129
چکیده: 

هدف از مطالعه حاضر بررسي نقش ادراك دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مطلوبیت مؤلفه‌های برنامه درسی در پیش‌بینی میزان انگیزش پژوهشی آن‌ها است. بدین منظور نمونه­ای متشکل از 197 تن از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 94-1393، به روش سهمیه­ای انتخاب گردید. این مطالعه از حیث هدف کاربردی، از حیث روش، توصیفی و از نوع همبستگی است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش ­های محقق ساخته ادراک دانشجویان از مطلوبیت مؤلفه‌های برنامه درسی و انگیزش پژوهشی بود. برای گزارش و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. شاخص‌های آمار توصیفی همچون تعداد، میانگین، انحراف معیار، بیشینه و کمینه نمرات و در آمار استنباطی نیز از آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده و چندگانه، t مستقل، t2 هتلینگ و تحلیل واریانس یک‌راهه استفاده شد.  نتایج نشان داد که میان ادراک از مؤلفه‌های درسی به صورت کلی و انگیزش پژوهشی 58/0 همبستگی وجود دارد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین خرده مقیاس­های ادراک از مؤلفه‌های برنامه درسی (ادراک از هدف، محتوا، روش و ارزشیابی) و انگیزش پژوهشی دانشجویان همبستگی مثبت و معناداری دارد. نتایج رگرسیون همزمان نیز نشان داد که متغيرهاي پیش­بین می‌توانند به صورت تركيبي 43 درصد از تغييرات متغير انگیزش پژوهشی را تبيين كنند و از بین متغیرهای پیش­بین، دو متغیر ادراک از هدف و ادراک از محتوا می­تواند متغیر ملاک (انگیزش پژوهشی) را پیش­بینی کنند و سایر متغیرهای پیش­بین (ادراک از روش و ارزشیابی) به تنهايي قابلیت پیش‌بینی انگیزش پژوهشی را ندارند. به­صورت کلی ادراک دانشجویان از مؤلفه‌های برنامه­ی درسی قابلیت پیش‌بینی انگیزش پژوهشی را داراست، این یافته‌ها مؤید رویکرد خود تعیین گری است که بیان می‌کند ادراکات حاصل از محیط بر انگیزش تأثیر می‌گذارد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  ادراک از مطلوبیت مؤلفه‌های برنامه درسی، ، ، انگیزش پژوهشی ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 404
نام نویسنده: نظریه، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 86
چکیده: 

 پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر برنامه‌ی درسی فوق‌برنامه بر خودپنداره تحصیلی و قانون مداری
دانش آموزان صورت پذیرفت. روش مورداستفاده در پژوهش،  آزمایش تک موردی یا تک آزمودنی بود؛ لیکن باهدف اطمینان بیشتر از اعتبار درونی و بیرونی، تعداد آزمودنی ها در حداکثر ممکن و به میزان 4 نفر پیش‌بینی شد. جامعه در این پژوهش، متشکل از دانش آموزان یکی از دبیرستان های دخترانه در سطح ناحیه 2 شهر مشهد در سال تحصیلی 94-93 بود و به‌عنوان نمونه چهار دانش‌آموز دارای وضعیت نامناسب به لحاظ دو متغیر
قانون مداری و خودپنداره تحصیلی به شکل هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها برای سنجش متغیر قانون مداری سیاهه محقق ساخته مبتنی بر قوانین مدرسه بود. برای سنجش خودپنداره تحصیلی نیز از خودپنداره تحصیلی یی یسن چن (2004) استفاده شد که  تصویر ذهنی فرد از خودش را می سنجد.

اجرای پژوهش مشارکت ناهمزمان آزمودنی ها در سه مورد از فعالیت‌های فوق‌برنامه مدرسه بود. براي تحليل نتايج، سير تحول توصيفي تغييرات مدنظر قرار گرفت. بر اين اساس، نمودار تغيير آزمودني ها در شرايط قبل و بعد از مداخله و بر اساس عملكرد آنان مطابق با خط پايه، مبناي تحليل بود. نتایج حاکی از آن بود که شرکت دانش آموزان در فعالیت های فوق برنامه باعث بهبود وضعیت اخلاقی و درنتیجه میزان قانون مداری و نیز افزایش خودپنداره تحصیلی است. بر اساس نتایج تحقیق، استفاده از برنامه درسی فوق‌برنامه به‌عنوان یک مداخله مؤثر جهت بهبود وضعیت قانون مداری و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پیشنهاد می‌شود.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  برنامه درسی فوق‌برنامه ، قانون مداری ، خودپنداره تحصیلی ، دوره متوسطه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 403
نام نویسنده: ثابت‌زاده، امیر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 124
چکیده: 

       هدف اصلی این پژوهش، بررسی فرایند مدیریت استعداد اعضای هیئت علمی در دانشگاه فردوسی می­باشد. برای دست­یابی به این هدف، از روش پژوهش مطالعه موردی با رویکردی کیفی استفاده شد. تعداد مطلعان کلیدی این پژوهش مشتمل بر شانزده تن می­باشد. جهت گردآوری داده­های مورد نیاز از مصاحبه نیمه­ساخت­یافته و همچنین تحلیل اسناد استفاده شد. براساس یافته­های حاصل از این پژوهش، فرایند جذب اعضای هیئت علمی در دانشگاه فردوسی مشهد با نظر به معیارهایی نظیر پیشینه تحصیلی، پیشینه پژوهشی، پیشینه کاری، دانش تخصصی، توانایی فرد در حوزه فناوری اطلاعات، صلاحیت­های عمومی، سیاست­های دانشگاه، و فشارهای بیرونی صورت می­گیرد. همچنین، در فرایند توسعه اعضای هیئت علمی به معیارهایی چون برگزاری دوره­های آموزشی، توسعه فرهنگ پژوهش، حضور در مجامع و سفرهای علمی، دسترسی به منابع اطلاعاتی معتبر علمی، تجهیز دانشگاه به امکانات زیرساختی و فناوری­های نوین، برقراری همکاری­های علمی، گرنت، و توسعه حرفه­ای شخصی توجه می­شود. علاوه بر این، به­منظور حفظ و نگهداری اعضای هیئت علمی به عواملی همچون صیانت از حرمت علم و عالم، اعتبار و وجه اجتماعی دانشگاه، سیاست­های تشویقی دانشگاه، امکانات رفاهی، و حقوق و مزایا توجه می­شود.

 

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

فاقد


استاد راهنمای اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور اول: بذرافشان، مجتبي
کلید واژه ها:  مدیریت استعداد ، مدیریت منابع انسانی ، آموزش عالی ، اعضای هیئت علمی

<   123456789101112131415161718192021222324253545   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.