دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته علوم تربیتی

<   12345678910111213141516171819202122232425263646   >


تعداد نتایج به دست آمده: 485 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 402
نام نویسنده: نگهبان، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 134
چکیده: 

یکی از دغدغه‌ها‌ی اصلی دانشجویان دکتری انتخاب مسئله پژوهش برای انجام رساله‌ی است که در این مسیر آنها با چالش‌های جدی مواجه هستند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تجارب زیسته دانشجویان دوره‌ی دکتری رشته‌های علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد در انتخاب مسئله رساله دکتری است. جامعه پژوهش کلیه‌ی دانشجویان دوره‌ی دکتری دانشکده علوم پایه و دانشکده‌های علوم انسانی در سال 1393-1392 بود. نمونه پژوهش شامل 25 نفر از این دانشجویان که به شیوهی نمونه‌گیری هدفمند و مبتنی بر ملاک انتخاب شدند. پژوهش حاضر از حیث سنت‌های رایج پژوهش، سنت کیفی و از روش پدیدارشناسی توصیفی انجام پذیرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساخت‌یافته بود. برای تحلیل اطلاعات از روش تحلیل تفسیری و رویکرد مقایسه مداوم استراوس و کوربین استفاده شد. جهت کسب اعتبار پژوهش از روش‌های توصيف غني و انتخاب هدفمند مشارکت‌کنندگان، نگارش یادداشت‌های تأملی، کفایت اجماعی و کدگذار ثانوی استفاده گردید. یافته‌های پژوهش؛ در دو گروه علوم انسانی و علوم پایه، در قالب نه مضمون مشترک ویژگی های شخصیتی استاد راهنما، تخصص علمی استاد راهنما، توانمندی‌های دانشجو، فراز و نشیب‌های پیش رو محقق در انتخاب مسئله پژوهش، حساسیت و اهمیت پژوهش در دوره‌ی دکتری، منابع کشف مسئله پژوهش، ویژگی‌های شایسته مسئله پژوهش و زمان‌بندی در انتخاب مسئله پژوهش قرار گرفتند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

فاقد

 


استاد راهنمای اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  تجربه زیسته ، انتخاب مسئله ، رساله دکتری ، علوم انسانی ، علوم پایه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 401
نام نویسنده: ایروانی، میثم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 121
چکیده: 

پژوهش حاضر به مقایسه میزان موفقیت نظارت و راهنمایی آموزشی قبل و بعد از اجرای طرح مجتمع­های آموزشی و پرورشی شهرستان مشهد می­پردازد. جامعه آماری این پژوهش را 211 نفر از معلمان و مدیران ابتدایی مجتمع­های آموزشی و پرورشی شهرستان مشهد تشکیل می­دهند. با توجه به محدود بودن جامعه آماری هم در بخش تعداد معلمین و هم مدیران از روش سرشماری برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. برای جمع­آوری اطلاعات مقیاس خدمات نظارت و راهنمایی آموزشی ترک­زاده و نوروزی (1389) استفاده گردید. پایایی نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه و 80/0 به دست آمد. در مجموع  186 قابل استفاده عودت یافت (168 معلم و 18 مدیر) که نمونه آماری این پژوهشی این تحقیق را نیز تشکیل می­دهند.  جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از روش­های آمار توصیفی ( جداول فراوانی، میانگین، انحراف معیار و واریانس) و آمار استنباطی (تی تک نمونه­ای، تی مستقل و روش تحلیل واریانس) استفاده گردید. پس از تجزیه و تحلیل داده­ها نتایج حاصل نشان داد: 1) بین میزان موفقیت نظارت و راهنمایی آموزشی قبل و بعد از اجرای طرح مجتمع­های آموزشی و پرورشی در کل و در ابعاد سه گانه نظارت تفاوت معناداری وجود دارد. به این معنی که میزان موفقیت نظارت بعد از تشکیل مجتمع­ها بهتر شده است؛ 2) بین نظر معلمان و مدیران درباره میزان موفقیت نظارت و راهنمایی آموزشی تفاوت معناداری وجود دارد و مدیران میزان موفقیت نظارت را بالاتر ارزیابی کرده­اند؛ 3) همچنین بین دیدگاه معلمان بر حسب سابقه خدمت و مدرک تحصیلی آنها تفاوت معناداری وجو دارد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: بذرافشان، مجتبي
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  نظارت و راهنمایی آموزشی ، مجتمع‌های آموزشی و پرورشی ، موفقیت نظارت


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 400
نام نویسنده: دهقان، عبدالمجید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 147
چکیده: 

    این پژوهش با هدف ارزشیابی اسناد فرادست و برنامه درسی اجرا شده­ی دانشگاه فرهنگیان در زمینه تربیت نمودن معلمان در مؤلفه‌ی پژوهشگري انجام شد. روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع ارزشیابی بود. برای بررسی اسناد فرادست، کلیه اسناد فرادست نظام تعلیم و تربیت با تأکید بر تربیت ‌معلم مورد تحلیل قرار گرفت. نظرخواهی از متخصصان موضوعي و اعضای هیئت علمی گروه علوم تربيتي دانشگاه فردوسي مشهد؛ به معرفي اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، سند تحول آموزش و پرورش، سند ملی برنامه درسی، نقشه جامع عالی کشور و سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور براي بررسي و تحليل منجر شد. برای ارزیابی برنامه درسی اجرا شده دانشگاه فرهنگیان نیز از مدل ارزشیابی پروواس استفاده گردید. در مسیر بررسی وضعیت مطلوب و اجرا شده برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان؛ جامعه متخصصان موضوعی را تمام متخصصان حوزه برنامه درسی دانشگاه فردوسی مشهد و مدیران و مدرسان دانشگاه فرهنگیان (پردیس شهید بهشتی و شهید هاشمی مشهد)، در بررسی تجارب دانشجویان، جامعه را تمام دانشجویان شاغل به تحصيل در ترم­هاي چهار به بالاي مقطع كارشناسي پيوسته و جامعه مدرسان نیز شامل تمام مدرسان شاغل به تدریس در دانشگاه فرهنگیان مشهد (پردیس شهید هاشمی و شهید هاشمی نژاد) بودند که در سال تحصیلی 94- 1393 در قلمرو پژوهش مشغول به تدریس بودند. برای انتخاب نمونه متخصصان موضوعی، از نمونه‌گیری هدفمند و زنجیره­ای، برای جامعه دانشجویان از روش نمونه‌گیری در دسترس و برای مدرسان نیز از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. در راستای بررسی برنامه درسی اجرا شده، ابتدا برای هریک از مراحل ارزشیابی و در واقع برای هریک از مؤلفه‌های مورد بررسی استانداردهای لازم شناسايي شد. اين فرايند طی چندین گام انجام گرفت. در گام اول از طریق منابع مختلف همچون 1. استانداردهای بین‌المللی 2. کتاب­های روش تدریس 3. اسناد فرادست و 4. مصاحبه با متخصصان موضوعي، مقوله­هایی که برای آموزش و پرورش پژوهشگری ضروری و لازم هستند مشخص شد؛ در گام دوم با مراجعه به متخصصان، در مورد تعیین این استانداردها و تعیین جامعیت مقوله­های مورد بررسی؛ مصاحبه انجام گرفت و پس از حذف، تعدیل و  اضافه؛ فهرست نهایی مقوله­ها به دست آمد. مقوله­های به دست آمده در قالب ­هاي مدرسان، دانشجویان، سیاهه مشاهده و همچنین كاربرگ مصاحبه در آمدند. در گام بعدی و پس از مشخص شدن ابزارها و شیوه­های جمع­آوری، عملکرد واقعی دانشگاه فرهنگیان در هر یک از مراحل ارزشیابی و مؤلفه‌ها از طریق ، سیاهه مشاهده، مصاحبه و اسناد مکتوب به دست آمد. یافته‌ها حاکی از آن بود كه در اسناد فرادست دانشگاه فرهنگیان مخصوصاً اسنادی که در سال‌های اخیر برای دانشگاه فرهنگیان تدوین شده است، به امر پژوهشگری معلمان تأکید بيشتري شده است؛ همچنین نتایج نشان داد كه برنامه‌های دانشگاه فرهنگیان نیز در چند سال اخیر به سمت و سوی پژوهش محور بودن حرکت کرده و در واقع دانشگاه فرهنگیان در حال تغییرات اساسی در برنامه درسی­ می­باشد. با این وجود،  هنوز دانشگاه فرهنگیان به سطح مطلوب و مورد انتظار در زمینه آموزش پژوهش محور نرسيده و برنامه درسی اجرا شده دانشگاه فرهنگیان هنوز دارای نواقص و کاستی­هایی می­باشد كه از جمله این مشکلات و موانع می‌توان به کمبود فضا، امکانات، زیرساخت‌های فيزيكي و تجهيزاتي و نیروی متخصص و با انگیزه اشاره کرد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  دانشگاه فرهنگیان ، اسناد فرادست ، برنامه درسی اجرا شده ، تربیت معلم پژوهشگر


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 399
نام نویسنده: سمسارقزوینی، مهسا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی حمایتی بیانگر بر افزایش کیفیت زندگی و تاب آوری مادران کودکان مبتلا به سرطان بود. روش اجرا: طرح پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شالم 27 نفر از مادران کودکان مبتلا به سرطان ساکن مشهد بود که 14 نفر در گروه گواه و 13 نفر در گروه آزمایش گمارش شدند. اعضای گروه آزمایش 12 جلسه مداخله گروهی به شیوه حمایتی بیانگر را دریافت کردند و به اعضای گروه کنترل هیج مداخله ای ارائه نشد.قبل و بعد از اجرای مداخله های کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت و تاب آوری کالر و دیویدسون توسط گروه نمونه تکمیل شدند. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که در پس آزمون ، کیفیت زندگی و تاب آوری گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری داشته است. : نتایج حاکی از این بود که شرکت در جلسات گروه درمانی با رویکرد حمایتی بیانگر باعث افزایش کیفیت زندگی و تاب آوری مادران کودکان مبتلا به سرطان می گردد. تلویحات یافته های پژوهش از لحاظ نظری و عملی بحث شد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


استاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: غنایی چمن آبادی، علی
کلید واژه ها:  سرطان کودکان ، کیفیت زندگی ، تاب‌آوری ، گروه‌درمانی حمایتی بیانگر ، مادران


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 398
نام نویسنده: صالوری‌محمودآبادی، زینت
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

مقدمه:جستجو و حفظ رابطه با نزديکان، به‌ويژه همسر يک اصل مهم در تمام طول زندگي است. زوج‌هاي سازگار با فراهم نمودن روابط صميمانه، مي‌توانند نقش مؤثري بر ارتقاء بهداشت رواني اعضاي خانواده داشته باشند. لذا پژوهش حاضر بر آن شد به بررسي تأثير زوج‌درماني تصويري ارتباطي بر سازگاري، صميميت و سلامت روان زنان متأهل بپردازد. روش:این پژوهش شبه آزمايشي بود و از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. به اين منظور تعداد 30 زن مراجعه کننده به فرهنگسراي خانواده شهر مشهد به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش سازگاري DAS-32، سلامت عمومي GHQ-28، صميميت تامپسون و واکر و ابعاد صميميت باگاروزي است که در مرحله پيش آزمون و پس آزمون توسط آزمودني‌ها تکميل گرديد. پس از تکمیل پیش آزمون، گروه مداخله هشت جلسه یک ساعت و نیمه تحت درمان تصويرسازي ارتباطي قرار گرفتند. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس چند متغیره توسط نرم افزار 19- SPSS، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. يافته‌ها:نتایج پژوهش نشان داد که گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل، افزايش معناداري را در سازگاري، صميميت کلي و سلامت روان و بهبود قابل توجهي در شش خرده مقياس از هشت خرده مقياس ابعاد صميميت که عبارتند از: صميميت عاطفي، روان‌شناختي، جنسي، جسمي، اجتماعي و زيباشناختي و سه خرده مقياس از چهار خرده مقياس سلامت روان که عبارتند از: جسماني، افسردگي و کژکاري اجتماعي نشان داد؛ اما در ابعاد صميميت، در دو خرده مقياس صميميت عقلاني و معنوي و در سلامت روان، در خرده مقياس اضطراب تفاوت معناداري بين دو گروه يافت نشد. نتيجه‌گيري: بر اساس نتايج پژوهش، مي‌توان زوج‌درماني تصويري ارتباطي را به‌عنوان روش مؤثري براي افزايش سازگاري زناشويي، صميميت و سلامت روان زنان در نظر گرفت و از آن در مراکز آموزشي و مشاوره استفاده کرد.

 

 

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: سپهري شاملو، زهره
استاد مشاور اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
کلید واژه ها:  زوج‌درماني تصويري ارتباطي ، سازگاري ، صميميت ، سلامت روان


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 395
نام نویسنده: هاشمی، فروزان
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 133
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تحلیل و بررسی پژوهش‌های علوم تربیتی از منظر رویکرد میان‌رشته‌ای صورت پذیرفته است. برای انجام این پژوهش از روش تحلیل منطق فازی استفاده شده است. جامعه آماری شامل 1126 پایان‌نامه و رساله‌ دانشگاه‌های اصفهان، تربیت مدرس، خوارزمی تهران، شهید بهشتی و فردوسی مشهد، است که در سال‌های تحصیلی 1388-1392 خاتمه یافته‌اند. با توجه به زمان اجراي پژوهش و به منظور رعایت دقت و صحت؛ با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران، 300 پایان‌نامه و رساله به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شد و مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت. روش نمونه‌گیری پژوهش حاضر، تصادفی ساده است. پایان‌نامه و رساله‏های مورد نظر بر اساس هفت ساحت مستخرج از منظر متخصصان (موضوع پژوهش، پیشینه پژوهش، سؤال­ها، هدف‌ها و فرضیه‏ها، روش پژوهش، میزان تعامل و کنش­مندی پژوهش، نتیجه­گیری پژوهش و دامنه‌ی بهره­مندان نتایج) مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این بررسی  سیاهه محقق ساخته‏ای  با توجّه به پیشینه نظری رویکرد میان‌رشته‌ای و بر اساس نظر متخصصان تهیه و اعتباریابی (ضریب توافق محاسبه شده  سیاهه مورد نظر  83/. بدست آمده است) شد. یافته‏های پژوهش نشان داده‏اند از مجموع 300 پایان‌نامه و رساله، 19 مورد  به میزان زیادی با رویکرد میان‌رشته‌ای انجام‌ شده‌اند. در بخش‏های مختلف این 19 پایان نامه و رساله شواهدی دال بر رعایت اصول اولیه رویکرد میان رشته‏ای قابل بازیابی است. با وجود این، می‏توان خاطر نشان کرد که ترتیب رعایت این اصول در بخش‏های مختلف این پایان‏نامه‏ها و رساله‏ها متفاوت است به نحوی که بیشترین وجه میان رشته‌ای در بخش هدف‏ها و فرضيه‌ها و سپس در بخش پیشینه پژوهش  و در پایان در قسمت روش پژوهش قابل ردیابی است. بعلاوه، بر اساس یافته تصریح می‏شود بین وضعیت پایان نامه‏ها و رساله‏های  دانشگاه‏های مورد بررسی بر حسب میان رشته‌ای بودن  آنها تفاوت معنی داری مشاهده نشده است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  رویکرد میان‌رشته‌ای ، مدل‌های میان‌رشته‌ای ، برنامه‌ی میان‌رشته‌ای ، پژوهش میان‌رشته‌ای ، منطق فازی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 397
نام نویسنده: آهنین‌چان، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

زمینه و هدف: تدوین برنامه های درسی و اجرای دقیق و درست آن ها مستلزم مشارکت همه افراد و ارگان ها و نهادها می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت عوامل موثر بر اجرای برنامه درسی مقطع ابتدایی(پایه ششم) طراحی و اجرا گردید.

روش : پؤوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی بود. در این مطالعه مدیران، معاونان و معلمان مدارس مقطع ابتدایی نواحی هفت گانه شهر مشهد در سال تحصیلی 1393-94 به عنوان جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفتند. در این تحقیق، نمونه گیری به شیوه تصادفی خوشه ای انجام شد و گروه نمونه 378 معلم و مدیر و معاون بودند که از این تعداد 311 نفر به سوالات پاسخ دادند. ابزار گردآوری داده ها محقق ساخته مبتنی بر مدل سه عاملی فولن (2007) بود که در بردارنده سه عامل اصلی ویژگی های تغییر، شرایط و زمینه های محلی و عوامل خارجی؛ و مشتمل بر 9 مولفه (نیاز، وضوح، پیچیدگی، کیفیت و سودمندی مواد، ناحیه آموزشی، ویژگی های هیئت مدیره و جامعه، نقش مدیران، معلمان و عوامل خارجی) بود . روایی و محتوایی توسط متخصصین برناهم درسی مورد بررسی قرار گرفت و پایایی پرسشنمه بر اساس آلفای کرونباخ 0.89 و در سطح مناسبی بود. بررسی داده ها در دو سطح آمار توصیفی (میانگین، واریانس و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه ای و تی مستقل) صورت گرفت.

یافته ها: نتایج به دست آمده از پژوهش بیانگر آن بود که وضعیت عوامل موثر بر اجرای برنامه درسی در مولفه های ویژگی های تغییر(نیاز، وضوح، پیچیدگی و کیفیت و سودمندی مواد) براساس میانگین بدست آمده از میانگین مطلوب ، بطور معناداری کمتر بوده و بر این اساس در سطح مطلوبی قرار ندارند.

: از این پژوهش می توان نتیجه گرفت که وضعیت عوامل موجود موثر بر اجرای برنامه درسی (مدل فولان) در مقطع ابتدایی در سطح مطلوبی نمی باشد.

فهرست مندرجات

منابع و مآهد


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  برنامه‌درسی ، عوامل موثر بر اجرا ، مدل فولان ، اجرای برنامه درسی ، تغییر برنامه درسی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 396
نام نویسنده: شالیان، رحیم
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 328
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش، تلاش برای فراهم نمودن زمینۀ تحققِ شانزدهمین گزاره ارزشی سند تحول بنیادین و یا به تعبیر دیگر، محقق نمودن بعد کیفیِ عدالت تربیتی و ارتقای سطح پاسخ­گوییِ نظام آموزشی، برای تقویت بنیه علمی دانش­آموزانِ آسیب دیدۀشنوایی بوده است. برای این منظور، با تأکید بر بینش مبتنی بر رویکرد تحولِ یکپارچه انسان «رویکردِ تحولی، تفاوت­های فردی مبتنی بر ارتباط (DIR)»، نخست نیازها و ظرفیت­های افرادِ آسیب دیدۀشنوایی شناسایی شد و آنگاه در قالب پاسخ به دو سوال اصلی و پنج سوال فرعی، نقاط قوت و ضعف برنامه­درسی قصد شده موجود تعیین و مواضعی در قالب ویژگی عناصر برنامه­درسی، برای امکان به فعلیت درآوردن ظرفیت­های افراد جامعه هدف و رفع دشواری­های آنان هدف­گیری شد. از روش مطالعه موردی با هدف توصیفی برای تعیین نقاط قوت و ضعف برنامه­درسی قصد شده موجود، از راهبردهای روش­ تحلیل مفهومی برای تعیین ویژگی عناصر برنامه­درسی و از روش  ارزشیابی تخصص-محور برای اعتبار سنجی الگو استفاده شد. برای جمع­آوری اطلاعات: از تحلیل محتوای کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته فردی و گروهی، ، برای تحلیل داده­ها: از روش تحلیل تأملی، تفسیر مفهومی، تلخیص و ارائه و نتیجه­گیری، برای اعتباربخشی به یافته­ها: از معيارهاي چهارگانه منسوب به گابا و لينكلن و هم­چنین معیارهای مورد نظر گال و بورگ و گال استفاده گردید. درک نقاط قوت و ضعف برنامه­درسی قصد شده امکان می­دهد که اظهار داریم، به رغم وجود ظرفیت­های لازم در سطح برنامه­درسی آرمانی، ماهیت متفاوت نیازهای افرادِ آسیب دیدۀشنوایی، در سطح برنامه­درسی رسمی نادیده گرفته شده و در واقع گفتمان "رویکرد مجوز" به جای "رویکرد تلفیقی-فراگیر" بر نظام آموزشی برای تعلیم و تربیت آنان حاکم گردیده است. در پاسخ سوال دوم سه اصل تحت عناوین "تفاوت­های فردی"، "تعاملات هیجانی"، "تحولی بودن رشد" برای منطق برنامه تعیین شد و براساس آن ویژگی­های سایرعناصر مورد نظر آکر به گونه­ای تعیین شد که ماموریت اصلی عنصر منطق و یا به تعبیر دیگر "متناسب­سازی برنامۀدرسی دوره اول دبستان برای دست­یابی دانش آموزان آسیب دیدۀشنوایی به قابلیت­های تحولی-تعاملی مورد انتظار سنی" محقق گردد.   

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: امين يزدي، سيد امير
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور دوم: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  آسیب شنوایی (کاستی‌شنوایی، اختلال شنوایی، ناشنوا) ، تحول ، رشد ، طراحی ، الگو ، برنامه‌درسی ، DIR


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 394
نام نویسنده: لطفی، ملیحه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 123
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی تجربه زیسته دانشجویان دکتری علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در چگونگی مواجهه آنها با اخلاق پژوهش است. پژوهیده­ها شامل 15 نفر از دانشجویان دکتری علوم انسانی در دانشکده­های علوم تربیتی و روانشناسی، ادبیات و علوم انسانی و علوم اداری و اقتصاد که در سال تحصیلی1393-1392 مشغول به تحصیل بودند و حداقل 6 ماه از تصویب پیشنهاده پژوهش­شان گذشته بود. این افراد به شیوه نمونه گیری مبتنی بر هدف و به روش گلوله برفی انتخاب شدند. پژوهش حاضر از حیث  هدف در زمره پژوهش­های کاربردی قرار می­گیرد و از جهت روش جمع آوری یافته­ها با رویکرد پژوهش کیفی و با استفاده از روش پدیدارشناسی توصیفی انجام شده است. ابزار گردآوری یافته­ها مصاحبه ساخت نایافته بود و برای تحلیل یافته­ها از روش مقایسه مداوم اشتراوس و کوربن استفاده شد. جهت کسب اعتبار پژوهش از روش­های توصیف غنی و یادداشت تمامی بینش­ها و تصمیمات، کفایت اجماعی، کدگذاری ثانوی و کنترل توسط اعضاء استفاده گردید. یافته­های پژوهش نشان داد که سه عنصر اصلی یعنی دانشگاه به مثابه سازمان، استاد و دانشجو نقش تعیین کننده­ای در تجربه دانشجو از اخلاق دارند و یافته­های پژوهش بر اساس این سه عامل در هفت مقوله­ی اصلی عوامل تأثیر گذار دانشگاه در حوزه اخلاق پژوهش، عوامل بازدارنده دانشگاه در حوزه اخلاق پژوهش، ویژگی­های تأثیرگذار استاد در حوزه اخلاق پژوهش، ویژگی­های بازدارنده استاد در حوزه اخلاق پژوهش، ویژگی­های تأثیرگذار دانشجو در حوزه اخلاق و ویژگی­های منفی و بازدارنده دانشجو در حوزه اخلاق پژوهش و کدها و موازین اخلاقی مطرح شده توسط دانشجویان قرار گرفتند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
استاد مشاور اول: شعباني وركي، بختيار
کلید واژه ها:  اخلاق پژوهش ، پدیدارشناسی ،  تجربه زیسته ، علوم انسانی ، دانشجویان دکتری ، دانشگاه فردوسی مشهد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 393
نام نویسنده: نوری، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 176
چکیده: 

این پژوهش با هدف فرا ارزشیابی عنصر سنجش در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای صورت پذیرفت. روش مورد استفاده در پژوهش، ارزشیابی بود. بدین منظور استانداردهای ارزشیابی آموزشی در چهار دسته اصلی اخلاقی بودن، سودمند بودن، عملی بودن و درستی موردنظر قرار گرفت و زیربنای پژوهش حاضر را تشکیل داد. جامعه این پژوهش هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای شهرستان قائن در سال تحصیلی94-1393 بود. از میان کلاس­ها به شیوه نمونه‌گیری در دسترس دانش‌آموزان، معلمان و اسنادی که استانداردهای ارزشیابی را در خود داشت مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها سیاهه محقق ساخته بود که بر اساس چهار معیار اصلی اخلاقی بودن، سودمندی، عملی، درست بودن و 28 استاندارد تهیه شد. اطلاعات با استفاده از شاخص‌های آماری فراوانی و درصد و با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که وضعیت موجود نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در معیار اخلاقی بودن که لزوم توجه به اصول ارزشیابی، حفظ حقوق افراد و... در آن مطرح بود در سطح خیلی خوب؛ در معیار سودمندی که تاثیر گذاری و به موقع بودن ارزشیابی مهم تلقی می­شد در سطح خوب؛ در معیار عملی که در آن به منابع و اطلاعات جهت ارزشیابی دقیق توجه می­شد در سطح خیلی خوب و در معیار درستی که در آن دقت فنی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مدنظر قرار می­گرفت در سطح خوب ارزیابی شده­اند؛ بنابراین می‌توان گفت میزان انطباق نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با استانداردها با وضعیت مطلوب اگرچه فاصله‌ای اندک داشت؛ قابلیت ارتقاء به وضعیت مطلوب را داراست.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
استاد مشاور دوم: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  فرا ارزشیابی ، استانداردهای ارزشیابی دانش‌آموزان ، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای

<   12345678910111213141516171819202122232425263646   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.