دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی

    12345678910111213141516172737   >


تعداد نتایج به دست آمده: 404 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 890
نام نویسنده: توانا، الهه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 92
چکیده: 

هدف از مطالعه حاضر مقایسه انگیزه پیشرفت و عزت­نفس دانش­آموزان ابتدایی مدارس مختلط با مدارس تک­جنسیتی است. طرح این نوع پژوهش از نوع علی-مقایسه­ای و جامعه آماری این تحقیق شامل تمام دانش­آموزان دختر و پسر پایه چهارم، پنجم و ششم مدارس شهرستان تربت­جام است. از جامعه مذکور شصت نفر از مدارس مختلط و شصت نفر از مدارس تک­جنسیتی انتخاب شد و مورد مقایسه قرار گرفت. روش نمونه­گیری مورد استفاده در این تحقیق، با توجه به محدودیت جامعه دانش­آموزان مدارس مختلط، از نوع نمونه­گیری هدفمند و در دسترس است. ابزارهای تحقیق شامل پرسش­نامه عزت­نفس پوپ و پرسش­نامه انگیزش پیشرفت هرمنس می­باشد. داده­های به دست آمده از اجرای پرسش­نامه­های مذکور، با روش­های آماری توصیفی و استنباطی مانند میانگین و انحراف معیار و تحلیل واریانس دوعاملی و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحلیل نتایج نشان داد که میان انگیزش پیشرفت دانش­آموزان مدارس مختلط و مدارس تک­جنسیتی(به صورت ترکیبی) تفاوت معناداری وجود دارد؛ به بیان دقیق­تر، انگیزش پیشرفت دانش­آموزان مدارس تک­جنسیتی بیشتر از دانش­آموزان مدارس مختلط است. اما در پسران به تنهایی چنین تفاوتی ملاحظه نشد. بین عزت­نفس دانش­آموزان دختر و پسر مدارس مختلط و مدارس تک­جنسیتی(به صورت ترکیبی و تفکیکی) نیز تفاوتی مشاهده نشد.

کلیدواژه­ها: انگیزش پیشرفت، عزت­نفس، مدارس مختلط، مدارس تک­جنسیتی، جنسیت

فهرست مندرجات

 فهرست منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
کلید واژه ها:  انگیزش پیشرفت ، عزت­نفس، ، مدارس مختلط ،  مدارس تک­جنسیتی، ، جنسیت


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 874
نام نویسنده: علی اکبری، آسیه علی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 88
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی  مثبت نگر بر سرمایه‌های روانشناختی، اضطراب، استرس و افسردگی زنان بازمانده از تحصیل انجام شد. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع طرح پیش‏آزمون و پس‏آزمون با گروه کنترل بود. 30 نفر از زنان بازمانده از تحصیل که در دبیرستان بزرگسالان دکترحسابی مشغول تحصیل مجدد بودند به روش نمونه‏گیری در دسترس انتخاب و به شیوه تصادفی به طور مساوی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش 14 جلسه گروه درمانی مثبت گرا دریافت کردند اما برای اعضای گروه کنترل مداخله خاصی ارائه نشد. قبل و بعد از مداخله، ‏های سرمایه‌های روانشناختی و DASS توسط گروه نمونه تکمیل شدند. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که در پس‏آزمون نمرات سرمایه‏های روانشناختی در آزمودنی‏های گروه آزمایش نسبت به گروه گواه افزایش و نمرات افسردگی، اضطراب و استرس آنها کاهش معناداری داشته است. : یافته‏های پژوهش نشان می‏دهد که گروه درمانی مثبت نگر بر سرمایه‌های روانشناختی، اضطراب، استرس و افسردگی زنان بازمانده از تحصیل موثر بوده است.

فهرست مندرجات

منلع و ماخذ

 


استاد راهنمای اول: اصغری، محمد جواد
کلید واژه ها:  درمان مثبت گرا ، سرمایه‏های روانشناختی ،  اضطراب، افسردگی ،  استرس، زنان بازمانده از تحصیل


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 832
نام نویسنده: خدمتی، نجمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مشاوره راه‌حل محور بر بهبود سبک‌های هویتی و کاهش پرخاشگری در نوجوانان دختر خوابگاهی انجام شد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نوع شبه آزمایشی می‌باشد که با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل اجراشده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه نوجوانان دختر خوابگاهی که در سال 94 - 93 در شهرستان جغتای مشغول به تحصیل بودند که 30 نفر از آن‌ها به شیوه‌ی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و بر مبنای گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. داده‌ها به کمک پرخاشگری نلسون و سبک‌های هویت برزونسکی از هر دو گروه آزمایش و کنترل جمع‌آوری شدند. گروه آزمایش بنا به هدف طرح، تحت جلسات مشاوره‌ی راه‌حل مدار برگرفته از نظریه دی شازر در 8 جلسه 90 دقیقه‌ای قرار گرفتند. در حالی‌که برای گروه کنترل مداخله‌ای صورت نگرفت. بعد از پایان گروه‌درمانی، مجدد ‌های مذکور در مرحله پس‌آزمون اجرا شدند. برای بررسی اثربخشی سطوح مداخله اندازه‌گیری از آزمون کوواریانس استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس کاهش معنادار پرخاشگری و بهبود سبک‌های هویتی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل را، تحت تأثیر مداخله‌ی مبتنی بر رویکرد راه‌حل محور نشان داد. می‌توان نتیجه‌گیری کرد که درمان مبتنی بر رویکرد راه‌حل محور بر پرخاشگری و سبک‌های هویتی تأثیرگذار است.

 

فهرست مندرجات

فهرست منابع


 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور دوم: مشهدی، علی
کلید واژه ها:  مشاوره راه‌حل محور ،  سبک‌های هویت ،  پرخاشگری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 796
نام نویسنده: روانان، فهیمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 44
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ی بین تحصیلات تکمیلی با رضایت مندی از زندگی زناشویی انجام گرفت. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع بنیادی و به لحاظ جمع آوری اطلاعات از نوع علی- مقایسه ای بود. که جامعه آماری از شهر مشهد در سه مقطع تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکترا، تعداد60 نفر، از هر گروه 20 نفر(10 زن، 10 مرد) به صورت تصادفی و خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیدند. ابزار سنجش در این پژوهش ی رضایتمندی زندگی زناشویی ENRICH است. که روائی و اعتبار آن با همبستگی 95% مورد تایید قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای آماری T مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین میزان رضایت مندی در سه مقطع تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکترا تفاوت معنا داری وجود ندارد. همچنین میزان رضامندی در زوجینی که تحصیلات یکسان دارند بیشتر از کسانی است که تحصیلات ناهمسان دارند، میزان رضامندی بین مردان و زنان مشاهده نشد، تفاوت سنی کم در رضایت مندی تاثیر گذار است و تعداد فرزندان نیز در رضایت مندی تاثیر ندارد. با توجه به یافته‌ ها اگر چه سطح تحصیلات ارتباط مستقیم با رضایت مندی دارد ولی برای رضایت زندگی زناشویی تنها نمی توان به تحصیلات برای رضایت مندی تکیه کرد و عوامل دیگری در این امر نقش دارند از جمله کفویت در مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و ... و همچنین با توجه به یافته ها بهتر است افراد در مقاطع تحصیلی یکسان یا حداقل یک مقطع تفاوت با هم ازدواج کنند تا یکدیگر را بهتر درک کنند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: حسین آبادی، حسین


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 770
نام نویسنده: میانجی، نیوشا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 97
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر افزایش شادکامی و کیفیت زندگی زنان متاهل با سبک دلبستگی نا ایمن انجام شد..با توجه به تاثیرات سبک دلبستگی نا ایمن بر جنبه های مختلف سلامت روانی افراد، بررسی عوامل و مداخلات تاثیر گذار بر بهبود وضعیت روانشناختی افراد با سبک دلبستگی نا ایمن، از اهمیت بسزای        برخوردار است.  برای این منظور، از جامعه ی زنان متاهلی که به علت مشکلات ارتباطی به مراکز مشاوره شهر مشهد مراجعه کرده بودند و سبک دلبستگی شان نا ایمن بود، نمونه ای به حجم 30 نفر انتخاب شده و در دو گروه گواه و آزمایش قرار گرفتند. اعضای گروه آزمایش 8 جلسه گروه درمانی شناختی- رفتاری را دریافت کردند، اما برای اعضای گروه گواه مداخله خاصی ارائه نشد. برای سنجش میزان شادکامی و کیفیت زندگی آزمودنی ها در مرحله ی پیش آزمون و پس آزمون از های شادکامی آکسفورد و میفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی استفاده گردید و اطلاعات حاصل از این ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاکی از این بود که شرکت در جلسات گروه درمانی شناختی- رفتاری باعث افزایش شادکامی و کیفیت زندگی زنان متاهل با سبک دلبستگی نا ایمن می گردد

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: مشهدی، علی
استاد مشاور اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 311
نام نویسنده: شریفی، جواد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 122
چکیده:  اتخاذ رویکرد و الگوی طراحی آموزشی مناسب از اولین و مؤثرترین گام¬ها جهت ایجاد یک نظام آموزشی کارا و مؤثر می-باشد. الگوی دیک و کری یکی از الگوهای کارا و قدیمی است که در زمینه طراحی آموزشی به کار برده می¬شود. هدف پژوهش حاضر طراحی برنامه آموزش ضمن خدمت دبیرانِ علوم تجربی پایه هشتم بر اساس مدل دیک و کری بود. پژوهش حاضر از حیث هدف جزء تحقیقات توسعه¬ای و از حیث روش جزء پژوهش ارزشیابی بود. میدان عمل، آموزش و پرورش شهر مشهد و جامعه آماری شامل دبیران درس علوم تجربی مقطع متوسطه اول ناحیه 3 مشهد بودکه نیازمند شرکت در دوره روش تدریس علوم تجربی پایه هشتم بودند. ناحیه 3 به علت در دسترس بودن دبیران و نیز وجود مدرسین باسابقه و باتجربه جهت اجرای پژوهش انتخاب شد. لذا در این پژوهش30 نفر نمونه از طریق سرشماری از دبیران درس علوم دوره متوسطه اول، از ناحیه 3 مشهد انتخاب شدند. هفت مرحله از ده مرحله مدل طراحی آموزشی دیک و کری انتخاب شده و به شرح زیر اجرا گردید. مرحله اول تعیین اهداف که شامل اهداف کلی و جزئی بر اساس سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی بود. مرحله دوم انجام تجزيه و تحليل آموزشي که شامل تحلیل زمینه¬هاي تطبیقی، انتقالی، محیط آموزشی، نگرشی و سبک های یادگیری بود. مرحله سوم شناخت رفتارهاي ورودي و وي‍ژگي¬های فراگیران در طراحی برنامه آموزشی بود که از طریق تعیین خصوصیات عمومی یادگیرندگان و رفتارهای ورودی فراگیران به انجام رسید. مرحله چهارم شامل نوشتن اهداف عملكردي بر اساس مباحث مورد نیاز فراگیران در راستای تغییرات اعمال شده در کتاب علوم تجربی پایه هشتم بود. مرحله پنجم شامل تدوين سؤال¬هاي آزمون ملاك محور بود که در این مرحله ¬ای تهیه شد. مرحله ششم تدوين راهبردهاي آموزشي بود که در جهت بهبود و ارتقای سطح کیفیت تدریس، راهبردهایی تهیه و تنظیم گردید و مرحله هفتم تدوين و انتخاب موادآموزشي بر اساس فصل¬های کتاب علوم تجربی پایه هشتم بود. یافته¬ها و نتیجه¬گیری: الگوی طراحی آموزشی دیک و کری، پشتوانه نظری قوی داشته و می¬تواند در صورت به کارگیری درست، هدف¬های در نظر گرفته شده علوم تجربی را تحقق بخشد. با توجه به میزان بالای افت تحصیلی در درس علوم و به علت فقدان طراحی و تدریس مناسب، یافته¬های این پژوهش می¬تواند به بهبود فرایند یادگیری و ارتقای پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان منتهی شود. فهرست مندرجات منابع و ماخذ
استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: سعیدی رضوانی، محمود
کلید واژه ها:  علوم تجربی پایه هشتم ،  طراحی آموزشی ، الگوی طراحی آموزشی دیک و کری ،  سند تحول بنیادین


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 359
نام نویسنده: جاویدی، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 91
چکیده: 

در دهه ی اخیر، آموزش و پرورش در کشورهای جهان، دچار تغییرات و تحولات اساسی شده است. ورود کتاب تفکر و پژوهش ششم ابتدایی در برنامه درسی از جمله تغییرات اخیر آموزش و پرورش کشورمان است. اکنون هدف این پژوهش بررسی تاثیر این کتاب بر ارتقای گرایش به تفکر انتقادی و روحیه پژوهشگری و مهارت پژوهش دانش آموزان است. روش تحقیق از نوع شبه آزمایشی با دو گروه کنترل و آزمایش است و جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر ششم ابتدایی منطقه تبادکان است. از نمونه در دسترس 62 دانش آموز انتخاب گردیده و در دو گروه با جایگزینی تصادفی قرار گرفتند. دو گروه از لحاظ میانگین معدل توسط مدرسه همتا سازی شده اند. نتایج تحقیق نشان داد عملکرد و نگرش دو گروه در حوزه مهارت پژوهش و گرایش به تفکر انتقادی و روحیه پژوهشگری تفاوت معناداری دارد به این معنی که کتاب تفکر و پژوهش ششم ابتدایی توانسته است گرایش به تفکر انتقادی و روحیه پژوهشگری و مهارت پژوهش دانش آموزان را ارتقا بخشد و در بین این سه متغیر مقدار اندازه اثر روحیه پژوهشگری، بیشترین مقدار نسبت به دو متغیر دیگر و مهارت پژوهش دارای کمترین مقدار و گرایش به تفکر انتقادی در میان این دو قرار دارد. در این پژوهش همچنین فعال بودن محتوا به منظور ایجاد درگیری ذهنی دانش آموزان به روش ویلیام رومی مورد بررسی قرار گرفت که طبق نتایج بدست آمده شاخص درگیری یادگیرنده در تمام ابعاد موجود در کتاب از دیدگاه ویلیام رومی که شامل متن، اشکال و نمودارها، فعالیت های پیشنهادشده در کتاب، پرسش ها و ارزیابی پایان فصل می باشد، از مقدار بالایی برخوردار است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
کلید واژه ها:  آموزش کتاب تفکر و پژوهش ششم ابتدایی ، گرایش به تفکر انتقادی ، روحیه پژوهشگری ، مهارت پژوهش


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 642
نام نویسنده: مشیریان فراحی، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 110
چکیده: 

امروزه خشونت و پرخاشگری به عنوان یک معضل بزرگ جهانی در نظر گرفته می شود و آثار مخرب روانی و جسمانی آن در سطوح فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. پرخاشگری عامل انحطاط اخلاقی و سقوط معنوی بسیاری از جوامع، گروه ها و افراد است. جنگ، تجاوز، ترور، تخریب، ضرب و جرح و قتل از مصادیق بارز این جنبه سیاه از طبیعت و رفتار انسان به شمار می آید. با توجه به اینکه ریشه بسیاری از جرایم، نابسامانی ها، انحرافات و حتی جنگ ها را باید در پرخاشگری و خشونت جست و جو کرد، متخصصان برضرورت مطالعه علمی پرخاشگری و خشونت به منظور شناسایی عوامل ایجاد کننده و برانگیزاننده ی آن و همچنین ارائه راهکاراهای پیش گیرانه تاکید کرده اند. هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان اثربخشی آموزش گروهی تئوری انتخاب گلاسر بر بهبود روابط والد فرزندی، افزایش کیفیت زندگی و کاهش نشانه های پرخاشگری در دانشجویان دختر است. جامعه مورد مطالعه کلیه دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد است که بوسیله فراخوان و نمونه گیری در دسترس 24 نفر انتخاب شدند، سپس به طور تصادفی 12 نفر در گروه آزمایش و 12 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. . ابزار به کار رفته در این پژوهش، مقياس روابط ولي- فرزند (PCRS)، مقیاس کفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و پرخاشگریAQ  بود. طي 10 جلسه، هر جلسه به مدت يك ساعت و سی دقيقه، آموزش گروهی تئوری انتخاب گلاسر برای گروه آزمايش انجام پذيرفت و گروه کنترل هیچگونه مداخله ای دریافت ننمود. یافته های توصیفی نشان می دهد که بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون دو گروه تفاوت وجود دارد و تحلیل کواریانس چند متغیری (MANCOVA) نشان می دهد این تفاوت معنی دار است (05/0>P). نتایج حاصل از پژوهش نشانگر بهبود کیفیت روابط والد فرزندی ( رابطه با مادر و پدر) و افزایش کیفیت زندگی در گروه آزمایش می باشد. همچنین در متغیر پرخاشگری، کاهش نشانه های پرخاشگری در گروه آزمایش مشاهده می شود. در نهایت آموزش گروهی تئوری انتخاب گلاسر باعث بهبود روابط والد- فرزندی، افزایش کیفیت زندگی و کاهش نشانه های پرخاشگری می شود.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  تئوری انتخاب گلاسر ، روابط والد – فرزند ، کیفیت زندگی ، پرخاشگری


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 340
نام نویسنده: باغگلی، حسین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 266
چکیده: 

در پژوهش حاضر با هدف مطالعه‌ انتقادي «تربيت‌معنوي» در دنياي معاصر، مفهوم معنويت مورد بررسي قرار گرفت و دو جهت‌گيري كلي نسبت به «معنويت» (معنويت مبتني بر دين و معنويت فارغ از دين) مورد شناسايي قرار گرفت.سپس اين دو جهت‌گيري  با استفاده از روش پژوهش فلسفي مورد مطالعه قرار گرفت و رويكردهاي موجود در هر يك از دو جهت‌گيري (ديني و فارغ از دين) مورد تحليل قرار گرفت و ضمن بررسي مفروضات، مباني، اصول و روش‌هاي هر يك، الگوي پيشنهادي آنها در «تربيت‌معنوي» نيز شناسايي شد.

در جهت‌گيري ديني به «معنويت» چهار رويكرد 1)روشنفكري ديني، 2)تجربه‌گرايي، 3) ايمان‌گرايي و 4) الهيات پويشي مطالعه شد و هر يك از حيث ساختاري و روشي مورد نقد قرار گرفت. در نهايت مهمترين نقاط قوت در جهت‌گيري ديني به «معنويت»  مواردي چون: معنادارپنداري و هدفمند دانستن هستي، انگيزه‌بخشي به انسان براي حركت در مسيري بي‌نهايت، تلاش براي مجاب نمودن انسان درخصوص پيچيدگي هستي و عدم امكان فهم عقلاني همه امور، طاغوت‌ستيزي و دغدغه براي رهاسازي همه انسان‌ها و مثبت‌نگري به ذات انسان؛ و همچنين مهمترين نقاط ضعف اين جهت‌گيري مواردي چون: از بين رفتن تفكر انتقادي،  تاكيد بيش از حد بر نظام جزا و پاداش اخروي،  عقلاني‌سازي‌هاي سطحي، ناكارآمدي عيني برخي اعمال ديني در زندگي جاري انسان‌ها، عدم تبيين سبك زندگي متناسب با شرايط انسان معاصر ، عدم جذابيت در شيوه‌هاي دعوت و توجيه باورها براي انسان معاصر؛ مورد شناسايي قرار گرفت.

در جهت‌گيري فارغ از دين به «معنويت» پنج رويكرد 1)پذيرش دين به‌مثابه فرهنگ، 2)اخلاق‌گرايي 3) رويكرد تلفيقي، 4)رويكردهاي تك‌بعدي‌نگر و 5) پذيرش هوش‌معنوي به‌عنوان استعداد پايه مطالعه شد و هر يك از حيث ساختاري و روشي مورد نقد قرار گرفت. در نهايت مهمترين نقاط قوت در جهت‌گيري فارغ از دين به «معنويت»  مواردي چون: در دسترس قرار دادن معنويت و امكان استفاده در زندگي جاري الان و اكنون، پركردن خلاء معنويت، قالب‌هاي جذاب و تفكر مبتني بر جهاني‌سازي؛‌ و همچنين مهمترين نقاط ضعف اين جهت‌گيري مواردي چون: احتمال انحراف رهبران، فردي‌سازي معنويت، احتمال سوء استفاده از پيروان، عدم امتداد معنادار حيات و ناكارآمدي تلفيق و تجميع؛‌ مورد شناسايي قرار گرفت.

در نهايت ضمن بررسي امكان ارتباط ميان دو جهت‌گيري «ديني» و «فارغ از دين» به معنويت، چگونگي اين ارتباط با توجه به دو عامل اثرگذار (ميزان وسعت نگاه به معنويت و سهم انسان در تحول خود) از دو منظر برون‌ديني و درون ديني مورد بررسي قرار گرفت و در هر مورد پيشنهادهايي ارائه شد. از منظر برون ديني امكان ارتباط منوط به عبور از حدود شريعت در اديان شد و الگوي ارتباط پلكاني پيشنهاد شد و از منظر درون‌ديني، ضمن پذيرش ماهيت و غايت اين دو جهت‌گيري به «معنويت»، استفاده از فرصت «معنويت فارغ از دين» به‌عنوان رقيبي كه منجر به پويايي معنويت ديني مي‌شود و بهره‌گيري از تكنيك‌ها و قالب‌هاي مورد استفاده در معنويت‌هاي نوپديد، پيشنهاد شد.

فهرست مندرجات

منابع ومآخذ

فاقد

 


استاد راهنمای اول: شعباني وركي، بختيار
استاد مشاور اول: غفاري، ابوالفضل
کلید واژه ها:  تربيت ، معنويت ، تربيت معنوي ،  تربيت‌ديني ، جهت‌گيري ديني ، جهت‌گيري فارغ از دين


>> کتابداری
شماره بازیابی: 130
نام نویسنده: مریدی، هادی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 155
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی پژوهش های منتشر شده در هفت مجله از مجلات در حوزه ی علوم تربیتی کشور و یافتن شکاف های موجود میان مقالات و اولویت های پژوهشی در این حوزه و بررسی دلایل احتمالی آن انجام شده است. جهت حصول به این هدف تعداد 7 فصلنامه از مجموعه فصلنامه های حوزه علوم تربیتی که 4فصلنامه از آنها از فصلنامه های وابسته به وزارت آموزش و پرورش و 3 فصلنامه از فصلنامه های غیر وابسته به وزارت آموزش و پرورش بودند، انتخاب شد. سپس عناوین مقاله ها با روش تحلیل محتوا بررسی شده و با اولویت های پژوهشی پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش به عنوان معیار نیاز های آموزش و پرورش، مقایسه شد. نتايج نشان مي دهد در فصلنامه های وابسته و غیر وابسته به وزارت آموزش و پرورش کمتر از 1درصد انطباق مشاهده شد. جهت بررسی این انطباق ضعيف از روش مصاحبه با اساتید و صاحبنظران در حوزه علوم تربیتی بهره گرفته شد که از زاویه اولویت ها و آموزش و پرورش دلایلی همچون: مشکلات مالی در آموزش و پرورش، طاقت فرسا بودن پژوهش در موضوعات آموزش و پرورش، محدودیت های مالی و مطرح نشدن بسیاری از اولویت های پژوهشی، نبود بسياري از کارشناسان آموزش و پرورش در پست های تخصصی رشته تحصیلی خود ، تقدم رابطه بر ضابطه در بعضی از مسئولین و کارشناسان ادارات و سازمان ها، درست انتخاب نشدن اولویت های پژوهشی، عدم وجود شرط انتشار مقاله برای پژوهشگران در هنگام عقد قرارداد، زیر سوال بردن بعضی از طرح های آموزش و پرورش توسط نتایج پژوهش ها، و از زاویه مجلات دلایلی همچون: تحت تاثیر قرار گرفتن مقلات از جامعه جهانی علوم تربیتی و فاصله آن با سیستم آموزش و پرورش کشور، عدم وجود معیار انطباق با نیازهای آموزش و پرورش هنگام ارزیابی مقالات، مقدم شدن رابطه بر ضابطه در بعضی از مسئولین و فصلنامه ها، دانشگاهي بودن اغلب مسئولین فصلنامه ها و آموزش و پرورشي نبودنشان، به عنوان عوامل و دلایل عدم انطباق بیان شد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

فاقد


استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
کلید واژه ها:  نيازسنجی ، پژوهش ، مقاله علمي پ‍‍‍‍‍ژوهشي ، اولویت های پژوهشی آموزش و پرورش ، فصلنامه علمي پژوهشي

    12345678910111213141516172737   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.