دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته کتابدرای

    12345678910111213141516171819   >


تعداد نتایج به دست آمده: 181 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 178
نام نویسنده: سعیدی‌ مهر، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

هدف: کتابخانه­ ها برای همگام شدن با تغییر و تحولات و در نتیجه پیشرفت سازمانی، شناسایی مسائل و تلاش برای حل آنها نیازمند پژوهش هستند. بدین منظور لازم است در محیط کتابخانه شرایط و امکانات لازم جهت تسهیل و تشویق انجام پژوهش مهیا باشد. با توجه به اهمیت ایجاد محیط مستعد پژوهش در کتابخانه، هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تحقق شرایط مناسب پژوهشی مطرح شده توسط بلاند و روفین در کتابخانه­ های عمومی و دانشگاهی و دستیابی به شواهدی است که نوعی رابطه مثبت بین این شرایط و حجم پژوهش­ های کارکنان کتابخانه ­ها را نشان دهد. همچنین شناسایی موانع موجود در تحقق محیط پژوهشی بارور در کتابخانه ­های دانشگاهی و عمومی و مقایسه این دو محیط از نظر میزان باروری پژوهشی، از دیگر اهداف پژوهش است.

روش ­شناسی: این پژوهش، از نوع کاربردی است که با روش پیمایشی انجام شد. جامعه پژوهش، کتابداران شاغل در کتابخانه­ های عمومی و دانشگاه فردوسی مشهد بودند.

 برای گردآوری داده­ ها، از یک محقق ساخته، شامل یازده ویژگی محیط پژوهشی بارور، مطرح شده توسط بلاند و روفین، شامل وجود اهداف مشخص، تأکید بر پژوهش، فرهنگ، وضعیت گروه، مدیریت مشارکتی، ارتباط، منابع و امکانات، وسعت و قدمت گروه یا سازمان و گوناگونی اعضاء، استخدام و آموزش، پاداش­ ها­ و رهبری استفاده شد.

یافته ­های پژوهش: نتایج پژوهش نشان داد، میانگین کلی محیط بارور پژوهش در کتابخانه­ های عمومی 2/77و در کتابخانه ­های دانشگاه فردوسی 3/22 است. وضعیت محیط پژوهشی بارور در کتابخانه ­های عمومی، کمتر از حد متوسط و در کتابخانه­ های دانشگاه فردوسی، بیشتر از حد متوسط بود که نشان دهنده باروری بیشتر محیط پژوهشی کتابخانه­ های دانشگاه فردوسی در مقایسه با کتابخانه­ های عمومی است.

 در کتابخانه های عمومی، پاداش­ ها (2/9)، فرهنگ (2/65)، تأکید بر پژوهش (2/6)، ارتباط (2/56)، رهبری (2/55)، استخدام، جایگاه شغلی و آموزش (2/5)، منابع و امکانات (43/ 2) و وسعت و قدمت (2/32) عواملی بودند که به لحاظ  پایین­تر بودن از سطح متوسط، دچار ضعف بودند. نقاط قوت در زمینه باروری محیط پژوهشی در این کتابخانه­ ها، سه عامل وضعیت گروه (3/04)، مدیریت مشارکتی (3/23) و اهداف مشخص (3/56) بودند. در کتابخانه­ های دانشگاه فردوسی، به غیر از دو عامل رهبری با میانگین 2/99  و وسعت و قدمت با میانگین 2/88، در سایر عوامل، شامل تأکید بر پژوهش (3/06)، فرهنگ (3/11)، منابع و امکانات (3/15)، ارتباط (3/18)، پاداش­ها (3/18)، استخدام، جایگاه شغلی و آموزش (3/2)، وضعیت گروه (3/4)، مدیریت مشارکتی (3/59) و اهداف مشخص (3/8) شرایط مناسبی داشتند. همچنین میزان فعالیت‌های علمی و پژوهشی کتابداران کتابخانه­ های دانشگاه فردوسی با امتیاز 428 بیشتر از کتابداران کتابخانه­ های عمومی، با امتیاز (126/25)بود که این یافته نیز مبین بارورتر بودن محیط پژوهشی کتابخانه­ های دانشگاه فردوسی است.

 

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد راهنمای دوم: دیانی، محمدحسین
کلید واژه ها:  محیط پژوهشی بارور ، کتابداران ، کتابخانه­ های عمومی ، کتابخانه­ های دانشگاهی ، کتابخانه­ های دانشگاه فردوسی، ،  خصوصیات محیط پژوهشی بلاند و روفین


>> کتابداری
شماره بازیابی: 177
نام نویسنده:  نوشی، محمد رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 119
چکیده: 

چکیده

هدف: هدف کلی اين پژوهش، شناسایی دیدگاه مراجعان درباره اهمیت شیوه‌های ترفیع و ترویج خدمات در كتابخانه مركزي ‌آستان‌قدس‌رضوی بمنظور ارائه راهکارهایی جهت آشنایی و استفاده بیشتر مراجعان از خدمات و در مجموع بهره‌وري بهتر از منابع و خدمات این كتابخانه‌ است.

روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، ترکیبی از روش ارزیابانه و پیمایشی است. جامعه اول پژوهش، کتابخانه مرکزی آستان‌قدس‌رضوی و وب‌سایت آن است. جامعه دوم، مراجعان این کتابخانه هستند که برای مطالعه یا استفاده از خدمات بخش‌های مختلف کتابخانه به آن مراجعه می‌کنند. از آنجائی‌که در این پژوهش آمار دقیق و صحیح تعداد مراجعان به کتابخانه مرکزی آستان‌ قدس‌رضوی در دسترس نبود، جامعه دوم پژوهش، نامحدود درنظر گرفته ‌شد. برای تعیین حجم نمونه برای جامعه دوم و با توجه به نامحدود بودن حجم آن، از فرمول کوکران، برای جامعه نامحدود استفاده شد (180 نفر) و برای انتخاب اعضای آن از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی استفاده شد. داده‌هاي لازم براي پاسخ‌گويي به سؤالات پژوهش به وسیله دو ابزار سیاهه وارسی و محقق‌ساخته گردآوری شد و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم‌افزار SPSS نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که این کتابخانه بیشتر از شیوه‌های سنتی ترفیع و ترویج خدمات در مقایسه با شیوه‌های الکترونیکی ترفیع و ترویج خدمات استفاده می‌کند و در کل این کتابخانه بیش از 50 درصد از شیوه‌های شناسایی شده ترفیع و ترویج خدمات را بکار برده است. بطور کلی شیوه‌های سنتی ترفیع و ترویج خدمات بیش از حد متوسط و شیوه‌های الکترونیکی در حد متوسط در آشنایی مراجعان با کتابخانه و خدمات آن نقش داشته‌اند. همچنین نقش شیوه‌های سنتی و الکترونیکی در استفاده از خدمات کتابخانه در حد متوسط بوده است. یافته دیگر آنکه، نتایج تحلیل آماری نشانگر نبود تفاوت معنادار بین میزان تأثیر شیوه‌های ترفیع و ترویج سنتی و الکترونیکی خدمات بر آشنائی و استفاده از خدمات کتابخانه است. اما با توجه به استفاده بیشتر این کتابخانه از شیوه‌های سنتی در مقایسه با شیوه‌های الکترونیکی، می‌توان نتیجه گرفت شیوه‌های الکترونیکی نسبت به شیوه‌های سنتی نقش پررنگ‌تری در آشنایی و استفاده مراجعان از خدمات کتابخانه داشته‌اند.

اصالت و ارزش: پژوهش حاضر از محدود پژوهش‌هایی است که به طور خاص به آمیخته ترفیع و ترویج خدمات یک کتابخانه عمومی پرداخته است. نتایج این پژوهش می‌تواند به مسئولان این کتابخانه در جهت گسترش فعالیت‌های خدماتی کتابخانه، معرفی بیشتر خدمات بخصوص برای کاربران بالقوه و ترغیب به استفاده بیشتر از خدمات کمک نماید. همچنین با شناخت نقاط قوت و ضعف موجود، راهکارهایی جهت بکارگیری شیوه‌های ترفیع و ترویج خدمات با هدف افزایش میزان استفاده و رضایت کاربران ارائه کرده است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: تجعفري، معصومه
استاد مشاور اول: نوكاريزي، محسن
کلید واژه ها:  بازاریابی ، ترفیع و ترویج ، کتابخانه عمومی ، کتابخانه مرکزی آستان‌قدس‌رضوی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 176
نام نویسنده: فتاحیان دستگردی، اکرم
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 665
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی هستان‌شناسی فراداده‌ای فهرست کتابخانه ملی ایران مبتنی بر روش داده‌های پیوندی است که با روش تحلیل محتوا انجام شد. جامعه پژوهش را پیشینه‌های فراداده‌ای مربوط به موجودیت‌های کتابی فهرست کتابخانه ملی ایران برای چهار خانواده کتابشناختی شامل قرآن، نهج‌البلاغه، شاهنامه و مثنوی (در مجموع 28213 پیشینه) تشکیل می‌دهند که از سیستم جامع کتابخانه ملی ایران (رسا) شناسایی و استخراج شدند. روش گردآوری داده‌ها در این پژوهش، شامل مشاهده ساختارمند و روش اسنادی است. ابزار گردآوری داده‌ها، دو سیاهه وارسی، و ابزار نمایش داده‌های تحلیل شده، شامل دو ماتریس و 11 جدول است. به منظور نیل به هدف اصلی پژوهش، ابتدا روابط کتابشناختی میان پیشینه‌های فراداده‌ای مورد مطالعه بر اساس الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی (اف‌آر‌بی‌آر)، و سپس، نشانگرهای روابط بر اساس استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌اِی)، در پیشینه‌های فراداده‌ای یاد شده شناسایی گردید. نتایج پژوهش نشان داد که همه انواع روابط ارائه شده در الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی (اف‌آر‌بی‌آر)، به استثنای رابطه «تنظیم موسیقی» از گروه «روابط بین بیان‌های مختلف یک اثر»، در پیشینه‌های مورد مطالعه از فهرست کتابخانه ملی ایران مشاهده شدند. از آنجا که نوع رابطه «تنظیم موسیقی» تنها رابطه در سیاهه وارسی است که فقط به اشیای محتوایی موسیقایی اختصاص دارد، بنابراین می‌توان این گونه استنباط نمود که فهرست کتابخانه ملی ایران در محدوده پیشینه‌های فراداده‌ای مربوط به موجودیت‌های کتابی، پوشش کاملی از انواع روابط کتابشناختی الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی (اف‌آر‌بی‌آر) را دارا است. همچنین نتایج پژوهش بیانگر آن است که از میان 544 نشانگر در پیوست‌های آی، جِی، و اِم از استاندارد آردی‌ای (شامل 150 نشانگر پیوست آی، 346 نشانگر پیوست جِی و 48 نشانگر پیوست اِم)، به طور کلی، 62 نشانگر از مجموعه نشانگرهای پیوست آی، 175 نشانگر از مجموعه نشانگرهای پیوست جِی، و 48 نشانگر ارائه شده در پیوست اِم (در مجموع 285 نشانگر) در پیشینه‌های فراداده‌ای جامعه پژوهش ارائه شدند. تحلیل نشانگرهای شناسایی شده در پیشینه‌های مورد مطالعه از فهرست کتابخانه ملی ایران بر اساس سطوح اثر، بیان، بازنمون عینی و مورد، نشان می‌دهد که از میان انواع روابط ارائه شده در پیوست آی، برای نشانگرهای مربوط به «ناشران» و «توزیع‌کنندگان» (در سطح بازنمون عینی)، و در پیوست جِی نیز برای «روابط بازنمون عینی همراهی»، هیچ نشانگری در مجموعه پیشینه‌های مورد بررسی ارائه نشده است. سایر انواع روابط در پیشینه‌های مورد بررسی شناسایی گردید. در مرحله بعد، الگوی هستان‌شناسی فراداده‌ای پیشینه‌های مورد مطالعه از فهرست کتابخانه ملی ایران با استفاده از نرم‌افزار ویرایشگر هستان‌شناسی پروتژه طراحی گردید و اعتبار آن مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس پیاده‌سازی بازنمون آردی‌اِف برای روابط کتابشناختی و نشانگرهای شناسایی شده و پیوندهای آردی‌اِف میان پیشینه‌های فراداده‌ای، بر اساس روش داده‌های پیوندی و در قالب نحوی آردی‌اِف/ایکس‌اِم‌اِل انجام شد و گراف آردی‌اِف آن طراحی گردید. در پایان به عنوان نمونه‌ای از کاربرد این الگو، تعداد 40 پیشینه فراداده‌ای از خانواده کتابشناختی شاهنامه فردوسی بر اساس روش داده‌های پیوندی، تبدیل، و در قالب آردی‌اِف/ایکس‌اِم‌اِل ارائه گردید و نتایج آن مورد تحلیل قرار گرفت.

 


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  فهرست کتابخانه ملی ایران ، روابط کتابشناختی ،  نشانگرهای روابط ، الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی (اف‌آر‌بی‌آر ، استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌ای) ، الگوی هستان‌شناسی فراداده‌ای ، روش داده‌های پیوندی.


>> کتابداری
شماره بازیابی: 175
نام نویسنده: کاظمی، شبنم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 117
چکیده: 

هدف: هدف اصلی این پژوهش بنچ-مارکینگ خدمات الکترونیکی (وب سایت)، اطلاع­رسانی، مرجع و مجموعه سازی در کتابخانه های دانشگاهی ایران از طریق شناسایی کتابخانه ­های دا نشگاهی الگو در هر یک از این خدمات و مقایسه دیگر کتابخانه ­­ها با آن است.

 روش: این پژوهش کاربردی با روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه بود: کتابخانه­های مرکزی ده دانشگاه­ برتر ایران و کتابداران کتابخانه­های مرکزی این دانشگاه­ ها. در مرحله نخستین این پژوهش، از نمونه­گیری هدفمند که از انواع نمونه­ گیری­های غیراحتمالی است، استفاده شد. با توجه به هدف­های پژوهش و لزوم بررسی بنچ-مارکینگ در کتابخانه­های دانشگاهی، سه کتابخانه مرکزی دانشگاه­های تهران، صنعتی شریف و فردوسی مشهد به عنوان نمونه­ای هدفمند از جامعه اول پژوهش انتخاب شدند. در مورد کتابداران
نمونه­گیری صورت نگرفت و تمام آن­ها (162 نفر) در کتابخانه­های سه دانشگاه تهران، صنعتی شریف و فردوسی مشهد مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده­ها محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن سنجیده شد. برای تعیین روایی از روش اعتبار محتوا استفاده شد. نتایج بدست آمده از روش تعیین اعتبار محتوا نشان داد که مطابق با سؤال­های پژوهش بوده و همان اجزای مورد­نظر را سنجیده است، و از روایی لازم برخوردار است.
برای تعیین پایایی ابزار اندازه­گیری ()، از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسش­های بخش الکترونیکی 91 درصد، اطلاع­رسانی 87 درصد، مجموعه­سازی 94 درصد، مرجع 97 در­صد و در کل 75 درصد بدست آمد که نشان می­دهد هماهنگی درونی و ثبات بین سؤال­های بالا است و در نتیجه وسیله اندازه گیری از پایایی لازم برخورداراست.

یافته­ ها: در بخش­های خدمات الکترونیکی، مجموعه ­سازی و مرجع، میانگین رتبه کتابخانه دانشگاه فردوسی بالاتر از دو کتابخانه دانشگاهی دیگر (تهران و شریف) است. بدین معنی که در این بخش­ها این کتابخانه به عنوان کتابخانه الگو در نظر گرفته می­شود. همچنین در بخش خدمات اطلاع ­رسانی؛ با توجه به بالاتر بودن میانگین رتبه کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف نسبت به دوکتابخانه دیگر، این کتابخانه به عنوان الگو شناخته شد. در دو بخش خدمات الکترونیکی و مجموعه­سازی در بین سه کتابخانه دانشگاهی صنعتی شریف، تهران و فردوسی تفاوت معناداری وجود دارد. ولی در دو بخش اطلاع­رسانی و مرجع تفاوت معنادار وجود ندارد و در این دو بخش با توجه به میانگین، رتبه­بندی کتابخانه­ها انجام شد. در مقایسه تک­­ تک کتابخانه دانشگاهی الگو با دو کتابخانه دیگر در هر یک از خدمات، نقاط قوتی برای کتابخانه الگو ذکر شده است. با توجه به این نقاط قوت که در واقع نقاط ضعف کتابخانه دانشگاهی دیگر است، آن کتابخانه دانشگاهی می­تواند بعضی از عادات و ساختار سازمانی-اجرایی خود را در راستای آن نقاط مثبت تغییر دهد تا بهبود حاصل شود

 

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: نوكاريزي، محسن
کلید واژه ها:  بنچ-مارکینگ، ،  کتابخانه­ های دانشگاهی ، خدمات الکترونیکی ،  خدمات اطلاع ­رسانی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 174
نام نویسنده: احمدی، سیده مهناز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 140
چکیده: 

هدف: شناسایی میزان کاربرد مصداق‌های پشتیبان آموزش سواد اطلاعاتی در وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاه‌های برتر ایران در مقایسه با وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاه‌های برتر جهان ، بررسی میزان آگاهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد از مصداق‌های پشتیبان سواد اطلاعاتی و بررسی میزان ضرورت و کاربرد این مصداق‌ها از دید آنان از جمله اهداف این پژوهش است.

روش‌شناسي: پژوهش حاضر از نوع كاربردي است و به سه روش کتابخانه‌ای، ارزیابانه و پیمایشی صورت پذیرفت. در شناسایی مصداق‌های پشتیبان سواد اطلاعاتی از روش کتابخانه‌ای استفاده شد. سپس حضور یا نبود مصداق‌های شناسایی شده به روش ارزیابانه در وب‌سایت‌ها بررسی شد. جامعه آماری تمامی وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دانشگاهی ایران و جهان بود. به شیوه نمونه‌گیری هدفمند 10 وب‌سایت کتابخانه‌ای دانشگاه‌های برتر ایران و 10 وب سایت از کتابخانه‌های دانشگاه‌های برتر جهان انتخاب شد. در نهایت نظرتمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی علم اطلاعات و دانش‌شناسی به روش سرشماری مورد پیمایش قرار گرفت. ابزارهای گردآوری اطلاعات در روش ارزیابانه، سیاهه وارسی و در روش پیمایشی، محقق‌ساخته است. روایی صوری هر دو ابزار از نظر اساتید علم اطلاعات و دانش‌شناسی مورد تایید قرار گرفت. به منظور تامین پایایی در روش ارزیابانه از کدگذاری ارزیاب دوم و آزمون مک‌نمار و در مورد پایایی ، ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.

يافته‌ها: 48 مصداق پشتیبان سواد اطلاعاتی شناسایی و بر پایه چارچوب سواد اطلاعاتی 2016 دسته‌بندی شد. بر اساس یافته‌های به دست آمده، درصد فراوانی حضور مصداق‌های پشتیبان سواد اطلاعاتی در وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دانشگاه‌های برتر جهان بیشتر از دانشگاه‌های برتر ایران است؛.‌ به طور مشترک، وب‌سایت کتابخانه دانشگاه‌ واشنگتن و دانشگاه پنسیلوانیا (با 75 درصد) در رتبه نخست و وب‌سایت کتابخانه دانشگاه صنعتی اصفهان (با 23 درصد) در آخرین رتبه قرار گرفتند. یافته‌ها نشانگر آن است که میزان آشنایی دانشجویان با مصداق‌های پشتیبان آموزش سواد اطلاعاتی با میزان ضرورت حضور آن‌ها و میزان استفاده از آن‌ها رابطه مستقیم دارد. مصداق‌های چارچوب جستجو به عنوان اکتشاف راهبردی بیشترین میزان آشنایی (میانگین 67/3)، ضرورت (میانگین 15/4) و استفاده (میانگین 79/2) را به خود اختصاص داده است.

نتيجه‌گيري: وضعیت وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاه‌های برتر ایران نسبت به وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاه‌های برتر جهان چندان مطلوب نیست. حضور مصداق‌های کاربردی مانند راهنمای روش پژوهش در کنار مصداق‌های عمومی مانند بخش تماس با ما می‌تواند به ارتقاء سطح وب‌سایت کتابخانه‌ها کمک کند و کتابخانه‌های دانشگاهی علاوه بر به کارگیری مصداق‌ها در وب‌سایت خود لازم است آگاهی‌رسانی و آموزش مناسب را نیز در دستور کار خود قرار دهند تا هدف از آموزش سواد اطلاعاتی محقق گردد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: شریف، عاطفه
استاد مشاور اول: نوكاريزي، محسن
کلید واژه ها:  چارچوب سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی 2016 ، استانداردهای سواد اطلاعاتی 2002 ،  مصداق‌های پشتیبان آموزش سواد اطلاعاتی ، وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی ایران و جهان ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی ،  علم اطلاعات و دانش‌شناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد


>> کتابداری
شماره بازیابی: 173
نام نویسنده:  راچمنی، اکرم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 128
چکیده: 

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی وضعیت کمی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی با رویکرد اسلامی در دانشگاه فردوسی مشهد در چهار حوزه تحصیلی ادبیات و علوم انسانی، الهیات، علوم اداری و اقتصاد و علوم تربیتی و روانشناسی در یک دوره 31 ساله (1363-1393)، به منظور تعیین نقش این دانشگاه در تولید علم، با رویکرد اسلامی بود.

روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش در حوزه علم‌سنجی قرار می‌گیرد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه پایان ‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی با رویکرد اسلامی در چهار حوزه تحصیلی یاد شده و در دوره مذکور بود. در این پژوهش نمونه‌گیری انجام نشد و کل پایان‌نامه‌ها و رساله‌های با رویکرد اسلامی چهار دانشکده جامعه هدف در دانشگاه بررسی شد.

یافتهها: یافته‌ها نشان داد که در این بازه زمانی، 1201 عنوان پایان‌نامه و رساله با رویکرد اسلامی در دانشگاه فردوسی مشهد به ثبت رسیده بود که از این تعداد، رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی با 341 عنوان بیش‌ترین و رشته زبان و ادبیات انگلیسی و زبان و ادبیات فرانسه هر یک با 5 عنوان کم‌ترین فراوانی را داشتند. در میان حوزه‌های تحصیلی، دانشکده الهیات بیش‌ترین و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی نیز کم‌ترین سهم را در تولید پایان‌نامه‌ها و رساله‌هایی با رویکرد اسلامی داشتند. نتایج نشان داد که سهم مردان در تولید پایان‌نامه‌ها و رساله‌هایی با رویکرد اسلامی در جامعه هدف بیش‌تر از زنان بود. بر حسب مقطع تحصیلی نیز 1072 عنوان مربوط به مقطع کارشناسی ارشد و 129 عنوان نیز مربوط به مقطع دکترا بود. در میان موضوع‌های شناسایی شده نیز موضوع قرآن، حقوق جزا (فقه) و تفاسیر به عنوان موضوع‌های برتر شناخته شدند. همچنین متوسط رشد سالانه تولید پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی با رویکرد اسلامی در جامعه هدف برابر با 35/44 درصد بود که با توجه به میزان رشد سالانه 83/32 درصدی کل پایان‌ نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی در چهار دانشکده جامعه هدف در طی سال‌های مورد پژوهش، از رشد زیادی برخوردار بود. از 210 عنوان مقاله علمی مستخرج از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های شناسایی شده در جامعه هدف، 133 عنوان سهم مقطع کارشناسی ارشد و 77 عنوان مربوط به مقطع دکترا بود. در پایان، نقشه علمی پایان‌ نامه‌ها و رساله‌های اسلامی شناسایی شده با استفاده از نرم‌افزار Vosviewer ترسیم و تحلیل شد. نتایج نشان داد که نقشه علمی پایان‌نامه ­ها و رساله‌هایی با رویکرد اسلامی در جامعه هدف، بر اساس تحلیل هم‌واژگانی از 7 خوشه موضوعی تشکیل شده بود. نوع شبکه هم‌واژگانی نیز پیوسته بود. بر اساس خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی نیز 23 خوشه موضوعی شناسایی شد که قرآن به عنوان رانت شناسایی و 22 خوشه دیگر در بطن آن قرار داشتند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: نوكاريزي، محسن
استاد مشاور اول: شریف، عاطفه
کلید واژه ها:  پایان‌نامه‌ و رساله ، علوم انسانی اسلامی ،  موضوعات اسلامی ، علم‌سنجی ، دانشگاه فردوسی مشهد


>> کتابداری
شماره بازیابی: 172
نام نویسنده:  درگاهی، سمیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 95
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت میزان تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، از سال 2009 تا 2013، در پایگاه­ اطلاعاتی وب­آو­ساینس با تأکید بر میزان همکاری علمی بین آن­ها است. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش علم­سنجی، یکی از روش­های مطرح در زمینه­ی سنجش و اندازه­گیری تولیدات علمی، انجام شده است. جامعه­ آماری عبارت است از کلیه­ تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه­ اطلاعاتی وب‌آو­ساینس طی سال­های 2009 تا 2013 که توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نگاشته شده‌است.

یافته ­های پژوهش نشان داد تعداد کل اعضای هیأت علمی که از سال 2009 تا 2013 در پایگاه اطلاعاتی وب‌آوساینس دارای تولیدات علمی بودند، 598 نفر بوده­اند، که در مجموع 75 درصد از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دارای تولید علمی بودند.بر اساس یافته­ های پژوهش می­توان گفت که بیش­ترین تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در قالب مقاله پژوهشی و کم­ترین آن مقالاتی در قالب یک فصل از کتاب بوده است. از دیگر یافته­های پژوهش می­توان به افزایش بسیار بالای تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 2011  نسبت به سال 2009 اشاره کرد. هم‌چنین حوزه موضوعی داروسازی دارای بیش‌ترین تولیدات علمی در پایگاه اطلاعاتی وب‌آوساینس بود. در مبحث همکاری­های علمی نیز بیش­ترین میزان همکاری علمی در پایگاه مورد بررسی به ترتیب در حوزه داروسازی، بیوتکنولوژی و زیست‌شناسی سلولی بود. الگوی همکاری درون­سازمانی به عنوان الگوی غالب همکاری علمی و الگوی همکاری درون منطقه­ای نیز کم­ترین فراوانی را در پایگاه مورد بررسی داشت. در ارتباط با تعداد نویسندگان نیز، در کل تولیدات مشترک دانشگاه علوم پزشکی مشهد الگوی همکاری بیش از پنج نویسنده الگوی غالب شناخته شد و الگوی همکاری با دو نویسنده نیز کم­ترین فراوانی را به خود اختصاص داده بود

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

.


استاد راهنمای اول: نوكاريزي، محسن
استاد مشاور اول: تجعفري، معصومه
کلید واژه ها:  علم­ سنجی ، تولیدات علمی ، اعضای هیأت علمی ،  همکاری علمی ،  دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،  وب‌آو­ساینس


>> کتابداری
شماره بازیابی: 171
نام نویسنده: محمدیان، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 97
چکیده: 

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل اثرگذار بر وفاداری مراجعان کتابخانه­ مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد و بررسی پیامدهای وفاداری آن­ها است.

روش: روش تحقیق در این پژوهش بر اساس هدف تحقیق، کاربردی و بر مبنای نحوه گردآوری داده­ها توصیفی از نوع پیمایشی است. به عبارت دیگر، نوع تحقیق بر حسب فرآیند عملیات، پیمایشی- تحلیلی است. جامعه آماری در این پژوهش، کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بودند که دست­کم یک­بار از خدمات و تسهیلات کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد استفاده کرده­اند که به روش نمونه­گیری طبقه­ای نسبی 374 نفر از مراجعان کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها، و از الگویابی معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. روایی صوری توسط اساتید گروه علم اطلاعات و دانش­شناسی دانشگاه فردوسی مشهد مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. پایایی با استفاده از نرم‌افزار SPSS اندازه‌‌گیری شد و مقدار آلفای کرونباخ 95/0 به دست آمد که بیانگر اعتبار خوبی است.

یافته‌ها:یافته­ها نشان داد مهمترین عوامل مراجعه مجدد پاسخ دهندگان به کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، به ترتیب، تنوع و دسترسی به اطلاعات (55%)، نزدیک بودن به کتابخانه (20%)، رضایت از خدمات (12%)، برخورد مناسب کارکنان (2%) و سایر موارد ذکر شده (12%) بوده­اند. یافته‌های پژوهش همچنین نشان داد که ارتباط با مراجعه کننده به صورت مستقیم بر وفاداری او به کتابخانه تاثیر معنی­دار و مثبتی دارد. همچنین مشخص شد که وجهه کتابخانه و ارزش درک شده از خدمات آن بر رضایت مراجعه­کننده اثرگذار است. افزون بر این، کیفیت درک شده از خدمات کتابخانه به صورت مستقیم بر وفاداری مراجعه­کننده اثرگذار است. محیط و فضای فیزیکی نیز بر ترجیح کتابخانه به سایر کتابخانه­های مشابه اثرگذار است. همچنین، رضایت مراجعه­کننده به طور مستقیم بر وفاداری مراجعه­کننده به کتابخانه اثرگذار است. الگوی نهایی تحقیق نشان داد که رضایت مراجعه­کننده به صورت مستقیم بر قصد تکرار مراجعه به کتابخانه و وفاداری مراجعه ­کننده بر تبلیغ کلامی و ترجیح کتا بخانه مرکزی به سایر کتابخانه های مشابه اثر دارد. افزون بر این، قصد مراجعه مجدد نیز بر وفاداری مراجعه کننده تاثیر معناداری دارد.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  ارتباط با مراجعه ­کننده ،  وجهه کتابخانه ، کیفیت درک شده ، ارزش درک شده ،  محیط و فضای فیزیکی ، رضایت مراجعه­ کننده ، وفاداری مراجعه­ کننده ، قصد مراجعه مجدد ، توصیه به دیگران و تبلیغ کلامی مثبت ،  کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد


>> کتابداری
شماره بازیابی: 170
نام نویسنده: مقدس، سیده زینب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 126
چکیده: 

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین توانمندی سازمانی و کارآفرینی درون­سازمانی کتابخانه­های دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد بود.

روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه پژوهش کلیه کتابداران کتابخانه ­های دانشگاه فردوسی مشهد (58 نفر) و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد (47 نفر) بودند که نمونه مورد نظر (86 نفر) به صورت تصادفی طبقه­ای نسبتی انتخاب شد. داده­های مورد نیاز پژوهش به وسیله دو استاندارد و یک محقق­ ساخته گردآوری گردید و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم­افزار SPSS (نسخه 20) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته­ ها: یافته­ های پژوهش بیانگر نامطلوب بودن میزان توانمندی سازمانی، توانمند سازی کتابداران و کارآفرینی درون ­سازمانی کتابخانه­ های هر یک از دانشگاه­ های مورد بررسی و در کل دو دانشگاه  بود. همچنین، وجود رابطه معنادار مستقیم بین متغیرهای توانمندی سازمانی و توانمند سازی کتابداران، توانمند سازی کتابداران و کارآفرینی درون ­سازمانی، و توانمندی سازمانی و کارآفرینی درون ­سازمانی در دانشگاه ­های مورد بررسی تأیید شد.

اصالت و ارزش: برخی اندیشمندان برای مقابله با احتمال کم­رنگ شدن نقش کتابخانه­ ها به عنوان یک منبع اساسی برای دسترسی به اطلاعات وجود کارآفرینی درون­ سازمانی را ضروری می ­دانند. از این رو، این پژوهش تلاش کرده ضمن بررسی میزان کارآفرینی درون­ سازمانی در کتابخانه ­های یاد شده، وجود رابطه بین دو عامل توانمندی سازمانی و توانمند سازی روان­شناختی کتابداران با کارآفرینی درون ­سازمانی را بررسی کند. در این گذر و بر اساس یافته­ های پژوهش حاضر، ارائه رهنمود هایی برای افزایش کارآفرینی درون ­سازمانی در کتابخانه ­های این دو دانشگاه ممکن شده است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: تجعفري، معصومه
استاد مشاور اول: نوكاريزي، محسن
کلید واژه ها:  کارآفرینی درون ­سازمانی ، توانمندی سازمانی ، توانمندسازی روان­شناختی ، کتابداران ، کتابخانه­های دانشگاهی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد


>> کتابداری
شماره بازیابی: 169
نام نویسنده: کرباسی، آرزو
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 191
چکیده: 

هدف: کتاب­ های داستانی تصویری نقش مهمی در درک و انتقال مفاهیم مانند فرهنگ ملی و درنتیجه در پرورش فکری کودکان و نوجوانان دارند. در این میان کتاب‌های داستانی تصویری بازاری به دلیل عدم رعایت اصول تولید کتاب کودک و بی‌ توجهی  به نیازهای کودکان به این نقش آسیب می‌رسانند. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل آسیب‌ های کتاب‌ های داستانی تصویری  بازاری منتشرشده در ایران برای کودکان گروه سنی «الف» و «ب» در زمینۀ انتقال فرهنگ ملی بود. همچنین تعیین میزان حضور عوامل ظاهری و سایر عوامل آسیب­رسان در کتاب­های بازاری (یعنی ظاهر جذب­ کننده ، وضعیت محتوا، وضعیت تصاویر، سود اقتصادی) دیگر هدف­های این پژوهش را تشکیل می­دهد.

روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و به شیوه پيمايشي و روش تحلیل محتوا انجام شد. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل چهار سیاهه وارسی پژوهشگر ساخته بود که بر‌پایه مطالعه متون و مصاحبه با متخصصان تهیه گردید. نمونه پژوهش شامل 100 کتاب داستانی تصویری بازاری بود که به روش تصادفی نظا م­مند انتخاب شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

یافته‌ها: نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات به‌دست آمده نشان داد که میانگین عناصر آسیب­ رسان در بعد انتقال فرهنگ ملی، 9 عنصر برای هر کتاب است. بیشترین فراوانی عناصر آسیب­رسان در انتقال فرهنگ ملي در كتاب­هاي بازاري بررسی‎شده، در «بعد اجتماعی» و کمترین آن در «بعد سیاسی- تاریخی» بود. همچنین یافته ­ها نشان داد در «بعد اجتماعی» بیشترین عناصر آسیب­ رسان مربوط به مؤلفه «سبک پوشش مرسوم در ایران» است. نتايج بررسي نشان داد كه بیشتر تصاویر کتا ب­های بررسی ­شده برگرفته از تصاویر كتاب­ هاي مشابه غربي و يا تصاوير طراحي شدۀ آماده در نرم‌ افزارها است. به همین دلیل، سبک پوشش نمایش داده‌ شده در این کتاب­ها با سبک پوشش رایج در فرهنگ ملی ایران همخوانی نداشت. در «بعد اقتصادی» که پس از «بعد اجتماعی» بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داد، بیشترین فراوانی عناصر آسیب­ رسان به مؤلفه «محصول­ها و کالاهای غیر ایرانی» تعلق گرفت. پس از آن در «بعد مذهبی» تنها 2 عنصر آسیب­ رسان در رابطه با مؤلفه «باورها و ارزش­های غیر­مذهبی» مشاهده شد و در «بعد تاریخی­ - سیاسی» تنها یک عنصر مربوط به مؤلفه نمادهای غیر­ملی به­ دست آمد. در راستای بررسی عوامل ظاهری آسیب­ رسان در کتاب­های بازاری بررسی‌شده، 100% آن‌ها دارای تیراژ 5000 نسخه و بالاتر از آن و فاقد آستر بدرقه، 94% فاقد صفحه عنوان، 75% فاقد سفید خوانی و 68% آن‌ ها بدون صفحه ­شمار بودند. این امر نشان­ دهنده بی­ توجهی بیشتر ناشران بازاری در تولید اصولی کتاب است که مانع شناخت درست کودک از کتاب می­شود. در راستای بررسی سایر عوامل آسیب ­رسان، یافته­ ها نشان داد هدف همۀ ناشران کتاب های بازاری مورد مطالعه در درجۀ نخست «سود اقتصادی» بود، یعنی قیمت این کتاب­ها در مقایسه با سایر کتاب­های کودک که در همان زمان حداقل 2000 تومان قیمت داشت بسیار ارزان (با میانگین قیمت 6070 ریال) و تیراژ حداقل 5000 نسخه در هر مورد بود. پس از «سود اقتصادی»، «وضعیت تصاویر» (یعنی تصاویر کپی‌ برداری شده و برگرفته از طرح­ها، تصاویر اینترنتی و کارتونی) با فراوانی 86% در جایگاه دوم قرار گرفت. «ظاهر جذبکننده» (یعنی استفاده از شخصیت ­های کارتونی و انیمیشنی ، تنوع زیادی در رنگ، استفاده از تصاویر مبالغه­آمیز و رنگ­های تند) با فراوانی 25/58% جایگاه سوم را به خود اختصاص داد. در رابطه با معیار «وضعیت محتوا»، 5/29% از محتوای کتاب­های  بررسی شده را می‎توان تکرار برخی مفاهیم سطحی و کم ­عمق، و یا تلفیق کهن‌ الگوها و مضمون­های کلیشه­ای دانست. بر‌پایه اطلاعات به ­دست آمده مشخص شد که بیشتر کتاب­های بازاری (78%) در معرفی نوع تولید صداقت  نداشتند و در آن‌ها حقوق مالکیت معنوی اثر رعایت نشده است. درواقع، ایدۀ اصلی این‌گونه کتاب­ها، برگرفته از داستان­ها و افسانه ­های کهن بوده و به‌صورت سهل­انگارانه و از طریق تلفیق چند کهن‌الگو بازآفرینی و یا بازنویسی شده است. همچنین یافته ­ها نشان داد در زمینه گروه سنی و نوع تصاویر به­ کار رفته در کتاب­های بازاری بین اطلاعات مندرج در کتاب و اطلاعات شناسایی‌شده، تفاوت وجود دارد.

اصالت/ارزش: دستاورد این پژوهش، سیاهه‌ای از آسیب­های شناسایی‌شده کتاب های بازاری در بعد انتقال فرهنگ ملی، عوامل ظاهری و سایر عوامل آسیب­ رسان است. انتظار می‏رود توصیه ‏های این پژوهش بتواند به والدین، مربیان و کتابداران در انتخاب کتاب‌ های داستانی تصویری مناسب برای کودکان و به ناشران کتاب­های کودک در ارتقاء نشر این آثار کمک باشد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: پريرخ، مهري
استاد مشاور اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  کتاب­های بازاری ، کتاب­های داستانی تصویری ، عوامل آسیب­ رسان ، فرهنگ ملی ، عوامل ظاهری ، گروه سنی الف و ب.

    12345678910111213141516171819   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.