دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته کتابدرای

<   12345678910111213141516171819   >


تعداد نتایج به دست آمده: 181 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 46
نام نویسنده: Anthony gallo، michael
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1993
تعداد صفحات: 218
چکیده: 

the purpose of this study was to investigate the effect direct and unrestricted access to the interner had on a group of high school teachers. Based on the naturalistic inquiry paradigm (lincoln and guba,1985)  this study explored the barriers these eachers encountererd when using the interner , how and when they elected to use the internet the factors that influenced their contiinued use of the internet, and the transitions they experienced from using the internet .

During the second half of the 1992-93 academic year, seveen teachers - selected through the srategy of typical - case sampling and representing six academic disciplines - were observed and interviewed with regard to their daily use of the internet . Using patton s (1990) three approaches to interviewing , the teachers participard in weekly informal conversational interveiws .monthly group meetings in qhich general interview guides were employed . and monthly standardized open - ended interviews. interviews were conducted by a four-member research team . Daraanalysist was based in part on Miles and huberman s (1984) model of data reduction and display . and spradley s (1979) task of dornain analysis.

the findings of this study revealed that high school teachers interner experiences were consistent with many of the reported findings from computer - mediates communications resarch involving college teachers and with the results of emerging telecomunication research involving college teachers. the study showed that: (1) teachers experienced problems of comprehemsion relatedto both the internet and their Macintosh computers technical problems and time - related problems.(2) internet usage was primarly a function of teachers schedules. work loads degrees of success using internet  applications and the relevancy of the resources discovered(3) continued internet use the qas influenced by how teachers viewed the internet - they found it to be exciting were awed by its resources and felt it reduced their feelings of isolation and (4) teachers underwent several transitions that appeared to be effected by the internet including change in attitudes toward education and changes in teaching behaviors and classroom dynamics.

one implication of the findings is that teachers is that teachers require (a) angoing internet training(b) thecnical support (c) home internet access and (d) time in which to learn and incorpirate the internet in to  their classes.

فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري>> کتابداری
شماره بازیابی: 83
نام نویسنده: احمدی، شکریه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 142
چکیده: 

در دنیای ارتباطات علمی ، شبکه های اجتماعی را می توان از بسترهای مؤثر در تولید علم ، اشتراک عقاید و رشد فردی و اجتماعی دانست.  هدف شبکه اجتماعی این است که با فراهم آوردن امکان ارتباط بین سرمایه های فردی و تشکیل برپایه اجتماعی ، به رشد و ارتقاء سطح علم کمک کند گروه بحث الکترونیکی علوم کتابداری و اطلاع رسانی (LIS) یک شبکه اجتماعی است که حدود ده سال از فعالیت آن می گذرد.  هدف این بررسی که به صورت پیمایشی و تحلیلی انجام شد ، سنجش میزان توانمندی این گروه بحث الکترونیکی در تشکیل سرمایه اجتماعی است .  این پژوهش در سه مرحله صورت پذیرفت . در مرحله اول محتوای پیام ها با هدف شناسایی نوع پیام های ارسال شده  از نظر انواع دانش مورد تحلیل قرار گرفت .  نوع شناسی پیام ها در این مرحله بر اساس الگوی نوع شناسی لوندوال و جانسون انجام شد.  در این دسته بندی ، دانش به انواع" چه چیزی " ،  " چرا " "چگونه" و " چه کسی" تقسیم می شود.  در مرحله دوم محتوای پیام های ارسال شده به گروه LIS بر اساس زمینه های موضوعی تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی انجام شد.  جامعه مورد بررسی در مرحله اول و دوم 1400 پیام ارسال شده به گروه در فاصله زمان12/29/ 1386 تا       

29/12/1386بود. مرحله سوم با هدف سنجش میزان برخورداری گروه LIS از ویژگی های سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت .  گردآوری اطلاعاتی در این مرحله بر اساس نظر سنجی و با استفاده از محقق ساخته انجام شد. جامعه مورد پژوهش این مرحله را 1256 نفر از اعضاء گروه تشکیل داد.  مؤلفه های مورد نظر برای پژوهش در این مرحله عبارت بودند از : اعتماد ، تعامل ، حمایت اجتماعی ، تعهد، جو سالم ، مشارکت و سودمندی . 

نطر سنجی از متخصصان ، سنجش توافق بین نظرات محقق در تکمیل سیاهه های وارسی توسط تعدادی از متخصصان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، مرور نوشتار و پیش آزمون  ، روایی و پایایی ابزارهای گردآوری اطلاعات را تضمین کرد.  یافته های مربوطه به نوع شناسی دانش نشان داد که گر چه بیشتر پیام های ارسال شده به گروه LIS  (حدود 82% ) از نوع " چه چیزی " است ، بر تعداد پیامها در زمینه های " چگونه "و"چرا" و " چه کسی" در طول دو سال مورد بررسی افزوده شده است .  پیام های ارسال شده به گروه ،حوزه های موضوعی تخصصی از پراکندگی کافی برخوردار نیست و برخی از موضوعهای حرفه ای زیاد مورد توجه نبوده است .  و در نهایت نتایج بدست آمده از سنجش ویژگی های سرمایه اجتماعی در LIS با حد قابل قبولی دارای ویژگی های سرمایه اجتماعی است  ،ولی در برخی از زمینه ها باید تدابیری اندیشیده شود.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: پریرخ، مهری
استاد مشاور اول: دیانی، محمدحسین
کلید واژه ها:  نوع شناسی دانش ، شبکه اجتماعی ، سرمایه اجتماعی ، گروه بحث الکترونیکی علوم کتابداری و اطلاع رسانی (LIS) ، گروه های بحث الکترونیکی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 82
نام نویسنده: سنجی، مجیده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 533
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی شناسایی واژه های غیر مفهومی در زبان فارسی و تهیه ی سیاهه ای از این واژه ها برای نمایه سازی خودکار متن های فارسی در رشته های روانشناسی ، علوم تربیتی  وکتابداری و اطلاع رسانی انجام گرفته است . جامعه ی آماری این پژوهش ازنوع کاربردی می باشد و با روش تحلیل محتوا صورت گرفته است. جامعه ی آماری این پژوهش را مقالات مندرج در آخرین شماره منتشر شده در مجلات علمی و پژوهشی رشته های علوم تربیتی ، روانشناسی و کتابداری واطلاع رسانی در سال 1385 تشکیل می دهد . نمونه مورد بررسی 63 مقاله می باشد . گردآوری داده ها با استفاده از تفکیک واژگان به صورت ماشینی در سه مرحله : تهیه متن الکترونیکی ، تفکیک واژگان و شمارش بسامد واژه ها ،انجام شد . یافته های پژوهش نشان داد : 1- افعال ( معین و همراه شونده ) ، قیود ، ضمایر ، حروف ، اصوات ، اعداد و علائم سجاوندی به عنوان واژه نمایه ها ظاهر نمی شود .2- بدون  احتساب علائم سجاوندی ، در رشته ی علوم تربیتی 96/39 %، در رشته ی روانشناسی 57/38 % و در رشته  کتابداری 12/38 % کل واژه های تحلیل شده جزو واژه های بازدارنده هستند. 3- واژه های بازدارنده پر بسامد در هر سه حوزه تقریبا مشابه است . 4- 13/39 در صد کل واژه ها را شامل می شود ، جزو واژه های بازدارنده هستند. 5- نتیجه مقایسه فهرست فارسی حاصل از پژوهش با فهرست واژه های بازدارنده انگلیسی نشان داد که برای 321 واژه از 421 واژه فهرست فاکس ،تعداد 363 معادل فارسی در فهرست به دست آمده وجود دارد. 6- 29% ازکل واژه ها دارای توزیع یکسانی بین سه رشته مورد مطالعه می باشند . نتایج به دست آمده نشان داد که تا 40 در صد حجم متون را واژه های بازدارنده تشکیل می دهد که می تواند در نظام های اطلاعاتی  نادیده گرفته شود. بر این اساس واژه های بازدارنده نقش مهمی را در کاهش حجم پایگاه های اطلاعاتی و نرم افزارهای اطلاع رسانی ایفا می کند و سبب تسهیل در امر بازیابی ، افزایش میزان مانعیت مدارک بازیابی شده ، کاهش زمان جستجو می شود . در انتها نیز پیشنهاداتی به منظور بهبود بازیابی اطلاعات که هدف نهایی پژوهش حاضر می باشد ، ارائه شده است .

فهرست مندرجات -فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  واژه های بازدارنده فارسی ، واژه های غیر مفهومی فارسی ، علوم تربیتی ، روانشناسی ، کتابداری و اطلاع رسانی ، نمایه سازی خودکار ، ساخت واژگانی زبان فارسی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 81
نام نویسنده: بهزادی، حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 156
چکیده: 

پژوهش حاضر به روش پیمایشی به منظور بررسی تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل مؤثر بر آن صورت گرفت . ابزار گردآوری اطلاعات ای است که بر مبنای PREQ طراحی و هنجارسازی شده است . جامعه ی آماری این پژوهش را آن دسته از دانشجویان تحصیلات تکمیلی  دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل می دهد که از تاریخ 1/7/86 لغایت 31/3/87 طرح مقدماتی پایان نامه (پروپوزال)آنها در شورای آموزشی دانشکده به تصویب رسیده است و یا از پایان نامه خود دفاع نموده اند .حجم نمونه مورد بررسی بر اساس شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعیین گردید که تعداد 416 گردآوری شد . یافته های پژوهش نشان داد که : 1- بین تمام عوامل تبیین کننده تجربه پژوهشی رابطه معناداری وجود دارد و بیشترین میزان همبستگی (582) بین متغیر "زیرساختها و امکانات دانشگاه " و متغیر " ارائه شرایط و زمینه های رشد فکری " می باشد . 2- بین رضایت کلی دانشجویان از عوامل تبیین کننده ی تجربه پژوهشی تفاوت وجود دارد 3- جنسیت بر میزان رضایت دانشجویان ازعوامل تبیین کننده تجربه پژوهشی تأثیر دارد و زنان میزان رضایت بیشتری را از این عوامل دارند .همچنین بین میزان رضایت دانشجویان حوزه های مختلف ، تفاوت معنی داری وجود دارد . 4- مشکلات دانشجویان برحسب دانشکده و حوزه آموزشی در :" انتخاب موضوع  " ، " نگارش طرح مقدماتی پایان نامه (پروپوزال) " ، " نگارش پایان نامه " (فصل بندی ها ، ارجاعات و ... ) و " نحوه ی ارتباط با استاد راهنما" با یکدیگر متفاوت است . 5- دانشجویان دکتری نسبت به دانشجویان کارشناسی ارشد دارای رضایت کلی بیشتری در تجربه پژوهشی خود می باشند.6- بین میانگین رضایت دو گروه : دانشجویان دارای فعاليت علمی ودانشجویان فاقد فعالیت علمی ، تفاوت معنی داری وجود دارد . تمایل به ادامه تحصیل بر میزان رضایت دانشجویان از تجربه پژوهشی ، تأثیری ندارد . 7- بین میزان رضایت دانشجویان شاغل و غیر شاغل ، اختلاف معنی داری وجود ندارد.8- مرتبه ی علمی اساتید راهنما بر میزان رضایت دانشجویان از عملکرد آنان مؤثر نمی باشد. 9- بین چگونگی انتخاب موضوع پژوهش ومیزان رضایت کلی دانشجویان از تجربه پژوهشی آنان تفاوت وجود ندارد. 10- مراحل مختلف انجام پژوهش در میزان رضایت کلی دانشجویان از تجربه پژوهشی ،تأثیر دارد .به طور کلی ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی ، از عوامل مختلف تبیین کننده تجربه پژوهشی رضایتی نسبی وجود دارد . امکانات و زیر ساخت ها ی دانشگاه و ارائه زمینه های رشد فکری دو عاملی هستند که دارای کمترین میزان رضایت هستند . همچنین دربین حوزه ها و دانشکده های مختلف دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشجویان دانشکده و حوزه ی فنی و مهندسی دارای کمترین میزان رضایت هستند . در انتها نیز پیشنهاداتی خصوص تجربه پژوهشی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد وراههای بهبود این تجربه ، ارائه شد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: پريرخ، مهري
کلید واژه ها:  تجربه پژوهشی ، عوامل تبیین کننده تجربه پژوهشی ، فرایند پایان نامه نویسی ، PREQ ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، دانشگاه فردوسی مشهد


>> کتابداری
شماره بازیابی: 80
نام نویسنده: بهروز فر، هدایت
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

هدف اصلی پژوهش بررسی میزان رؤیت پذیری بین المللی مجله های علمی ایرانی نمایه شده در مؤسسه ی اطلاعات علمی ISI در طول سال های 2006-2000 است . این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کتاب سنجی است.

جامعه ی آماری این پژوهش شامل 1298 مقاله 7 عنوان مجله ی علمی بین المللی ایرانی نمایه شده در پایگاه وبگاه علوم ISI به همراه استنادهای آن ها در طول سال های 2000تا 2006 و نیز تعداد 24873 مقاله نویسندگان ایرانی چاپ شده در مجله های علمی بین المللی خارجی نمایه شده در پایگاه وبگاه علوم ISI در این فاصله زمانی و استنادهای آنها می باشد.مقاله های مجله های علمی بین المللی ایرانی نمایه شده در ISI سرشماری شده و برای مقایسه میان آن ها با مقاله های نویسندگان ایرانی که در مجله های خارجی منتشر می شوند ، نمونه ای به حجم 1298 مقاله به روش نمونه گیری تصادفی منظم گزینش شد. دا ده های مورد نیاز با مراجعه به پایگاه های A&HCI , SSCI , SCIE و ذخیره ی پیشینه های بازیابی شده جمع آوری گردید.

نتایج پژوهش نشان داد که : (1) میان میزان رؤیت پذیری مقاله های چاپ شده در مجله های علمی بین المللی ایرانی نمایه شده در ISI و مقاله های ایرانی چاپ شده در مجله های خارجی نمایه شده در ISI در فاصله سال های 2000تا 2006 تفاوت معنی دار وجود دارد . مقاله های ایرانی چاپ شده در مجله های خارجی نمایه شده در ISI در مقایسه با مقاله های مجله های علمی بین المللی ایرانی نمایه شده در ISI ، بیشتر مورد استناد و درنتیجه رؤیت پذیری قرار گرفته اند . (2) بین میزان رؤیت پذیری مقاله های مجله های علمی بین المللی ایرانی نمایه شده در ISI در سال های 2000تا 2006 تفاوت معنی دار وجود ندارد. (3) بین میزان رؤیت پذیری مقاله های مجله های علمی بین المللی ایرانی نمایه شده در ISI در حوزه های موضوعی مختلف تفاوت معنی دار وجود دارد؛ حوزه های موضوعی " مهندسی شیمی " و " شیمی" بیشترین مقاله ها و نیز بیشترین میانگین میزان استناد را به خود اختصاص داده اند.(4) بین میزان رشد مقاله های مجله های علمی بین المللی ایرانی نمایه شده در ISI و میزان رؤیت پذیری آن ها در طول دوره ی 2006-2000 رابطه ای وجود ندارد . (5) بین میزان مشارکت نویسندگان داخلی و خارجی در تولید مقاله های منتشر شده در مجله های علمی بین المللی ایرانی نمایه شده در ISI تفاوت معنی داری وجود دارد .(6) بین وابستگی سازمانی و تولید مقاله در مجله های علمی بین المللی ایرانی نمایه شده در ISI تفاوت معنی دار وجود دارد؛ مؤسسه ی پلیمر و پتروشیمی ایران با مشارکت در تولید 9 درصد از مقاله های مجله های علمی بین المللی ایران درطول سال های 2000تا 2006 بیشترین سهم را در تولید مقاله های این مجله ها داشته است و دانشگاه های صنعتی امیر کبیر ، شیراز ، صنعتی اصفهان ،تهران ،تربیت مدرس ، تبریز ، صنعتی شریف ، علوم پزشکی تهران و علم وصنعت ایران رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند (7) بیشترین منابع استناد پذیر مجله های علمی بین المللی ایران نمایه شده در ISI ، مقاله های کامل می باشد (8) مجله<< society gournal of the iranian chemical >> با رقم 3/0 بیشترین سهم را در صدور دانش ایران در سال 2006 داشته است (9) ملک پور ، انتظامی و فقیهی هر سه از رشته ی شیمی بیشترین میزان استناد را به لحاظ خود استنادی ونیز مجموع استنادها در طول سال 2000 تا 2006 به خود اختصاص داده اند ،اما به لحاظ بیشترین میزان دگر استنادی جعفری و شمسی پور به همراه ملک پور هر سه باز هم از رشته ی شیمی در صدر قرار گرفته اند (10) حدود 88% مقاله های مجله های علمی بین المللی ایرانی نمایه شده در ISI حاصل همکاری دو نفر و بیشتر هستند.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري

 استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  رویت پذیری ، مجله های علمی بین المللی ایران ، موسسه اطلاعات علمی ، ISI


>> کتابداری
شماره بازیابی: 79
نام نویسنده: تقی پناهی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 136
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر انگیزه های مطالعه در دانش آموزان ابتدایي و راهنمایي انجام شده است. این پژوهش بر روی 304نفر از دانش آموزان مقاطع پنجم ابتدایي و سوم راهنمایي شهر مشهد انجام شده است. این نمونه به صورت خوشه ای انتخاب و انگیزه های خواندنMRQ در اختیارآنان قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که دانش آموزان مورد بررسی کما بیش از همه انگیزه های خواندن برخوردارند. سطح این برخورداری از ضعیف تا متوسط رتبه گذاری شده است. انگیزه های رقابت، اهمیت ، لذت و نمره از انگیزه هایي بودند که در دانش آموزان مورد بررسي در سطح بالاتری نسبت به بقیه قرارداشتند و انگیزه های اجتناب از مطالعه، مطالعه به دلایل اجتماعی، مطالعه به قصد چالش برانگیزی و تکلیف از انگیزه های بودند که نسبت به بقیه انگیزه ها نمرات کمتری به خود اختصاص دادند. یافته های خاصل از آزمون فرضیات پژوهش نیز به شرح ذیل می باشد: بین انگیزه های اهمیت، شناخت، نمره، رقابت براساس میزان برخوداری تفاوت معنی دار وجود دارد. همچنین بین انگیزه های اذت و به دلایل احتماعی بر اساس جنسیت تفاوت معنی دار وجود دارد. بین انگیزه های اثر بخشی، چالش برانگیزی، اهمیت، شناخته شدن ، نمره، اجتماعی و اجتناب بر حسب مقطع تحصیلی تفاوت معنی دار وجود دارد. بین انگیزه های اثربخشی، چالش برانگیزی، کنجکاوی، شناخته شدن، اجتماعی و رقابت با معدل نمره املای آنها در دو سال اخیر رابطه معنی داری وجود دارد. بین انگیزه های اثربخشی، چالش برانگیزی، کنجکاوی، تکلیف، معدل درسی دانش آموزان مورد بررسی رابطه معنی داری وجود دارد. بین انگیزه های چالش برانگیزی، شناخته شدن، نمره و رقابت و عضویت فعال در کتابخانه رابطه معنی دار مشاهده شد. البته در این مورد رابطه بین انگیزه های یاد شده و عضویت فعال در کتابخانه منفی بود. بین هیچ کدام از انگیزه های مختلف مطالعه و میزان آشنایي دانش آموزان مورد بررسی با اینترنت، رابطه معنی دار مشاهده نشد. در پایان، پس از بحث و تفسیر نتایج، پیشنهاداتی برای کتابداران و معلمان و نیز برای پژوهش های آینده داده شده است.

فهرست مندرجات  - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري


 


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور دوم: امين يزدي، سيد امير
کلید واژه ها:  انگیزه های مطالعه ، انگیزه های خواندن ، دانش آموزان پنجم ابتدایي ، دانش آموزان سوم راهنمایي ، جنسیت ، نمره درس املا ، نمره درس فارسی ، وضعیت تحصیلی ، اینترنت ، عضویت فعال در کتابخانه


>> کتابداری
شماره بازیابی: 77
نام نویسنده: عامل، فرزانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 123
چکیده: 

هدف اصلی پژوهش بررسی رفتار خود استنادی در پایگاه نمایه نامه استنادی علوم و مقایسه پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی در چهار رشته علوم گیاهی، مهندسی الکترونیک، پزشکی عمومی و داخلی و شیمی آلی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش تحلیل محتوا است و با استفاده از فن تحلیل استنادی انجام گرفته است.

جامعه آماری تعداد 6778 مقاله استناد شده در رشته های مورد نظر در سالهای 2004-2006 است. حجم نمونه برابر با 1000 مقاله غیر ایرانیان در چهار رشته و 56 مقاله ایرانیان است که به روش تصادفی نظام دار انتخاب شده اند. داده های مورد نیاز از طریق مراجعه به پایگاه SCI و با برسی یکایک پیشینه ها جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری توصیفی (جدول فراوانی، درصد و میانگین) و روشهای استنباطی (ANOVA, X2 و همبستگی پیرسون) استفاده شده است.

نتایج پژوهش نشان داد که :

1) بین مقالات استناد شده در رشته های مورد نظر تفاوت معنی دار وجود دارد. بیشترین درصد مقالات استناد شده مربوط به رشته شیمی آلی (75.3%) و کمترین آن مربوط به رشته مهندسی الکترونیک (40.7%) است.

2) بین میزان خود استنادی ایرانیان و غیر ایرانیان تفاوت معنی داری وجود دارد. میانگین خود استنادی ایرانیان 3.14 و میانگین خوداستنادی غیر ایرانیان 1.44 است.

3) بین میزان خود استنادی در چهار رشته تفاوت معنی داری وجود دارد. کمترین میزان خود استنادی مربوط به رشته پزشکی عمومی و داخلی (49%) و بیشترین آن مربوط به شیمی آلی (71.2%) است.

4) بین میزان دگر استنادی در چهار رشته تفاوت معنی داری وجود داشت. بیشترین میزان دگر استنادی مربوط به رشته پزشکی عمومی و داخلی (89.1%) و کمترین میزان آن مربوط به رشته مهندسی الکترونیک (75.7%) است.

5) بین ضریب تاثیر خود استنادی در چهار رشته تفاوت معنی داری وجود دارد. بیشترین ضریب تاثیر  خود استنادی مربوط به رشته شیمی آلی  (0.317%) و کمترین آن مربوط به رشته پزشکی عمومی و داخلی (0.160) است.

6) بین سال انتشار و خوداستنادی در چهار رشته همبستگی وجود دارد. به نظر می رسد بیشترین میزان خود استنادی در سال اول انتشار اتفاق می افتد.

7) بین میزان خود استنادی و تعداد مجلات در چهار رشته رابطه ای مشاهده نشد.

8) به طور کلی، بین ضریب تاثیر مجلات و خود استنادی در چهار رشته همبستگی وجود دارد.

9) بین میزان خود استنادی و باروری انتشاراتی همبستگی وجود داشت. می توان گفت نویسندگان با باروری انتشاراتی بالا گرایش بیشتری به خود استنادی دارند.

10) بین تعداد کل استنادها و خود استنادی همبستگی وجود دارد. به نظر می رسد که با افزایش تعداد کل استنادها خوداستنادی کم می شود.

11) بین تعداد نویسندگان و خود استنادی در چهار رشته همبستگی وجود دارد. به طور کلی رشته علمی در میزان خوداستنادی، دگر استنادی، تعداد مقالات استناد شده و ضریب تاثیر خود استنادی تفاوت ایجاد می کند. خود استنادی با سال انتشار، ضریب تاثیر مجله، باروری انتشاراتی نویسنده، میران کل استنادها و تعداد نویسندگان رابطه دارد.


فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: دیانی، محمدحسین
کلید واژه ها:  خود استنادی ، ضریب تاثیر خود استنادی ، رفتار استنادی ، نمایه نامه استنادی علوم SCI ، علوم گیاهی ، مهندسی الکترونیک ، پزشکی عمومی و داخلی ، شیمی آلی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 78
نام نویسنده: صیاد عبدی، الهام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 138
چکیده: 

وب سایتهای کتابخانه های دانشگاهی، با صرف زمان، هزینه و نیروی انسانی زیادی به وجود می آیند تا کاربران را در رفع نیاز اطلاعاتی شان یاری دهند. اما اگر نیاز کاربر به دلیل استفاده ناپذیر بودن وب سایت مرتفع نشود. عملا بخشی عمده از این زمان و هزینه و منابع انسانی صرف شده، به هدر رفته است. پژوهش حاضر به روش پیمایشی و مورد پژوهی و با هدف بررسی نظر دو گروه کتابدارن و دانشجویان درباره وضعیت مولفه های استفاده پذیری (جهت یابی، اثر بخشی، قابلیت یادگیری، کاربر پسندی و رضایت) سه وب سایت کتابخانه ای دانشگاه های ایران و شناسایي نقاط قوت و ضعف آنها انجام شد.جامعه پژوهش را تمام کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد و دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی (به استثنای دانشجویان کتابداری) این دانشگاه تشکیل می دهد. از این میان، تعداد 16 کتابدار به روش تصادفی ساده و از طریق قرعه کشی و تعداد 16 دانشجو به روش داوطلبانه برگزیده شدند. گردآوری اطلاعات با استفاده از (شامل سوالات باز و بسته)و مصاحبه صورت گرفت. با استفاده از محاسبه میانه نظرات کتابداران و دانشجویان مشخص شد که وضعیت مولفه های مذکور در حد رضایت بخش (رتبه خوب) می باشد. همچنین، ثابت شد که هیچ تفاوتی بین نظر این دو گروه درباره میزان استفاده پذیری سه وب سایت مورد بررسی وجود ندارد. در نهایت، با تحلیل سوالات باز به نقاط قوت و ضعف این سه وب سایت و همچنین دلایل کاربران در مورد اهمیت این مولفه ها پی برده شد. در پایان پیشنهاداتی برای افزایش استفاده پذیری و انجام پژوهش های بیشتر ارائه شد.

فهرست مندرجات- نتيجه گيري- منابع و مآخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: پریرخ، مهری
کلید واژه ها:  وب سایت کتابخانه های دانشگاهی ، استفاده پذیری ، مولفه های استفاده پذیری ، رضایت کاربران


>> کتابداری
شماره بازیابی: 76
نام نویسنده: بابا غیبی، نجمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 173
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف مقایسه دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد و کتابداران کتاخانه های دانشگاه فردوسی مشهد پیرامون کیفیت خدمات کتابخانه ها در دو سطح موجود و مورد انتظار مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان کارشناسی ارشد و کتابداران دانشکده های مهندسی، ادبیات، علوم پایه، و کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. بر این اساس، 231 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و کلیه جامعه کتابداران دانشکده های مورد  بررسی که 31 نفر بودند، حجم نمونه را تشکیل داد. نتایج حاصل نشان داد، بین دو گروه مورد بررسی در مورد کیفیت خدمات موجود کتابخانه ها تفاوت معناداری وجود دارد، در کلیه موارد بین انتظارات دانشجویان کارشناسی ارشد و خدمات ارائه شده از سوی کتابخانه های مذکور تفاوت وجود دارد، در کیفیت خدمات موجود مربوط به بعدکنترل اطلاعات، بین آرای دانشجویان کارشناسی ارشد و کتابداران تفاوت عمیقی وجود دارد، بین انتظارات دانشجویان کارشناسی ارشد و ادراکات کتابداران از انتظارات آنها تفاوت معناداری وجود ندارد، بین دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد و کتابداران، از نظر اهمیت تاثیر گذاری هر یک از ابعاد لایب کوآل بر کیفیت خدمات کتابخانه ها، تفاوت وجود دارد ولی بین دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد حوزه های چهارگانه آموزشی تفاوتی وجود ندارد. نتایج حاصل از تحلیل سوالهای باز ، نتایج فوق را تایيد نمود. بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهادهای اجرایي و پیشنهادهایي برای پژوهشهای آینده ارائه شده است.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: آزاد، اسدله
کلید واژه ها:  کیفیت خدمات ، مدل لایب کو آل ، کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد ، ارزیابی خدمات


>> کتابداری
شماره بازیابی: 75
نام نویسنده: میرحسینی، ناهیدبیگم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 227
چکیده: 

با پیشرفت سریع دانش و حرکت جهان به سوی جامعه دانش محور، بدیهی است که افراد در آینده به دانش و اطلاعات جدیدتری برای تصمیم گیری و حل مسائل روزمره، حرفه ای و تخصصی نیاز دارند.توانایي افراد در دسترسی به اطلاعات مرکز توجه نظام آموزشی در بیشتر کشورهای جهان و موجب تحول در آنها شده است. یکی از اهداف طرح ارزشیابی تحصیلی در ایران نیز به عنوان تحولی در نظام آموزشی ابتدایي "آموختن چگونه آموختن" و تقویت مهارتهای "یادگیری مادام العمر" در دانش آموزان است. از آنجا که دسترسی به اطلاعات و مهارتهای اطلاع یابی از عناصر اصلی در ساختار و فرآیند یادگیری مادام العمر است، کتابخانه های آموزشگاهی مجهز قادرند با پیوند برنامه های کتابخانه مدرسه در نظام آموزشی و برنامه های درسی، با خدماتی که ارائه می دهند بر عمق و میزان موفقیت در یادگیری مادم العمر دانش آموزان بیفزایند. به همین دلیل، کتابخانه های مدارس با چنین ویژگی های از عناصر کلیدی طرح ارزشیابی توصیفی به شمار می آیند.

پژوهش حاضر با این هدف انجام شد که دریابد آیا طرح توانمندی تحقق هدف نظام آموزشی یعنی پرورش مهارت های یادگیری مادام العمر را دارد و آیا برای کتابخانه مدرسه جایگاهی در طرح در نظر گرفته شده است.

این پژوهش با روش پیمایشی و تحلیل متوای متون و اسناد مرتبط در مدارس ابتدایي مجری طرح ارزشیابی توصیفی استان خراسان رضوی با همکاری مستقیم سازمان آموزش و پرورش استا ن خراسان رضوی، دایره ارزشیابی تحصیلی دوره عمومی انجام گرفت. جامعه مورد پژوهش را 81 نفر از معلمان، 29 نفر از مدیران مجری طرح و کابخانه های 29 مدرسه تشکیل می دهد. نظرات و عملکرد مدریران و معلمان از طریق ساخته، اطلاعات مربوط به وضعیت کتابخانه های مدارس مجری طرح بر اساس استانداردهای جهانی به دلیل فقدان شرایط لازم به عنوان یک کتابخانه در مدرسه نمی تواند به تحقق اهداف آمورشی طرح کمک کند. تحلیل متون مربوط به طرح و نیز دیدگاه ها ی معلمان و مدیران مشخص کرد که برای کتابخانه جایگاه خاصی در طرح در نظر گرفته نشده است. دیدگاه ها و عملکرد معلمان و مدیران نشان دهنده این موضوع بود که از دیدگاه معلم و مدیران وجود کتابخانه و استفاده از منابع غير درسی برای پیشبرد آموزش ضروریست، ولی عملکرد آنها تفاوت زیادی را با نگرش آنها نشان داد. به نظر می رسد گرچه آنها با این روش در تدریس موافق هستند، ولی گویا شرایط لازم برای این شیوه فراهم نیست و آنها آموزشهای لازم را ندیده اند. همچنین می توان نتیجه گرفت که طرح در پرورش مهارتهای یادگیری مادام العمر در دانش آموزان موفق عمل نکرده است . یافته ها و پیشنهادهای این پژوهش می تواند رهنمودهای را برای تجدید نظر، تصمیم گیری و برنامه ریزی برای اجرای موفق طرح در اختیار برنامه ریزان و تصمیم گیران قرار دهد.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: پریرخ، مهری
استاد مشاور اول: دیانی، محمدحسین
کلید واژه ها:  طرح ارزشیابی توصیفی ، کتابخانه های مدارس ، یادگیری مادام العمر ، تحولات آموزشی

<   12345678910111213141516171819   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.