دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته کتابدرای

<   12345678910111213141516171819   >


تعداد نتایج به دست آمده: 186 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 86
نام نویسنده: اخوتي، مريم
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 168
چکیده: 

مفاهيم و واژگان علمي وابسته به نظريه اي هستند كه واژگان در آن بروز مي كنند، بنابراين ممكن است يك واژه در حوزه هاي مختلف علم متفاوت باشد. اين مطالع بر آن است كه به بررسي وضعيت تبعيت يا عدم تبعيت سرعنوان موضوعي فارسي از واژه ها و عبارات موضوعي متون كتابداري و اطلاع رساني بر اساس رويكرد تحليل حوزه اي بپردازد. براي انجام اين پژوهش از روش تحليل محتوا استفاده شد. جامعه آماري شامل دو بخش است: 1)كتاب ها و مقالات مجلات منتشر شده در زمينه كتابداري و اطلاع رساني كه طي 0سالهاي 85-81 به زبان فارسي در ايران منتشر شده اند و2)ابزارهاي  كنترل واژگان كتابداري و اطلاع رساني :سرعنوان موضوعي فارسي (ويرايش سوم) ،سرعنوان موضوعي كنگره ، سرعنوان موضوعي سيرز و چكيده نامه كتابداري و اطلاع رساني (ليزا ) .از 392 كتاب و782مقاله، 99 عنوان كتاب و 197 مقاله (در مجموع296 متن) بعنوان حجم نمونه بررسي انتخاب شد. از طرف ديگر ، سرعنوانهاي مرتبط با حوزه كتابداري و اطلاع رساني از سرعنوان موضوعي فارسي و سرعنوان موضوعي كنگره و سيرز استخراج شدند.فهرست توصيفگرهاي ليزا نيز تهيه گرديد .بدين ترتيب مفاهيم برگرفته از سرعنوان موضوعي فارسي با مفاهيم متون و ديگر ابزارهاي مورد بررسي ، مطابقت داده شدند. طبق يافته ها ،از 296 متن مورد بررسي ،‌1730واژه استخراج شد.948 واژه به كتابها و 782 واژه به مقالات اختصاص داشت. بين تعداد مقالات مورد بررسي و تعداد واژه ها رابطه معني داري وجو داشت (p=0/000) ، در حالي كه اين رابطه براي كتاب ها معني دار نبود (p=0/69) .پس از ادغام واژگان داراي يك مفهوم ، 873 مفهوم- واژه بدست آمد.طبقه مفهومي منابع اطلاعاتي در متون مورد بررسي بيش از ساير طبقات مفهومي مورد توجه قرار گرفته بود، شبكه مفهومي حاكم بر كتاب ها با شبكه مفهومي مقالات تفاوت معني داري داشت(x281/84,p=0/000) . مفاهيمي همچون هوش مصنوعي ،سازمان ها و انجمن ها، علوم اطلاعات و اطلاع رساني، ذخيره و بازيابي اطلاعات، دانش و مديريت دانش ، مديريت ركوردها، ارتباطات از راه دور ،‌وب ،‌اطلاعات پزشكي و مديريت كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني در مقالات بيش از كتاب ها موردتوجه بوده اند.صرفاً 10/65 درصد از مفهوم- واژگان متون مورد بررسي در بين مفاهيم مرتبط با كتابداري و اطلاع رساني سرعنوان موضوعي فارسي و 29/32 درصد از آن ها در كل سرعنوان موضوعي فارسي و متون مورد بررسي مشاهده شد(p=0/000) . شبكه مفهومي سرعنوان موضوعي فارسي بطور معني داري با شبكه مفهومي سرعنوان موضوعي كنگره ، سرعنوان موضوعي سيرز و ليزا متفاوت بود. بنابراين، با توجه به اينكه حوزه هاي مختلف علمي پارادايم ها ، رويكردها و واژگان خاص خود را دارند و از آنجا كه سرعنوان موضوعي فارسي با انتشارات حوزه مورد بررسي همگام نبوده است، لازم است ابزارهاي ذخيره و بازيابي اطلاعات از جمله سرعنوان موضوعي فارسي  با استفاده از رويكرد تحليل حوزه هاي مورد تجديد نظر و بازنگري قرار بگيرند.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و ماخذ- نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور دوم: شعباني وركي، بختيار
کلید واژه ها:  شبكه مفهومي ، سرعنوان موضوعي فارسي ، سرعنوان موضوعي كتابخانه كنگره ، سرعنوان موضوعي سيرز ، چكيده نامه كتابداري و اطلاع رساني(ليزا) ، كتاب ، مقاله ، رويكرد تحليل حوزه ای


>> کتابداری
شماره بازیابی: 85
نام نویسنده: عليزاده، حميد
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 196
چکیده: 

پژوهش حاضر به بررسي كارآمدي شيوه هاي موجود در بازيابي اطلاعات بين زباني ( بازبين) فارسي - انگليسي با رويكرد واژه نامه دو زبانه ماشين خوان پرداخته شده است . اين پژوهش كاربردي بوده و با استفاده از روش هاي پژوهش نيمه تجربي و تحليل محتوا انجام شده است . در اين پژوهش ضمن بررسي ميزان تأثير انجام پردازش هاي زبان طبيعي بر روي ترجمه عبارت هاي جستجو ،‌ميزان و نحوه اين تأثير با آزمون فرضيه هاي پژوهش مشخص گرديد.فنون پردازش زبان طبيعي كه در اين پژوهش بكار گرفته شد شامل قطعه بندي متن،‌شناخت گونه هاي زبان شناختي ،‌حذف سياهه باز دارنده ،‌تحليل مورفولوژيك و برچسب زني انواع كلام بوده است. جامعه آماري اين پژوهش پيشينه هاي موجود در موتور جستجوي گوگل بوده است كه با استفاده از 40 عبارت جستجو ،‌بازيابي شده و آنگاه با استفاده از روش نمونه گيري مخزن سازي و انجام قضاوت هاي ربط ،‌داده هاي مورد نياز براي انجام اين پژوهش مهيا شده است . آزمون فرضيه اول اين پژوهش نشان داد كه در هنگام ترجمه عبارت هاي جستجوي فارسي به انگليسي با واژه نامه دو زبانه ماشين خوان ،‌استفاده از روش ترجمه انتخاب اولين برابر نهاده منجر به دستيابي به ميانگين متوسط دقت بازيافت  معادل 223/. شد كه در مقايسه با شيوه انتخاب همه برابر نهاده ها كه ميانگين متوسط دقت بازيافت(MPA)براي آن 168/. بود موجب كارآمدي بيشتر بازبين مي گردد. آزمون فرضيه دوم نشان داد كه اگر چه تحليل مورفولوژيك واژه هايي كه به وسيله واژه نامه ترجمه نشدند باعث افزايش ضريب دقت بازيافت مي گردد اما تفاوت معناداري با عدم انجام اين تحليل ايجاد نمي نمايد . بررسي فرضيه سوم اين پژوهش نيز نشان داد كه ترجمه عبارتي در مقايسه با ترجمه واژه به واژه باعث كار آمدي بيشتر بازبين فارسي- انگليسي ميگردد. نمرات ميانگين متوسط دقت بازيافت براي اين دو شيوه ترجمه به ترتيب 319/. و 223/. بود  نتايج ديگر اين پژوهش نيز نشان داد كه دگر نويسي واژه هاي فارسي ترجمه ناپذير به حروف زبان انگليسي و قرار دادن آنها در عبارت جستجوي نهايي در مقايسه با حذف آنها ازعبارت هاي جستجو  ميتواند منجر به افزايش كارآمدي بازبين فارسي - انگليسي به ميزان 74% گردد. در نهايت بررسي هاي انجام شده نشان داد كه بازبين فارسي- انگليسي در بهترين حالت بازيابي ‌،به 64% كارآمدي بازيابي يك زبانه عبارتهاي جستجوي انگليسي دست مي يابد.    

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد راهنمای دوم: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  بازيابی اطلاعات بين زبانی ، واژه نامه دوزبانه ماشين خوان ، پردازش زبان طبيعی


طرح پژوهشی
>> کتابداری
شماره بازیابی: 41
نام نویسنده: parirokh، mehri
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1997
تعداد صفحات: 408
چکیده: 


طرح پژوهشی
>> کتابداری
شماره بازیابی: 33
نام نویسنده: zheng، fen
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1997
تعداد صفحات: 425
چکیده: 

SETRAN , SEmantic TRANSformation model of autonatic indexing , is designed to


کلید واژه ها: 


>> کتابداری
شماره بازیابی: 84
نام نویسنده: انتظاریان، ناهید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 149
چکیده: 

پژوهش حاضر که به بررسی میزان  وعوامل موثر بردرک کاربران ازمحیط رابط پایگاه های اطلاعاتی مقالات الکترونیکی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم وفناوری وپژوهشگاه اطلاعات ومدارک علمی پرداخت ،باهدف تحلیل وتبیین ،وشناسایی نقاط قوت وضعف عناصر وویژگی های مهم درمحیط رابط این دوپایگاه انجام شد.علاوه براین ،میزان همخوانی محیط رابط پایگاههای مورد بررسی با ده مولفه نیلسن ،مشکلات اساسی محیط رابط این پایگاهها ونیزتفاوت بین میزان درک کاربران متخصص و مبتدی پرسش هایی بودند که مورد سنجش قرار گرفتند .برای انجام پژوهش ازروش ارزیابی مکاشفه ای استفاده شد .گرداوری اطلاعات توسط سیاهه وارسی که براساس ده مولفه نیلسن ساخته شد،انجام گردید،جامعه اماری پژوهش را1)دانشجویان کارشناسی ارشددانشگاه فردوسی به عنوان کاربران مبتدی ،و2)کتابداران دارای مدرک کارشناسی ارشد دربخش های مرجع واطلاع رسانی دانشگاه فردوسی واستان قدس ،به عنوان کاربران متخصص تشکیل دادند.نتایج پژوهش نشان داد میزان همخوانی محیط رابط پایگاه مقالات پژوهشگاه با ده مولفه نیلسن به طورکلی درحدمتوسط،ودرپایگاه مقالات مرکز منطقه ای کمی بیش از حد متوسط  است .پایگاه مقالات پژوهشگاه ازنظر مولفه های "همخوانی بین نظام ودنیای واقعی "،"جلوگیری از خطا/اصلاح خطا "،و"کمک به کاربران برای تشخیص واصلاح خطاها"،و"شناسایی وبازیابی اطلاعات"وپایگاه مقالات مرکزمنطقه ای نیز ازنظرمولفه های" جلوگیری ازخطا/اصلاح خطا "،"کمک به کاربران برای تشخیص واصلاح خطا"،و"امکانات راهنمایی وکمک "به دلیل آنکه میزان همخوانی کمتر ازحدمتوسط است .در وضعیت مطلوبی نیست ودارای مشکلات اساسی است .میزان درک کلی کاربران ازمحیط رابط دردو پایگاه مورد بررسی براساس مولفه های نیلسن درحدمتوسط است همچنین بررسی شش عامل جنسیت،سن،حوزه تحصیلی،میزان اشنایی بانحوه کار واستفاده ازرایانه ،میزان اشنایی با شیوه های جست وجودراینترنت  ،وسابقه ومیزان اشنایی باپایگاههای مقالات پژوهشگاه ومرکز منطقه ای نشان داد که درکل بین این عوامل ومیزان درک کاربران مبتدی ازمحیط رابط پایگاههای مورد بررسی تفاوت ورابطه معناداری وجودندارد .اما ،بین میزان درک کاربران متخصص  ومبتدی ازمحیط رابط پایگاه های اطلاعاتی مورد بررسی تفاوت وجود دارد .

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ-   نتيجه گيري
استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: پریرخ، مهری
کلید واژه ها:  محیط رابط ، پایگاه های اطلاعاتی ، مدل نیلسن ، ارزیابی مکاشفه ای ، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران


>> کتابداری
شماره بازیابی: 46
نام نویسنده: Anthony gallo، michael
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1993
تعداد صفحات: 218
چکیده: 

the purpose of this study was to investigate the effect direct and unrestricted access to the interner had on a group of high school teachers. Based on the naturalistic inquiry paradigm (lincoln and guba,1985)  this study explored the barriers these eachers encountererd when using the interner , how and when they elected to use the internet the factors that influenced their contiinued use of the internet, and the transitions they experienced from using the internet .

During the second half of the 1992-93 academic year, seveen teachers - selected through the srategy of typical - case sampling and representing six academic disciplines - were observed and interviewed with regard to their daily use of the internet . Using patton s (1990) three approaches to interviewing , the teachers participard in weekly informal conversational interveiws .monthly group meetings in qhich general interview guides were employed . and monthly standardized open - ended interviews. interviews were conducted by a four-member research team . Daraanalysist was based in part on Miles and huberman s (1984) model of data reduction and display . and spradley s (1979) task of dornain analysis.

the findings of this study revealed that high school teachers interner experiences were consistent with many of the reported findings from computer - mediates communications resarch involving college teachers and with the results of emerging telecomunication research involving college teachers. the study showed that: (1) teachers experienced problems of comprehemsion relatedto both the internet and their Macintosh computers technical problems and time - related problems.(2) internet usage was primarly a function of teachers schedules. work loads degrees of success using internet  applications and the relevancy of the resources discovered(3) continued internet use the qas influenced by how teachers viewed the internet - they found it to be exciting were awed by its resources and felt it reduced their feelings of isolation and (4) teachers underwent several transitions that appeared to be effected by the internet including change in attitudes toward education and changes in teaching behaviors and classroom dynamics.

one implication of the findings is that teachers is that teachers require (a) angoing internet training(b) thecnical support (c) home internet access and (d) time in which to learn and incorpirate the internet in to  their classes.

فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري>> کتابداری
شماره بازیابی: 83
نام نویسنده: احمدی، شکریه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 142
چکیده: 

در دنیای ارتباطات علمی ، شبکه های اجتماعی را می توان از بسترهای مؤثر در تولید علم ، اشتراک عقاید و رشد فردی و اجتماعی دانست.  هدف شبکه اجتماعی این است که با فراهم آوردن امکان ارتباط بین سرمایه های فردی و تشکیل برپایه اجتماعی ، به رشد و ارتقاء سطح علم کمک کند گروه بحث الکترونیکی علوم کتابداری و اطلاع رسانی (LIS) یک شبکه اجتماعی است که حدود ده سال از فعالیت آن می گذرد.  هدف این بررسی که به صورت پیمایشی و تحلیلی انجام شد ، سنجش میزان توانمندی این گروه بحث الکترونیکی در تشکیل سرمایه اجتماعی است .  این پژوهش در سه مرحله صورت پذیرفت . در مرحله اول محتوای پیام ها با هدف شناسایی نوع پیام های ارسال شده  از نظر انواع دانش مورد تحلیل قرار گرفت .  نوع شناسی پیام ها در این مرحله بر اساس الگوی نوع شناسی لوندوال و جانسون انجام شد.  در این دسته بندی ، دانش به انواع" چه چیزی " ،  " چرا " "چگونه" و " چه کسی" تقسیم می شود.  در مرحله دوم محتوای پیام های ارسال شده به گروه LIS بر اساس زمینه های موضوعی تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی انجام شد.  جامعه مورد بررسی در مرحله اول و دوم 1400 پیام ارسال شده به گروه در فاصله زمان12/29/ 1386 تا       

29/12/1386بود. مرحله سوم با هدف سنجش میزان برخورداری گروه LIS از ویژگی های سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت .  گردآوری اطلاعاتی در این مرحله بر اساس نظر سنجی و با استفاده از محقق ساخته انجام شد. جامعه مورد پژوهش این مرحله را 1256 نفر از اعضاء گروه تشکیل داد.  مؤلفه های مورد نظر برای پژوهش در این مرحله عبارت بودند از : اعتماد ، تعامل ، حمایت اجتماعی ، تعهد، جو سالم ، مشارکت و سودمندی . 

نطر سنجی از متخصصان ، سنجش توافق بین نظرات محقق در تکمیل سیاهه های وارسی توسط تعدادی از متخصصان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، مرور نوشتار و پیش آزمون  ، روایی و پایایی ابزارهای گردآوری اطلاعات را تضمین کرد.  یافته های مربوطه به نوع شناسی دانش نشان داد که گر چه بیشتر پیام های ارسال شده به گروه LIS  (حدود 82% ) از نوع " چه چیزی " است ، بر تعداد پیامها در زمینه های " چگونه "و"چرا" و " چه کسی" در طول دو سال مورد بررسی افزوده شده است .  پیام های ارسال شده به گروه ،حوزه های موضوعی تخصصی از پراکندگی کافی برخوردار نیست و برخی از موضوعهای حرفه ای زیاد مورد توجه نبوده است .  و در نهایت نتایج بدست آمده از سنجش ویژگی های سرمایه اجتماعی در LIS با حد قابل قبولی دارای ویژگی های سرمایه اجتماعی است  ،ولی در برخی از زمینه ها باید تدابیری اندیشیده شود.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: پریرخ، مهری
استاد مشاور اول: دیانی، محمدحسین
کلید واژه ها:  نوع شناسی دانش ، شبکه اجتماعی ، سرمایه اجتماعی ، گروه بحث الکترونیکی علوم کتابداری و اطلاع رسانی (LIS) ، گروه های بحث الکترونیکی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 82
نام نویسنده: سنجی، مجیده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 533
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی شناسایی واژه های غیر مفهومی در زبان فارسی و تهیه ی سیاهه ای از این واژه ها برای نمایه سازی خودکار متن های فارسی در رشته های روانشناسی ، علوم تربیتی  وکتابداری و اطلاع رسانی انجام گرفته است . جامعه ی آماری این پژوهش ازنوع کاربردی می باشد و با روش تحلیل محتوا صورت گرفته است. جامعه ی آماری این پژوهش را مقالات مندرج در آخرین شماره منتشر شده در مجلات علمی و پژوهشی رشته های علوم تربیتی ، روانشناسی و کتابداری واطلاع رسانی در سال 1385 تشکیل می دهد . نمونه مورد بررسی 63 مقاله می باشد . گردآوری داده ها با استفاده از تفکیک واژگان به صورت ماشینی در سه مرحله : تهیه متن الکترونیکی ، تفکیک واژگان و شمارش بسامد واژه ها ،انجام شد . یافته های پژوهش نشان داد : 1- افعال ( معین و همراه شونده ) ، قیود ، ضمایر ، حروف ، اصوات ، اعداد و علائم سجاوندی به عنوان واژه نمایه ها ظاهر نمی شود .2- بدون  احتساب علائم سجاوندی ، در رشته ی علوم تربیتی 96/39 %، در رشته ی روانشناسی 57/38 % و در رشته  کتابداری 12/38 % کل واژه های تحلیل شده جزو واژه های بازدارنده هستند. 3- واژه های بازدارنده پر بسامد در هر سه حوزه تقریبا مشابه است . 4- 13/39 در صد کل واژه ها را شامل می شود ، جزو واژه های بازدارنده هستند. 5- نتیجه مقایسه فهرست فارسی حاصل از پژوهش با فهرست واژه های بازدارنده انگلیسی نشان داد که برای 321 واژه از 421 واژه فهرست فاکس ،تعداد 363 معادل فارسی در فهرست به دست آمده وجود دارد. 6- 29% ازکل واژه ها دارای توزیع یکسانی بین سه رشته مورد مطالعه می باشند . نتایج به دست آمده نشان داد که تا 40 در صد حجم متون را واژه های بازدارنده تشکیل می دهد که می تواند در نظام های اطلاعاتی  نادیده گرفته شود. بر این اساس واژه های بازدارنده نقش مهمی را در کاهش حجم پایگاه های اطلاعاتی و نرم افزارهای اطلاع رسانی ایفا می کند و سبب تسهیل در امر بازیابی ، افزایش میزان مانعیت مدارک بازیابی شده ، کاهش زمان جستجو می شود . در انتها نیز پیشنهاداتی به منظور بهبود بازیابی اطلاعات که هدف نهایی پژوهش حاضر می باشد ، ارائه شده است .

فهرست مندرجات -فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  واژه های بازدارنده فارسی ، واژه های غیر مفهومی فارسی ، علوم تربیتی ، روانشناسی ، کتابداری و اطلاع رسانی ، نمایه سازی خودکار ، ساخت واژگانی زبان فارسی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 81
نام نویسنده: بهزادی، حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 156
چکیده: 

پژوهش حاضر به روش پیمایشی به منظور بررسی تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل مؤثر بر آن صورت گرفت . ابزار گردآوری اطلاعات ای است که بر مبنای PREQ طراحی و هنجارسازی شده است . جامعه ی آماری این پژوهش را آن دسته از دانشجویان تحصیلات تکمیلی  دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل می دهد که از تاریخ 1/7/86 لغایت 31/3/87 طرح مقدماتی پایان نامه (پروپوزال)آنها در شورای آموزشی دانشکده به تصویب رسیده است و یا از پایان نامه خود دفاع نموده اند .حجم نمونه مورد بررسی بر اساس شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعیین گردید که تعداد 416 گردآوری شد . یافته های پژوهش نشان داد که : 1- بین تمام عوامل تبیین کننده تجربه پژوهشی رابطه معناداری وجود دارد و بیشترین میزان همبستگی (582) بین متغیر "زیرساختها و امکانات دانشگاه " و متغیر " ارائه شرایط و زمینه های رشد فکری " می باشد . 2- بین رضایت کلی دانشجویان از عوامل تبیین کننده ی تجربه پژوهشی تفاوت وجود دارد 3- جنسیت بر میزان رضایت دانشجویان ازعوامل تبیین کننده تجربه پژوهشی تأثیر دارد و زنان میزان رضایت بیشتری را از این عوامل دارند .همچنین بین میزان رضایت دانشجویان حوزه های مختلف ، تفاوت معنی داری وجود دارد . 4- مشکلات دانشجویان برحسب دانشکده و حوزه آموزشی در :" انتخاب موضوع  " ، " نگارش طرح مقدماتی پایان نامه (پروپوزال) " ، " نگارش پایان نامه " (فصل بندی ها ، ارجاعات و ... ) و " نحوه ی ارتباط با استاد راهنما" با یکدیگر متفاوت است . 5- دانشجویان دکتری نسبت به دانشجویان کارشناسی ارشد دارای رضایت کلی بیشتری در تجربه پژوهشی خود می باشند.6- بین میانگین رضایت دو گروه : دانشجویان دارای فعاليت علمی ودانشجویان فاقد فعالیت علمی ، تفاوت معنی داری وجود دارد . تمایل به ادامه تحصیل بر میزان رضایت دانشجویان از تجربه پژوهشی ، تأثیری ندارد . 7- بین میزان رضایت دانشجویان شاغل و غیر شاغل ، اختلاف معنی داری وجود ندارد.8- مرتبه ی علمی اساتید راهنما بر میزان رضایت دانشجویان از عملکرد آنان مؤثر نمی باشد. 9- بین چگونگی انتخاب موضوع پژوهش ومیزان رضایت کلی دانشجویان از تجربه پژوهشی آنان تفاوت وجود ندارد. 10- مراحل مختلف انجام پژوهش در میزان رضایت کلی دانشجویان از تجربه پژوهشی ،تأثیر دارد .به طور کلی ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی ، از عوامل مختلف تبیین کننده تجربه پژوهشی رضایتی نسبی وجود دارد . امکانات و زیر ساخت ها ی دانشگاه و ارائه زمینه های رشد فکری دو عاملی هستند که دارای کمترین میزان رضایت هستند . همچنین دربین حوزه ها و دانشکده های مختلف دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشجویان دانشکده و حوزه ی فنی و مهندسی دارای کمترین میزان رضایت هستند . در انتها نیز پیشنهاداتی خصوص تجربه پژوهشی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد وراههای بهبود این تجربه ، ارائه شد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: پريرخ، مهري
کلید واژه ها:  تجربه پژوهشی ، عوامل تبیین کننده تجربه پژوهشی ، فرایند پایان نامه نویسی ، PREQ ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، دانشگاه فردوسی مشهد


>> کتابداری
شماره بازیابی: 80
نام نویسنده: بهروز فر، هدایت
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

هدف اصلی پژوهش بررسی میزان رؤیت پذیری بین المللی مجله های علمی ایرانی نمایه شده در مؤسسه ی اطلاعات علمی ISI در طول سال های 2006-2000 است . این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کتاب سنجی است.

جامعه ی آماری این پژوهش شامل 1298 مقاله 7 عنوان مجله ی علمی بین المللی ایرانی نمایه شده در پایگاه وبگاه علوم ISI به همراه استنادهای آن ها در طول سال های 2000تا 2006 و نیز تعداد 24873 مقاله نویسندگان ایرانی چاپ شده در مجله های علمی بین المللی خارجی نمایه شده در پایگاه وبگاه علوم ISI در این فاصله زمانی و استنادهای آنها می باشد.مقاله های مجله های علمی بین المللی ایرانی نمایه شده در ISI سرشماری شده و برای مقایسه میان آن ها با مقاله های نویسندگان ایرانی که در مجله های خارجی منتشر می شوند ، نمونه ای به حجم 1298 مقاله به روش نمونه گیری تصادفی منظم گزینش شد. دا ده های مورد نیاز با مراجعه به پایگاه های A&HCI , SSCI , SCIE و ذخیره ی پیشینه های بازیابی شده جمع آوری گردید.

نتایج پژوهش نشان داد که : (1) میان میزان رؤیت پذیری مقاله های چاپ شده در مجله های علمی بین المللی ایرانی نمایه شده در ISI و مقاله های ایرانی چاپ شده در مجله های خارجی نمایه شده در ISI در فاصله سال های 2000تا 2006 تفاوت معنی دار وجود دارد . مقاله های ایرانی چاپ شده در مجله های خارجی نمایه شده در ISI در مقایسه با مقاله های مجله های علمی بین المللی ایرانی نمایه شده در ISI ، بیشتر مورد استناد و درنتیجه رؤیت پذیری قرار گرفته اند . (2) بین میزان رؤیت پذیری مقاله های مجله های علمی بین المللی ایرانی نمایه شده در ISI در سال های 2000تا 2006 تفاوت معنی دار وجود ندارد. (3) بین میزان رؤیت پذیری مقاله های مجله های علمی بین المللی ایرانی نمایه شده در ISI در حوزه های موضوعی مختلف تفاوت معنی دار وجود دارد؛ حوزه های موضوعی " مهندسی شیمی " و " شیمی" بیشترین مقاله ها و نیز بیشترین میانگین میزان استناد را به خود اختصاص داده اند.(4) بین میزان رشد مقاله های مجله های علمی بین المللی ایرانی نمایه شده در ISI و میزان رؤیت پذیری آن ها در طول دوره ی 2006-2000 رابطه ای وجود ندارد . (5) بین میزان مشارکت نویسندگان داخلی و خارجی در تولید مقاله های منتشر شده در مجله های علمی بین المللی ایرانی نمایه شده در ISI تفاوت معنی داری وجود دارد .(6) بین وابستگی سازمانی و تولید مقاله در مجله های علمی بین المللی ایرانی نمایه شده در ISI تفاوت معنی دار وجود دارد؛ مؤسسه ی پلیمر و پتروشیمی ایران با مشارکت در تولید 9 درصد از مقاله های مجله های علمی بین المللی ایران درطول سال های 2000تا 2006 بیشترین سهم را در تولید مقاله های این مجله ها داشته است و دانشگاه های صنعتی امیر کبیر ، شیراز ، صنعتی اصفهان ،تهران ،تربیت مدرس ، تبریز ، صنعتی شریف ، علوم پزشکی تهران و علم وصنعت ایران رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند (7) بیشترین منابع استناد پذیر مجله های علمی بین المللی ایران نمایه شده در ISI ، مقاله های کامل می باشد (8) مجله<< society gournal of the iranian chemical >> با رقم 3/0 بیشترین سهم را در صدور دانش ایران در سال 2006 داشته است (9) ملک پور ، انتظامی و فقیهی هر سه از رشته ی شیمی بیشترین میزان استناد را به لحاظ خود استنادی ونیز مجموع استنادها در طول سال 2000 تا 2006 به خود اختصاص داده اند ،اما به لحاظ بیشترین میزان دگر استنادی جعفری و شمسی پور به همراه ملک پور هر سه باز هم از رشته ی شیمی در صدر قرار گرفته اند (10) حدود 88% مقاله های مجله های علمی بین المللی ایرانی نمایه شده در ISI حاصل همکاری دو نفر و بیشتر هستند.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري

 استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  رویت پذیری ، مجله های علمی بین المللی ایران ، موسسه اطلاعات علمی ، ISI

<   12345678910111213141516171819   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.