دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته کتابدرای

<   12345678910111213141516171819   >


تعداد نتایج به دست آمده: 186 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 173
نام نویسنده:  راچمنی، اکرم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 128
چکیده: 

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی وضعیت کمی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی با رویکرد اسلامی در دانشگاه فردوسی مشهد در چهار حوزه تحصیلی ادبیات و علوم انسانی، الهیات، علوم اداری و اقتصاد و علوم تربیتی و روانشناسی در یک دوره 31 ساله (1363-1393)، به منظور تعیین نقش این دانشگاه در تولید علم، با رویکرد اسلامی بود.

روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش در حوزه علم‌سنجی قرار می‌گیرد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه پایان ‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی با رویکرد اسلامی در چهار حوزه تحصیلی یاد شده و در دوره مذکور بود. در این پژوهش نمونه‌گیری انجام نشد و کل پایان‌نامه‌ها و رساله‌های با رویکرد اسلامی چهار دانشکده جامعه هدف در دانشگاه بررسی شد.

یافتهها: یافته‌ها نشان داد که در این بازه زمانی، 1201 عنوان پایان‌نامه و رساله با رویکرد اسلامی در دانشگاه فردوسی مشهد به ثبت رسیده بود که از این تعداد، رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی با 341 عنوان بیش‌ترین و رشته زبان و ادبیات انگلیسی و زبان و ادبیات فرانسه هر یک با 5 عنوان کم‌ترین فراوانی را داشتند. در میان حوزه‌های تحصیلی، دانشکده الهیات بیش‌ترین و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی نیز کم‌ترین سهم را در تولید پایان‌نامه‌ها و رساله‌هایی با رویکرد اسلامی داشتند. نتایج نشان داد که سهم مردان در تولید پایان‌نامه‌ها و رساله‌هایی با رویکرد اسلامی در جامعه هدف بیش‌تر از زنان بود. بر حسب مقطع تحصیلی نیز 1072 عنوان مربوط به مقطع کارشناسی ارشد و 129 عنوان نیز مربوط به مقطع دکترا بود. در میان موضوع‌های شناسایی شده نیز موضوع قرآن، حقوق جزا (فقه) و تفاسیر به عنوان موضوع‌های برتر شناخته شدند. همچنین متوسط رشد سالانه تولید پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی با رویکرد اسلامی در جامعه هدف برابر با 35/44 درصد بود که با توجه به میزان رشد سالانه 83/32 درصدی کل پایان‌ نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی در چهار دانشکده جامعه هدف در طی سال‌های مورد پژوهش، از رشد زیادی برخوردار بود. از 210 عنوان مقاله علمی مستخرج از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های شناسایی شده در جامعه هدف، 133 عنوان سهم مقطع کارشناسی ارشد و 77 عنوان مربوط به مقطع دکترا بود. در پایان، نقشه علمی پایان‌ نامه‌ها و رساله‌های اسلامی شناسایی شده با استفاده از نرم‌افزار Vosviewer ترسیم و تحلیل شد. نتایج نشان داد که نقشه علمی پایان‌نامه ­ها و رساله‌هایی با رویکرد اسلامی در جامعه هدف، بر اساس تحلیل هم‌واژگانی از 7 خوشه موضوعی تشکیل شده بود. نوع شبکه هم‌واژگانی نیز پیوسته بود. بر اساس خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی نیز 23 خوشه موضوعی شناسایی شد که قرآن به عنوان رانت شناسایی و 22 خوشه دیگر در بطن آن قرار داشتند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: نوكاريزي، محسن
استاد مشاور اول: شریف، عاطفه
کلید واژه ها:  پایان‌نامه‌ و رساله ، علوم انسانی اسلامی ،  موضوعات اسلامی ، علم‌سنجی ، دانشگاه فردوسی مشهد


>> کتابداری
شماره بازیابی: 172
نام نویسنده:  درگاهی، سمیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 95
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت میزان تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، از سال 2009 تا 2013، در پایگاه­ اطلاعاتی وب­آو­ساینس با تأکید بر میزان همکاری علمی بین آن­ها است. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش علم­سنجی، یکی از روش­های مطرح در زمینه­ی سنجش و اندازه­گیری تولیدات علمی، انجام شده است. جامعه­ آماری عبارت است از کلیه­ تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه­ اطلاعاتی وب‌آو­ساینس طی سال­های 2009 تا 2013 که توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نگاشته شده‌است.

یافته ­های پژوهش نشان داد تعداد کل اعضای هیأت علمی که از سال 2009 تا 2013 در پایگاه اطلاعاتی وب‌آوساینس دارای تولیدات علمی بودند، 598 نفر بوده­اند، که در مجموع 75 درصد از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دارای تولید علمی بودند.بر اساس یافته­ های پژوهش می­توان گفت که بیش­ترین تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در قالب مقاله پژوهشی و کم­ترین آن مقالاتی در قالب یک فصل از کتاب بوده است. از دیگر یافته­های پژوهش می­توان به افزایش بسیار بالای تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 2011  نسبت به سال 2009 اشاره کرد. هم‌چنین حوزه موضوعی داروسازی دارای بیش‌ترین تولیدات علمی در پایگاه اطلاعاتی وب‌آوساینس بود. در مبحث همکاری­های علمی نیز بیش­ترین میزان همکاری علمی در پایگاه مورد بررسی به ترتیب در حوزه داروسازی، بیوتکنولوژی و زیست‌شناسی سلولی بود. الگوی همکاری درون­سازمانی به عنوان الگوی غالب همکاری علمی و الگوی همکاری درون منطقه­ای نیز کم­ترین فراوانی را در پایگاه مورد بررسی داشت. در ارتباط با تعداد نویسندگان نیز، در کل تولیدات مشترک دانشگاه علوم پزشکی مشهد الگوی همکاری بیش از پنج نویسنده الگوی غالب شناخته شد و الگوی همکاری با دو نویسنده نیز کم­ترین فراوانی را به خود اختصاص داده بود

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

.


استاد راهنمای اول: نوكاريزي، محسن
استاد مشاور اول: تجعفري، معصومه
کلید واژه ها:  علم­ سنجی ، تولیدات علمی ، اعضای هیأت علمی ،  همکاری علمی ،  دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،  وب‌آو­ساینس


>> کتابداری
شماره بازیابی: 171
نام نویسنده: محمدیان، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 97
چکیده: 

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل اثرگذار بر وفاداری مراجعان کتابخانه­ مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد و بررسی پیامدهای وفاداری آن­ها است.

روش: روش تحقیق در این پژوهش بر اساس هدف تحقیق، کاربردی و بر مبنای نحوه گردآوری داده­ها توصیفی از نوع پیمایشی است. به عبارت دیگر، نوع تحقیق بر حسب فرآیند عملیات، پیمایشی- تحلیلی است. جامعه آماری در این پژوهش، کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بودند که دست­کم یک­بار از خدمات و تسهیلات کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد استفاده کرده­اند که به روش نمونه­گیری طبقه­ای نسبی 374 نفر از مراجعان کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها، و از الگویابی معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. روایی صوری توسط اساتید گروه علم اطلاعات و دانش­شناسی دانشگاه فردوسی مشهد مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. پایایی با استفاده از نرم‌افزار SPSS اندازه‌‌گیری شد و مقدار آلفای کرونباخ 95/0 به دست آمد که بیانگر اعتبار خوبی است.

یافته‌ها:یافته­ها نشان داد مهمترین عوامل مراجعه مجدد پاسخ دهندگان به کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، به ترتیب، تنوع و دسترسی به اطلاعات (55%)، نزدیک بودن به کتابخانه (20%)، رضایت از خدمات (12%)، برخورد مناسب کارکنان (2%) و سایر موارد ذکر شده (12%) بوده­اند. یافته‌های پژوهش همچنین نشان داد که ارتباط با مراجعه کننده به صورت مستقیم بر وفاداری او به کتابخانه تاثیر معنی­دار و مثبتی دارد. همچنین مشخص شد که وجهه کتابخانه و ارزش درک شده از خدمات آن بر رضایت مراجعه­کننده اثرگذار است. افزون بر این، کیفیت درک شده از خدمات کتابخانه به صورت مستقیم بر وفاداری مراجعه­کننده اثرگذار است. محیط و فضای فیزیکی نیز بر ترجیح کتابخانه به سایر کتابخانه­های مشابه اثرگذار است. همچنین، رضایت مراجعه­کننده به طور مستقیم بر وفاداری مراجعه­کننده به کتابخانه اثرگذار است. الگوی نهایی تحقیق نشان داد که رضایت مراجعه­کننده به صورت مستقیم بر قصد تکرار مراجعه به کتابخانه و وفاداری مراجعه ­کننده بر تبلیغ کلامی و ترجیح کتا بخانه مرکزی به سایر کتابخانه های مشابه اثر دارد. افزون بر این، قصد مراجعه مجدد نیز بر وفاداری مراجعه کننده تاثیر معناداری دارد.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  ارتباط با مراجعه ­کننده ،  وجهه کتابخانه ، کیفیت درک شده ، ارزش درک شده ،  محیط و فضای فیزیکی ، رضایت مراجعه­ کننده ، وفاداری مراجعه­ کننده ، قصد مراجعه مجدد ، توصیه به دیگران و تبلیغ کلامی مثبت ،  کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد


>> کتابداری
شماره بازیابی: 170
نام نویسنده: مقدس، سیده زینب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 126
چکیده: 

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین توانمندی سازمانی و کارآفرینی درون­سازمانی کتابخانه­های دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد بود.

روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه پژوهش کلیه کتابداران کتابخانه ­های دانشگاه فردوسی مشهد (58 نفر) و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد (47 نفر) بودند که نمونه مورد نظر (86 نفر) به صورت تصادفی طبقه­ای نسبتی انتخاب شد. داده­های مورد نیاز پژوهش به وسیله دو استاندارد و یک محقق­ ساخته گردآوری گردید و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم­افزار SPSS (نسخه 20) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته­ ها: یافته­ های پژوهش بیانگر نامطلوب بودن میزان توانمندی سازمانی، توانمند سازی کتابداران و کارآفرینی درون ­سازمانی کتابخانه­ های هر یک از دانشگاه­ های مورد بررسی و در کل دو دانشگاه  بود. همچنین، وجود رابطه معنادار مستقیم بین متغیرهای توانمندی سازمانی و توانمند سازی کتابداران، توانمند سازی کتابداران و کارآفرینی درون ­سازمانی، و توانمندی سازمانی و کارآفرینی درون ­سازمانی در دانشگاه ­های مورد بررسی تأیید شد.

اصالت و ارزش: برخی اندیشمندان برای مقابله با احتمال کم­رنگ شدن نقش کتابخانه­ ها به عنوان یک منبع اساسی برای دسترسی به اطلاعات وجود کارآفرینی درون­ سازمانی را ضروری می ­دانند. از این رو، این پژوهش تلاش کرده ضمن بررسی میزان کارآفرینی درون­ سازمانی در کتابخانه ­های یاد شده، وجود رابطه بین دو عامل توانمندی سازمانی و توانمند سازی روان­شناختی کتابداران با کارآفرینی درون ­سازمانی را بررسی کند. در این گذر و بر اساس یافته­ های پژوهش حاضر، ارائه رهنمود هایی برای افزایش کارآفرینی درون ­سازمانی در کتابخانه ­های این دو دانشگاه ممکن شده است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: تجعفري، معصومه
استاد مشاور اول: نوكاريزي، محسن
کلید واژه ها:  کارآفرینی درون ­سازمانی ، توانمندی سازمانی ، توانمندسازی روان­شناختی ، کتابداران ، کتابخانه­های دانشگاهی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد


>> کتابداری
شماره بازیابی: 169
نام نویسنده: کرباسی، آرزو
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 191
چکیده: 

هدف: کتاب­ های داستانی تصویری نقش مهمی در درک و انتقال مفاهیم مانند فرهنگ ملی و درنتیجه در پرورش فکری کودکان و نوجوانان دارند. در این میان کتاب‌های داستانی تصویری بازاری به دلیل عدم رعایت اصول تولید کتاب کودک و بی‌ توجهی  به نیازهای کودکان به این نقش آسیب می‌رسانند. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل آسیب‌ های کتاب‌ های داستانی تصویری  بازاری منتشرشده در ایران برای کودکان گروه سنی «الف» و «ب» در زمینۀ انتقال فرهنگ ملی بود. همچنین تعیین میزان حضور عوامل ظاهری و سایر عوامل آسیب­رسان در کتاب­های بازاری (یعنی ظاهر جذب­ کننده ، وضعیت محتوا، وضعیت تصاویر، سود اقتصادی) دیگر هدف­های این پژوهش را تشکیل می­دهد.

روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و به شیوه پيمايشي و روش تحلیل محتوا انجام شد. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل چهار سیاهه وارسی پژوهشگر ساخته بود که بر‌پایه مطالعه متون و مصاحبه با متخصصان تهیه گردید. نمونه پژوهش شامل 100 کتاب داستانی تصویری بازاری بود که به روش تصادفی نظا م­مند انتخاب شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

یافته‌ها: نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات به‌دست آمده نشان داد که میانگین عناصر آسیب­ رسان در بعد انتقال فرهنگ ملی، 9 عنصر برای هر کتاب است. بیشترین فراوانی عناصر آسیب­رسان در انتقال فرهنگ ملي در كتاب­هاي بازاري بررسی‎شده، در «بعد اجتماعی» و کمترین آن در «بعد سیاسی- تاریخی» بود. همچنین یافته ­ها نشان داد در «بعد اجتماعی» بیشترین عناصر آسیب­ رسان مربوط به مؤلفه «سبک پوشش مرسوم در ایران» است. نتايج بررسي نشان داد كه بیشتر تصاویر کتا ب­های بررسی ­شده برگرفته از تصاویر كتاب­ هاي مشابه غربي و يا تصاوير طراحي شدۀ آماده در نرم‌ افزارها است. به همین دلیل، سبک پوشش نمایش داده‌ شده در این کتاب­ها با سبک پوشش رایج در فرهنگ ملی ایران همخوانی نداشت. در «بعد اقتصادی» که پس از «بعد اجتماعی» بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داد، بیشترین فراوانی عناصر آسیب­ رسان به مؤلفه «محصول­ها و کالاهای غیر ایرانی» تعلق گرفت. پس از آن در «بعد مذهبی» تنها 2 عنصر آسیب­ رسان در رابطه با مؤلفه «باورها و ارزش­های غیر­مذهبی» مشاهده شد و در «بعد تاریخی­ - سیاسی» تنها یک عنصر مربوط به مؤلفه نمادهای غیر­ملی به­ دست آمد. در راستای بررسی عوامل ظاهری آسیب­ رسان در کتاب­های بازاری بررسی‌شده، 100% آن‌ها دارای تیراژ 5000 نسخه و بالاتر از آن و فاقد آستر بدرقه، 94% فاقد صفحه عنوان، 75% فاقد سفید خوانی و 68% آن‌ ها بدون صفحه ­شمار بودند. این امر نشان­ دهنده بی­ توجهی بیشتر ناشران بازاری در تولید اصولی کتاب است که مانع شناخت درست کودک از کتاب می­شود. در راستای بررسی سایر عوامل آسیب ­رسان، یافته­ ها نشان داد هدف همۀ ناشران کتاب های بازاری مورد مطالعه در درجۀ نخست «سود اقتصادی» بود، یعنی قیمت این کتاب­ها در مقایسه با سایر کتاب­های کودک که در همان زمان حداقل 2000 تومان قیمت داشت بسیار ارزان (با میانگین قیمت 6070 ریال) و تیراژ حداقل 5000 نسخه در هر مورد بود. پس از «سود اقتصادی»، «وضعیت تصاویر» (یعنی تصاویر کپی‌ برداری شده و برگرفته از طرح­ها، تصاویر اینترنتی و کارتونی) با فراوانی 86% در جایگاه دوم قرار گرفت. «ظاهر جذبکننده» (یعنی استفاده از شخصیت ­های کارتونی و انیمیشنی ، تنوع زیادی در رنگ، استفاده از تصاویر مبالغه­آمیز و رنگ­های تند) با فراوانی 25/58% جایگاه سوم را به خود اختصاص داد. در رابطه با معیار «وضعیت محتوا»، 5/29% از محتوای کتاب­های  بررسی شده را می‎توان تکرار برخی مفاهیم سطحی و کم ­عمق، و یا تلفیق کهن‌ الگوها و مضمون­های کلیشه­ای دانست. بر‌پایه اطلاعات به ­دست آمده مشخص شد که بیشتر کتاب­های بازاری (78%) در معرفی نوع تولید صداقت  نداشتند و در آن‌ها حقوق مالکیت معنوی اثر رعایت نشده است. درواقع، ایدۀ اصلی این‌گونه کتاب­ها، برگرفته از داستان­ها و افسانه ­های کهن بوده و به‌صورت سهل­انگارانه و از طریق تلفیق چند کهن‌الگو بازآفرینی و یا بازنویسی شده است. همچنین یافته ­ها نشان داد در زمینه گروه سنی و نوع تصاویر به­ کار رفته در کتاب­های بازاری بین اطلاعات مندرج در کتاب و اطلاعات شناسایی‌شده، تفاوت وجود دارد.

اصالت/ارزش: دستاورد این پژوهش، سیاهه‌ای از آسیب­های شناسایی‌شده کتاب های بازاری در بعد انتقال فرهنگ ملی، عوامل ظاهری و سایر عوامل آسیب­ رسان است. انتظار می‏رود توصیه ‏های این پژوهش بتواند به والدین، مربیان و کتابداران در انتخاب کتاب‌ های داستانی تصویری مناسب برای کودکان و به ناشران کتاب­های کودک در ارتقاء نشر این آثار کمک باشد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: پريرخ، مهري
استاد مشاور اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  کتاب­های بازاری ، کتاب­های داستانی تصویری ، عوامل آسیب­ رسان ، فرهنگ ملی ، عوامل ظاهری ، گروه سنی الف و ب.


>> کتابداری
شماره بازیابی: 168
نام نویسنده: کامران طرقی، فرشته
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 135
چکیده: 

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی میزان استفاده جوانان و مهمترین عوامل بازدارنده در استفاده آنان از کتابخانه‌ های عمومی شهر مشهد است.

روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است که با رویکردی توصیفی- تحلیلی و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری تحقیق حاضر از میان جوانان شاغل در اداره‌ های دولتی شهر مشهد انتخاب شدند که حداقل دارای مدرک کارشناسی‌ بودند. برای انتخاب ادارات مشهد، فهرستی از این ادارات تهیه شد و سپس از میان آن‌ ها، 10 اداره به صورت تصادفی نظام‌مند انتخاب گردید. با توجه به حجم نمونه (170 نفر)، تعداد 17 ‌ به روش نمونه‌گیری ساده در بین کارمندان هر یک از 10 اداره‌ توزیع شد و در تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. روایی صوری توسط اساتید مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. پایایی با استفاده از نرم‌افزار SPSS اندازه‌‌گیری شد و مقدار آلفای کرونباخ 78/0 به دست آمد که بیانگر اعتبار خوبی است.

یافته‌ ها: یافته‌ های پژوهش نشان داد که جوانان تحصیلکرده در اداره‌ های شهر مشهد در دو جنس زن و مرد و در مقاطع تحصیلی مختلف در میزان استفاده از کتابخانه‌ های عمومی همگون بودند. در پژوهش حاضر درصد کمی (9/32%) از پاسخ‌گویان عضو کتابخانه عمومی بودند و تنها درصد کمی (35/36%) از آن‌ها از کتابخانه عمومی استفاده می‌کردند. جوانان مورد مطالعه به طور متوسط تمایل به استفاده از کتابخانه‌ های عمومی داشتند و استفاده از کتابخانه‌ های عمومی را در حد کم ضروری می‌دانستند. از میان عوامل بازدارنده در استفاده از کتابخانه‌ های عمومی، با روش کتابخانه‌ای، مهمترین عوامل بازدارنده در دسته سایر عوامل (27/28%) شناسایی گردیدند که عبارت بودند از: ضعف فرهنگ حاکم بر جامعه از لحاظ تأکید بر کتابخوانی، عدم تشویق رسانه‌ های گروهی به مطالعه، عدم تشویق خانواده (والدین) و دوستان به کتابخوانی و مسائل مالی و گرانی (مشکلات اقتصادی خانواده) و کمترین عامل بازدارنده، مربوط به کارکنان کتابخانه‌ ها (86/7%) بود. به طور کلی مهمترین عوامل بازدارنده استفاده از کتابخانه‌ های عمومی، عبارت از: حاکمیت رسانه‌ های دیداری و شنیداری، کسب اطلاعات از کانال‌ هایی به غیر از کتابخانه‌ ها، نبود زمان یا فرصت کافی برای مطالعه، باز نبودن کتابخانه‌‌ ها‌‌ در ساعات مورد نیاز، تبلیغات کم جهت جذب جوانان به مطالعه و کتابخانه‌ ها، دور بودن محل کتابخانه‌ ها از محل سکونت، کمبود تعداد کتابخانه‌ های عمومی سازمان‌ یافته در سطح شهر (کمبود کتابخانه‌ های عمومی در محل کار و زندگی)، به روز نبودن منابع کتابخانه، کمبود کتاب‌ های مورد نیاز، نداشتن نیروی انسانی متخصص، مجرب و کارآزموده برای راهنمایی افراد و عدم کارایی بعضی از کارکنان موجود، کمبود فضای عمومی کتابخانه و مشغله زیاد بودند.

نتیجه‌گیری: به دلیل حاکمیت رسانه‌ های دیداری و شنیداری، کسب اطلاعات از کانال‌ هایی به غیر از کتابخانه‌ ها، دور بودن محل کتابخانه‌ ها از محل سکونت، به روز نبودن منابع کتابخانه و نداشتن نیروی انسانی متخصص، مجرب و کارآزموده برای راهنمایی افراد، به عنوان مهمترین عوامل بازدارنده استفاده جوانان از کتابخانه‌ های عمومی، مواردی جهت رفع این مشکلات پیشنهاد می‌شود: قرارگیری متن کامل برخی منابع مورد نیاز مانند: کتاب‌ها و مقاله‌ ها در سایت کتابخانه، استفاده از امکانات فضای مجازی مانند: وایبر، لاین، تلگرام و... برای اطلاع‌ رسانی از اخبار و خدمات کتابخانه به افراد، افزایش کمی و کیفی منابع کتابخانه متناسب با نیاز افراد و خوش اخلاق بودن کتابداران و مسئولین کتابخانه و برخورد مناسب با مراجعان که می‌تواند به رفع مشکلات و استفاده بیشتر جوانان از کتابخانه‌ های عمومی کمک کند.

ارزش/ اصالت: با شناسایی عوامل بازدارنده بر سر راه استفاده جوانان از کتابخانه‌ های عمومی می‌توان به شناسایی و الویت‌ بندی مهمترین راهکارهای اجرایی و اتخاذ راه کار مناسب به مسئولین و دست‌ اندرکاران کمک کرد که می‌تواند نهایتا موجبات رشد و پیشرفت و سلامت جسمی و روحی جوانان را فراهم آورد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: نوكاريزي، محسن
کلید واژه ها:  جوانان تحصیلکرده ، عوامل بازدارنده ، کتابخانه‌های عمومی ، میزان استفاده ، مشهد


>> کتابداری
شماره بازیابی: 167
نام نویسنده: جلالی بردر، احمدرضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 116
چکیده: 

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین عناصر فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در کتابخانه­ های دانشگاه‌ های بجنورد (دانشگاه بجنورد، آزاد و پیام نور) پرداخته شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش پیمایشی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر، کتابداران کتابخانه‌ های دانشگاه‌ های مورد بررسی بودند که تعداد آن‌ ها 32 نفر بود. ابزار گردآواری اطلاعات در این پژوهش شامل دو بود که برای بخش سنجش الگوی فرهنگ سازمانی از استاندارد کامرون و کوئین و برای بخش بررسی میزان اجرای مدیریت دانش از استاندارد شرون لاوسون استفاده شد. روایی و پایایی ابزارهای گردآواری اطلاعات به شیوهای مختلف توسط پژوهشگران متعدد  تایید شده و در این پژوهش برای بررسی پایایی ابزار گردآوری اطلاعات از آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی آن برای مدیریت دانش (90%r=) و برای فرهنگ سازمانی (87%r=) بدست آمد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش ارتباط مستقیم و معنی‌داری وجود داشت (851%r=). همچنین یافته‌های پژوهش نشان داد که نوع فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه‌ های مورد بررسی باهم تفاوت داشت به این ترتیب که فرهنگ سازمانی حاکم در کتابخانه دانشگاه بجنورد از نوع گروهی،  فرهنگ سازمانی حاکم در کتابخانه دانشگاه آزاد بجنورد از نوع سلسله‌مراتبی، فرهنگ سازمانی حاکم در کتابخانه دانشگاه پیام‌نور بجنورد از نوع وضعیت‌سالاری بود. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که بین تمام عناصر فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش ارتباط مستقیم و معنی‌داری وجود داشت. بیش‌ترین ضریب همبستگی بین انواع فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش، مربوط به فرهنگ گروهی بود (941/.=r). یافته‌ های این پژوهش نشان داد که فرهنگ سازمانی یکی از مهم‌ترین ابزارهای استقرار و اجرای موفق مدیریت دانش در سازمان‌ ها و کتابخانه‌ ها بود که در این میان فرهنگ گروهی مهم‌ترین ابزار اجرای مدیریت دانش در کتابخانه‌ ها به شمار می‌رفت.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: نوكاريزي، محسن
استاد مشاور اول: تجعفري، معصومه
کلید واژه ها:  فرهنگ سازمانی ، مدیریت دانش ، کتابخانه‌های دانشگاهی بجنورد ، کتابداران


>> کتابداری
شماره بازیابی: 166
نام نویسنده: طباطبائی شهرآباد، سیده زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 107
چکیده: 

هدف: هدف اصلی پژوهش، بررسی دیدگاه نوجوانان عضو کتابخانه‌های عمومی سبزوار در مورد ضرورت و استفاده از خدمات این کتابخانه‌ها و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی آنان است.

روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه پژوهش نوجوانان دانش‌آموز 12-15 سال عضو یکی از کتابخانه‌های‌ عمومی سبزوار وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور بودند که حداقل 10 بار در سال از کتابخانه عمومی استفاده می‌کردند و سیستم ارزشیابی دروس آن‌ها در سال تحصیلی 1393-1394 غیرتوصیفی (کمی) بود. با توجه به نامحدود بودن جامعه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 180 نفر تعیین گردید که نمونه مورد نظر از طریق نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. داده­های مورد نیاز به وسیله محقق ساخته گردآوری گردید و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم­افزار spss نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته­ها: یافته­های پژوهش نشان داد که از دیدگاه نوجوانان عضو کتابخانه‌های عمومی سبزوار ضرورت استفاده از خدمات کتابخانه عمومی بیش از حد متوسط بود. میزان استفاده نوجوانان از خدمات امانت، مرجع و اطلاع‌رسانی بیش از حد متوسط و در مورد خدمات جنبی کمتر از حد متوسط بود. دلیل عمده استفاده نوجوانان از کتابخانه عمومی، مربوط به استفاده از کتاب‌های غیر درسی و کمک درسی کتابخانه، و عمده‌ترین مانع استفاده آنان از کتابخانه عمومی، حجم زیاد تکالیف مدرسه و کمبود وقت بود. همچنین آنان تأثیر امکانات کتابخانه عمومی بر پیشرفت تحصیلی را بالاتر از حد متوسط ارزیابی کردند. بین میزان استفاده از خدمات کتابخانه عمومی با پیشرفت تحصیلی نوجوانان رابطه معنادار مستقیم وجود داشت. همچنین بین وضعیت اقتصادی-اجتماعی و وضعیت فرهنگی با استفاده نوجوانان از خدمات کتابخانه عمومی رابطه معنادار مستقیم وجود داشت.

اصالت و ارزش: پژوهش حاضر از محدود پژوهش­هایی است که تأثیر استفاده از خدمات کتابخانه عمومی بر پیشرفت تحصیلی نوجوانان را مورد بررسی قرار می­دهد، بنابراین نتایج آن می‌تواند مورد استفاده معلمان و والدین برای تشویق نوجوانان به استفاده از خدمات کتابخانه‌های عمومی قرار گیرد. همچنین این نتایج می‌تواند توجه مسئولان کتابخانه‌‌های عمومی سبزوار را به گسترش کتابخانه‌های عمومی و ارائه خدمات مناسب‌تر به نوجوانان جلب کند. از آنجا ‌که این پژوهش به روشن شدن دلایل و موانع استفاده نوجوانان از خدمات کتابخانه‌های عمومی سبزوار پرداخته است، راهکارهایی جهت افزایش استفاده نوجوانان از کتابخانه‌های عمومی ارائه کرده و به کتابداران کتابخانه‌های عمومی سبزوار در جهت بالا بردن سطح خدمات و رفع نواقص احتمالی موجود کمک می‌کند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: تجعفري، معصومه
استاد مشاور اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  کتابخانه‌های عمومی ، پیشرفت تحصیلی ، نوجوانان ، سبزوار


>> کتابداری
شماره بازیابی: 165
نام نویسنده: بهادرپور، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی میزان آمادگی کتابخانه مرکزی آستان قدس­ رضوی برای پیاده‌سازی نظام آراستگی«پنج­ اس» با توجه به عوامل اثرگذار در پیاده ­سازی این نظام بود.

روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه پژوهش کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه مرکزی آستان­ قدس­ رضوی در دو بخش اداره کتابخانه عمومی و اداره مخطوطات (110 نفر) بودند که نمونه مورد نظر به صورت تصادفی ساده (86 نفر) انتخاب شد. داده­های مورد نیاز به وسیله محقق ساخته گردآوری گردید و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم­افزار spss نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ­ها: یافته ­های پژوهش نشان داد که کتابداران کتابخانه مرکزی آستان ­قدس ­رضوی ضرورت پیاده‌سازی این نظام را در محل کار خود بیش از حد مطلوب می‌دانند و از نظر آنان امکان پیاده­ سازی این نظام در سطح مطلوبی است. همچنین آنان آمادگی کتابخانه برای پیاده­سازی نظام «پنج ­اس» را از نظر عوامل درون­ سازمانی در حد مطلوب نمی­دانند، اما آمادگی کتابخانه را از نظر عوامل فردی در سطح مطلوبی ارزیابی می‌کنند.

اصالت و ارزش: پژوهش حاضر از نخستین پژوهش­ها است که آمادگی یک کتابخانه عمومی را از نظر عوامل مؤثر در پیاده ­سازی نظام «پنج­ اس» مورد بررسی قرار می­دهد. نتایج این پژوهش می­تواند منجر به آگاهی مدیران و مسؤلان کتابخانه مرکزی آستان ­قدس ­رضوی نسبت به میزان آمادگی کتابخانه برای پیاده‌سازی نظام «پنج­ اس» شود. همچنین می­تواند با شناساندن عوامل نامطلوب در کتابخانه، مدیران و مسئولان کتابخانه مرکزی آستان ­قدس­ رضوی را جهت افزایش آمادگی کتابخانه برای پیاده ­سازی نظام «پنج­ اس» یاری کند                 

فهرست مندرجات

نتیجه کیری

فهرست منابع و مآخذ
استاد راهنمای اول: تجعفري، معصومه
استاد مشاور اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  نظام پنج اس ،  نظام فایواس ، نظام آراستگی ،  کتابداران ، کتابخانه مرکزی آستان قدس‌ رضوی.


>> کتابداری
شماره بازیابی: 164
نام نویسنده:  دروگر، سلیمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 117
چکیده: 

هدف: این پژوهش با هدف بررسی انتظارات و اولویت­های دانشجویان از خدمات مرجع رقومی به منظور بهبود و ارتقای خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی انجام شد. 

روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی بود و به روش ترکیبی (پیمایشی و تحلیل محتوا) انجام شد. پژوهش شامل دو جامعه بود. یکی پرسش­های مرجع مطرح شده در سامانه چت کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 92-94 و دیگری دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی بود. از پرسش‌های دریافتی از سامانه چت کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد نمونه­گیری انجام نشد. نمونه‌ای با حجم 236 نفر از دانشجویان انتخاب شد. برای بررسی انتظارات دانشجویان از روش تحلیل محتوای پرسش­های پرسیده شده از سامانه چت کتابخانه استفاده شد و برای بررسی اولویت­های دانشجویان در استفاده از انواع خدمات مرجع رقومی از محقق­ساخته استفاده شد. روایی ابزار­های گردآوری داده­ها با استفاده از نظر اعضای هیأت علمی رشته علم اطلاعات و دانش­شناسی و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی تحلیل محتوا با آزمون همبستگی تأیید شد. هم­چنین در تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و استنباطی با کمک نرم­افزار اس­.پی­.اس. اس. استفاده شد.

یافته­ها: یافته­های پژوهش نشان داد که میزان آشنایی دانشجویان با خدمات مرجع رقومی کم‌تر از سطح متوسط بود و با مشاوره تلفنی بیش­ترین آشنایی و ویدئوکنفرانس کم­ترین آشنایی را داشتند. بیش­ترین نوع پرسش­های پرسیده شده از سامانه چت کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد از نوع اداری و جهت­یابی و کم­ترین نوع پرسش از نوع پژوهشی بود. بالاترین اولویت استفاده دانشجویان از خدمات مرجع رقومی، درخواست ایمیلی و پایین‌ترین اولویت آن‌ها ویدئو کنفرانس بود. اولویت استفاده از خدمات مرجع رقومی بر اساس نوع پرسش متفاوت بود. اولویت استفاده از خدمات مرجع رقومی در میان دانشجویان زن و مرد و حوزه­های تحصیلی مختلف تفاوت معنی­داری نشان نداد. در بین دانشجویان ارشد و دکتری هم به جز گفتگوی برخط تفاوت معنا­داری دیده نشد. 

اصالت/ارزش: با شناسایی نیاز­ها و انتظارات کاربران از این خدمات، می توان برای جذب دانشجویان و برآوردن انتظارات حال و آینده آن­ها استفاده کرد. همچنین نتایج این پژوهش می­تواند به مسؤولان کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد در امر بهبود و ارتقای خدمات مرجع رقومی کمک کند. پژوهش حاضر نیز می­تواند به عنوان آغاز­گر حرکتی نو در مطالعه کاربر­مدار خدمات مرجع رقومی در ایران باشد.  به نحوی­که با بررسی و آگاهی از انتظارات و اولویت­­های دانشجویان از خدمات مرجع رقومی، زمینه­ساز ایجاد شرایطی برای تصمیم­گیری درست در زمینه ارتقای این خدمات و تخصیص نیرو­های انسانی مناسب خواهد شد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: نوكاريزي، محسن
استاد مشاور اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  خدمات مرجع رقومی ، انتظارات از خدمات مرجع رقومی ، اولویت استفاده از خدمات مرجع رقومی ، کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی

<   12345678910111213141516171819   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.