دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته کتابدرای

<   12345678910111213141516171819   >


تعداد نتایج به دست آمده: 181 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 168
نام نویسنده: کامران طرقی، فرشته
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 135
چکیده: 

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی میزان استفاده جوانان و مهمترین عوامل بازدارنده در استفاده آنان از کتابخانه‌ های عمومی شهر مشهد است.

روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است که با رویکردی توصیفی- تحلیلی و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری تحقیق حاضر از میان جوانان شاغل در اداره‌ های دولتی شهر مشهد انتخاب شدند که حداقل دارای مدرک کارشناسی‌ بودند. برای انتخاب ادارات مشهد، فهرستی از این ادارات تهیه شد و سپس از میان آن‌ ها، 10 اداره به صورت تصادفی نظام‌مند انتخاب گردید. با توجه به حجم نمونه (170 نفر)، تعداد 17 ‌ به روش نمونه‌گیری ساده در بین کارمندان هر یک از 10 اداره‌ توزیع شد و در تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. روایی صوری توسط اساتید مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. پایایی با استفاده از نرم‌افزار SPSS اندازه‌‌گیری شد و مقدار آلفای کرونباخ 78/0 به دست آمد که بیانگر اعتبار خوبی است.

یافته‌ ها: یافته‌ های پژوهش نشان داد که جوانان تحصیلکرده در اداره‌ های شهر مشهد در دو جنس زن و مرد و در مقاطع تحصیلی مختلف در میزان استفاده از کتابخانه‌ های عمومی همگون بودند. در پژوهش حاضر درصد کمی (9/32%) از پاسخ‌گویان عضو کتابخانه عمومی بودند و تنها درصد کمی (35/36%) از آن‌ها از کتابخانه عمومی استفاده می‌کردند. جوانان مورد مطالعه به طور متوسط تمایل به استفاده از کتابخانه‌ های عمومی داشتند و استفاده از کتابخانه‌ های عمومی را در حد کم ضروری می‌دانستند. از میان عوامل بازدارنده در استفاده از کتابخانه‌ های عمومی، با روش کتابخانه‌ای، مهمترین عوامل بازدارنده در دسته سایر عوامل (27/28%) شناسایی گردیدند که عبارت بودند از: ضعف فرهنگ حاکم بر جامعه از لحاظ تأکید بر کتابخوانی، عدم تشویق رسانه‌ های گروهی به مطالعه، عدم تشویق خانواده (والدین) و دوستان به کتابخوانی و مسائل مالی و گرانی (مشکلات اقتصادی خانواده) و کمترین عامل بازدارنده، مربوط به کارکنان کتابخانه‌ ها (86/7%) بود. به طور کلی مهمترین عوامل بازدارنده استفاده از کتابخانه‌ های عمومی، عبارت از: حاکمیت رسانه‌ های دیداری و شنیداری، کسب اطلاعات از کانال‌ هایی به غیر از کتابخانه‌ ها، نبود زمان یا فرصت کافی برای مطالعه، باز نبودن کتابخانه‌‌ ها‌‌ در ساعات مورد نیاز، تبلیغات کم جهت جذب جوانان به مطالعه و کتابخانه‌ ها، دور بودن محل کتابخانه‌ ها از محل سکونت، کمبود تعداد کتابخانه‌ های عمومی سازمان‌ یافته در سطح شهر (کمبود کتابخانه‌ های عمومی در محل کار و زندگی)، به روز نبودن منابع کتابخانه، کمبود کتاب‌ های مورد نیاز، نداشتن نیروی انسانی متخصص، مجرب و کارآزموده برای راهنمایی افراد و عدم کارایی بعضی از کارکنان موجود، کمبود فضای عمومی کتابخانه و مشغله زیاد بودند.

نتیجه‌گیری: به دلیل حاکمیت رسانه‌ های دیداری و شنیداری، کسب اطلاعات از کانال‌ هایی به غیر از کتابخانه‌ ها، دور بودن محل کتابخانه‌ ها از محل سکونت، به روز نبودن منابع کتابخانه و نداشتن نیروی انسانی متخصص، مجرب و کارآزموده برای راهنمایی افراد، به عنوان مهمترین عوامل بازدارنده استفاده جوانان از کتابخانه‌ های عمومی، مواردی جهت رفع این مشکلات پیشنهاد می‌شود: قرارگیری متن کامل برخی منابع مورد نیاز مانند: کتاب‌ها و مقاله‌ ها در سایت کتابخانه، استفاده از امکانات فضای مجازی مانند: وایبر، لاین، تلگرام و... برای اطلاع‌ رسانی از اخبار و خدمات کتابخانه به افراد، افزایش کمی و کیفی منابع کتابخانه متناسب با نیاز افراد و خوش اخلاق بودن کتابداران و مسئولین کتابخانه و برخورد مناسب با مراجعان که می‌تواند به رفع مشکلات و استفاده بیشتر جوانان از کتابخانه‌ های عمومی کمک کند.

ارزش/ اصالت: با شناسایی عوامل بازدارنده بر سر راه استفاده جوانان از کتابخانه‌ های عمومی می‌توان به شناسایی و الویت‌ بندی مهمترین راهکارهای اجرایی و اتخاذ راه کار مناسب به مسئولین و دست‌ اندرکاران کمک کرد که می‌تواند نهایتا موجبات رشد و پیشرفت و سلامت جسمی و روحی جوانان را فراهم آورد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: نوكاريزي، محسن
کلید واژه ها:  جوانان تحصیلکرده ، عوامل بازدارنده ، کتابخانه‌های عمومی ، میزان استفاده ، مشهد


>> کتابداری
شماره بازیابی: 167
نام نویسنده: جلالی بردر، احمدرضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 116
چکیده: 

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین عناصر فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در کتابخانه­ های دانشگاه‌ های بجنورد (دانشگاه بجنورد، آزاد و پیام نور) پرداخته شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش پیمایشی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر، کتابداران کتابخانه‌ های دانشگاه‌ های مورد بررسی بودند که تعداد آن‌ ها 32 نفر بود. ابزار گردآواری اطلاعات در این پژوهش شامل دو بود که برای بخش سنجش الگوی فرهنگ سازمانی از استاندارد کامرون و کوئین و برای بخش بررسی میزان اجرای مدیریت دانش از استاندارد شرون لاوسون استفاده شد. روایی و پایایی ابزارهای گردآواری اطلاعات به شیوهای مختلف توسط پژوهشگران متعدد  تایید شده و در این پژوهش برای بررسی پایایی ابزار گردآوری اطلاعات از آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی آن برای مدیریت دانش (90%r=) و برای فرهنگ سازمانی (87%r=) بدست آمد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش ارتباط مستقیم و معنی‌داری وجود داشت (851%r=). همچنین یافته‌های پژوهش نشان داد که نوع فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه‌ های مورد بررسی باهم تفاوت داشت به این ترتیب که فرهنگ سازمانی حاکم در کتابخانه دانشگاه بجنورد از نوع گروهی،  فرهنگ سازمانی حاکم در کتابخانه دانشگاه آزاد بجنورد از نوع سلسله‌مراتبی، فرهنگ سازمانی حاکم در کتابخانه دانشگاه پیام‌نور بجنورد از نوع وضعیت‌سالاری بود. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که بین تمام عناصر فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش ارتباط مستقیم و معنی‌داری وجود داشت. بیش‌ترین ضریب همبستگی بین انواع فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش، مربوط به فرهنگ گروهی بود (941/.=r). یافته‌ های این پژوهش نشان داد که فرهنگ سازمانی یکی از مهم‌ترین ابزارهای استقرار و اجرای موفق مدیریت دانش در سازمان‌ ها و کتابخانه‌ ها بود که در این میان فرهنگ گروهی مهم‌ترین ابزار اجرای مدیریت دانش در کتابخانه‌ ها به شمار می‌رفت.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: نوكاريزي، محسن
استاد مشاور اول: تجعفري، معصومه
کلید واژه ها:  فرهنگ سازمانی ، مدیریت دانش ، کتابخانه‌های دانشگاهی بجنورد ، کتابداران


>> کتابداری
شماره بازیابی: 166
نام نویسنده: طباطبائی شهرآباد، سیده زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 107
چکیده: 

هدف: هدف اصلی پژوهش، بررسی دیدگاه نوجوانان عضو کتابخانه‌های عمومی سبزوار در مورد ضرورت و استفاده از خدمات این کتابخانه‌ها و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی آنان است.

روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه پژوهش نوجوانان دانش‌آموز 12-15 سال عضو یکی از کتابخانه‌های‌ عمومی سبزوار وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور بودند که حداقل 10 بار در سال از کتابخانه عمومی استفاده می‌کردند و سیستم ارزشیابی دروس آن‌ها در سال تحصیلی 1393-1394 غیرتوصیفی (کمی) بود. با توجه به نامحدود بودن جامعه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 180 نفر تعیین گردید که نمونه مورد نظر از طریق نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. داده­های مورد نیاز به وسیله محقق ساخته گردآوری گردید و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم­افزار spss نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته­ها: یافته­های پژوهش نشان داد که از دیدگاه نوجوانان عضو کتابخانه‌های عمومی سبزوار ضرورت استفاده از خدمات کتابخانه عمومی بیش از حد متوسط بود. میزان استفاده نوجوانان از خدمات امانت، مرجع و اطلاع‌رسانی بیش از حد متوسط و در مورد خدمات جنبی کمتر از حد متوسط بود. دلیل عمده استفاده نوجوانان از کتابخانه عمومی، مربوط به استفاده از کتاب‌های غیر درسی و کمک درسی کتابخانه، و عمده‌ترین مانع استفاده آنان از کتابخانه عمومی، حجم زیاد تکالیف مدرسه و کمبود وقت بود. همچنین آنان تأثیر امکانات کتابخانه عمومی بر پیشرفت تحصیلی را بالاتر از حد متوسط ارزیابی کردند. بین میزان استفاده از خدمات کتابخانه عمومی با پیشرفت تحصیلی نوجوانان رابطه معنادار مستقیم وجود داشت. همچنین بین وضعیت اقتصادی-اجتماعی و وضعیت فرهنگی با استفاده نوجوانان از خدمات کتابخانه عمومی رابطه معنادار مستقیم وجود داشت.

اصالت و ارزش: پژوهش حاضر از محدود پژوهش­هایی است که تأثیر استفاده از خدمات کتابخانه عمومی بر پیشرفت تحصیلی نوجوانان را مورد بررسی قرار می­دهد، بنابراین نتایج آن می‌تواند مورد استفاده معلمان و والدین برای تشویق نوجوانان به استفاده از خدمات کتابخانه‌های عمومی قرار گیرد. همچنین این نتایج می‌تواند توجه مسئولان کتابخانه‌‌های عمومی سبزوار را به گسترش کتابخانه‌های عمومی و ارائه خدمات مناسب‌تر به نوجوانان جلب کند. از آنجا ‌که این پژوهش به روشن شدن دلایل و موانع استفاده نوجوانان از خدمات کتابخانه‌های عمومی سبزوار پرداخته است، راهکارهایی جهت افزایش استفاده نوجوانان از کتابخانه‌های عمومی ارائه کرده و به کتابداران کتابخانه‌های عمومی سبزوار در جهت بالا بردن سطح خدمات و رفع نواقص احتمالی موجود کمک می‌کند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: تجعفري، معصومه
استاد مشاور اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  کتابخانه‌های عمومی ، پیشرفت تحصیلی ، نوجوانان ، سبزوار


>> کتابداری
شماره بازیابی: 165
نام نویسنده: بهادرپور، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی میزان آمادگی کتابخانه مرکزی آستان قدس­ رضوی برای پیاده‌سازی نظام آراستگی«پنج­ اس» با توجه به عوامل اثرگذار در پیاده ­سازی این نظام بود.

روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه پژوهش کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه مرکزی آستان­ قدس­ رضوی در دو بخش اداره کتابخانه عمومی و اداره مخطوطات (110 نفر) بودند که نمونه مورد نظر به صورت تصادفی ساده (86 نفر) انتخاب شد. داده­های مورد نیاز به وسیله محقق ساخته گردآوری گردید و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم­افزار spss نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ­ها: یافته ­های پژوهش نشان داد که کتابداران کتابخانه مرکزی آستان ­قدس ­رضوی ضرورت پیاده‌سازی این نظام را در محل کار خود بیش از حد مطلوب می‌دانند و از نظر آنان امکان پیاده­ سازی این نظام در سطح مطلوبی است. همچنین آنان آمادگی کتابخانه برای پیاده­سازی نظام «پنج ­اس» را از نظر عوامل درون­ سازمانی در حد مطلوب نمی­دانند، اما آمادگی کتابخانه را از نظر عوامل فردی در سطح مطلوبی ارزیابی می‌کنند.

اصالت و ارزش: پژوهش حاضر از نخستین پژوهش­ها است که آمادگی یک کتابخانه عمومی را از نظر عوامل مؤثر در پیاده ­سازی نظام «پنج­ اس» مورد بررسی قرار می­دهد. نتایج این پژوهش می­تواند منجر به آگاهی مدیران و مسؤلان کتابخانه مرکزی آستان ­قدس ­رضوی نسبت به میزان آمادگی کتابخانه برای پیاده‌سازی نظام «پنج­ اس» شود. همچنین می­تواند با شناساندن عوامل نامطلوب در کتابخانه، مدیران و مسئولان کتابخانه مرکزی آستان ­قدس­ رضوی را جهت افزایش آمادگی کتابخانه برای پیاده ­سازی نظام «پنج­ اس» یاری کند                 

فهرست مندرجات

نتیجه کیری

فهرست منابع و مآخذ
استاد راهنمای اول: تجعفري، معصومه
استاد مشاور اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  نظام پنج اس ،  نظام فایواس ، نظام آراستگی ،  کتابداران ، کتابخانه مرکزی آستان قدس‌ رضوی.


>> کتابداری
شماره بازیابی: 164
نام نویسنده:  دروگر، سلیمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 117
چکیده: 

هدف: این پژوهش با هدف بررسی انتظارات و اولویت­های دانشجویان از خدمات مرجع رقومی به منظور بهبود و ارتقای خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی انجام شد. 

روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی بود و به روش ترکیبی (پیمایشی و تحلیل محتوا) انجام شد. پژوهش شامل دو جامعه بود. یکی پرسش­های مرجع مطرح شده در سامانه چت کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 92-94 و دیگری دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی بود. از پرسش‌های دریافتی از سامانه چت کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد نمونه­گیری انجام نشد. نمونه‌ای با حجم 236 نفر از دانشجویان انتخاب شد. برای بررسی انتظارات دانشجویان از روش تحلیل محتوای پرسش­های پرسیده شده از سامانه چت کتابخانه استفاده شد و برای بررسی اولویت­های دانشجویان در استفاده از انواع خدمات مرجع رقومی از محقق­ساخته استفاده شد. روایی ابزار­های گردآوری داده­ها با استفاده از نظر اعضای هیأت علمی رشته علم اطلاعات و دانش­شناسی و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی تحلیل محتوا با آزمون همبستگی تأیید شد. هم­چنین در تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و استنباطی با کمک نرم­افزار اس­.پی­.اس. اس. استفاده شد.

یافته­ها: یافته­های پژوهش نشان داد که میزان آشنایی دانشجویان با خدمات مرجع رقومی کم‌تر از سطح متوسط بود و با مشاوره تلفنی بیش­ترین آشنایی و ویدئوکنفرانس کم­ترین آشنایی را داشتند. بیش­ترین نوع پرسش­های پرسیده شده از سامانه چت کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد از نوع اداری و جهت­یابی و کم­ترین نوع پرسش از نوع پژوهشی بود. بالاترین اولویت استفاده دانشجویان از خدمات مرجع رقومی، درخواست ایمیلی و پایین‌ترین اولویت آن‌ها ویدئو کنفرانس بود. اولویت استفاده از خدمات مرجع رقومی بر اساس نوع پرسش متفاوت بود. اولویت استفاده از خدمات مرجع رقومی در میان دانشجویان زن و مرد و حوزه­های تحصیلی مختلف تفاوت معنی­داری نشان نداد. در بین دانشجویان ارشد و دکتری هم به جز گفتگوی برخط تفاوت معنا­داری دیده نشد. 

اصالت/ارزش: با شناسایی نیاز­ها و انتظارات کاربران از این خدمات، می توان برای جذب دانشجویان و برآوردن انتظارات حال و آینده آن­ها استفاده کرد. همچنین نتایج این پژوهش می­تواند به مسؤولان کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد در امر بهبود و ارتقای خدمات مرجع رقومی کمک کند. پژوهش حاضر نیز می­تواند به عنوان آغاز­گر حرکتی نو در مطالعه کاربر­مدار خدمات مرجع رقومی در ایران باشد.  به نحوی­که با بررسی و آگاهی از انتظارات و اولویت­­های دانشجویان از خدمات مرجع رقومی، زمینه­ساز ایجاد شرایطی برای تصمیم­گیری درست در زمینه ارتقای این خدمات و تخصیص نیرو­های انسانی مناسب خواهد شد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: نوكاريزي، محسن
استاد مشاور اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  خدمات مرجع رقومی ، انتظارات از خدمات مرجع رقومی ، اولویت استفاده از خدمات مرجع رقومی ، کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 163
نام نویسنده: كمالي، جمیله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 109
چکیده: 

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی و سنجش وب­ سایت­های کتابخانههای دانشگاهی از جهت رعایت اصول و مؤلفه‌های فناوری ترغیبی است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که به روش پیمایشی- تحلیلی از نوع ارزیابانه به ارزیابی محتوای وب‌ سایت‌ها پرداخته است. جامعه پژوهش، ده وب­ سایت کتابخانههای مرکزی دانشگاههای برتر جامع و صنعتی است. برای تعیین برتری این دانشگاه­ها از نتایج آخرین رتبه­بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) سال 92 بر اساس معیارهای علمی استفاده گردید. انتخاب این جامعه به این دلیل بود که انتظار می­رفت این دانشگاه­ها که رتبه برتر را کسب کرده­ اند، در مقایسه با سایر دانشگاه­ها وب‌ سایت برتری نیز داشته باشند و بدین ترتیب بتوان معیارهای فناوری ترغیبی را در آن­ها بررسی نمود. برای جمع‌ آوری داده­ها از سیاهه وارسی محقق ساخته استفاده شد که  روایی آن با نظر 5 نفر از اعضای هیئت علمی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشجویان دکتری این حوزه تأیید و پایایی آن با استفاده از ضریب توافق کاپا محاسبه گردید. داده­های گردآوری شده با استفاده از نرم‌ افزار اس پی اس اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­ ها: یافته ها نشان داد هر چند که در وب‌ سایت‌های مورد مطالعه تعدادی از معیارهای فناوری ترغیبی رعایت شده است، اما از نظر میزان رعایت مصادیق در دانشگاه‌ها تفاوت وجود دارد. بدین‌صورت که دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رعایت (27/65%) 47 مورد از مصادیق فناوری ترغیبی، بیشترین میزان رعایت معیارهای فناوری ترغیبی را در طراحی وب‌ سایت مرکزی داشته است و در مرتبه اول قرار دارد. دانشگاه تبریز با رعایت 41 مورد از مصادیق فناوری ترغیبی (94/56%) در مرتبه دوم، دانشگاه علم و صنعت با رعایت 40 مورد از مصادیق فناوری ترغیبی (55/55%) در مرتبه سوم، دانشگاههای فردوسی و شهید بهشتی با رعایت 36 مورد از مصادیق فناوری ترغیبی (50%) در مرتبه چهارم، دانشگاه تربیت  مدرس با رعایت 28 مورد از مصادیق فناوری ترغیبی (88/38%) در مرتبه پنجم، دانشگاه صنعتی شریف با رعایت 27 مورد از مصادیق فناوری ترغیبی (50/37%) در مرتبه ششم، دانشگاه تهران با رعایت 25 مورد از مصادیق فناوری ترغیبی (72/34%) در مرتبه هفتم، دانشگاه شیراز با رعایت 24 مورد از مصادیق فناوری ترغیبی (33/33%) در مرتبه هشتم و دانشگاه صنعتی اصفهان با رعایت 21 مورد از مصادیق فناوری ترغیبی (16/29%) در مرتبه نهم قرار دارد. نتیجه‌گیری: این مطالعه  نشان می­دهد که نیمی از دانشگاههای بررسی شده، کمتر از 50% از مؤلفه­ های معیار طراحی ترغیبی را رعایت کرده­ اند. بنابراین می­توان گفت به ‌طورکلی ابعاد طراحی  ترغیبی در وب‌ سایت کتابخانههای مرکزی دانشگاههای ایران حضوری کمرنگ داشته است. بدین منظور پیشنهاد می‌شود طراحان وب‌ سایت کتابخانه‌ها، با بهره‌ گیری از مؤلفه‌های فناوری ترغیبی مورد بررسی در این پژوهش در سایت کتابخانه، به ترغیب و در نهایت استفاده کاربران از سایت کمک کنند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: نوكاريزي، محسن
کلید واژه ها:  وب‌سایت کتابخانه‎های مرکزی ، کتابخانه‎های دانشگاهی ، ده دانشگاه برتر ، طراحی ترغیبی ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری


>> کتابداری
شماره بازیابی: 162
نام نویسنده: مقیمی، مهسا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 111
چکیده: 

زمینه و هدف: امروزه یکی از دلایل موفقیت کارکنان و به تبع آن سازمان­ها وجود عوامل انگیزشی در حد بالا در آن سازمان می­باشد. از عوامل مهمی که بر رفتار و انگیزش نیروی انسانی تاثیرگذار است، شرایط محیطی کار است که علم ارگونومی به آن می­پردازد. بی­تردید چگونگی محیط، تجهیزات و ابزار در بروز و ظهور توانایی­های درونی انسان نقشی اساسی دارد. کتابداران کتابخانه­های عمومی نیز می­توانند نقش مهمی در بالا بردن سطح فرهنگ جامعه ایفا نمایند و با بهبود شرایط ارگونومیکی کتابخانه­ها و نیز افزایش انگیزش شغلی می­توانند در بالا بردن خدمات کتابخانه­ موثر باشند. هدف اصلی پژوهش بررسی ارتباط شرایط ارگونومیکی و انگیزش شغلی کتابداران کتابخانه­های عمومی شهر مشهد بود.

روش: پژوهش از نوع کاربردی است و با روش پیمایشی انجام شد. جامعه پژوهش کلیه کتابداران کتابخانه­های عمومی شهر مشهد شامل 68 کتابدار در 22 کتابخانه نهادی تحت پوشش نهاد کتابخانه­های عمومی بودند. ابزار گردآوری داده­ها، انگیزش شغلی لوداهل و کیچنر (1997) و سیاهه وارسی استانداردها و اصول ارگونومي در محيط کتابخانه کورانلو (1386) بود. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و نرم‌افزار‌ اکسل و اس پی اس اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته­ها: نتایج آزمون پیرسون نشان داد بین شرایط ارگونومیکی و انگیزش شغلی کتابداران کتابخانه­های عمومی شهر مشهد رابطه معناداری وجود ندارد. شرایط ارگونومیکی کتابداران جامعه مورد بررسی پایین­تر از حد مطلوب (950) است و انگیزش شغلی آنها از سطح متوسط (60) بالاتر است. نتایج فرضیه­­های پژوهش نیز نشان داد بین متغیرهای فردی جنسیت، سابقه کار، سطح تحصیلات، وضعیت استخدامی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد با میزان انگیزش شغلی آنها اختلاف میانگین وجود دارد که بیانگر انگیزش شغلی بیشتر در زنان نسبت به مردان، افراد دارای مدرک تحصیلی پایین­تر (دیپلم) در مقایسه با دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر (لیسانس و وق­لیسانس)، شاغلین پیمانی در مقایسه با شاغلین رسمی و افراد با سابقه کاری 21-25 سال است. در حالیکه بین سن، وضعیت تاهل و رشته تحصیلی با میزان انگیزش شغلی اختلاف میانگین وجود ندارد.

 

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: نوكاريزي، محسن
کلید واژه ها:  شرایط ارگونومیکی ، انگیزش شغلی ، کتابخانه­ های عمومی ، کتابداران کتابخانه­ های عمومی شهر مشهد


>> کتابداری
شماره بازیابی: 161
نام نویسنده: حسینی، صفیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 128
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر ارزیابی محیط رابط ‌کاربر کتابخانه‌‌های ‌دیجیتال فارسی کودکان بر اساس معیارهای استخراج شده از متون است. برای انجام پژوهش از روش­های پیمایشی و ارزیابانه استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از سیاهه­ی وارسی محقق ساخته گردآوری شد. از میان پژوهش‌های مشاهده شده، دسته‌بندی 21 ‌گانه  نوروزی و حریری (1388) در نظر گرفته شد. سیاهه­ی اولیه شامل 21 مقوله­ی (طراحی، نمایش اطلاعات، سادگی، انسجام، راهنمایی، راهبری، کنترل کاربر، زبان، تصحیح­خطا ، تعامل، بازخورد، جست­و­جو، قابلیت یادگیری، پشتیبانی از کاربر، کاهش بار حافظه کاربر، تجربه کاربر، سازگاری، مشاهده وضعیت سامانه، تطبیق بین سیستم و جهان واقعی، انعطاف پذیری و شخصی­سازی) و 171 معیار بود. پس از اعتبارسنجی سیاهه با احتساب نقطه مطلوب 4، سیاهه­ی نهایی با 17 مقوله و 97 معیار برای ارزیابی رابط کاربر کتابخانه­های دیجیتال (ICDL، تبیان، ملی، کودکان، جامعه­ی مجازی، جزیره­ی­دانش، کتابک و کودکانه) مورد استفاده قرار گرفت.  یافته­ها نشان داد از بین معیارهای مورد مطالعه، "وضوح در ارائه جملات راهنما و قابل درک بودن راهنما" از مقوله­ی زبان با میانگین 55/4 و "اجتناب از آوردن متن‌های زیر خط دار در کنار پیوندها" از مقوله­ی طراحی با میانگین 96/2 به ترتیب بالاترین و پایین­ترین امتیاز را از نظر متخصصان کسب کردند. حاصل رتبه­بندی کتابخانه­ها از نظر رعایت معیارهای سیاهه ارزیابی نشانگر آن است که کتابخانه دیجیتال ملی کودکان با رعایت 73 درصد معیارها در رتبه نخست قرار دارد پس از آن کتابخانه‌های دیجیتال کتابک (72 %ICDL (68 %)، جزیره­ی دانش (67 %)، کودکانه (47 %)، تبیان (44 %)،  جامعه­ی مجازی (44 %) و کودکان (32 %) قرار دارند.

قهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: شریف، عاطفه
استاد مشاور اول: نوكاريزي، محسن
کلید واژه ها:  کتابخانه‌های دیجیتال فارسی ، کتابخانه‌های دیجیتال کودکان ، رابط کاربر ، معیارهای ارزیابی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 160
نام نویسنده: وکیلی‌ازغندی، سمانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 116
چکیده: 

هدف از اجرای این پژوهش شناسایی و مقایسه میزان اهمیت ملاک­های نوجوانان شهری و روستایی برای انتخاب کتاب بر اساس شرایط اجتماعی، امکانات شهری و روستایی بود. روش پژوهش پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش متشکل از تمامی دانش­آموزان 12 تا 16 سال مدارس شهرستان کاشمر شامل مناطق شهری و روستایی بود. برای نمونه­گیری از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای دو مرحله­ای استفاده شد و ابزار گردآوری داده­ها بود. در این خصوص به منظور جمع­آوری اطلاعات از دو محقق ساخته استفاده شد. یکی تعیین و اولویت­بندی ملاک­های انتخاب کتاب توسط نوجوانان که بر پایه ملاک­های کلی انتخاب کتاب شورای کتاب کودک و بررسی متون داخلی و خارجی تنظیم شد، و دیگری ارزشیابی وضعیت اجتماعی- اقتصادی و بررسی امکانات رفاهی موجود در شهر و روستا که با توجه به پژوهش­های انجام شده و نظر متخصصان در حوزه علم اطلاعات و دانش­شناسی و علوم اجتماعی تهیه شد. روایی از طریق متخصصان و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد که مقدار آلفا در نخست برابر با 86/0 و در دوم برابر با 84/0 بود. نتایج به دست آمده، میزان اهمیت هریک ازملاک­های اصلی و ملاک­های فرعی انتخاب کتاب برای نوجوانان شهری و نوجوانان روستایی را مشخص ساخت. در اولویت­بندی ملاک­های اصلی انتخاب کتاب، نوجوانان شهری، کیفیت محتوا را اولویت نخست و قیمت را اولویت آخر خود انتخاب کردند. هم­چنین نوجوانان روستایی در اولویت­بندی ملاک­های اصلی انتخاب کتاب، قیمت را اولویت نخست و اعتبار ناشر را اولویت آخر خود انتخاب کردند. نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین نوجوانان شهری و نوجوانان روستایی در خصوص میزان اهمیت ملاک­های انتخاب کتاب وجود داشت (000/0p =). هم­چنین مشخص گردید که بین میزان اهمیت ملاک­های انتخاب کتاب در طبقات ضعیف، متوسط و بالای اجتماعی- اقتصادی  تفاوت معناداری وجود داشت (000/0p =). افزون براین، بین سطح تحصیلات والدین و میزان اهمیت ملاک­های انتخاب کتاب رابطه معناداری وجود داشت.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: نوكاريزي، محسن
استاد مشاور اول: تجعفري، معصومه
کلید واژه ها:  ملاک‌های انتخاب کتاب ، ملاک‌های نوجوانان شهری ، ملاک‌های نوجوانان روستایی ، شرایط اقتصادی- اجتماعی ، شهرستان کاشمر


>> کتابداری
شماره بازیابی: 157
نام نویسنده: آخشیک، سمیه
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 267
چکیده: 

هدف: مدیریت موفق فرایند تغییر سازمانی و کاستن از مقاومت در برابر این فرایند، دغدغه بسیاری از مدیران و دست‌اندرکاران تغییر در سازمان‌ها است. پژوهش حاضر با رویکردی دانش‌مدار به تغییر سازمانی توجه دارد. چارچوب نظری این پژوهش، از تلفیق نظریه میدانی لوین، نظریه چسبندگی دانش و آموخته‌زدایی در فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده به‌دست آمد. هدف پژوهش، شناسایی عوامل مربوط به دو بعد فردی و سازمانی و نقش هریک از این عوامل در ایجاد مقاومت در برابر تغییر در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد (طرح تجمیع کتابخانه‌های این دانشگاه) است.

روش‌شناسی پژوهش: اين پژوهش از نظر هدف کاربردی است كه با شيوه پيمايشي و رویکرد ترکیبی در گردآوري داده‌ها و با استفاده از طرح مثلث‌سازی و مدل همگرا برای تحلیل و بر پايه مطالعه موردی انجام شد. جامعه پژوهش حاضر را سه گروه تشکیل دادند؛ کتابداران (40 نفر)، مدیران میانی (11 نفر) و مدیران ارشد (5 نفر) کتابخانه‌‌های دانشگاه فردوسی مشهد. از شیوه نظرسنجی برای دست‌یابی به اطلاعات مورد نیاز استفاده شد. گردآوری داده‌های پژوهش از سه طریق صورت گرفت: (برای کتابداران)، بحث گروهی متمرکز (برای مدیران میانی) و مصاحبه نیمه ساختار یافته (برای مدیران ارشد). این روش‌ها برای هر مرحله از سه مرحله تغییر برنامه‌ریزی شده (یعنی، انجمادزدایی، اجرای تغییر و انجماد مجدد) به تفکیک اجرا شد.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که مقاومت در برابر فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده در مرحله انجمادزدایی و اجرای تغییر، به‌ترتیب 3/71% و 6/72% و در مرحله انجماد مجدد، 6/50% بوده است. افزون بر آن، مشخص شد که در دو مرحله انجمادزدایی و اجرای تغییر، نیروهای پیش‌برنده فردی بر نیروهای بازدارنده این بعد فزونی گرفتند. اما در بعد سازمانی در این دو مرحله، نیروهای بازدارنده بر نیروهای پیش‌برنده غلبه داشتند. برآیند نیروهای این دو مرحله، منفی و نشان‌دهنده غلبه نیروهای بازدارنده بود. یافته‌های این پژوهش نشان داد بعد فردیِ نیروهای پیش‌برنده و بازدارنده، در مقایسه با بعد سازمانی این نیروها، مقاومت کمتری در برابر تغییر ایجاد کرده است. افزون بر آن، یافته‌ها بیانگر این بود که در دو مرحله انجمادزدایی و اجرای تغییر، بخش قابل توجهی از مقاومت نیروهای پیش‌برنده و بازدارنده، به‌دلیل عوامل فردی چسبندگی دانش و کاستی‌های مربوط به آموخته‌زدایی فردی ایجاد شد. در ارتباط با نظریه میدانی لوین و نظریه چسبندگی دانش، مشخص شد که در فرایند تجمیع کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد، عوامل سازمانی چسبندگی دانش در مقایسه با عوامل فردی آن نقش بیشتری در ایجاد مقاومت در برابر تغییر برنامه‌ریزی شده داشتند.

نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر به این نتیجه رسید که در فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده سازمانی، میدان وسیعی از نیروهای پیش‌برنده و بازدارنده در فرایندی پیچیده و چند بعدی در تعامل یا تقابل با یکدیگر حضور دارند. طی این فرایند، عواملی چون آموخته‌زدایی و چسبندگی دانش به ایجاد نیروهای پیش‌برنده و بازدارنده کمک می‌کنند. بنابراین، برای موفقیت در مدیریت تغییر سازمانی، نه‌تنها شکل‌گیری نگرش مثبت نسبت به تغییر در میان کارکنان سازمان و ایجاد فرهنگ و جو سازمانی مناسب با تغییر لازم است، بلکه باید به جایگزینی دانش منسوخ با دانش جدید در دو بعد فردی و سازمانی نیز توجه شود. از دستاوردهای این پژوهش، تأیید ارتباط میان آموخته‌زدایی و چسبندگی دانش با تغییر سازمانی است. در این راستا، رهنمودهایی بر پایه نیروهای پیش‌برنده و بازدارنده و به تفکیک ابعاد فردی و سازمانی برای مدیریت تغییر برنامه‌ریزی شده در کتابخانه‌های دانشگاهی ارائه شده است.

فهریت مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: پريرخ، مهري
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  تغییر برنامه‌ریزی شده ، مقاومت در برابر تغییر ، نظریه چسبندگی دانش ، آموخته‌زدایی ، نظریه میدانی لوین ، مدیریت تغییر ، کتابخانه‌های دانشگاهی ، تجمیع کتابخانه‌های دانشگاهی ، دانشگاه فردوسی مشهد

<   12345678910111213141516171819   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.