دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته کتابدرای

<   12345678910111213141516171819   >


تعداد نتایج به دست آمده: 186 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 69
نام نویسنده: ماریه، رحیمی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 232
چکیده: 

با وجود آنکه همکاری علمی در حوزه های مختلف سابقه ای طولانی دارد، اما این پدیده در داخل ایران کمتر مورد بررسي قرار گرفته است. از این رو پژو هش با استفاده از روش پیمایشی و با هدف بررسی وضعیت همکاری علمی در میان اعضای هیئت عامی دانشگاه فردوسی مشهد، به بررسی پدیده همکاری علمی و تالیف مشترک در میان 4 حوزه موضوعی دانشگاه پرداخته است. برای پاسخگویي به 5 پرسش این پژوهش از آمار توصیفی، آمار تحلیلی، و آزمون مجذور کای و نیز آزمون مقایسه نسبت ها استفاده شده است. نتایج به دست آمده عبارتند از:

1) در بین حوزه های مورد بررسی، سه حوزه موضوعی کشاورزی علوم پایه و مهندسی درصد قابل توجهی همکاری علمی در تولیدات علمی پایين ترین میزان را در کل دانشگاه به خود اختصاص داده است. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین نسبت همکاری علیم در 4 حوزه دانشگاه فردوسی وجود دارد. بیشترین میزان نسبت همکاری علمی در حوزه کشاورزی و کمترین آن در حوزه علوم انسانی است.

2) الگوی همکای علمی با دانشجویان دارای بیشترین فراوانی به عنوان الگوی غالب همکاری علمی در دانشگاه فردوسی شناسايی شد و پس از آن الگوی همکاری علمی درون گروهی درون موسسه ای در رتبه دوم و سپس الگوهای همکاری علمی با سازمانها و همکاری علمی برون رشته ای درون موسسه ای در مرتبه های سوم و چهارم قرار دارند. همچنین در ارتباط با تعداد نویسندگان، در کل تولیدات مشترک دانشگاه الگوی دو نویسنده ای، به عنوان الگوی غالب در همکاری علمی شناخته شد.

3) مقاله های منتشر شده در نشریات داخلی دربین مقاله های مشترک ، کتابهای ترجمه ای در بین کتابهای مشترک و طرحهای پژوهشی خاتمه یافته در میان طرحهای پژوهشی مشترک به عنوان انواع منابع با بیشترین فراوانی در کل دانشگاه فردوسی شناسايی شدند. نیز مقاله های مشترک، به عنوان منبع غالب در همکاری های علمی دانشگاه فردوسی مشهد شناخته شدند.

4) بین متغیرهای جنسیت، سن، مدرک، سابقه کار، و رتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی با میزان همکاری علمی ایشان رابطه مستقیم و نسبتا کمی وجود دارد، اما میان مسئولیت اجرايی و میزان همکاری علمي رابطه ای وجود ندارد.

5) به نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی ، از میان عوالی مشوق همکاری علمی، عوامل مشوق فردی بیشترین میزان تاثیر و از میان عوامل بازدارنده، عوامل بازدارنده محیطی بیشترین میزان تاثیر را در همکاری علمی دارند.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: داورپناه، محمد رضا
کلید واژه ها:  همکاری علمی ، تالیف مشترک ، الگوهای همکاری علمی ، منبع همکاری علمی ، عوامل مشوق ، عوامل بازدارنده ، دانشگاه فردوسی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 4
نام نویسنده: تقوی، سید مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 177
چکیده: 

شناخت و آشنایي با کتابخانه يكی از عناصر اساسی و سازنده برای تقویت بنیه علمی دانشجو در هر نهاد آموزشی به شمار می آید. آموزش دانشجویان نو ورود برای استفاده از کتابخانه نقش اساسی در انجام فعالیتهای مطالعاتی و تحقیقاتی آنها دارد. به جز دانشجویان رشته علوم تربیتی و معدود رشته هایي که درسی به نام آشنایي با کتابخانه دارند در سایر رشته های دانشگاهی، درس یا واحد مشخصی وجود ندارد که استفاده از کتابخانه یا منابع اطلاعاتی را آموزش دهد.

طرح تولید نرم افزار چند رسانه ای آموزش شیوه بهره گیری از کتابخانه یکی از تدابیری است که می تواند نیاز آموزش استفاده از کتابخانه را فارغ از قید زمان و مکان و به نحوی موثر برآورده سازد. با توجه به اینکه پایان نامه حاضر قرار است پیش نمونی (Prototype) از نرم افزار آموزشی استفاده از منابع اطلاعاتی ارائه دهد، برای تشریح روشنتر و دقیقتر منابع، در اینجا سعی کرده ایم به آموزش شیوه بهره گیری از مهمترین نوع منابع مرجع کتابخانه ها که " دائره المعارف " نام دارد بپردازیم. از عمده ترین دلایل انتخاب دائره المعارف از میان منابع مرجع کتابخانه، قابلیتهای مناسبی است که اینگونه مراجع برای تبدیل شدن به یک نرم افزار آموزشی چند رسانه ای دارند.

هدف بررسی حاضر، ارائه طرحی است برای برنامه آموزشی شیوه بهره گیری از منابع کتابخانه ای به صورت چند رسانه ای ( صدا، متن و تصویر) تا استفاده کننده به راحتی بتواند با آن ارتباط برقرار کرده و ضمن دریافت محتوی و مفاهیم درس و استفاده از مثالها، آموخته های خود را نیز بیازماید. توالی این برنامه به گونه ای است که پس از هر مرحله ارائه مفاهیم، سئوالاتی به عنوان آزمون مطرح می شود تا استفاده کننده از طریق آنها خود آزمایي کرده و وارد مرحله بعدی درس شود. یکی از ویژگیهای این برنامه آن است که چنانچه استفاده کننده پاسخ نادرست به سوال دهد، این برنامه به صورت خودکار استفاده کننده را به پاسخ درست راهنمای می کند.

اهداف ویژه طرح حاضر شامل پیشنهاد برنامه ای است برای:

1. آموزش استفاده از منابع اطلاعاتی کتابی

2. کمک به دانشجو در انجام مطالعات و تحقیقات کارآمد

3. گسترش دامنه آموزش استفاده از منابع اطلاعاتی

4. معرفی تکنولوژیهای جدید اطلاعاتی به عنوان ابزاری کارآمد در امر آموزش

در خاتمه، طراحی نمونه ای از نرم افزار آموزش چند رسانه ای ارائه شده  است، تا با تکمیل آن دانشجویان بتوانند از این ابزار برای انجام مطالعات و فعالیتهای تحقیقاتی موثر تر بهره گیرند.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ - فاقد - فاقد


استاد راهنمای اول: حری، عباس
استاد مشاور اول: صديق بهزادي، ماندانا
استاد مشاور دوم: پور وطن، بهمن


طرح پژوهشی
>> کتابداری
شماره بازیابی: 54
نام نویسنده: فتاحی، رحمت اله
نویسنده دوم: حسن زاده، محمد
نویسنده سوم: افشار زنجاني، ابراهيم
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

اینترنت عرصه نوینی را در زمنیه ارتباطات و اطلاعات دراختیار همگان قرار داده است در این عرصه ، هر موسسه و سازمانی تلاش دارد تا با استفاده از فناوری جدید ، بویژه شبكه جهانی وب ، به فعالیت بپردازد . كتابخانه های دانشگاهی كه وظیفه اصلی آنها ارائه انواع خدمات اطلاعاتی به جامعه دانشجویان ، اعضای هیئت علمی و پژوهشگران است . طراحی و توسعه وب سایت را به منزله یكی از مطلوب ترین ابزارها در این راستا قلمداد كرده اند . اكنون وب سایت كتابخانه های دانشگاهی یكی از پر مراجعه ترین پایگاه های اطلاعاتی در دسترس جامعه دانشگاهی است. با توجه به گسترش استفاده از وب سایت به عنوان یك محیط جدید اطلاعاتی در كتابخانه های دانشگاهی ، لزوم سازماندهی محتوای اطلاعاتی انها بیش از پیش آشكار شده است . طراحان وب سایت ها اغلب از مهارتهای فنی برخوردار هستند ولی كمبود دانش و مهارتهای كتابداری بویژه دانش سازماندهی اشكار در بسیاری از وب سایت ها به چشم می خورد . این امر باعث می شود كه كاربران كتابخانه ها در استفاده از اطلاعات موجود در این وب سایت ها (كه از نظر محتوا قابل توجهی نیز هستند ) دچار سردر گمی شوند یا به صورت بهینه از ان استفاده نكنند . متون موجود در زمینه ارزیابی وب سایت ها ( كه  تعداد آنها نسبتا كم می باشد ) نیز بیشتر جنبه های فنی و یا زیبای شناختی و نظیر این موارد را مورد بررسی قرار می دهند . از انجايي كه كتابخانه های دانشگاهی دارای رسالت چشم اندازهای خاص خود هستند بنابراین وب سابت چنین مراكزی نیز بایستی از ویژگی های خاصی برخوردار باشد. ارزیابی وب سایت كتابخانه های دانشگاهی ، خود دارای ملاحظاتی است كه نیاز به دانش و تخصص در زمینه كتابداری و اطلاع رسانی را طلب می كنند. تحقیق حاضر به منظور مطالعه و ارزیابی شيوه های سازماندهی اطلاعات در وب سایتهای كتابخانه های دانشگاهی انجام شده است. این تحقیق در دو مرحله انجام گرفت : در مرحله اول ، وضعیت موجود سازماندهی اطلاعات در وب سایت كتابخانه های دانشگاهی با استفاده از بك سیاهه وارسی محقق ساخته بررسی شد. در مرحله دوم بر اساس نتایج مرحله اول ، ای برای بررسی نظرات كتابداران متخصص ( كارشناسان ارشد كتابداری و اطلاع رسانی ) طراحی و ارسال گردید . در تحلیل اطلاعات این مرحله از نتایج مرحله اول برای مقایسه يافته های عینی با دیدگاهای ذهنی كتابداران متخصص استفاده گردید . نتایج كلی پژوهش بیانگر این است كه در سازماندهی اطلاعات صفحه اول وب سایتها ، بیشتر شیوه دسته بندی بر اساس نوع خدمات غالب است درحالی كه برای سازماندهی سایر صفحات از شیوه های نسبتا متنوعی استفاده میشود . همچنین شیوه الفبای عنوان و موضوع بیشترین كاربرد و شیوه دایر كتوری (موضوعی سلسله مراتبی ) كمترین كاربرد را برای سازماندهی انواع منابع اطلاعات در وب سایت كتابخانه های دانشگاهی دارند . اكثریت كتابداران اعتقاد دارند كه لازم است هر یك از انواع منابع در یك صفحه مستقل ارائه شود و از اصطلاحهای متعارف برای نشان دادن انها استفاده گردد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ-

نتيجه گيري

1

2کلید واژه ها:  وب سايت ها ، كتابخانه هاي دانشگاهي ، سازماندهي اطلاعات ، ارزيابي


طرح پژوهشی
>> کتابداری
شماره بازیابی: 49
نام نویسنده: داور پناه، محمد رضا
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 104
چکیده: 

ندارد

فهرست مندرجات- فهرست منابع ومآخذ- نتيجه گيريطرح پژوهشی
>> کتابداری
شماره بازیابی: 32
نام نویسنده: یغمايی، جواد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 23
چکیده: 

ندارد

فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ(ندارد) -نتيجه گيري(نداردطرح پژوهشی
>> کتابداری
شماره بازیابی: 31
نام نویسنده: داور پناه، محمد رضا
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1374
تعداد صفحات: 47
چکیده: 

ندارد

فهرست مطالب -فهرست منابع و مآخذ -نتيجه گيري>> کتابداری
شماره بازیابی: 11
نام نویسنده: حمزه پور، محمد كاظم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1371
تعداد صفحات: 57
چکیده: 

مراجعه کنندگان به کتابخانه های تخصصی "پزشکی" اعم از دانشجو، محقق، عضو هیئت علمی دانشگاها بدلیل تنوع منابع مرجع، کمبود وقت مطالعاتی و اکثرا بدلیل عدم آشنای با نحوه استفاده از منابع مرجع به ندرت آنها را مورد استفاده قرار میدهند. وجود کتابدار متخصص که آگاهی و آشنایي به منابع مرجع داشته باشد در چنین کتابخانه های ضروری است.

پژوهش حاضر با فرض اینکه کتابداران مرجع نسبت به منابع مرجع پزشکی، آگاهی و شناخت کافی ندارند، در طی نیمسال 71-1370 انجام گردید. جامعه مورد پژوهش شامل کتابداران مرجع کلیه کتابخانه های مرکزی پزشکی سراسر ایران و در تهران سه دانشگاه شهید بهشتی، ایران و تهران به علاوه دانشکده های تابعه بود.

این بررسی با روش پژوهشی توصیفی انجام شد، با توجه به فرضیه فوق سوالهای در ارتباط با پنج منبع اصلی پزشکی : اکسر پتامدیکا، ایندکس مدیکوس، بایولوژیکال ابسترکس، ساینس سایتیشن ایندکس، کیمیال ابسترکس، مطرح شد تا میزان آگاهی و شناخت کتابداران مرجع از منابع ذکر شده اندازه گیری شود.

روش گردآوری اطلاعات از طریق هایي بود که به کتابخانه دانشگاههای یاد شده ارسال شد، تا توسط کتابدار مرجع آن کتابخانه تکمیل گردد، جمعا 30 کتابخانه به ها پاسخ دادند که اطلاعات بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته های پژوهشی نشان می دهد که :

میزان شناخت کتابداران مرجع از منبع مرجع اکسرپتامدیکا، 3.33% خوب، 33.23% متوسط، 10% خیلی کم است و 33.63% آن را هیچ نمی شناسند.

از منبع ایندکس مدیکوس، 13.33% خوب، 60% متوسط، 10% خیلی کم است و 16.67% آن را هیچ نمی شناسند.

میزان شناخت کتابداران مرجع از منبع بایولوژیکال ابسترکس، 3.33%خوب، 13.33% متوسط، و 16.67% خیلی کم است و 66.67% آن را هیچ نمی شناسند.

میزان شناخت کتابداران مرجع از منبع ساینس سایتیشن ایندکس، 3.33%خوب، 13.33% متوسط، و 16.67% خیلی کم است و 66.17% آن را هیچ نمی شناسند.

میزان شناخت کتابداران مرجع از منبع ، 3.33%خوب، 26.67% متوسط، و 16.67% خیلی کم است و 53.33% آن را هیچ نمی شناسند.

همچنین میزان آگاهی کتابداران مرجع با نحوه استفاده از منابع یاد شده با کمک پرسشهای از آن منابع مورد برسی قرار گرفت که یافته ها نشانگر این است :

در مورد اکسرپتامدیکا 20% پاسخها صحیح، 11.11% پاسخها غلط و 63.33% بدون پاسخ است.

در مورد ایندکس مدیکوس 57.78% پاسخها صحیح، 17.78% پاسخها غلط و 24.44% بدون پاسخ است.

در مورد بایولوژیکال ابسترکس 15% پاسخها صحیح، 8.33% پاسخها غلط و 76.67% بدون پاسخ است.

در مورد ساینس سایتیشن ایندکس 20% پاسخها صحیح، 15% پاسخها غلط و 65% بدون پاسخ است.

در مورد کیمیال ابسترکس 30% پاسخها صحیح، 14.44% پاسخها غلط و 55.56% بدون پاسخ است.

با توجه به نتایج آماری ارائه شده، لزوم آموزش منابع مرجع پزشکی به کتابداران مرجع کتابخانه ها احساس می شود.

فهرست مطالب -فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري-


استاد راهنمای اول: سيناي، علي
استاد مشاور اول: علي بيگ، محمد رضا
استاد مشاور دوم: پروانه مسيحا، هاشم


>> کتابداری
شماره بازیابی: 13
نام نویسنده: قربانی، ولي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 151
چکیده: 

نیازهای اطلاعاتی دانش آموزان می تواند ناشی از ویژگیهای فردی و یا شرایط محیطی باشد که این افراد در آن زندگی می کند. شناخت این ویژگیها و شرایط می تواند به کتابداران کتابخانه های دبیرستانی کمک کند تا با شناسایي نیازهای اطلاعاتی دانش آموزان به مجموعه سازی متناسب با این نیازها همت گمارند.

در این پژوهش سعی شده است با در نظر گرفتن هرم نیازهای مازلو و هدفهای کلیات نظام آموزش متوسطه، الگوی از نیازهای اطلاعاتی دانش آموزان دبیرستانی ارائه شود و سپس با استفاده از این الگو به تعیين الویت نیازهای اطلاعاتی از دیدگاه معلمان و دانش آموزان و همینطور ارزیابی توانای مجموعه کتابخانه های دبیرستانی در برآوردن این نیازها پرداخت.

لذا در این الگو با توجه الگوی چن در بررسی نیازهای اطلاعاتی، نیازها در چهار گروه کلی نیازهای فردی، نیازهای آموزشی و تحصیلی، نیازهای سیاسی و اجتماعی و نیازهای مذهبی و معنوی تقسیم بندی شده اند.

این بررسی از طریق و در نمونه ای به حجم 395 دانش آموز و 200 معلم در شهر مشهد اجرا شد.

نتایج این بررسی نشان داد که در بین گروهای چهارگانه نیازهای فردی و مذهبی از نظر دانش آموزان دبیرستانی اولویت اول را داراست ونیازهای آموزشی و سیاسی و اجتماعی در مراتب بعدی اهمیت جای می گیرند، و به نظر معلمان، نیازهای مذهبی اولویت اول و نیازهای سیاسی و اجتماعی، آموزشی و فردی به ترتیب در مراحل بعدی اهمیت جای می گیرند. یافته های این پژوهش همچنین مشخص کرد که بین نظرات معلمان و دانش آموزان درباره نیازهای اطلاعاتی آنها از جنس و ناحیه تحصیل آنها مستقل نیست و این متغیرها بر نظرات دانش آموزان تاثیر دارند. در ادامه،بررسی مجموعه کتابخانه های دبیرستانی مورد پژوهش نشان داد که بین اولویت نیازهای اطلاعاتی دانش آموزان و توانايی مجموعه منابع این کتابخانه ها در برآوردن این نیازها، همخوانی وجود ندارد و منابع اطلاعاتی موجود در این کتابخانه تا حدود زیادی پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی مطرح شده توسط دانش آموزان نیست.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري -


استاد راهنمای اول: پریرخ، مهری
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين


>> کتابداری
شماره بازیابی: 19
نام نویسنده: صنعت جو، اعظم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 183
چکیده: 

هدف از این پژوهش، مشخص نمودن توزیع کمی طرحهای تحقیقاتی و بررسی قابلیت خدمات تحویل مدرک در مراکز تحقیقاتی جهاد سازندگی، جهت دسترسی به گزارشهای تحقیقاتی است.

این رساله به این سوالهای اساسی در دو قسمت پاسخ می دهد: 1) طرحهای تحقیقاتی بعنوان مهمترین منابع اطلاعاتی در مراکز تحقیقاتی، از چه توزیع موضوعی، نیروی انسانی و جغرافیای برخوردار است؟ 2) مراکز تحقیقاتی در حوزه خدمات تحویل مدرک از چه قابلیتی بر خوردار می باشد؟

روش تحقیق در بخش اول توصیفی است و بدین منظور اطلاعات 2620 طرح مصوب جهاد (خاتمه یافته و در دست اجرا) تا پایان سال 1378 از بانک اطلاعاتی چاپی مجموعه گزارشات عناوین طرح های تحقیقاتی جهاد سازندگی استخراج و توزیع موضوعی، جغرافیای و نیروی انسانی آنها مشخص شد. همچنین مراکز تحقیقاتی هسته با بهره گیری از قاعده برادفورد و سهم نسبی محققین در تولید طرحهای تحقیقاتی با استفاده از قاعده لوتکا، شناسايی گردید.

در قسمت دوم از میان طرحهای خاتمه یافته تا پایان سال 1377 ، تعداد 295 طرح به روش نمونه گیری نظام مند، انتخاب و گزارش نهایي طرح آنها از مراکز تحقیقاتی در سراسر کشور درخواست گردید.

نتایج کلی این پژوهش اختلاف معناداری را میان استانها از نظر توزیع نیروی انسانی، موضوعی و جغرافیای نشان می دهد. این اختلاف در مقایسه با جمعیت فعال شاغل استانها و تعداد پژوهشگران حاکی است که استانهای دارای جمعیت فعال شاغل و پژوهشگر بیشتر، طرحهای تحقیقاتی بیشتری به انجام رسانده اند.

همچنین استان تهران به لحاظ دارا بودن مراکز و موسسات مادر، فعال ترین حوزه جغرافیای در انجام طرح تحقیقاتی و بیشترین فراوانی نیروی انسانی محقق است. مراکز و موسسات مادر در اکثر حوزه ها، بیشترین تعداد طرحها را به خود اختصاص داده اند. حوزه منابع طبیعی نیز به لحاظ موضوعی، فعالترین حوزه موضوعی شناخته شد.

در قسمت دوم تحقیق، دریافت 37 عنوان گزارش طرح از مجموع طرحهای درخواستی از مراکز تحقیقاتی، قابلیت مراکز را در توان ارائه خدمات تحویل مدرک ضعیف نشان می دهد که از مهمترین دلایل آن، عدم وجود مرجع سازمانی در پاسخگوی به نیازهای تحقیقاتی محققان جهاد سازندگی است.

فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري  فاقد


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله


>> کتابداری
شماره بازیابی: 25
نام نویسنده: نصر الهی، سيد نور الله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 107
چکیده: 

اعضای هیات علمی دانشگاهها از ارکان مهم نهاد آموزش عالی هستند. تحقیق و شناسایي عوامل بازدارنده و مشوق فعالیتهای علمی - پژوهشی آنها می تواند راهگشای رشد کمی و کیفی تولید اطلاعات علمی آنان باشد. بدین جهت پژوهش حاضر که از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شده است به این موضوع از دیدگاه اعضای هیئت علمی گروههاي کتابداری پرداخته است. هدف از این پژوهش شناسایي و بررسی میزان عوامل بازدارنده و مشوق فعالیتهای علمی - پژوهشی، و تاکید بر رفع نسبی عوامل بازدارنده و ترغیب عوامل مشوق، می باشد. جامعه آماری این پژوهش 77 نفر از اعضای هیات علمی گروهای کتابداری می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، بود که در یک بازه زمانی سه ماه، 58 نفر از اعضای هیات علمی به آن پاسخ دادند. از میان هفت پرسش مطرح شده در این پژوهش، چهار پرسش به ترتیب به توصیف ویژگیهای تحصیلی و حرفه ای و مشخصات فردی اعضای هیات علمی، وضعیت کمی سوابق فعالیتهای علمی - پژوهشی منتشر شده آنان، و آرای این اعضا درباره تاثیر عوامل بازدارنده و مشوق، مربوط می شد. پرسش پنجم به رابط و تفاوت بین عومل بازدارنده و مشوق و متغیرهای رتبه دانشگاهی، سابقه خدمت، سوابق علمی - پژوهشی، سطح آموزشی گروه محل خدمت، دانشگاه محل اخذ مدرک و مسئولیت اجرايی می پرداخت. نتایج به دست آمده همبستگی معنی داری بین عوامل بازدارنده و سابقه خدمت را نشان داد و به کمک آزمون یومان ویتنی، اختلاف معنی داری بین عوامل بازدارنده و دانشگاه محل اخذ مدرک مشاهده گردید. پرسش ششم به رابطه و تفاوت بین سوابق فعالیتهای علمی - پژوهشی منتشر شده اعضای هیات علمی و متغیرهای فوق می پرداخت. نتایج بدست آمده همبستگی معنی داری بین سوابق علمی - پژوهشی و متغیرهای رتبه دانشگاهی، سابقه خدمت و دانشگاه محل اخذ مدرک مشاهده شد. پرسش هفتم به مقایسه آرای اعضای هیات علمی پژوهشگرا و آموزشگرا درباره عوامل بازدارنده مربوط می شد. نتایج بدست آمده به کمک آزمون یومان ویتنی، اختلاف  معنی داری را بین این دو گروه نشان داد. پیشنهاداتی نیز درباره چگونگی زدودن عوامل بازدارنده و بهبود وضعیت فعالیتهای علمی - پژوهشی مراکز دانشگاهی آمده است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري -


استاد راهنمای اول: آزاد، اسدالله
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين

<   12345678910111213141516171819   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.