دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته کتابدرای

<   12345678910111213141516171819   >


تعداد نتایج به دست آمده: 181 مورد

طرح پژوهشی
>> کتابداری
شماره بازیابی: 31
نام نویسنده: داور پناه، محمد رضا
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1374
تعداد صفحات: 47
چکیده: 

ندارد

فهرست مطالب -فهرست منابع و مآخذ -نتيجه گيري>> کتابداری
شماره بازیابی: 11
نام نویسنده: حمزه پور، محمد كاظم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1371
تعداد صفحات: 57
چکیده: 

مراجعه کنندگان به کتابخانه های تخصصی "پزشکی" اعم از دانشجو، محقق، عضو هیئت علمی دانشگاها بدلیل تنوع منابع مرجع، کمبود وقت مطالعاتی و اکثرا بدلیل عدم آشنای با نحوه استفاده از منابع مرجع به ندرت آنها را مورد استفاده قرار میدهند. وجود کتابدار متخصص که آگاهی و آشنایي به منابع مرجع داشته باشد در چنین کتابخانه های ضروری است.

پژوهش حاضر با فرض اینکه کتابداران مرجع نسبت به منابع مرجع پزشکی، آگاهی و شناخت کافی ندارند، در طی نیمسال 71-1370 انجام گردید. جامعه مورد پژوهش شامل کتابداران مرجع کلیه کتابخانه های مرکزی پزشکی سراسر ایران و در تهران سه دانشگاه شهید بهشتی، ایران و تهران به علاوه دانشکده های تابعه بود.

این بررسی با روش پژوهشی توصیفی انجام شد، با توجه به فرضیه فوق سوالهای در ارتباط با پنج منبع اصلی پزشکی : اکسر پتامدیکا، ایندکس مدیکوس، بایولوژیکال ابسترکس، ساینس سایتیشن ایندکس، کیمیال ابسترکس، مطرح شد تا میزان آگاهی و شناخت کتابداران مرجع از منابع ذکر شده اندازه گیری شود.

روش گردآوری اطلاعات از طریق هایي بود که به کتابخانه دانشگاههای یاد شده ارسال شد، تا توسط کتابدار مرجع آن کتابخانه تکمیل گردد، جمعا 30 کتابخانه به ها پاسخ دادند که اطلاعات بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته های پژوهشی نشان می دهد که :

میزان شناخت کتابداران مرجع از منبع مرجع اکسرپتامدیکا، 3.33% خوب، 33.23% متوسط، 10% خیلی کم است و 33.63% آن را هیچ نمی شناسند.

از منبع ایندکس مدیکوس، 13.33% خوب، 60% متوسط، 10% خیلی کم است و 16.67% آن را هیچ نمی شناسند.

میزان شناخت کتابداران مرجع از منبع بایولوژیکال ابسترکس، 3.33%خوب، 13.33% متوسط، و 16.67% خیلی کم است و 66.67% آن را هیچ نمی شناسند.

میزان شناخت کتابداران مرجع از منبع ساینس سایتیشن ایندکس، 3.33%خوب، 13.33% متوسط، و 16.67% خیلی کم است و 66.17% آن را هیچ نمی شناسند.

میزان شناخت کتابداران مرجع از منبع ، 3.33%خوب، 26.67% متوسط، و 16.67% خیلی کم است و 53.33% آن را هیچ نمی شناسند.

همچنین میزان آگاهی کتابداران مرجع با نحوه استفاده از منابع یاد شده با کمک پرسشهای از آن منابع مورد برسی قرار گرفت که یافته ها نشانگر این است :

در مورد اکسرپتامدیکا 20% پاسخها صحیح، 11.11% پاسخها غلط و 63.33% بدون پاسخ است.

در مورد ایندکس مدیکوس 57.78% پاسخها صحیح، 17.78% پاسخها غلط و 24.44% بدون پاسخ است.

در مورد بایولوژیکال ابسترکس 15% پاسخها صحیح، 8.33% پاسخها غلط و 76.67% بدون پاسخ است.

در مورد ساینس سایتیشن ایندکس 20% پاسخها صحیح، 15% پاسخها غلط و 65% بدون پاسخ است.

در مورد کیمیال ابسترکس 30% پاسخها صحیح، 14.44% پاسخها غلط و 55.56% بدون پاسخ است.

با توجه به نتایج آماری ارائه شده، لزوم آموزش منابع مرجع پزشکی به کتابداران مرجع کتابخانه ها احساس می شود.

فهرست مطالب -فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري-


استاد راهنمای اول: سيناي، علي
استاد مشاور اول: علي بيگ، محمد رضا
استاد مشاور دوم: پروانه مسيحا، هاشم


>> کتابداری
شماره بازیابی: 13
نام نویسنده: قربانی، ولي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 151
چکیده: 

نیازهای اطلاعاتی دانش آموزان می تواند ناشی از ویژگیهای فردی و یا شرایط محیطی باشد که این افراد در آن زندگی می کند. شناخت این ویژگیها و شرایط می تواند به کتابداران کتابخانه های دبیرستانی کمک کند تا با شناسایي نیازهای اطلاعاتی دانش آموزان به مجموعه سازی متناسب با این نیازها همت گمارند.

در این پژوهش سعی شده است با در نظر گرفتن هرم نیازهای مازلو و هدفهای کلیات نظام آموزش متوسطه، الگوی از نیازهای اطلاعاتی دانش آموزان دبیرستانی ارائه شود و سپس با استفاده از این الگو به تعیين الویت نیازهای اطلاعاتی از دیدگاه معلمان و دانش آموزان و همینطور ارزیابی توانای مجموعه کتابخانه های دبیرستانی در برآوردن این نیازها پرداخت.

لذا در این الگو با توجه الگوی چن در بررسی نیازهای اطلاعاتی، نیازها در چهار گروه کلی نیازهای فردی، نیازهای آموزشی و تحصیلی، نیازهای سیاسی و اجتماعی و نیازهای مذهبی و معنوی تقسیم بندی شده اند.

این بررسی از طریق و در نمونه ای به حجم 395 دانش آموز و 200 معلم در شهر مشهد اجرا شد.

نتایج این بررسی نشان داد که در بین گروهای چهارگانه نیازهای فردی و مذهبی از نظر دانش آموزان دبیرستانی اولویت اول را داراست ونیازهای آموزشی و سیاسی و اجتماعی در مراتب بعدی اهمیت جای می گیرند، و به نظر معلمان، نیازهای مذهبی اولویت اول و نیازهای سیاسی و اجتماعی، آموزشی و فردی به ترتیب در مراحل بعدی اهمیت جای می گیرند. یافته های این پژوهش همچنین مشخص کرد که بین نظرات معلمان و دانش آموزان درباره نیازهای اطلاعاتی آنها از جنس و ناحیه تحصیل آنها مستقل نیست و این متغیرها بر نظرات دانش آموزان تاثیر دارند. در ادامه،بررسی مجموعه کتابخانه های دبیرستانی مورد پژوهش نشان داد که بین اولویت نیازهای اطلاعاتی دانش آموزان و توانايی مجموعه منابع این کتابخانه ها در برآوردن این نیازها، همخوانی وجود ندارد و منابع اطلاعاتی موجود در این کتابخانه تا حدود زیادی پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی مطرح شده توسط دانش آموزان نیست.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري -


استاد راهنمای اول: پریرخ، مهری
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين


>> کتابداری
شماره بازیابی: 19
نام نویسنده: صنعت جو، اعظم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 183
چکیده: 

هدف از این پژوهش، مشخص نمودن توزیع کمی طرحهای تحقیقاتی و بررسی قابلیت خدمات تحویل مدرک در مراکز تحقیقاتی جهاد سازندگی، جهت دسترسی به گزارشهای تحقیقاتی است.

این رساله به این سوالهای اساسی در دو قسمت پاسخ می دهد: 1) طرحهای تحقیقاتی بعنوان مهمترین منابع اطلاعاتی در مراکز تحقیقاتی، از چه توزیع موضوعی، نیروی انسانی و جغرافیای برخوردار است؟ 2) مراکز تحقیقاتی در حوزه خدمات تحویل مدرک از چه قابلیتی بر خوردار می باشد؟

روش تحقیق در بخش اول توصیفی است و بدین منظور اطلاعات 2620 طرح مصوب جهاد (خاتمه یافته و در دست اجرا) تا پایان سال 1378 از بانک اطلاعاتی چاپی مجموعه گزارشات عناوین طرح های تحقیقاتی جهاد سازندگی استخراج و توزیع موضوعی، جغرافیای و نیروی انسانی آنها مشخص شد. همچنین مراکز تحقیقاتی هسته با بهره گیری از قاعده برادفورد و سهم نسبی محققین در تولید طرحهای تحقیقاتی با استفاده از قاعده لوتکا، شناسايی گردید.

در قسمت دوم از میان طرحهای خاتمه یافته تا پایان سال 1377 ، تعداد 295 طرح به روش نمونه گیری نظام مند، انتخاب و گزارش نهایي طرح آنها از مراکز تحقیقاتی در سراسر کشور درخواست گردید.

نتایج کلی این پژوهش اختلاف معناداری را میان استانها از نظر توزیع نیروی انسانی، موضوعی و جغرافیای نشان می دهد. این اختلاف در مقایسه با جمعیت فعال شاغل استانها و تعداد پژوهشگران حاکی است که استانهای دارای جمعیت فعال شاغل و پژوهشگر بیشتر، طرحهای تحقیقاتی بیشتری به انجام رسانده اند.

همچنین استان تهران به لحاظ دارا بودن مراکز و موسسات مادر، فعال ترین حوزه جغرافیای در انجام طرح تحقیقاتی و بیشترین فراوانی نیروی انسانی محقق است. مراکز و موسسات مادر در اکثر حوزه ها، بیشترین تعداد طرحها را به خود اختصاص داده اند. حوزه منابع طبیعی نیز به لحاظ موضوعی، فعالترین حوزه موضوعی شناخته شد.

در قسمت دوم تحقیق، دریافت 37 عنوان گزارش طرح از مجموع طرحهای درخواستی از مراکز تحقیقاتی، قابلیت مراکز را در توان ارائه خدمات تحویل مدرک ضعیف نشان می دهد که از مهمترین دلایل آن، عدم وجود مرجع سازمانی در پاسخگوی به نیازهای تحقیقاتی محققان جهاد سازندگی است.

فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري  فاقد


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله


>> کتابداری
شماره بازیابی: 25
نام نویسنده: نصر الهی، سيد نور الله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 107
چکیده: 

اعضای هیات علمی دانشگاهها از ارکان مهم نهاد آموزش عالی هستند. تحقیق و شناسایي عوامل بازدارنده و مشوق فعالیتهای علمی - پژوهشی آنها می تواند راهگشای رشد کمی و کیفی تولید اطلاعات علمی آنان باشد. بدین جهت پژوهش حاضر که از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شده است به این موضوع از دیدگاه اعضای هیئت علمی گروههاي کتابداری پرداخته است. هدف از این پژوهش شناسایي و بررسی میزان عوامل بازدارنده و مشوق فعالیتهای علمی - پژوهشی، و تاکید بر رفع نسبی عوامل بازدارنده و ترغیب عوامل مشوق، می باشد. جامعه آماری این پژوهش 77 نفر از اعضای هیات علمی گروهای کتابداری می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، بود که در یک بازه زمانی سه ماه، 58 نفر از اعضای هیات علمی به آن پاسخ دادند. از میان هفت پرسش مطرح شده در این پژوهش، چهار پرسش به ترتیب به توصیف ویژگیهای تحصیلی و حرفه ای و مشخصات فردی اعضای هیات علمی، وضعیت کمی سوابق فعالیتهای علمی - پژوهشی منتشر شده آنان، و آرای این اعضا درباره تاثیر عوامل بازدارنده و مشوق، مربوط می شد. پرسش پنجم به رابط و تفاوت بین عومل بازدارنده و مشوق و متغیرهای رتبه دانشگاهی، سابقه خدمت، سوابق علمی - پژوهشی، سطح آموزشی گروه محل خدمت، دانشگاه محل اخذ مدرک و مسئولیت اجرايی می پرداخت. نتایج به دست آمده همبستگی معنی داری بین عوامل بازدارنده و سابقه خدمت را نشان داد و به کمک آزمون یومان ویتنی، اختلاف معنی داری بین عوامل بازدارنده و دانشگاه محل اخذ مدرک مشاهده گردید. پرسش ششم به رابطه و تفاوت بین سوابق فعالیتهای علمی - پژوهشی منتشر شده اعضای هیات علمی و متغیرهای فوق می پرداخت. نتایج بدست آمده همبستگی معنی داری بین سوابق علمی - پژوهشی و متغیرهای رتبه دانشگاهی، سابقه خدمت و دانشگاه محل اخذ مدرک مشاهده شد. پرسش هفتم به مقایسه آرای اعضای هیات علمی پژوهشگرا و آموزشگرا درباره عوامل بازدارنده مربوط می شد. نتایج بدست آمده به کمک آزمون یومان ویتنی، اختلاف  معنی داری را بین این دو گروه نشان داد. پیشنهاداتی نیز درباره چگونگی زدودن عوامل بازدارنده و بهبود وضعیت فعالیتهای علمی - پژوهشی مراکز دانشگاهی آمده است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري -


استاد راهنمای اول: آزاد، اسدالله
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين


>> کتابداری
شماره بازیابی: 43
نام نویسنده: قریشی، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 174
چکیده: 

پژوهش حاضر بمنظور آگاهی از نظر دانشجویان درباره خواندن به قصد یادگیری، خواندن به قصد تصمیم گیری، خواندن به قصد لذت و همچنین درباره دو اصل معقول اندیشی و کمترین کوشش در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. جامعه آماری این پژوهش پیمایشی آن دسته از دانشجویان روزانه و شبانه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی بودند که در سال سوم و چهارم در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل بودند. ابزار گردآوری اطلاعات، بود که 253 نفر از دانشجویان این دانشکده به آن پاسخ دادند. ازمیان هشت فرضیه مطرح شده در این پژوهش، پنج فرضیه نخست به نیت خواندن دانشجویان مربوط می شد. این مقاصد عبارت بودند از: خواندن به قصد یادگیری، خواندن به قصد تصمیم گیری، خواندن به قصد لذت . نتایج بدست آمده به کمک آزمون t برای سنجش فرضیه ها نشان داد که (1) دانشجویان سال سوم و چهارم بر خواندن به قصد یادگیری بیشتر از خواندن به قصد لذت تاکید دارند، اما همین دانشجویان بر خواندن به قصد یادگیری کمتر از خواندن به قصد تصمیم گیری تاکید دارند. (2) همچنین مشخص کرد که دانشجویان مونث سال سوم و چهارم رشته های روانشناسی و علوم تربیتی بیشتر از دانشجویان مذکر سال سوم و چهارم همین رشته ها بر خواندن به قصد لذت تاکید دارند. (3) دانشجویان مونث سال سوم و چهارم رشته علوم تربیتی و روانشناسی بیشتر از دانشجویان مذکر سال سوم و چهارم همین رشته ها بر خواندن به قصد تصمیم گیری تاکید دارند ولی بین دانشجویان مونث و مذکر رشته کتابداری در این مورد تفاوت معناداری وجود ندارد. (4) بین میزان تاکید بر خواندن به قصد یادگیری دانشجویان مونث سال سوم و چهارم رشته های علوم تربیتی و روانشناسی و میزان تاکید بر خواندن به قصد یادگیری دانشجویان مذکر سال سوم و چهارم همین رشته ها تفاوت معنی داری وجود دارد، اما بین دانشجویان مونث و مذکر رشته کتابداری در این مورد تفاوتی مشاهده نمی شود. (5) نتایج بدست آمده به کمک آزمون F، تفاوت معناداری را بین رشته تحصیلی دانشجویان سال سوم و چهارم و مقاصد خواندن آنها نشان نداد.

نتایج بدست آمده در مورد فرضیه ششم به کمک آزمون مجذور کا نشان داد که اصل کمترین کوشش برای هر نوع خواندنی مورد تاکید دانشجویان سال سوم و چهارم دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی می باشد. نتایج بدست آمده در مورد فرضیه هفتم به کمک آزمون F، تفاوت معنی داری را بین رشته تحصیلی و اصل کمترین کوشش نشان نداد. در ادامه، بررسی نظر دانشجویان مورد پژوهش درباره اصل معقول اندیشی با استفاده از مجذور کا نشان داد که معقول اندیشی شکل دهنده رفتارهای مطالعاتی دانشجویان سال سوم و چهارم  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري
1   2
3  4استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: داورپناه، محمد رضا
کلید واژه ها:  خواندن به قصد یادگیری ، خواندن به قصد لذت ، خواندن به قصد تصمیم گیری ، اصل معقول اندیشی ، اصل کمترین کوشش


>> کتابداری
شماره بازیابی: 51
نام نویسنده: رمضانی درح، عباسعلي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 132
چکیده: 

هدف اصلی هر سیستم اطلاع رسانی ارائه اطلاعات مرتبط به کاربران این سیستم می باشد.گرچه محیط سنتی ذخیره و بازیابی اطلاعات به گونه اساسی تغیير یافته است، اما هدف اصلی، که همانا بازیابی اطلاعات مرتبط می باشد، یکسان باقی مانده است. کاربران برای ارزیابی ربط مدارک بازیابی شده از معیارهائی استفاده می کند. در محیط مدرن و پیوسته امروز، موتورهای کاوش ابزار اصلی جستجو و بازیابی اطلاعات الکترونیک می باشند. این ابزارهای کاوش با استفاده از سازوکارهائی که الگوریتم ( قواعد) رتبه بندی نامیده می شود ربط مدارک بازیابی شده را با نیاز اطلاعاتی کاربرانی ( که در قالب پرسش کاوش بیان شده است) تعیين می کند. هدف پژوهش حاضر شناسائی معیارهای ذهنی و عینی مورد استفاده دانشجویان برای ارزیابی ربط مدارک بازیابی شده توسط موتورهای کاوش و مقایسه این معیارها با عناصر مورد استفاده الگوریتم های رتبه بندی موتورهای کاوش می باشد. جامعه آماری شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی است که در سالهای 80 تا 82 در این دانشگاه ثبت نام نموده اند.حجم نمونه اي به بزرگي 335 نفر بر اساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي نسبي تعيين گرديد. داده هاي موردنيازازطريق دونوع جداگانه ومطالعه نوشتارهاي مربوط به الگوريتم هاي رتبه بندي موتورهاي كاوش گردآوري گرديد. نوع اول داده هاي مربوط به معيارهاي مورد استفاده دانشجويان براي ارزيابي ربط درشرايط ذهني راجمع آوري نمود. هنگام توزيع نوع اول ازدانشجويان خواسته شد كه اگرمايل به تكميل ديگري درشرايط واقعي اطلاع يابي هستند موافقت خودرااعلام دارند. درنتيجه 50 دانشجو موافقت خودرااعلام نمودند و دوم بين آنها توزيع گرديد. داده هاي گردآوري شده توسط نرم افزار spss تجزيه وتحليل گرديد.براساس نتايج،دانشجويان به عناصر خاصي ازيك مدرك(مقوله هاي معياري) توجه مي نمايند ومدارك بازيابي شده توسط موتورهاي كاوش راازطريق اختصاص ويژگي ها وكيفياتي براي هريك ازاين عناصر مورد ارزيابي قرارمي دهند.نتايج تحقيق آشكارساخت كه ازميان پنج موتوركاوش راازطريق پنج موتوركاوش (گوگل، ياهو، آلتاويستا، لايكوزوسيروس) كه بيشترين فراواني كاربرد رادربين دانشجويان داشتند، موتوركاوش سيروس به بخش زيادي ازعناصربيان شده توسط دانشجويان توجه نموده است. هم چنين عوامل جمعيت شناختي چون سن وسال ورودتاحدي برمعيارهاي مورد استفاده دانشجويان تاثيرگذاراست.براساس يافته ها، دانشجويان علاوه برداشتن معيارهاي خاص هنگام ارزيابي ربط مدارك درشرايط ذهني وواقعي اطلاع يابي،اولويت خاصي نيزبراي هريك ازاين عناصروويژگي هاي آن قائل هستند. علاوه برشناسايي معيارهاي ذهني وعيني مورد استفاده كاربران، دانشجويان موردمطالعه دلائل خاص خودرابراي پذيرش يارديك مدرك ويامجموعه اي ازمدارك بازيابي شده دارابودنديعني وجودعواملي كه ياتسهيل كننده ويامحدودكننده دسترسي به مدارك مي باشد.براساس نتايج، دانشجويان ازمعيارهاي مختلفي درشرايط ذهني وواقعي(جلسه كاوش) ارزيابي استفاده مي كنند. هم چنين بين دانشجويان حوزه هاي چهارگانه(بين گروهي)درتوجه به معيارهاي ارزيابي ربط درشرايط ذهني وعيني تفاوت هاي معناداري مشاهده مي گردد.بعلاوه درتوجه دانشجويان هريك ازحوزه هاي چهارگانه(درونگري) به عناصر(مقوله هاي معياري) وويژگي هاي هريك ازاين عناصر(معيارهاي ربط) درشرايط ذهني وعيني نيزتفاوت هاي معنادارملاحظه مي گردد. براساس نتايج، عناصري چون عنوان، چكيده، زبان ومحتوي بيش ازسايرعناصرموردتوجه دانشجويان قرارگرفته است. مهمترين توصيه پژوهش آن است كه صاحبان موتورهاي كاوش هنگام طراحي الگوريتم هاي رتبه بندي به عناصرمورداستفاده كاربران توجه نمايند.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و ماخذ-

نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  ربط ، الگوریتم های رتبه بندی ، معیارهای ربط ، عناصر مدرک ، ارزیابی ربط ، موتورهای کاوش


>> کتابداری
شماره بازیابی: 55
نام نویسنده: ابوالحسنی فروغی، حديث
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 118
چکیده: 

در این پژوهش با استفاده از روش کتابسنجی، عناوین مجلات علمی تحت پوشش پایگاهای اطلاعاتی حوزه علوم اجتماعی از نظر میزان همپوشانی، موضوع، گستره جغرافیایي ناشران، زبان و رتبه بندی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه پژوهش شامل 11 پایگاه اطلاعاتی علوم اجتماعی (که عبارتند از: Journal Citation، Geobase، Eric، Business Source Elite Social Science Citation،Abstracts Social Science، Psychinfo، Lisa ، Report Wilson Social (JCR) & Wilson Social ، Wilson Business Abstracts ، Index Science (SSCI) ) و 13331 عنوان مجله تحت پوشش این پایگاه ها می شود. عناوین مجلات به تفکیک از وب سایت هر پایگاه اطلاعاتی گرفته شد. برای پاسخگویي به برخی از پرسش های پژوهش، بر اساس فومول مورگان، 2405 مجله به عنوان حجم نمونه انتخاب شد و در بقیه موارد تمام جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفت. نمونه گیری به روش تصادفی منظم انجام شد. برای شناسایي متغیر های زبان، موضوع و کشور از راهنمای اولریخ 2003 استفاده شد. نتایج نشان میدهد که بالاترین میزان همپوشانی عناوین مجلات پایگاها با SSCI وjcr به ترتیب با 20/62درصد و 64/59 درصد متعلق به پایگاه اطلاعاتی Social Science می باشد. در پایگاهای مورد بررسی، میان موضوع مجلات تفاوت معنادار وجود دارد. در پایگاهای حوزه علوم اجتماعی، مجلات موضوعات مختلف به میزان متفاوت نمایه شده اند که این امر نشان دهنده فعالیت علمی بیشتر برخی از موضوعات است. در پایگاه SSCI روانشناسی و بازرگانی با 98/16 و 53/14 درصد عمده ترین موضوعات هستند. در این پایگاها با موضوعاتی به ظاهر غیر مرتبط با حوزه علوم اجتماعی مواجه هستیم که نشان دهنده ارتباط میان رشته ای در این حوزه است. آمریکا و انگلستان در مجموع بیش از 82 درصد مجلات را از آن خود دارند و تنها کمتر از 18 درصد مجلات به سایر کشور های جهان تعلق دارد. زبان انگلیسی با بیش از 89 درصد به عنوان زبان علمی دنیا، عاملی قوی در نمایه شدن یک مجله درپایگاهای اطلاعاتی است. بیش از 75 درصد مجلات تنها در یک پایگاه نمایه شده اند و 68/2 درصد در بیش از دو پایگاه حضور دارند. بر اساس میزان تکرار مجلات در پایگاهای اطلاعاتی و با استفاده از قانون برادفورد، 114 عنوان مجله هسته حوزه علوم اجتماعی شناسایي شد. همچنین مشخص شد که نمونه مورد بررسی تنها 50% درصد از مجلات حوزه علوم اجتماعی را که در راهنمای اولریخ آمده شامل می شود.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  مجلات علمي ، مجلات هسته ، علوم اجتماعي ، ارتباطات علمي ، پايگاههاي اطلاعاتي ، همپوشاني


>> کتابداری
شماره بازیابی: 56
نام نویسنده: زره ساز، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 140
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی و تحلیل عناصر و ویژگیهای مطرح شده در رابطه کاربر نرم افزار سیمرغ و تعیين میزان رضایت دانشجویان از تعامل با این نرم افزار و تعیين عوامل موثر بر آن انجام گرفت گردآوری اطلاعات با استفاده از انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی هستند که عضو کتابخانه دانشکده می باشند. از کل جامعه پژوهش که 1308 نفر بودند بر اساس فرمول کرجسی و مورگان نمونه گیری طبقه بندی انجام شد وبر اساس میان 298دانشجو( 63دانشجوی علوم کتابداری و اطلاع رسانی؛ 101دانشجوی علوم تربیتی و 134 دانشجوی رشته روانشناسی) توزیع و پس از تکمیل جمع آوری گردید. برای پاسخ به پرسشهای این پژوهش از آزمون Anova، آزمون من ویتنی و ضریب همبستگی اسپرمن استفاده شد. نتایج این پژوهش عبارتند از: 1- با توجه به میانگین بدست آمده ، وضعیت واکنش کلی کاربران، صفحه های نمایش اطلاعات نرم افزار ، واژگان و پیامهای نرم افزار، یادگیری چگونگی کار با نرم افزار، راهنمای نرم افزار و قابلیتها و امکانات نرم افزار سیمرغ از دیدگاه کاربران شرکت کننده در این پژوهش در حد متوسط است. 2- دانشجویان شرکت کننده در این پژوهش در حد متوسطی از تعامل با نرم افزار سیمرغ رضایت دارند. 3- بین میزان رضایت دانشجویان رشته های روانشناسی و علوم تربیتی و کتابداری از تعامل با نرم افزار سیمرغ تفاوت معناداری وجود دارد. 4-بین میزان رضایت دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از تعامل با نرم افزار سیمرغ تفاوت معناداری وجود دارد. 5- بین سابقه و میزان آشنایي دانشجویان با نرم افزار سیمرغ و میزان رضایت آنها از تعامل با این نرم افزارابطه معناداری وجود ندارد. 6- بین میزان سواد رایانه ای و میزان رضایت دانشجویان از تعامل با نرم افزار سیمرغ رابطه معنا داری وجود دارد. 7- بین میزان سواد کتابخانه ای دانشجویان و میزان رضایت آنها از تعامل با نرم افزار سیمرغ رابطه معنا داری وجود ندارد. در انتها نیز پیشنهادها و راهکارهایي به منظور افزایش کارآیي نرم افزار سیمرغ و نیز انجام پژوهشهای بیشتر در این زمینه ارائه شده است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ

نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله


>> کتابداری
شماره بازیابی: 58
نام نویسنده: شیر دل، شهلا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 148
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تعیين میزان انطباق چکیده مقاله های فارسی مجله های علمی- پژوهشی حوزه علوم انسانی با عناصر مندرج در استاندارد ایزو 214 به بررسی چکیده های این حوزه پرداخته است . روش پژوهش پیمایشی است، به دلیل تنوع چکیده ها در این حوزه، چکیده ها به دو دسته کلی تقسیم گردید: (1) چکیده های راهنما (2) چکیده های تمام نما، دو سیاهه استخراج شده از عناصر مندرج در استاندارد ایزو 214 به عنوان ابزار پژوهش برای دو نوع چکیده موجود انتخاب شد. جامعه پژوهش حاضر شامل270 چکیده فارسی از آخرین دوره مجله های علمی- پژوهشی در دسترس حوزه علوم انسانی بود که تا قبل از سال 1383 موفق به کسب رتبه علمی- پژوهشی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری شده بودند. این تعداد نمونه به روش تصادفی انتخاب شد؛ یافته ها نشان می دهد که 37/60% چکیده های جامعه پژوهش از نوع چکیده راهنما و 63/39% از آنها از نوع چکیده تمام نما می باشد، نیز یافته ها نشان داد که میانگین درصد همخوانی چکیده های تمام نما با عناصر استخراج شده از استاندارد ایزو 214 ، 70/78% و میانگین درصد همخوانی چکیده های راهنما با عناصر مذکور 14/83% می باشد. در ادامه اطلاعات الگوی ارائه شده برای نوشتن چکیده در بخش "راهنمای نویسندگان مقاله ها" در هر مجله بررسی شد و با عناصر استخراج شده از استاندارد ایزو214 مطابقت داده شد. نتایج نشان داد که: (1) چکیده های حوزه علوم انسانی بیشتر از نوع چکیده راهنما می باشد. (2) در حوزه علوم انسانی چکیده های راهنما بیشتر از چکیده های تمام نما با استاندارد ایزو214 مطابقت دارند. (3) اطلاعات ارائه شده در الگوی مجله برای نوشتن چکیده، عناصر محدودی از استاندارد ایزو214 را منعکس می کند

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: آزاد، اسدالله
کلید واژه ها:  چكيده راهنما ، چكيده تمام نما ، استاندارد ايزو 214 ، مجله هاي علمي _ پژوهشي ، چكيده فارسي ، مقاله ها

<   12345678910111213141516171819   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.