دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته کتابدرای

<   12345678910111213141516171819   >


تعداد نتایج به دست آمده: 181 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 61
نام نویسنده: نوكاریزی، محسن
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 173
چکیده: 

پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی و به دو شیوه عینی و ذهنی به بررسی میزان درك كاربران از واژگان محیط رابط نرم افزارهای كتابخانه ای سیمرغ و پارس اذرخش می پردازد . هدف پژوهش بررسی میزان قابلیت درك واژگان محیط رابط نرم افزارهای رایانه ای سیمرغ و پارس اذرخش در كتابخانه های دانشگاهی ایران بود . جامعه پژوهش متشكل از دانشجویان كارشناسی و كارشناسی ارشد دانشگاهای فردوسی مشهد و شیراز بودند . اطلاعات لازم از طریق و از یك نمونه 380 نفری جمع اوری شده كه 275 نفر (4/72% ) از ان ها به پاسخ دادند . دربخش دیگری از این پژوهش و برای كسب اطلاعات كیفی و عمیق از طریق مصاحبه با 30 نفر ، از روش نمونه گیری غیر احتمالاتی ( غیر تصادفی ) و از نوع نمونه با جایگزینی تصادفی استفاده شد . نتایج نشان داد كه میزان درك كلی پاسخگویان از واژگان محیط رابط نرم افزار سیمرغ در روش عینی 1/35% و در نرم افزار پارس اذرخش 9/39 % و در روش ذهنی درهر دو نرم افزار نمره 74/2 از طیف 5 ارزشی لیكرت بود . تفاوت معناداری بین میانگین نمرات میزان درك دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف از واژگان محیط رابط نرم افزار سیمرغ و پارس اذرخش در محاسبه به دو شیوه ( عینی و ذهنی ) تفاوت معناداری با همین میزان در نرم افزار پارس اذرخش نداشت . اما بین میزان قابلیت درك واژگان به كار رفته در محیط رابط نرم افزار سیمرغ ( در شیوه عینی ) تفاوت معناداری با همین میزان در نرم افزار پارس اذرخش نداشت . اما بین میزان قابلیت درك واژگان صفحه نخست و سایر صفحات ( به نفع سایر صفحات ) دیده شد. اما این تفاوت در شیوه ذهنی نرم افزار پارس اذرخش معنادارنبود . میانگین میزان درك و قابلیت پیش بینی كاركردهای مورد نظر طراح از نظر كاربران نرم افزار سیمرغ نمره 92/2 و از نظر كاربران نرم افزار پارس اذرخش 3از 5 بود . نظام دستوری زبان محیط رابط نرم افزار سیمرغ و پارس اذرخش در سطح 01/0 بیش از حد متوسط ( نمره 3یا 50% ) در قابلیت درك واژگان ان محیط موثر بود . كاربران نرم افزارهای سیمرغ و پارس اذرخش درك عبارت های كوتاه را ساده تر می دانستند . بررسی تاثیر تجربه كاربران در كار با نرم افزار به دوشیوه ( عینی و ذهنی ) هیچ گونه تفاوت معناداری را بین پاسخ های درست حاصل از نمرات پاسخگویي  سه حوزه علوم انسانی ، علوم پایه و مهندسی دانشگاه فردوسی نشان داد ولی در شیوه ذهنی این تفاوت معنادار نبود . در دانشگاه شیراز نتایج حاصل از این دو شیوه عكس نتایج حاصل دانشگاه فردوسی را نشان داد . یافته های حاصل از مصاحبه درباره " واژگان برجسته " در هر صفحه نشان داد كه در برخی از صفحه ها یك واژه منمایز از نظر كاربران وجود داشت كه ان واژه نام همان صفحه بود ولی در بعضي دیگر چنین واژه ای وجود نداشت . یافته ها همچنین نشان داد میزان صحت پیش بینی كاركردهای صفحات مختلف فهرست رایانه ای سیمرغ از سوی پاسخ گویان از صفحه ای به صفحه دیگر متفاوت بود و در این زمینه هیچ ترتیب با قاعده ای را نمی توان برای ان منظور كرد . بیش ترین میزان درك درست پاسخگویان مربوط به عنوان با 3/93% و كم ترین میزان درك نادرست انها در بین واژگان این فهرست مربوط به عبارت سیستم اطلاعاتی و ان نیز با 3/93% بود . از بین 28 پاسخگو ، 16 نفر (57%از درك واژگان 9%) ناراضی بوده اند . محیط راضی ، 7 نفر (25%) تا حدودی راضی ، و 5 نفر ( 18% ) ناراضی بودند. 25% از پاسخگویان استفاده از واژگان عام و مصطلح ، 8/20% استفاده از واژگان ساده و قابل فهم و 5/12%استفاده از توضیح را برای بازیابی اطلاعات به شكل عینی تر ، با مفهوم تر و ساده تر مهم می دانستند . اشنای پیشین كاربران با واژه ها و عبارتهای به كار رفته بیش ترین تاثیر را بر روی درك واژگان محیط رابط داشت.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ-

نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد راهنمای دوم: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  محيط رابط كاربر ، واژگان محيط رابط ، فهرست های رايانه ای ، نرم افزار سيمرغ ، نرم افزار پارس اذرخش ، نرم افزار هاي كتابخانه ای


>> کتابداری
شماره بازیابی: 62
نام نویسنده: ارسطو پور، شعله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 186
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان همخوانی سرعنوانهای موضوعی فارسی با كلید واژه های عنوان و فهرست مندرجات كتابهای فارسی در حوزه ای علوم اجتماعی ، علوم انسانی ، علوم كاربردی با استفاده از روش تحلیل محتوا صورت گرفته است. از میان 88459 كتاب ثبت شده در كتابشناسی ملی ایران در طول سالهای 1378تا1384، 472 كتاب به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری نظام مند انتخاب شده كه پس از مقایسه كلید واژه های انها با فهرست سرعنوان های موضوعی مشخص گردید كه : 1- از نظر همخوانی كامل سرعنوانهای موضوعی با كلید واژه های عنوان و فهرست مندرجات كتابهای فارسی تفاوت معناداری میان حوزه های مختلف وجود دارد . این در حالی است كه از میان حوزه های موضوعی مختلف ، علوم انسانی (5/40% در كلید واژه های عنوان و 7/39% در كلید واژه های فهرست مندرجات ) بیشترین میزان همخوانی كامل را به خود اختصاص می دهد . 2- از نظر همخوانی نسبی و عدم همخوانی سرعنوانهای موضوعی فارسی و كلید واژه های هنوان و فهرست مندرجات كتابها ، میان حوزه های موضوعی مورد بررسی تفاوت معناداری وجود ندارد . 3- از نظر همخوانی كامل و همخوانی نسبی كلید واژه های عنوان با فهرست مندرجات كتابهای فارسی ، میان تمام حوزه ها ، علوم انسانی و علوم اجتماعی بیشترین میزان همخوانی كامل و نسبی را دارند . 4- از نظر همخوانی كلید واژه های فهرست مندرجات كتابها  تفاوت معناداری میان حوزه های مورد بررسی وجود ندارد .

فهرست مندرجات -فهرست منابع - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: داورپناه، محمد رضا


>> کتابداری
شماره بازیابی: 68
نام نویسنده: دلیلی، حميد
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 247
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی زیر ساخت خدمات کتابخانه ای آموزش از راه دور در کتابخانه های دانشگاه پیام نور و در پیوند با ساختار آموزشی به روش مشاهده اسنادی ( مربوط به دوره 50 ساله 1384-1380) و نیز روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل 10 مرکز بزرگ که به صورت انتخاتب و 10 مرکز کوچک که به صورت تصادفی مشخص شده بود می باشد. این مراکز در ده منطقه، بر اساس تقسیم بندی دانشگاه پیام نور در سطح کشور قرار داشت . اعضای هیات علمی در مراکز بیست گانه مورد بررسی در سال 1385، تعداد 220 نفر بود که 176 نفر (80%) به پاسخ دادند. جامعه آماری مسئولان کتابخانه (کتابداران) در مراکز مورد بررسی به تعداد 20 نفر بودند که همگی (100%) به پاسخ دادند. جامعه آماری دانشجویان نیز در 20 مرکز مورد پژوهش شامل 100،962 دانشجو بودند. حجم نمونه دانشجویان بر اساس فرمول های آماری به تعداد حداقل 1064 نفر تعین تا با شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انجام گردد. در کل 1400 در بین دانشجویان مراکز بیست گانه ( با تخصیص متناسب در هر مرکز) توزیع گردید. تعداد 1112 دانشجو به پاسخ دادند. یافته های پژوهش نشان داد که :

1. بین هر یک از عوامل زیر ساختی (امکانات، مدیریت، کارکنان، مستند سازی، امور مالی، منابع و خدمات) کتابخانه های "مراکز" دانشگاه پیام نور مسقر در شهر های بزرگ و کتابخانه های "مراکز" مستقر در شهرهای کوچک از دیدگاه کنابداران، تفاوت معنی داری وجود ندارد.

2. در بیشتر موارد بین میزان رشد کمی ساختار آموزشی دانشگاه پیام نور (دانشجو، عضو هیات علمی، رشته تحصیلی، کارمند، بودجه و هزینه های آموزشی) و میزان رشد کمی امکانات کتابخانه ها ( کتابدار، منابع چاپی و دیجیتالی، منابع دیداری- شنیداری، مساحت و سایر امکانات) رابطه معنی داری وجود ندارد.

3. بین میزان استفاده دانشجویان دانشگاه پیام نور از کتابخانه و شیوه های رسمی آموزشی (تک کتاب و بدون منبع، خودخوان وبدون منبع، عملی و بدون منبع) تفاوت معنی داری وجود دارد.

4. بین نگرش اعضای هیات علمي و دانشجویان دانشگاه پیام نور در باره تناسب امکانات، منابع ، خدمات موجود در کتابخانه های این دانشگاه تفاوت معنی داری وجود ندارد.

5. بین میزان دسترس پذیری منابع اطلاعاتی دیجیتالی و منابع اطلاعاتی چاپی کتابخانه های دانشگاه پیام نور از دیدگاه اعضای هیات علمی تفاوت معنی داری وجود دارد.

6. بین میزان دسترس پذیری منابع اطلاعاتی دیجیتالی و منابع اطلاعاتی چاپی کتابخانه های دانشگاه پیام نور از دیدگاه دانشجویان تفاوت معنی داری وجود دارد.

7.بین نگرش اعضای هیات علمی، کتابداران و دانشجویان درباره جایگزینی منابع دیجیتالی بجای منابع چاپی، تفاوت معنی داری وجود دارد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و ماخذ - نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد راهنمای دوم: آزاد، اسدله
استاد مشاور اول: داورپناه، محمد رضا
کلید واژه ها:  دانشگاه پیام نور ، کتابخانه ها ، آموزش از راه دور ، زیرساخت های کتابخانه


>> کتابداری
شماره بازیابی: 67
نام نویسنده: قاسمی، علی حسين
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 199
چکیده: 

این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا و نیز روش پیمایشی، تناسب متن ترجمه شده ی «استاندارد قابلیت های سواد  اطلاعاتی برای آموزش عالی» (ای سی ارال، 2000) را به عنوان ابزاری که محتوای آن در آموزش سواد اطلاعاتی و نیز برای سنجش مهارتهای سواد اطلاعاتی در سطح تحصیلات تکمیلی می تواند کاربرد داشته باشد، مورد بررسی قرار داد.

پیش برسی های اولیه درباره ی تناسب کلمات و عبارات آورده شده در متن فارسی که با مشارکت 45 نفر از اعضای هیئت علمی ودانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی انجام شد. تحلیل عاملی پاسخ های اساتید درباره ی درجه ی اهمیت هر یک از 22 شاخص برآیندی در ذیل 5 استاندارد برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی نشان داد که بر خلاف آنچه که پیش از اقدام به پژوهش، در رابطه با لزوم تدوین یک استاندارد ملی برای سواد اطلاعاتی تصور می شد، به تغیير جدی در شاخص های اصلی (و در نتیجه به تدوین استاندارد ملی برای آموزش سواد اطلاعاتی) نیازی نیست و ویژگی های خاص در آموزش سواد اطلاعاتی را باید در مدل های آموزش سواد اطلاعاتی لحاظ نمود. از سوی دیگر، تحلیل چهار سند ملی که چشم انداز آینده ی علمی ایران را مشخص می سازند نیز نشان داد که بین مفاهیم مرتبط با علم و فناوری مندرج در این چهار سند و الزامات نیروی انسانی دارای مهارت های سواد اطلاعاتی که در « استاندارد قابلیتهای سواد اطلاعاتی ...» مندرج است، همسویي وجود دارد.

ی فارسی که بر اساس 22 شاخصه ی برآیندی در ذیل 5 استاندارد مندرج در « استاندارد قابلیت های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی » (ای سی آرال، 2000) تنظیم شده بود، بین نمونه ای متشکل از 650 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی 4 دانشگاه ( دانشگاهای فردوسی، شیراز، اهواز، و تهران) توزیع شد تا توان سواد اطلاعاتی خود را به شیوه ی خود اظهاری، بر روی طیفی که برای هر یک از شاخص ها قرار داده شده بود، بنمایاند.

علیرغم تلاش های که به عمل آمد، بیش تر به دلیل تعداد زیاد پرسش ها که لزوما باید در درج می شد، تعداد 316 نفر که برابر 48% نمونه است، را تکمیل کردند و عودت دادند.

تحلیل پاسخها نشان داد که نمرات خود اظهاری برای همه ی سطوح در حد بالاتر از متوسط (3.7 از 5) قرار دارد، که این مورد نیز به نوعی، موید تناسب محتوای هر یک از شاخص های استاندارد فارسی شده ی سواد اطلاعاتی است. در عین حال مشخص شد که بین دانشجویان رشته های علوم انسانی وغیر علوم انسانی، بین دانشجویان مناطق مختلف دانشگاهی، بین دانشجویان دختر و پسر، و بین دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تفاوت معنا دار وجود دارد. میانگین کسب شده برای دانشجویان رشته های علوم انسانی، برای دانشجویان دختر، و برای دانشجویان دوره های دکتری، بالاتر از همتایان مورد مقایسه با آنان می باشد. برخی از تفاوتها مغایر با آن چیزی است که پیش از بررسی تصور می شد. احتمالا امکانات، محتوای آموزشی، کمیت و کیفیت دخیل در خود - یادگیری، و ... عواملی هستند که تفاوت ها از آنها ناشی شده است. از خود ارزیابی مناسبی که در کل دنشجویان مشاهده شد و از تفاوت معناداری که از اجرای آزمونهای آماری آشکار گردید، این نکته به ذهن می آید که شاید نامشخص بودن سواد اطلاعاتی برای دانشجویانی که باید آن را می آموخته اند و برای متصدیان و دست اندرکارانی که باید آن را می سنجیده اند، در همه این موارد دخالت داشته است. با توجه به یافته های پژوهش، پژوهشگر بر آن است که آموزش مهارت های مندرج در فرم فارسی شده ی « استاندارد قابلیتهای سواد اطلاعاتی ...»  در سطوح دانشگاهی و سنجش مهارت های سواد اطلاعاتی کارکنانی که برای خدمات علمی به کار گرفته می شوند، مولفه هایي هستند که زمینه ی مناسبی را برای تربیت انسان های که قادر به اجرای خواسته های مندرج در چهار سند ملی هستند، فراهم می آورد.

 

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور دوم: شعباني وركي، بختيار
کلید واژه ها:  آموزش سواد اطلاعاتی ، سواد اطلاعاتی و توسعه ، سواد اطلاعاتی و آموزش عالی ، تحصیلات تکمیلی ، استاندارد سواد اطلاعاتی ، استاندارد ملی سواد اطلاعاتی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 66
نام نویسنده: بلندیان كاشی، صديقه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 199
چکیده: 

پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوا به شناسایي الگوی حاکم بر توزیع واژگانی و بررسی بسامد واژگانی در مقالات فارسی کتابداری و اطلاع رسانی و امکان نمایه سازی ماشینی آنها بر اساس قانون زیف می پردازد. جامعه پژوهش شامل 27 عنوان مقاله در آخرین شماره منتشر شده سال 1383 در مجله های: فصلنامه کتاب، کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی و مجله کتابداری دانشگاه تهران می باشد. با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 10 عنوان مقاله حاوی بیش از 35000واژه به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای تفکیک واژگان از دو شیوه «صرفا ماشینی بدون دخالت عامل انسانی» مبتنی بر معیار ساختاری و « ماشینی با دخالت عامل انسانی» مبتنی بر معیار نشانه مند استفاده شده است. به منظور دستیابی به اطلاعات مورد نیاز با استفاده از بخش تحلیلگر متن در نرم افزار word واژگان تفکیک شده و جداول زیف برای مقالات تهیه شد. برای شناسایي الگوی توزیع واژگان و بررسی بسامد واژگانی از معادلات زیف و بوث و معادله (4) گافمن استفاده شده است. برای تشخیص وضعیت همخوانی بین واژه نمایه ها ، توصیفگرهای موضوعی و کلیدواژه های عنوانی از آزمون مجذور کای، آزمون F و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد. نتایح حاصله نشان داد که توزیع فراوانی واژگان در متون فارسی دارای یک الگوی پیش بینی پذیر بوده و کاربرد واژه های با بسامد بالا و بسامد پایين در مقالات فارسی از قانون زیف تبعیت می کند. همچنین مشخص شد که بسامد واژگانی می تواند به عنوان معیاری برای نمایه سازی ماشینی متون فارسی در نظر گرفته شود. وضعیت همخوانی کامل بین واژ نمابه ها و وصیفگر های موضوعی در شیوه تفکیک «صرفا ماشینی بدون دخالت عامل انسانی» به صور متوسط در کل مقالات مورد بررسی به میزان 50/21% می باشد. در شیوه تفکیک «ماشینی با دخالت عامل انسانی» میزان همخوانی به 60/49% می رسد. وضعیت همخوانی کامل واژه نمایه ها با کلید واژه های عنوانی در شیوه «صرفا ماشینی بدون دخالت عامل انسانی» به طور متوسط در کل مقالات مورد بررسی 20/9%، که در شیوه «صرفا ماشینی بادخالت عامل انسانی» به طور متوسط بیشتر از 5 برابر شده و به 50/52% می رسد. براين اساس مشخص شد که میزان همخوانی بین نمایه سازی ذهنی (توصیفگر موضوعی) و نمایه سازی عینی (بسامد واژگانی) در شیوه تفکیک «صرفا ماشینی » و در شیوه تفکیک «صرفا ماشینی با دخالت عامل انسانی» متفاوت است.

فهرست منابع و مآخذ-فهرست مندرجات

نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: دیانی، محمدحسین
کلید واژه ها:  تحلیل متن ، نمایه سازی ماشینی ، قانون زیف ، بسامد واژگانی ، مقالات کتابداری و اطلاع رسانی ، توصیفگرهای موضوعی ، کلید واژه های عنوانی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 65
نام نویسنده: دبیری، اعظم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

هدف اصلی پژوهش حاضر آن بود که با روش تحلیل استنادی، به بررسی میزان استفاده از منابع اطلاعاتی موجود در 3 سطح: اتکا به منابع منتشره در سطح دانشکده و دانشگاه (خود اتکايی در سطح دانشکده / دانشگاه)، اتکا به منابع منتشره در سطح کشور (خود اتکایي در سطح کشور)، و اتکا به منابع منتشره در خارج از کشور ( دیگر اتکایي) در پایان نامه های کشاورزی بپردازد. 11686 مورد استناد از 125 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در 6 گرایش آبیاری، خاکشناسی، زراعت، علوم دامی، علوم و صنایع غذای و گیاهپزشکی، ارائه شده بین سال های 1379-1381، تحلیل شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز این پژوهش، از طریق مراجعه مستقیم به پایان نامه های کشاورزی و نسخه برداری از فهرست منابع و ماخذ موجود در انتهای پایان نامه، گردآوری شد. روش های آماری به کار رفته در این پژوهش، شامل روش های توصیفی (جدولهای فراوانی و درصد فراوانی و تعین میانگین) و نیز روشهای استنباطی (آزمون مجذور کا) بود. یافته های اصلی پژوهش بدین شرح است: (1) منابعی که در سطح خود اتکایي در سطح کشور دانشکده / دانشگاه می گیرند، با 867 مورد استناد، 7.41 درصد از کل استناد ها را به خود اختصاص داده بودند، (2) منابعی که در سطح خود اتکایي در سطح کشور قرار می گیرند، با 1115 مورد استناد، (9.54 درصد) از کل استناد ها را به خود اختصاص داده بودند، (3) منابعی که در سطح دیگر اتکایي قرار می گیرند، با 9704 مورد استناد، سهم زیادی (83.03 درصد ) از کل استناد ها را به خود اختصاص داده  بودند، (4) بین خود اتکایي در سطح دانشکده / دانشگاه و خود اتکایي در سطح کشور، در جهت برتری خود اتکايی درسطح کشور، تفاوت معنی داری وجود داشت، (5) بین مجموع خود اتکایي در سطح دانشکده / دانشگاه، خوداتکایي در سطح کشور ودیگر اتکایي، در جهت برتری سطح دیگر اتکایي، تفاوت معنی داری وجود داشت، (6) ثابت شده که با نزدیکتر شده به زمان حال، بر میزان استناد به منابع الکترونیکی افزوده شده است، (7) بین استناد به منابع الکترونیکی تولید شده توسط سازمان، تولید شد ه در کشور و تولید شده در خارج از کشور، در جهت برتری استناد به منابع الکترونیکی تولید شده در خارج از کشور، تفاوت معنی داری وجود داشت، (8) بین اتکا به منابع چاپی و الکترونیکی، تشابهی وجود نداشت، 98.75 درصد از استنادهای موجود در پایان نامه ها، به منابع چاپی و 1.24 درصد از استناد ها به منابع الکترونیکی اختصاص داشت.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: داورپناه، محمد رضا


>> کتابداری
شماره بازیابی: 64
نام نویسنده: حسن زاده، محمد
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 190
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی زیر ساخت مدیریت دانش در دولت جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل 420 مدیر کل مستقر در 21 وزارتخانه و نیز سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد. از بین 420 مدیر کل بر اساس فرمول حجم نمونه 294 مدیر کل به صورت تصادفی سهمیه ای انتخاب و بین آنها توزیع و تمام های توزیع شده گردآوری شد. برای آزمو ن فرضیه ها از آزمو ن تحلیل واریانس، t، مجذور کا و همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که:

- بین وزارتخانه های مختلف و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به لحاظ فراهم آوردن عوامل زیرساختی مدیریت دانش تفاوت معنی داری وجود دارد.

- میانگین کل نمره وزارتخانه ها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همچنین هرکدام از آنها پایين تر از نمره سازمان OECD می باشد.

- بین اولویت مدیریت دانش در استراتژی سازمانی و بودجه اختصاص یافته برای فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت دانش در جامعه مورد پژوهش رابطه وجود ندارد.

- بین برنامه دولت الکترونیک و میزان بودجه اختصاص یافته برای فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت دانش در جامعه مورد پژوهش رابطه وجود ندارد.

- بین اولویت مدیریت دانش در استراتژی سازمانی و دانش مداری مدیریت در جامعه پژوهش رابطه وجود ندارد.

-بین فرهنگ سازمانی و سطح مدیریت دانش در سازمانها رابطه وجود دارد.

- بین سطح تحصیلات کارکنان و سطح مدیریت دانش در جامعه پژوهش رابطه وجود دارد.

نتایج همچنین نشان داد بطر کلی وضعیت عوامل زیر ساختی مدیریت دانش در وزارتخانه ها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مناسب نمی باشد.

در پایان ضمن ارائه پیشنهاد های عملی و همچنین پیشنهاد هایي برای پژوهشهای آتی پف با توجه به زیر ساخت های مورد مطالعه مدلی برای مدیریت دانش سازمانی پیشنهاد شده است.

 فهرست مطالب -فهرست منابع و ماخذ- نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور دوم: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  مدیریت دانش ، به اشتراک گذاری دانش ، زیرساخت ها ، دولت جمهوری اسلامی ایران ، وزارتخانه ها ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، دولت الکترونیک


>> کتابداری
شماره بازیابی: 63
نام نویسنده: اصل كیا، سميه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 109
چکیده: 

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی وضعیت مقاله ها و نویسندگان مقاله ها کتابداری و اطلاع رسانی مجله های تحت پوشش نمایه نامه استنادی علوم اجتماعی است. این پژوهش مقاله ها را با توجه به متغیرهای نویسنده ، زبان، موضوع، کشور، وابستگی سازمانی، ارجاع ها ، استنادها ، وضعیت روزآمدی، خود استنادی و چگونگی همکاری علمی مورد بررسی قرار داده است. جامعه مورد مطالعه پژوهش شامل کلیه مقاله های چاپ و نمایه شده در تعداد 56 عنوان مجله کتابداری و اطلاع رسانی تحت پوشش نمایه نامه استنادی علوم اجتماعی در فاصله سالهای 2000-2004 می باشد. پژوهش از نوع کاربردی و با استفاده از روش کتابسنجی انجام گرفته است. در مجموع تعداد 8942 مقاله در این دوران چاپ و نمایه شده است که به جهت حجم زیاد مقاله ها حدود 10 درصد از این مجموع یعنی 890 عوان مقاله بر طبق نمونه گیری منظم به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. روشهای آماری به کار برده شده در این پژوهش، از نوع توصیفی ( جداول فراوانی و درصد فراوانی) و نیز استنباطی ( مجذور کاي) می باشد. نتایج نشان داد که زبان تمام مجله های کتابداری و اطلاع رسانی پایگاه نمایه نامه استنادی علوم اجتماعی، انگلیسی است. میانگین تعداد ارجاعها برای هر مقاله 22 مدرک است. ایالات متحده آمریکا و انگلستان مجموعا با حدود 68 درصد به ترتیب اولین و دومین مقام در تولید مقاله های کتابداری و اطلاع رسانی این نمایه نامه را دارا هستند. همچنین، موضوع های فناوری اطلاعات و ارتباطات، ذخیره و بازیابی اطلاعات، کاربران و استفاده کنندگان کتابخانه ها به ترتیب پر گرایش ترین موضوع های مقاله های این حوزه هستند. نرخ خود استنادی در میان کل مقاله های مورد بررسی، 24.75 درصد است. دانشگاهای Univ calif los Angeles, Penn state, City univ london, Indiana university, Missouri به ترتیب پنج دانشگاه پرکار در زمینه تولید علمی مقاله های کتابداری و اطلاع رسانی هستند. طبق نتایج به دست آمده Williams P, Tenopir, Spink A. Perkel JM, Nicholas D, Thelwall M, Constans A از نویسندگان پر بسامد حوزه کتابداری و اطلاع رسانی نمایه نامه مورد نظر هستند. 51.12 درصد از مقاله های تولید شده به صورت کار فردی و 48.78 درصد از آنها در قالب کار علمی گروهی انجام گرفته است. حدود نیمی از کل مقاله های مورد بررسی ( 51.12 درصد) در دوره زمانی مورد بررسی مورد استناد قرار گرفته بودند. دو سال اول پس از انتشار یک مقاله، پر استناد ترین سالهای یک مقاله هستند.

فهرست مندرجات  - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  نمایه نامه استنادی علوم اجتماعی ، تحلیل استنادی ، کتابداری و اطلاع رسانی ، ارجاع ، استناد ، خود استنادی ، روزآمدی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 48
نام نویسنده: نقدی، علی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 110
چکیده: 

     هدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت كلی كتاب های ترجمه شده براساس متغیرهای نظیر: موضوع، زبان، نویسنده، كشور اصلی محل نشر، تجدید چاپ، نوع فعالیت ناشران، جنسیت و فعالیت مترجمان در زمینه های علوم پایه، مهندسی، كشاورزی، پزشكی بین سال های 1370-1379 می باشد. روش پژوهش كتابسنجی بود. جامعه پژوهش در این مطالعه كلیه كتابهای ترجمه شده منتشر شده بین سال های 1370-1379 در حوزه های چهارگانه است، كه در آخرین ویرایش ( پایز 1381) لوح فشرده كتابشناسی ملی فهرست شده است. تعداد 6677 عنوان كتاب ترجمه شده در این لوح بازیابی شد و براساس متغیرهای مورد توجه تحقیق رمز گذاری شده و اطلاعات آن ها با توجه به سؤالات و هدفهای تحقیق و با استفاده از نرم افزار spss مورد پردازش قرار گرفت. نتایج نشان می دهد كه از كل 6677 عنوان كتاب مترجم، در رده موضوعی علوم 2484 عنوان(2/37%)، پزشكی 2206 عنوان (1/33%)، مهندسی 1568 عنوان(5/23%) و كشاورزی 419 عنوان(2/6%)كتاب ترجمه شده است. تعداد ناشران فعال كشور 1505 ناشر می باشد. بررسی پراكندگی ناشران در این پژوهش نشان می دهد كه تهران با فراوانی 1184 ناشر 7/87% از ناشران كشور و شهرستانها با 321ناشر، 3/21% از ناشران فعال كشور را در عرصه كتاب های ترجمه شده در خود جای داده اند. از مجموع 6677 عنوان كتاب ترجمه شده، فقط 1671 عنوان (02/25%) مورد تجدید چاپ قرار گرفته است. از مجموع كتاب های ترجمه شده مورد بررسی 4921 عنوان كتاب یعنی 7/73% به صورت فردی و 1756 عنوان یعنی 3/26% درصدبه صورت گروهی ترجمه شده است. در ترجمه كتاب ها، 6719 مترجم مرد (68/79 درصد)، تعداد 1601 مترجم زن ( 97/18 درصد) و تعداد مترجم 113 تنالگان یا سازمان (35/1 درصد) مترجم نقش داشته اند. از 8433 مترجم تعداد 15 مترجم زن و 78 مترجم مرد از پركارترین مترجمان می باشند. به طور كلی روند انتشار كتاب های ترجمه شده در طی ده 70 سیر صعودی داشته است. ولی در سال 1371 و سال 1374 سیر نزولی كتاب های ترجمه شده مشاهده می شود. در مجموع آثار 6274 نویسنده خارجی طی ده هفتاد مورد توجه مترجمان داخلی قرار گرفته است. دو كشور انگلستان و آمریكا مجموعا با 5336 عنوان یعنی به میزان 91/79 درصد در عرصه كتاب های مترجم حوزه علوم، پزشكی، كشاورزی، مهندسی ایران حضور داشته اند. حدود 91 درصد كتاب ها از چهار زبان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و روسی ترجمه شده اند. بین نوع زبان و موضوع و همچنین كشور اصلی محل نشر و موضوع با اطمینان 99 درصد(P=./000) رابطه معنی داری وجود دارد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ

نتيجه گيري  فاقد

استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  كتابهای ترجمه شده ، كتابسنجي ، ترجمه ، مترجم ، انتقال اطلاعات


>> کتابداری
شماره بازیابی: 47
نام نویسنده: سپهری، سعيده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 137
چکیده: 

     پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت کتابخانه های اقماری آستان قدس رضوی در مقایسه با استاندارد های کمی دیانی انجام شده است. هدف از این پژوهش مشخص کردن نقاط ضعف و مثبت این کتابخانه ها جهت رفع نقایص و تقویت نقاط مثبت آن می باشد. جامعه آماری این پژوهش کل 14 کتابخانه اقماری آستان قدس در شهر مشهد است. ابزار گردآوری اطلاعات است که مجموعا 449 نفر از مراجعان، مدیران و کارمندان کتابخانه به آن پاسخ دادند. پرسش های اساسی این پژوهش در خصوص هفت مورد: وضع موجود هر کتابخانه، نقاط قوت و ضعف، توسعه عوامل، برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت عوامل، رده بندی کتابخانه ها، نمونه گیری از نظریات مراجعان و مقایسه نظرات به منظور مشخص نمودن جهت حرکت تنظیم گردیده است. نتایج بدست آمده از پژوهش به روش آزمون t نشان می دهد که کتابخانه های اقماری آستان قدس در مقایسه با معیار های نه گانه دیانی در سطح برتری قرار گرفته و تنها در یک مورد آن هم در معیار دوم ( مساحت کل) در درجه 3 دچار نقص می باشیم که باید برای رفع آن برنامه ریزی صورت گیرد. در انتها نیز پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت کتابخانه ازسوی محقق ارائه می شود.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: آزاد، اسدالله
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين

<   12345678910111213141516171819   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.