دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته کتابدرای

<   12345678910111213141516171819   >


تعداد نتایج به دست آمده: 186 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 43
نام نویسنده: قریشی، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 174
چکیده: 

پژوهش حاضر بمنظور آگاهی از نظر دانشجویان درباره خواندن به قصد یادگیری، خواندن به قصد تصمیم گیری، خواندن به قصد لذت و همچنین درباره دو اصل معقول اندیشی و کمترین کوشش در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. جامعه آماری این پژوهش پیمایشی آن دسته از دانشجویان روزانه و شبانه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی بودند که در سال سوم و چهارم در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل بودند. ابزار گردآوری اطلاعات، بود که 253 نفر از دانشجویان این دانشکده به آن پاسخ دادند. ازمیان هشت فرضیه مطرح شده در این پژوهش، پنج فرضیه نخست به نیت خواندن دانشجویان مربوط می شد. این مقاصد عبارت بودند از: خواندن به قصد یادگیری، خواندن به قصد تصمیم گیری، خواندن به قصد لذت . نتایج بدست آمده به کمک آزمون t برای سنجش فرضیه ها نشان داد که (1) دانشجویان سال سوم و چهارم بر خواندن به قصد یادگیری بیشتر از خواندن به قصد لذت تاکید دارند، اما همین دانشجویان بر خواندن به قصد یادگیری کمتر از خواندن به قصد تصمیم گیری تاکید دارند. (2) همچنین مشخص کرد که دانشجویان مونث سال سوم و چهارم رشته های روانشناسی و علوم تربیتی بیشتر از دانشجویان مذکر سال سوم و چهارم همین رشته ها بر خواندن به قصد لذت تاکید دارند. (3) دانشجویان مونث سال سوم و چهارم رشته علوم تربیتی و روانشناسی بیشتر از دانشجویان مذکر سال سوم و چهارم همین رشته ها بر خواندن به قصد تصمیم گیری تاکید دارند ولی بین دانشجویان مونث و مذکر رشته کتابداری در این مورد تفاوت معناداری وجود ندارد. (4) بین میزان تاکید بر خواندن به قصد یادگیری دانشجویان مونث سال سوم و چهارم رشته های علوم تربیتی و روانشناسی و میزان تاکید بر خواندن به قصد یادگیری دانشجویان مذکر سال سوم و چهارم همین رشته ها تفاوت معنی داری وجود دارد، اما بین دانشجویان مونث و مذکر رشته کتابداری در این مورد تفاوتی مشاهده نمی شود. (5) نتایج بدست آمده به کمک آزمون F، تفاوت معناداری را بین رشته تحصیلی دانشجویان سال سوم و چهارم و مقاصد خواندن آنها نشان نداد.

نتایج بدست آمده در مورد فرضیه ششم به کمک آزمون مجذور کا نشان داد که اصل کمترین کوشش برای هر نوع خواندنی مورد تاکید دانشجویان سال سوم و چهارم دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی می باشد. نتایج بدست آمده در مورد فرضیه هفتم به کمک آزمون F، تفاوت معنی داری را بین رشته تحصیلی و اصل کمترین کوشش نشان نداد. در ادامه، بررسی نظر دانشجویان مورد پژوهش درباره اصل معقول اندیشی با استفاده از مجذور کا نشان داد که معقول اندیشی شکل دهنده رفتارهای مطالعاتی دانشجویان سال سوم و چهارم  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري
1   2
3  4استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: داورپناه، محمد رضا
کلید واژه ها:  خواندن به قصد یادگیری ، خواندن به قصد لذت ، خواندن به قصد تصمیم گیری ، اصل معقول اندیشی ، اصل کمترین کوشش


>> کتابداری
شماره بازیابی: 51
نام نویسنده: رمضانی درح، عباسعلي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 132
چکیده: 

هدف اصلی هر سیستم اطلاع رسانی ارائه اطلاعات مرتبط به کاربران این سیستم می باشد.گرچه محیط سنتی ذخیره و بازیابی اطلاعات به گونه اساسی تغیير یافته است، اما هدف اصلی، که همانا بازیابی اطلاعات مرتبط می باشد، یکسان باقی مانده است. کاربران برای ارزیابی ربط مدارک بازیابی شده از معیارهائی استفاده می کند. در محیط مدرن و پیوسته امروز، موتورهای کاوش ابزار اصلی جستجو و بازیابی اطلاعات الکترونیک می باشند. این ابزارهای کاوش با استفاده از سازوکارهائی که الگوریتم ( قواعد) رتبه بندی نامیده می شود ربط مدارک بازیابی شده را با نیاز اطلاعاتی کاربرانی ( که در قالب پرسش کاوش بیان شده است) تعیين می کند. هدف پژوهش حاضر شناسائی معیارهای ذهنی و عینی مورد استفاده دانشجویان برای ارزیابی ربط مدارک بازیابی شده توسط موتورهای کاوش و مقایسه این معیارها با عناصر مورد استفاده الگوریتم های رتبه بندی موتورهای کاوش می باشد. جامعه آماری شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی است که در سالهای 80 تا 82 در این دانشگاه ثبت نام نموده اند.حجم نمونه اي به بزرگي 335 نفر بر اساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي نسبي تعيين گرديد. داده هاي موردنيازازطريق دونوع جداگانه ومطالعه نوشتارهاي مربوط به الگوريتم هاي رتبه بندي موتورهاي كاوش گردآوري گرديد. نوع اول داده هاي مربوط به معيارهاي مورد استفاده دانشجويان براي ارزيابي ربط درشرايط ذهني راجمع آوري نمود. هنگام توزيع نوع اول ازدانشجويان خواسته شد كه اگرمايل به تكميل ديگري درشرايط واقعي اطلاع يابي هستند موافقت خودرااعلام دارند. درنتيجه 50 دانشجو موافقت خودرااعلام نمودند و دوم بين آنها توزيع گرديد. داده هاي گردآوري شده توسط نرم افزار spss تجزيه وتحليل گرديد.براساس نتايج،دانشجويان به عناصر خاصي ازيك مدرك(مقوله هاي معياري) توجه مي نمايند ومدارك بازيابي شده توسط موتورهاي كاوش راازطريق اختصاص ويژگي ها وكيفياتي براي هريك ازاين عناصر مورد ارزيابي قرارمي دهند.نتايج تحقيق آشكارساخت كه ازميان پنج موتوركاوش راازطريق پنج موتوركاوش (گوگل، ياهو، آلتاويستا، لايكوزوسيروس) كه بيشترين فراواني كاربرد رادربين دانشجويان داشتند، موتوركاوش سيروس به بخش زيادي ازعناصربيان شده توسط دانشجويان توجه نموده است. هم چنين عوامل جمعيت شناختي چون سن وسال ورودتاحدي برمعيارهاي مورد استفاده دانشجويان تاثيرگذاراست.براساس يافته ها، دانشجويان علاوه برداشتن معيارهاي خاص هنگام ارزيابي ربط مدارك درشرايط ذهني وواقعي اطلاع يابي،اولويت خاصي نيزبراي هريك ازاين عناصروويژگي هاي آن قائل هستند. علاوه برشناسايي معيارهاي ذهني وعيني مورد استفاده كاربران، دانشجويان موردمطالعه دلائل خاص خودرابراي پذيرش يارديك مدرك ويامجموعه اي ازمدارك بازيابي شده دارابودنديعني وجودعواملي كه ياتسهيل كننده ويامحدودكننده دسترسي به مدارك مي باشد.براساس نتايج، دانشجويان ازمعيارهاي مختلفي درشرايط ذهني وواقعي(جلسه كاوش) ارزيابي استفاده مي كنند. هم چنين بين دانشجويان حوزه هاي چهارگانه(بين گروهي)درتوجه به معيارهاي ارزيابي ربط درشرايط ذهني وعيني تفاوت هاي معناداري مشاهده مي گردد.بعلاوه درتوجه دانشجويان هريك ازحوزه هاي چهارگانه(درونگري) به عناصر(مقوله هاي معياري) وويژگي هاي هريك ازاين عناصر(معيارهاي ربط) درشرايط ذهني وعيني نيزتفاوت هاي معنادارملاحظه مي گردد. براساس نتايج، عناصري چون عنوان، چكيده، زبان ومحتوي بيش ازسايرعناصرموردتوجه دانشجويان قرارگرفته است. مهمترين توصيه پژوهش آن است كه صاحبان موتورهاي كاوش هنگام طراحي الگوريتم هاي رتبه بندي به عناصرمورداستفاده كاربران توجه نمايند.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و ماخذ-

نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  ربط ، الگوریتم های رتبه بندی ، معیارهای ربط ، عناصر مدرک ، ارزیابی ربط ، موتورهای کاوش


>> کتابداری
شماره بازیابی: 55
نام نویسنده: ابوالحسنی فروغی، حديث
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 118
چکیده: 

در این پژوهش با استفاده از روش کتابسنجی، عناوین مجلات علمی تحت پوشش پایگاهای اطلاعاتی حوزه علوم اجتماعی از نظر میزان همپوشانی، موضوع، گستره جغرافیایي ناشران، زبان و رتبه بندی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه پژوهش شامل 11 پایگاه اطلاعاتی علوم اجتماعی (که عبارتند از: Journal Citation، Geobase، Eric، Business Source Elite Social Science Citation،Abstracts Social Science، Psychinfo، Lisa ، Report Wilson Social (JCR) & Wilson Social ، Wilson Business Abstracts ، Index Science (SSCI) ) و 13331 عنوان مجله تحت پوشش این پایگاه ها می شود. عناوین مجلات به تفکیک از وب سایت هر پایگاه اطلاعاتی گرفته شد. برای پاسخگویي به برخی از پرسش های پژوهش، بر اساس فومول مورگان، 2405 مجله به عنوان حجم نمونه انتخاب شد و در بقیه موارد تمام جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفت. نمونه گیری به روش تصادفی منظم انجام شد. برای شناسایي متغیر های زبان، موضوع و کشور از راهنمای اولریخ 2003 استفاده شد. نتایج نشان میدهد که بالاترین میزان همپوشانی عناوین مجلات پایگاها با SSCI وjcr به ترتیب با 20/62درصد و 64/59 درصد متعلق به پایگاه اطلاعاتی Social Science می باشد. در پایگاهای مورد بررسی، میان موضوع مجلات تفاوت معنادار وجود دارد. در پایگاهای حوزه علوم اجتماعی، مجلات موضوعات مختلف به میزان متفاوت نمایه شده اند که این امر نشان دهنده فعالیت علمی بیشتر برخی از موضوعات است. در پایگاه SSCI روانشناسی و بازرگانی با 98/16 و 53/14 درصد عمده ترین موضوعات هستند. در این پایگاها با موضوعاتی به ظاهر غیر مرتبط با حوزه علوم اجتماعی مواجه هستیم که نشان دهنده ارتباط میان رشته ای در این حوزه است. آمریکا و انگلستان در مجموع بیش از 82 درصد مجلات را از آن خود دارند و تنها کمتر از 18 درصد مجلات به سایر کشور های جهان تعلق دارد. زبان انگلیسی با بیش از 89 درصد به عنوان زبان علمی دنیا، عاملی قوی در نمایه شدن یک مجله درپایگاهای اطلاعاتی است. بیش از 75 درصد مجلات تنها در یک پایگاه نمایه شده اند و 68/2 درصد در بیش از دو پایگاه حضور دارند. بر اساس میزان تکرار مجلات در پایگاهای اطلاعاتی و با استفاده از قانون برادفورد، 114 عنوان مجله هسته حوزه علوم اجتماعی شناسایي شد. همچنین مشخص شد که نمونه مورد بررسی تنها 50% درصد از مجلات حوزه علوم اجتماعی را که در راهنمای اولریخ آمده شامل می شود.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  مجلات علمي ، مجلات هسته ، علوم اجتماعي ، ارتباطات علمي ، پايگاههاي اطلاعاتي ، همپوشاني


>> کتابداری
شماره بازیابی: 56
نام نویسنده: زره ساز، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 140
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی و تحلیل عناصر و ویژگیهای مطرح شده در رابطه کاربر نرم افزار سیمرغ و تعیين میزان رضایت دانشجویان از تعامل با این نرم افزار و تعیين عوامل موثر بر آن انجام گرفت گردآوری اطلاعات با استفاده از انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی هستند که عضو کتابخانه دانشکده می باشند. از کل جامعه پژوهش که 1308 نفر بودند بر اساس فرمول کرجسی و مورگان نمونه گیری طبقه بندی انجام شد وبر اساس میان 298دانشجو( 63دانشجوی علوم کتابداری و اطلاع رسانی؛ 101دانشجوی علوم تربیتی و 134 دانشجوی رشته روانشناسی) توزیع و پس از تکمیل جمع آوری گردید. برای پاسخ به پرسشهای این پژوهش از آزمون Anova، آزمون من ویتنی و ضریب همبستگی اسپرمن استفاده شد. نتایج این پژوهش عبارتند از: 1- با توجه به میانگین بدست آمده ، وضعیت واکنش کلی کاربران، صفحه های نمایش اطلاعات نرم افزار ، واژگان و پیامهای نرم افزار، یادگیری چگونگی کار با نرم افزار، راهنمای نرم افزار و قابلیتها و امکانات نرم افزار سیمرغ از دیدگاه کاربران شرکت کننده در این پژوهش در حد متوسط است. 2- دانشجویان شرکت کننده در این پژوهش در حد متوسطی از تعامل با نرم افزار سیمرغ رضایت دارند. 3- بین میزان رضایت دانشجویان رشته های روانشناسی و علوم تربیتی و کتابداری از تعامل با نرم افزار سیمرغ تفاوت معناداری وجود دارد. 4-بین میزان رضایت دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از تعامل با نرم افزار سیمرغ تفاوت معناداری وجود دارد. 5- بین سابقه و میزان آشنایي دانشجویان با نرم افزار سیمرغ و میزان رضایت آنها از تعامل با این نرم افزارابطه معناداری وجود ندارد. 6- بین میزان سواد رایانه ای و میزان رضایت دانشجویان از تعامل با نرم افزار سیمرغ رابطه معنا داری وجود دارد. 7- بین میزان سواد کتابخانه ای دانشجویان و میزان رضایت آنها از تعامل با نرم افزار سیمرغ رابطه معنا داری وجود ندارد. در انتها نیز پیشنهادها و راهکارهایي به منظور افزایش کارآیي نرم افزار سیمرغ و نیز انجام پژوهشهای بیشتر در این زمینه ارائه شده است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ

نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله


>> کتابداری
شماره بازیابی: 58
نام نویسنده: شیر دل، شهلا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 148
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تعیين میزان انطباق چکیده مقاله های فارسی مجله های علمی- پژوهشی حوزه علوم انسانی با عناصر مندرج در استاندارد ایزو 214 به بررسی چکیده های این حوزه پرداخته است . روش پژوهش پیمایشی است، به دلیل تنوع چکیده ها در این حوزه، چکیده ها به دو دسته کلی تقسیم گردید: (1) چکیده های راهنما (2) چکیده های تمام نما، دو سیاهه استخراج شده از عناصر مندرج در استاندارد ایزو 214 به عنوان ابزار پژوهش برای دو نوع چکیده موجود انتخاب شد. جامعه پژوهش حاضر شامل270 چکیده فارسی از آخرین دوره مجله های علمی- پژوهشی در دسترس حوزه علوم انسانی بود که تا قبل از سال 1383 موفق به کسب رتبه علمی- پژوهشی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری شده بودند. این تعداد نمونه به روش تصادفی انتخاب شد؛ یافته ها نشان می دهد که 37/60% چکیده های جامعه پژوهش از نوع چکیده راهنما و 63/39% از آنها از نوع چکیده تمام نما می باشد، نیز یافته ها نشان داد که میانگین درصد همخوانی چکیده های تمام نما با عناصر استخراج شده از استاندارد ایزو 214 ، 70/78% و میانگین درصد همخوانی چکیده های راهنما با عناصر مذکور 14/83% می باشد. در ادامه اطلاعات الگوی ارائه شده برای نوشتن چکیده در بخش "راهنمای نویسندگان مقاله ها" در هر مجله بررسی شد و با عناصر استخراج شده از استاندارد ایزو214 مطابقت داده شد. نتایج نشان داد که: (1) چکیده های حوزه علوم انسانی بیشتر از نوع چکیده راهنما می باشد. (2) در حوزه علوم انسانی چکیده های راهنما بیشتر از چکیده های تمام نما با استاندارد ایزو214 مطابقت دارند. (3) اطلاعات ارائه شده در الگوی مجله برای نوشتن چکیده، عناصر محدودی از استاندارد ایزو214 را منعکس می کند

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: آزاد، اسدالله
کلید واژه ها:  چكيده راهنما ، چكيده تمام نما ، استاندارد ايزو 214 ، مجله هاي علمي _ پژوهشي ، چكيده فارسي ، مقاله ها


>> کتابداری
شماره بازیابی: 61
نام نویسنده: نوكاریزی، محسن
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 173
چکیده: 

پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی و به دو شیوه عینی و ذهنی به بررسی میزان درك كاربران از واژگان محیط رابط نرم افزارهای كتابخانه ای سیمرغ و پارس اذرخش می پردازد . هدف پژوهش بررسی میزان قابلیت درك واژگان محیط رابط نرم افزارهای رایانه ای سیمرغ و پارس اذرخش در كتابخانه های دانشگاهی ایران بود . جامعه پژوهش متشكل از دانشجویان كارشناسی و كارشناسی ارشد دانشگاهای فردوسی مشهد و شیراز بودند . اطلاعات لازم از طریق و از یك نمونه 380 نفری جمع اوری شده كه 275 نفر (4/72% ) از ان ها به پاسخ دادند . دربخش دیگری از این پژوهش و برای كسب اطلاعات كیفی و عمیق از طریق مصاحبه با 30 نفر ، از روش نمونه گیری غیر احتمالاتی ( غیر تصادفی ) و از نوع نمونه با جایگزینی تصادفی استفاده شد . نتایج نشان داد كه میزان درك كلی پاسخگویان از واژگان محیط رابط نرم افزار سیمرغ در روش عینی 1/35% و در نرم افزار پارس اذرخش 9/39 % و در روش ذهنی درهر دو نرم افزار نمره 74/2 از طیف 5 ارزشی لیكرت بود . تفاوت معناداری بین میانگین نمرات میزان درك دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف از واژگان محیط رابط نرم افزار سیمرغ و پارس اذرخش در محاسبه به دو شیوه ( عینی و ذهنی ) تفاوت معناداری با همین میزان در نرم افزار پارس اذرخش نداشت . اما بین میزان قابلیت درك واژگان به كار رفته در محیط رابط نرم افزار سیمرغ ( در شیوه عینی ) تفاوت معناداری با همین میزان در نرم افزار پارس اذرخش نداشت . اما بین میزان قابلیت درك واژگان صفحه نخست و سایر صفحات ( به نفع سایر صفحات ) دیده شد. اما این تفاوت در شیوه ذهنی نرم افزار پارس اذرخش معنادارنبود . میانگین میزان درك و قابلیت پیش بینی كاركردهای مورد نظر طراح از نظر كاربران نرم افزار سیمرغ نمره 92/2 و از نظر كاربران نرم افزار پارس اذرخش 3از 5 بود . نظام دستوری زبان محیط رابط نرم افزار سیمرغ و پارس اذرخش در سطح 01/0 بیش از حد متوسط ( نمره 3یا 50% ) در قابلیت درك واژگان ان محیط موثر بود . كاربران نرم افزارهای سیمرغ و پارس اذرخش درك عبارت های كوتاه را ساده تر می دانستند . بررسی تاثیر تجربه كاربران در كار با نرم افزار به دوشیوه ( عینی و ذهنی ) هیچ گونه تفاوت معناداری را بین پاسخ های درست حاصل از نمرات پاسخگویي  سه حوزه علوم انسانی ، علوم پایه و مهندسی دانشگاه فردوسی نشان داد ولی در شیوه ذهنی این تفاوت معنادار نبود . در دانشگاه شیراز نتایج حاصل از این دو شیوه عكس نتایج حاصل دانشگاه فردوسی را نشان داد . یافته های حاصل از مصاحبه درباره " واژگان برجسته " در هر صفحه نشان داد كه در برخی از صفحه ها یك واژه منمایز از نظر كاربران وجود داشت كه ان واژه نام همان صفحه بود ولی در بعضي دیگر چنین واژه ای وجود نداشت . یافته ها همچنین نشان داد میزان صحت پیش بینی كاركردهای صفحات مختلف فهرست رایانه ای سیمرغ از سوی پاسخ گویان از صفحه ای به صفحه دیگر متفاوت بود و در این زمینه هیچ ترتیب با قاعده ای را نمی توان برای ان منظور كرد . بیش ترین میزان درك درست پاسخگویان مربوط به عنوان با 3/93% و كم ترین میزان درك نادرست انها در بین واژگان این فهرست مربوط به عبارت سیستم اطلاعاتی و ان نیز با 3/93% بود . از بین 28 پاسخگو ، 16 نفر (57%از درك واژگان 9%) ناراضی بوده اند . محیط راضی ، 7 نفر (25%) تا حدودی راضی ، و 5 نفر ( 18% ) ناراضی بودند. 25% از پاسخگویان استفاده از واژگان عام و مصطلح ، 8/20% استفاده از واژگان ساده و قابل فهم و 5/12%استفاده از توضیح را برای بازیابی اطلاعات به شكل عینی تر ، با مفهوم تر و ساده تر مهم می دانستند . اشنای پیشین كاربران با واژه ها و عبارتهای به كار رفته بیش ترین تاثیر را بر روی درك واژگان محیط رابط داشت.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ-

نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد راهنمای دوم: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  محيط رابط كاربر ، واژگان محيط رابط ، فهرست های رايانه ای ، نرم افزار سيمرغ ، نرم افزار پارس اذرخش ، نرم افزار هاي كتابخانه ای


>> کتابداری
شماره بازیابی: 62
نام نویسنده: ارسطو پور، شعله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 186
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان همخوانی سرعنوانهای موضوعی فارسی با كلید واژه های عنوان و فهرست مندرجات كتابهای فارسی در حوزه ای علوم اجتماعی ، علوم انسانی ، علوم كاربردی با استفاده از روش تحلیل محتوا صورت گرفته است. از میان 88459 كتاب ثبت شده در كتابشناسی ملی ایران در طول سالهای 1378تا1384، 472 كتاب به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری نظام مند انتخاب شده كه پس از مقایسه كلید واژه های انها با فهرست سرعنوان های موضوعی مشخص گردید كه : 1- از نظر همخوانی كامل سرعنوانهای موضوعی با كلید واژه های عنوان و فهرست مندرجات كتابهای فارسی تفاوت معناداری میان حوزه های مختلف وجود دارد . این در حالی است كه از میان حوزه های موضوعی مختلف ، علوم انسانی (5/40% در كلید واژه های عنوان و 7/39% در كلید واژه های فهرست مندرجات ) بیشترین میزان همخوانی كامل را به خود اختصاص می دهد . 2- از نظر همخوانی نسبی و عدم همخوانی سرعنوانهای موضوعی فارسی و كلید واژه های هنوان و فهرست مندرجات كتابها ، میان حوزه های موضوعی مورد بررسی تفاوت معناداری وجود ندارد . 3- از نظر همخوانی كامل و همخوانی نسبی كلید واژه های عنوان با فهرست مندرجات كتابهای فارسی ، میان تمام حوزه ها ، علوم انسانی و علوم اجتماعی بیشترین میزان همخوانی كامل و نسبی را دارند . 4- از نظر همخوانی كلید واژه های فهرست مندرجات كتابها  تفاوت معناداری میان حوزه های مورد بررسی وجود ندارد .

فهرست مندرجات -فهرست منابع - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: داورپناه، محمد رضا


>> کتابداری
شماره بازیابی: 68
نام نویسنده: دلیلی، حميد
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 247
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی زیر ساخت خدمات کتابخانه ای آموزش از راه دور در کتابخانه های دانشگاه پیام نور و در پیوند با ساختار آموزشی به روش مشاهده اسنادی ( مربوط به دوره 50 ساله 1384-1380) و نیز روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل 10 مرکز بزرگ که به صورت انتخاتب و 10 مرکز کوچک که به صورت تصادفی مشخص شده بود می باشد. این مراکز در ده منطقه، بر اساس تقسیم بندی دانشگاه پیام نور در سطح کشور قرار داشت . اعضای هیات علمی در مراکز بیست گانه مورد بررسی در سال 1385، تعداد 220 نفر بود که 176 نفر (80%) به پاسخ دادند. جامعه آماری مسئولان کتابخانه (کتابداران) در مراکز مورد بررسی به تعداد 20 نفر بودند که همگی (100%) به پاسخ دادند. جامعه آماری دانشجویان نیز در 20 مرکز مورد پژوهش شامل 100،962 دانشجو بودند. حجم نمونه دانشجویان بر اساس فرمول های آماری به تعداد حداقل 1064 نفر تعین تا با شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انجام گردد. در کل 1400 در بین دانشجویان مراکز بیست گانه ( با تخصیص متناسب در هر مرکز) توزیع گردید. تعداد 1112 دانشجو به پاسخ دادند. یافته های پژوهش نشان داد که :

1. بین هر یک از عوامل زیر ساختی (امکانات، مدیریت، کارکنان، مستند سازی، امور مالی، منابع و خدمات) کتابخانه های "مراکز" دانشگاه پیام نور مسقر در شهر های بزرگ و کتابخانه های "مراکز" مستقر در شهرهای کوچک از دیدگاه کنابداران، تفاوت معنی داری وجود ندارد.

2. در بیشتر موارد بین میزان رشد کمی ساختار آموزشی دانشگاه پیام نور (دانشجو، عضو هیات علمی، رشته تحصیلی، کارمند، بودجه و هزینه های آموزشی) و میزان رشد کمی امکانات کتابخانه ها ( کتابدار، منابع چاپی و دیجیتالی، منابع دیداری- شنیداری، مساحت و سایر امکانات) رابطه معنی داری وجود ندارد.

3. بین میزان استفاده دانشجویان دانشگاه پیام نور از کتابخانه و شیوه های رسمی آموزشی (تک کتاب و بدون منبع، خودخوان وبدون منبع، عملی و بدون منبع) تفاوت معنی داری وجود دارد.

4. بین نگرش اعضای هیات علمي و دانشجویان دانشگاه پیام نور در باره تناسب امکانات، منابع ، خدمات موجود در کتابخانه های این دانشگاه تفاوت معنی داری وجود ندارد.

5. بین میزان دسترس پذیری منابع اطلاعاتی دیجیتالی و منابع اطلاعاتی چاپی کتابخانه های دانشگاه پیام نور از دیدگاه اعضای هیات علمی تفاوت معنی داری وجود دارد.

6. بین میزان دسترس پذیری منابع اطلاعاتی دیجیتالی و منابع اطلاعاتی چاپی کتابخانه های دانشگاه پیام نور از دیدگاه دانشجویان تفاوت معنی داری وجود دارد.

7.بین نگرش اعضای هیات علمی، کتابداران و دانشجویان درباره جایگزینی منابع دیجیتالی بجای منابع چاپی، تفاوت معنی داری وجود دارد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و ماخذ - نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد راهنمای دوم: آزاد، اسدله
استاد مشاور اول: داورپناه، محمد رضا
کلید واژه ها:  دانشگاه پیام نور ، کتابخانه ها ، آموزش از راه دور ، زیرساخت های کتابخانه


>> کتابداری
شماره بازیابی: 67
نام نویسنده: قاسمی، علی حسين
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 199
چکیده: 

این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا و نیز روش پیمایشی، تناسب متن ترجمه شده ی «استاندارد قابلیت های سواد  اطلاعاتی برای آموزش عالی» (ای سی ارال، 2000) را به عنوان ابزاری که محتوای آن در آموزش سواد اطلاعاتی و نیز برای سنجش مهارتهای سواد اطلاعاتی در سطح تحصیلات تکمیلی می تواند کاربرد داشته باشد، مورد بررسی قرار داد.

پیش برسی های اولیه درباره ی تناسب کلمات و عبارات آورده شده در متن فارسی که با مشارکت 45 نفر از اعضای هیئت علمی ودانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی انجام شد. تحلیل عاملی پاسخ های اساتید درباره ی درجه ی اهمیت هر یک از 22 شاخص برآیندی در ذیل 5 استاندارد برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی نشان داد که بر خلاف آنچه که پیش از اقدام به پژوهش، در رابطه با لزوم تدوین یک استاندارد ملی برای سواد اطلاعاتی تصور می شد، به تغیير جدی در شاخص های اصلی (و در نتیجه به تدوین استاندارد ملی برای آموزش سواد اطلاعاتی) نیازی نیست و ویژگی های خاص در آموزش سواد اطلاعاتی را باید در مدل های آموزش سواد اطلاعاتی لحاظ نمود. از سوی دیگر، تحلیل چهار سند ملی که چشم انداز آینده ی علمی ایران را مشخص می سازند نیز نشان داد که بین مفاهیم مرتبط با علم و فناوری مندرج در این چهار سند و الزامات نیروی انسانی دارای مهارت های سواد اطلاعاتی که در « استاندارد قابلیتهای سواد اطلاعاتی ...» مندرج است، همسویي وجود دارد.

ی فارسی که بر اساس 22 شاخصه ی برآیندی در ذیل 5 استاندارد مندرج در « استاندارد قابلیت های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی » (ای سی آرال، 2000) تنظیم شده بود، بین نمونه ای متشکل از 650 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی 4 دانشگاه ( دانشگاهای فردوسی، شیراز، اهواز، و تهران) توزیع شد تا توان سواد اطلاعاتی خود را به شیوه ی خود اظهاری، بر روی طیفی که برای هر یک از شاخص ها قرار داده شده بود، بنمایاند.

علیرغم تلاش های که به عمل آمد، بیش تر به دلیل تعداد زیاد پرسش ها که لزوما باید در درج می شد، تعداد 316 نفر که برابر 48% نمونه است، را تکمیل کردند و عودت دادند.

تحلیل پاسخها نشان داد که نمرات خود اظهاری برای همه ی سطوح در حد بالاتر از متوسط (3.7 از 5) قرار دارد، که این مورد نیز به نوعی، موید تناسب محتوای هر یک از شاخص های استاندارد فارسی شده ی سواد اطلاعاتی است. در عین حال مشخص شد که بین دانشجویان رشته های علوم انسانی وغیر علوم انسانی، بین دانشجویان مناطق مختلف دانشگاهی، بین دانشجویان دختر و پسر، و بین دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تفاوت معنا دار وجود دارد. میانگین کسب شده برای دانشجویان رشته های علوم انسانی، برای دانشجویان دختر، و برای دانشجویان دوره های دکتری، بالاتر از همتایان مورد مقایسه با آنان می باشد. برخی از تفاوتها مغایر با آن چیزی است که پیش از بررسی تصور می شد. احتمالا امکانات، محتوای آموزشی، کمیت و کیفیت دخیل در خود - یادگیری، و ... عواملی هستند که تفاوت ها از آنها ناشی شده است. از خود ارزیابی مناسبی که در کل دنشجویان مشاهده شد و از تفاوت معناداری که از اجرای آزمونهای آماری آشکار گردید، این نکته به ذهن می آید که شاید نامشخص بودن سواد اطلاعاتی برای دانشجویانی که باید آن را می آموخته اند و برای متصدیان و دست اندرکارانی که باید آن را می سنجیده اند، در همه این موارد دخالت داشته است. با توجه به یافته های پژوهش، پژوهشگر بر آن است که آموزش مهارت های مندرج در فرم فارسی شده ی « استاندارد قابلیتهای سواد اطلاعاتی ...»  در سطوح دانشگاهی و سنجش مهارت های سواد اطلاعاتی کارکنانی که برای خدمات علمی به کار گرفته می شوند، مولفه هایي هستند که زمینه ی مناسبی را برای تربیت انسان های که قادر به اجرای خواسته های مندرج در چهار سند ملی هستند، فراهم می آورد.

 

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور دوم: شعباني وركي، بختيار
کلید واژه ها:  آموزش سواد اطلاعاتی ، سواد اطلاعاتی و توسعه ، سواد اطلاعاتی و آموزش عالی ، تحصیلات تکمیلی ، استاندارد سواد اطلاعاتی ، استاندارد ملی سواد اطلاعاتی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 66
نام نویسنده: بلندیان كاشی، صديقه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 199
چکیده: 

پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوا به شناسایي الگوی حاکم بر توزیع واژگانی و بررسی بسامد واژگانی در مقالات فارسی کتابداری و اطلاع رسانی و امکان نمایه سازی ماشینی آنها بر اساس قانون زیف می پردازد. جامعه پژوهش شامل 27 عنوان مقاله در آخرین شماره منتشر شده سال 1383 در مجله های: فصلنامه کتاب، کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی و مجله کتابداری دانشگاه تهران می باشد. با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 10 عنوان مقاله حاوی بیش از 35000واژه به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای تفکیک واژگان از دو شیوه «صرفا ماشینی بدون دخالت عامل انسانی» مبتنی بر معیار ساختاری و « ماشینی با دخالت عامل انسانی» مبتنی بر معیار نشانه مند استفاده شده است. به منظور دستیابی به اطلاعات مورد نیاز با استفاده از بخش تحلیلگر متن در نرم افزار word واژگان تفکیک شده و جداول زیف برای مقالات تهیه شد. برای شناسایي الگوی توزیع واژگان و بررسی بسامد واژگانی از معادلات زیف و بوث و معادله (4) گافمن استفاده شده است. برای تشخیص وضعیت همخوانی بین واژه نمایه ها ، توصیفگرهای موضوعی و کلیدواژه های عنوانی از آزمون مجذور کای، آزمون F و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد. نتایح حاصله نشان داد که توزیع فراوانی واژگان در متون فارسی دارای یک الگوی پیش بینی پذیر بوده و کاربرد واژه های با بسامد بالا و بسامد پایين در مقالات فارسی از قانون زیف تبعیت می کند. همچنین مشخص شد که بسامد واژگانی می تواند به عنوان معیاری برای نمایه سازی ماشینی متون فارسی در نظر گرفته شود. وضعیت همخوانی کامل بین واژ نمابه ها و وصیفگر های موضوعی در شیوه تفکیک «صرفا ماشینی بدون دخالت عامل انسانی» به صور متوسط در کل مقالات مورد بررسی به میزان 50/21% می باشد. در شیوه تفکیک «ماشینی با دخالت عامل انسانی» میزان همخوانی به 60/49% می رسد. وضعیت همخوانی کامل واژه نمایه ها با کلید واژه های عنوانی در شیوه «صرفا ماشینی بدون دخالت عامل انسانی» به طور متوسط در کل مقالات مورد بررسی 20/9%، که در شیوه «صرفا ماشینی بادخالت عامل انسانی» به طور متوسط بیشتر از 5 برابر شده و به 50/52% می رسد. براين اساس مشخص شد که میزان همخوانی بین نمایه سازی ذهنی (توصیفگر موضوعی) و نمایه سازی عینی (بسامد واژگانی) در شیوه تفکیک «صرفا ماشینی » و در شیوه تفکیک «صرفا ماشینی با دخالت عامل انسانی» متفاوت است.

فهرست منابع و مآخذ-فهرست مندرجات

نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: دیانی، محمدحسین
کلید واژه ها:  تحلیل متن ، نمایه سازی ماشینی ، قانون زیف ، بسامد واژگانی ، مقالات کتابداری و اطلاع رسانی ، توصیفگرهای موضوعی ، کلید واژه های عنوانی

<   12345678910111213141516171819   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.