دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته کتابدرای

<   12345678910111213141516171819   >


تعداد نتایج به دست آمده: 181 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 53
نام نویسنده: دلقندی، فائزه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 142
چکیده: 

     پیوندها، منبع اطلاعاتی ارزشمندی در وب می باشندو هدف از ایجاد آنها ارائه اطلاعات متناسب با نیاز کاربراست . با توجه به اهمیت پیوندها در دسترس پذیر کردن اطلاعات مرتبط و مورد نیاز کاربران وب سایت، مشخص نیست که وب سایت های کتابخانه های دانشگاهی تا چه میزانی در وب سایت های کتابخانه از پیوند استفاده کرده و نیز بیشتر از چه نوع پیوندهای استفاده کرده اند؟ همچنین مشخص نیست که پیوندها در وب سایت کتابخانه های دانشگاهی ایران چه وضعیتی دارند. هدف این پژوهش بررسی الگوی استفاده از پیوندها در وب سایت کتابخانه های دانشگاهی کشورهای اروپا و آمریکا (انگلستان، کانادا و آمریکا) می باشد. هدف نهایي ارائه راهکارهای لازم به کتابداران کتابخانه های دانشگاهی برای ایجاد پیوند های مناسب در وب سایت این کتابخانه ها است. این تحقیق 10 وب سایت از کتابخانه های دانشگاهای انگلستان ، کانادا و آمریکا و 5 وب سایت از کتابخانه های دانشگاهی ایران می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات سیاهه ارزیابی محقق ساخته است. انواع پیوندها، یعنی پیوندهای منابع اطلاعاتی، راهنماها، سازمان ها، خدمات و کارکنان کتابخانه ساختار این سیاهه را تشکیل می دهد. برای پاسخگویي به سوالهای پژوهش، اطلاعات مربوط به پیوندها از سه رشته شیمی، روانشناسی و مهندسی برق گردآوری شد. همچنین، میزان پیوندهای درون سایتی و برون سایتی و نیز زبان پیوندها و میزان ربط موضوعی در پایگاه های اطلاعاتی از متغیرهای مورد بررسی دیگر است. نتایج به دست آمده نشان داد در وب سایت کتابخانه های دانشگاهی کشورهای غربی، در بین انواع پیوندها در سه رشته تفاوت معنادار وجود دارد. بین پیوندهای درون سایتی و برون سایتی تفاوت معنادار نیست. یعنی توازن نسبی بین پیوند به منابع موجود در کتابخانه و منابع خارج از کتابخانه وجود دارد. همچنین زبان وب سایت های مورد پیوند به منابع انگلیسی است و زبانهای دیگر در این وب سایت ها به ندرت مورد توجه بوده است. در پیوندها، ربط بین پایگاهای اطلاعاتی و موضوعها وجود دارد. یافته های بدست آمده از بررسی وب سایت های کتابخانه های دانشگاهی ایران نشان داد که وب سایت کتابخانه های دانشگاهی ایران در استفاده از پیوند در طراحی وب سایت خود بسیار ضعیف عمل کرده اند، با وجود این در پیوندهای پایگاههای اطلاعاتی آنها، ربط موضوعی وجود دارد و زبان غالب پیوندها انگلیسی است. دستاورد این پژوهش، ارائه الگوی استفاده از پیوندها از دیدگاه اولویت بندی پیوندها و نیز پر استفاده ترین پیوندها و راهکارهای برای ایجاد پیوند در وب سایت کتابخانه های دانشگاهی ایران می باشد. پیشنهادها برای پژوهش های آینده می تواند اطلاعات بیشتری برای مهارت و دانش کتابداران برای ایجاد پیوند ارائه دهد.

 فهرست منرجات-

فهرست منابع و ماخذ

نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: پریرخ، مهری
استاد مشاور اول: آزاد، اسدالله


>> کتابداری
شماره بازیابی: 52
نام نویسنده: تجدد، نسترن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 94
چکیده: 

 

     بسیاری از مطالعات مربوط به رشد علم موید این مطلب است که علم و دانش در دورانی که ثبات سیاسی حاکم و اوضاع اقتصادی نسبتا مناسب است به بالندگی دست می یابد که نمودی از آن رشد انتشارات ، به ویژه انتشارات در حوزه های علمی در قالب کتاب و مجله است. توجه به تجربه تاریخی (دورانهای بحرانهای شدید سیاسی و دورانهای ثبات سیاسی و اقتصادی) از یک سو و توجه به رشد قابل توجه تعداد عناوینی که در سالهای 1376تا 1383 منتشر شده است از سوی دیگر این اندیشه رابه ذهن می آورد که احتمالا در سالهای بعد از 1376، نوعی ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با تاثیر مثبت بر دنیای نشر کتاب در ایران حاکم بوده است. در پژوهش حاضر این نوع برداشت در قالب دو فرضیه زیر مورد بررسی قرار گرفته است:

 1- رشد سال افزون انتشار کتاب در سالهای 1376تا 1383، بیش از آنچه نمایانگر بی ثباتی سیاسی / اجتماعی/ اقتصادی و در نتیجه شتابزدگی در حوزه نشر برای پاسخدهی به نیازهای روزمره باشد، نمایانگر آنگونه ثبات نسبی حاکم بر دنیای نشر کتاب است که برنامه ریزی دقیق تر، اجرای مناسبتر و سوددهی مناسبتر را میسر ساخته است.

 2- رشد کمی انتشارات در سالهای 1376تا 83، افزون بر موارد مندرج در فرضیه اول،تحت تاثیر یکی یا ترکیبی از عوامل زیر بوده است: الف- فواید مادی متاثر از یارانه های دولتی (کاغذ، زینک، فیلم و مقوا و خریدهای کلی وزارت ارشاد) برای ناشران و سهولت امکانات فنی نشر. ب- ازدیاد موسات آموزشی و دانشجویان و در نتیجه انتشار زیاد کتابهای درسی و کمک درسی. ج- آمار بالای نشر کتابهای کودکان. د- حضور تاثیرگذار ارگانهای دولتی یا سازمانهای حمایت مالی شده از سوی دولت، در عرصه نشر. این تحقیق با هدف شناسایي علل و شرایطی که موجب رشد تعداد انتشار کتاب در کشور می شود، انجام گرفته است. در این خصوص دیدگاه ناشران درباره علل اجتماعی (ثبات سیاسی، اقتصادی) که برنامه ریزی و اجرای برنامه را برای ناشران میسر می سازد. پیش از موارد دیگر مورد توجه بوده، در عین حال نقش چند عامل تاثیرگذار که بیش از موارد دیگردر ادبیات حرفه به آنها اشاره می شود مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی، اسنادی و کاربردی است و جامعه آماری آن شامل تمامی کتابهای منتشرشده طی سالهای 1376-83 و نیز تمام ناشرانی که بطور متوسط هر سال 10 کتاب منتشر کرده اند و در هجدهمین نمایشگاه بین الملی کتاب تهران سال 1384 شرکت داشته اند، است. پس از تجزیه و تحلیل یافته ها، 4 پرسش از فرضیه کلی که مربوط به عوامل درون سازمانی نشر بودند مورد تایيد قرار گرفت و 6 پرسش از فرضیه کلی مربوط به عوامل برون سازمانی بودند و بیشترین ارتباط را با ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نشر داشتند مورد تايید قرار نگرفت. اما در همه این شش مورد درصد موافقان در مقایسه با مخالفان (باحذف بی تفاوت ها) بیش از 50 بود (دامنه58% - 5/50%). بنابراین با تقسیم عناصر متشکله فرضیه کلی به دو خرده مقیاس معیارهای درون سازمانی و برون سازمانی، نتیجه گرفته شد که خرده مقیاس درون سازمانی فرضیه کلی تایيد می شود و خرده مقیاسی برون سازمانی آن تایيد نمی شود اما به لحاظ نزدیکی تعداد موافقان و مخالفان منتفی نیز تلقی نمی گردد. فرضیه دوم تحقیق نیز که فواید مادی متاثر از یارانه های دولتی و سهولت امکانات فنی نشر را مورد آزمون قرار داد مورد تایيد قرار گرفت و نشان داد که این دو مورد با ترکیبی از آنها بر افزایش تولید کتاب در سالهای مورد نظر تاثیر مثبت معنی دار داشته اند. نیز مشخص شد که بین افزایش موسسات آموزشی و تعداد دانشجویان، تعداد کتابهای درسی و کمک درسی و کتابهای کودکان و کل کتابهای منتشر شده در سالهای مورد بررسی رابطه وجود دارد و تاثیر این موارد غیر قابل انکار است در این میان کتابهای منتشر شده توسط سازمانهای دولتی نقش همطراز با رشد سالانه کل کتابخانه نداشته است . به نظر ناشران کتابهای کودکان در رشد انتشار کتابها تاثیر اساسی نداشته است ، اما همبستگی بین تعداد این دو در سالهای متفاوت، مخالف نظر ناشران بود. در نهایت معلوم شد که طی سالهای مورد بحث گران شدن قیمت نفت درآمد دولت، یارانه های دولتی و خرید کتاب از ناشران برای کتابخانه های عمومی و نیز افزایش سرمایه گذاری دولت در آموزش و پرورش در تمام سطوح همراه با رشد موسسات آموزشی غیر دولتی و نیز افزایش درآمد ماهیانه مردم کتابخوان، در عین حال تاکید دولت بر باز شدن فضای سیاسی از طریق اطلاع رسانی در قالب کتاب و نشریات ادواری موجب افزایش سالیانه تعداد کتب منتشر شده گردیده است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ

نتيجه گيري

 استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: داورپناه، محمد رضا


>> کتابداری
شماره بازیابی: 50
نام نویسنده: اسفندیاری مقدم، عليرضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 141
چکیده: 

     افزایش روز افزون موتورهای جستجو و عدم توانایي آنها در جستجوی بسیاری از اطلاعات موجود در اینترنت، موجب طراحی ابر موتورهای کاوش شد. این پژوهش به منظور بررسی امکانات جستجوی ابر موتورهای کاوش، ضریب بازیافت آنها و نیز تفاوت رتبه بندی با موتورهای جستجوی مشترک زیر پوشش، انجام شده است. جامعه این پژوهش را 20 ابر موتور عمومی، به زبان انگلیسی و رایگان تشکیل می دهد. برای این تحقیق، سه سوال اصلی مورد توجه قرار گرفت. برای پاسخگویي به سوال نخست، که امکانات جستجوی 20 ابر موتور را مورد توجه قرار می دهد، از سیاهه وارسی محقق ساخته استفاده شد. به منظور پاسخگویي به سوال دوم پژوهش که در رابطه با ضریب بازیافت ابر موتورهای کاوش می باشد، 5 ابر موتور پر استفاده که 4 موتور جستجوی مشترک، زیر پوشش آنها قرار دارد استفاده شد، به این ترتیب که 5 کلیدواژه در این 5 ابر موتور و 4 موتورمشترک زیر پوشش آنها مورد جستجو قرار گرفت. بر اساس هر 10 بازیافت نخست هر موتور کاوش در مورد هر یک از کلیدواژه ها و یا عبارت های جستجو یک سیاهه تهیه شد. به همین ترتیب، بر اساس هر 40 بازیافت نخست ابر موتورها در رابطه با همان کلیدواژه و یا عبارت سیاهه دیگری تهیه شد. با تطبیق سیاهه های مربوط به بازیافت های موتورها و ابر موتورهای جستجو در رابطه با یک واژه یا عبارت خاص، به میزان حضور بازیافت های یک موتور جستجو در یک ابر موتور پی برده شد. همچنین برای پاسخگویي به سوال سوم پژوهش که تفاوت بین رتبه بندی ابر موتورها و موتورهای کاوش را در رابطه با بازیافت¬های مشخص بررسی می کند، از نرم افزار SPSS و آزمون ناپارامتری کروسکال- والیس استفاده شد. یافته های به دست آمده نشان می دهد که ابر موتورها از امکانات جستجوی مناسب برخوردارند و می توان برای کاوش و بازیابی مدارک مرتبط و مناسب تا حد زیادی، به آنها اعتماد کرد. افزون بر آن مشخص شد که بین رتبه بندی موتورها و ابر موتورهای کاوش، تفاوت معنی داری وجود دارد. در نهایت ، ابر موتورهای دارای ضریب بازیافت و امکانات جستجوی بیشتر معرفی و راهکارهایي برای استفاده از ابرموتورهای جستجو به همراه پیشنهادهایي برای پژوهش های آینده ارایه شد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ-

نتيجه گيري  فاقد


استاد راهنمای اول: پریرخ، مهری
استاد مشاور اول: داورپناه، محمد رضا


>> کتابداری
شماره بازیابی: 57
نام نویسنده: پور موسی، رحمت
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 122
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی نگرش مدیران بخش های مختلف كتابخانه های مركزی دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم تحقیقات و فناوری و نیز وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشكی كشور ، درمورد عوامل تاثیر گذار بر نیازسنجی اطلاعات انجام گرفت . جامعه این پژوهش را 190 نفر ازمدیران و مسئولان كتابخانه های مركزی دانشگاه جامع كشور تشكیل می دهند. به منظور پاسخ به سوالهای پژوهش ازآزمون anova و ازمون t استفاده شد و نتایج زیر بدست آمد : 1- وضعیت " نیازسنجی اطلاعات " در كتابخانه هاي دانشگاهی كشور ، با توجه به نو پا بودن آن مشخص شد كه 34% كتابخانه های مورد پژوهش اقدام به نیاز سنجی نموده اند ، كه از بین انها 23% مبادرت به تهیه گزارش نهایي از كار خود نموده و و 7% نیز برنامه های مدون و منظم جهت انجام ان داشته اند. 2- مهمترین عوامل تسهیل و تسریع كننده ( عامل مثبت ) نیازسنجی اطلاعات به ترتیب پنج اولویت اول ( در پیوست 2) عبارتند از : 1) وجود كتابداران متخصص ، با تجربه و با انگیزه . 2) احساس مسولیت حرفه ای كتابدارن برای شناساندن منابع مرتبط با نیازهای اطلاعاتی كاربران . 3) احساس تعهد مدیران در برابر درك مشكلات كاربران .4) علاقه كتابداران به انجام خدمات كتابخانه ای بر اساس نتایج نیاز سنجی . 5) درك این واقعیت از سوی مدیران كتابخانه كه : نیاز سنجی باید هر از چند گاهی انجام شود تا شناخت ازنیازهای اطلاعاتی كاربران روزآمد شود . 3- مهمترین عوامل بازدارنده ( عامل منفی ) نیازسنجی به ترتیب پنج اولویت اول (پیوست 2) عبارتند از : 1) بدیهی انگاری امور و احساس بی نیازی به مطالعه درباره كاربران و نیازهای آنان از سوي كتابداران . 2) ضعف مهارتهای ارتباطی كتابداران با كاربران . 3) مقاومت سنت گرایانه كتابداران در برابر تغیيرات و تحولات . 4) عدم شناخت مجریان از محیط اداری سازمان مادر برای جلب حمایت و همكاری مسولان 5) عدم توجه به واقعیات گذشته و حال ( سیاستهای و برنامه های اجرایي ) و عدم توجه به نقاط ضعف وقوت در تجارب گذشته سازمان مجری طرح "نیازسنجی اطلاعات" ازسوی دیگر نتیجه پژوهش نشان داد كه ، از دیدگاه مسئولان ، ( میانگین ) نقش مدیران در هر دو عامل ( مثبت و منفی ) از بیشترین میزان تاثیر گذاری برخوردار است و سپس كتابداران و در آخر هم كاربران می باشند. 4- درمورد تفاوت نگرش مدیران دارای مدرك كتابداری و غیر كتابداری درباره عوامل مثبت و منفی اثر گذار بر "نیازسنجی اطلاعات " نتایج نشان داد كه بین نظرات آن دو گروه درمورد عوامل مثبت اختلاف معنی دار وجود دارد . اما در مورد عوامل منفی تفاوت معنی دار وجود ندارد . 5- در باره تفاوت میان عوامل تاثیر گذار ( مثبت و منفی ) بر نیازسنجی اطلاعات در كتابخانه های دانشگاهی علوم پزشكی و غیر پزشكی ، نتایج نشان داد كه بین نظرات انها فقط ، مقطع تحصیلی با عوامل مثبت اختلاف معنی داری وجود دارد . اما دیگر عوامل جمعیتی : سن ، جنس و نوع مسئولیت بر نگرش پاسخگویان درسنجش دو عامل تاثیر گذار ( مثبت و منفی ) تاثیری ندارد . درانتها نیز بر اساس یافته های پژوهش پیشنهاداتی مبنی بر اینكه چون نگرش مدیران و مسولان بخشها كه حاكی از اماده بودن بستر فرهنگی و ذهنی نیازسنجی اطلاعات در كتابخانه های دانشگاهی كشور است ، لذا دست اندركاران كتابخانه های دانشگاهی می توانند با ایجاد یا تفویت عوامل مثبت و تعدیل یا حذف عوامل منفی شناسائی شده یا تمهیداتي زمینه های عینی ان ، ( انجام مستمرش ) را هر چه بیشتر فراهم نمایند.

فهرست مندرجات  - فهرست منابع و مآخذ -نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  نيازسنجی اطلاعاتي ، نيازاطلاعاتی ، كتابخانه های دانشگاهی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 60
نام نویسنده: تجعفری، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 110
چکیده: 

پژوهش حاضر به ارزیابی نمایه های پایانی كتابهای فارسی منتشر شده در سال 1382 درحوزه علوم اجتماعی از نظر رعایت ملاكهای كمی استاندارد ایزو 999 پرداخته است . روش پژوهش پیمایشی است . جامعه پژوهش شامل كلیه كتابهای فارسی دارای نمایه پایانی درحوزه علوم اجتماعی اعم از تالیف و ترجمه منتشر شده در سال و موجود دركتابخانه آستان قدس رضوی و كتابخانه آستان قدس رضوی و كتابخانه های دانشگاه فردوسی می باشد . كتابهای دارای نمایه پایانی در حوزه علوم اجتماعی اعم از تالیف و ترجمه منتشر شده در سال 1382 و موجود در كتابخانه استان قدس رضوی و كتابخانه های دانشگاه فردوسی می باشد . كتابهای دارای نمایه پایانی كه از طریق جستجو درنسخه الكترونیكی كارنامه نشر شناسایي شد شامل 233 عنوان بود كه از این تعداد 168 عنوان در كتابخانه آستان قدس رضوی و كتابخانه های دانشگاه فردوسی در دسترس بود كه برای 168 عنوان در دسترس ، سیاهه ارزشیابی نمایه پایان كتاب تكمیل شد و نمونه گیری به عمل نیامد . یافته های پژوهش نشان داد كه

 1- میزان رعایت ملاكهای ارزیابی ایزو 999 درنمایه های مورد برسی 49/54% می باشد .

 2- درصد كتابهای دارای نمایه پایانی 92/5 % ازكل كتاهای منتشر شده در این حوزه می باشد كه بیشترین میزان كتابهای دارای نمایه در رشته كتابداری (12/21% ) و كمترین در رشته علوم تربیتی ( 89/1% ) می باشد .

 3- نسبت میانگین حجم صفحه های نمایه به صفحه های كتاب در 168 عنوان كتاب برسی شده 22/3% می باشد.

 4- انواع نمایه از نظر نوع تهیه شامل 50% نمایه بنیادی و 50% نمایه ترجمه و از نظر شیوه چاپ و ساختار مداخل شامل نمایه ساده با 55/77 % و نمایه برون بافتی با 81/15 % و نمایه درون بافتی با 63/6% می باشد و ازنظر محتوا و پوشش شامل نمایه نامها با 3/33% و نمایه موضوعی 2/29 % و هر دو نمایه به تفكیك با 7/16% و نمایه تركیبی 83/20% می باشد.

 5- فقط در 95/5%نمایه ها یادداشت مقدمه وجود دارد.

6-بیشترین نوع ساختار مدخل ازنوع یك سطحی (55/77%) وكمترین نوع ساختار مدخل از نوع چهار می باشد.

 8-در بین رشته های مختلف از نظر میزان رعایت ملاكهای ارزیابی ایزو تفاوت معنی داری وجود دارد به طوري كه رشته كتابداری با 43/65% بیشترین و رشته علوم تربیتی با 47/47% كمترین میزان رعابت استاندارد را دارد.

 9- از نظر رعابت ملاكهای ارزیابی ایزو 999 در ناشران دولتی و خصوصی تفاوت معنی داری وجود ندارد و در پایان برای بهبود روند نمایه سازی پایان كتاب پیشنهاداتی ارائه شده است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: آزاد، اسدالله
کلید واژه ها:  نمايه پايان كتاب ، استاندارد ايزو 999 ، كتابهاي فارسی ، علوم اجتماعی ، نمايه سازی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 40
نام نویسنده: سلیمانی، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1382
تعداد صفحات: 113
چکیده: 

     منابع مرجع از منابع اصلی در پیشبرد آموزش و پرورش به شمار می آیند. نظر به اهمیت و در عین حال ، گرانی آنها و گستردگی استفاده کنندگان از این منابع در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد، ضروریست در تهیه آنها دقت کافی صورت گیرد و مجموعه سازی این منابع بر اساس نتایج ارزیابی آنها انجام شود. هدف این پژوهش ارزیابی منابع مرجع تخصصی فارسی از دیدگاه: روزآمدی، جامعیت نسبت به بازار نشر و تعادل موضوعی در فاصله زمانی 1381-1371 و نیز منابع مرجع تخصصی لاتین از جنبه های روزآمدی، اعتبار و تعادل موضوعی در فاصله زمانی 2002-1992 است. پژوهش پیمایشی است که به روش کتابسنجی انجام شده است. جامعیت مورد بررسی، منابع مرجع تخصصی فارسی و لاتین موجود در 15 کتابخانه دانشگاه فردوسی مشهد در فاصله زمانی 1381-1371 برای منابع مرجع تخصصی فارسی و 2002-1992 برای منابع مرجع تخصصی لاتین می باشد. برای انجام این پژوهش سیاهه های وارسی از منابع مرجع تخصصی فارسی و لاتین موجود به تفکیک 15 کتابخانه تهیه شد. سپس سیاهه های وارسی برای پاسخ گویي به سوال های پژوهش و آزمون فرضیه ها با منابع مبنا، یعنی پایگاه کتیبه و کتابشناسی ملی ایران برای منابع مرجع تخصصی فارسی و در بخش منابع مرجع تخصصی لاتین، با راهنمای منابع مرجع والفورد و سایت آمازون مقایسه شد. نتایج در بخش فارسی نشان داد که 91% منابع مرجع تخصصی روزآمد هستند و از نظر روزآمدی بین مرجع تخصصی موجود در حوزه های موضوعی دانشگاه فردوسی مشهد، تفاوت معنی داری وجود دارد. از بعد جامعیت، 811 عنوان از 991 عنوان مرجع تخصصی موجود در بازار توسط کتابخانه ها تهیه شده بود. ولی، از نظر جامعیت تفاوت معنی داری بین منابع مرجع تخصصی موجود در حوزه های موضوعی مورد پژوهش وجود دارد. همچنین، از نظر تعادل موضوعی، همبستگی مثبتی بین منابع مرجع تخصصی فارسی موجود در حوزه های موضوعی و همان منابع در بازار نشر وجود دارد. در بخش منابع مرجع تخصصی لاتین، یافته ها نشان داد که 23/85% منابع مرجع تخصصی لاتین موجود در کتابخانه ها روزآمد هستند و از نظر روزآمدی، تفاوت معنی داری بین این منابع در حوزه های موضوعی مورد نیاز دانشگاه فردوسی مشهد وجود دارد. در مورد اعتبار، 30% منابع مورد بررسی لاتین معتبر هستند وتفاوت معنی داری بین منابع مرجع تخصصي معتبر در حوزه های مختلف وجود دارد. همچنین بین منبع مرجع تخصصی لاتین موجود در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد و منابع مرجع تخصصی موجود در بازیابی شده از راهنمای والفورد تفاوت معنی داری وجود دارد. بر اساس نتایج بدست آمده، کتابخانه در مورد روزآمدی منابع تخصصی فارسی و لاتین فعالیت خوبی داشته اند ولی در همه دانشکده ها یکسان عمل نشده است.با توجه به کمبود مرجع تخصصی لاتین معتبر در کتابخانه ها، ضروریست به تهیه آنها بیشتر توجه شود.

فهرست مندرجات-فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري  فاقد


استاد راهنمای اول: پریرخ، مهری
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين


>> کتابداری
شماره بازیابی: 39
نام نویسنده: تهوری، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 167
چکیده: 

     پژوهش حاضر به منظور بررسی دیدگاه مسئولان بخش های مختلف کتابخانه های مرکزی دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم در مورد وظایف، دانش و مهارت های مورد انتظار آنها انجام گرفت. جامعه این پژوهش را که به پژوهش پیمایشی و با استفاده از انجام گرفت 245 نفر تشکیل می دهد. به منظور پاسخ به سوال های پژوهش از آزمون Anova و آزمون t استفاده شد و نتایج زیر بدست آمد: مهمترین " وظایف عمومی" مسئولان بخش ها به ترتیب اولویت، تدوین ، بازنگری و اصلاح دستورالعمل های کاری ، نظارت بر فرایند کارها، برگزاری دوره های آموزشی ، تشویق همکاران بخش به شرکت در سمینارها، و برگزاری جلسه های دوره ای می باشد. مهمترین " شرایط عمومی احراز" مسئولیت های بخش ها، توانایي مدیریت و سرپرستی، توانایي برقراری ارتباط، توانای کار با نظام رایانه ای کتابخانه، توانایي کار در شرایط بحرانی، و توانایي بکارگیری یا استفاده از خلاقیت می باشد. توانایي کار با نظام رایانه ای کتابخانه، توانایي کار در شرایط بحرانی، و توانایي بکارگیری یا استفاده از خلاقیت می باشد. 2. مهمترین " وظیفه تخصصی" هر یک از مسئولان در بخش های مختلف بدین ترتیب بوده است: نظارت بر مراحل سفارش مواد مورد نیاز(بخش فراهم آوری)، دانش و توانايی در فهرست نویسی توصیفی و تحلیلی انواع منابع اطلاعاتی ( بخش سازماندهی)، مهارت در برقراری ارتباط با مراجعان و همکاران ( بخش مرجع)، مهارت کار با نرم افزار ادواری ها (بخش نشریات)، و تسلط بر مقررات امانت دهی و بازپس گیری مواد کتابخانه ( بخش امانت). 3. در مورد تفاوت دیدگاه مسئولان دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در مورد " وظایف عمومی" و " شرایط عمومی احراز مسئولیت ها"، نتایج نشان داد که بین نظرات دو گروه در مورد وظایف عمومی اختلاف معناداری وجود دارد. در حالی که بین نظر دو گروه در مورد شرایط عمومی احراز مسئولیت ها تفاوت معناداری مشاهده نشد. 4. در مورد میزان تناسب برنامه های آموزشی با شرایط عمومی احراز مسئولیت ها، تنها" دانش و توانایي کاربرد ابزارهای کتابشناختی منابع" از موقعیت به نسبت خوبی برخوردار بودند. در مورد شرایط تخصصی احراز مسئولیت ها، یافته ها نشان داد که برنامه های درسی کمترین همخوانی را با قابلیت های مرتبط با نظام رایانه ای و سفارش از طریق اینترنت ( در بخش فراهم آوری)، دانش استفاده از فهرست های رایانه ای و فرمت های مارک ( در بخش سازماندهی)، توانايی طراحی و یا کمک به طراحی پایگاه های اطلاعاتی ( در بخش مرجع)، ارائه خدمات اشتراکی و کار با نرم افزار بخش نشریات ( در بخش نشریات ادواری) و سرانجام توانایي و دانش استفاده از نرم افزار رایانه ای کتابخانه ( در بخش مرجع) دارا بوده است. در انتها نیز پیشنهادهایي برای بهره گیری از روش بکار رفته در این پژوهش و شناسایي وظایف، دانش، و توانایي های دیگر قشرهای کتابداران و نیز بازنگری برنامه های آموزشی جهت آماده نمودن کتابداران برای کار در محیط جدید ارائه شده است. کلیدواژه ها: وظایف، دانش، مهارت ها، کتابخانه های دانشگاهی، مسئولان بخش ها، برنامه های آموزشی کتابداری.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

1         2          3            4        استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: پریرخ، مهری


>> کتابداری
شماره بازیابی: 36
نام نویسنده: نجفی، طيبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1382
تعداد صفحات: 264
چکیده: 

     در این پژوهش به بررسی مقالات منتشر شده اعضا هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در منابع معتبر علمی در فاصله زمانی 1381-1379 پرداخته شده است. یافته های این پژوهش نشان داد در مجموع 795 مقاله توسط این گروه در محدوده زمانی فوق به دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال شده بود. که از این تعداد 535 مقاله ( 29/67 درصد) به سه حوزه علوم پایه، فنی و مهندسی و کشاورزی و 260 مقاله ( 70/35 درصد) به دو حوزه علوم انسانی و اجتماعی اختصاص داشت. بیشترین میزان مقالات ارسال شده (88/60 درصد) به صورت مقاله کنفرانس بوده است. 44/11 درصد از مقالات در مجلات ISI منتشر شده بود. بیشترین میزان مقالات منتشر شده در ISI به رشته شیمی و در درجه بعد به رشته فیزیک اختصاص داشت. از مجموع 3671 منبع استناد شده، 1813 مورد به مقالات مجلات اختصاص داشت. در مقالات اعضای هیات علمی دانشکده های مهندسی ، علوم پایه، ریاضیات، دامپزشکی، کشاورزی، اقتصاد و تربیت بدنی بیشترین میزان استناد به مقالات مجلات اختصاص داشت، در حالیکه در مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده های ادبیات و علوم انسانی، الهیات و علوم تربیتی کتاب پراستناد ترین منبع به شمار می رفت. از لحاظ زبان، منابع انگلیسی بیش از منابع سایر زبان های مورد استناد قرار گرفته بود. استناد به منابع الکترونیکی در مقالات اعضا هیات علمی کلیه دانشکده ها بسیار پایين بود. یافته های این پژوهش همچنین نشان داد، میزان استناد به مجلات بین الملی نمایه شده در پایگاه های ISI به طور معناداری بیش از سایر مجلات بوده است اما نتیجه آزمون مجذورکای نشان داد که میزان استناد به مجلات انگلیسی غیر موجود در کتابخانه های دانشگاه بیش از مجلات انگلیسی موجود در کتابخانه های دانشگاه بوده است. مقایسه لیست مجلات هسته برگزیده شده بر اساس میزان استناد و مجلات رتبه بندی شده JCR نشان داد که تا حدودی بین این دو فهرست مطابقت وجود دارد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري  فاقد


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: آزاد، اسدله


>> کتابداری
شماره بازیابی: 35
نام نویسنده: جعفرزاده كرمانی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1382
تعداد صفحات: 173
چکیده: 

     پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان و عوامل مؤثر بر رضایت شغلی اعضای هیأت علمی رشته كتابداری و اطلاع رسانی در ایران انجام گرفت. جامعه این پژوهش راكه به روش پیمایشی انجام گرفت، كلیه اعضای هیأت علمی رشته كتابداری (90نفر) كه به طور تمام وقت و رسمی در یكی از دانشگاههای وابسته به وزارت علوم و فناوری و یا دانشگاه آزاد اسلامی شاغل می باشند، تشكیل می دهد. از این تعداد55 نفر به ها پاسخ دادند. گرد آوری اطلاعات با استفاده از دو انجام گرفت. برای آزمون فرضیه ها از آزمون T ،آزمون Anova ضریب همبستگی پیرسون و اسپرمن استفاده شد و نتایج ذیل بدست آمد:

 1- بین میزان رضایت شغلی مدرسان كتابداری زن نسبت به همكاران مرد تفاوت معناداری وجود ندارد.

2- بین رضایت شغلی اعضای هیأت علمی كه بالاترین مقطع تدریس آنها كاردانی – كارشناسی و اعضای هیأت عامی كه بالاترین مقطع تدریس آنها كارشناسی ارشد- دكترا، تفاوت معناداری وجود ندارد.

 3- بین میزان حجم فعالیتهای علمی پژوهشی اعضای هیأت علمی رشته كتابداری و اطلاع رسانی و رضایت شغلی آنان رابطه معنا داری وجودندارد.

 4- بین میزان رضایت شغلی مدرسان كتابداری شاغل در دانشگاه های تابع وزارت علوم و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی تفاوت معناداری وجود دارد.

 5- بین میزان رضایت شغلی اعضای هیأت علمی رشته كتابداری فارغ التحصیل از دانشگاهای متفاوت ‌(خارج از كشور و داخل: دانشگاه های تابع وزارت علوم و فناوری دو دانشگاه آزاداسلامی) تفاوت معناداری وجود دارد.

 6- بین میزان رضایت شغلی اعضای هیأت علمی رشته كتابداری با سوابق تجربی متفاوت در كتابخانه، تفاوت معناداری وجود ندارد.

 7- بین میزان سواد رایانه ای اعضای هیئت علمی رشته كتابداری و اطلاع رسانی و رضایت شغلی آنان رابطه معناداری وجود ندارد.

 8- بین میزان دسترسی اعضای هیات علمی رشته كتابداری و اطلاع رسانی به فناوری اطلاعات در دانشگاه محل خدمت و رضایت شغلی آنان رابطه معناداری وجود ندارد.

 9- بین میزان فعالیت های حرفه ای اعضای هیات علمی رشته كتابداری ( مانند: عضویت در انجمن های حرفه ای، پذیرش مسئولیت های اجرای و عضویت در هیات تحریریه مجله های تخصصی ) و رضایت شغلی آنان رابطه معناداری وجود ندارد. در انتها نیز پیشنهادها یي جهت افزایش رضایت شغلی اعضای هیات علمی و نیز انجام پژوهش های بیشتر در این زمینه ارائه شده است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ

نتيجه گيري-استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: آزاد، اسدالله


>> کتابداری
شماره بازیابی: 38
نام نویسنده: خالقی، نرگس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 113
چکیده: 

          وضعیت وب سایت های ایرانی بر اساس معیار های عمومی ارزیابی شامل : سازماندهی پشتیبانی کننده، نوع ، هدف ، موضوع، زبان، چگونگی دسترسی، روزآمدی، پیوندها، ارائه خدمات و امکانات، و نوع قلمرو به منظور شناخت و آگاهی از حضور اطلاعاتی ایران در شبکه وب، بررسی و در نهایت پیشنهاد هایي ارائه شده است. این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را وب سایتی معرفی شده در پنج ابزار شامل سه موتور جستجو ( گوگل، لایکوز و یاهو )، راهنمای وب Iran Digest ، و کتاب " راهنمای وب سایت های مشهور ایرانی و سایت های مشهور خارجی بر روی وب" تشکیل می دهد. از این پنج ابزار، در مجموع 265 وب سایت به صورت تصادفی انتخاب شدند و اطلاعات آن ها با استفاده از سیاهه ارزیابی محقق ساخته، گردآوری شد.

      به منظور آزمون سوال های پژوهش از جدول های توزیع فراوانی، آزمون مجذورکای و همبستگی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که وب سایت های تحت پشتیبانی سازمان های دولتی، بیش ازا بخش خصوصی در شبکه حضور دارند. وب سایت های اطلاعاتی بیشترین حضور و وب سایت های خدماتی، خبری، و شخصی، کمترین حضور را در اینترنت داشته اند و بیش از نیمی از وب سایت ها نیز به ذکر هدف های خود توجهی نداشته اند. در اکثر وب سایت ها به بسیاری از موضوع ها از جمله موضوع های علمی، هنر و علوم انسانی، فرهنگ و علوم اجتماعی، کودکان، ورزش و... توجه نشده است. به منظور اشاعه اطلاعات، بیشتر از زبان انگلیسی و فارسی استفاده کرده اند و به ذکر تاریخ روزآمد شدن در صفحه وب سایت نپرداخته اند. تقریبا چگونگی دسترسی  به اکثر وب سایت ها به صورت مستقیم و رایگان بوده است و بیشتر در قلمرو com, ac, ir حضور داشته اند. بین خدمات و امکانات ارائه شده در وب سایت ها تفاوت معناداری وجود دارد. بیش از نیمی از وب سایت ها از صفحه اول با دیگر وب سایت ها پیوند برقرار کرده اند و محدوده جغرافیایي بیشتر آنها شهر تهران می باشد. بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهاد های از جمله:

 ایجاد ضوابط و قوانین مشخص برای ثبت نشانی اینترنتی وب سایت ها، آگاهی، تشویق و ترغیب مراکز حقیقی و حقوقی به ایجاد وب سایت، ایجاد موتور جستجوی ایرانی به منظور شناسايی و جستجوی وب سایت های ایرانی، توجه به هر دو زبان انگلیسی و فارسی و ارائه وب سایت های دوزبانه، غنی و پربار کردن محتوای وب سایت ها و ... ارائه شده است. کلیدواژه ها: اینترنت، وب سایت ایرانی، معیار های ارزیابی، منابع الکترونیکی، فناوری اطلاعات، ایران

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مأخذ -نتيجه گيري

فاقد


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله

<   12345678910111213141516171819   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.