دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته کتابدرای

<   12345678910111213141516171819   >


تعداد نتایج به دست آمده: 186 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 65
نام نویسنده: دبیری، اعظم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

هدف اصلی پژوهش حاضر آن بود که با روش تحلیل استنادی، به بررسی میزان استفاده از منابع اطلاعاتی موجود در 3 سطح: اتکا به منابع منتشره در سطح دانشکده و دانشگاه (خود اتکايی در سطح دانشکده / دانشگاه)، اتکا به منابع منتشره در سطح کشور (خود اتکایي در سطح کشور)، و اتکا به منابع منتشره در خارج از کشور ( دیگر اتکایي) در پایان نامه های کشاورزی بپردازد. 11686 مورد استناد از 125 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در 6 گرایش آبیاری، خاکشناسی، زراعت، علوم دامی، علوم و صنایع غذای و گیاهپزشکی، ارائه شده بین سال های 1379-1381، تحلیل شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز این پژوهش، از طریق مراجعه مستقیم به پایان نامه های کشاورزی و نسخه برداری از فهرست منابع و ماخذ موجود در انتهای پایان نامه، گردآوری شد. روش های آماری به کار رفته در این پژوهش، شامل روش های توصیفی (جدولهای فراوانی و درصد فراوانی و تعین میانگین) و نیز روشهای استنباطی (آزمون مجذور کا) بود. یافته های اصلی پژوهش بدین شرح است: (1) منابعی که در سطح خود اتکایي در سطح کشور دانشکده / دانشگاه می گیرند، با 867 مورد استناد، 7.41 درصد از کل استناد ها را به خود اختصاص داده بودند، (2) منابعی که در سطح خود اتکایي در سطح کشور قرار می گیرند، با 1115 مورد استناد، (9.54 درصد) از کل استناد ها را به خود اختصاص داده بودند، (3) منابعی که در سطح دیگر اتکایي قرار می گیرند، با 9704 مورد استناد، سهم زیادی (83.03 درصد ) از کل استناد ها را به خود اختصاص داده  بودند، (4) بین خود اتکایي در سطح دانشکده / دانشگاه و خود اتکایي در سطح کشور، در جهت برتری خود اتکايی درسطح کشور، تفاوت معنی داری وجود داشت، (5) بین مجموع خود اتکایي در سطح دانشکده / دانشگاه، خوداتکایي در سطح کشور ودیگر اتکایي، در جهت برتری سطح دیگر اتکایي، تفاوت معنی داری وجود داشت، (6) ثابت شده که با نزدیکتر شده به زمان حال، بر میزان استناد به منابع الکترونیکی افزوده شده است، (7) بین استناد به منابع الکترونیکی تولید شده توسط سازمان، تولید شد ه در کشور و تولید شده در خارج از کشور، در جهت برتری استناد به منابع الکترونیکی تولید شده در خارج از کشور، تفاوت معنی داری وجود داشت، (8) بین اتکا به منابع چاپی و الکترونیکی، تشابهی وجود نداشت، 98.75 درصد از استنادهای موجود در پایان نامه ها، به منابع چاپی و 1.24 درصد از استناد ها به منابع الکترونیکی اختصاص داشت.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: داورپناه، محمد رضا


>> کتابداری
شماره بازیابی: 64
نام نویسنده: حسن زاده، محمد
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 190
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی زیر ساخت مدیریت دانش در دولت جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل 420 مدیر کل مستقر در 21 وزارتخانه و نیز سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد. از بین 420 مدیر کل بر اساس فرمول حجم نمونه 294 مدیر کل به صورت تصادفی سهمیه ای انتخاب و بین آنها توزیع و تمام های توزیع شده گردآوری شد. برای آزمو ن فرضیه ها از آزمو ن تحلیل واریانس، t، مجذور کا و همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که:

- بین وزارتخانه های مختلف و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به لحاظ فراهم آوردن عوامل زیرساختی مدیریت دانش تفاوت معنی داری وجود دارد.

- میانگین کل نمره وزارتخانه ها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همچنین هرکدام از آنها پایين تر از نمره سازمان OECD می باشد.

- بین اولویت مدیریت دانش در استراتژی سازمانی و بودجه اختصاص یافته برای فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت دانش در جامعه مورد پژوهش رابطه وجود ندارد.

- بین برنامه دولت الکترونیک و میزان بودجه اختصاص یافته برای فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت دانش در جامعه مورد پژوهش رابطه وجود ندارد.

- بین اولویت مدیریت دانش در استراتژی سازمانی و دانش مداری مدیریت در جامعه پژوهش رابطه وجود ندارد.

-بین فرهنگ سازمانی و سطح مدیریت دانش در سازمانها رابطه وجود دارد.

- بین سطح تحصیلات کارکنان و سطح مدیریت دانش در جامعه پژوهش رابطه وجود دارد.

نتایج همچنین نشان داد بطر کلی وضعیت عوامل زیر ساختی مدیریت دانش در وزارتخانه ها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مناسب نمی باشد.

در پایان ضمن ارائه پیشنهاد های عملی و همچنین پیشنهاد هایي برای پژوهشهای آتی پف با توجه به زیر ساخت های مورد مطالعه مدلی برای مدیریت دانش سازمانی پیشنهاد شده است.

 فهرست مطالب -فهرست منابع و ماخذ- نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور دوم: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  مدیریت دانش ، به اشتراک گذاری دانش ، زیرساخت ها ، دولت جمهوری اسلامی ایران ، وزارتخانه ها ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، دولت الکترونیک


>> کتابداری
شماره بازیابی: 63
نام نویسنده: اصل كیا، سميه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 109
چکیده: 

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی وضعیت مقاله ها و نویسندگان مقاله ها کتابداری و اطلاع رسانی مجله های تحت پوشش نمایه نامه استنادی علوم اجتماعی است. این پژوهش مقاله ها را با توجه به متغیرهای نویسنده ، زبان، موضوع، کشور، وابستگی سازمانی، ارجاع ها ، استنادها ، وضعیت روزآمدی، خود استنادی و چگونگی همکاری علمی مورد بررسی قرار داده است. جامعه مورد مطالعه پژوهش شامل کلیه مقاله های چاپ و نمایه شده در تعداد 56 عنوان مجله کتابداری و اطلاع رسانی تحت پوشش نمایه نامه استنادی علوم اجتماعی در فاصله سالهای 2000-2004 می باشد. پژوهش از نوع کاربردی و با استفاده از روش کتابسنجی انجام گرفته است. در مجموع تعداد 8942 مقاله در این دوران چاپ و نمایه شده است که به جهت حجم زیاد مقاله ها حدود 10 درصد از این مجموع یعنی 890 عوان مقاله بر طبق نمونه گیری منظم به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. روشهای آماری به کار برده شده در این پژوهش، از نوع توصیفی ( جداول فراوانی و درصد فراوانی) و نیز استنباطی ( مجذور کاي) می باشد. نتایج نشان داد که زبان تمام مجله های کتابداری و اطلاع رسانی پایگاه نمایه نامه استنادی علوم اجتماعی، انگلیسی است. میانگین تعداد ارجاعها برای هر مقاله 22 مدرک است. ایالات متحده آمریکا و انگلستان مجموعا با حدود 68 درصد به ترتیب اولین و دومین مقام در تولید مقاله های کتابداری و اطلاع رسانی این نمایه نامه را دارا هستند. همچنین، موضوع های فناوری اطلاعات و ارتباطات، ذخیره و بازیابی اطلاعات، کاربران و استفاده کنندگان کتابخانه ها به ترتیب پر گرایش ترین موضوع های مقاله های این حوزه هستند. نرخ خود استنادی در میان کل مقاله های مورد بررسی، 24.75 درصد است. دانشگاهای Univ calif los Angeles, Penn state, City univ london, Indiana university, Missouri به ترتیب پنج دانشگاه پرکار در زمینه تولید علمی مقاله های کتابداری و اطلاع رسانی هستند. طبق نتایج به دست آمده Williams P, Tenopir, Spink A. Perkel JM, Nicholas D, Thelwall M, Constans A از نویسندگان پر بسامد حوزه کتابداری و اطلاع رسانی نمایه نامه مورد نظر هستند. 51.12 درصد از مقاله های تولید شده به صورت کار فردی و 48.78 درصد از آنها در قالب کار علمی گروهی انجام گرفته است. حدود نیمی از کل مقاله های مورد بررسی ( 51.12 درصد) در دوره زمانی مورد بررسی مورد استناد قرار گرفته بودند. دو سال اول پس از انتشار یک مقاله، پر استناد ترین سالهای یک مقاله هستند.

فهرست مندرجات  - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  نمایه نامه استنادی علوم اجتماعی ، تحلیل استنادی ، کتابداری و اطلاع رسانی ، ارجاع ، استناد ، خود استنادی ، روزآمدی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 48
نام نویسنده: نقدی، علی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 110
چکیده: 

     هدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت كلی كتاب های ترجمه شده براساس متغیرهای نظیر: موضوع، زبان، نویسنده، كشور اصلی محل نشر، تجدید چاپ، نوع فعالیت ناشران، جنسیت و فعالیت مترجمان در زمینه های علوم پایه، مهندسی، كشاورزی، پزشكی بین سال های 1370-1379 می باشد. روش پژوهش كتابسنجی بود. جامعه پژوهش در این مطالعه كلیه كتابهای ترجمه شده منتشر شده بین سال های 1370-1379 در حوزه های چهارگانه است، كه در آخرین ویرایش ( پایز 1381) لوح فشرده كتابشناسی ملی فهرست شده است. تعداد 6677 عنوان كتاب ترجمه شده در این لوح بازیابی شد و براساس متغیرهای مورد توجه تحقیق رمز گذاری شده و اطلاعات آن ها با توجه به سؤالات و هدفهای تحقیق و با استفاده از نرم افزار spss مورد پردازش قرار گرفت. نتایج نشان می دهد كه از كل 6677 عنوان كتاب مترجم، در رده موضوعی علوم 2484 عنوان(2/37%)، پزشكی 2206 عنوان (1/33%)، مهندسی 1568 عنوان(5/23%) و كشاورزی 419 عنوان(2/6%)كتاب ترجمه شده است. تعداد ناشران فعال كشور 1505 ناشر می باشد. بررسی پراكندگی ناشران در این پژوهش نشان می دهد كه تهران با فراوانی 1184 ناشر 7/87% از ناشران كشور و شهرستانها با 321ناشر، 3/21% از ناشران فعال كشور را در عرصه كتاب های ترجمه شده در خود جای داده اند. از مجموع 6677 عنوان كتاب ترجمه شده، فقط 1671 عنوان (02/25%) مورد تجدید چاپ قرار گرفته است. از مجموع كتاب های ترجمه شده مورد بررسی 4921 عنوان كتاب یعنی 7/73% به صورت فردی و 1756 عنوان یعنی 3/26% درصدبه صورت گروهی ترجمه شده است. در ترجمه كتاب ها، 6719 مترجم مرد (68/79 درصد)، تعداد 1601 مترجم زن ( 97/18 درصد) و تعداد مترجم 113 تنالگان یا سازمان (35/1 درصد) مترجم نقش داشته اند. از 8433 مترجم تعداد 15 مترجم زن و 78 مترجم مرد از پركارترین مترجمان می باشند. به طور كلی روند انتشار كتاب های ترجمه شده در طی ده 70 سیر صعودی داشته است. ولی در سال 1371 و سال 1374 سیر نزولی كتاب های ترجمه شده مشاهده می شود. در مجموع آثار 6274 نویسنده خارجی طی ده هفتاد مورد توجه مترجمان داخلی قرار گرفته است. دو كشور انگلستان و آمریكا مجموعا با 5336 عنوان یعنی به میزان 91/79 درصد در عرصه كتاب های مترجم حوزه علوم، پزشكی، كشاورزی، مهندسی ایران حضور داشته اند. حدود 91 درصد كتاب ها از چهار زبان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و روسی ترجمه شده اند. بین نوع زبان و موضوع و همچنین كشور اصلی محل نشر و موضوع با اطمینان 99 درصد(P=./000) رابطه معنی داری وجود دارد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ

نتيجه گيري  فاقد

استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  كتابهای ترجمه شده ، كتابسنجي ، ترجمه ، مترجم ، انتقال اطلاعات


>> کتابداری
شماره بازیابی: 47
نام نویسنده: سپهری، سعيده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 137
چکیده: 

     پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت کتابخانه های اقماری آستان قدس رضوی در مقایسه با استاندارد های کمی دیانی انجام شده است. هدف از این پژوهش مشخص کردن نقاط ضعف و مثبت این کتابخانه ها جهت رفع نقایص و تقویت نقاط مثبت آن می باشد. جامعه آماری این پژوهش کل 14 کتابخانه اقماری آستان قدس در شهر مشهد است. ابزار گردآوری اطلاعات است که مجموعا 449 نفر از مراجعان، مدیران و کارمندان کتابخانه به آن پاسخ دادند. پرسش های اساسی این پژوهش در خصوص هفت مورد: وضع موجود هر کتابخانه، نقاط قوت و ضعف، توسعه عوامل، برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت عوامل، رده بندی کتابخانه ها، نمونه گیری از نظریات مراجعان و مقایسه نظرات به منظور مشخص نمودن جهت حرکت تنظیم گردیده است. نتایج بدست آمده از پژوهش به روش آزمون t نشان می دهد که کتابخانه های اقماری آستان قدس در مقایسه با معیار های نه گانه دیانی در سطح برتری قرار گرفته و تنها در یک مورد آن هم در معیار دوم ( مساحت کل) در درجه 3 دچار نقص می باشیم که باید برای رفع آن برنامه ریزی صورت گیرد. در انتها نیز پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت کتابخانه ازسوی محقق ارائه می شود.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: آزاد، اسدالله
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين


>> کتابداری
شماره بازیابی: 53
نام نویسنده: دلقندی، فائزه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 142
چکیده: 

     پیوندها، منبع اطلاعاتی ارزشمندی در وب می باشندو هدف از ایجاد آنها ارائه اطلاعات متناسب با نیاز کاربراست . با توجه به اهمیت پیوندها در دسترس پذیر کردن اطلاعات مرتبط و مورد نیاز کاربران وب سایت، مشخص نیست که وب سایت های کتابخانه های دانشگاهی تا چه میزانی در وب سایت های کتابخانه از پیوند استفاده کرده و نیز بیشتر از چه نوع پیوندهای استفاده کرده اند؟ همچنین مشخص نیست که پیوندها در وب سایت کتابخانه های دانشگاهی ایران چه وضعیتی دارند. هدف این پژوهش بررسی الگوی استفاده از پیوندها در وب سایت کتابخانه های دانشگاهی کشورهای اروپا و آمریکا (انگلستان، کانادا و آمریکا) می باشد. هدف نهایي ارائه راهکارهای لازم به کتابداران کتابخانه های دانشگاهی برای ایجاد پیوند های مناسب در وب سایت این کتابخانه ها است. این تحقیق 10 وب سایت از کتابخانه های دانشگاهای انگلستان ، کانادا و آمریکا و 5 وب سایت از کتابخانه های دانشگاهی ایران می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات سیاهه ارزیابی محقق ساخته است. انواع پیوندها، یعنی پیوندهای منابع اطلاعاتی، راهنماها، سازمان ها، خدمات و کارکنان کتابخانه ساختار این سیاهه را تشکیل می دهد. برای پاسخگویي به سوالهای پژوهش، اطلاعات مربوط به پیوندها از سه رشته شیمی، روانشناسی و مهندسی برق گردآوری شد. همچنین، میزان پیوندهای درون سایتی و برون سایتی و نیز زبان پیوندها و میزان ربط موضوعی در پایگاه های اطلاعاتی از متغیرهای مورد بررسی دیگر است. نتایج به دست آمده نشان داد در وب سایت کتابخانه های دانشگاهی کشورهای غربی، در بین انواع پیوندها در سه رشته تفاوت معنادار وجود دارد. بین پیوندهای درون سایتی و برون سایتی تفاوت معنادار نیست. یعنی توازن نسبی بین پیوند به منابع موجود در کتابخانه و منابع خارج از کتابخانه وجود دارد. همچنین زبان وب سایت های مورد پیوند به منابع انگلیسی است و زبانهای دیگر در این وب سایت ها به ندرت مورد توجه بوده است. در پیوندها، ربط بین پایگاهای اطلاعاتی و موضوعها وجود دارد. یافته های بدست آمده از بررسی وب سایت های کتابخانه های دانشگاهی ایران نشان داد که وب سایت کتابخانه های دانشگاهی ایران در استفاده از پیوند در طراحی وب سایت خود بسیار ضعیف عمل کرده اند، با وجود این در پیوندهای پایگاههای اطلاعاتی آنها، ربط موضوعی وجود دارد و زبان غالب پیوندها انگلیسی است. دستاورد این پژوهش، ارائه الگوی استفاده از پیوندها از دیدگاه اولویت بندی پیوندها و نیز پر استفاده ترین پیوندها و راهکارهای برای ایجاد پیوند در وب سایت کتابخانه های دانشگاهی ایران می باشد. پیشنهادها برای پژوهش های آینده می تواند اطلاعات بیشتری برای مهارت و دانش کتابداران برای ایجاد پیوند ارائه دهد.

 فهرست منرجات-

فهرست منابع و ماخذ

نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: پریرخ، مهری
استاد مشاور اول: آزاد، اسدالله


>> کتابداری
شماره بازیابی: 52
نام نویسنده: تجدد، نسترن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 94
چکیده: 

 

     بسیاری از مطالعات مربوط به رشد علم موید این مطلب است که علم و دانش در دورانی که ثبات سیاسی حاکم و اوضاع اقتصادی نسبتا مناسب است به بالندگی دست می یابد که نمودی از آن رشد انتشارات ، به ویژه انتشارات در حوزه های علمی در قالب کتاب و مجله است. توجه به تجربه تاریخی (دورانهای بحرانهای شدید سیاسی و دورانهای ثبات سیاسی و اقتصادی) از یک سو و توجه به رشد قابل توجه تعداد عناوینی که در سالهای 1376تا 1383 منتشر شده است از سوی دیگر این اندیشه رابه ذهن می آورد که احتمالا در سالهای بعد از 1376، نوعی ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با تاثیر مثبت بر دنیای نشر کتاب در ایران حاکم بوده است. در پژوهش حاضر این نوع برداشت در قالب دو فرضیه زیر مورد بررسی قرار گرفته است:

 1- رشد سال افزون انتشار کتاب در سالهای 1376تا 1383، بیش از آنچه نمایانگر بی ثباتی سیاسی / اجتماعی/ اقتصادی و در نتیجه شتابزدگی در حوزه نشر برای پاسخدهی به نیازهای روزمره باشد، نمایانگر آنگونه ثبات نسبی حاکم بر دنیای نشر کتاب است که برنامه ریزی دقیق تر، اجرای مناسبتر و سوددهی مناسبتر را میسر ساخته است.

 2- رشد کمی انتشارات در سالهای 1376تا 83، افزون بر موارد مندرج در فرضیه اول،تحت تاثیر یکی یا ترکیبی از عوامل زیر بوده است: الف- فواید مادی متاثر از یارانه های دولتی (کاغذ، زینک، فیلم و مقوا و خریدهای کلی وزارت ارشاد) برای ناشران و سهولت امکانات فنی نشر. ب- ازدیاد موسات آموزشی و دانشجویان و در نتیجه انتشار زیاد کتابهای درسی و کمک درسی. ج- آمار بالای نشر کتابهای کودکان. د- حضور تاثیرگذار ارگانهای دولتی یا سازمانهای حمایت مالی شده از سوی دولت، در عرصه نشر. این تحقیق با هدف شناسایي علل و شرایطی که موجب رشد تعداد انتشار کتاب در کشور می شود، انجام گرفته است. در این خصوص دیدگاه ناشران درباره علل اجتماعی (ثبات سیاسی، اقتصادی) که برنامه ریزی و اجرای برنامه را برای ناشران میسر می سازد. پیش از موارد دیگر مورد توجه بوده، در عین حال نقش چند عامل تاثیرگذار که بیش از موارد دیگردر ادبیات حرفه به آنها اشاره می شود مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی، اسنادی و کاربردی است و جامعه آماری آن شامل تمامی کتابهای منتشرشده طی سالهای 1376-83 و نیز تمام ناشرانی که بطور متوسط هر سال 10 کتاب منتشر کرده اند و در هجدهمین نمایشگاه بین الملی کتاب تهران سال 1384 شرکت داشته اند، است. پس از تجزیه و تحلیل یافته ها، 4 پرسش از فرضیه کلی که مربوط به عوامل درون سازمانی نشر بودند مورد تایيد قرار گرفت و 6 پرسش از فرضیه کلی مربوط به عوامل برون سازمانی بودند و بیشترین ارتباط را با ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نشر داشتند مورد تايید قرار نگرفت. اما در همه این شش مورد درصد موافقان در مقایسه با مخالفان (باحذف بی تفاوت ها) بیش از 50 بود (دامنه58% - 5/50%). بنابراین با تقسیم عناصر متشکله فرضیه کلی به دو خرده مقیاس معیارهای درون سازمانی و برون سازمانی، نتیجه گرفته شد که خرده مقیاس درون سازمانی فرضیه کلی تایيد می شود و خرده مقیاسی برون سازمانی آن تایيد نمی شود اما به لحاظ نزدیکی تعداد موافقان و مخالفان منتفی نیز تلقی نمی گردد. فرضیه دوم تحقیق نیز که فواید مادی متاثر از یارانه های دولتی و سهولت امکانات فنی نشر را مورد آزمون قرار داد مورد تایيد قرار گرفت و نشان داد که این دو مورد با ترکیبی از آنها بر افزایش تولید کتاب در سالهای مورد نظر تاثیر مثبت معنی دار داشته اند. نیز مشخص شد که بین افزایش موسسات آموزشی و تعداد دانشجویان، تعداد کتابهای درسی و کمک درسی و کتابهای کودکان و کل کتابهای منتشر شده در سالهای مورد بررسی رابطه وجود دارد و تاثیر این موارد غیر قابل انکار است در این میان کتابهای منتشر شده توسط سازمانهای دولتی نقش همطراز با رشد سالانه کل کتابخانه نداشته است . به نظر ناشران کتابهای کودکان در رشد انتشار کتابها تاثیر اساسی نداشته است ، اما همبستگی بین تعداد این دو در سالهای متفاوت، مخالف نظر ناشران بود. در نهایت معلوم شد که طی سالهای مورد بحث گران شدن قیمت نفت درآمد دولت، یارانه های دولتی و خرید کتاب از ناشران برای کتابخانه های عمومی و نیز افزایش سرمایه گذاری دولت در آموزش و پرورش در تمام سطوح همراه با رشد موسسات آموزشی غیر دولتی و نیز افزایش درآمد ماهیانه مردم کتابخوان، در عین حال تاکید دولت بر باز شدن فضای سیاسی از طریق اطلاع رسانی در قالب کتاب و نشریات ادواری موجب افزایش سالیانه تعداد کتب منتشر شده گردیده است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ

نتيجه گيري

 استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: داورپناه، محمد رضا


>> کتابداری
شماره بازیابی: 50
نام نویسنده: اسفندیاری مقدم، عليرضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 141
چکیده: 

     افزایش روز افزون موتورهای جستجو و عدم توانایي آنها در جستجوی بسیاری از اطلاعات موجود در اینترنت، موجب طراحی ابر موتورهای کاوش شد. این پژوهش به منظور بررسی امکانات جستجوی ابر موتورهای کاوش، ضریب بازیافت آنها و نیز تفاوت رتبه بندی با موتورهای جستجوی مشترک زیر پوشش، انجام شده است. جامعه این پژوهش را 20 ابر موتور عمومی، به زبان انگلیسی و رایگان تشکیل می دهد. برای این تحقیق، سه سوال اصلی مورد توجه قرار گرفت. برای پاسخگویي به سوال نخست، که امکانات جستجوی 20 ابر موتور را مورد توجه قرار می دهد، از سیاهه وارسی محقق ساخته استفاده شد. به منظور پاسخگویي به سوال دوم پژوهش که در رابطه با ضریب بازیافت ابر موتورهای کاوش می باشد، 5 ابر موتور پر استفاده که 4 موتور جستجوی مشترک، زیر پوشش آنها قرار دارد استفاده شد، به این ترتیب که 5 کلیدواژه در این 5 ابر موتور و 4 موتورمشترک زیر پوشش آنها مورد جستجو قرار گرفت. بر اساس هر 10 بازیافت نخست هر موتور کاوش در مورد هر یک از کلیدواژه ها و یا عبارت های جستجو یک سیاهه تهیه شد. به همین ترتیب، بر اساس هر 40 بازیافت نخست ابر موتورها در رابطه با همان کلیدواژه و یا عبارت سیاهه دیگری تهیه شد. با تطبیق سیاهه های مربوط به بازیافت های موتورها و ابر موتورهای جستجو در رابطه با یک واژه یا عبارت خاص، به میزان حضور بازیافت های یک موتور جستجو در یک ابر موتور پی برده شد. همچنین برای پاسخگویي به سوال سوم پژوهش که تفاوت بین رتبه بندی ابر موتورها و موتورهای کاوش را در رابطه با بازیافت¬های مشخص بررسی می کند، از نرم افزار SPSS و آزمون ناپارامتری کروسکال- والیس استفاده شد. یافته های به دست آمده نشان می دهد که ابر موتورها از امکانات جستجوی مناسب برخوردارند و می توان برای کاوش و بازیابی مدارک مرتبط و مناسب تا حد زیادی، به آنها اعتماد کرد. افزون بر آن مشخص شد که بین رتبه بندی موتورها و ابر موتورهای کاوش، تفاوت معنی داری وجود دارد. در نهایت ، ابر موتورهای دارای ضریب بازیافت و امکانات جستجوی بیشتر معرفی و راهکارهایي برای استفاده از ابرموتورهای جستجو به همراه پیشنهادهایي برای پژوهش های آینده ارایه شد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ-

نتيجه گيري  فاقد


استاد راهنمای اول: پریرخ، مهری
استاد مشاور اول: داورپناه، محمد رضا


>> کتابداری
شماره بازیابی: 57
نام نویسنده: پور موسی، رحمت
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 122
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی نگرش مدیران بخش های مختلف كتابخانه های مركزی دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم تحقیقات و فناوری و نیز وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشكی كشور ، درمورد عوامل تاثیر گذار بر نیازسنجی اطلاعات انجام گرفت . جامعه این پژوهش را 190 نفر ازمدیران و مسئولان كتابخانه های مركزی دانشگاه جامع كشور تشكیل می دهند. به منظور پاسخ به سوالهای پژوهش ازآزمون anova و ازمون t استفاده شد و نتایج زیر بدست آمد : 1- وضعیت " نیازسنجی اطلاعات " در كتابخانه هاي دانشگاهی كشور ، با توجه به نو پا بودن آن مشخص شد كه 34% كتابخانه های مورد پژوهش اقدام به نیاز سنجی نموده اند ، كه از بین انها 23% مبادرت به تهیه گزارش نهایي از كار خود نموده و و 7% نیز برنامه های مدون و منظم جهت انجام ان داشته اند. 2- مهمترین عوامل تسهیل و تسریع كننده ( عامل مثبت ) نیازسنجی اطلاعات به ترتیب پنج اولویت اول ( در پیوست 2) عبارتند از : 1) وجود كتابداران متخصص ، با تجربه و با انگیزه . 2) احساس مسولیت حرفه ای كتابدارن برای شناساندن منابع مرتبط با نیازهای اطلاعاتی كاربران . 3) احساس تعهد مدیران در برابر درك مشكلات كاربران .4) علاقه كتابداران به انجام خدمات كتابخانه ای بر اساس نتایج نیاز سنجی . 5) درك این واقعیت از سوی مدیران كتابخانه كه : نیاز سنجی باید هر از چند گاهی انجام شود تا شناخت ازنیازهای اطلاعاتی كاربران روزآمد شود . 3- مهمترین عوامل بازدارنده ( عامل منفی ) نیازسنجی به ترتیب پنج اولویت اول (پیوست 2) عبارتند از : 1) بدیهی انگاری امور و احساس بی نیازی به مطالعه درباره كاربران و نیازهای آنان از سوي كتابداران . 2) ضعف مهارتهای ارتباطی كتابداران با كاربران . 3) مقاومت سنت گرایانه كتابداران در برابر تغیيرات و تحولات . 4) عدم شناخت مجریان از محیط اداری سازمان مادر برای جلب حمایت و همكاری مسولان 5) عدم توجه به واقعیات گذشته و حال ( سیاستهای و برنامه های اجرایي ) و عدم توجه به نقاط ضعف وقوت در تجارب گذشته سازمان مجری طرح "نیازسنجی اطلاعات" ازسوی دیگر نتیجه پژوهش نشان داد كه ، از دیدگاه مسئولان ، ( میانگین ) نقش مدیران در هر دو عامل ( مثبت و منفی ) از بیشترین میزان تاثیر گذاری برخوردار است و سپس كتابداران و در آخر هم كاربران می باشند. 4- درمورد تفاوت نگرش مدیران دارای مدرك كتابداری و غیر كتابداری درباره عوامل مثبت و منفی اثر گذار بر "نیازسنجی اطلاعات " نتایج نشان داد كه بین نظرات آن دو گروه درمورد عوامل مثبت اختلاف معنی دار وجود دارد . اما در مورد عوامل منفی تفاوت معنی دار وجود ندارد . 5- در باره تفاوت میان عوامل تاثیر گذار ( مثبت و منفی ) بر نیازسنجی اطلاعات در كتابخانه های دانشگاهی علوم پزشكی و غیر پزشكی ، نتایج نشان داد كه بین نظرات انها فقط ، مقطع تحصیلی با عوامل مثبت اختلاف معنی داری وجود دارد . اما دیگر عوامل جمعیتی : سن ، جنس و نوع مسئولیت بر نگرش پاسخگویان درسنجش دو عامل تاثیر گذار ( مثبت و منفی ) تاثیری ندارد . درانتها نیز بر اساس یافته های پژوهش پیشنهاداتی مبنی بر اینكه چون نگرش مدیران و مسولان بخشها كه حاكی از اماده بودن بستر فرهنگی و ذهنی نیازسنجی اطلاعات در كتابخانه های دانشگاهی كشور است ، لذا دست اندركاران كتابخانه های دانشگاهی می توانند با ایجاد یا تفویت عوامل مثبت و تعدیل یا حذف عوامل منفی شناسائی شده یا تمهیداتي زمینه های عینی ان ، ( انجام مستمرش ) را هر چه بیشتر فراهم نمایند.

فهرست مندرجات  - فهرست منابع و مآخذ -نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  نيازسنجی اطلاعاتي ، نيازاطلاعاتی ، كتابخانه های دانشگاهی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 60
نام نویسنده: تجعفری، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 110
چکیده: 

پژوهش حاضر به ارزیابی نمایه های پایانی كتابهای فارسی منتشر شده در سال 1382 درحوزه علوم اجتماعی از نظر رعایت ملاكهای كمی استاندارد ایزو 999 پرداخته است . روش پژوهش پیمایشی است . جامعه پژوهش شامل كلیه كتابهای فارسی دارای نمایه پایانی درحوزه علوم اجتماعی اعم از تالیف و ترجمه منتشر شده در سال و موجود دركتابخانه آستان قدس رضوی و كتابخانه آستان قدس رضوی و كتابخانه های دانشگاه فردوسی می باشد . كتابهای دارای نمایه پایانی در حوزه علوم اجتماعی اعم از تالیف و ترجمه منتشر شده در سال 1382 و موجود در كتابخانه استان قدس رضوی و كتابخانه های دانشگاه فردوسی می باشد . كتابهای دارای نمایه پایانی كه از طریق جستجو درنسخه الكترونیكی كارنامه نشر شناسایي شد شامل 233 عنوان بود كه از این تعداد 168 عنوان در كتابخانه آستان قدس رضوی و كتابخانه های دانشگاه فردوسی در دسترس بود كه برای 168 عنوان در دسترس ، سیاهه ارزشیابی نمایه پایان كتاب تكمیل شد و نمونه گیری به عمل نیامد . یافته های پژوهش نشان داد كه

 1- میزان رعایت ملاكهای ارزیابی ایزو 999 درنمایه های مورد برسی 49/54% می باشد .

 2- درصد كتابهای دارای نمایه پایانی 92/5 % ازكل كتاهای منتشر شده در این حوزه می باشد كه بیشترین میزان كتابهای دارای نمایه در رشته كتابداری (12/21% ) و كمترین در رشته علوم تربیتی ( 89/1% ) می باشد .

 3- نسبت میانگین حجم صفحه های نمایه به صفحه های كتاب در 168 عنوان كتاب برسی شده 22/3% می باشد.

 4- انواع نمایه از نظر نوع تهیه شامل 50% نمایه بنیادی و 50% نمایه ترجمه و از نظر شیوه چاپ و ساختار مداخل شامل نمایه ساده با 55/77 % و نمایه برون بافتی با 81/15 % و نمایه درون بافتی با 63/6% می باشد و ازنظر محتوا و پوشش شامل نمایه نامها با 3/33% و نمایه موضوعی 2/29 % و هر دو نمایه به تفكیك با 7/16% و نمایه تركیبی 83/20% می باشد.

 5- فقط در 95/5%نمایه ها یادداشت مقدمه وجود دارد.

6-بیشترین نوع ساختار مدخل ازنوع یك سطحی (55/77%) وكمترین نوع ساختار مدخل از نوع چهار می باشد.

 8-در بین رشته های مختلف از نظر میزان رعایت ملاكهای ارزیابی ایزو تفاوت معنی داری وجود دارد به طوري كه رشته كتابداری با 43/65% بیشترین و رشته علوم تربیتی با 47/47% كمترین میزان رعابت استاندارد را دارد.

 9- از نظر رعابت ملاكهای ارزیابی ایزو 999 در ناشران دولتی و خصوصی تفاوت معنی داری وجود ندارد و در پایان برای بهبود روند نمایه سازی پایان كتاب پیشنهاداتی ارائه شده است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: آزاد، اسدالله
کلید واژه ها:  نمايه پايان كتاب ، استاندارد ايزو 999 ، كتابهاي فارسی ، علوم اجتماعی ، نمايه سازی

<   12345678910111213141516171819   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.