دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته کتابدرای

<   12345678910111213141516171819   >


تعداد نتایج به دست آمده: 181 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 37
نام نویسنده: ایرانشاهی، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1382
تعداد صفحات: 112
چکیده: 

     پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان همخوانی کلیدواژه های عنوان پایان نامه های مندرج در پایگاه چکیده پایان نامه های ایران با توصیفگرهای اختصاص یافته به این پایان نامه ها صورت پذیرفت. جامعه مورد بررسی، کلیه رکوردهای موجود در این پایگاه از ابتدا تا پایان سال 1381 بود که 65536 رکورد را شامل می شد. پس از حذف رکورد های تکراری و رکورد های که فاقد مشخصه های لازم برای بررسی بودند جامعه تحقیق بر اساس دسته بندی صورت پذیرفته در پایگاه چکیده پایان نامه های ایران و فصلنامه چکیده پایان نامه های ایران به 6 حوزه علوم انسانی، علوم پایه، علوم پزشکی، فنی و مهندسی، علوم کشاورزی و هنرتقسیم شد. سپس با استفاده از فرمول n=NZ2(d2(N-1)+Z2 pq) pq/ حجم نمونه در هر حوزه محاسبه شد. چون تعداد نمونه محاسبه شده درهر یک از حوزه ها نزدیک به 100 بود، به منظور افزایش دقت در مقایسه حوزه ها به طور مساوی در هر حوزه 100 رکورد به عنوان نمونه تحقیق به طور تصادفی گزینش شد.

 سپس به منظور پاسخ گویي به سوالات تحقیق در ارتباط با تفاوت متوسط تعداد کلیدواژه های عنوان در حوزه های مختلف، میزان همخوانی کامل،همخوانی نسبی و عدم همخوانی کلیدواژه های عنوان با توصیفگر های نمایه سازان در این حوزه ها، سنجش رابطه تعداد توصیفگرها با تعداد کلیدواژه های عنوان و نیز رابطه تعداد کلیدواژه ها با افزایش موارد همخوانی کامل، شیوه نگارش توصیفگرها و سنجش میزان بازیافت از طریق کلیدواژهای عنوان و توصیفگر های نمایه سازان، در قالب فرم محقق ساخته ای اطلاعات مورد نظر گردآوری شده و با استفاده از جداول، نمودارها و اشکال توصیفی با استفاده از فرمول های آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون مجذورکای به سوالات مورد بحث پاسخ داده شد. نتایج به دست آمده بیان گر این بود که بین تعداد متوسط کلیدواژه های عنوان در حوزه های مورد بررسی تفاوت معناداری وجود دارد و 45 درصد توصیفگر های نمایه سازان را کلیدواژه های عنوان تشکیل می دهند که اگر موارد همخوانی نسبی را نیز در نظر بگیریم این رقم به 67 درصد افزایش می یابد. از طرف دیگر یافته های تحقیق نشان داد که همبستگی بالايی بین تعداد کلیدواژه های عنوان، تعداد توصیفگر ها و تعداد همخوانی کامل وجود دارد. در عین حال با گذشت زمان و شاید به دلایلی چون تدوین اصطلاح نامه ها و آموزش نمایه سازان میزان وابستگی به کلیدواژه های عنوان کاهش یافته است. نسبت تقریبا مساوی بین توصیفگرهای تک واژه(48 درصد) و ترکیب واژه(52 درصد) و فزونی توصیفگر های مفرد(87 درصد) در مقایسه با توصیفگر های جمع(13 درصد) یکی دیگر از یافته های این تحقیق بود. در پایان نیز بازیافت بیشتر از طریق توصیفگر ها در مقایسه با کلیدواژه های عنوان، اثر بخشی طرح هايی را نشان داد که به منظور افزایش ارتباط بین توصیفگر های هم موضوع در این پایگاه صورت پذیرفته است. این تحقیق با پیشنهاد های به منظور رفع نقایص مربوط به پایگاه چکیده پایان نامه های ایران، اعم گردآوری ، ثبت و ضبط استفاده بهینه از توصیفگرها و کلیدواژه ها و انجام تحقیقات مشابهی بر روی دیگر پایگاه های مرکز به پایان رسیده است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ

نتیجه گیری  فاقد


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله


>> کتابداری
شماره بازیابی: 42
نام نویسنده: گنجی، عليرضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 179
چکیده: 

     پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است و هدف اصلی آن تعیين وضعیت کمی تولید اطلاعاتی علمی دانشگاه فردوسی مشهد است. جامعه مورد پژوهش شامل کلیه منابع اطلاعاتی ( تالیف کتاب، ترجمه کتاب، چاپ مقاله در نشریه های داخلی و خارجی، ترجمه مقاله، سخنرانی، طرح تحقیقات، ویرایش و تصحیح ) است که توسط اعضاي هیات علمی این دانشگاه تولید شده باشد. جمع آوری اطلاعات با استفاده از بین 240 نفر از اعضای هیات علمی صورت گرفته که از این تعداد 217 نفر ( 41/90 درصد) به ها پاسخ داده اند. برای آزمون فرضیه ها از آزمون یومان ویتنی، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، آزمون کروسکال والیس و نشانه ویلکاکسون استفاده شد و نتایج ذیل به دست آمد: 1. بین سطح تحصیلات ، تدریس در دوره تحصیلات تکمیلي، استفاده از فرصت مطالعاتی و تولید علمی تفاوت معناداری وجود دارد. 2. بین سال های اشتغال در دانشگاه، درجه آشنای با زبان انگلیسی و تولید علمی رابطه معنادار وجود دارد. 3. بین تولیدات تالیفی و ترجمه ای در چهار حوزه مورد نظر تفاوت معناداری وجود دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که از لحاظ نوع انتشار تالیف کتاب 01/3 درصد، ترجمه کتاب 63/5 درصد، چاپ مقاله در نشریه های داخلی 64/27 درصد، چاپ مقاله در نشریات خارجی 59/9 درصد، ترجمه مقاله 14/5 درصد، سخنرانی 03/24 درصد، طرح تحقیقاتی 15/11 درصد، ویرایش و تصحیح 79/13 درصد از کل تولیدات علمی را تشکیل داده است. بیشترین منابع اطلاعاتی تولید شده به دانشکده هنر نیشابور (4/0 درصد) تعلق دارد. از نتایج دیگر پژوهش این است که از 11384 مقاله، 7944 مورد ( 78/69 درصد) به مقالات داخلی و 3440 مورد ( 22/30 درصد) به مقالات خارجی اختصاص دارد. در پایان نیز، پیشنهاد های جهت افزایش تولیدات علمی و نیز انجام پژوهش های بیشتر در این زمینه ارائه شده است.

فهرست مطالب -فهرست منابع و مآخذ -نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: آزاد، اسدالله
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين


>> کتابداری
شماره بازیابی: 45
نام نویسنده: هاشمی، ليلا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 130
چکیده: 

     پژوهش حاضر به منظور سنجش عملکرد کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد و بررسی نظر آنها درباره عوامل موثر بر عملکردشان انجام گرفت. جامعه این پژوهش پیمایشی را کلیه کتابداران کتابخانه های دانشکده های دانشگاه فردوسی تشکیل می دهند. از تعداد 107 کتابدار این دانشگاه 93 نفر به پاسخ دادند. گردآوری اطلاعات با استفاده از دو ابزار پرسش نامه و سیاهه وارسی انجام گرفت. از میان 8 فرضیه مطرح شده در این پژوهش، هفت فرضیه نخست به ترتیب میزان تاثیر هفت متغیر را با عملکرد کتابداران مورد بررسی قرار داد. این عوامل عبارت بودند از:

 مشارکت در تصمیم گیری، دوره های آموزشی، مطلوبیت محیط کاری، علاقه به حرفه، سیستم های پاداش، دسترسی به امکانات رایانه ای و مدیر متخصص، نتایج به دست آمده نشان داد که هر یک از عوامل فوق با سطح معنی داری بسیار بالایي بر عملکرد کتابداران تاثیر مثبت دارند. فرضیه هشتم به بررسی رابطه بین امتیازات به دست آمده از شاخص های عملکرد کتابداران از طریق مشاهده به دست آمده بودند و میانگین نمرات به دست آمده از هفت متغیر مطرح شده در سوالات مطرح شده در می پرداخت. نتایج به دست آمده به کمک ضریب همبستگی اسپیرمن، معنی دار نبودن رابطه بین پاسخ های داده شده به سوالات و امتیازات کسب شده از سیاهه وارسی را نشان داد. به عبارت دیگر بین نظر کتابداران درباره شرایط بهبود عملکرد و امتیازات به دست آمده از عملکرد آنها همبستگی وجود ندارد. در انتها نیز پیشنهاد ها و راهکارهایي به منظور بهبود عملکرد کتابداران و نیز انجام پژوهش های بیشتر در این زمینه ارائه شده است.

فهرست مندرجات-فهرست منابع و مآخذ

نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله


>> کتابداری
شماره بازیابی: 44
نام نویسنده: رحیمی زاده حسینی، سيد علی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 141
چکیده: 

تحقیق حاضر به روش پیمایشی نیازهای اطلاعاتی کارکنان سازمان تامین اجتماعی شعب پنجگانه مشهد و ستاد اداره کل استان خراسان را بررسی کرده است. داده های مورد نیاز پژوهش با استفاده از از 223 نفر از کارکنان در سه سطح مدیریتی عالی، میانی و عملیاتی نمونه آماری تحقیق گردآوری شد. به منظور پاسخ به سوال های تحقیق و تحلیل استنباطی داده ها از آمار توصیفی و آزمون کای اسکور و در موارد لزوم از آزمون های همبستگی استفاده شد که نتایج زیر به دست آمد:

 1. بین نیازهای اطلاعاتی کارکنان سازمان تامین اجتماعی در سطوح سه گانه مدیریت تفاوت وجود دارد.

2. بین نیازهای اطلاعاتی کارکنان صفي و ستادي هیچگونه تفاوت معنی داری وجود ندارد.

 3. سطوح سه گانه مدیریت در استفاده از منابع اطلاعاتی درون سازمانی و برون سازمانی با یکدیگر تفاوتی ندارند.

 4. آن دسته از کارکنان سازمان تامین اجتماعی که دارای مراجعان بیشتری می باشند نسبت به سایر کارکنان دارای نیازهای اطلاعاتی بیشتری هستند.

 5. کارکنان واحدهای شغلی مختلف نیازهای اطلاعاتی متفاوتی دارند ولی نیازهای اطلاعاتی خود را از منابع اطلاعاتی درون سازمانی و برون سازمانی واحدی تامین می کند.

6. کارکنان سازمان تامین اجتماعی شعب پنجگانه مشهد و ستاد اداره کل استان خراسان در پیوند با نیاز اطلاعاتی و منابع کسب اطلاعات مشکلاتی همچون نداشتن وقت به دلیل فشار کاری، فقدان مرکز اطلاع رسانی و عدم دسترسی به آمارهای دقیق را در سطوح سه گانه مدیریتی از مهمترین مشکلات خود عنوان نموده اند.

7. اطلاعات مدیران ارشد در مورد نیازهای اطلاعاتی کارکنان زیردستشان متناسب با نیازهای واقعی آنان نمی باشد.

8. از نظر کارکنان جامعه آماری بهره گیری از رایانه در رفع نیازهای اطلاعاتی آنان نقش تعیين کننده ای داشته است. در پایان پیشنهاداتی برای بهره گیری از الگوی بکار گرفته شده در این تحقیق در جهت ارضاء نیازهای اطلاعاتی و ارتقاء سطح آگاهی و بالا بردن کارائی و بهروزی کارکنان سازمان تامین اجتماعی و تعمیم آن به سایر استان ها ارائه شده است. تاسیس مرکز اطلاع رسانی در ادارات کل تامین اجتماعی هر استان و تشکیل کارگاه ها ی آموزشی مدیریت دانش برای سطوح سه گانه مدیران به لحاظ آشنايی آنان با نیاز های اطلاعاتی کارکنان و ارتباط با سایر سازمان ها و ادارات هم عرض در جهت تبادل افکار و عقاید و نتیجتا بهره وری سازمانی توصیه شده است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  نيازهای اطلاعاتی ، سازمان تأمين اجتماعی ، سطوح مديريت ، منابع اطلاعات سازمانی ، خراسان ، مشهد


>> کتابداری
شماره بازیابی: 34
نام نویسنده: امین دهقان، نسرين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1382
تعداد صفحات: 193
چکیده: 

اگر چه استفاده از کتاب و به ویژه قصه و داستان برای کاهش و یا رفع مشکلات روانشناختی، پیشینه کهنی دارد، امروزه، به دلیل افزایش مسائل و مشکلات روانی ناشی از آنها، به طور جدی تری مورد توجه قرار گرفته است.هدف عمده این پژوهش ، تحلیل داستان های مناسب کودکان و سنجش میزان توانمندی آنها در کاهش و یا حل چهار مشکل روانشناختی پرخاشگری، اعتماد به نفس پايین، ترس و اندوه است. این پژوهش از نوع تحلیل محتوا است و جامعه آماری آن کتاب های داستانی مناسب کودکان در گروه سنی (ب) که توسط شورای کتاب کودکان در سال های 1380- 1370 انتخاب شده است، تشکیل می دهد. این تعداد برابر با 460 عنوان است. ابزار گردآوری اطلاعات تشکیل می شود از چهار جدول تطبیقی محقق ساخته برای چهار متغیر مورد نظر این پژوهش. یافته های پژوهش نشان می دهد سهم داستان های تالیف و ترجمه شده، به طور متوسط 230 عنوان، داستان های واقعی 76 و داستان های غیر واقعی 384 عنوان است. در مورد مشخصه های دیگر مانند نویسنده، ناشر و سال نشر پراکندگی زیادی در جامعه وجود دارد.همچنین، تجزیه و تحلیل داده ها به منظور پاسخ گویي به سوال اصلی پژوهش نشان می دهد داستان های مناسب کودکان در بیشتر موارد با هدف کاهش و یا درمان مشکلات روانشناختی نوشته نمی شوند و به نظر می رسد رشد و شکوفایي استعدادها، آموزش و سرگرمی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. از مجموع 460 داستان مناسب این پژوهش، 14 درصداز داستان ها برای تقویت اعتماد به نفس، 8 درصد برای کاهش پرخاشگری، در حدود 8 درصد برای کاهش ترس و 4 درصد برای کاهش اندوه کودکان می تواند مورد استفاده قرار گیرند. تعداد داستان هایي که می تواند به بیش از یک مشکل پاسخگو باشند، اندک است و داستان ها اغلب تک مضمونی هستند. در این رابطه مشخص شد 5 درصد از داستان ها برای کاهش ترس و نیز تقویت اعتماد به نفس و در حدود 2 درصد برای کاهش اندوه و نیز تقویت اعتماد به نفس می تواند مورد استفاده قرار گیرند. در بقیه موارد، تعداد این گونه داستان ها کمتر از 1 درصد است. همچنین یافته ها نشان داد که در پدید آوردن انواع داستان های واقعی، غیر واقعی و تالیف و ترجمه مشکلات روانشناختی مورد توجه نبوده است و نویسنده های داستان های کودکان و یا ناشرانی که در تولید این داستان ها فعالیت داشته اند نیز به این نیاز توجه نکرده اند. پیشنهاد هایي برای بهره گیری از روش به کار رفته در این پژوهش و شناسایي کتابهای مناسبی که می تواند برای سایر مشکلات روانشناختی نقش درمانی داشته باشند و نیز انجام پژوهش های دیگر در این زمینه ارائه شده است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ-

نتيجه گيري  فاقد


استاد راهنمای اول: پریرخ، مهری
استاد مشاور اول: صاحبی، علی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 30
نام نویسنده: حافظی، ابراهيم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1381
تعداد صفحات: 136
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی نتاسب سوالات " درک و تجزیه و تحلیل مطالب کتابداری " آزمون  کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی با دروس تخصصی دوره کارشناسی این رشته انجام گرفته است. به علاوه تاثیر عواملی چون: جنسیت، رشته ، معدل و محل تحصیل دوره کارشناسی پذیرفته شدگان بر قبولی آنان در آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی مورد بررسی قرار گرفته است. برسی دیدگاه های اعضای هیات علمی گروه های آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی درباره شیوه برگزاری آزمون، مواد امتحانی و تناسب سوالات آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی نیز مورد توجه پژوهش بوده است. روش پژوهش پیمایشی تحلیلی است. جامع آماری پژوهش متشکل از سه بخش شامل سوالات آزمون کارشناسی ارشد کتابداری در سالهای 1380-1376، 2- اطلاعات تحصیلی دوره کارشناسی دانشجویان پذیرفته شده در سه دانشگاه تهران، مشهد، اهواز 3- اعضای هیات علمی گروههای کتابداری دارای دوره کارشناسی زیر نظر وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری می باشد. داده های مورد نیاز این پژوهش در پیوند با جامعه آماری پژوهش به ترتیب از طریق تحلیل سوالات ماده آزمودنی درک و تجزیه و تحلیل مطالب کتابداری، مکاتبه را ادارات آموزشی دانشگاها و توزیع در بین اعضای هیات علمی گروهای کتابداری گردآوری شد.

نتایج آزمون فرضیه ها نشان دهنده آن است که : بین سوالات تخصصی طرح شده در آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی و واحدهای درسی این رشته در دوره کارشناسی تناسبی وجود ندارد. 2- تفاوت معنی داری بین پذیرش کارشناسان کتابداری و غیر کتابداری در آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی مشاهده شد. 3-کارشناسان زبان انگلیسی نسبت به کارشناسان سایر رشته ها در آزمون کارشناسی ارشد کتابداری موفق تر بوده اند. 4- جنسیت در پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری تاثیری نداشته ولی معدل از عوامل موثر بر قبولی آنان بوده است. 5- دانشگاه محل تحصیل فارغ التحصیلان کارشناسی کتابداری در پذیرش آنان تاثیر گذار بوده است. 6- اعضای هیات علمی نسبت به شیوه فعلی برگزاری آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی و تناسب سوالات آن نگرش مثبتی ندارند بر مبنای یافته های پژوهش لازم است سه پیشنهاد زیر مورد توجه قرار گیرد: 1- تجدید نظر در شیوه عملی برگزاری آزمو ن و طرح سوالات لازم و ضروری است. 2- وجود ماده آزمونی معارف اسلامی باشد مورد بازبینی قرار  گیرد. 3- پذیرش کارشناسان سایر رشته ها در دوره های کارشناسی ارشد کتابداری نیاز به بررسی جدی دارد.

فهرست مطالب -فهرست منابع و مآخذ -نتيجه گيري 


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين


>> کتابداری
شماره بازیابی: 22
نام نویسنده: اكرمی، مهين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 154
چکیده: 

اکنون که ضرورت ایجاد مراکز اطلاع رسانی در ایران احساس شده است، بررسی نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان در تمام زمینه ها امری اجتناب ناپذیر است. هدف پژوهش حاضر نیز، شناسایي نیازهای اطلاعاتی دست اندرکاران صنایع غذایي مشهد و مسائل مرتبط با آن است، تا از این طریق امکان فراهم آوردن اطلاعات مفید و جامع برای متخصصان این صنعت که از صنایع نو پا و رو به گسترش استان می باشد مهیا گردد.

این پژوهش از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش، کارخانه های صنایع غذای شهر مشهد است که در تیر ماه 1379 دارای مجوز بهره برداری از اداره کل صنایع خراسان بودند. ابزار گردآوری اطلاعات بود، ضمنا برای پاسخگوی به برخی از سوالات، مصاحبه نیز با سرپرستان تعدادی از کتابخانه های شهر مشهد انجام شد.

فرضیه اول این تحقیق به وضعیت مراکز اطلاع رسانی کارخانه های صنایع غذایي شهر مشهد مربوط می شد. نتایج پژوهش نشان داد : کارخانه های صنایع غذایي موجود در مشهد فاقد مرکز اطلاع رسانی کارآمد می باشد که بتواند اطلاعات مرتبط، مناسب و روزآمد آنان را به سهولت و سریع و بهنگام در اختیارشان قرار دهد.

فرضیه دوم تحقیق، توجیه راه اندازی نظام اطلاع رسانی متمرکز برای صنایع غذایي را مورد بررسی قرار می داد. یافته های پژوهش نشان داد: صنایع غذایي موجود در مشهد از کمیت و کیفیتی برخوردار است که راه اندازی نظام اطلاع رسانی متمرکز برای آنها توجیه اقتصادی - اجتماعی در بر دارد.

در انتها، پیشنهادهایي برای رفع یا کاهش موانع دستیابی به اطلاعات کارخانه های صنایع غذایي مشهد و نیز پیشنهادهایي برای انجام پژوهشهای بیشتر در این زمینه ارائه شد

فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ - تنيجه گيري رسشنامه


استاد راهنمای اول: آزاد، اسدالله
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله


>> کتابداری
شماره بازیابی: 23
نام نویسنده: پولادی نجف آبادی، فرهاد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 106
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور مقایسه سبک مدیریت کتابخانه های دو دانشگاه فردوسی و علوم پز شکی مشهد بر اساس سبکهای مدیریتی لیکرت انجام شد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی انجام پذیرفته است. جامعه پژوهشی را کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه های دو دانشگاه به علاوه سرپرستان آنان تشکیل میدهد. گردآوری اطلاعات از طریق دو محقق ساخته یکی برای کتابداران شاغل و دیگری برای سرپرستان کتابخاه ها انجام گرفته است. برای پاسخ به سوالات تحقیق از آزمون من - ویتنی استفاده شده است. سوال اصلی این تحقیق عبارت است از : سبک مدیریت مدیران کتابخانه های دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی مشهد از لحاظ 6 شاخص ( رهبری، انگیزش، تصمیم گیری، ارتباطات، هدفگذاری و کنترل) با کدام یک از سبکهای چهار گانه مدیریت لیکرت مطابقت دارد؟ یافته های پژوهشی نشان داد که در مجموع کل شاخص ها تفاوتهای به چشم می خورد، به این معنی که کارکنان کتابخانه های علوم پزشکی با 7/57 درصد امتیاز مدیران خود  را با 4/49 امتیاز در سبک 2 مدیریت لیکرت ارزیابی کردند. از طرف دیگر، مدیران (سرپرستان) کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی توانای اجرای مدیریت سبک 3 لیکرت را با 5/67 درصد امتیاز در خود دیدند و همکارانشان در کتابخانه های دانشگاه فردوسی ذهینت پيدا کرده سبک 3 مدیریت لیکرت را با 5/72 درصد بیان داشتند.

در پایان پیشنهاداتی جهت پژوهشهای آتی درباره سبک مدیریت بهتر در کتابخانه های دانشگاهی ارائه شده است

     -- فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين


>> کتابداری
شماره بازیابی: 24
نام نویسنده: سلگی، غلامرضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 130
چکیده: 

امروزه با توجه به افزایش روز افزون حجم اطلاعات و به منظور دسترسی سریع و آسان به منابع مورد نیاز، نرم افزارهای متعددی برای ذخیره و بازیابی اطلاعات کتابشناختی تولید شده که برای ایجاد پایگاهای کتابخانه ای بویژه فهرست رایانه ای (OPACs) به کار می رود. در ایران نیز تا کنون چندین نرم افزار کتابخانه ای تولید و در کتابخانه ها مورد استفاده قرار گرفته است.

پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق علمی / مقایسه ای با محور قرار دادن سه فرضیه فرعی و یک فرضیه اصلی به بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت بین متغیر مستقل " شیوه های نمایه سازی " و متغیر وابسته " قابلیت بازیابی یا میزان بازیابی " در سه نرم افزار فارسی پارس آذرخش، کاوش و نوسا ودر سه فیلد عنوان، پدیدآور و موضوع پرداخته است. در نتیجه انجام این تحقیق:

الف) وجود تفاوت معنی دار بین قابلیت بازیابی متاثر از شیوه های نمایه سازی متفاوت در فیلد عنوان در سه نرم افزار مورد تحقیق، مربوط به فرضیه اول تايید گردید.

ب) وجود تفاوت معنی دار بین قابلیت بازیابی متاثر از شیوه های نمایه سازی متفاوت در فیلد پدیدآور در سه نرم افزار مورد تحقیق، مربوط به فرضیه دوم رد شده است.

ج) وجود تفاوت معنی دار بین قابلیت بازیابی متاثر از شیوه های نمایه سازی متفاوت در فیلد موضوع در سه نرم افزار مورد تحقیق، مربوط به فرضیه سوم تاید گردید.

د) در مجموع، وجود تفاوت معنی دار بین قابلیت بازیابی متاثر از شیوه های نمایه سازی متفاوت در فیلد های عنوان، پدیدآور و موضوع، در سه نرم افزار مورد تحقیق مربوط به فرضیه اصلی تاید گردید. تفاوت موجود بین شیوه های نمایه سازی و قابلیت بازیابی منابع مشخص و موجود در سه نرم افزار مورد تحقیق عمدتا ناشی از مسایل و مشکلاتی است که در حوزه های نمایه سازی، برنامه نویسی، ورود اطلاعات، جستجو و بازیابی اطلاعات وجود دارد

فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري

فاقد


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: داورپناه، محمد رضا


>> کتابداری
شماره بازیابی: 26
نام نویسنده: اصغری پوده، احمد رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 195
چکیده: 

هدف کتابخانه های دانشگاهی حمایت از تحقق رسالتهای سه گانه (آموزشی، تحقیقاتی، و خدماتی) دانشگاههاست. در نتیجه، طراحی وب سایت آنها باید با توجه به دیدگاهای انجام شودکه کارکردهای کتابخانه را در راستای تحقق رسالت دانشگاه ها انجام دهد.

از این نظر در حال حاضر ضعفها و مشکلاتی در دیدگاهای دانشگاهی دیده می شود. بنابراین با هدف شناسایي عناصر و ویژگی های مطرح در طراحی وب سایت کتابخانه های دانشگاهی، تحقیق حاضر که از نوع کاربردی است با استفاده از شیوه مورد پژوهی (Case study) انجام شد. موارد مورد بررسي در این تحقیق از 20 وب سایت کتابخانه دانشگاه های برتر 4 کشور آمریکا، کانادا، استرالیا، انگلیس و 5 وب سایت کتابخانه های دانشگاهی ایران ( جهت مقایسه) تشکیل شده است. ابزار گردآوری اطلاعات سیاه ارزیابی محقق ساخته ای شامل 27ویژگی بود که همه وب سایهای مورد نظر با آن ارزیابی شد. نتایج بدست آمده از یافته های تحقیق به 5 سوال اصلی در رابطه با شناسایي مهمترین عناصر و ویژگیهای مطرح در طراحی وب سایت کتابخانه ای دانشگاهی، میزان همخوانی وب سایتهای کتابخانه های دانشگاهی انتخاب شده با معیارهای مورد نظر پژوهش، شناسایي مشکلات اساسی سایتهای کتابخانه های دانشگاهی مورد بررسی ، وجود بیشترین عناصر مشترک در بین وب سایت کتابخانه های دانشگاهی از نظر دسترسی مطلوب به انواع اطلاعات و در نهایت ارائه الگوی نظری مناسب برای طراحی وب سایتهای کتابخانه های دانشگاهی پاسخ داد. نتایج به دست آمده نشان داد میزان همخوانی وب سایت های مورد بررسی خارجی به معیارهای مورد نظر تحقیق در مجموع حدود 78% و میزان همخوانی وب سایتهای ایرانی حدود 45% بوده است. همچنین از حداکثر میانگین 5 امتیاز، برای 27 ویژگی مورد نظر میانگین گروه مورد بررسی خارجی 88/3 و میانگین گروه ایرانی 27/2 بوده است. در مجموع نتایج به دست آمده نشان داد وب سایت های کتابخانه های دانشگاهی ایران از طراحی ضعیفی برخوردارند. در پایان پیشنهادهای برای بهبود وضعیت موجود وب سایت های کتابخانه های دانشگاهی ایرانی ارائه شده است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري - 


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: پریرخ، مهری

<   12345678910111213141516171819   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.