دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته کتابدرای

<   12345678910111213141516171819   >


تعداد نتایج به دست آمده: 186 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 40
نام نویسنده: سلیمانی، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1382
تعداد صفحات: 113
چکیده: 

     منابع مرجع از منابع اصلی در پیشبرد آموزش و پرورش به شمار می آیند. نظر به اهمیت و در عین حال ، گرانی آنها و گستردگی استفاده کنندگان از این منابع در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد، ضروریست در تهیه آنها دقت کافی صورت گیرد و مجموعه سازی این منابع بر اساس نتایج ارزیابی آنها انجام شود. هدف این پژوهش ارزیابی منابع مرجع تخصصی فارسی از دیدگاه: روزآمدی، جامعیت نسبت به بازار نشر و تعادل موضوعی در فاصله زمانی 1381-1371 و نیز منابع مرجع تخصصی لاتین از جنبه های روزآمدی، اعتبار و تعادل موضوعی در فاصله زمانی 2002-1992 است. پژوهش پیمایشی است که به روش کتابسنجی انجام شده است. جامعیت مورد بررسی، منابع مرجع تخصصی فارسی و لاتین موجود در 15 کتابخانه دانشگاه فردوسی مشهد در فاصله زمانی 1381-1371 برای منابع مرجع تخصصی فارسی و 2002-1992 برای منابع مرجع تخصصی لاتین می باشد. برای انجام این پژوهش سیاهه های وارسی از منابع مرجع تخصصی فارسی و لاتین موجود به تفکیک 15 کتابخانه تهیه شد. سپس سیاهه های وارسی برای پاسخ گویي به سوال های پژوهش و آزمون فرضیه ها با منابع مبنا، یعنی پایگاه کتیبه و کتابشناسی ملی ایران برای منابع مرجع تخصصی فارسی و در بخش منابع مرجع تخصصی لاتین، با راهنمای منابع مرجع والفورد و سایت آمازون مقایسه شد. نتایج در بخش فارسی نشان داد که 91% منابع مرجع تخصصی روزآمد هستند و از نظر روزآمدی بین مرجع تخصصی موجود در حوزه های موضوعی دانشگاه فردوسی مشهد، تفاوت معنی داری وجود دارد. از بعد جامعیت، 811 عنوان از 991 عنوان مرجع تخصصی موجود در بازار توسط کتابخانه ها تهیه شده بود. ولی، از نظر جامعیت تفاوت معنی داری بین منابع مرجع تخصصی موجود در حوزه های موضوعی مورد پژوهش وجود دارد. همچنین، از نظر تعادل موضوعی، همبستگی مثبتی بین منابع مرجع تخصصی فارسی موجود در حوزه های موضوعی و همان منابع در بازار نشر وجود دارد. در بخش منابع مرجع تخصصی لاتین، یافته ها نشان داد که 23/85% منابع مرجع تخصصی لاتین موجود در کتابخانه ها روزآمد هستند و از نظر روزآمدی، تفاوت معنی داری بین این منابع در حوزه های موضوعی مورد نیاز دانشگاه فردوسی مشهد وجود دارد. در مورد اعتبار، 30% منابع مورد بررسی لاتین معتبر هستند وتفاوت معنی داری بین منابع مرجع تخصصي معتبر در حوزه های مختلف وجود دارد. همچنین بین منبع مرجع تخصصی لاتین موجود در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد و منابع مرجع تخصصی موجود در بازیابی شده از راهنمای والفورد تفاوت معنی داری وجود دارد. بر اساس نتایج بدست آمده، کتابخانه در مورد روزآمدی منابع تخصصی فارسی و لاتین فعالیت خوبی داشته اند ولی در همه دانشکده ها یکسان عمل نشده است.با توجه به کمبود مرجع تخصصی لاتین معتبر در کتابخانه ها، ضروریست به تهیه آنها بیشتر توجه شود.

فهرست مندرجات-فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري  فاقد


استاد راهنمای اول: پریرخ، مهری
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين


>> کتابداری
شماره بازیابی: 39
نام نویسنده: تهوری، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 167
چکیده: 

     پژوهش حاضر به منظور بررسی دیدگاه مسئولان بخش های مختلف کتابخانه های مرکزی دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم در مورد وظایف، دانش و مهارت های مورد انتظار آنها انجام گرفت. جامعه این پژوهش را که به پژوهش پیمایشی و با استفاده از انجام گرفت 245 نفر تشکیل می دهد. به منظور پاسخ به سوال های پژوهش از آزمون Anova و آزمون t استفاده شد و نتایج زیر بدست آمد: مهمترین " وظایف عمومی" مسئولان بخش ها به ترتیب اولویت، تدوین ، بازنگری و اصلاح دستورالعمل های کاری ، نظارت بر فرایند کارها، برگزاری دوره های آموزشی ، تشویق همکاران بخش به شرکت در سمینارها، و برگزاری جلسه های دوره ای می باشد. مهمترین " شرایط عمومی احراز" مسئولیت های بخش ها، توانایي مدیریت و سرپرستی، توانایي برقراری ارتباط، توانای کار با نظام رایانه ای کتابخانه، توانایي کار در شرایط بحرانی، و توانایي بکارگیری یا استفاده از خلاقیت می باشد. توانایي کار با نظام رایانه ای کتابخانه، توانایي کار در شرایط بحرانی، و توانایي بکارگیری یا استفاده از خلاقیت می باشد. 2. مهمترین " وظیفه تخصصی" هر یک از مسئولان در بخش های مختلف بدین ترتیب بوده است: نظارت بر مراحل سفارش مواد مورد نیاز(بخش فراهم آوری)، دانش و توانايی در فهرست نویسی توصیفی و تحلیلی انواع منابع اطلاعاتی ( بخش سازماندهی)، مهارت در برقراری ارتباط با مراجعان و همکاران ( بخش مرجع)، مهارت کار با نرم افزار ادواری ها (بخش نشریات)، و تسلط بر مقررات امانت دهی و بازپس گیری مواد کتابخانه ( بخش امانت). 3. در مورد تفاوت دیدگاه مسئولان دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در مورد " وظایف عمومی" و " شرایط عمومی احراز مسئولیت ها"، نتایج نشان داد که بین نظرات دو گروه در مورد وظایف عمومی اختلاف معناداری وجود دارد. در حالی که بین نظر دو گروه در مورد شرایط عمومی احراز مسئولیت ها تفاوت معناداری مشاهده نشد. 4. در مورد میزان تناسب برنامه های آموزشی با شرایط عمومی احراز مسئولیت ها، تنها" دانش و توانایي کاربرد ابزارهای کتابشناختی منابع" از موقعیت به نسبت خوبی برخوردار بودند. در مورد شرایط تخصصی احراز مسئولیت ها، یافته ها نشان داد که برنامه های درسی کمترین همخوانی را با قابلیت های مرتبط با نظام رایانه ای و سفارش از طریق اینترنت ( در بخش فراهم آوری)، دانش استفاده از فهرست های رایانه ای و فرمت های مارک ( در بخش سازماندهی)، توانايی طراحی و یا کمک به طراحی پایگاه های اطلاعاتی ( در بخش مرجع)، ارائه خدمات اشتراکی و کار با نرم افزار بخش نشریات ( در بخش نشریات ادواری) و سرانجام توانایي و دانش استفاده از نرم افزار رایانه ای کتابخانه ( در بخش مرجع) دارا بوده است. در انتها نیز پیشنهادهایي برای بهره گیری از روش بکار رفته در این پژوهش و شناسایي وظایف، دانش، و توانایي های دیگر قشرهای کتابداران و نیز بازنگری برنامه های آموزشی جهت آماده نمودن کتابداران برای کار در محیط جدید ارائه شده است. کلیدواژه ها: وظایف، دانش، مهارت ها، کتابخانه های دانشگاهی، مسئولان بخش ها، برنامه های آموزشی کتابداری.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

1         2          3            4        استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: پریرخ، مهری


>> کتابداری
شماره بازیابی: 36
نام نویسنده: نجفی، طيبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1382
تعداد صفحات: 264
چکیده: 

     در این پژوهش به بررسی مقالات منتشر شده اعضا هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در منابع معتبر علمی در فاصله زمانی 1381-1379 پرداخته شده است. یافته های این پژوهش نشان داد در مجموع 795 مقاله توسط این گروه در محدوده زمانی فوق به دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال شده بود. که از این تعداد 535 مقاله ( 29/67 درصد) به سه حوزه علوم پایه، فنی و مهندسی و کشاورزی و 260 مقاله ( 70/35 درصد) به دو حوزه علوم انسانی و اجتماعی اختصاص داشت. بیشترین میزان مقالات ارسال شده (88/60 درصد) به صورت مقاله کنفرانس بوده است. 44/11 درصد از مقالات در مجلات ISI منتشر شده بود. بیشترین میزان مقالات منتشر شده در ISI به رشته شیمی و در درجه بعد به رشته فیزیک اختصاص داشت. از مجموع 3671 منبع استناد شده، 1813 مورد به مقالات مجلات اختصاص داشت. در مقالات اعضای هیات علمی دانشکده های مهندسی ، علوم پایه، ریاضیات، دامپزشکی، کشاورزی، اقتصاد و تربیت بدنی بیشترین میزان استناد به مقالات مجلات اختصاص داشت، در حالیکه در مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده های ادبیات و علوم انسانی، الهیات و علوم تربیتی کتاب پراستناد ترین منبع به شمار می رفت. از لحاظ زبان، منابع انگلیسی بیش از منابع سایر زبان های مورد استناد قرار گرفته بود. استناد به منابع الکترونیکی در مقالات اعضا هیات علمی کلیه دانشکده ها بسیار پایين بود. یافته های این پژوهش همچنین نشان داد، میزان استناد به مجلات بین الملی نمایه شده در پایگاه های ISI به طور معناداری بیش از سایر مجلات بوده است اما نتیجه آزمون مجذورکای نشان داد که میزان استناد به مجلات انگلیسی غیر موجود در کتابخانه های دانشگاه بیش از مجلات انگلیسی موجود در کتابخانه های دانشگاه بوده است. مقایسه لیست مجلات هسته برگزیده شده بر اساس میزان استناد و مجلات رتبه بندی شده JCR نشان داد که تا حدودی بین این دو فهرست مطابقت وجود دارد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري  فاقد


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: آزاد، اسدله


>> کتابداری
شماره بازیابی: 35
نام نویسنده: جعفرزاده كرمانی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1382
تعداد صفحات: 173
چکیده: 

     پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان و عوامل مؤثر بر رضایت شغلی اعضای هیأت علمی رشته كتابداری و اطلاع رسانی در ایران انجام گرفت. جامعه این پژوهش راكه به روش پیمایشی انجام گرفت، كلیه اعضای هیأت علمی رشته كتابداری (90نفر) كه به طور تمام وقت و رسمی در یكی از دانشگاههای وابسته به وزارت علوم و فناوری و یا دانشگاه آزاد اسلامی شاغل می باشند، تشكیل می دهد. از این تعداد55 نفر به ها پاسخ دادند. گرد آوری اطلاعات با استفاده از دو انجام گرفت. برای آزمون فرضیه ها از آزمون T ،آزمون Anova ضریب همبستگی پیرسون و اسپرمن استفاده شد و نتایج ذیل بدست آمد:

 1- بین میزان رضایت شغلی مدرسان كتابداری زن نسبت به همكاران مرد تفاوت معناداری وجود ندارد.

2- بین رضایت شغلی اعضای هیأت علمی كه بالاترین مقطع تدریس آنها كاردانی – كارشناسی و اعضای هیأت عامی كه بالاترین مقطع تدریس آنها كارشناسی ارشد- دكترا، تفاوت معناداری وجود ندارد.

 3- بین میزان حجم فعالیتهای علمی پژوهشی اعضای هیأت علمی رشته كتابداری و اطلاع رسانی و رضایت شغلی آنان رابطه معنا داری وجودندارد.

 4- بین میزان رضایت شغلی مدرسان كتابداری شاغل در دانشگاه های تابع وزارت علوم و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی تفاوت معناداری وجود دارد.

 5- بین میزان رضایت شغلی اعضای هیأت علمی رشته كتابداری فارغ التحصیل از دانشگاهای متفاوت ‌(خارج از كشور و داخل: دانشگاه های تابع وزارت علوم و فناوری دو دانشگاه آزاداسلامی) تفاوت معناداری وجود دارد.

 6- بین میزان رضایت شغلی اعضای هیأت علمی رشته كتابداری با سوابق تجربی متفاوت در كتابخانه، تفاوت معناداری وجود ندارد.

 7- بین میزان سواد رایانه ای اعضای هیئت علمی رشته كتابداری و اطلاع رسانی و رضایت شغلی آنان رابطه معناداری وجود ندارد.

 8- بین میزان دسترسی اعضای هیات علمی رشته كتابداری و اطلاع رسانی به فناوری اطلاعات در دانشگاه محل خدمت و رضایت شغلی آنان رابطه معناداری وجود ندارد.

 9- بین میزان فعالیت های حرفه ای اعضای هیات علمی رشته كتابداری ( مانند: عضویت در انجمن های حرفه ای، پذیرش مسئولیت های اجرای و عضویت در هیات تحریریه مجله های تخصصی ) و رضایت شغلی آنان رابطه معناداری وجود ندارد. در انتها نیز پیشنهادها یي جهت افزایش رضایت شغلی اعضای هیات علمی و نیز انجام پژوهش های بیشتر در این زمینه ارائه شده است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ

نتيجه گيري-استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: آزاد، اسدالله


>> کتابداری
شماره بازیابی: 38
نام نویسنده: خالقی، نرگس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 113
چکیده: 

          وضعیت وب سایت های ایرانی بر اساس معیار های عمومی ارزیابی شامل : سازماندهی پشتیبانی کننده، نوع ، هدف ، موضوع، زبان، چگونگی دسترسی، روزآمدی، پیوندها، ارائه خدمات و امکانات، و نوع قلمرو به منظور شناخت و آگاهی از حضور اطلاعاتی ایران در شبکه وب، بررسی و در نهایت پیشنهاد هایي ارائه شده است. این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را وب سایتی معرفی شده در پنج ابزار شامل سه موتور جستجو ( گوگل، لایکوز و یاهو )، راهنمای وب Iran Digest ، و کتاب " راهنمای وب سایت های مشهور ایرانی و سایت های مشهور خارجی بر روی وب" تشکیل می دهد. از این پنج ابزار، در مجموع 265 وب سایت به صورت تصادفی انتخاب شدند و اطلاعات آن ها با استفاده از سیاهه ارزیابی محقق ساخته، گردآوری شد.

      به منظور آزمون سوال های پژوهش از جدول های توزیع فراوانی، آزمون مجذورکای و همبستگی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که وب سایت های تحت پشتیبانی سازمان های دولتی، بیش ازا بخش خصوصی در شبکه حضور دارند. وب سایت های اطلاعاتی بیشترین حضور و وب سایت های خدماتی، خبری، و شخصی، کمترین حضور را در اینترنت داشته اند و بیش از نیمی از وب سایت ها نیز به ذکر هدف های خود توجهی نداشته اند. در اکثر وب سایت ها به بسیاری از موضوع ها از جمله موضوع های علمی، هنر و علوم انسانی، فرهنگ و علوم اجتماعی، کودکان، ورزش و... توجه نشده است. به منظور اشاعه اطلاعات، بیشتر از زبان انگلیسی و فارسی استفاده کرده اند و به ذکر تاریخ روزآمد شدن در صفحه وب سایت نپرداخته اند. تقریبا چگونگی دسترسی  به اکثر وب سایت ها به صورت مستقیم و رایگان بوده است و بیشتر در قلمرو com, ac, ir حضور داشته اند. بین خدمات و امکانات ارائه شده در وب سایت ها تفاوت معناداری وجود دارد. بیش از نیمی از وب سایت ها از صفحه اول با دیگر وب سایت ها پیوند برقرار کرده اند و محدوده جغرافیایي بیشتر آنها شهر تهران می باشد. بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهاد های از جمله:

 ایجاد ضوابط و قوانین مشخص برای ثبت نشانی اینترنتی وب سایت ها، آگاهی، تشویق و ترغیب مراکز حقیقی و حقوقی به ایجاد وب سایت، ایجاد موتور جستجوی ایرانی به منظور شناسايی و جستجوی وب سایت های ایرانی، توجه به هر دو زبان انگلیسی و فارسی و ارائه وب سایت های دوزبانه، غنی و پربار کردن محتوای وب سایت ها و ... ارائه شده است. کلیدواژه ها: اینترنت، وب سایت ایرانی، معیار های ارزیابی، منابع الکترونیکی، فناوری اطلاعات، ایران

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مأخذ -نتيجه گيري

فاقد


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله


>> کتابداری
شماره بازیابی: 37
نام نویسنده: ایرانشاهی، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1382
تعداد صفحات: 112
چکیده: 

     پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان همخوانی کلیدواژه های عنوان پایان نامه های مندرج در پایگاه چکیده پایان نامه های ایران با توصیفگرهای اختصاص یافته به این پایان نامه ها صورت پذیرفت. جامعه مورد بررسی، کلیه رکوردهای موجود در این پایگاه از ابتدا تا پایان سال 1381 بود که 65536 رکورد را شامل می شد. پس از حذف رکورد های تکراری و رکورد های که فاقد مشخصه های لازم برای بررسی بودند جامعه تحقیق بر اساس دسته بندی صورت پذیرفته در پایگاه چکیده پایان نامه های ایران و فصلنامه چکیده پایان نامه های ایران به 6 حوزه علوم انسانی، علوم پایه، علوم پزشکی، فنی و مهندسی، علوم کشاورزی و هنرتقسیم شد. سپس با استفاده از فرمول n=NZ2(d2(N-1)+Z2 pq) pq/ حجم نمونه در هر حوزه محاسبه شد. چون تعداد نمونه محاسبه شده درهر یک از حوزه ها نزدیک به 100 بود، به منظور افزایش دقت در مقایسه حوزه ها به طور مساوی در هر حوزه 100 رکورد به عنوان نمونه تحقیق به طور تصادفی گزینش شد.

 سپس به منظور پاسخ گویي به سوالات تحقیق در ارتباط با تفاوت متوسط تعداد کلیدواژه های عنوان در حوزه های مختلف، میزان همخوانی کامل،همخوانی نسبی و عدم همخوانی کلیدواژه های عنوان با توصیفگر های نمایه سازان در این حوزه ها، سنجش رابطه تعداد توصیفگرها با تعداد کلیدواژه های عنوان و نیز رابطه تعداد کلیدواژه ها با افزایش موارد همخوانی کامل، شیوه نگارش توصیفگرها و سنجش میزان بازیافت از طریق کلیدواژهای عنوان و توصیفگر های نمایه سازان، در قالب فرم محقق ساخته ای اطلاعات مورد نظر گردآوری شده و با استفاده از جداول، نمودارها و اشکال توصیفی با استفاده از فرمول های آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون مجذورکای به سوالات مورد بحث پاسخ داده شد. نتایج به دست آمده بیان گر این بود که بین تعداد متوسط کلیدواژه های عنوان در حوزه های مورد بررسی تفاوت معناداری وجود دارد و 45 درصد توصیفگر های نمایه سازان را کلیدواژه های عنوان تشکیل می دهند که اگر موارد همخوانی نسبی را نیز در نظر بگیریم این رقم به 67 درصد افزایش می یابد. از طرف دیگر یافته های تحقیق نشان داد که همبستگی بالايی بین تعداد کلیدواژه های عنوان، تعداد توصیفگر ها و تعداد همخوانی کامل وجود دارد. در عین حال با گذشت زمان و شاید به دلایلی چون تدوین اصطلاح نامه ها و آموزش نمایه سازان میزان وابستگی به کلیدواژه های عنوان کاهش یافته است. نسبت تقریبا مساوی بین توصیفگرهای تک واژه(48 درصد) و ترکیب واژه(52 درصد) و فزونی توصیفگر های مفرد(87 درصد) در مقایسه با توصیفگر های جمع(13 درصد) یکی دیگر از یافته های این تحقیق بود. در پایان نیز بازیافت بیشتر از طریق توصیفگر ها در مقایسه با کلیدواژه های عنوان، اثر بخشی طرح هايی را نشان داد که به منظور افزایش ارتباط بین توصیفگر های هم موضوع در این پایگاه صورت پذیرفته است. این تحقیق با پیشنهاد های به منظور رفع نقایص مربوط به پایگاه چکیده پایان نامه های ایران، اعم گردآوری ، ثبت و ضبط استفاده بهینه از توصیفگرها و کلیدواژه ها و انجام تحقیقات مشابهی بر روی دیگر پایگاه های مرکز به پایان رسیده است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ

نتیجه گیری  فاقد


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله


>> کتابداری
شماره بازیابی: 42
نام نویسنده: گنجی، عليرضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 179
چکیده: 

     پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است و هدف اصلی آن تعیين وضعیت کمی تولید اطلاعاتی علمی دانشگاه فردوسی مشهد است. جامعه مورد پژوهش شامل کلیه منابع اطلاعاتی ( تالیف کتاب، ترجمه کتاب، چاپ مقاله در نشریه های داخلی و خارجی، ترجمه مقاله، سخنرانی، طرح تحقیقات، ویرایش و تصحیح ) است که توسط اعضاي هیات علمی این دانشگاه تولید شده باشد. جمع آوری اطلاعات با استفاده از بین 240 نفر از اعضای هیات علمی صورت گرفته که از این تعداد 217 نفر ( 41/90 درصد) به ها پاسخ داده اند. برای آزمون فرضیه ها از آزمون یومان ویتنی، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، آزمون کروسکال والیس و نشانه ویلکاکسون استفاده شد و نتایج ذیل به دست آمد: 1. بین سطح تحصیلات ، تدریس در دوره تحصیلات تکمیلي، استفاده از فرصت مطالعاتی و تولید علمی تفاوت معناداری وجود دارد. 2. بین سال های اشتغال در دانشگاه، درجه آشنای با زبان انگلیسی و تولید علمی رابطه معنادار وجود دارد. 3. بین تولیدات تالیفی و ترجمه ای در چهار حوزه مورد نظر تفاوت معناداری وجود دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که از لحاظ نوع انتشار تالیف کتاب 01/3 درصد، ترجمه کتاب 63/5 درصد، چاپ مقاله در نشریه های داخلی 64/27 درصد، چاپ مقاله در نشریات خارجی 59/9 درصد، ترجمه مقاله 14/5 درصد، سخنرانی 03/24 درصد، طرح تحقیقاتی 15/11 درصد، ویرایش و تصحیح 79/13 درصد از کل تولیدات علمی را تشکیل داده است. بیشترین منابع اطلاعاتی تولید شده به دانشکده هنر نیشابور (4/0 درصد) تعلق دارد. از نتایج دیگر پژوهش این است که از 11384 مقاله، 7944 مورد ( 78/69 درصد) به مقالات داخلی و 3440 مورد ( 22/30 درصد) به مقالات خارجی اختصاص دارد. در پایان نیز، پیشنهاد های جهت افزایش تولیدات علمی و نیز انجام پژوهش های بیشتر در این زمینه ارائه شده است.

فهرست مطالب -فهرست منابع و مآخذ -نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: آزاد، اسدالله
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين


>> کتابداری
شماره بازیابی: 45
نام نویسنده: هاشمی، ليلا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 130
چکیده: 

     پژوهش حاضر به منظور سنجش عملکرد کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد و بررسی نظر آنها درباره عوامل موثر بر عملکردشان انجام گرفت. جامعه این پژوهش پیمایشی را کلیه کتابداران کتابخانه های دانشکده های دانشگاه فردوسی تشکیل می دهند. از تعداد 107 کتابدار این دانشگاه 93 نفر به پاسخ دادند. گردآوری اطلاعات با استفاده از دو ابزار پرسش نامه و سیاهه وارسی انجام گرفت. از میان 8 فرضیه مطرح شده در این پژوهش، هفت فرضیه نخست به ترتیب میزان تاثیر هفت متغیر را با عملکرد کتابداران مورد بررسی قرار داد. این عوامل عبارت بودند از:

 مشارکت در تصمیم گیری، دوره های آموزشی، مطلوبیت محیط کاری، علاقه به حرفه، سیستم های پاداش، دسترسی به امکانات رایانه ای و مدیر متخصص، نتایج به دست آمده نشان داد که هر یک از عوامل فوق با سطح معنی داری بسیار بالایي بر عملکرد کتابداران تاثیر مثبت دارند. فرضیه هشتم به بررسی رابطه بین امتیازات به دست آمده از شاخص های عملکرد کتابداران از طریق مشاهده به دست آمده بودند و میانگین نمرات به دست آمده از هفت متغیر مطرح شده در سوالات مطرح شده در می پرداخت. نتایج به دست آمده به کمک ضریب همبستگی اسپیرمن، معنی دار نبودن رابطه بین پاسخ های داده شده به سوالات و امتیازات کسب شده از سیاهه وارسی را نشان داد. به عبارت دیگر بین نظر کتابداران درباره شرایط بهبود عملکرد و امتیازات به دست آمده از عملکرد آنها همبستگی وجود ندارد. در انتها نیز پیشنهاد ها و راهکارهایي به منظور بهبود عملکرد کتابداران و نیز انجام پژوهش های بیشتر در این زمینه ارائه شده است.

فهرست مندرجات-فهرست منابع و مآخذ

نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله


>> کتابداری
شماره بازیابی: 44
نام نویسنده: رحیمی زاده حسینی، سيد علی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 141
چکیده: 

تحقیق حاضر به روش پیمایشی نیازهای اطلاعاتی کارکنان سازمان تامین اجتماعی شعب پنجگانه مشهد و ستاد اداره کل استان خراسان را بررسی کرده است. داده های مورد نیاز پژوهش با استفاده از از 223 نفر از کارکنان در سه سطح مدیریتی عالی، میانی و عملیاتی نمونه آماری تحقیق گردآوری شد. به منظور پاسخ به سوال های تحقیق و تحلیل استنباطی داده ها از آمار توصیفی و آزمون کای اسکور و در موارد لزوم از آزمون های همبستگی استفاده شد که نتایج زیر به دست آمد:

 1. بین نیازهای اطلاعاتی کارکنان سازمان تامین اجتماعی در سطوح سه گانه مدیریت تفاوت وجود دارد.

2. بین نیازهای اطلاعاتی کارکنان صفي و ستادي هیچگونه تفاوت معنی داری وجود ندارد.

 3. سطوح سه گانه مدیریت در استفاده از منابع اطلاعاتی درون سازمانی و برون سازمانی با یکدیگر تفاوتی ندارند.

 4. آن دسته از کارکنان سازمان تامین اجتماعی که دارای مراجعان بیشتری می باشند نسبت به سایر کارکنان دارای نیازهای اطلاعاتی بیشتری هستند.

 5. کارکنان واحدهای شغلی مختلف نیازهای اطلاعاتی متفاوتی دارند ولی نیازهای اطلاعاتی خود را از منابع اطلاعاتی درون سازمانی و برون سازمانی واحدی تامین می کند.

6. کارکنان سازمان تامین اجتماعی شعب پنجگانه مشهد و ستاد اداره کل استان خراسان در پیوند با نیاز اطلاعاتی و منابع کسب اطلاعات مشکلاتی همچون نداشتن وقت به دلیل فشار کاری، فقدان مرکز اطلاع رسانی و عدم دسترسی به آمارهای دقیق را در سطوح سه گانه مدیریتی از مهمترین مشکلات خود عنوان نموده اند.

7. اطلاعات مدیران ارشد در مورد نیازهای اطلاعاتی کارکنان زیردستشان متناسب با نیازهای واقعی آنان نمی باشد.

8. از نظر کارکنان جامعه آماری بهره گیری از رایانه در رفع نیازهای اطلاعاتی آنان نقش تعیين کننده ای داشته است. در پایان پیشنهاداتی برای بهره گیری از الگوی بکار گرفته شده در این تحقیق در جهت ارضاء نیازهای اطلاعاتی و ارتقاء سطح آگاهی و بالا بردن کارائی و بهروزی کارکنان سازمان تامین اجتماعی و تعمیم آن به سایر استان ها ارائه شده است. تاسیس مرکز اطلاع رسانی در ادارات کل تامین اجتماعی هر استان و تشکیل کارگاه ها ی آموزشی مدیریت دانش برای سطوح سه گانه مدیران به لحاظ آشنايی آنان با نیاز های اطلاعاتی کارکنان و ارتباط با سایر سازمان ها و ادارات هم عرض در جهت تبادل افکار و عقاید و نتیجتا بهره وری سازمانی توصیه شده است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  نيازهای اطلاعاتی ، سازمان تأمين اجتماعی ، سطوح مديريت ، منابع اطلاعات سازمانی ، خراسان ، مشهد


>> کتابداری
شماره بازیابی: 34
نام نویسنده: امین دهقان، نسرين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1382
تعداد صفحات: 193
چکیده: 

اگر چه استفاده از کتاب و به ویژه قصه و داستان برای کاهش و یا رفع مشکلات روانشناختی، پیشینه کهنی دارد، امروزه، به دلیل افزایش مسائل و مشکلات روانی ناشی از آنها، به طور جدی تری مورد توجه قرار گرفته است.هدف عمده این پژوهش ، تحلیل داستان های مناسب کودکان و سنجش میزان توانمندی آنها در کاهش و یا حل چهار مشکل روانشناختی پرخاشگری، اعتماد به نفس پايین، ترس و اندوه است. این پژوهش از نوع تحلیل محتوا است و جامعه آماری آن کتاب های داستانی مناسب کودکان در گروه سنی (ب) که توسط شورای کتاب کودکان در سال های 1380- 1370 انتخاب شده است، تشکیل می دهد. این تعداد برابر با 460 عنوان است. ابزار گردآوری اطلاعات تشکیل می شود از چهار جدول تطبیقی محقق ساخته برای چهار متغیر مورد نظر این پژوهش. یافته های پژوهش نشان می دهد سهم داستان های تالیف و ترجمه شده، به طور متوسط 230 عنوان، داستان های واقعی 76 و داستان های غیر واقعی 384 عنوان است. در مورد مشخصه های دیگر مانند نویسنده، ناشر و سال نشر پراکندگی زیادی در جامعه وجود دارد.همچنین، تجزیه و تحلیل داده ها به منظور پاسخ گویي به سوال اصلی پژوهش نشان می دهد داستان های مناسب کودکان در بیشتر موارد با هدف کاهش و یا درمان مشکلات روانشناختی نوشته نمی شوند و به نظر می رسد رشد و شکوفایي استعدادها، آموزش و سرگرمی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. از مجموع 460 داستان مناسب این پژوهش، 14 درصداز داستان ها برای تقویت اعتماد به نفس، 8 درصد برای کاهش پرخاشگری، در حدود 8 درصد برای کاهش ترس و 4 درصد برای کاهش اندوه کودکان می تواند مورد استفاده قرار گیرند. تعداد داستان هایي که می تواند به بیش از یک مشکل پاسخگو باشند، اندک است و داستان ها اغلب تک مضمونی هستند. در این رابطه مشخص شد 5 درصد از داستان ها برای کاهش ترس و نیز تقویت اعتماد به نفس و در حدود 2 درصد برای کاهش اندوه و نیز تقویت اعتماد به نفس می تواند مورد استفاده قرار گیرند. در بقیه موارد، تعداد این گونه داستان ها کمتر از 1 درصد است. همچنین یافته ها نشان داد که در پدید آوردن انواع داستان های واقعی، غیر واقعی و تالیف و ترجمه مشکلات روانشناختی مورد توجه نبوده است و نویسنده های داستان های کودکان و یا ناشرانی که در تولید این داستان ها فعالیت داشته اند نیز به این نیاز توجه نکرده اند. پیشنهاد هایي برای بهره گیری از روش به کار رفته در این پژوهش و شناسایي کتابهای مناسبی که می تواند برای سایر مشکلات روانشناختی نقش درمانی داشته باشند و نیز انجام پژوهش های دیگر در این زمینه ارائه شده است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ-

نتيجه گيري  فاقد


استاد راهنمای اول: پریرخ، مهری
استاد مشاور اول: صاحبی، علی

<   12345678910111213141516171819   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.