دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته کتابدرای

<   12345678910111213141516171819   >


تعداد نتایج به دست آمده: 181 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 27
نام نویسنده: خادمیان، مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 200
چکیده: 

ارائه منابع مرجع و نشریات ادواری به صورت چکیده و تمام متن به طور ناپیوسته و پیوسته (اینترنت) بر مجموعه سازی و دیگر کارکردهای کتابخانه ای تاثیر گذاشته است. هدف اصلی این پژوهش اینست که، با توجه به میزان دسترس پذیری کتابخانه های دانشگاهی فردوسی به ادواریهای الکترونیکی، پیشنهادهايی برای بازنگری در خط مشی مجموعه سازی ادواریهای چاپی ارائه نماید. روش این پژوهش پیمایشی (کتابخانه ای) و نوع آن کاربردی است. جامعه آماری شامل مجموعه ادواریهای لاتین چاپی کتابخانه های دانشکده ای و مرکزی دانشگاه در سالهای 1998-2001 میلادی و مجموعه ادواریهای الکترونیکی لاتین دسترس پذیر در پایگاهای اطلاعاتی تمام متن در این دانشگاه است. به منظور تسهیل و تسریع در امر پژوهش، از جامعه ادواریهای لاتین چاپی، به دلیل اهمیت ادواریهای لاتین برای مقاطع تحصیلات تکمیلی، 26 رشته و کتابخانه مرکزی ( 12رشته علوم انسانی / اجتماعی و 15 رشته علوم، مهندسی و کشاورزی)، به عنوان نمونه نهایي انتخاب شدند.برای گردآوری داده ها از الف- کاردکس ادواریهای لاتین رشته های نمونه ب- سیاهه مجله های لاتین تمام متن پایگاهای اطلاعاتی دسترس پذیر در دانشگاه ج- سیاهه مجله های اصلی موسسه اطلاعات علمی (ISI) استفاده شد. با توجه به مقیاس اندازه گیری (اسمی)، برای توصیف داده ها از درصد و برای آزمون فرضیه 1 و بخش اول فرضیه 3 (میزان همپوشانی مجله های چاپی با اصلی) از آزمون X2 استفاده شد. نتایج پژوهش به ترتیب فرضیه های 1-4 نشان داد که، کل مجله های مورد اشتراک 492 عنوان است که 184 عنوان (37.39درصد) به حوزه علوم انسانی و 308 عنوان ( 62.60درصد) به حوزه علوم، مهندسی و کشاورزی مربوط می شود. از 492 عنوان مجله مورد اشتراک، 205 مجله، به عنوان مجله های اصلی محسوب می شدند که 77 عنوان ( 37.56 درصد) به حوزه علوم انسانی و 128 عنوان ( 62.43 درصد) به حوزه علوم مربوط می شود. از تعداد کل 882 مجله موجودی، 308 مجله ( 34.92 درصد ) دارای شماره های کسری بود که 97 مجله ( 31.49 درصد ) به حوزه علوم انسانی و 211 (68.50 درصد ) به حوزه علوم مربوط می شود. آزمون آماری مجذور کا نیز تفاوت در هر سه بخش فرضیه 1 را معنی دار نشان داد. بین رشته های علمی در درون دو حوزه علمی از جهت تحول کمی و کیفی و تعداد مجله های دارای شماره های کسری تفاوت وجود دارد. بررسی کیفی مجله ها نشان داد که، میزان همپوشانی بین مجله های تمام متن و اصلی 90 عنوان ( 59.21 درصد) از 152 عنوان و بین مجله های چاپی و اصلی 207 عنوان ( 42.07 درصد) از 492 عنوان می باشد و آزمون مجذور کا تفاوت معنی داری را نشان نداد. در فرضیه 4 مشخص شد که 492 مجله چاپی مورد اشتراک 152 عنوان ( 30.89 درصد) به صورت تمام متن قابل دسترس اند. اما توصیه شد که با در نظر گرفتن ویژگیهای متفاوت این دو نوع منبع و موارد دیگری که از پژوهشهای قبلی استخراج شده اقدام مناسب انجام شود. بر مبنای نتایج حاصل شده از هر فرضیه، پیشنهادهای نیز توصیه شده است

فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري

فاقد


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: پريرخ، مهري


>> کتابداری
شماره بازیابی: 29
نام نویسنده: یمین فیروز، موسی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1382
تعداد صفحات: 107
چکیده: 

این پژوهش سعی دارد هدفها، انواع منابع اطلاعاتی ، روشها و مجراهای دستیابی به اطلاعات و موانع و مشکلات جستجوی اطلاعات اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی را از شبکه اینترنت مورد بررسی قرار داده و در نهایت پیشنهاداتی ارائه دهد. همچنین در پی بررسی تفاوت رفتاهای اطلاع یابی اعضای هیات علمی در حوزه های علوم انسانی، مهندسي، علوم کشاوزری است. به علاوه الگوهای اطلاع یابی اعضای هیات علمی را نیز مورد مطالعه قرار داده است و تاثیر مهارت زبان و رایانه ای را در میزان استفاده اعضای هیات علمی از اینترنت سنجیده است.

در این تحقیق از روش پیمایشی، و اطلاعات آن نیز از طریق که میان 175 نفر از اعضای هینات علمی دانشگاه فردوسی مشهد توزیع شده است. مهمترین یافته های پژوهش بدين ترتیب بود که عمده ترین اهداف اعضای هیات علمی در استفاده از اینترنت هدفهای آموزشی و پژوهشی بوده است. بیشترين منبعی که آنها در اینترنت مورد استفاده قرار می دهند مجلات الکترونیکی تخصصی و پایگاهای اطلاعاتی تمام متن است. از بین ابزارهای جستجوی اطلاعات بیشتر از موتورهای جستجو و نشانی سایتهای اینترنتی استفاده می کند. اغلب از شیوه جستجوی ساده بهره می گیرند و خیلی کم از شیوه های جستجوی عبارتی و کوتاه سازی استفاده می کند.

اعضای هیات علمی در جستجوی اطلاعات خود بیشتر از مدل الیس بهره میگیرند تا مدل ماچیونینی و آلسترداف. همچنین نتایج نشان داد که مهارت زبان انگلیسی و مهارت رایانه ای اعضا هیات علمی در میزان استفاده آنها از اینترنت تاثیر زیادی دارد.

رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی در حوزه های علوم انسانی، مهندسی، علوم کشاورزی ، در تمام شاخص های رفتاری(هدف، نوع منابع اطلاعاتی، ابزار های جستجو و روشهای جستجو) دارای تفاوت معنی دار بوده است. مرتبه علمی در برخی از شاخص های رفتار اطلاع یابی یعنی، هدف و ابزارهای جستجو تاثیر داشته است ولی در شاخص های نوع منابع اطلاعاتی و روشهای جستحو بی تاثیر بوده است. تاثیر سابقه کار نیز بر رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی در شاخص های هدف، نوع منابع اطلاعاتی مورد استفاده و ابزارهای جستجو تاثیر داشته است. ولی در شیوه های جستجوی اعضای هیات علمی بی تاثیر بوده است.

از جمله پیشنهاهای ارائه شده پژوهش نیز می توان به برنامه ریزی های مختلف از طرف دانشگاه جهت آموزش اعضای هیات علمی در خصوص اینترنت و امکانات و کار کردهای آن، افزایش خطوط ارتباطی و بهبود کیفیت و کمیت امکانات سخت افزاری و نرم افزاری دانشگاه، بر گزاری سمینارها و سخنرانی های در این خصوص و تشکیل دوره های آموزشی سواد اینترنتی اشاره کرد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

فاقد


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  رفتار اطلاع یابی ، الگوی اطلاع یابی ، اینترنت ، اعضای هیات علمی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، منابع اطلاعاتی اینترنتی ، ابزارهای جستجو


>> کتابداری
شماره بازیابی: 28
نام نویسنده: قزلی، لادن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1381
تعداد صفحات: 66
چکیده: 

با توجه به حجم تحقیقات در دانشگاه فردوسی مشهد و تداوم اجرای طرح های بیشتر در این دانشگاه این پژوهش بر آن است که به بررسی چگونگی و میزان استفاده از منابع اطلاعاتی ( موجود یا غیر موجود در کتابخانه دانشگاه) در انجام طرح های پژوهشی در این دانشگاه بپردازد. نوع این پژوهش کاربردی است و به روش کتابسنجی و با استفاده از فن تحلیل استنادی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، تعداد 205 طرح پژوهشی انجام شده در دانشگاه فردوسی است که در فاصله زمانی ده ساله بین سال های 1370 تا 1380 و در دو حوزه علوم انسانی/ اجتماعی و علوم فنی و ومهندسی و کشاورزی انجام پذیرفته است. اطلاعات و داده های مورد نیاز این پژوهش، از طریق مراجعه مستقیم به طرح های پژوهشی و بررسی فهرست منابع و مآخذ مورد استفاده در پایان گزارش نهایي هر طرح پژوهشی گردآوری شد. یافته های پژوهش به شرح زیر می باشد: در پاسخ به فرضیه اول مشخص شد که اختلاف معنی داری بین کمیت منابع غیر فارسی موجود و غیر موجود استناد شده طرح های پژوهشی دانشگاه فردوسی وجود دارد. در فرضیه دوم با استفاده از آزمون مجذورکای اختلاف معنی داری بین نوع منابع موجود و غیر موجود استناد شده در طرح های پژوهشی دانشگاه فردوسی مشاهده شد. در فرضیه سوم نتایج به دست آمده به کمک آزمون مجذورکای اختلاف معنی داری بین روزآمدی منابع استناد شده در طرح های پژوهشی دو حوزه علوم انسانی/ اجتماعی و علوم فنی و مهندسی و کشاورزی مشاهده شد. در پاسخ به فرضیه چهارم، منابع به انواع مختلفی نظیر کتاب، مقاله، مجله، مقاله کنفرانس، پایان نامه و ... تقسیم شدند که با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون یومان ویتنی بین میانگین تعدادی از انواع منابع مورد استفاده در طرح های پژوهشی مانند کتاب و مقاله فرسی و انگلیسی در دو حوزه اختلاف معنی داری مشاهده شد و بین میانگین تعداد دیگری از انواع منابع مانند پایان نامه های فارسی و انگلیسی در دو حوزه اختلاف معناداری مشاهده نشد. در فرضیه پنجم نتایج به دست آمده به کمک آزمون یومان ویتنی اختلاف معنی داری بین میزان استناد طرح های پژوهشی به منابع غیر فارسی در دو حوزه مشاهده شد. در پایان پیشنهادهای به منظور ایجاد راهکارهای برای بهبود وضعیت استفاده از منابع اطلاعاتی برای پژوهش دردانشگاه ها ارائه شده است.

فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري

فاقد


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين


>> کتابداری
شماره بازیابی: 21
نام نویسنده: مجیری، شهين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 116
چکیده: 

پژوهش حاضر به بررسی میزان آشنایي و استفاده دانشجویان دانشگاه فردوسی از منابع مرجع و عوامل موثر بر آن انجام گرفت. این پژوهش از نوع کابردی است و به روش پیمایشی انجام پذیرفت. جامعه پژوهش اين تحقیق را دانشجویان مراجعه کننده به کتابخانه های دانشکده های ادبیات ، الهیات، علوم پایه و فنی مهندسی در یک دوره یک ماه (از 15 آبان تا 15 آذر تشکیل داد.

این پژوهش در دو بخش و از طریق توزیع دو جداگانه به انجام رسید. بخش اول: بررسی استفاده کنندگان از منابع مرجع، بخش دوم: بررسی میزان استفاده از منابع مرجع

برای تحلیل داده ها از روشهای آماری توصیفی (فراوانی ، درصد، میانگین) و آمار استنباطی ناپارامتری (ویلکاکسون، همبستگی اسپرمن، U-من ویتنی، کروسکال - والیس، و مجذور کای) استفاده شد. این آزمون ها از طریق نرم افزار SPSS انجام گرفت و یافته ها و نتایج زیر به دست آمد:

1. میزان آشنایي دانشجویان دانشگاه فردوسی با منابع مرجع 6/40 درصد است.

2. میزان استفاده دانشجویان دانشگاه فردوسی از منابع مرجع 43 درصد است.

3. بین میزان آشنایي دانشجویان با منابع مرجع و میزان استفاده آنها از این منابع همبستگی مثبت و قوی وجود دارد، یعنی هر چه میزان آشنایي بیشتر باشد میزان استفاده نیز بیشتر است.

4. میزان آشنایي و استفاده دانشجویان از منابع مرجع ردیف اول بیشتر از منابع مرجع ردیف دوم است.

5.میزان آشنایي و استفاده دانشجویان رشته های علوم انسانی/ اجتماعی از منابع مرجع بیشتر از دانشجویان رشته های علمی/ کاربردی است.

6. بین دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و دانشجویان دوره های کارشناسی تفاوتی در میزان آشنایي و استفاده از منابع مرجع وجود ندارد.

7. بین میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی از منابع مرجع چاپی و رایانه ای تفاوت معنی داری وجود ندارد.

8. دانشجویان معرفی منابع به وسیله استادان را موثرترين روش برای آشنایي با منابع مرجع و نیز استفاده از این منابع می داند.

9. مشکلاتی که باعث کاهش استفاده دانشجویان از منابع مرجع می شوند عبارتند از:

کمبود و قدیمی بودن منابع مرجع، عدم راهنمایي دانشجویان بوسیله کتابداران، عدم آشنایي دانشجویان با روشهای استفاده از منابع مرجع ، و نیز عدم راهنمای استادان در این زمینه، ساعات محدود استفاده از بخش مرجع، کمبود فضا و نیز کمبود امکانات رایانه ای در بازیابی اطلاعات در بخش مرجع.

در انتها، پیشنهادهایي برای بالا بردن سطح آشنایي و استفاده دانشجویان از منابع مرجع به کتابخانه ها و نیز پیشنهاد هایي برای انجام پژوهشهای بیشتر در این زمینه ارائه شد.

فهرست مندرجات-فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: پریرخ، مهری


>> کتابداری
شماره بازیابی: 20
نام نویسنده: حافظیان رضوی، كاظم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1369
تعداد صفحات: 171
چکیده: 

ندارد

فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ - فاقد نتيجه گيري - فاقد


استاد راهنمای اول: انصاري، نوش آفرين
استاد مشاور اول: آزاد، اسدله


>> کتابداری
شماره بازیابی: 18
نام نویسنده: عباسی، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 149
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد و برخی از عوامل موثر بر آن انجام گرفت. این پژوهش از نوع کاربردی می باشد و به روش پیمایشی انجام پذیرفت. جامعه پژوهش را کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل داد. گردآوری اطلاعات از دو طریق توزیع و انجام مصاحبه گروهی انجام شد. برای آزمون فرضیه هایي از آزمون T و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد و نتایج ذیل به دست آمد:

1- بین میزان رضایت شغلی کتابدارانی که با امکانات رایانه ای کار میکنند و کتابدارانی که از امکانات رایانه ای استفاده نمی کنندتفاوت معنی دار وجود دارد.

2- رضایت شغلی کتابدارانی که در کتابخانه های دارای مدیران متخصص کتابداری و اطلاع رسانی کار میکنند با آنانی که در کتابخانه های فاقد مدیر متخصص کتابداری  اطلاع رسانی کار می کنند تفاوت معنا داری وجود دارد.

3- بین میزان رضایت شغلی کتابداران و عملکرد مدیریت کتابخانه ها همبستگی قوی وجود دارد.

4- بین میزان رضایت شغلی کتابدارانی كه موافق مدیریت متمرکز هستند و کتابدارانی که با مدیریت نیمه متمرکز دانشکده ای موافقند تفاوت معنی داری وجود دارد.

5- بین رضایت شغلی کتابدارانی که در فعالیت های که با مراجعان سرو کار دارد و یا در فعالیت های فوق برنامه آموزشی و تبلیغاتی مشارکت دارند با آنانی که در این نوع فعالیتها مشارکت ندارند تفاوت معنی داری وجود ندارد.

در انتها ، پیشنهادهايی در جهت بهره وری بیشتر از فعالیت ها و بالا بردن میزان رضایت شغلی کتابداران و نیز انجام پژوهشهای بیشتر در این زمینه ارائه شد.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيری -


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله


>> کتابداری
شماره بازیابی: 14

نام نویسنده: شاپوری، سودابه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 130
چکیده: 

جستجوی موضوعی یکی از راههای جستجو در فهرستها و پایگاهای اطلاعاتی است. این شیوه جستجو با مسائلی همراه است که بازیابی منابع مورد نیاز کاربر ( استفاده کننده ) را با مشکلاتی روبرو می سازد. هدف این پژوهش بررسی رفتارهای اطلاع یابی در جستجوی موضوعی در فهرستهای رایانه ای کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد و ارائه راهکارهای عملی برای استفاده بهینه از قابلیتهای جستجوی موضوعی در فهرست های رایانه ای است.

پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع کاربردی است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کاربران فهرست رایانه ای ذکر شده اند که در دو مرحله مورد مطالعه قرار گرفتند.

الف. در مرحله اول، از طریق توزیع محقق ساخته میان 357 نفر از کاربران فهرست، در مورد مسائل مختلف جستجوی موضوعی، از جمله انواع آنها، میزان رضایت کاربران از جستجوی موضوعی و توانایي آنها در انجام جستجوی موضوعی نظرسنجی شد.

ب. اطلاعات مورد نیاز در مرحله دوم با استفاده از ثبت و ذخیره سابقه جستجوهای کاربران به صورت خودکار در رایانه گردآوری شد. در این مرحله، 383 سابقه، به عنوان نمونه، انتخاب شد و از جنبه هایي مانند نوع جستجوها، مشکلات و مسائل دخیل در جستجوها، توانایهای کاربران در رفع مشکلات مورد تحلیل قرار گرفت. هفت فرضیه تحقیق از طریق اطلاعات گردآوری شده از هر یک از دو مرحله بالا و یا مقایسه آنها مورد آزمون قرار گرفت. برخی از یافته ها نشان می دهد که:

- جستجوی موضوعی بیشترین میزان جستجو ها را در فهرست رایانه ای کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل می دهد.

- در حالی که اغلب کاربران این شیوه از جستجو را مطلوب تر از سایر شیوه ها ارزیابی کردند، سابقه جستجوها نشان داد که تعداد بازیابی های نامطلوب در جستجوی موضوعی بیش از جستجوهای عنوان و پدیدآور است.

- پاسخ های کاربران نشان داد که افزایش نتایج جستجو برای آنها دشوارتر از کاهش نتایج جستجو است و میزان بازیابی های بدون نتیجه نیز گویای این مطلب بود.

- همچنین مشاهده شد که خطاهای املایي تنها بخش کوچکی از اشتباه کاربران را تشکیل می دهد و اغلب بازیابی های بی نتیجه در سابقه جستجو ناشی از عواملی غیر از املای اشتباه واژه هاست.

- اغلب کاربران به استفاده از آموزش چگونگی استفاده از فهرست تمایل نشان دادند.

خاطر نشان می شود که کاهش مشکلات جستجوی کاربران باید، در سه مسیر موازی، ارتقای توان کاربران فهرست، غنی سازی محتوای اطلاعاتی فهرست و افزایش توان نرم افزارهای کتابخانه ای انجام شود. تلاش در ارتقا هر یک از زمینه های فوق، نیازمند پیشرفت در دو بخش دیگر است.

در خاتمه پیشنهادهای چند در ارتباط با پیشرفت در جستجوی موضوعی ارائه شده است

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: پریرخ، مهری
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله


>> کتابداری
شماره بازیابی: 15
نام نویسنده: گنجی، شهلا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 189
چکیده: 

پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی به منظور بررسی میزان دسترس پذیری و استفاده از کتابهای سال و کتابهای نمونه تحقیق در کتابخانه های دانشگاه فردوسی و کتابخانه مرکزی آستان قدس انجام شده است. هدف تحقیق آن است که توانایي شیوه های رایج انتخاب کتاب در کتابخانه های دانشگاه فردوسی و کتابخانه مرکزی آستان قدس را با تعیين مقدار وجود یا عدم وجود کتابهای برگزیده سالهای گذشته ایران و کتابهای نمونه تحقیق در آنها مورد بررسی قرار دهد و با مقایسه دفعات امانت کتابهای سال و کتابهای نمونه تحقیق در کتابخانه های مورد بررسی به تفاوت و عدم تفاوت در میان میزان استفاده از کتابهای سال و نمونه تحقیق در این دو مجموعه دست یابد. ابزار گردآوری اطلاعات سیاهه کامل 331 عنوان کتاب سال، و 100 عنوان کتاب نمونه تحقیق برگزیده شده به روش تصادفی از مجله نشر دانش است. از حضوری (کتبی-شفاهی) برای آگاهی از شیوه انتخاب کتابهای فارسی استفاده شده است.

در تحلیل داده ها از آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون X2 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که بین وجود و یا عدم وجود کتابهای سال و کتابهای نمونه تحقیق در دو گروه کتابخانه تفاوت معنی داروجود ندارد. از 331 عنوان کتاب سال، 262عنوان (15/79%) کتاب در کتابخانه های دانشگاه فردوسی و از 100 عنوان کتاب نمونه تحقیق 93 عنوان (93%) در کتابخانه های دانشگاه فردوسی وجود دارد. در کتابخانه آستان قدس به ترتیب 278عنوان  (7/86%) از کتابهای سال و 91(91%) از کتابهای نمونه تحقیق وجود دارد. همچنین مشخص شد که بین میزان مراجعه (دفعات امانت) به کتابهای سال در دو گروه کتابخانه مورد تحقیق تفاوت معنی داروجود دارد و تفاوت در جهت برتری دانشگاه فردوسی است. کتابهای سال 5356 با در دانشگاه فردوسی و 3595 بار در کتابخانه آستان قدس به امانت رفته اند. بین ميزان مراجعه (دفعات امانت ) به کتابهای نمونه تحقیق در کتابخانه های مورد تحقیق تفاوت معنی دار وجود دارد. یافته ها نشان داد که این کتابها در دانشگاه فردوسی 1539 بار و در کتابخانه آستان قدس 492 بار به امانت رفته است. بین میزان مراجعه به کتابهای سال و کتابهای نمونه تحقیق در دو کتابخانه مورد تحقیق تفاوت معنی دار وجود دارد. داده حاکی است که 074% از کتابهای برگزیده در کتابخانه های فردوسی و (71%) در کتابخانه آستان قدس به امانت رفته است. همچنین (85%) و (55%) از کتابهای نمونه تحقیق به ترتیب در کتابخانه های دانشگاه فردوسی  و کتابخانه مرکزی آستان قدس به امانت رفته اند. داده ها نشان داد که 9 کتابخانه دانشگاه فردوسی فاقد خط مشی مکتوب برای گزینش مواد هستند. خط مشی مکتوب آستان قدس گرچه از جامعیت برخوردار است ، اما شواهد حاکی از آن است که در هنگام انتخاب کتاب کمتر به این خط مشی توجه می شود. اگر چه اکثریت کتابخانه های دانشگاه فردوسی فاقد خط مشی مجموعه سازی هستند، اما همه پاسخ دهندگان به ، بر اعمال معیارهای گزینش کتاب در کتابخانه خود تاکید دارند. تحلیل داده ای کتاب سال و نمونه تحقیق نیز این مورد را تاکید میکند. در مجموع، گرچه ممکن است از نظر شیوه گزینش کتاب دو گروه کتابخانه متفاوت عمل کند، اما نتیجه حاصل از هر دو شیوه یکسان است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري  -


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: آزاد، اسدله


>> کتابداری
شماره بازیابی: 16
نام نویسنده: ملای مقدم، گلناز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 83
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور شناسایي عوامل موثر در تبدیل پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری به شکل مقاله علمی - پژوهشی در مجله ها انجام گرفت.

فرضیه های اساسی این پژوهش عبارت است از:

1) پایان نامه ها از دید مجموعه دانشگاهی از قابلیت تبدیل به مقاله برخوردار است.

2) انگیزه مادی - معنوی در دانشجویان عامل موثر در تبدیل پایان نامه ها به شکل مقاله است.

3) میزان تاکید مجموعه دانشگاهی ( استادان راهنما و ...) در تبدیل پایان نامه ها به مقاله موثر است.

4) توانایي علمی - ادبی نویسی فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری در تبدیل پایان نامه به مقاله موثر است.

5) رعایت ضوابط و خطی مشی های دیکته شده از سوی مجلات در تبدیل پایان نامه به مقاله موثر است.

6) کمیت تعداد عنوانهای مجله های تخصصی در تبدیل پایان نامه به شکل مقاله موثر است.

جامعه این پژوهش شامل استادان راهنما، کارشناسان ارشد واعضای هیئت تحریریه مجله های علمی - پژوهشی می باشد. نمونه مورد پژوهش به روش تصادفی در مجموع، تعداد 150 نفر انتخاب شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش سه جداگانه برای سه گروه از افراد است.

روش آماری مورد استفاده نیز آمار توصیفی و استنباطی می باشد که با کسب فراوانیها، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار و با استفاده از فرمول مجذور کای حاصل شده است. آرای آزمودنیها بر اساس طیف لیکرت سنجیده شد است.

یافته های تحقیق در بیست جدول تنظیم گردیده است که نتایج حاصل از آن به ترتیب اولویت عبارتند از: استادان راهنما نقش عمده ای در تبدیل پایان نامه ها به شکل مقالات دارند، وجود انگیزه مادی - معنوی در دانشجویان، رعایت استانداردهای موجود در مجلات، افزایش توانايی علمی - ادبی نویسی دانشجویان و در نهایت افزودن بر تعداد عناوین مجلات تخصصی در تبدیل پایان نامه به شکل مقاله در مجله های علمی - پژوهشی تاثیر مثبت دارد. در پایان پیشنهادهای برای رفع موانع بر سر راه دانشجویان در تبدیل پایان نامه به مقاله ارائه شده است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ-نتيجه گيري - فاقد


استاد راهنمای اول: آزاد، اسدالله
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين


>> کتابداری
شماره بازیابی: 17
نام نویسنده: منصوریان، يزدان
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 104
چکیده: 

پژوهش حاضر از نوع کاربردی می باشد و به روش پیمایشی انجام شده است. هدف از این پژوهش بررسی میزان رضایت استفاده کنندگان از خدمات اطلاع رسانی رایانه ای و عوامل موثر بر آن در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد است. در بین کتابخانه های این دانشگاه، پنج کتابخانه ( مرکزی و دانشکده های مهندسی، کشاورزی، علوم ریاضی و علوم اداری) که خدمات اطلاع رسانی رایانه ای ارائه می دهد، مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش آن دسته از دانشجویان دانشگاه فردوسی بودند که از خدمات اطلاع رسانی رایانه ای استفاده می کند. ابزار گردآوری اطلاعات، بود که در یک بازه زمانی دو ماه، 353 نفر از استفاده کنندگان این کتابخانه ها به آن پاسخ دادند. از میان هفت فرضیه مطرح شده در این پژوهش، چهار فرضیه نخست به ترتیب به میزان همبستگی چند عاملی با رضایت استفاده کنندگان مربوط می شد. این عوامل عبارت بودند از همبستگی میان میزان مرتبط بودن، حجم (تعداد پیشینه ها)، سرعت دستیابی و روزآمد بودن اطلاعات دریافتی با سطح رضایت استفاده کنندگان.

نتایج بدست آمده همبستگی معنی داری را بین هر یک از این عوامل با رضایت استفاده کنندگان نشان داد. فرضیه پنجم به مقایسه سطح رضایت دو گروه اصلی استفاده کنندگان، یعنی افرادی که جستجو  در منابع رایانه ای را شخصا انجام داده بودند و آنهایي که کتابدار جستجو را برایشان انجام داده بود می پرداخت. نتایج به دست آمده به کمک آزمون T، اختلاف معناداری را بین سطح رضایت این دو گروه نشان نداد. فرضیه های ششم و هفتم به ترتیب  مقایسه سطح رضایت استفاده کنندگان در کتابخانه ها ی مورد تحقیق و نیز رشته های مختلف مربوط می شد. نتایج بدست آمده به کمک آزمون F، تفاوت معنی داری را بین سطح رضایت آنها نشان نداد. پیشنهاداتی درباره عوامل موثر بر رضایت استفاده کنندگان از خدمات اطلاع رسانی رایانه ای و نیز پژوهشهای بیشتر در این زمینه ارائه شده است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري 


استاد راهنمای اول: آزاد، اسدالله
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين

<   12345678910111213141516171819   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.