دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته کتابدرای

<   12345678910111213141516171819    


تعداد نتایج به دست آمده: 186 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 8
نام نویسنده: سالاری، محمود
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 128
چکیده: 

این پژوهش با استفاده از روش تحلیل استنادی به بررسی تطبیقی میزان استفاده از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در مجله های علمی سه رشته علوم تربیتی، روان شناسی و کتابداری پرداخته است. هدف آن است که معلوم شود چه تعدادی از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی به مقاله علمی تبدیل می شود؟ نویسندگان (اعضاي هیئت علمی، فرهیختگان شاغل) به چه میزانی به پایان نامه ها استناد می کند؟ سهم استناد هر یک از دانشگاهها، دانشکده ها و رشته های سه گانه مورد نظر در جایگاه استناد کننده و استناد شونده چقدر است؟ روند زمانی استناد دهی به پایان نامه ها به میانگین زمانی استناد ها به چه صورت است؟ منبع گردآوری داده ها، مجله های علمی و تخصصی هر سه رشته بوده است. در تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون مجذورکاری استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که رشته کتابداری با اختصاص نیمی از استنادها به خود، در مرتبه اول و رشته روانشناسی با اختلاف ناچیزی از رشته علوم تربیتی پیشی گرفته است. بین فراوانی استناد های سه رشته، تفاوت معناداری در جهت برتری رشته کتابداری وجود دارد. اما از نظر فراوانی مقاله های برگرفته از پایان نامه، تفاوت معناداری بین سه رشته وجود ندارد. از میان استناد کنندگان به پایان نامه، اعضا هیئت علمی با 62% بیشترین استناد را به پایان نامه ها داشته اند. اعضا هیئت علمی با مرتبه مربی با (24%) بیشترین و استادانی که دارای مرتبه علمی بالاتر بودند با (2.58%) کمترین استناد را داشته اند. در مقایسه استنادکنندگان سه رشته، به جز در مرتبه دانشیاری در دیگر مراتب علمی دانشگاهی، تفاوت معنادار در جهت برتری رشته کتابداری مشاهده می شود.

از یافته های جالب آنکه از مجموعه 187 استناد به پایان نامه، 180 مورد آن به پایان نامه های کارشناسی ارشد و 7 مورد آن به پایان نامه های دکتری استناد شده است. برخی از دانشگاهها و دانشکده ها در نقش استناد کننده و استناد شونده شاخص بوده اند. ازجمله دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی شیراز و ...

از نظر فاصله زمانی استناد، بیشترین میانگین زمانی استناد 7.04% سال مربوط به کتابداری و کمترین میزان (6.45%) سال مربوط به رشته روانشناسی بوده است. در مجموع نتایج نشان داد که میزان استفاده از پایان نامه ها در کل سه رشته، زیر 10% می باشد. بیشترین میزان استفاده از پایان نامه (20.90%) متعلق به رشته کتابداری و کمترین آن (4.25%) مربوط به رشته علوم تربیتی بوده است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري - فاقد


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله


>> کتابداری
شماره بازیابی: 5
نام نویسنده: گلینی مقدم، گل نسا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 150
چکیده: 


پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی به منظور بررسی نرخ دسترس پذیری فیزیکی کتابها، عوامل موثر بر موجود نبودن و مدت زمان بازیابی آنها ازمجموعه های موجود در کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه فردوسی انجام شده است. هدف، مقایسه دسترس پذیری فیزیکی کتابها در حوزه های علوم و علوم انسانی / اجتماعی بوده است. نمونه ای شامل 560 کتاب از کتابخانه های دانشکده های قفسه نیمه بسته دانشگاه فردوسی شامل ادبیات ، الهیات، تربیت بدنی ، علوم تربیتی، علوم ریاضی و کشاورزی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها شامل دو سیاهه بود که یکی از آن مشخصات 280 کتابی بود که به روش نمونه گیری تصادفی نظام یافته از رف برگه هر کتابخانه برگزیده شد و سیاهه دیگر مشخصات 280 کتابی بود که از میان درخواستهای خود دانشجویان برگرفته شد. هرکدام از سیاهه ها دارای دو قسمت بود. در قسمت اول اطلاعات کتابشناختی کتابها آورده شده و در قسمت دوم مدت زمان میان درخواست کتاب و دریافت آن، وضعیت موجود بودن یا نبودن و عوامل موثر بر موجود نبودن هر کتاب ثبت شد. نیمی از کتابهای برگزیده از رف برگه (4/1 کل نمونه) توسط خود پژوهشگر مورد جستجو قرار گرفت و نتايج یادداشت شد و سایر کتابها (4/3 کل نمونه) با اعلام دانشجو و توسط خود کارکنان میز امانت بازیابی شده است. در تحلیل داده ها از فرمول رامندی کانتور، آزمون tو F و x2 استفاده شده است. احتمال رضايتمندی 81 درصد و نرخ <موجود بودن> کتابها، 5/80 درصد در کل دانشگاه بدست آمد. نتایج نشان داد دسترس پذیری فیزیکی کتابها در کلیه کتابخانه ها در مقایسه با آنچه که در تحقیقات دیگر به ویژه در خارج از ایران گزارش شده است(65-50 درصد) از وضعیت نسبتا مطلوبی برخودار است. دسترس پذیری فیزیکی به کتابها میان حوزه های علوم به صورت معنا داری از حوزه های علوم انسانی/ اجتماعی کمتراست. عامل دسترس ناپذیری کتابها بیشتر در امانت بودن کتابهاست(45/55 درصد). سایر عوامل عمده دسترس ناپذیری به ترتیب عبارتند از اشتباه کتابدار (54/14 درصد)، اشتباه دانشجو (04/9 درصد)، اشتباه قفسه آرای (45/5 درصد). از پنج فرضیه تحقیق چهار مورد رد و یک مورد تایيد شد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري - فاقد


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله


>> کتابداری
شماره بازیابی: 3
نام نویسنده: ناصری، حاتم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1359
تعداد صفحات: 70
چکیده: 

ندارد

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ  فاقد   فاقد


استاد راهنمای اول: حاذق، فريدون


>> کتابداری
شماره بازیابی: 2
نام نویسنده: سیار، مهين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 2535
تعداد صفحات: 123
چکیده: 

ندارد

فهرست مندرجات     فهرست منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: حری، عباس


>> کتابداری
شماره بازیابی: 1
نام نویسنده: نيك انجام، آذر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1352
تعداد صفحات: 75
چکیده: 

فهرست مندرجات- نتيجه گيري 


استاد راهنمای اول: دوستدار، يحي


>> کتابداری
شماره بازیابی: 59
نام نویسنده: سوهانیان حقیقی، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 86
چکیده: 

     این پژوهش به منظور ارزیابی نقش و عملکرد انجمن کتابداری ایران از دیدگاه اعضای آن بر مبنای چهار شاخص هویت، انسجام، مشروعیت و مقبولیت انجام پذیرفت. روش پژوهش، پیمایشی و برای جمع آوری داده ها از محقق ساخته استفاده شد که با استفاده از شیوه نمونه گیری طبقه بندی شده بین اعضای انجمن توزیع گردید. پس از جمع آوری و استخراج داده ها، با رمز بندی پاسخ ها بر اساس طیف لیکرت و انجام محاسبات لازم این نتایج  به دست آمد.

1- میانگین نمره انجمن در ایجاد هویت حرفه ای و جلب علایق مشترک میان کتابداران عضو انجمن (هویت) 63/66 بوده که معرف موفقیت نسبی انجمن در این زمینه است.

2- میانگین نمره پاسخ گویان به میزان موفقیت انجمن در ایجاد فضای تعامل و انسجام بین اعضا و مدیران (انسجام) 68/38 بوده است که عملکردی در حد متوسط را نشان می دهد.

3- میانگین نمره انجمن درباره برخورداری از مشروعیت لازمه در میان جامعه غیر کتابداری و اطلاع رسانی و نهادهای کلان کشوری (مشروعیت) 58/24 بوده که باز هم نشان دهنده عملکرد متوسط انجمن در این زمینه است.

4- میانگین نمره پاسخ گویان درباره میزان مقبولیت انجمن و جایگاه آن در میان اعضا (مقبولیت درونی) 72/42 بوده که بیانگر رضایت نسبتا خوب اعضا از عملکرد انجمن است.

5- بین دیدگاه اعضای بیوسته، وابسته و دانشجوی در مورد هر یک از شاخص های چهار گانه مطرح شده برای ارزیابی عملکرد انجمن تفاوت معناداری مشاهده نشد.

6- نتایج این پژوهش نشان داد که بین شاخص های هویت ، انسجام ، مشروعیت و مقبولیت انجمن رابطه مستقیم مثبتی وجود دارد به طوریکه افزایش هر شاخص باعث بهبود سایر شاخص ها می گردد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: آزاد، اسدالله
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله

<   12345678910111213141516171819    


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.