دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته کتابدرای

<   12345678910111213141516171819   >


تعداد نتایج به دست آمده: 181 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 150
نام نویسنده: قلی زاده مقدم، زینب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 149
چکیده: 

هدف: هدف این پژوهش، تعیین نوع و میزان استفاده از فنّاوری­های اطلاعاتی و ارتباطی و جایگاه هر یک در شکل­دهی به جریان اطلاعات بین شهروندان جغتائی است تا به­ عنوان شاخصه­ هایی نقاطی از حرکت در مسیر توسعه­ یافتگی این شهر را بنمایانند.

روش: این پژوهش از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیّه کارمندان، کسبه، کشاورزان و دانشجویان شهر جغتای می­باشد. برای جمع­ آوری داده ­ها حجم نمونه ه­ای به تعداد 357 نفر انتخاب شد که نسبت هر یک از جوامع چهارگانه (کارمند، کشاورز، کاسب، دانشجو) در نمونه به ترتیب برابر با 66، 185، 28، 75 نفر است. روش نمونه­ گیری، نمونه ­گیری در دسترس است، در عین حال روزها و ساعاتی که به هر یک از این گروه­ها مراجعه شد به صورت تصادفی انتخاب شد. برای جمع­آوری داده ­ها از محقق­ ساخته استفاده شده که روایی آن با نظر استادان راهنما و مشاور و اعضای هیئت علمی رشته علم اطلاعات و دانش­ شناسی تأئید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است. داده ­­های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار اس. پی. اس. اس. تجزیه و تحلیل گردید.

یافته ­ها: تجزیه و تحلیل داده ­ها نشان داد اکثر افراد نمونه مورد مطالعه (1/97%) تلویزیون در اختیار دارند و درصد کمی از افراد (2/4%) ماهواره در اختیار دارند. بیش­ترین میزان دسترسی  افراد به تلفن ثابت (4/77%) و کم­ترین میزان دسترسی آن­ها به ماهواره (6/10%) است. بیش­تر افراد برای کسب اطلاعات روزمره خود از تلویزیون (64/2) استفاده     می­کنند و از ماهواره (15/0) کم­ترین میزان استفاده را دارند. پاسخ­گویان بر این باورند که اینترنت (45/4) بیش­ترین سودمندی و ماهواره (42/0) کم­ترین سودمندی را از جهات مختلف (فردی، اجتماعی و اقتصادی) در زندگی فردی شهروندان جغتائی و یا توسعۀ شهر جغتای دارد.

مهم­ترین منبع نمونه مورد مطالعه، برای دریافت اطلاعات درون­ شهری، گفت­وگوی حضوری (16/6) است و فنّاوری­های اطلاعاتی و ارتباطی نسبتا سنّتی بر جریان اطلاعات درون­ شهری غلبه دارد. تلویزیون و گفت­وگوی حضوری (15/8 و 41/4) و نیز اینترنت به ترتیب سه منبع مهم برای دسترسی به اطلاعات در زمینه­ های مختلف اقتصادی، سیاسی، بهداشتی و ... (برون ­شهری) هستند. اطلاعات درون­ شهری بیش­تر از طریق گفت­وگوی حضوری (با میانگین سودمندی 84/2 و میانگین استفاده 16/6) و اطلاعات برون­ شهری بیش­تر از طریق تلویزیون (با میانگین سودمندی 91/2 و میانگین استفاده 15/8) در شهر جغتای جریان دارد. اینترنت و گفت­وگوی حضوری به ترتیب دو مؤلفه مهم دیگر در جریان اطلاعات برون­ شهری هستند و کتابخانه و ماهواره در آخرین رده قرار دارند و کم­ترین نقش را در این جریان دارند. هم­چنین نتایج به دست آمده بیان­گر آن است که گروه­های مورد مطالعه (کارمند، کاسب، کشاورز، دانشجو) در این پژوهش در چهار حوزه مالکیّت، دسترسی، استفاده و سودمندی منابع و کانال­های اطلاعاتی نظرات متفاوتی اعلام کرده ­اند. به بیانی دیگر نوع شغل در مالکیّت، دسترسی، سودمندی و استفاده از منابع اطلاعاتی و ارتباطی تأثیرگذار است.

نتیجه­ گیری: اگرچه شهر جغتای شهری نسبتاً کوچک و قرار گرفته در دور دست است، امّا فنّاوری­های اطلاعاتی و ارتباطی هم در ارتباط­های درون­ شهری و هم در ارتباط­های برون­ شهری حضوری قابل توجه دارند. این حضور بیش­تر در گروه­ های کارکنان و کسبه و تاحدودی در دانشجویان قابل رؤیت است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 

 استاد راهنمای اول: دیانی، محمدحسین
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  جریان اطلاعات ، اطلاعات درون ­­شهری ،  اطلاعات برون­ شهری ، شهرستان جغتای ،  فنّاوری اطلاعاتی و ارتباطی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 149
نام نویسنده: باقری، زهره سادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 141
چکیده: 

هدف: هدف پژوهش، تعیین میزان تعهد سازمانی کتابداران با  تیپ‌های شخصیتی متفاوت کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی و تعیین رابطه بین آن‌ها بود.

روش­: پژوهش حاضر به روش پیمایشی، به مقایسه میزان تعهد سازمانی  تیپ‌های شخصیتی (بررون‌گرا، میانه و درون‌گرا) کتابدارن پرداخته است. جامعه پژوهش شامل همه کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی به تعداد 137 نفر بود.   نمونه­ گیری به روش تصادفی طبقه‌ای انجام شد و 103 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات بود و شامل تعهدسازمانی که توسط ناوی (1391) در قالب 36 گویه ساخته شده بود و  استاندارد برون‌گرایی-درون‌گرایی میشل گوکلن در قالب 50 گویه بود که پس از آزمون روایی و پایایی ( تعهد سازمانی، 75٪ و شخصیتی،72٪)، تعهد سازمانی کتابداران و تیپ شخصیتی آن‌ها تعیین  شد.

یافته­ ها: نتایج نشان داد به طور کلی میانگین تعهد سازمانی کتابدارن (64/131) پایین‌تر از حد مطلوب (140) بود. در دو بعد تعهد به شغل کتابداری و تعهد به همکاران، میزان تعهد با حد مطلوب تفاوت معنا‌دار داشت و از حد مطلوب پایین‌تر بود. تیپ شخصیتی 4/74٪ از افراد برون‌گرا، 3/13٪ درون گرا و3/12٪ میانه بود. بین میانگین نمرات تعهد سازمانی برون‌گرایان، درون‌گرایان و افراد میانه تفاوت معناداری وجود نداشت (412/0 p=). تفاوت معناداری بین میانگین تعهد سازمانی کتابداران مشغول به فعالیت در بخش‌های مختلف کتابخانه (00/0p=)، و میانگین تعهد سازمانی کتابداران دارای تیپ­های شخصیتی متفاوت و فعال در بخش­های مختلف (00/0p=) با یکدیگر وجود داشت، و تعهد همه تیپ‌ها در بخش خدمات عمومی بالا‌تر بود. بین میانگین تعهد سازمانی کتابداران دارای سوابق کاری مختلف (01/0p=) و میانگین تعهد سازمانی کتابداران دارای تیپ‌های شخصیتی و سوابق کاری مختلف (00/0p=) تفاوت معناداری مشاهده شد. بین میانگین تعهد سازمانی تیپ‌های مختلف شخصیتی در زنان و مردان تفاوت معنا‌داری وجود داشت (01/0p=). از دیگر یافته‌های پژوهش این بود که تعهد سازمانی مردان بیشتر از زنان بود و ابعاد تعهد به سازمان (01/0p=)، تعهد به کتابخانه (01/0p=) و تعهد به همکاران (00/0p=) در دو بخش خدمات عمومی و خدمات فنی با یکدیگر تفاوت معنا‌دار بود و در ابعاد تعهد به سازمان (00/0p=)، تعهد به کتابخانه (00/0p=) و تعهد به شغل (02/0p=)، میانگین تعهد سازمانی کتابداران دارای سنوات مختلف، تفاوت معنا‌دار بود.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: نوكاريزي، محسن
استاد مشاور اول: شریف، عاطفه
کلید واژه ها:  تعهد سازمانی ، تیپ‌های شخصیتی ، برون‌گرایی و درون‌گرایی ، کتابخانه آستان قدس رضوی ، کتابداران


>> کتابداری
شماره بازیابی: 148
نام نویسنده: شفیعی، سید مسعود
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 136
چکیده: 

هدف: استفاده از فراداده‌های مناسب در سامانه‌های اطلاعاتی پیش‌نیاز ارائه قابلیت‌های نمایه‌پذیری، جستجو و بازیابی اطلاعات می‌باشد. هدف کلی پژوهش حاضر ارزیابی فراداده‌های به كار رفته در سامانه اطلاعات علمی دانشگاه فردوسی مشهد (ساعد) از جنبه قابلیت‌های جستجو، بازیابی و نمایه‌پذیری اطلاعات در راستای کارآمدتر کردن سازماندهی اطلاعات در این سامانه و به‌ویژه در موتورهای جستجو است.

 

روش‌شناسی: اين پژوهش به روش مطالعه‌ای موردی (مورد پژوهی) با رویکرد ارزیابانه درباره سامانه ساعد و فراداده‌های بکار رفته در آن انجام گرفت. به این منظور، از میان پیشینه مقاله‌های ذخیره‌شده در سامانه اطلاعات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، به روش نمونه‌گیری تصادفی، 392 عنوان مقاله و 269 نام عضو هیئت‌علمی انتخاب گردید. افزون بر آن، 7 مخزن سازمانی نمونه یعنی Eprints، Dspace، SobekCM، SimpleDL، arXiv، eScholarshipe و Digital Commons برای مقایسه قابلیت­های جستجو و بازیابی آن‌ها با سامانه ساعد انتخاب شد. روش گردآوری داده به‌صورت مشاهده سیستمی و ابزار آن نیز سیاهه وارسی تهیه‌شده توسط پژوهشگر بود که روایی آن توسط برخی استادان متخصص تأیید گردید.

 

یافته ­ها: یافته‌ها نشان داد نمایه­ پذیری سامانه ساعد در دو موتور جستجوی گوگل و گوگل پژوهشگر بر اساس عنوان مقاله‌ها بیش از 60 درصد و پیشینه‌های به زبان فارسی، نمایه‌پذیری بهتری نسبت به پیشینه‌های به زبان انگلیسی داشتند. همچنین، بین دو موتور جستجو در نمایه‌سازی اطلاعات سامانه ساعد بر اساس عنوان، همگونی معنی‌داری وجود داشت. نسبت نمایه‌پذیری سامانه ساعد بر اساس نام نویسندگان در بخش فارسی با میانه 80/0، انگلیسی 67/0 و به‌طورکلی 71/0 بود. این میزان در گوگل پژوهشگر برای نام‌های فارسی 37/0، نام‌های انگلیسی 42/0 و درکل 39/0 بود. بین میزان نمایه‌پذیری نام نویسندگان در این دو موتور جستجو نیز تفاوت معناداری وجود داشت. میزان بکارگیری عناصر فراداده‌ای (تعداد فيلدها) در سامانه ساعد برای ارائه قابلیت مرور 1، قابلیت جستجو 5، قابلیت نمایش 1، قابلیت محدودسازی 3 بود و هیچ قابليتي برای مرتب‌سازی نتایج جستجو وجود نداشت.

نتیجه­ گیری: سازماندهی اطلاعات در سامانه ساعد به‌صورت بهینه صورت نمی‌پذیرد و وضعیت نمایه‌پذیری آن در موتورهای جستجو نیز مطلوب نبود. همچنین سامانه ساعد، به عنوان يك مخزن سازماني، نتوانسته از عناصر فراداده‌ای در ارائه انواع قابلیت‌های مختلف نمایش، مرور، محدودسازی نتایج و انتخاب نحوه مرتب‌سازی نتایج استفاده بهینه را ببرد. با بهره‌گیری هدفمند و سازماندهی فراداده‌ها می‌توان قابلیت‌های جستجو، بازیابی و نمایه‌پذیری اطلاعات را ارتقاء بخشید که در این راستا پیشنهادهای کاربردی جهت ارتقاء سامانه ساعد ارائه گردید.


فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

فاقد

 


استاد راهنمای اول: فتاحي، رحمت اله
استاد مشاور اول: شریف، عاطفه
کلید واژه ها:  نمایه‌پذیری اطلاعات ، سازماندهی اطلاعات ، موتور جستجوی گوگل ، موتور جستجوی گوگل پژوهشگر ، سامانه‌های اطلاعات علمی ، فراداده ، مخازن سازمانی ، دانشگاه فردوسی مشهد


>> کتابداری
شماره بازیابی: 147
نام نویسنده: قانعی، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 118
چکیده: 

برنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعات از ابزارهای سنجش آمادگی الکترونیکی و بلوغ فناوری در راستای بهبود استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی ارتباطی در کتابخانه است. هدف، ارائه الگوی بومی‌سازی شده راهبردی با شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش و به کارگیری فناوری‌های موجود در کتابخانه‌های دانشگاهی فردوسی مشهد بود. روش پژوهش، پیمایشی-تحلیلی بود. جامعه پژوهش شامل اعضای هیأت علمی (783 نفر) و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد (11755 نفر) در نیمسال دوم سال تحصیلی 1392-1393 بودند. ابزار گردآوری اطلاعات ‌ بود که طی دو مرحله در اختیار نمونه‌هایی 201 و 373 نفری با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی قرار گرفت. تمامی ‌های توزیع شده در هر دو نمونه گردآوری شد. روایی صوری اول با توزیع میان برخی از اساتید علم اطلاعات و دانش‌شناسی مورد تأیید قرار گرفت. روایی محتوایی نهایی نیز با استفاده از ماتریس همبستگی چرخش یافته مورب در روش تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. داده‌های گردآوری شده با استفاده از روش تحلیل مسیر در نرم‌افزار لیزرل مورد بررسی قرار گرفت و بارهای عاملی و ضرایب مسیر به عنوان ضرایب همبستگی رگرسیون چندگانه در راستای تشخیص عوامل مؤثر مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌های حاصل از سؤال‌ها حاکی از آن بود که تمایلات رفتاری، نفوذ اجتماعی و آموزش و اطلاع‌رسانی بر پذیرش فناوری برای هر دو گروه اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به صورت یکسان؛ و توانایی شخصی، ویژگی‌های وظیفه، رفع نیاز اطلاعاتی و سواد رایانه‌ای برای اعضای هیأت علمی و توانایی شخصی، ویژگی‌های وظیفه، رفع نیاز اطلاعاتی و تناسب وظیفه با فناوری موجود برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در به کارگیری فناوری نزد جامعه پژوهش، عوامل اثرگذار بودند. از این بین متغیر تمایلات رفتاری، بیش‌ترین تأثیر را بر پذیرش فناوری، و متغیرهای رفع نیاز اطلاعاتی و ویژگی‌های وظیفه به ترتیب بیش‌ترین تأثیر را در به کارگیری فناوری اطلاعات در جامعه پژوهش داشتند. آزمون فرضیه‌ها نشان داد که مدل‌های آماری نظریه‌های تناسب وظیفه-فناوری و یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری در جامعه پژوهش دارای نیکویی برازش بودند و می‌توان از آن‌ها برای ایجاد مدل بومی‌سازی شده راهبردی استفاده کرد. در نهایت، مشخص شد که برجسته بودن عامل ویژگی‌های وظیفه در برابر ویژگی‌های فناوری ممکن است ناشی از توجه کاربران کتابخانه به فناوری در راستای رفع نیاز اطلاعاتی یا به روز نبودن و جذاب نبودن فناوری‌های موجود در کتابخانه باشد که عامل تسهیل شرایط در پذیرش فناوری را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مأخذ

          


استاد راهنمای اول: نوكاريزي، محسن
استاد مشاور اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  پذیرش فناوری ، تناسب وظیفه - فناوری ، برنامه ریزی راهبردی ، فناوری اطلاعات


>> کتابداری
شماره بازیابی: 146
نام نویسنده: خسروی، احمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 146
چکیده: 

هدف:

هدف پژوهش حاضر، بررسي و مقايسه ميزان حضور هر يک از موانع و عوامل مؤثر بر يادگيري سازماني در سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي است.

روش پژوهش:

روش تحقيق از نوع پيمايشی با رويکرد توصيفی- تحليلی است. براي جمع آوری اطلاعات از يك محقق ساخته استفاده شد. روايي با استفاده از نظرات اساتيد و متخصصان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، روانشناسي و كارشناسان سازمان کتابخانه‌ها مورد تأييد قرار گرفت و پايايي آن توسط نمونه اوليه شامل 30 (كه توسط 10 نفر از مديران و 20 نفر از كاركنان سازمان تكميل شده بود ) محاسبه شد(86/.=α). جامعه آماری تحقيق شامل تمام کارکنان سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي (250 نفر ) بود. از اين تعداد با استفاده از فرمول نمونه‌گيري‌ مورگان تعداد 152 نفر (12 نفر از مديران و 140 نفر از كاركنان ) به روش تصادفی ساده انتخاب شدند.

نتایج:

-     در بين موانع يادگيري سازماني، ميانگين حضور موانع فرهنگي، موانع سازماني و موانع ساختاری از سطح متوسط کمتر است و در مجموع ميانگين حضور موانع يادگيري سازماني، از سطح متوسط کمتر است.

-           در بين عوامل مؤثر بريادگيري‌ سازماني، ميانگين حضور عوامل پنج اصل سنگه از سطح متوسط بیشتر است. در مورد فرهنگ ‌سازمانی و توانمندسازها ميانگين حضور این عوامل از سطح متوسط کمتر و در مجموع ميانگين حضور عوامل مؤثر بر يادگيري سازماني از سطح متوسط بیشتر است.

-     بين ديدگاه مديران و كاركنان سطوح مختلف کتابخانه‌ها ( کتابخانه مرکزی و کتابخانه‌های وابسته )، در مورد ميزان حضور هر يک از عوامل و موانع يادگيري سازماني تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.

- بجز در مورد پنج اصل سنگه، بين ديدگاه هاي مديران و کارکنان, در مورد ميزان حضور عوامل مؤثر بر يادگيري سازماني، و ميزان حضور موانع يادگيری سازمانی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.

- بين ديدگاه‌های مديران و کارکنان در مورد حضور عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی و موانع يادگيری سازمانی، در سطوح مختلف تحصيلي تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.

 

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: پريرخ، مهري
کلید واژه ها:  یادگیری سازمانی ، سازمان کتابخانه ها ، موزه و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ، پنج اصل سنگه ، سازمان یادگیرنده ، عوامل موثر بر یادگیری سازمانی ، موانع یادگیری سازمانی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 145
نام نویسنده: خوش طالع، مهسا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 80
چکیده: 

مطالعه خودتنظیم ظرفیتی است که فرد برای تعدیل عادت­های مطالعه خود طبق شرایط و تغییرات محیط درونی و بیرونی به کار می­گیرد ویکی از مهمترین متغیرهایی است که پیش­بینی کننده موفقیت­های تحصیلی دانش­آموزان در آینده و مورد توجه بسیاری از پژوهشگران است.

هدف مطالعه حاضر، تعیین رابطه سبک­های پردازش اطلاعات و ادراک از محیط کلاس با راهبردهای مطالعه خودتنظیم است. بنابراین این پژوهش از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی انجام می­شود. برای این منظور از طریق نمونه­گیری خوشه­ای 380 نفر دانش­آموز دختر و پسر پایه دوم و سوم متوسطه مشغول به تحصیل در شهر تهران (242 پسر، 138 دختر) انتخاب و مقیاس های راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ و دیگران (1991)، مقیاس سبک های پردازش اطلاعات پسینی و اپستاین (1999) و مقیاس ادراک از محیط کلاس جنتری، گیبل و ریزا (2002) را تکمیل کردند. داده­ها به وسیله آزمون ضریب همبستگی پیرسون تحلیل و برای بررسی سهم هر یک از متغیرها در پیش­بینی از رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که سبک پردازش اطلاعات تجربه­ای با هیچ کدام از راهبردهای عمیق و سطحی مطالعه خودتنظیم رابطه ای ندارد درحالی که سبک پردازش اطلاعات منطقی با راهبردهای سطحی و عمیق مطالعه خودتنظیم رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین مؤلفه­های ادراک از محیط کلاس (علاقه­مندی، چالش­انگیزی، انتخاب­گری و لذت­انگیزی) نیز با راهبردهای عمیق مطالعه خودتنظیم رابطه مثبت و معناداری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که سبک­های پردازش اطلاعات می­توانند راهبردهای مطالعه خودتنظیم را پیش­بینی کنند که در این میان سبک پردازش اطلاعات منطقی بیشترین سهم را دارد. همچنین مؤلفه­های ادارک از محیط کلاس (ادراک از علاقه­مندی و انتخاب­گری) توانستند راهبردهای مطالعه خودتنظیم را تبیین کنند که بیشترین اثر مربوط به ادارک از علاقه­مندی و مؤلفه ادراک از انتخاب­گری دارای کمترین اثر بر راهبردهای مطالعه خودتنظیم است. به طور کلی پژوهش حاضر در تایید الگوی کلی نظریۀ شناختی-اجتماعی نشان داد آنچه در نهایت منجر به شکل­گیری رفتار خوتنظیم می­شود، حاصل جبر متقابل سه عنصر فرد، رفتار و محیط است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: نوكاريزي، محسن
کلید واژه ها:  مطالعه خودتنظیم (سطحی و عمیق) ، سبک¬های پردازش اطلاعات ، ادراک از محیط کلاس ، دانش¬آموزان دبیرستانی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 144
نام نویسنده: محمد رضا، بدیع زادگان
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 103
چکیده: 

مقدمه/هدف: کودکان نیازهای اطلاعاتی گسترده ای دارند و بنابراین باید توانایی دسترسی به اطلاعات را به دست آورند. برای نمونه آنها باید از نظام های بازیابی اطلاعات از جمله فهرست های پیوسته، که دسترسی به اطلاعات کتاب ها را امکان پذیر می سازند، بتوانند استفاده کنند. از طرفی کودکان در مقایسه با بزرگسالان محدودیت هایی دارند که در هرگونه طراحی وب سایت، فهرست پیوسته، پورتال و... برای آنها باید به این محدودیت ها توجه داشت. این پژوهش دو هدف کلی را دنبال می کند. اولین هدف، شناسایی عناصر و ویژگی های مطرح در طراحی فهرست پیوسته کودکان با در نظر گرفتن ویژگی های کودکان است. هدف بعدی این تحقیق، طراحی و توسعه یک فهرست پیوسته نمونه بر پایه عناصر و ویژگی ها شناسایی شده در مورد كودكان و فهرست هاي مناسب آنان با سنجش کارایی آن بر اساس دیدگاه های گروهی از کودکان و نيز مشاهده رفتار آنها در استفاده از فهرست می باشد.

روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که با استفاده از روش پیمایشی و از رویکرد ترکیبی انجام پذیرفته است. جامعه آن از میان کودکان 9 تا 11 ساله انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده های کمی از آمار توصیفی و داده های کیفی از تحلیل محتوا استفاده گردید.

 

یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد ویژگی های فهرست های رایانه ای کودکان( نمادهای تصویری، رنگ و تقسیم بندی صفحه ها) به استفاده از فهرست توسط کودکان کمک می کند. یافته ها همچنین نشان داد کودکان بیشتر از شیوه جستجوی مروری موضوعی برای جستجوی فهرست رایانه ای استفاده می کنند. یافته های دیگر نشان داد رفتار اطلاع یابی کودکان در استفاده از فهرست به میزان قابل ملاحظه ای واکنشی می باشد. همچنین این پژوهش سیاهه ای از ویژگی ها و عناصر فهرست های پیوسته کودکان ارائه می دهد

 

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


استاد راهنمای اول: فتاحي، رحمت اله
استاد مشاور دوم: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  فهرست پیوسته ،  کودکان ، رابط کاربر ، عناصر طراحی محیط رابط


>> کتابداری
شماره بازیابی: 143
نام نویسنده: سعیدی‌زاده، مرضیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 153
چکیده: 

هدف: هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ویژگی‌های وظیفه‌کاری (پیچیدگی عینی، ذهنی و محصول وظیفه‌کاری) بر رفتار تعاملی جستجوی اطلاعات دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد به‌منظور ارائه راهکارهایی برای بهبود ساختار نظام‌های تعاملی بازیابی اطلاعات است. طراحی نظام‌های تعاملی بازیابی اطلاعات و نیز نظام‌های شخصی‌سازی‌شده كه با ویژگی‌های انساني و محيط جستجوي اطلاعات هماهنگ باشند، با شناسایی و درک تعامل انسان و اطلاعات ميسر است. مطالعه هر یک از ابعاد تعامل نیازمند شناخت بافتی است که در آن چنین تعاملی رخ می‌دهد. ازجمله عوامل اساسی بافت، وظیفه‌کاری کاربران است که محرک جستجوی اطلاعات شخص تلقی می‌شود. در این راستا، این پژوهش به بررسی رفتار تعاملی اطلاعات کاربران با مطالعه وظیفه کاری به عنوان بافتی می پردازد که کاربر را احاطه کرده است.

روش‌شناسی: این پژوهش به  روش ترکیبی (کمی و کیفی) انجام پذیرفته است. جامعه آماری را دانشجویان کارشناسی ارشد حوزه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه فردوسی ورودی سال 92-1391 تشکیل می‌دهند. از طریق سه مرحله نمونه‌گیری (تصادفی طبقه‌ای، نمونه‌گیری سهمیه‌ای و داوطلبانه)، تعداد 30 آزمودنی انتخاب و هرکدام طی جلسات جستجوی انفرادی به انجام 6 وظیفه‌کاری متفاوت ازنظر سطح پیچیدگی عینی (بالا، متوسط، پایین) و محصول (ذهنی و تصمیم‌گیری) پرداختند. داده‌های مربوط به رفتار تعاملی دانشجویان با استفاده از ثبت گزارش بلنداندیشی و رخدادها و پیچیدگی‌ذهنی از طریق ‌ (آلفای کرونباخ=88/0) سنجیده شدند. روایی ابزارها توسط اعضای هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی تأیید شد.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که تعامل دانشجویان با نظام‌های بازیابی اطلاعات برحسب نوع محصول و سطح پیچیدگی عینی وظیفه‌کاری متفاوت است. پیچیدگی ذهنی وظیفه‌کاری با انتخاب نظام­های بازیابی، بررسی نتایج جستجو (به‌جز در فهرست­های رایانه­ای تحت وب)، بررسی منابع اطلاعاتی مورد مراجعه و ذخیره‌شده، تعداد پرس‌وجو‌های صادرشده، میزان استفاده از امکانات جستجو، تعداد حروف اضافه و کلمات بی‌معنای پرس‌وجو و زمان جستجو رابطه مثبت و با تعداد صفحات وب مورد مراجعه، رضایت و درک کاربر از موفقیت خود در فرآیند جستجو رابطه منفی دارد. همچنین یافته‌ها نشان دادند علاوه بر معیار موضوع،  پنج دسته معیارهای مربوط به نظام‌های بازیابی اطلاعات، معیارهای مربوط به عوامل شناختی (دانش ‌و نگرش)، ویژگی‌های اقلام اطلاعات و منبع اطلاعات و عوامل مربوط به بافت وظیفه‌کاری نیز بر تعامل کاربران با اطلاعات نیز تأثیرگذار است و بسته به سطح پیچیدگی ذهنی وظیفه‌کاری و محصول وظیفه‌کاری کاربر، معیارهای اثربخش یا بازدارنده تعامل وی با اطلاعات تغییر می‌کند.

نتیجه‌گیری: لازم است تا در طراحی تعاملی و شخصی‌سازی نظام‌های بازیابی اطلاعات به ویژگی‌های وظیفه‌کاری توجه گردد. پيشنهادهاي برخواسته از این پژوهش می تواند در طراحی مجدد نظام‌های بازیابی اطلاعات از بعد ساختاری و تعاملی مؤثر به کار گرفته شوند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: نوكاريزي، محسن
کلید واژه ها:  وظیفه‌کاری ، پیچیدگی ذهنی ، پیچیدگی عینی ، محصول ، رفتار تعاملی جستجوی اطلاعات ، رفتار اطلاع‌یابی ، رفتار پرس‌وجو ، معیار تعامل


>> کتابداری
شماره بازیابی: 142
نام نویسنده: وحدانی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 146
چکیده: 

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی نیازهای اطلاعاتی بازنشستگان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد به‌منظور برنامه ­ریزی جهت ارائه خدمات برون کتابخانه ­ای به آنان انجام شده‌است.

روش: این پژوهش از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه بازنشستگان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد تا سال 1392 بودند. حجم نمونه آماری 130 نفر برآورد و برای نمونه ­گیری از روش نمونه‌گیری خوشه­ای- تصادفی استفاده شد. گردآوری داده ­ها از طریق محقق ­ساخته صورت گرفت. هم­چنین در تجزیه‌وتحلیل داده­ها، از آمار توصیفی و استنباطی با کمک نرم‌افزار اس. پی. اس. اس. استفاده شد.

یافته­ ها: تجزیه‌وتحلیل داده­ ها نشان داد ازنظر بازنشستگان، در میان چهار گروه نیازهای اطلاعاتی، به ترتیب نیازهای فردی و فرهنگی- اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت و جایگاه بالاتری بودند و نیازهای آموزشی و معنوی- مذهبی در مراتب بعدی اهمیت قرار داشتند. بازنشستگان بیش­ترین اطلاعات خود را از طریق تلویزیون به‌دست می­ آوردند. تعداد کمی از بازنشستگان (9/26 ٪) عضو کتابخانه ­های عمومی بودند و 9/76 ٪ از بازنشستگان از کتابخانه‌های عمومی استفاده نمی­ کردند. بیش­ترین میزان استفاده بازنشستگان از کتابخانه ­های عمومی 3-2 بار در سال (9/6 ٪)  بود. دلیل عمده عدم استفاده بازنشستگان از کتابخانه ­های عمومی، مربوط به دور بودن کتابخانه­ ها و دلیل اصلی استفاده  تعداد کم بازنشستگان از کتابخانه عمومی، امانت گرفتن کتاب بود. میزان آشنایی بازنشستگان با کتابخانه­ های عمومی و خدمات آن‌ها کم­تر از حد متوسط (64/2) و میزان ضرورت ارائه خدمات از سوی کتابخانه­ های عمومی ازنظر بازنشستگان بیش­تر از حد متوسط (20/4) بود. بیش­ترین منابع درخواستی ازنظر بازنشستگان روزنامه­ ها بود.  بازنشستگان از برخی از خدمات کتابخانه و به میزان کمی استفاده می­ کردند که شامل امانت منابع (5/18٪)، رزرو منابع (3/12٪)، معرفی منابع (2/6٪)، تازه­ های کتابخانه (4/5٪)، کمک­های ارجاعی (2/6٪) آموزش و راهنمایی مراجعه‌کنندگان (2/9٪) اعلان مشخصات همایش­ها (1/3٪) جستجوی اطلاعات و منابع با بهره­ گیری از شیوه ­های رایانه ­ای (8/7٪) و برپایی نمایشگاه ­های کتابخانه (3/8٪) بود. ازنظر بازنشستگان در میان چهار گروه خدمات کتابخانه، بیش­ترین تمایل به استفاده از خدمات به ترتیب خدمات امانت، خدمات جنبی، خدمات مرجع و پژوهشی و خدمات اطلاع ­رسانی بود. به‌طورکلی برنامه ­های مذهبی (از خدمات جنبی) بیش­ترین و تشکیل گروه­های نمایش (از خدمات جنبی) کم­ترین تمایل به استفاده بازنشستگان در میان چهار گروه خدمات کتابخانه بود. بیش­تر بازنشستگان تمایل داشتند، شیوه ارائه خدمات از سوی کتابخانه ­ها  غیر از خدمات جنبی کتابخانه، به‌صورت غیرحضوری باشد. ازنظر آنان بهترین زمان برای ارائه خدمات کتابخانه­ ای در طول ایام هفته و خصوصاً هنگام عصر بود.

اصالت /ارزش: یافته­ های این پژوهش می­تواند به مسئولان امور در رفع نیازهای اطلاعاتی گروه­ های ویژه­ای از جامعه یعنی بازنشستگان کمک کند چراکه شناسایی نیاز­های اطلاعاتی بازنشستگان باعث می­شود کتابخانه­ های عمومی با آگاهی از این نیاز­ها بتوانند با تصمیم­ گیری­ های درست به رفع کاستی­ های احتمالی موجود، ارائه الگوی مناسب برای خط ­مشی مجموعه ­سازی و ارائه خدمات و بهبود کانال­ های دستیابی به اطلاعات بپردازند. هم­چنین این پژوهش با ارائه الگویی جهت تأمین خدمات برون­ کتابخانه ­ای، در دستیابی بازنشستگان به مواد اطلاعاتی مورد نیاز خود نقش مؤثری ایفا می­ کند و راهکار­هایی را در جهت بهبود و ارتقاء خدمات به بازنشستگان در کتابخانه ­های عمومی ارائه می ­دهد. هم‌چنین ازآنجایی‌که این پژوهش از اولین پژوهش­ ها در حوزه خدمات برون­ کتابخانه­ ای در کتابخانه­ های عمومی است و هدف آن ارائه الگویی برای ارائه این خدمات است، لذا می­ تواند در راستای ارائه خدمات برون­ کتابخانه ­ای به دیگر گروه­های مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

نتیجه­ گیری: با در نظر گرفتن یافته­ های پژوهش و تمایلات بازنشستگان، الگوی ارائه خدمات برون­ کتابخانه ­ای به بازنشستگان اداره آموزش و پرورش بجنورد طراحی گردید.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ
استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: تجعفري، معصومه
کلید واژه ها:  نیازسنجی ، نیازهای اطلاعاتی ، بازنشستگان ، اداره آموزش و پرورش ، شهرستان بجنورد ، طراحی الگو ، خدمات برون‌کتابخانه‌ای ، کتابخانه -عمومی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 141
نام نویسنده: دستجردی، علی اکبر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 99
چکیده: 

هدف: در دنیای پرچالش کنونی، سازمان‌ها در تلاشند تا کارکنانی را به کار گیرند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغل‌شان عمل کنند چرا که این رفتارهای فراتر از نقش در ارزیابی عملکرد انعکاس می‌یابد و می‌تواند عاملی مؤثر در افزایش انگیزش شغلی، تعهد سازمانی و عزت نفس سازمانی باشد. کار کردن در شرایط پیچیده و رقابتی، یکی از ویژگی‌های سازمان‌های آموزشی از جمله دانشگاه‌هاست. کتابداران دانشگاهی نیز می‌توانند نقش مهمی در ارتقا و کیفیت کتابخانه‌ها ایفا نمایند و با افزایش سطح عزت نفس سازمانی و انگیزش شغلی، در افزایش کیفیت کتابخانه‌ها مؤثر باشند. از این رو بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی و انگیزش شغلی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد مورد توجه این پژوهش قرار گرفت.

روش: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی‌ مشهد که تعداد 72 نفر بودند تشکیل داد. از میان این تعداد 60 نفر به عنوان نمونه پژوهش به روش تصادفی ساده با شیوه قرعه‌کشی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات دو استاندارد و تعدادی سؤال‌های باز بود. از انگیزش شغلی لوداهل و کیچنر برای سنجش انگیزش شغلی و از عزت‌نفس‌سازمانی پيرس و همکاران برای سنجش عزت نفس سازمانی کتابداران استفاده شد.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین عزت نفس سازمانی و انگیزش شغلی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد رابطه معناداری وجود دارد. وضعیت عزت نفس سازمانی آنها در حد زیاد و انگیزش شغلی آنها در سطح متوسط به بالا می‌باشد. همچنین نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد که متغیرهای فردی (وضعیت تأهل، سن، تحصیلات، سابقه کار و وضعیت استخدامی) کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد در افزایش عزت نفس سازمانی و میزان انگیزش شغلی آنها تأثیر معناداری ندارد. از بین متغیرهای فردی، نتایج مشخص کرد که انگیزش شغلی زنان تفاوت معناداری با مردان دارد. به عبارتی، مردان از انگیزش شغلی بالاتری در مقایسه با زنان برخوردار هستند. کتابداران عواملی چون نقش مسؤولین دانشگاه و کتابخانه‌ها و تصمیم‌گیری‌های آنها؛ ماهیت شغل و معنا دادن به آن؛ توجه به روابط انسانی، احترام، صداقت و مشارکت کتابداران؛ ارزیابی افراد بر اساس عملکرد؛ قدردانی از افراد توانمند و کارآمد و پاداش آنها بر اساس نیازهای آنها؛ تقسیم فعالیت‌ها و وظایف کاری با توجه ویژگی های روانشناختی و شخصیتی کتابداران؛ به وجود آوردن فضای روانی مناسب در سازمان و کتابخانه را به عنوان عوامل تأثیرگذار بر افزایش عزت نفس سازمانی و انگیزش شغلی نام بردند

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 


استاد مشاور اول: پریرخ، مهری
کلید واژه ها:  عزت نفس سازمانی ، انگیزش شغلی ، کتابخانه‌های دانشگاهی ، کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد

<   12345678910111213141516171819   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.