دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته کتابدرای

<   12345678910111213141516171819   >


تعداد نتایج به دست آمده: 181 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 140
نام نویسنده: طلائی برآبادی، محمدجعفر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 148
چکیده: 

كتابخانه­ ها براي حفظ و ارتقای جایگاه کنونی باید بر تنوع و كيفيت خدمات خود افزوده و در اين راستا همگام با تغييرات و پيشرفت­هاي روزافزون، گام­هاي جدي بردارند و اين ميسر نمي­ شود مگر با بكارگيري نيروهاي خلاق كه با ايده­ها، پيشنهادها، ابتكارات و تفكرات خلاق خود، به حفظ و پویایی کتابخانه­ ها کمک کنند. در همین راستا، این پژوهش با هدف سنجش ميزان خلاقيت كتابداران دانشگاه فردوسي مشهد و نيز شناسایی مهمترین عوامل سازماني اثر گذار بر آن شامل: سبک رهبری، جو سازمانی، ساختار سازمانی، پاداش و منابع انجام شد.

 این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش انجام پژوهش، پیمایشی می‌باشد. كتابداران کتابخانه­ هاي دانشگاه فردوسي مشهد جامعه مورد پژوهش می‌باشند. حجم نمونه جامعه آماری نیز بر اساس جدول مورگان و کرجسی 75 نفر و به شیوه نمونه­ گیری تصادفی ساده تعیین شد. برای جمع آوردی داده­ها از دو "رندسیب"، جهت سنجش میزان خلاقیت کتابداران و محقق ساخته : عوامل سازمانی" جهت بررسی و شناسایی متغیرهای سازمانی مؤثر بر خلاقیت استفاده شد. سنجش خلاقیت رندسیب استاندارد است و به دفعات در تحقیقات داخلی و خارجی مورد استفاده قرار گرفته و روایی آن تأیید شده است، روایی محقق ساخته عوامل سازمانی نیز توسط چهار تن از اساتید رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و سه تن از دانشجویان مقطع دکترای این رشته که در این زمینه دارای سابقه پژوهشی بودند، مورد تایید قرار گرفت. قابليت اعتماد ­های مورد استفاده در اين تحقيق نیز به کمک آلفاي کرونباخ تأیید شد.

یافته های پژوهش حاکی از آن است که میانگین میزان خلاقیت کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد از حداکثر امتیاز (یعنی250 ) برابر 5/151 امتیاز است. این امر بیانگر این واقعیت است که کتابداران دانشگاه فردوسی از نظر میزان خلاقیت در حد متوسطی قرار دارند. همچنین بر پایه نتایج به دست آمده از میان عوامل سازمانی مؤثر بر افزایش خلاقیت، ساختار سازمانی با ضریب تأثیر 8/26 %  بیش از سایر عوامل سازمانی بر میزان خلاقیت کتابداران اثرگذار بوده است. اطلاعات به دست آمده همچنین نشان داد که گرچه بر پایه دیدگاه کتابداران، میزان حضور عوامل سارمانی مؤثر بر افزایش خلاقیت  در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد در حد متوسطی است، ولی نتایج آزمون فرضیه اصلی پژوهش ( ضریب همبستگی پیرسون) نشان داد عوامل سازمانی موجود در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد بر میزان خلاقیت کتابداران، تأثیر مستقیمی داشته است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ

فاقد


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: پریرخ، مهری
کلید واژه ها:  خلاقیت کتابداران ، سنجش خلاقیت ، عوامل سازمانی ، سبک رهبری ، ساختار سازمانی ، جو سازمانی ، سیستم پاداش


>> کتابداری
شماره بازیابی: 139
نام نویسنده: ايلخاني، ملیحه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 156
چکیده: 

هدف: با توجه به توسعه روزافزون و سريع فناوري­هاي اطلاعاتی و تحول­های ایجاد شده در نيازها و انتظارات كاربران و در فرایند خدمت رسانی به آنان، بهره گيري از خدمات مرجع الكترونيكي در كتابخانه ها ضروري مي باشد.  هدف این پژوهش شناخت توانایی­های کتابداران و زیرساخت‌های فناوری مورد نیاز برای ارائه خدمات مرجع الکترونیکی در دانشگاه فردوسی مشهد و پی بردن به کاستی­های مربوطه برای راه­ اندازی این خدمات می­باشد.

روش و ابزار و جامعه پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شد. با توجه به نبود تجربه مشابه، ابزارهای پژوهش ­(یعنی ، سیاهه وارسی و پرسش­های مصاحبه) بر پایه رهنمودهای انجمن­ خدمات مرجع و خدمات براي كاربران ( روسا)، ایفلا و همچنین متون مرتبط طراحی شدند. هدف سنجش نظرات كتابداران در مورد مهارت­هاي فناوري، مهارت­هاي تخصصي و نيز مهارت­هاي فردي آنان بود. در بخش مربوط به مهارتهای فردی از آزمون خلاقیت تورنس[1] نیز استفاده گردید. در از طيف ليكرت، براي سنجش مهارت­های کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد استفاده شد. سياهه وارسي براي شناسايي زیرساخت­هاي فناوري براي ارائه اين خدمات طراحي گرديد. از طرف ديگر براي كنترل درست بودن نظرات، چند سوال باز به اضافه شد. مصاحبه با يك نفر از مسئولان كتابخانه صورت گرفت و هدف آن، شناسایی زیرساخت­ها و پی بردن به برخی از مهارت­های کتابداران بود. برای اطمینان از روایی ابزارهای پژوهش افزون بر استفاده از رهنمودها و متون پیشگفته، از دیدگاه­ صاحب نظران علم اطلاعات و دانش شناسی نيز استفاده گردید. انجام پیش آزمون و نتیجه آزمون آلفای کرونباخ برابر با 945/0 نشانگر پایایی قابل قبول ابزار گردآوری اطلاعات بود.

جامعه پژوهش را تمامی کتابداران شاغل در بخش‌های مرجع، اطلاع رسانی و خدمات عمومی کتابخانههای مرکزی و دانشکده‌ای (32 نفر)، که به ارائه خدمات به کاربران می‌پردازند، و همچنین یکی از مسئولان مرکز اطلاع­رسانی و کتابخانه مرکزی تشکیل داد.

یافته­ ها: یافته­ ها نشان داد که حدود 35% از کتابداران در حد کمی انواع خدمات مرجع الکترونیکی را ارائه می­دهند. بقیه نیز اظهار داشتند که این نوع خدمات را در حد متوسط ارائه می­کنند. با وجود این، تمامی کتابداران دانشگاه فردوسی (100%) راه­ اندازی سیستم خدمات مرجع الکترونیکی را ضروری دانستند. در این میان، تنها 28% آن­ها معتقد به برخورداری از مهارت‌های فناوری بوده و نزدیک به 50% باور داشتند که مهارت‌های جستجو و اطلاع یابی مناسبی در پیوند با خدمات مرجع الکترونیکی دارند. از نظر مهارت­های فردی (مانند همکاری و فعالیت گروهی، خلاقیت، خطرپذیری و جز آن) نتایج نشان داد بیش از 60% کتابداران خود را دارای مهارت‌های مناسب می‌دانستند. با توجه به یافته­ها و شکاف میان وضعیت موجود و مطلوب به نظر می­رسد میزان استفاده کتابداران از فناوری بیشترین اختلاف و مهارت­های فردی کتابداران کمترین فاصله را با وضعیت مطلوب دارد. در ادامه پیشنهادهایی به منظور توسعه خدمات مرجع الكترونيكي و پيشنهادهايي براي پژوهشهاي آينده ارائه شده است.


استاد راهنمای اول: پريرخ، مهري
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  خدمات مرجع الکترونیکی ، خدمات مرجع ديجيتال ، مهارت های کتابداران ، مهارت های حرفه ای ، مهارت های فردی ، زیرساخت های فناوری


>> کتابداری
شماره بازیابی: 138
نام نویسنده: طاهري، ابوالفضل
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 154
چکیده: 

 

هدف: یکی از کاستی­ های عمده فهرست­ های رایانه­ ای در گردهم ­آوری و نمایش آثار وابسته (خانواده­ های کتابشناختی) ناشی از روشن نبودن نوع و شیوه نمایش روابط کتابشناختی و تنوع زیاد در واژگان نمایانگر انواع وابستگی­ ها می­ باشد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف واکاوی چگونگی روابط کتابشناختی میان آثار وابسته حوزه ادبیات فارسی و واژگان نمایانگر آن­ها در پیشینه­ های کتابشناختی و در ساختار یونی مارک انجام شده است.

روش شناسی: جامعه این پژوهش، پیشینه­های مرتبط با چهار خانواده شاهنامه فردوسی، مثنوی معنوی، دیوان حافظ و گلستان سعدی است. از روش تحلیل محتوا به منظور شناسایی نوع روابط کتابشناختی و تحلیل واژگان نمایانگر وابستگی­ ها در پیشینه ­های این چهار اثر در فهرست رایانه ای کتابخانه ملی ایران استفاده شد. سپس، ابزار­های سازماندهی اطلاعات فارسی (سرعنوان­های موضوعی و طرح­ های رده ­بندی) به منظور شناسایی انواع وابستگی­ های موجود در آن­ها و هم‌خوانی با  روابط مطرح در مدل اف آر بی آر مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته ­ها: وابستگی­ هایی همچون "برگزیده­ ها" با 25/18 درصد؛ "بازنگری" با 91/15 درصد؛ "بر اساس نسخه خاص" با 54/13 درصد؛ "شرح­ها" با 65/10 درصد و "اقتباس" با 39/8 درصد جزء فراوانترین نوع وابستگی­ ها به حساب می­ آیند. همچنین، ترتیب وابستگی­ ها در همه خانواده ­ها متفاوت است. 3/61 درصد از واژه ­ها تنها یک یا دو بار در پیشینه­ ها مشاهده شدند و اغلب وابستگی ­های سطح بیان دارای تنوع واژگانی بالا هستند. تحلیل عناصر (فیلدهای) کتابشناختی نیز نشان داد که عنوان، یادداشت، عنوان فرعی و موضوع از مهمترین و "عنوان قراردادی" و "سر شناسه" از کم ­اهمیت ­ترین عناصر کتابشناختی از نظر میزان تنوع وابستگی­ ها بودند . به طور کلی، 45/82 درصد از واژه ­های نمایانگر وابستگی­ ها تنها در یک یا دو فیلد حضور داشتند. انواع وابستگی­ های سطح بیان نیز در پنج چهریزه "حجم"، "محتوا"، "زبان"، "همراهی"  و "بازنگری" قرار گرفته­اند. یافته های بخش دوم نشان داد در ابزار­های سازماندهی، 37 وابستگی کلی و فرعی در سطح بیان و 6 وابستگی در سطح نمود وجود دارد. همچنین، تطبیق وابستگی­های ابزارهای سازماندهی فارسی با روابط مدل اف آر بی آر نشان داد  تنها 11 وابستگی در سطح بیان و نیز 2 وابستگی در سطح نمود دارای نمونه همخوان در این مدل می­باشند. همچنین، 76 فیلد از ساختار یونی مارک امکان ذخیره روابط کتابشناختی را داشتند که  39 مورد آن­ها به عنوان فیلد رابطه­ای مناسب برای سازماندهی خانواده­های کتابشناختی در نظر گرفته شدند.


نتیجه­ گیری: به کارگیری فایل خوشه بندی شده­ واژگان نمایانگر انواع وابستگی­ ها در فهرست­ های رایانه ­ای و طراحی این نظام­ها بر پایه مدل چهریزه­ای سبب نمایش بهتر اطلاعات ­می­ گردد. همچنین، توجه به آن دسته وابستگی­ های حوزه ادبیات فارسی که در ساختار مدل اف آر بی آر وجود ندارند، در بومی سازی این مدل ضروری است. در پایان نیز، با روش مبتنی بر شواهد، پیشنهادهای بایسته برای مدیریت بهینه روابط کتابشناختی در ساختار یونی مارک ارائه شده است

فهرست مندرجات

نتيجه گيري

منابع ومآخذ

فاقداستاد راهنمای اول: فتاحي، رحمت اله
کلید واژه ها:  : خانواده های کتابشناختی ، آثار وابسته ، روابط کتابشناختی ، واژگان نمایانگر وابستگی ها ، یونی مارک ، فیلد‌های رابطه‌ای ،  ابزارهای سازماندهی اطلاعات ، مدل اف آر بی آر


>> کتابداری
شماره بازیابی: 137
نام نویسنده: رضائي، روح‌اله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 84
چکیده: 

اين پژوهش به‌ منظور بررسي میزان اضطراب و شناخت اينترنتي اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در فرايند جست‌وجوي منابع اطلاعاتي آن‌ها انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردي و به روش پيمايشي انجام شده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل تمامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در حوزه­های دندان‌پزشکي، داروسازي، پيراپزشکي (شامل پرستاري و مامايي) و هم‌چنين اعضاي هيأت علمي حوزه پزشکي شاغل در مراکز درماني امام رضا (ع) و قائم (عج) بودند. تعداد کل جامعه آماري شامل 566 عضو هيأت علمي مرد و زن بود. به ‌منظور دستيابي به حجم نمونه از روش نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌اي غيرنسبتي استفاده شد. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه هر حوزه تحصيلي مشخص شد که با توجه به اهميت حوزه­ پزشکي و هم‌چنين به منظور بالا بردن دقت پژوهش نسبت بيش­تري از اعضای هیأت علمی این حوزه در مقايسه با حجم تعيين شده توسط فرمول انتخاب شد. براي جمع‌آوري اطلاعات از محقق‌ساخته در دو حوزه شناخت اينترنت و اضطراب اينترنت استفاده شد. اعتبار ابزار اندازه‌گيري توسط افراد صاحب‌نظر تأييد شد و پايايي آن از طريق آلفاي کرونباخ به ميزان 83/0 براي اضطراب اينترنتي و براي شناخت اينترنتي 85/0 به ‌دست آمد. از روش‌هاي آماري توصيفي (فراواني، درصد، ميانگين و انحراف‌معيار) و آمار استنباطي (تحليل واريانس یک طرفه، آزمون تي يک نمونه، آزمون تی مستقل، همبستگي پيرسون و دانکن) به ‌منظور تجزيه و تحليل داده‌ها استفاده شده است. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده‌ها نشان داد که بين ميانگين نمرات اضطراب اينترنتي اعضاي هيأت علمي و نمره متوسط اضطراب اينترنتي (75) تفاوت معناداري وجود داشت و آن‌ها کم‌تر از سطح متوسط، اضطراب اينترنتي از خود بروز دادند. نتايج پژوهش نشان داد هر چند ميانگين شناخت اينترنتي اعضاي هيأت علمي پايين‌تر از سطح متوسط (36) بود اما در سطح جامعه اين تفاوت معنادار نبود. از ديگر يافته‌هاي پژوهش اين است که تفاوت معناداری بین میانگین اضطراب اینترنتی و شناخت اینترنتی اعضاي هيأت علمي بر حسب جنسیت و سن وجود نداشت. هم‌چنین بین شناخت اینترنتی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر حسب حوزه‌های تحصيلي مختلف نیز تفاوت معنادار نبود. نتايج بيانگر اين بود که حوزه‌هاي تحصيلي مختلف عامل مهمي در وجود تفاوت معنادار بين اعضاي هيأت علمي از نظر ميزان اضطراب اينترنتي بود و بين اعضاي هيأت علمي حوزه پزشکي با ديگر حوزه‌ها تفاوت معناداري وجود داشت. هم‌چنين يافته‌ها نشان داد بين ميزان اضطراب اينترنتي و شناخت اينترنتي اعضاي هيأت علمي رابطه منفي و معناداري وجود داشت.

فهرست مندرجات

نتيجه گيري

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: نوكاريزي، محسن
استاد مشاور اول: تجعفري، معصومه
کلید واژه ها:  اضطراب اینترنتی ، شناخت اینترنتی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد


>> کتابداری
شماره بازیابی: 136
نام نویسنده: دانش، فرشید
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 209
چکیده: 

زمینه/هدف: یکی از زمینه‏های پژوهش در قلمرو وب‏سنجی مطالعه میزان حضور و اثربخشی وبی دانشمندان است. با توجه به اینکه اطلاعات دقیقی در زمینه میزان و چگونگی حضور و اثربخشی اعضاء هیأت علمی علم اطلاعات و دانش‏شناسی ایران در دست نیست، پژوهش حاضر به این مسأله اساسی می‏پردازد. افزون‏ بر این، وضعیت این مسأله در ارتباط با عملکرد علمی و حرفه‏ای جامعه پژوهش مشخص نیست. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان و چگونگی حضور و اثربخشی اعضاء هیأت علمی رشته علم اطلاعات و دانش‏شناسی ايران و پی‏بردن به رابطه آن با کسب امتیازهای مادی و معنوی در چارچوب نظریه قشربندی اجتماعی در علم و ترسیم قشرهاي جامعه پژوهش حاضر مي‌باشد.

روش‏شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی است و به دو روش پیمایشی با رویکرد توصیفی و وب‏سنجی انجام می‏شود. جامعه پژوهش را کليه اعضاء هيأت علمي شاغل در گروه هاي آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی ايران دارای مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و مرتبه استادياري به بالا و نیز دارای توليدات علمي و استنادهای وبی آن‌ها تشکيل مي‏دهند. از سیاهه وارسی برای گردآوری داده‏های وبی در مورد زمینه‏های حضور آثار و به منظور جمع‏آوری داده‏های مربوط به فعالیت‏های علمی و حرفه‏ای استفاده شده است. همچنین گردآوری داده‏های وبی در بستر سه پایگاه گوگل، گوگل پژوهشگر و نمایه استنادی علوم ایران انجام گرفت. داده‌ها با استفاده از روش‏های آمار توصيفي مانند توزیع فراوانی، درصد، میانگین و همبستگی اسپیرمن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

یافته‏ها: تحلیل داده‏ها نشان داد که از نظر میزان حضور و اثربخشی برای مجموع آثار فارسی و انگلیسی اعضاء هیأت علمی گروه‏های دانشگاه‏های فردوسی مشهد، شهید چمران اهواز، شیراز، خوارزمی و دانشگاه آزاد اسلامی بیشترین حضور را در قشر مرکزی دارند. یافته‏ها درخصوص زمینه‏های حضور مجموع آثار جامعه پژوهش در گوگل حاکی از آن است که زمینه‏های حضور پایگاه اطلاعات علمی، خود استنادی و وب‏سایت‏های دانشگاهی جایگاه‏های نخست تا سوم را به خود اختصاص داده‏اند. تحلیل داده‏ها همچنین تفاوت بین میزان حضور و اثربخشی جامعه پژوهش و محل اخذ مدرک دکتری از داخل و خارج را تأیید نمود. در ادامه مشخص شد که بین میزان حضور و اثربخشی جامعه پژوهش با مرتبه علمی تفاوت وجود دارد. در مورد فرضیه نخست مشخص شد که بین ميزان حضور و اثربخشی جامعه پژوهش رابطه معنی‏دار وجود دارد. تحلیل داده‏ها در خصوص فرضیه دوم نیز نشان داد که بین میزان حضور جامعه پژوهش و حضور آثار آنها در گوگل رابطه معنی‏دار است. در مورد فرضیه سوم نیز رابطه بین قشربندی مبتنی بر عملکرد علمی و حرفه‏ای و قشربندی وبی تأیید گردید.

نتایج: تحلیل نتایج حاکی از آن است که دانش‏آموختگی در خارج از کشور، تسلط به زبان انگلیسی، نگارش مقاله‏های گروهی با دانشمندان بین‏المللی، عضویت در گروه‏های پژوهشی معتبر، اشتغال در گروه‏های آموزشی پر سابقه و دارای تحصیلات تکمیلی از علت‏های اصلی حضور برخی از اعضاء جامعه پژوهش در قشر مرکزی به شمار می‏آید. همچنین، داشتن وبلاگ یا وب‏سایت شخصی روز آمد و دارای محتوا، عضویت در شبکه‏های اجتماعی علمی و پایگاه اطلاعاتی برخی از علت‏های اصلی میزان حضور بالای آثار در موتور کاوش گوگل می‏باشد.

کاربردهای احتمالی: در کنار شاخص‏های سنتی مؤسسه اطلاعات علمی، با استفاده از شاخص ارزیابی جدید مطرح شده با عنوان "شاخص حضور و اثربخشی وبی" می‏توان دانشمندان، دانشگاه‏ها و کشورها را ارزیابی و پایش نمود.

اصالت/ ارزش: پژوهش حاضر چارچوب نظری نوینی برای انجام پژوهش معرفی کرده است. همچنین نتایج بدست آمده از آن تصویری روشن از وضعیت کنونی جامعه پژوهش هم از جنبه حضور و اثربخشی در وب و هم از نظر عملکرد علمی و حرفه‏ای ارائه نمود. افزون بر این، پیشنهادهای کاربردی برخاسته از این پایان‏نامه می‏تواند به عنوان نقشه راهی برای دانشمندان جوان و کم سابقه قلمروهای علمی مختلف ارائه نماید. به بیان دیگر، آنها می‏توانند با استفاده نتایج بدست آمده در این پژوهش و توجه به عوامل و علت‏های موفقیت برخی از افراد جامعه پژوهش از آنها ایده گرفته و در زندگی علمی و حرفه‏ای خود از این الگوها استفاده نمایند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: فتاحي، رحمت اله
استاد مشاور اول: دیانی، محمدحسین
کلید واژه ها:  حضور وبی ، اثربخشی وبی ، علم اطلاعات و دانش ‏شناسی ، قشربندی اجتماعی در علم ، نمایه استنادی علوم ایران ، پایگاه استنادی جهان اسلام ، گوگل پژوهشگر ، گوگل


>> کتابداری
شماره بازیابی: 135
نام نویسنده: یگانه‌فر، مرضیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 119
چکیده: 

هدف: هدف این پژوهش، بررسی وضعیت خدمات کودکان و نوجوانان درکتابخانههای عمومی خراسان رضوی و مقایسه ی آن با 7 معیار استخراج شده از متون، جهت ارزیابی این نوع خدمات میباشد.

روش پژوهش: پژوهش حاضر در چهار مرحله مختلف و با استفاده از رویکرد آمیخته (کمی و کیفی) انجام شد. جامعه‌ي هدف اين پژوهش شامل 3 گروه كتابخانه‌هاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، كتابخانه‌هاي عمومي داراي بخش كودك و نوجوان اعم از(کتابخانه‌های تحت پوشش شهرداری، کانونهای مساجد، آستان قدس، نهاد کتابخانه‌های عمومی و کتابخانه کودک) و كتابخانه‌هاي عمومي تحت پوشش نهاد كتابخانه‌هاي عمومي در استان خراسان رضوي مي­باشد. از گروه اول و دوم به روش نمونه گيري هدفمند به ترتيب 5 و 10 كتابخانه و از گروه سوم به روش نمونه­گيري طبقه اي، 42 كتابخانه به عنوان نمونه انتخاب شد. متناسب با هر مرحله از ابزارهاي ، سياهه وارسي و يا مصاحبه استفاده شده است.

یافته‌ها و نتایج: يافته‌ها نشان داد كه از بین 7 معیار مورد نظر در مورد خدمات کودکان و نوجوانان، كتابخانه‌هاي كانون در استان خراسان رضوی، در 5 معیار از وضعيت مطلوبي برخوردارند و کتابخانههای عمومی برتر استان، تنها در يك مورد مطلوب مي­باشند.کتابخانههای عمومی زیر پوشش نهاد کتابخانههای عمومی کشور که جامعه اصلی پژوهش میباشند، در هیچکدام از معیارها وضعیت مطلوبی ندارند. دیدگاه کتابداران 42 کتابخانه عمومی درباره خدمات بخش کودک و نوجوان که از طریق پرسیده شد، نشان داد که وضعیت همه معیارها در کتابخانههای عمومی در سطحی کمتر از 40 درصد ارزیابی میشود.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: پريرخ، مهري
کلید واژه ها:  کتابخانه‎های ‎عمومی ، استان خراسان رضوی ، کتابخانه‎های ‎عمومی و کتابخانه کودکان و نوجوانان ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، نهاد کتابخانه‎های ‎عمومی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 134
نام نویسنده:  رنگ‌آمیز طوسی، صفیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 127
چکیده: 

مقدمه/ هدف: بهره گیری از مهارت‌های سواد اطلاعاتی افراد را در موقعیت‌های مختلف زندگی توانمند می‌سازد. آموزش مهارت‌های سواد اطلاعاتی در کودکی به نهادینه شدن آن در ذهن کمک می‌کند. از سوی دیگر، وب به شکلی گسترده بر زندگی امروزی بشر چیره شده و توانسته افزون بر کارکردهای گوناگونی که دارد نقشی آموزشی را در محیط مدرسه و یا خانه برای کودکان بر عهده گیرد. به این ترتیب، انتظار میرود این بستر بتواند به پرورش مهارتهای بنیادین سواد اطلاعاتی که لازمه زندگی موفق در این زمان است کمک نماید. هدف از انجام پژوهش جاری تحلیل توانمندی وب سایت‌ها در پرورش مهارت‌های سواد اطلاعاتی کودکان گروه سنی "ب" می‌باشد.

روش: این پژوهش کاربردی، از روش آمیخته، تحلیل محتوا و پیمایش برای دستیابی به هدفهای خود استفاده کرد. ابزار گردآوری اطلاعات، سیاهه وارسی پژوهشگر ساخته بود. به منظور ساخت این سیاهه نخست استانداردهای سواد اطلاعاتی  برای دانش آموزان شامل NETS-S , AASL , Big6  تحلیل و هشت مهارت سواد اطلاعاتی به عنوان مفهومهای بنیادین انتخاب شد. سپس، پیشینه‌ها و رهنمودهای موجود برای طراحی وب سایت‌های کودکان تحلیل گردید. از ترکیب دستاورد این دو فاز ابزار نهایی شامل 54 مصداق ساخته شد. نمونه پژوهش در بخش وب سایت‌های انگلیسی، 10 وب سایت آموزشی انتخاب شده از سیاهه "بهترین وب سایت‌ها برای کودکان " را دربرداشت که به روش هدفمند و سپس تصادفی نظام‎‎مند انتخاب گردید. در بخش دیگر نیز 10 وب سایت آموزشی که سه صفحه اول آن فارسی بود و کل جامعه پژوهش را تشکیل می‌داد در نظر گرفته شد.

یافته‌ها/ : یافته‌های پژوهش نشان داد که وب سایت‌های مورد بررسی در بسترسازی برای پرورش 8  مهارت سواد اطلاعاتی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند. نتایج آزمون تی مستقل در مورد فرضیه نخست نشان داد که بین میزان حضور انواع مصداق‌های شناسایی شده مهارت‌های سواد اطلاعاتی در وب سایت‌های فارسی و انگلیسی تفاوت وجود دارد. آزمون فریدمن نیز در مورد فرضیه دوم نشان داد بین الویت میزان حضور مصداق‌های شناسایی شده مهارت‌های سواد اطلاعاتی در وب سایت‌های بررسی شده تفاوت وجود دارد.

اصالت: دستاوردهای پژوهش حاضر سیاهه ارزیابی وب سایت‌های مناسب برای کودکان و جدول رتبه بندی وب سایت‌های آموزشی فارسی و انگلیسی بر پایه مهارت‌های سواد اطلاعاتی می‌باشد. این مطالعه پیشنهادهایی برای کتابداران و طراحان وب سایتها برای تبدیل آن به بستری برای پرورش مهارتهای سواد اطلاعاتی نیز در بر دارد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

فاقد

 


استاد راهنمای اول: پريرخ، مهري
استاد مشاور اول: فتاحي، رحمت اله
کلید واژه ها:  مهارت‌های سواد اطلاعاتی ، وب سایت‌های کودکان ، وب سایت‌های آموزشی ، اینترنت ، رتبه بندی وب سایت‌های کودکان ، استانداردهای سواد اطلاعاتی دانش آموزان


>> کتابداری
شماره بازیابی: 133
نام نویسنده:  بیگ‌لو، اعظم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 183
چکیده: 

هدف: هدف عمده این پژوهش، محاسبه میزان بار اطلاعاتی واژه ­های متون علمی فارسی و بررسی رابطه برخی ویژگی­ های واژه و بار اطلاعاتی آن بر مبنای مقیاس آنتروپی شانون است.

روش: پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوا و در جامعه آماری شامل 752 مقاله برگرفته از فهرست مجلات علمی پژوهشی در سال 1388 صورت پذیرفت. نمونه پژوهش شامل 320 مقاله بود که با توجه به گستردگی آن در هر حوزه تنها 10 درصد از مقالات به صورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. بدین ترتیب، در این پژوهش در مجموع 111119 واژه بررسی شد که 61170 واژه مربوط به حوزه ادبیات و علوم انسانی، 8277 واژه مربوط به حوزه علوم پایه، 14162 واژه مربوط به حوزه فنی و مهندسی، و 27510 واژه مربوط به حوزه کشاورزی و منابع طبیعی است.

یافته­ ها: پژوهش حاضر نشان داد بار اطلاعاتی واژه با احتمال رخداد آن رابطه­ ای معکوس دارد که این احتمال رخداد با افزایش تعداد حالات ممکن واژه، افزایش یافته و بنابراین، واژه اطلاعات کمتری منتقل مـــــی­نماید. علاوه بر میزان اطلاعات واژه، میزان اطلاعات متن نیز قابل محاسبه است که این اطلاعات در متون با افزایش آنتروپی کاهش می­یابد. مقایسه آنتروپی در چهار حوزه ادبیات و علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، و کشاورزی و منابع طبیعی نشان داد، حوزه­های مختلف علمی در میزان اطلاعاتی که انتقال می­ هند یکسان نیستند و حوزه علوم انسانی بیشترین میزان آنتروپی و کمترین میزان اطلاعات را نسبت به سایر حوزه­ها داراست.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

فاقد

 


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحي، رحمت اله
کلید واژه ها:  نظریه اطلاعات ، آنتروپی ، بار اطلاعاتی واژه


>> کتابداری
شماره بازیابی: 112
نام نویسنده: مختاری، حیدر
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 179
چکیده: 

هدف اصلي این پژوهش كاربردي-پيمايشي بررسي رابطة باورهای معرفت­شناختی و نیاز به شناخت با رفتار اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه فردوسي مشهد بوده است. جامعۀ آماری شامل 19965 دانشجوی شاغل به تحصیل در رشته­ها و مقاطع مختلف تحصیلی اين دانشگاه در سال تحصیلی 90-1389 بود. براساس فرمول نظری، حجم نمونه­ای به تعداد 359 نفر به روش نمونه­گيري تصادفي طبقه­اي نسبي انتخاب شدند. آزمودنيها سه پرسشنامۀ  "فهرست باورهای معرفتی"، "سنجۀ نیاز به شناخت" و "پرسشنامۀ رفتار اطلاعاتی" را که روایی و پایایی آنها مورد سنجش قرار گرفته بود، تكميل كردند. نتايج نشان داد كه ابعاد پنجگانۀ باورهای معرفت­شناختی دانشجویان برحسب جنسیت در سه بعد ثبات دانش، منبع دانش و کنترل بر کسب دانش، و كل باورهاي معرفت­شناختي متفاوتند. جز بعد ساختار دانش، بقیۀ ابعاد باورهاي معرفت­شناختي تفاوتی معناداری برحسب حوزه­های تحصیلی نداشتند. ابعاد باورهای معرفت­شناختی دانشجویان برحسب مقطع تحصیلی نیز در سه بعد ساختار دانش، منبع دانش و سرعت کسب دانش و نيز كل باورهاي معرفت­شناختي تفاوتی معنادار را نشان داد. نیاز به شناخت دانشجويان هم برحسب حوزۀ تحصیلی (با كمترين ميزان در علوم انساني) و هم برحسب مقطع تحصیلی (با بيشترين ميزان در مقطع دكتري) با همدیگر متفاوت بود. باورهاي معرفت­شناختي و نیاز به شناخت با رفتار اطلاعاتی آزمودنیها همبستگي معنادار مثبتي داشتند. باورهاي معرفت­شناختي و نیاز به شناخت برحسب برخی متغیرهای جمعیت­شناختی پیش­بینی­کنندۀ رفتار اطلاعاتي کاربران بودند. طبق يافته­هاي حاصل، دانشجویان دارای باورهای معرفت­شناختی سطح بالا در مقایسه با دانشجویان دارای باورهای معرفت­شناختی سطح پایین در محیط اطلاعاتی خودکارآمدتر بودند. رفتار اطلاعاتی دانشجویان دارای نیاز به شناخت سطح بالا متفاوت از رفتار اطلاعاتی دانشجویان دارای نیاز به شناخت سطح پایین بود. همچنين رفتار اطلاعاتی دانشجویان برحسب مقطع تحصیلی آنان متفاوت بود. اين يافته­ها در كل نشانگر رابطة باورهاي معرفت­شناختي و نياز به شناخت با رفتار اطلاعاتي دانشجویان است و در پيوند با نتايج ديگر پژوهشها ضرورت توجه به متغيرهاي شناختي و دانشي افراد را در رفتار اطلاعاتي کاربران و طراحي نظامهاي اطلاعاتي نشان مي­دهد.

فهرست مندرجات

منابع و مأخذ


 


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور دوم: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  معرفت شناختي ، نیاز به شناخت ، رفتار اطلاعاتي ، دانشجویان ، دانشگاه فردوسی مشهد


>> کتابداری
شماره بازیابی: 132
نام نویسنده: موسوی زارع، فرخنده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 111
چکیده: 

پژوهش حاضر به روش پيمايشي به منظور ارزیابی کمّی و کیفی اجرای طرح «کتاب من» در کتابخانه­هاي عمومي منتخب مشهد، صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 34541 عنوان کتاب سفارش داده شده از طریق طرح «کتاب من» در بازه زماني سال 1388 تا 1390، کليه کتابداران شاغل و استفاده­کنندگان از طرح «کتاب من» در 8 کتابخانه منتخب بود که با روش نمونه­گيري طبقه­اي و بر مبناي جدول مورگان و کرجسي تعداد 2494 عنوان کتاب، 361 مراجعه­کننده و 26 کتابدار، به عنوان حجم نمونه انتخاب گرديدند. به منظور گردآوري اطلاعات مربوط به کتاب‌های سفارش داده شده از خروجي­هاي نرم افزار طرح «کتاب من» و براي گردآوري اطلاعات مربوط به کتابداران و مراجعه­کنندگان از دو محقق ساخته­ استفاده گرديد که روايي هر دو توسط متخصصان علم اطلاعات و دانش­شناسي مورد سنجش قرار گرفت؛ همچنين پايايي هر دو با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ مورد تأييد قرار گرفت. توصيف و تحليل اطلاعات نيز با استفاده از نرم افزار آماري SPSS صورت گرفت. يافته­هاي پژوهش نشان داد که: 1- در بازه زماني مورد نظر 34541 عنوان کتاب سفارش داده شده است که در اين بين، رده ادبيات با 64/31 % بيشترين و رده زبان با 94/1% کمترين ميزان سفارش را به خود اختصاص داده است. 2- در بیشتر رده­هاي موضوعي کمتر از 50 % کتاب‌ها به کتابخانه‌های مورد بررسی ارسال شده است. 3- بیشتر (60 %) کتاب‌هايي که از طريق طرح «کتاب من» تهيه شده است، به امانت رفته‌اند. 4- بيشتر (53 %) کتاب‌هايي که از طريق طرح «کتاب من» تهيه شده است، يک نفر استفاده­کننده داشته است. 5- رده ادبيات با داشتن ميانگين استفاده 02/8 % بالاترين و رده کليات با 14/2 %کمترين ميزان استفاده را داشته است. 6- کتابداران معتقدند که طرح «کتاب من» موفق بوده است. 7- هم کتابداران و هم مراجعه­کنندگان در ارتباط با مراجعه پسندتر شدن مجموعه نظر مثبتي داشتند. نتايج پژوهش نيز نشان داد که کتابداران و مراجعه­کنندگان، اجرای طرح «کتاب من» را اقدامی مناسب برای فراهم آوری منابع متناسب با نیازهای اعضای کتابخانه های عمومی تلقی کرده‌اند، اما نحوه اجرای آن دارای کاستی­هایی است که توجه به آن‌ها و تلاش مسئولان برای کاهش این کاستی­ها، موفقیت اجرای طرح را بیشتر از قبل می‌نماید. همچنین از یافته­های بدست آمده، می­توان نتیجه­گیری کرد که اجرای طرح «کتاب من» در دراز مدت؛ در عین حال که موجب سازگاری بیش‌تر مجموعه با نیازهای کاربران خواهد بود، از لحاظ تناسب موضوعی مجموعه با سیاست‌های کتابخانه های عمومی نیز سازگاری بیشتری به وجود خواهد آورد.

 

فهرست مندرجات

منابع و مأخذ


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  : طرح «کتاب من» ، ميزان استفاده، مراجعه پسندي ، کتابخانه هاي عمومي ، نهاد کتابخانه هاي عمومي مشهد

<   12345678910111213141516171819   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.