دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته کتابدرای

<   12345678910111213141516171819   >


تعداد نتایج به دست آمده: 186 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 145
نام نویسنده: خوش طالع، مهسا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 80
چکیده: 

مطالعه خودتنظیم ظرفیتی است که فرد برای تعدیل عادت­های مطالعه خود طبق شرایط و تغییرات محیط درونی و بیرونی به کار می­گیرد ویکی از مهمترین متغیرهایی است که پیش­بینی کننده موفقیت­های تحصیلی دانش­آموزان در آینده و مورد توجه بسیاری از پژوهشگران است.

هدف مطالعه حاضر، تعیین رابطه سبک­های پردازش اطلاعات و ادراک از محیط کلاس با راهبردهای مطالعه خودتنظیم است. بنابراین این پژوهش از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی انجام می­شود. برای این منظور از طریق نمونه­گیری خوشه­ای 380 نفر دانش­آموز دختر و پسر پایه دوم و سوم متوسطه مشغول به تحصیل در شهر تهران (242 پسر، 138 دختر) انتخاب و مقیاس های راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ و دیگران (1991)، مقیاس سبک های پردازش اطلاعات پسینی و اپستاین (1999) و مقیاس ادراک از محیط کلاس جنتری، گیبل و ریزا (2002) را تکمیل کردند. داده­ها به وسیله آزمون ضریب همبستگی پیرسون تحلیل و برای بررسی سهم هر یک از متغیرها در پیش­بینی از رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که سبک پردازش اطلاعات تجربه­ای با هیچ کدام از راهبردهای عمیق و سطحی مطالعه خودتنظیم رابطه ای ندارد درحالی که سبک پردازش اطلاعات منطقی با راهبردهای سطحی و عمیق مطالعه خودتنظیم رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین مؤلفه­های ادراک از محیط کلاس (علاقه­مندی، چالش­انگیزی، انتخاب­گری و لذت­انگیزی) نیز با راهبردهای عمیق مطالعه خودتنظیم رابطه مثبت و معناداری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که سبک­های پردازش اطلاعات می­توانند راهبردهای مطالعه خودتنظیم را پیش­بینی کنند که در این میان سبک پردازش اطلاعات منطقی بیشترین سهم را دارد. همچنین مؤلفه­های ادارک از محیط کلاس (ادراک از علاقه­مندی و انتخاب­گری) توانستند راهبردهای مطالعه خودتنظیم را تبیین کنند که بیشترین اثر مربوط به ادارک از علاقه­مندی و مؤلفه ادراک از انتخاب­گری دارای کمترین اثر بر راهبردهای مطالعه خودتنظیم است. به طور کلی پژوهش حاضر در تایید الگوی کلی نظریۀ شناختی-اجتماعی نشان داد آنچه در نهایت منجر به شکل­گیری رفتار خوتنظیم می­شود، حاصل جبر متقابل سه عنصر فرد، رفتار و محیط است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: نوكاريزي، محسن
کلید واژه ها:  مطالعه خودتنظیم (سطحی و عمیق) ، سبک¬های پردازش اطلاعات ، ادراک از محیط کلاس ، دانش¬آموزان دبیرستانی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 144
نام نویسنده: محمد رضا، بدیع زادگان
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 103
چکیده: 

مقدمه/هدف: کودکان نیازهای اطلاعاتی گسترده ای دارند و بنابراین باید توانایی دسترسی به اطلاعات را به دست آورند. برای نمونه آنها باید از نظام های بازیابی اطلاعات از جمله فهرست های پیوسته، که دسترسی به اطلاعات کتاب ها را امکان پذیر می سازند، بتوانند استفاده کنند. از طرفی کودکان در مقایسه با بزرگسالان محدودیت هایی دارند که در هرگونه طراحی وب سایت، فهرست پیوسته، پورتال و... برای آنها باید به این محدودیت ها توجه داشت. این پژوهش دو هدف کلی را دنبال می کند. اولین هدف، شناسایی عناصر و ویژگی های مطرح در طراحی فهرست پیوسته کودکان با در نظر گرفتن ویژگی های کودکان است. هدف بعدی این تحقیق، طراحی و توسعه یک فهرست پیوسته نمونه بر پایه عناصر و ویژگی ها شناسایی شده در مورد كودكان و فهرست هاي مناسب آنان با سنجش کارایی آن بر اساس دیدگاه های گروهی از کودکان و نيز مشاهده رفتار آنها در استفاده از فهرست می باشد.

روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که با استفاده از روش پیمایشی و از رویکرد ترکیبی انجام پذیرفته است. جامعه آن از میان کودکان 9 تا 11 ساله انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده های کمی از آمار توصیفی و داده های کیفی از تحلیل محتوا استفاده گردید.

 

یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد ویژگی های فهرست های رایانه ای کودکان( نمادهای تصویری، رنگ و تقسیم بندی صفحه ها) به استفاده از فهرست توسط کودکان کمک می کند. یافته ها همچنین نشان داد کودکان بیشتر از شیوه جستجوی مروری موضوعی برای جستجوی فهرست رایانه ای استفاده می کنند. یافته های دیگر نشان داد رفتار اطلاع یابی کودکان در استفاده از فهرست به میزان قابل ملاحظه ای واکنشی می باشد. همچنین این پژوهش سیاهه ای از ویژگی ها و عناصر فهرست های پیوسته کودکان ارائه می دهد

 

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


استاد راهنمای اول: فتاحي، رحمت اله
استاد مشاور دوم: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  فهرست پیوسته ،  کودکان ، رابط کاربر ، عناصر طراحی محیط رابط


>> کتابداری
شماره بازیابی: 143
نام نویسنده: سعیدی‌زاده، مرضیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 153
چکیده: 

هدف: هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ویژگی‌های وظیفه‌کاری (پیچیدگی عینی، ذهنی و محصول وظیفه‌کاری) بر رفتار تعاملی جستجوی اطلاعات دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد به‌منظور ارائه راهکارهایی برای بهبود ساختار نظام‌های تعاملی بازیابی اطلاعات است. طراحی نظام‌های تعاملی بازیابی اطلاعات و نیز نظام‌های شخصی‌سازی‌شده كه با ویژگی‌های انساني و محيط جستجوي اطلاعات هماهنگ باشند، با شناسایی و درک تعامل انسان و اطلاعات ميسر است. مطالعه هر یک از ابعاد تعامل نیازمند شناخت بافتی است که در آن چنین تعاملی رخ می‌دهد. ازجمله عوامل اساسی بافت، وظیفه‌کاری کاربران است که محرک جستجوی اطلاعات شخص تلقی می‌شود. در این راستا، این پژوهش به بررسی رفتار تعاملی اطلاعات کاربران با مطالعه وظیفه کاری به عنوان بافتی می پردازد که کاربر را احاطه کرده است.

روش‌شناسی: این پژوهش به  روش ترکیبی (کمی و کیفی) انجام پذیرفته است. جامعه آماری را دانشجویان کارشناسی ارشد حوزه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه فردوسی ورودی سال 92-1391 تشکیل می‌دهند. از طریق سه مرحله نمونه‌گیری (تصادفی طبقه‌ای، نمونه‌گیری سهمیه‌ای و داوطلبانه)، تعداد 30 آزمودنی انتخاب و هرکدام طی جلسات جستجوی انفرادی به انجام 6 وظیفه‌کاری متفاوت ازنظر سطح پیچیدگی عینی (بالا، متوسط، پایین) و محصول (ذهنی و تصمیم‌گیری) پرداختند. داده‌های مربوط به رفتار تعاملی دانشجویان با استفاده از ثبت گزارش بلنداندیشی و رخدادها و پیچیدگی‌ذهنی از طریق ‌ (آلفای کرونباخ=88/0) سنجیده شدند. روایی ابزارها توسط اعضای هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی تأیید شد.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که تعامل دانشجویان با نظام‌های بازیابی اطلاعات برحسب نوع محصول و سطح پیچیدگی عینی وظیفه‌کاری متفاوت است. پیچیدگی ذهنی وظیفه‌کاری با انتخاب نظام­های بازیابی، بررسی نتایج جستجو (به‌جز در فهرست­های رایانه­ای تحت وب)، بررسی منابع اطلاعاتی مورد مراجعه و ذخیره‌شده، تعداد پرس‌وجو‌های صادرشده، میزان استفاده از امکانات جستجو، تعداد حروف اضافه و کلمات بی‌معنای پرس‌وجو و زمان جستجو رابطه مثبت و با تعداد صفحات وب مورد مراجعه، رضایت و درک کاربر از موفقیت خود در فرآیند جستجو رابطه منفی دارد. همچنین یافته‌ها نشان دادند علاوه بر معیار موضوع،  پنج دسته معیارهای مربوط به نظام‌های بازیابی اطلاعات، معیارهای مربوط به عوامل شناختی (دانش ‌و نگرش)، ویژگی‌های اقلام اطلاعات و منبع اطلاعات و عوامل مربوط به بافت وظیفه‌کاری نیز بر تعامل کاربران با اطلاعات نیز تأثیرگذار است و بسته به سطح پیچیدگی ذهنی وظیفه‌کاری و محصول وظیفه‌کاری کاربر، معیارهای اثربخش یا بازدارنده تعامل وی با اطلاعات تغییر می‌کند.

نتیجه‌گیری: لازم است تا در طراحی تعاملی و شخصی‌سازی نظام‌های بازیابی اطلاعات به ویژگی‌های وظیفه‌کاری توجه گردد. پيشنهادهاي برخواسته از این پژوهش می تواند در طراحی مجدد نظام‌های بازیابی اطلاعات از بعد ساختاری و تعاملی مؤثر به کار گرفته شوند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: نوكاريزي، محسن
کلید واژه ها:  وظیفه‌کاری ، پیچیدگی ذهنی ، پیچیدگی عینی ، محصول ، رفتار تعاملی جستجوی اطلاعات ، رفتار اطلاع‌یابی ، رفتار پرس‌وجو ، معیار تعامل


>> کتابداری
شماره بازیابی: 142
نام نویسنده: وحدانی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 146
چکیده: 

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی نیازهای اطلاعاتی بازنشستگان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد به‌منظور برنامه ­ریزی جهت ارائه خدمات برون کتابخانه ­ای به آنان انجام شده‌است.

روش: این پژوهش از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه بازنشستگان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد تا سال 1392 بودند. حجم نمونه آماری 130 نفر برآورد و برای نمونه ­گیری از روش نمونه‌گیری خوشه­ای- تصادفی استفاده شد. گردآوری داده ­ها از طریق محقق ­ساخته صورت گرفت. هم­چنین در تجزیه‌وتحلیل داده­ها، از آمار توصیفی و استنباطی با کمک نرم‌افزار اس. پی. اس. اس. استفاده شد.

یافته­ ها: تجزیه‌وتحلیل داده­ ها نشان داد ازنظر بازنشستگان، در میان چهار گروه نیازهای اطلاعاتی، به ترتیب نیازهای فردی و فرهنگی- اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت و جایگاه بالاتری بودند و نیازهای آموزشی و معنوی- مذهبی در مراتب بعدی اهمیت قرار داشتند. بازنشستگان بیش­ترین اطلاعات خود را از طریق تلویزیون به‌دست می­ آوردند. تعداد کمی از بازنشستگان (9/26 ٪) عضو کتابخانه ­های عمومی بودند و 9/76 ٪ از بازنشستگان از کتابخانه‌های عمومی استفاده نمی­ کردند. بیش­ترین میزان استفاده بازنشستگان از کتابخانه ­های عمومی 3-2 بار در سال (9/6 ٪)  بود. دلیل عمده عدم استفاده بازنشستگان از کتابخانه ­های عمومی، مربوط به دور بودن کتابخانه­ ها و دلیل اصلی استفاده  تعداد کم بازنشستگان از کتابخانه عمومی، امانت گرفتن کتاب بود. میزان آشنایی بازنشستگان با کتابخانه­ های عمومی و خدمات آن‌ها کم­تر از حد متوسط (64/2) و میزان ضرورت ارائه خدمات از سوی کتابخانه­ های عمومی ازنظر بازنشستگان بیش­تر از حد متوسط (20/4) بود. بیش­ترین منابع درخواستی ازنظر بازنشستگان روزنامه­ ها بود.  بازنشستگان از برخی از خدمات کتابخانه و به میزان کمی استفاده می­ کردند که شامل امانت منابع (5/18٪)، رزرو منابع (3/12٪)، معرفی منابع (2/6٪)، تازه­ های کتابخانه (4/5٪)، کمک­های ارجاعی (2/6٪) آموزش و راهنمایی مراجعه‌کنندگان (2/9٪) اعلان مشخصات همایش­ها (1/3٪) جستجوی اطلاعات و منابع با بهره­ گیری از شیوه ­های رایانه ­ای (8/7٪) و برپایی نمایشگاه ­های کتابخانه (3/8٪) بود. ازنظر بازنشستگان در میان چهار گروه خدمات کتابخانه، بیش­ترین تمایل به استفاده از خدمات به ترتیب خدمات امانت، خدمات جنبی، خدمات مرجع و پژوهشی و خدمات اطلاع ­رسانی بود. به‌طورکلی برنامه ­های مذهبی (از خدمات جنبی) بیش­ترین و تشکیل گروه­های نمایش (از خدمات جنبی) کم­ترین تمایل به استفاده بازنشستگان در میان چهار گروه خدمات کتابخانه بود. بیش­تر بازنشستگان تمایل داشتند، شیوه ارائه خدمات از سوی کتابخانه ­ها  غیر از خدمات جنبی کتابخانه، به‌صورت غیرحضوری باشد. ازنظر آنان بهترین زمان برای ارائه خدمات کتابخانه­ ای در طول ایام هفته و خصوصاً هنگام عصر بود.

اصالت /ارزش: یافته­ های این پژوهش می­تواند به مسئولان امور در رفع نیازهای اطلاعاتی گروه­ های ویژه­ای از جامعه یعنی بازنشستگان کمک کند چراکه شناسایی نیاز­های اطلاعاتی بازنشستگان باعث می­شود کتابخانه­ های عمومی با آگاهی از این نیاز­ها بتوانند با تصمیم­ گیری­ های درست به رفع کاستی­ های احتمالی موجود، ارائه الگوی مناسب برای خط ­مشی مجموعه ­سازی و ارائه خدمات و بهبود کانال­ های دستیابی به اطلاعات بپردازند. هم­چنین این پژوهش با ارائه الگویی جهت تأمین خدمات برون­ کتابخانه ­ای، در دستیابی بازنشستگان به مواد اطلاعاتی مورد نیاز خود نقش مؤثری ایفا می­ کند و راهکار­هایی را در جهت بهبود و ارتقاء خدمات به بازنشستگان در کتابخانه ­های عمومی ارائه می ­دهد. هم‌چنین ازآنجایی‌که این پژوهش از اولین پژوهش­ ها در حوزه خدمات برون­ کتابخانه­ ای در کتابخانه­ های عمومی است و هدف آن ارائه الگویی برای ارائه این خدمات است، لذا می­ تواند در راستای ارائه خدمات برون­ کتابخانه ­ای به دیگر گروه­های مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

نتیجه­ گیری: با در نظر گرفتن یافته­ های پژوهش و تمایلات بازنشستگان، الگوی ارائه خدمات برون­ کتابخانه ­ای به بازنشستگان اداره آموزش و پرورش بجنورد طراحی گردید.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ
استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: تجعفري، معصومه
کلید واژه ها:  نیازسنجی ، نیازهای اطلاعاتی ، بازنشستگان ، اداره آموزش و پرورش ، شهرستان بجنورد ، طراحی الگو ، خدمات برون‌کتابخانه‌ای ، کتابخانه -عمومی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 141
نام نویسنده: دستجردی، علی اکبر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 99
چکیده: 

هدف: در دنیای پرچالش کنونی، سازمان‌ها در تلاشند تا کارکنانی را به کار گیرند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغل‌شان عمل کنند چرا که این رفتارهای فراتر از نقش در ارزیابی عملکرد انعکاس می‌یابد و می‌تواند عاملی مؤثر در افزایش انگیزش شغلی، تعهد سازمانی و عزت نفس سازمانی باشد. کار کردن در شرایط پیچیده و رقابتی، یکی از ویژگی‌های سازمان‌های آموزشی از جمله دانشگاه‌هاست. کتابداران دانشگاهی نیز می‌توانند نقش مهمی در ارتقا و کیفیت کتابخانه‌ها ایفا نمایند و با افزایش سطح عزت نفس سازمانی و انگیزش شغلی، در افزایش کیفیت کتابخانه‌ها مؤثر باشند. از این رو بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی و انگیزش شغلی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد مورد توجه این پژوهش قرار گرفت.

روش: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی‌ مشهد که تعداد 72 نفر بودند تشکیل داد. از میان این تعداد 60 نفر به عنوان نمونه پژوهش به روش تصادفی ساده با شیوه قرعه‌کشی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات دو استاندارد و تعدادی سؤال‌های باز بود. از انگیزش شغلی لوداهل و کیچنر برای سنجش انگیزش شغلی و از عزت‌نفس‌سازمانی پيرس و همکاران برای سنجش عزت نفس سازمانی کتابداران استفاده شد.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین عزت نفس سازمانی و انگیزش شغلی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد رابطه معناداری وجود دارد. وضعیت عزت نفس سازمانی آنها در حد زیاد و انگیزش شغلی آنها در سطح متوسط به بالا می‌باشد. همچنین نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد که متغیرهای فردی (وضعیت تأهل، سن، تحصیلات، سابقه کار و وضعیت استخدامی) کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد در افزایش عزت نفس سازمانی و میزان انگیزش شغلی آنها تأثیر معناداری ندارد. از بین متغیرهای فردی، نتایج مشخص کرد که انگیزش شغلی زنان تفاوت معناداری با مردان دارد. به عبارتی، مردان از انگیزش شغلی بالاتری در مقایسه با زنان برخوردار هستند. کتابداران عواملی چون نقش مسؤولین دانشگاه و کتابخانه‌ها و تصمیم‌گیری‌های آنها؛ ماهیت شغل و معنا دادن به آن؛ توجه به روابط انسانی، احترام، صداقت و مشارکت کتابداران؛ ارزیابی افراد بر اساس عملکرد؛ قدردانی از افراد توانمند و کارآمد و پاداش آنها بر اساس نیازهای آنها؛ تقسیم فعالیت‌ها و وظایف کاری با توجه ویژگی های روانشناختی و شخصیتی کتابداران؛ به وجود آوردن فضای روانی مناسب در سازمان و کتابخانه را به عنوان عوامل تأثیرگذار بر افزایش عزت نفس سازمانی و انگیزش شغلی نام بردند

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 


استاد مشاور اول: پریرخ، مهری
کلید واژه ها:  عزت نفس سازمانی ، انگیزش شغلی ، کتابخانه‌های دانشگاهی ، کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد


>> کتابداری
شماره بازیابی: 140
نام نویسنده: طلائی برآبادی، محمدجعفر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 148
چکیده: 

كتابخانه­ ها براي حفظ و ارتقای جایگاه کنونی باید بر تنوع و كيفيت خدمات خود افزوده و در اين راستا همگام با تغييرات و پيشرفت­هاي روزافزون، گام­هاي جدي بردارند و اين ميسر نمي­ شود مگر با بكارگيري نيروهاي خلاق كه با ايده­ها، پيشنهادها، ابتكارات و تفكرات خلاق خود، به حفظ و پویایی کتابخانه­ ها کمک کنند. در همین راستا، این پژوهش با هدف سنجش ميزان خلاقيت كتابداران دانشگاه فردوسي مشهد و نيز شناسایی مهمترین عوامل سازماني اثر گذار بر آن شامل: سبک رهبری، جو سازمانی، ساختار سازمانی، پاداش و منابع انجام شد.

 این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش انجام پژوهش، پیمایشی می‌باشد. كتابداران کتابخانه­ هاي دانشگاه فردوسي مشهد جامعه مورد پژوهش می‌باشند. حجم نمونه جامعه آماری نیز بر اساس جدول مورگان و کرجسی 75 نفر و به شیوه نمونه­ گیری تصادفی ساده تعیین شد. برای جمع آوردی داده­ها از دو "رندسیب"، جهت سنجش میزان خلاقیت کتابداران و محقق ساخته : عوامل سازمانی" جهت بررسی و شناسایی متغیرهای سازمانی مؤثر بر خلاقیت استفاده شد. سنجش خلاقیت رندسیب استاندارد است و به دفعات در تحقیقات داخلی و خارجی مورد استفاده قرار گرفته و روایی آن تأیید شده است، روایی محقق ساخته عوامل سازمانی نیز توسط چهار تن از اساتید رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و سه تن از دانشجویان مقطع دکترای این رشته که در این زمینه دارای سابقه پژوهشی بودند، مورد تایید قرار گرفت. قابليت اعتماد ­های مورد استفاده در اين تحقيق نیز به کمک آلفاي کرونباخ تأیید شد.

یافته های پژوهش حاکی از آن است که میانگین میزان خلاقیت کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد از حداکثر امتیاز (یعنی250 ) برابر 5/151 امتیاز است. این امر بیانگر این واقعیت است که کتابداران دانشگاه فردوسی از نظر میزان خلاقیت در حد متوسطی قرار دارند. همچنین بر پایه نتایج به دست آمده از میان عوامل سازمانی مؤثر بر افزایش خلاقیت، ساختار سازمانی با ضریب تأثیر 8/26 %  بیش از سایر عوامل سازمانی بر میزان خلاقیت کتابداران اثرگذار بوده است. اطلاعات به دست آمده همچنین نشان داد که گرچه بر پایه دیدگاه کتابداران، میزان حضور عوامل سارمانی مؤثر بر افزایش خلاقیت  در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد در حد متوسطی است، ولی نتایج آزمون فرضیه اصلی پژوهش ( ضریب همبستگی پیرسون) نشان داد عوامل سازمانی موجود در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد بر میزان خلاقیت کتابداران، تأثیر مستقیمی داشته است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ

فاقد


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: پریرخ، مهری
کلید واژه ها:  خلاقیت کتابداران ، سنجش خلاقیت ، عوامل سازمانی ، سبک رهبری ، ساختار سازمانی ، جو سازمانی ، سیستم پاداش


>> کتابداری
شماره بازیابی: 139
نام نویسنده: ايلخاني، ملیحه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 156
چکیده: 

هدف: با توجه به توسعه روزافزون و سريع فناوري­هاي اطلاعاتی و تحول­های ایجاد شده در نيازها و انتظارات كاربران و در فرایند خدمت رسانی به آنان، بهره گيري از خدمات مرجع الكترونيكي در كتابخانه ها ضروري مي باشد.  هدف این پژوهش شناخت توانایی­های کتابداران و زیرساخت‌های فناوری مورد نیاز برای ارائه خدمات مرجع الکترونیکی در دانشگاه فردوسی مشهد و پی بردن به کاستی­های مربوطه برای راه­ اندازی این خدمات می­باشد.

روش و ابزار و جامعه پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شد. با توجه به نبود تجربه مشابه، ابزارهای پژوهش ­(یعنی ، سیاهه وارسی و پرسش­های مصاحبه) بر پایه رهنمودهای انجمن­ خدمات مرجع و خدمات براي كاربران ( روسا)، ایفلا و همچنین متون مرتبط طراحی شدند. هدف سنجش نظرات كتابداران در مورد مهارت­هاي فناوري، مهارت­هاي تخصصي و نيز مهارت­هاي فردي آنان بود. در بخش مربوط به مهارتهای فردی از آزمون خلاقیت تورنس[1] نیز استفاده گردید. در از طيف ليكرت، براي سنجش مهارت­های کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد استفاده شد. سياهه وارسي براي شناسايي زیرساخت­هاي فناوري براي ارائه اين خدمات طراحي گرديد. از طرف ديگر براي كنترل درست بودن نظرات، چند سوال باز به اضافه شد. مصاحبه با يك نفر از مسئولان كتابخانه صورت گرفت و هدف آن، شناسایی زیرساخت­ها و پی بردن به برخی از مهارت­های کتابداران بود. برای اطمینان از روایی ابزارهای پژوهش افزون بر استفاده از رهنمودها و متون پیشگفته، از دیدگاه­ صاحب نظران علم اطلاعات و دانش شناسی نيز استفاده گردید. انجام پیش آزمون و نتیجه آزمون آلفای کرونباخ برابر با 945/0 نشانگر پایایی قابل قبول ابزار گردآوری اطلاعات بود.

جامعه پژوهش را تمامی کتابداران شاغل در بخش‌های مرجع، اطلاع رسانی و خدمات عمومی کتابخانههای مرکزی و دانشکده‌ای (32 نفر)، که به ارائه خدمات به کاربران می‌پردازند، و همچنین یکی از مسئولان مرکز اطلاع­رسانی و کتابخانه مرکزی تشکیل داد.

یافته­ ها: یافته­ ها نشان داد که حدود 35% از کتابداران در حد کمی انواع خدمات مرجع الکترونیکی را ارائه می­دهند. بقیه نیز اظهار داشتند که این نوع خدمات را در حد متوسط ارائه می­کنند. با وجود این، تمامی کتابداران دانشگاه فردوسی (100%) راه­ اندازی سیستم خدمات مرجع الکترونیکی را ضروری دانستند. در این میان، تنها 28% آن­ها معتقد به برخورداری از مهارت‌های فناوری بوده و نزدیک به 50% باور داشتند که مهارت‌های جستجو و اطلاع یابی مناسبی در پیوند با خدمات مرجع الکترونیکی دارند. از نظر مهارت­های فردی (مانند همکاری و فعالیت گروهی، خلاقیت، خطرپذیری و جز آن) نتایج نشان داد بیش از 60% کتابداران خود را دارای مهارت‌های مناسب می‌دانستند. با توجه به یافته­ها و شکاف میان وضعیت موجود و مطلوب به نظر می­رسد میزان استفاده کتابداران از فناوری بیشترین اختلاف و مهارت­های فردی کتابداران کمترین فاصله را با وضعیت مطلوب دارد. در ادامه پیشنهادهایی به منظور توسعه خدمات مرجع الكترونيكي و پيشنهادهايي براي پژوهشهاي آينده ارائه شده است.


استاد راهنمای اول: پريرخ، مهري
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  خدمات مرجع الکترونیکی ، خدمات مرجع ديجيتال ، مهارت های کتابداران ، مهارت های حرفه ای ، مهارت های فردی ، زیرساخت های فناوری


>> کتابداری
شماره بازیابی: 138
نام نویسنده: طاهري، ابوالفضل
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 154
چکیده: 

 

هدف: یکی از کاستی­ های عمده فهرست­ های رایانه­ ای در گردهم ­آوری و نمایش آثار وابسته (خانواده­ های کتابشناختی) ناشی از روشن نبودن نوع و شیوه نمایش روابط کتابشناختی و تنوع زیاد در واژگان نمایانگر انواع وابستگی­ ها می­ باشد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف واکاوی چگونگی روابط کتابشناختی میان آثار وابسته حوزه ادبیات فارسی و واژگان نمایانگر آن­ها در پیشینه­ های کتابشناختی و در ساختار یونی مارک انجام شده است.

روش شناسی: جامعه این پژوهش، پیشینه­های مرتبط با چهار خانواده شاهنامه فردوسی، مثنوی معنوی، دیوان حافظ و گلستان سعدی است. از روش تحلیل محتوا به منظور شناسایی نوع روابط کتابشناختی و تحلیل واژگان نمایانگر وابستگی­ ها در پیشینه ­های این چهار اثر در فهرست رایانه ای کتابخانه ملی ایران استفاده شد. سپس، ابزار­های سازماندهی اطلاعات فارسی (سرعنوان­های موضوعی و طرح­ های رده ­بندی) به منظور شناسایی انواع وابستگی­ های موجود در آن­ها و هم‌خوانی با  روابط مطرح در مدل اف آر بی آر مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته ­ها: وابستگی­ هایی همچون "برگزیده­ ها" با 25/18 درصد؛ "بازنگری" با 91/15 درصد؛ "بر اساس نسخه خاص" با 54/13 درصد؛ "شرح­ها" با 65/10 درصد و "اقتباس" با 39/8 درصد جزء فراوانترین نوع وابستگی­ ها به حساب می­ آیند. همچنین، ترتیب وابستگی­ ها در همه خانواده ­ها متفاوت است. 3/61 درصد از واژه ­ها تنها یک یا دو بار در پیشینه­ ها مشاهده شدند و اغلب وابستگی ­های سطح بیان دارای تنوع واژگانی بالا هستند. تحلیل عناصر (فیلدهای) کتابشناختی نیز نشان داد که عنوان، یادداشت، عنوان فرعی و موضوع از مهمترین و "عنوان قراردادی" و "سر شناسه" از کم ­اهمیت ­ترین عناصر کتابشناختی از نظر میزان تنوع وابستگی­ ها بودند . به طور کلی، 45/82 درصد از واژه ­های نمایانگر وابستگی­ ها تنها در یک یا دو فیلد حضور داشتند. انواع وابستگی­ های سطح بیان نیز در پنج چهریزه "حجم"، "محتوا"، "زبان"، "همراهی"  و "بازنگری" قرار گرفته­اند. یافته های بخش دوم نشان داد در ابزار­های سازماندهی، 37 وابستگی کلی و فرعی در سطح بیان و 6 وابستگی در سطح نمود وجود دارد. همچنین، تطبیق وابستگی­های ابزارهای سازماندهی فارسی با روابط مدل اف آر بی آر نشان داد  تنها 11 وابستگی در سطح بیان و نیز 2 وابستگی در سطح نمود دارای نمونه همخوان در این مدل می­باشند. همچنین، 76 فیلد از ساختار یونی مارک امکان ذخیره روابط کتابشناختی را داشتند که  39 مورد آن­ها به عنوان فیلد رابطه­ای مناسب برای سازماندهی خانواده­های کتابشناختی در نظر گرفته شدند.


نتیجه­ گیری: به کارگیری فایل خوشه بندی شده­ واژگان نمایانگر انواع وابستگی­ ها در فهرست­ های رایانه ­ای و طراحی این نظام­ها بر پایه مدل چهریزه­ای سبب نمایش بهتر اطلاعات ­می­ گردد. همچنین، توجه به آن دسته وابستگی­ های حوزه ادبیات فارسی که در ساختار مدل اف آر بی آر وجود ندارند، در بومی سازی این مدل ضروری است. در پایان نیز، با روش مبتنی بر شواهد، پیشنهادهای بایسته برای مدیریت بهینه روابط کتابشناختی در ساختار یونی مارک ارائه شده است

فهرست مندرجات

نتيجه گيري

منابع ومآخذ

فاقداستاد راهنمای اول: فتاحي، رحمت اله
کلید واژه ها:  : خانواده های کتابشناختی ، آثار وابسته ، روابط کتابشناختی ، واژگان نمایانگر وابستگی ها ، یونی مارک ، فیلد‌های رابطه‌ای ،  ابزارهای سازماندهی اطلاعات ، مدل اف آر بی آر


>> کتابداری
شماره بازیابی: 137
نام نویسنده: رضائي، روح‌اله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 84
چکیده: 

اين پژوهش به‌ منظور بررسي میزان اضطراب و شناخت اينترنتي اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در فرايند جست‌وجوي منابع اطلاعاتي آن‌ها انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردي و به روش پيمايشي انجام شده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل تمامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در حوزه­های دندان‌پزشکي، داروسازي، پيراپزشکي (شامل پرستاري و مامايي) و هم‌چنين اعضاي هيأت علمي حوزه پزشکي شاغل در مراکز درماني امام رضا (ع) و قائم (عج) بودند. تعداد کل جامعه آماري شامل 566 عضو هيأت علمي مرد و زن بود. به ‌منظور دستيابي به حجم نمونه از روش نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌اي غيرنسبتي استفاده شد. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه هر حوزه تحصيلي مشخص شد که با توجه به اهميت حوزه­ پزشکي و هم‌چنين به منظور بالا بردن دقت پژوهش نسبت بيش­تري از اعضای هیأت علمی این حوزه در مقايسه با حجم تعيين شده توسط فرمول انتخاب شد. براي جمع‌آوري اطلاعات از محقق‌ساخته در دو حوزه شناخت اينترنت و اضطراب اينترنت استفاده شد. اعتبار ابزار اندازه‌گيري توسط افراد صاحب‌نظر تأييد شد و پايايي آن از طريق آلفاي کرونباخ به ميزان 83/0 براي اضطراب اينترنتي و براي شناخت اينترنتي 85/0 به ‌دست آمد. از روش‌هاي آماري توصيفي (فراواني، درصد، ميانگين و انحراف‌معيار) و آمار استنباطي (تحليل واريانس یک طرفه، آزمون تي يک نمونه، آزمون تی مستقل، همبستگي پيرسون و دانکن) به ‌منظور تجزيه و تحليل داده‌ها استفاده شده است. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده‌ها نشان داد که بين ميانگين نمرات اضطراب اينترنتي اعضاي هيأت علمي و نمره متوسط اضطراب اينترنتي (75) تفاوت معناداري وجود داشت و آن‌ها کم‌تر از سطح متوسط، اضطراب اينترنتي از خود بروز دادند. نتايج پژوهش نشان داد هر چند ميانگين شناخت اينترنتي اعضاي هيأت علمي پايين‌تر از سطح متوسط (36) بود اما در سطح جامعه اين تفاوت معنادار نبود. از ديگر يافته‌هاي پژوهش اين است که تفاوت معناداری بین میانگین اضطراب اینترنتی و شناخت اینترنتی اعضاي هيأت علمي بر حسب جنسیت و سن وجود نداشت. هم‌چنین بین شناخت اینترنتی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر حسب حوزه‌های تحصيلي مختلف نیز تفاوت معنادار نبود. نتايج بيانگر اين بود که حوزه‌هاي تحصيلي مختلف عامل مهمي در وجود تفاوت معنادار بين اعضاي هيأت علمي از نظر ميزان اضطراب اينترنتي بود و بين اعضاي هيأت علمي حوزه پزشکي با ديگر حوزه‌ها تفاوت معناداري وجود داشت. هم‌چنين يافته‌ها نشان داد بين ميزان اضطراب اينترنتي و شناخت اينترنتي اعضاي هيأت علمي رابطه منفي و معناداري وجود داشت.

فهرست مندرجات

نتيجه گيري

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: نوكاريزي، محسن
استاد مشاور اول: تجعفري، معصومه
کلید واژه ها:  اضطراب اینترنتی ، شناخت اینترنتی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد


>> کتابداری
شماره بازیابی: 136
نام نویسنده: دانش، فرشید
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 209
چکیده: 

زمینه/هدف: یکی از زمینه‏های پژوهش در قلمرو وب‏سنجی مطالعه میزان حضور و اثربخشی وبی دانشمندان است. با توجه به اینکه اطلاعات دقیقی در زمینه میزان و چگونگی حضور و اثربخشی اعضاء هیأت علمی علم اطلاعات و دانش‏شناسی ایران در دست نیست، پژوهش حاضر به این مسأله اساسی می‏پردازد. افزون‏ بر این، وضعیت این مسأله در ارتباط با عملکرد علمی و حرفه‏ای جامعه پژوهش مشخص نیست. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان و چگونگی حضور و اثربخشی اعضاء هیأت علمی رشته علم اطلاعات و دانش‏شناسی ايران و پی‏بردن به رابطه آن با کسب امتیازهای مادی و معنوی در چارچوب نظریه قشربندی اجتماعی در علم و ترسیم قشرهاي جامعه پژوهش حاضر مي‌باشد.

روش‏شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی است و به دو روش پیمایشی با رویکرد توصیفی و وب‏سنجی انجام می‏شود. جامعه پژوهش را کليه اعضاء هيأت علمي شاغل در گروه هاي آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی ايران دارای مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و مرتبه استادياري به بالا و نیز دارای توليدات علمي و استنادهای وبی آن‌ها تشکيل مي‏دهند. از سیاهه وارسی برای گردآوری داده‏های وبی در مورد زمینه‏های حضور آثار و به منظور جمع‏آوری داده‏های مربوط به فعالیت‏های علمی و حرفه‏ای استفاده شده است. همچنین گردآوری داده‏های وبی در بستر سه پایگاه گوگل، گوگل پژوهشگر و نمایه استنادی علوم ایران انجام گرفت. داده‌ها با استفاده از روش‏های آمار توصيفي مانند توزیع فراوانی، درصد، میانگین و همبستگی اسپیرمن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

یافته‏ها: تحلیل داده‏ها نشان داد که از نظر میزان حضور و اثربخشی برای مجموع آثار فارسی و انگلیسی اعضاء هیأت علمی گروه‏های دانشگاه‏های فردوسی مشهد، شهید چمران اهواز، شیراز، خوارزمی و دانشگاه آزاد اسلامی بیشترین حضور را در قشر مرکزی دارند. یافته‏ها درخصوص زمینه‏های حضور مجموع آثار جامعه پژوهش در گوگل حاکی از آن است که زمینه‏های حضور پایگاه اطلاعات علمی، خود استنادی و وب‏سایت‏های دانشگاهی جایگاه‏های نخست تا سوم را به خود اختصاص داده‏اند. تحلیل داده‏ها همچنین تفاوت بین میزان حضور و اثربخشی جامعه پژوهش و محل اخذ مدرک دکتری از داخل و خارج را تأیید نمود. در ادامه مشخص شد که بین میزان حضور و اثربخشی جامعه پژوهش با مرتبه علمی تفاوت وجود دارد. در مورد فرضیه نخست مشخص شد که بین ميزان حضور و اثربخشی جامعه پژوهش رابطه معنی‏دار وجود دارد. تحلیل داده‏ها در خصوص فرضیه دوم نیز نشان داد که بین میزان حضور جامعه پژوهش و حضور آثار آنها در گوگل رابطه معنی‏دار است. در مورد فرضیه سوم نیز رابطه بین قشربندی مبتنی بر عملکرد علمی و حرفه‏ای و قشربندی وبی تأیید گردید.

نتایج: تحلیل نتایج حاکی از آن است که دانش‏آموختگی در خارج از کشور، تسلط به زبان انگلیسی، نگارش مقاله‏های گروهی با دانشمندان بین‏المللی، عضویت در گروه‏های پژوهشی معتبر، اشتغال در گروه‏های آموزشی پر سابقه و دارای تحصیلات تکمیلی از علت‏های اصلی حضور برخی از اعضاء جامعه پژوهش در قشر مرکزی به شمار می‏آید. همچنین، داشتن وبلاگ یا وب‏سایت شخصی روز آمد و دارای محتوا، عضویت در شبکه‏های اجتماعی علمی و پایگاه اطلاعاتی برخی از علت‏های اصلی میزان حضور بالای آثار در موتور کاوش گوگل می‏باشد.

کاربردهای احتمالی: در کنار شاخص‏های سنتی مؤسسه اطلاعات علمی، با استفاده از شاخص ارزیابی جدید مطرح شده با عنوان "شاخص حضور و اثربخشی وبی" می‏توان دانشمندان، دانشگاه‏ها و کشورها را ارزیابی و پایش نمود.

اصالت/ ارزش: پژوهش حاضر چارچوب نظری نوینی برای انجام پژوهش معرفی کرده است. همچنین نتایج بدست آمده از آن تصویری روشن از وضعیت کنونی جامعه پژوهش هم از جنبه حضور و اثربخشی در وب و هم از نظر عملکرد علمی و حرفه‏ای ارائه نمود. افزون بر این، پیشنهادهای کاربردی برخاسته از این پایان‏نامه می‏تواند به عنوان نقشه راهی برای دانشمندان جوان و کم سابقه قلمروهای علمی مختلف ارائه نماید. به بیان دیگر، آنها می‏توانند با استفاده نتایج بدست آمده در این پژوهش و توجه به عوامل و علت‏های موفقیت برخی از افراد جامعه پژوهش از آنها ایده گرفته و در زندگی علمی و حرفه‏ای خود از این الگوها استفاده نمایند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: فتاحي، رحمت اله
استاد مشاور اول: دیانی، محمدحسین
کلید واژه ها:  حضور وبی ، اثربخشی وبی ، علم اطلاعات و دانش ‏شناسی ، قشربندی اجتماعی در علم ، نمایه استنادی علوم ایران ، پایگاه استنادی جهان اسلام ، گوگل پژوهشگر ، گوگل

<   12345678910111213141516171819   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.