دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته کتابدرای

<   12345678910111213141516171819   >


تعداد نتایج به دست آمده: 181 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 122
نام نویسنده: مرادی مقدم، حسین
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 267
چکیده: 

هدف از این پژوهش شناسايي الگوي رشد علم ايران در حوزه علوم طی سالهای 2010-1980 (سه دهه) و مقايسة آن با الگوي جهاني رشد علم طي همين سالها بوده است. اين پژوهش از نوع کاربردی است و با استفاده از روش روندپژوهی و  بر اساس تحلیل سری­های زمانی انجام گرفته است. در این پژوهش از شیوه سرشماری استفاده شده و نمونه­گیری انجام نشده است. جامعه مورد پژوهش شامل كليه توليدات علمي نمايه شدة ايران و جهان در نمايه استنادي علوم (SCI) در سالهاي 2010-1980، بوده، همچنین آمار کلیة دانشجويان مقاطع تحصیلات تکمیلی و اعضاي هیات علمی تمام وقت دانشگاهها در دو وزارتخانة علوم، تحقیقات و فناوری، و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و نیزآمار مربوط به ميزان تولید ناخالص ملی ایران طی سالهای مذكور مورد بررسی قرار گرفته است. موضوعات برتر، نویسندگان برتر، کشورهای همکاری کنندة برتر، زبانهای پربسامد و مدارک پربسامد در تولید علم ایران و جهان طی سال­های مورد بررسی شناسایی گردید. بر اساس تحلیل سری­های زمانی و با استفاده از نرم افزار آماری R الگوی رشد علم ایران و جهان همراه با نمودار الگوی رشد اين دو شناسایی گردید و بر اساس الگوی حاکم، تولید علم ایران و جهان پيش­بيني شد. یافته ها نشان داد الگوی رشد علم ایران لجستیکی و الگوی رشد علم جهان نمایی بوده است. در طی سال­های مورد بررسی تولید علم ایران روند رشد سالیانه یکنواختی نداشته و نرخ رشد ساليانة توليد علم ايران در دهه اول منفی و در دهه دوم مثبت و پایین، ولی در دهه سوم مثبت و بالا بوده است. متوسط نرخ رشد سالیانة تولید علم ایران در این مدت %15 و جهان 15/3 درصد بوده که بر اين اساس، متوسط نرخ رشد سالیانة تولید علم ایران تقریبا 5 برابر جهان بوده است. بیشترین تولید علم ایران (هشتاد درصد) در سال­های 2004-2010 انجام گرفته است.  برخی از عوامل موثر بر تولید علم ایران بررسی و تحلیل گردید. یافته ها همچنین  نشان داد همبستگي بين تعداد دانشجويان تحصيلات تكميلي، تعداد اعضاي هيأت علمي و ميزان توليد ناخالص ملي با توليد علم ایران مثبت و معنادار بود. نتایج نشان داد افزایش تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی، اعضای هیات علمی دانشگاهها و میزان تولید ناخالص ملی ایران افزایش تولید علم ایران را به دنبال داشته­­اند. همچنین  فرضیة پرایس مبنی بر رشد نمایی علم با مقدار ثابت دوبرابری تولید علم هر پانزه سال یک بار، در مورد تولید علم ایران و جهان تایید نشد.  مقدار ثابت رشد مورد نظر پرایس مبهم بوده و نیاز به تجدیدنظر دارد.  همانگونه که در مورد تولید علم ایران دیده شد، شرایط متغیر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سطح ملی باعث تفاوت الگوی رشد علمی ملی و بین­المللی می­شود. الگوهاي رشد علم و كاربرد آنها در سطوح ملي و بين­المللي و نيز عوامل اثرگذار بر فراز و فرود اين رشد نيازمند تحقيقات بيشتري است

فهرست مندرجات  فهرست منابع وماخذ   


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  رشد علم ، تولید علم ، الگوی رشد علم ، فرضیه پرایس ، تولید ناخالص ملی ، ایران


>> کتابداری
شماره بازیابی: 121
نام نویسنده: مرادنژاد، علی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 162
چکیده: 

   هدف پژوهش حاضر، بررسی هزینه- اثربخشی کتاب­های چاپی لاتین و پایگاه­های اطلاعاتی مقالات تمام‌متن الکترونیکی لاتین دانشگاه فردوسی مشهد در دو حوزه موضوعی علوم انسانی- اجتماعی و فنی- مهندسی می­باشد. بخش اول پژوهش با رویکردی کیفی و با استفاده از دو سؤال پژوهشی به تشریح راهکارهای فعلی مجموعه‌سازی و ارائه پیشنهادها و راهکارهایی درباره انتخاب مناسب کتاب‌های چاپی و پایگاه­های اطلاعاتی لاتین می­پردازد. جامعه آماری برای پاسخگویی به سؤالات این بخش دست‌اندرکاران بخش سفارشات در دانشکده­های حوزه­های موضوعی علوم انسانی- اجتماعی و فنی- مهندسی بودند که با روش نمونه­گیری غیر احتمالی افزایشی انتخاب شدند. بخش دوم پژوهش با رویکردی کمّی و با کمک سه فرضیه پژوهشی به تعیین میزان استفاده کاربران (دانشجویان، اعضای هیأت علمی و دیگر کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد) و تعیین هزینه­های خرید کتاب­های چاپی و هزینه­های اشتراک پایگاه­های اطلاعاتی لاتین پرداخت. جامعه آماری این قسمت پژوهش عبارت بودند از 1897 عنوان کتاب­ چاپی لاتین و پایگاه‌های اطلاعاتی مقالات تمام­متن الکترونیکی لاتین (Elsvier؛ Proquest؛ Springer؛ Scopus؛ IEEE؛ ACS؛ ASME؛ Ebsco؛ Emerald؛ Oxford؛ Sage Publication و Wiley). درباره کتاب­های چاپی از نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای استفاده شد و با استفاده از فرمول مورگان و کرجسی حجم نمونه 320 عنوان تعیین شد.

   ارزشیابی مجموعه در این پژوهش از سه روش علمی "بررسی دیدگاه دست‌اندرکاران امر سفارشات در مورد مجموعه، با توجه به اسناد و مدارک مجموعه­سازی"، شمارش "فراوانی استفاده" و "تحلیل هزینه- اثربخشی" انجام پذیرفت. در این راستا برای گردآوری اطلاعات، از ابزارها و روش­های بررسی اسنادی، مشاهده و مصاحبه استفاده شد. در ابتدا با بررسی اسنادی، اسناد و مدارک کتابخانه­ای مانند "قبض­های انبار کتاب­های چاپی"، "دفتر ثبت کتاب­های چاپی" و "توافق­نامه­های مجوز استفاده" پایگاه­های اطلاعاتی، جهت تعیین تعداد کل جامعه و حجم نمونه مورد استفاده قرار گرفتند. پس از تعیین نمونه­ها، برخی اطلاعات دیگر، مانند قیمت خرید کتاب­های چاپی و قیمت اشتراک پایگاه­های اطلاعاتی از طریق این ابزارها گردآوری شدند. جهت مطالعه رفتار کاربران و میزان استفاده آنها از منابع به روش مشاهده (ثبت وقایع) عمل شد. در این راستا با بررسی رخدادهای امانت نرمافزار سیمرغ برای کتابهای چاپی و همچنین بررسی این رخدادها از طریق "تحلیل گزارشهای تراکنش" برای پایگاههای اطلاعاتی، آثار به جا مانده از رفتارهای کاربران استخراج گردید. درباره سیاست­های مجموعه­سازی نیز اطلاعات از طریق بررسی اسناد و مدارک و نیز "مصاحبه متمرکز گروهی" با دست‌اندرکاران سفارشات کتابخانه­های مورد مطالعه انجام گرفت.

   یافته­های پژوهش نشان داد، کتابخانه­های دانشگاه فردوسی مشهد در ارتباط با کتاب­های چاپی و پایگاه‌های اطلاعاتی، از روش‌ها و رویه­های اصولی و علمی مجموعه­سازی استفاده نمی­کنند. در نهایت آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد: 1. میزان استفاده از کتابهای چاپی لاتین در حوزه فنی- مهندسی بیشتر از حوزه علوم انسانی- اجتماعی است؛ 2. میزان استفاده کاربران در حوزه‌های موضوعی علوم انسانی- اجتماعی و فنی- مهندسی از پایگاههای اطلاعاتی لاتین بیشتر از کتابهای چاپی لاتین است؛ 3. هزینه- اثربخشی پایگاههای اطلاعاتی لاتین در حوزه فنی- مهندسی بیشتر از حوزه علوم انسانی- اجتماعی است؛ 4. هزینه- اثربخشی کتابهای چاپی لاتین در حوزه فنی- مهندسی بیشتر از حوزه علوم انسانی- اجتماعی است

فهرست مندرجات  فهرست منابع وماخذ   

 


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  مجموعه سازی کتاب های چاپی لاتین ، مجموعه سازی پایگاه های اطلاعاتی مقالات تمام متن الکترونیکی لاتین ، تحلیل هزینه- اثربخشی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 120
نام نویسنده: رهنما، ساناز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 146
چکیده: 

امروزه برقراري ارتباط موثر را مي‌توان از الزامات زندگي اجتماعي دانست. كتابداران شاغل در كتابخانه‌ها نيز با برقراري ارتباط شايسته و مناسب با كاربران مي‌توانند نقش مهمي در مرتفع نمودن نيازهاي اطلاعاتي جامعه داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسي وضعيت مهارت‌هاي ارتباطي كتابداران دانشگاه فردوسي مشهد و سنجش ميزان رضايتمندي دانشجويان از ارتباط با كتابداران صورت پذيرفت. اين پژوهش از نوع كاربردي بوده و به شيوه پيمايشي انجام شد. به منظور گردآوري اطلاعات از كتابداران و دانشجويان از و فرم اطلاعات جمعيت شناختي بهره گرفته شد.

يافته‌هاي پژوهش نشان داد، به طور كلي وضعيت مهارت‌هاي ارتباطي كتابداران خوب مي‌باشد و در اين راستا بررسي رابطه ميان رضايتمندي دانشجويان از تعامل با كتابداران و ميزان برخورداري كتابداران از مهارت‌هاي ارتباطي نشان داد بين اين دو متغير رابطه معناداري وجود دارد. همچنين آزمون ساير فرضيه‌هاي پژوهش نشان داد ميان متغيرهاي "ميزان تحصيلات" و "تجربه" كتابداران با ميزان برخورداري از مهارت‌هاي ارتباطي رابطه معناداري وجود ندارد. افزون بر آن، يافته‌ها نشان داد وضعيت برخورداري كتابداران از مهارت‌هاي ارتباطي در حوزه‌هاي تحصيلي چهارگانه، در يك سطح بوده و تفاوت معناداري در اين رابطه مشاهده نشد. با اين وجود بين ميزان رضايتمندي دانشجويان از برقراري تعامل با كتابداران در حوزه‌هاي تحصيلي چهارگانه تفاوت معناداري وجود دارد و بررسي تاثير متغير "جنسيت" بر ميزان رضايتمندي دانشجويان نشان داد، ارتباط معناداري ميان رضايتمندي دانشجويان از تعامل با كتابداران همجنس و غيرهمجنس وجود ندارد. يكي ديگر از اهداف پژوهش حاضر شناسايي مهمترين عوامل موثر بر تعامل بين فردي از ديدگاه كتابداران بود. نتايج به دست آمده نشان داد، مهمترين عوامل موثر بر تعامل بين فردي، ابتدا عوامل سازماني است و پس از آن عوامل محيطي، فردي و فرهنگي تاثيرگذار مي‌باشند. افزون بر اين، در رابطه با مهمترين عوامل رضايتمندي دانشجويان از تعامل با كتابداران، يافته‌هاي پژوهش نشان داد مراجع‌پذير بودن، اشارات و حركات، اعلام آگاهي از حضور ديگران، اجتناب از كاربرد واژگان خاص، گوش دادن فعال، پايان رضايت بخش به تعامل، لحن صدا و تنظيم عواطف مهمترين اين عوامل عنوان شده كه ميزان رضايت نيز در حد مناسبي تعيين گرديد

فهرست مندرجات  فهرست منابع وماخذ   

 


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  مهارت های ارتباطی ، تعامل بین فردی ، رضایتمندی ، دانشجویان ، کتابداران ، دانشگاه فردوسی مشهد ، عوامل موثر بر تعامل بین فردی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 119
نام نویسنده: شریف، عاطفه
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 250
چکیده: 

زمينه: فهرست سرعنوان‌‌های موضوعی فارسی به منزله ابزاری استاندارد و ملی جهت بازنمایی موضوعی کتاب‌‌های فارسی از سوی کتابخانه ملی ایران و سایر کتابخانه‌‌ها در ايران مورد استفاده قرار می‌‌گیرد.

هدف: هدف از انجام این پژوهش، بازشناسي عمیق ویژگی‌های سرعنوان‌های موضوعی فارسی در سه حيطه ساختار زباني، شبكه معنايي و نظام مفهومی است.

روش‌شناسي: پژوهش از نوع كاربردي است و به روش تحليل محتوا انجام پذیرفته است. دستور کار کدگذاری مطابق با پرسش‌های پژوهش، چارچوب تعریف شده، مبانی نظری به ویژه در حوزه زبان و بازنگری متخصصان آن حوزه تدوین شد. فهرست سرعنوان‌های موضوعی فارسی ویرایش سوم و دو پیوست آن (11233 رکورد) و سرعنوان‌های موضوعی مشترک در فهرست کنگره و فارسی (9519 رکورد) به منزله جامعه آماری قرار گرفت. بخشي از داده‌ها از سطح جامعه آماري و بخشی دیگر از طریق نمونه‌ تصادفی گردآوري شد. اما در شناسایی شبکه کلی سلسله مراتب و نظام مفهومی حاکم بر سرعنوان‌های موضوعی فارسی تمامی رکوردهای سرعنوانی (84545 رکورد) مورد بررسی قرار گرفت. نظام مفهومی حاصل شده از سرعنوان‌ها با نظام دانشی موجود در ایران و نظام رده‌بندی کنگره مطابقت داده شد.

يافته‌ها: طبق یافته‌ها از نظر ساختار زبانی، سرعنوان‌های موضوعی فارسی با 17/86 درصد از زبان طبیعی پیروی کرده‌اند و 87/79 درصد از سرعنوان‌ها پیش‌همارای طبیعی هستند. از نظر دستوری شکل غالب سرعنوان‌ها به صورت اسم (1/96 درصد) و گروه اسمی (87 درصد) است. تفاوت معناداری میان دو فهرست از نظر نوع زبان، وجود یادداشت دامنه و وجود شماره رده برقرار است. از نظر شبکه معنایی، تفاوتی اساسی و معنادار میان دو فهرست قابل مشاهده است. بیشترین ارتباط میان نظام موضوعی و رده‌بندی کنگره در رده‌های علوم (5/19%)، فناوری (4/14 %)، علوم اجتماعی (6/10 %)، پزشکی (5/9 %) و فلسفه و روان‌شناسی (6/6 %) است. در تحلیل نظام مفهومی سرعنوان‌های موضوعی 241 درخت سلسله مراتب شناسایی شد. بزرگترین درخت‌ها  به منزله سرعنوان رأس (از جمله پزشکی و روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، فلسفه، قراردادها، ریخته‌گری، ریاضیات، مدیریت، حقوق و ...)  در نظام مفهومی تعیین شد. یافته‌ها نشانگر تفاوت سرعنوان‌های رأس فهرست کنگره با فهرست فارسی است. بیش از نیمی از سرعنوان‌های رأس (26/55%) با عنوان رشته‌های تحصیلی تطابق واژگانی ندارد و تنها 05/21 درصد از سرعنوان‌ها در تطابق کامل‌اند. در تحلیل دامنه موضوعی مشخص گردید که نظام مفهومی حاکم بر سرعنوان‌های موضوعی جزئی‌تر از محتوای رشته‌های تحصیلی در ایران است و بخش کوچکی از نظام دانشی ایران و نه تمامی آن به صورت درخت سلسله‌مراتبي نظم يافته و بازنمایی شده است. در بررسی تطابق واژگانی سرعنوان‌های رأس با رده‌بندی کنگره مشخص گردید که 05/71 درصد از سرعنوان‌های رأس عیناً با همان واژگان در دو ابزار وجود دارند. در مجموع، نظام مفهومی در فهرست سرعنوان‌های موضوعی فارسی تنها در تعداد معدودی از حوزه‌ها نظم یافته‌ است و در سایر حوزه‌ها پیوند میان موضوعات به واسطه رابطه سلسله مراتبی، آن گونه که انتظار می‌رود برقرار نشده است.

نتيجه‌گيري: با توجه به کاستی‌های فهرست سرعنوان‌ها به ویژه ضعف و اشکال در شبکه روابط معنایی و نظام مفهومی آن لازم است این فهرست در جهت غنی‌سازی شبکه معنایی میان سرعنوان‌ها و پوشش تمامی حوزه‌های دانش در ایران مورد بررسي و بازنگری قرار گیرد.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ فاقد


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  سرعنوان موضوعی فارسی ، ساختار زبانی ، شبکه معنایی ، نظام مفهومی ، سرعنوان موضوعی کنگره ، نظام دانشی ایران ، رده بندی کنگره ، سازماندهی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 118
نام نویسنده: سالاری، محمود
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 292
چکیده: 

اين پژوهشبا هدف شناسائي، دسته‏بندي، تعيين اهميّت نسبي، تعيين شکاف بين وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظارو‏ اولويت‏بندی اثربخشي عوامل مؤثر بر فرهنگ مطالعه به منظور ارائه مدلي مناسب براي توسعه فرهنگ مطالعه در ايران انجام شد. عوامل مؤثر بر فرهنگ مطالعه با مرور متون و نظرخواهي از برخی اندیشمندان در سطح کشور شناسائي و بر پایه مدلی در سه لايه تحت عنوان لايه ارزش‏ها و باورها، لايه قواعد و لايه جلوه‏ها دسته‏بندي گرديد. در ذيل هر لايه، مؤلفه‏هاي اصلي: کتابخانه، جامعه، دولت، نظام آموزشی، حوزه نشر، خانواده و فناوری‏‏اطلاعات و رسانه‏های گروهي و در زير هر مؤلفه اصلي، مؤلفه‏هاي فرعي و درنهايت شاخص‏ها قرار گرفت. در مجموع 154 شاخص عمده مؤثر بر فرهنگ مطالعه در سه لایه مورد تاييد صاحب‏نظران قرارگرفت.

اين پژوهش توصیفی، از نوع کاربردی استو با استفاده از روش کتابخانه‏اي، دلفي، پيمايشي و فن تحلیل سلسله مراتبی[1] صورت گرفت و داده‏ها با استفاده از سه جمع‏آوري و با بهره‏گیری از نرم افزار اس پی اس اس و نرم‏افزار تحلیل‏ سلسه مراتبی اکسپرت چویس[2] تحلیل شد.

یافته ها نشان داد در مرحله اول تحقيق، وضعیت کمّی مؤلفه‏‏هاي اصلي لایه‏هاي سه‏گانه فرهنگ مطالعه که لایه قواعد با 75/43 درصد بیشترین و لایه ارزش‏ها با 25 درصد کمترین مؤلفه‏‏هاي اصلي را به خود اختصاص داده ‏است.

نتایج رتبه‌بندينشان ‏دادميان ميزان اهميّت لايه‌هاي سه‏گانه فرهنگ مطالعه، مؤلفه‏هاي اصلي (جامعه، نظام آموزشي، خانواده، حوزه نشر) لايه ارزش‏ها و میان مؤلفه‏هاي اصلي (جامعه، دولت، نظام آموزشي، خانواده، حوزه نشر، كتابخانه و فناوري اطلاعات و رسانه‏هاي گروهي) لايه قواعد، تفاوت معني‌داري نيست. اما نتایج رتبه‌بندي مؤلفه‏هاي اصلي در لايه جلوه‏ها نشان‏داد که بين آنها تفاوت معني‌داري بوده است. نتایج مرحله دوم تحقيق نشان ‏داد كه بين وضعیت موجود و وضعیت موردانتظار در سه لایه فرهنگ مطالعه تفاوت معني‌داري وجود دارد. در مرحله سوم تحقيق اولویت‌بندی اثرات مؤلفه‏‏هاي اصلي لايههاي سهگانه فرهنگ مطالعه مشخص شد به ترتیب نظام آموزشی، خانواده، جامعه، کتابخانه، حوزه چاپ ونشر، فناوری‏ اطلاعات و رسانه‏های گروهي و دولت درفرهنگ مطالعه ایران تأثیرگذار بوده‏اند. درنهايت ضمن ارائه پيش‏فرض‏هايي براي پياده سازي مدل، با توجه به نتايج حاصل از سه مرحله تحقيق، مدل عملياتي توسعه فرهنگ مطالعه در ايران ارائه و راهكارهايي براي اجراي آن پيشنهاد گرديد.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  مطالعه ، فرهنگ مطالعه ، لایه ارزشها و باور ها ، لایه قواعد ، لایه جلوه ها ،  مدل توسعه فرهنگ مطالعه ، ایران


>> کتابداری
شماره بازیابی: 109
نام نویسنده: اعظمی، محمد
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 200
چکیده: 

مقدمه/هدف: پایگاه‌های اطلاعات علمی مهمترین و پرکاربردترین منابعی هستند که اطلاعات موجود در آنها از طریق رابط کار بر قابل دسترسی می‏باشند. یکی از راهکارها جهت بر طرف ساختن چالش­های موجود در حوزه رابط کاربر، بکارگيري نظريه معنابخشي است. رويكرد معنابخشی به کاربر کمک ­می کند تا موقعیت دشواری را که با آن مواجه شده درک کر ده و نسبت به رفع شکاف شناختی و اطلاعاتی خود با استفاده از عناصر محیط رابط اقدم نماید. هدف این پژوهش ارزیابی محيط رابط پايگاه‏هاي اطلاعاتي ابسکو (Ebsco)، پروکوئست (Proquest)  و ساینس دایرکت (ScienceDirect) در پشتيباني از الگوي رفتار اطلاع­جويي كاربران بر اساس نظریه معنابخشی می­باشد.

روش‏شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که با استفاده از روش پیمایشی و از رویکردی ترکیبی انجام پذیرفته است. جامعه آن از میان دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه­های علوم انسانی/ اجتماعی و علوم پایه/فنی- مهندسی دانشگاه فردوسی انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده‏های کمی از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزاز آماری SPSS 16 و داده‏های کیفی از تحلیل محتوا استفاده گردید.

یافته ‏ها: یافته‏های پژوهش نشان داد میزان قابل فهم بودن عناصر محیط رابط در  پایگاه‌های مورد بررسی میانگینی متوسط به بالاتر دارد. یافته‏ها همچنین نشان داد میانگین ميزان آگاهي كاربران از عناصر محيط رابط پايگاه‌هاي اطلاعاتي از سطح متوسط بالاتر است. یافته‏های دیگر نشان داد میانگین بالای پاسخ‏ها نشان دهنده وجود هدف در بکارگیری هر یک از عناصر محیط رابط کاربر  پایگاه‌های اطلاعاتی بوسیله آزمودنی ها ست. در همه زمینه‏های مورد بررسی، یافته‏های بدست آمده نشان داد که عناصر شروع، دنبال کردن، مرور، تمایز و بر‏گیری از میانگین بالاتر است، اما در خصوص مؤلفه رفتار اطلاع جویی ردگیری از میانگین پایین­تر است.

همچنین آزمون فرضیه‏ها نشان داد که تفاوتی در رفتار اطلاع جویی کاربران دو حوزه تحصیلی علوم انسانی/اجتماعی و علوم پایه/فنی مهندسی از نظر بکارگیری عناصر رفتار اطلاع‏جویی الگوی الیس(شروع، پیوندیابی، مرور، تمایزیابی، ردگیری و برگیری) وجود ندارد. در واقع دانشجویان در فرایند جستجوی خود شش مؤلفه رفتار اطلاع‏جویی الیس را بکار گرفته و مورد استفاده قرار دادند. یافته‏های دیگر پژوهش نشان داد رابط کاربر  پایگاه‌های اطلاعاتی مورد بررسی از فرایند اطلاع جویی کاربران بر اساس مؤلفه­های الگوی معنابخشی دروین پشتیبانی می‏کند. همچنین این یافته‏ها مشخص کرد که کمک محیط رابط پایگاه‏های اطلاعاتی از رفتار اطلاع‏جویی کاربران در سطح مطلوبی است.

نتیجه­ گیری: از نتایج پژوهش حاضر چنین برآمد محیط‏های رابط کنونی نه تنها از رفتار اطلاع­جویی کاربران پشتیبانی می­کنند، بلکه آنها را در موقعیت‏های دشوار، پیچیده و ابهام‏زا همراهی می­کنند. همچنین نتایج بیانگر این است که امکان بهره­گیری از راهبردهای الگوی رفتار اطلاع­جویی الیس و الگوی معنابخشی دروین در کنار هم وجود دارد. بنابراین، پژوهش حاضر نشان داد هم الگوی رفتار اطلاع­جویی الیس و هم رویکرد معنابخشی در محیط رابط کاربر پایگاه‏های اطلاعاتی کاربرد دارند و احتمالا در بازطراحی و ارتقاء این محیط‏ها می­توانند مؤثر واقع شوند.

فهرست مندرجات     فهرست منابع و مآخذ   پیوست و

 

 


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: پريرخ، مهري
کلید واژه ها:  معنا بخشی ، برندا دروین ، پایگاه های اطلاعاتی ، رابط کاربر ، الگوی رفتار اطلاع جویی ، دیوید الیس


>> کتابداری
شماره بازیابی: 92
نام نویسنده: حسینی، وجیهه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 519
چکیده: 

کتاب‏های درسی به عنوان یکی از مهم‏ترین منابع یادگیری دانش‏آموزان در نظام‏های آموزشی محسوب می‏شوند. با اين حال، با توجه به گستره وسیع دانش تولید شده در یک زمینه خاص، ضروریست که دانش‏آموزان بتوانند از منابع دیگر برای دستیابی به اطلاعات مرتبط با موضوع درس استفاده کنند. با این هدف، سؤال‏هایی در انتهای برخی از درس‏های دوره راهنمایی طراحی شده‏اند که برای پاسخگویی به آنان دانش‏آموزان ناچار هستند به منابعی خارج از کتاب‏های درسی مراجعه کنند. این امر، ضمن آشنایی با دیدگاه‏های مختلف، موجب عمقي شدن یادگیری آنها مي شود. این سؤال‏ها، سؤال‏های پژوهشی نامیده شده‏اند.

هدف اصلي اين پژوهش شناسايي كتاب‏هاي منتشر شده در ايران است كه توانايي پاسخ‏گويي به سؤال‏هاي پژوهشي درس‏هاي دوره راهنمايي را دارد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و با روش پیمایشی انجام شده است. برای بررسي درس‏ها و سؤال‏های پژوهشی از شیوه تحلیل محتوا بهره گرفته شد. جامعه مورد پژوهش را 421 سؤال پژوهشی از 15 کتاب درسی دوره راهنمایی (تاریخ، تعلیمات اجتماعی، جغرافیا، علوم تجربی و فارسی) تشکیل می‏دهد. همچنین، کتاب‏های غیردرسی (مرجع/ غیرمرجع) که در ایران منتشر شده است نیز جامعه دیگر پژوهش می‏باشد. برخی از سؤال‏های پژوهشی از طریق سیاهه کتاب‏های منتخب شورای کتاب کودک طی سال‏های 87 -1381 پاسخ داده شد. برای دسترسی به این کتاب‏ها به کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی و کتابخانه مرکزی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در مشهد مراجعه شد. براي پاسخ به ساير سؤال‏هاي پژوهشي از كتاب‏هايي غير از كتاب‏هاي منتخب شورا كه در كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي موجود بود بهره‏گيري شد. چنانچه اين كتاب‏ها توانمندي پاسخ به سؤال‏هاي پژوهشي مربوطه را داشتند، بر اساس سیاهه ارزیابی محقق‏ساخته ارزیابی و در صورتی که 50% امتیازهای کتاب مناسب را کسب ‏کردند به عنوان كتاب‏هاي مناسب در نظر گرفته ‏شدند. روایی و پایایی این ابزار توسط متون تخصصی، نظرسنجی از صاحب‏نظران و نیز معلمان و کتابداران کنترل شد.

نتایج نشان می‏دهد که به طور کلی 98% سؤال‏های پژوهشی توسط 822 کتاب غیر درسی پاسخ داده شدند که از این میان، 165 مورد از میان کتاب‏های منتخب شورا و 657 کتاب از میان کتاب‏های منتخب غیرشورا می‏باشند. همچنین 79% از سؤا‏ل‏ها توسط کتاب‏های مرجع پاسخگویی شدند. از سوي ديگر، 58% از سؤال‏هاي پژوهشي در باره ماهيت پديده‏ها يا "چه‏چیزی"، "چه‏کسی"، "چه‏زمانی" و "چه‏مکانی" طرح شده‏اند و به گسترش اطلاعات دانش‏آموزان كمك می‏نمایند؛ 39% آنها، به سؤال‏هايي در مورد "چگونگی" پديده‏ها توجه داشته و بر پرورش دانش در دانش‌آموزان متمرکز هستند؛ و تنها 3% از آنها به "چرایی" پدیده‏ها ‏پرداخته و زمينه لازم براي تفکر عمیق‏تر و برداشتن اولین گام‏ها در خردورزی را فراهم مي‏كنند. دستاورد اين پژوهش فهرستي از كتاب‏هاي غيردرسي مناسب براي پاسخگويي به سؤال‏هاي پژوهشي است كه به تفكيك درس‏ها، موضوع‏هاي موردبحث در هر گروه از كتاب‏هاي درسي و انواع دانش و نيز منابع مرجع تنظیم شده‏اند.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و ماخذ  فاقد  


 


استاد راهنمای اول: پريرخ، مهري
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  سوالهای پژوهشی ، کتابهای درسی مقطع راهنمایی ، انواع دانش ، کتابهای غیر درسی ، مجموعه سازی ، کتابخانه های آموزشگاهی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 117
نام نویسنده: رجبیان، حميده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 91
تعداد صفحات: 151
چکیده: 

هدف اصلي پژوهش حاضر اینست که به بررسی میزان همخوانی عبارت های جستجوی کاربران با اصطلاحات پیشنهادی ارائه شده در انتهای مقالات پایگاه های اطلاعاتی لاتین که همراه با سایر اطلاعات پيشينه كتابشناختي همراه است، به منظور درک میزان کارآمدی انواع مختلف آن ها بپردازد. بررسی میزان آشنایی و استفاده کاربران از این اصطلاحات در مقایسه با سایر منابع انتخاب کلیدواژه های جستجو در فرایندهای جستجو و بسط آن هدف ديگر اين پژوهش است. همچنین به منظور مقايسه جايگاه وا‍ژگاني در مقايسه با اصطلاحنامه كه در ساختار پايگاه هاي اطلاعاتي براي ساليان موجود بوده اند، اما استفاده نمي شده اند، ساختار واژگانی این اصطلاحات بر اساس روابط اصطلاحنامه ای مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نوع کاربردی است و به صورت پیمایشی و تحلیل محتوا صورت گرفته است. جامعه اول اين پژوهش جهت بررسي اصطلاحات پيشنهادي عبارتند از پایگاه های اطلاعاتی لاتین عمومی و تخصصی که کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد مشترک شده است و جامعه دوم پژوهش جهت بررسي بهره گيري كاربران از اين اصطلاحات در فرايندهاي جستجو و بسط آن، کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد مي باشند. بر این اساس، دو پایگاه اطلاعاتی ابسکو و آی تریپل ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین 384 نفر به محقق ساخته پاسخ گفتند و 384 اصطلاح پیشنهادی از هر پایگاه اطلاعاتی به منظور تعیین ساختار واژگانی و روابط اصطلاحنامه ای انتخاب شدند. یافته هاي پژوهش نشان داد، در پایگاه ابسکو، بیشترین میزان همخوانی اصطلاحات موضوعی از نوع همخوانی نسبی (7/43 درصد) و بیشترین میزان همخوانی کلیدواژه های نویسندگان، همخوانی کامل (2/60 درصد) است. در پایگاه آی تریپل ای، بیشترین میزان همخوانی در اصطلاحات آی تریپل ای، همخوانی نسبی (5/51 درصد) ، در اصطلاحات کنترل شده اینسپک، همخوانی نسبی (7/57 درصد) ، در اصطلاحات کنترل نشده اینسپک، همخوانی کامل (9/55 درصد) و در کلیدواژه های نویسندگان، همخوانی نسبی (2/48 درصد) می باشد. بین میزان همخوانی کلیدواژه های جستجوی کاربران با کلیدواژه های نویسندگان ، در پایگاه ابسکو و آی تریپل ای، تفاوت معناداری مشاهده شد. در میزان پذیرفته شدن کلیدواژه های نویسندگان در اصطلاحنامه مربوط به همان پایگاه، در بین دو پایگاه اطلاعاتی تفاوت مشاهده شده است. بیشترین رابطه کشف شده در بین تمامی اصطلاحات پیشنهادی، رابطه اخص است. همچنين يافته ها نشان دادند، میزان آشنایی و استفاده کاربران از اصطلاحات پیشنهادی مقالات بعد از ابزارهای جستجو، از سایر امکانات پایگاه اطلاعاتی بیشتر است. همچنین اولویت کاربران در استفاده از اصطلاحات پیشنهادی مقالات به منظور انتخاب کلیدواژه های جستجو در مرحله شروع به جستجو و مرحله بسط جستجو، بعد از دانش شخصی و کتاب ها و مجلات تخصصی بیش از سایر موارد است. کاربران ناآگاهی از وجود اصطلاحات پیشنهادی، ناآگاهی از اهمیت اصطلاحات پیشنهادی، مطلوبیت نحوه نمایش این اصطلاحات و عدم احساس نیاز به این اصطلاحات را به ترتیب مهمترین دلایل عدم بهره گیری و یا بهره گیری کم خود از این اصطلاحات می دانند و روش های آموزشی از جمله استفاده از راهنمای پایگاه اطلاعاتی و برگزاری کلاس های آموزشی را بدین منظور مناسب است.

فهرست مندرجات  نتيجه گيري  فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم


>> کتابداری
شماره بازیابی: 116
نام نویسنده: قاسمی، سمانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 174
چکیده: 

در عصر حاضر، مدیریّت دانش به عنوان روشی راهبردی در ارتقاء عملکرد سازمان­ها مطرح می­شود. بر این اساس سازمان­ها برای دست یافتن به برتری در رقابت با یکدیگر بهترین راهکار را استفاده از مدیریّت دانش یافته­اند. سازمان­های آموزشی و به طور مشخّص دانشگاه­ها، از جمله سازمان­هایی هستند که به کارگیری نظام مدیریّت دانش، تأثیر قابل توجّهی در ارتقاء عملکرد و دستیابی به اهداف آن­ها دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نیازهای اطّلاعاتی اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد به منظور زمینه­یابی برای طرّاحی نظام مدیریّت دانش برای این دانشگاه است. ابزار گردآوری داده­ها، ­های محقّق­ساخته برای دو گروه اعضای هیأت علمی و کارکنان است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که به طور کلّی، اعضای هیأت علمی نسبت به کارکنان احساس نیاز بیشتری به اطّلاعات می­کنند. نتایج آزمون T نشان می­دهد در مورد نیازهای اطّلاعاتی امور اداری و استخدامی، و نیازهای اطّلاعاتی رفاهی تفاوت معناداری میان دو گروه اعضای هیأت علمی و کارکنان وجود ندارد، امّا در مورد نیازهای اطّلاعاتی شغلی-وظیفه­ای این تفاوت معنادار است. در مورد اطّلاعات شهروندی، هر دو گروه اعضای هیأت علمی و کارکنان بیشترین نیاز خود به اطّلاعات را در امور اجتماعی و کمترین نیاز اطّلاعاتی خود را در مسائل سیاسی عنوان کرده­اند. اعضای هیأت علمی بیشترین اطّلاعات خود را از طریق اینترنت و کارکنان بیشترین اطّلاعات مورد نیاز خود را از طریق پورتال ورود یکپارچه اعضا (پویا) بدست می­آورند. مقایسة نیازهای اطّلاعاتی در میان دانشکده­های مختلف بیانگر این بوده که کارکنان دانشکدة اداری و اقتصاد بیشترین نیاز به اطّلاعات و کارکنان دانشکدة ادبیّات کمترین نیاز به اطّلاعات را داشته­اند. اعضای هیأت علمی در دانشکدة تربیت­بدنی بیشترین نیاز به اطّلاعات و اعضای هیأت علمی در دانشکدة الهیّات کمترین نیاز به اطّلاعات را ابراز کرده­اند. مقایسة نیازهای اطّلاعاتی در میان حوزه­های کاری مختلف بیانگر این است که به طور متوسّط کارکنان آزمایشگاه بیشترین نیاز اطّلاعاتی و کارکنان کارگزینی کمترین نیاز اطّلاعاتی را احساس کرده­اند. در مجموع، مقایسة میان نیازهای اطّلاعاتی در دانشکده­ها و حوزه­های کاری مختلف نشان می­دهد، در مؤلّفه­هایی که عمومیّت بیشتری دارد رابطة میان نیازهای اطّلاعاتی معنادار است و مؤلّفه­هایی که مربوط به حوزه­های کاری خاصّی است رابطه موجود معنادار نیست. در مورد مشکلات موجود در جهت تأمین نیازهای اطّلاعاتی، اعضای هیأت علمی بیشترین مشکل را پاسخگو نبودن مسئولان، و کارکنان بیشترین مشکل را ناهماهنگی در ساختار اداری می­دانند.

فهرست مندرجات    فهرست منابع ومآخذ 


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحي، رحمت اله


>> کتابداری
شماره بازیابی: 115
نام نویسنده: میرزا بیگی، مهدیه
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 186
چکیده: 

هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر سبکهای شناختی بر قضاوت ربط دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد در فرایند گزینش و ارزیابی منابع اطلاعاتی به منظور ارائه راهکارهایی برای بهبود ساختار نظامهای تعاملی بازیابی اطلاعات است.

روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی اجرا شده است. جامعه پژوهش را دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در دو حوزه­ علوم انسانی/ اجتماعی و علوم پایه/ فنّی- مهندسی تشکیل دادند که بر اساس آزمون تحلیل سبک شناختی رایدینگ در یکی از گروههای کل گرا یا تحلیلی جای گرفتند. داده های این پژوهش از طریق طراحی شش وظیفه کاری شبیه سازی شده و  برگزاری جلسات قضاوت ربط به صورت انفرادی و  محقق ساخته برای بررسی میزان استفاده از عناصر منبع و معیارهای قضاوت ربط گردآوری  شد.

 یافته­ ها: نتایج این پژوهش نشان داد که هرچند بین گروههای تحلیلی و کل گرا در قضاوت ربط منابع اطلاعاتی تفاوتهایی مشاهده شد ، اما این تفاوتها از نظری آماری معنی دار نبود؛ همچنین، با وجود اینکه بین دو حوزه­ علوم انسانی/ اجتماعی و علوم پایه/ فنّی- مهندسی در میزان استفاده از عناصر منبع تفاوت معنی داری وجود نداشت، اما، بین میزان استفاده از عناصر منبع در گروههای کل گرا و تحلیلی تفاوت معنی داری وجود داشت. افراد کل گرا بیشتر از متن کامل و افراد تحلیلی از عنوان و چکیده برای قضاوت ربط استفاده کردند. علاوه بر این، نتایج حاصل از تحلیل داده ها حکایت از آن داشت که در مجموع بین دو حوزه­ علوم انسانی/ اجتماعی و علوم پایه/ فنّی- مهندسی در میزان اهمیت معیارهای ربط تفاوت معنی داری وجود نداشت، اما در سه معیار ( قابل فهم بودن، اعتبار نویسنده و تازگی) بین گروههای کل گرا و تحلیلی تفاوت معنی داری مبنی بر اهمیت بیشتر این سه معیار برای گروه تحلیلی مشاهد شد.

کاربردها: انتظار می رود نتایج این پژوهش بتواند به طراحان وب و موتورهای جستجو برای ایجاد رابط کاربرهای شخصی سازی شده با هدف حمایت از نظامهای بازیابی اطلاعات تعاملی کمک نماید.

فهرست مندرجات  فهرست منابع و مآخذ   


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  قضاوت ربط ، ارزیابی منابع اطلاعاتی ، نظریه تحلیل سبک شناختی رایدینگ ، سبک شناختی کل گرا ، سبک شناختی

<   12345678910111213141516171819   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.